Efterår 2012 - Ørting-Falling kirker

oertingfallingkirker.dk

Efterår 2012 - Ørting-Falling kirker

Sogneblad

ØRTING-FALLING

e F T e R å R 2 0 1 2


Præst:

Sognepræst Vibeke Døssing Petersen

vdp@km.dk

8655 4062

Sognepræst i Gylling og Alrø

Marianne Lyst

ml@km.dk

8655 1050

Kirkegård:

Graver Jens T. Pedersen

graver@oertingfallingkirker.dk

3033 7860

Kirketjener og sognehus:

Susanne Kjærsgaard Sørensen

kirketjener@oertingfallingkirker.dk

2938 2124

Formand for menighedsrådet:

Jens Peter Petersen

8094fortrolig@sogn.dk

8655 4318

Kirkeværge:

Kaj Rudebeck

rudebeck@post.tele.dk

8655 1717

indhold: side

sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs 3

Moderne kunst i Falling Kirke 4

dåbsbørn 4

Menighedsrådet orienterer 5

høstgudstjeneste og frokost 5

Kommende arrangementer 6 - 8

Kirketjenerskift 9

Udsmykning i sognehuset 10 - 11

nyt fra foreningerne 12 - 14

sognekalender 15

Gudstjenesteliste bagsiden

Redaktør af Sogneblad og www:

Vibeke Døssing Petersen

Lise Laursen

sogneblad@oertingfallingkirker.dk

8655 4418

Næste nummer af Sognebladet har deadline

6. november 2012 og udkommer i den sidste

uge af november. Bidrag fra lokalområdets

foreninger og privatpersoner vil være meget

velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte

og redigere.


”Sorg er en kærlighed, der er blevet hjemløs i verden”.

af sognepræst Vibeke Døssing Petersen

Der er målinger og statistikker på næsten

alting efterhånden.

Politiske meningsmålinger, fødselstal, dødstal,

skilsmissetal, arbejdsløshedstal og til

december er der sågar et ”Hvid-juls-barometer”,

som angiver sandsynligheden for, at

jorden er dækket af sne den 24. december!

Er der én statistik vi alle på ét eller andet

tidspunkt bliver en del af, så er det den

statistik, der tæller de personer, der har

mistet én de havde kær. Det kan være tabet

af en kæreste, ægtefælle eller et barn; en person,

som man har delt noget af livet med og

investeret sin kærlighed i, og som man derfor

vanskeligt kan forestille sig et liv uden.

”Ethvert kærlighedsforhold er en endnu

ikke indtruffet sorg, og en sorg, som helt

bestemt vil indtræffe”, var der en klog præst

der engang sagde. Det, der er godt, kan ikke

ende, uden at det er sørgeligt. For jo mere

vi elsker, jo mere vil vi en dag komme til

at savne. Sorgen, vi føler, vidner om den

kærlighed, der var, og derfor er sorgen ikke

noget vi skal gemme væk og skjule.

I kirken har vi et rum, der kan rumme sorgen,

og på Alle Helgens dag i begyndelsen af

november holder vi en gudstjeneste til ære

for alle de kære, der ikke længere er hos os.

Sådan en Alle Helgensgudstjeneste kan godt

rippe op i nogle sår og give røde øjne, men

alligevel kan det føles godt og meningsfyldt.

For vi må ikke glemme de døde og gemme

sorgen ad vejen. Søren Kierkegaard sagde, at

det at erindre en afdød er en gerning af den

uegennyttigste, den frieste, den mest trofaste

kærlighed!

Det er vigtigt at huske på dem, der var, for

de er jo en del af os. Derfor har vi en pligt til

bringe mindet om dem videre til vores børn

og børnebørn – fortælle om de værdier, de

3

stod for. På den måde bringer vi værdier og

traditioner videre fra generation til generation

og det er med til at skabe identitet.

Og så mindes vi, fordi vi ikke kan lade være.

De døde fylder jo stadig en masse i os og

vi føler os forbundne med dem, og det gør,

at vi igen og igen vender tilbage til deres

gravsted på kirkegården for at føle os så tæt

på dem, som vi kan være. Det er måske lige

dér man kan få løst op for de store følelser vi

bærer rundt på: sorg, gråd, vrede, taknemlighed,

eller hvad det nu kan være, der

fylder.

Fælles for os alle er, at det gør ondt at miste

den, man holder af. Det gør ondt som bare

pokker! Salmedigteren Holger Lissner har

med succes fået de følelser frem i salmen

”Nu har du taget fra os” (DDS 552) hvor

det lyder:

Nu favner døden den, der

for os var selve livet.

Og intet bliver mere

helt, som det var herefter,

for sorgen river i os

med kærlighedens kræfter.

Men det er vigtigt at huske på, at vi ikke er

alene i sorgen, og nogen gange kan det føles,

som om der tændes et lille lys i mørket, når

vi har allermest brug for det. I salmen står

der videre:


Men, Gud, du kommer til os

og trøster os i sorgen

Du griber os i mørket,

og blidt mod lyset vender…

Så lad os samles i kirken til Alle Helgen for

at mindes og for at bære lys ud på kirkegården

efter vi har sunget:

Så lad kun sorgen synge,

Få luft for al sin klage

og lad kun savnet tynge,

din godhed bliver tilbage.

Du gir os nye kræfter,

du knytter nye tråde

og hvad der sker derefter,

må komme af din nåde.

Moderne kunst i Falling Kirke

I våbenhuset i Falling Kirke udstiller

billedkunstneren Kaare Nielsen fra Bjerager

skulpturen”Bogmærker”.

Kunstværket har religiøs karakter.

Sommerens dåbsbørn

Rasmus Govender Jensen, Falling.

Døbt 8. juli 2012 i Falling Kirke

Elisabeth Weisberg Sandager Jensen, Højbjerg.

Døbt 7. juli 2012 i Ørting Kirke


Menighedsrådet

Efterårets menighedsrådsmøder:

6/9 – 4/10 – 1/11 – 6/12

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og de

afholdes i Sognehuset med start kl. 19.00.

Vi bestræber os på at møderne afsluttes kl.

22.00 og undervejs serveres der kaffe og

brød.

Vel mødt!

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag ved Uldrupgård var godt

besøgt. Det var Ørting og Falling, der havde arrangeret for

hele Odder Provsti. På billedet er nadveren i gang, og Søren

spiller til.

Høstfrokost

MeNIGHeDSRåDSVALG 2012

Forud for menighedsrådsvalget i november

afholdes der orienteringsmøde i

Ørting-Falling sognehus

Onsdag den 12. september 2012

kl. 19.00

dagsorden for mødet kan ses på

www.oertingfallingkirker.dk

oBs!

efter orienteringsmødet har de fremmødte

mulighed for at lave én eller flere

kandidatlister.

såfremt der kun laves én liste og der ikke

indkommer andre lister inden fristens

udløb 2. oktober, vil de opstillede personer

udgøre det nye menighedsråd og

et valg bortfalder!

Vi håber at se rigtig mange til mødet.

hilsen Menighedsrådet

efter gudstjenesten i Falling kirke

søndag den 30. september kl. 10.30 indbyder

Menighedsrådet til frokost i sognehuset.

Alle er hjertelig velkomne, og vi håber, at rigtig mange

har lyst til at være med.

der vil blive lejlighed til at tage afsked med kirketjener

elly lemvig Andersen, som har valgt at gå på efterløn.

deltagelse i frokosten er gratis, men man skal tilmelde sig

til kirketjener susanne Kjærsgaard sørensen

tlf. 2938 2124 senest 25. september.

5


Babysalmesang

Der er stadig ledige pladser til den næste

omgang babysalmesang!

Vi starter op igen fredag den 7. september,

hvor musikpædagog Tine Mynster er klar

til at dele ud af sin sang- og musikglæde til

babyer og deres forældre.

Til babysalmesang synges der nye og gamle

salmer fra vores smukke salmeskat og der

danses og hygges til tonerne af spændende

instrumenter.

Babysalmesangen er målrettet de helt små og

er for babyer, der ved opstart er mellem 0 og

ca. 10 mdr.

Hver gang mødes vi i kirken kl. 09.30 og

det varer ca. 45 min.

Den sidste gang inviteres søskende og

bedsteforældre til at komme og overvære

den glade stemning, den gode sang, de

ivrige benspjæt og store smil. Deltagelse

i babysalmesang er gratis og det er ingen

forudsætning at have en skøn sangstemme!

Tilmelding er nødvendig, da der kun er

plads til 10 babyer + forældre. Tilmelding

til sognepræst Vibeke Døssing på tlf. 8655

4062 eller mail: vdp@km.dk

Dato og sted:

7. september Alrø kirke

14. september Ørting kirke

21. september Alrø kirke

28. september Ørting kirke

5. oktober Alrø kirke

12. oktober Ørting kirke

Kirkens Korshær i Danmark fejrer

100-års jubilæum

Her i nærområdet markeres jubilæet med et

møde i Odder onsdag den 19. september

2012

Formanden for Kirkens Korshærs landsstyrelse,

pastor Birgit Friis fra Bornholm

kommer og fortæller om organisationens arbejde.

Arrangementet begynder med en kort

andagt i Odder Sognekirke kl. 19 og derefter

er alle hjertelig velkommen til festligt samvær

i kirkecentret.

På vegne af Kirkens Korshær i Odder, Kis

Dahl Eriksen.

Studiekreds om Martin Luther og

hans tid

For 500 år siden var

Ørting og Falling

kirke allerede gamle.

Men de så helt

anderledes ud end

nu. Indenfor lugtede

der af røgelse,

der var altre for flere

helgener og for

jomfru Maria og

messen foregik på

latin. Det var pavestolen i Rom, der bestemte,

hvordan messen i Falling og alle andre

steder skulle foregå.

I 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op

på kirkedøren i Wittenberg. Det var rasende

anklager mod pavekirken. Hans oprør greb

om sig, og 20 år efter var reformationen

gennemført i Danmark. Helgenaltrene forsvandt,

røgelsen forsvandt, der blev sunget

salmer på dansk, og menigheden forstod nu,

hvad præsten sagde. Det foregik nemlig på

dansk.

Hvad var det for en mand, der kunne be-


virke sådan en omvæltning?

I vores grundlov står der, at den danske

folkekirke er evangelisk-luthersk. Hvad betyder

det egentlig i dag?

Det vil studiekredsen om Martin Luther og

reformationen forsøge at finde svar på, og

alle interesserede er velkomne. Første gang

vil der være et generelt oplæg om Luther og

hans tid ved lektor Troels Rønsholdt.

Første gang er torsdag d. 27. september kl.

19 i Sognehuset. Her aftales de kommende

mødegange. Men man kan også “nøjes” med

Troels Rønsholdts foredrag.

Studiekredsens grundbog bliver uddrag af

Martin Schwarz Laustens bog “Martin Luther,

munk - oprører - reformator” fra 2005.

Studiekredsansvarlig: Lise Laursen.”

Til minde om fru Bornemann

I næsten 300 år har renterne af et legat været

uddelt til de fattige og til skolerne i Ørting,

Falling og Gylling sogne. Nu har tiden overhalet

legatet, og derfor nedlægges det.

For at mindes legatgiveren, Hedevig Margrethe

Bornemann, der dengang ejede

Aakjær, holdes der en mindegudstjeneste i

Falling Kirke

lørdag 27. oktober kl. 14.30.

Legatet blev grundlagt af Henrik Bornemann,

som var biskop på Sjælland, men det

var hans datter, som sørgede for, at legatets

renter kom almuen til gavn. Fortællingen

om legatet er blevet samlet i et hæfte, som

omdeles sammen med Sognebladet i Ørting

og Falling sogne.

Ekstra eksemplarer af hæftet kan fås ved

henvendelse til personalet ved Ørting og

Falling kirker eller til menighedsrådet.

7

- Mens rønnens bær står røde -

En sangaften i Sognehuset med singer/

songwriter Svend Seegert, organist og pianist

Søren Jensen, koret Odder Voices og fremfor

alt publikum, som selv bestemmer en del af

aftenens forløb ved at vælge yndlingssange

fra Højskolesangbogen.

Svend Seegerts sange er

præget af fængende melodier,

ørehængende omkvæd

og poesi, underfundighed

og humor. Der er

sange om livet, døden, det

indimellem samt selvfølgelig

kærligheden…

Det er onsdag 10. oktober kl. 19.30 i

Ørting-Falling Sognehus

Alle Helgen søndag 4. november

Ørting kirke 15.30 og Falling kirke 17.00

Mindegudstjeneste, hvor kirkerummet,

læsninger, salmer og musik danner en smuk

ramme for erindring af alle dem vi savner, og

som har betydet noget for os.

Ved gudstjenesterne vil navnene på dem, der

i årets løb er døde i sognene og bisat eller

begravet fra vores kirker, blive læst op. Efter

gudstjenesterne bærer vi sammen levende lys

ud på kirkegården.

De Ni Læsninger og Adventsmøde

Sæt allerede nu X i kalenderen søndag 9.

december kl. 14.

Den søndag vil vi i Ørting kirke holde De

Ni Læsninger og efterfølgende hygge i Sognehuset.


Program for Odder Provstis Kirkehøjskole 12/13

Er lyset for de lærde blot?

Om almendannelse i Danmark anno

2012/13

Så lyder temaet for den kommende sæson i

Kirkehøjskolen, og foredragsholderne er fundet.

Folder med nærmere omtale af programmet

vil ligge i kirkernes våbenhuse i løbet af

september eller det kan fås ved henvendelse

til sognepræsten.

Lørdag den 3. november 2012

Nølev kirke og Saxild sognegård:

Kl. 13.00 Britta Schall Holberg: Det folkelige

engagements betydning

Kl. 15.00 Thue Kjærhus: Hvorfor folkelig

dannelse og ”Bildung”

Lørdag den 26. januar 2013

Bjerager kirke og Randlev konfirmandstue:

Kl. 13.00 Leo Tandrup: Det oprejste menneske

Kl. 15.00 Per Slyngborg: Hvis du mister

troen, ånden og eventyret, har du kun pengene

tilbage

Lørdag den 23. februar 2013

Halling kirke og Hou-hallen:

Kl. 13.00 Astrid Søe: Søren K. – til at forstå

Kl. 15.00 Caspar Koch: H.C. Andersen – en

selvfølgelig bagage

Sidste frist for tilmelding til foredragsrækken

er: Fredag den 5. oktober 2012

Tilmelding skal ske til egen sognepræst. Pris

for alle foredrag 150,- kr, som betales første

gang.

På de store arealer ved Uldrupgården var der god plads til de mange kirkegængere

ved årets friluftsgudstjenste 2. pinsedag.


Kirketjener stopper!......

Vores kirketjener, Elly Lemvig Andersen,

har valgt at gå på efterløn pr. 1. september.

Vi har været rigtig glade for Ellys indsats i

kirker og Sognehus, hvor hun har sørget for

at alt fungerede til daglig og ved de kirkelige

handlinger, samt stået for de mange smukke

kirkepyntninger.

Derudover har hun været en stor støtte for

det helt nye menighedsråd.

Vi håber Elly vil nyde sit otium, hvor der

nu bliver meget mere tid til familien og det

frivillige arbejde hun også brænder for. Ved

Høstgudstjenesten i Falling 30. september

håber vi rigtig mange vil komme og sige

TAK til Elly.

….. og en ny kirketjener begynder!

Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen

til afløseren. Susanne Kjærsgaard

Sørensen fra Falling er allerede i fuld gang.

Susanne er jo ikke et ukendt ansigt i vores

kirker, da hun tidligere har fungeret som

vikar for vores kirkesangere både i Falling og

Ørting, og derudover har hun været trofast

afløser for Elly under ferier og friweekends.

Menighedsråd og personale glæder sig til et

tættere samarbejde med Susanne og håber

menighederne vil tage godt imod hende i

hendes nye stilling.

Kirketjenerskift

9

Det er med stor glæde, at jeg kan præsentere

mig selv som den ”nye” kirketjener ved

Ørting-Falling Kirker.

Mit navn er Susanne

Kjærsgaard Sørensen.

Jeg er lige fyldt 50 år –

er gift med Ib. Vi har tre

børn:

Dennis på 25 år, der

studerer på Roskilde

Universitet, Simon på

20, der er landmand og

Camilla på 16 år, som

begynder på Odder Gymnasium til august.

Vi bor på Grønnegården ved Falling, har 4

hunde og 1 ½ kat, idet vi af og til får besøg

af en sulten hankat!

Jeg er egentligt uddannet sygehjælper og har

arbejdet som sådan i over 15 år på Skovbakkehjemmet

i Odder. Herefter blev jeg ansat

ved øre, næse, halslæge Kirsten Aggerholm

i Brabrand ved Aarhus, hvor jeg var i ca. 4

år. Dernæst blev jeg ansat ved Odder Diesel,

hvor jeg var indtil firmaet blev solgt d. 31

december 2011.

Nu er jeg så den heldige, der har fået Elly

Andersens stilling, da hun har valgt at gå på

efterløn. Mange vil sikkert kunne nikke genkendende

til mig, idet jeg jo har afløst både

Elly og de to kirkesangere i et par år.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer

alle og ser frem til et positivt samarbejde.

På gensyn og rigtig god sensommer fra

Susanne.


Udsmykning i Ørting-Falling Sognehus

Den smukke forhal i Ørting-Falling Sognehus

er nu præget af Tove Møllers maleri

Valmuer.

Tove Møllers malemåde er impressionistisk,

så overfladen er vævet sammen af mange

lysfyldte strøg. Øjet kan gå tur i billedet og

forvilde sig ind i de grønne lysninger, for

eksempel i nederste venstre hjørne mellem

valmuens fligede blade.

Valmuer er et af Tove Møllers mest elskede

motiver, og billedet er da også et bevis på

hendes intime kendskab til planten.

Kronbladene på de udsprungne blomster

af Lise Laursen

snor sig gennem billedets højre side som

glødende faner, mens venstre side er helliget

knopperne med de røde tunger og den

skulpturelle frøkapsel.

Valmuens frøkapsel har siden oldtiden været

et symbol på søvn og død og har som sådan

udsmykket urner og grave.

I vor tid er valmuen blevet et symbol på

unge soldater, der giver deres liv i krigen.

Kronbladene, der så let slipper og falder af,

bliver symbol på unge, mistede liv.


Ole Grøns udsmykning i Sognehusets sal

fylder rummet med lethed og muntert overskud

uden at dominere.

Ved afsløringen 25. maj fortalte Ole Grøn

om sin metode: Han taler med husets brugere,

laver løse skitser og dernæst en færdig

skitse, som forstørres på de grundede plader.

Så er han

klar til

farvelægningen!

Han har

bestemt sig

for en omtrentlig

farveskala, i dette tilfælde for en del

lyse farver, så billedet får et lidt dæmpet udtryk.

Det er nødvendigt på grund af billedets

11

størrelse. Han begynder i øverste hjørne og

arbejder sig langsomt gennem hele billedet -

langsomt, fordi han kun bruger små pensler!

Farverne er akryl og han blander sine farver

i små bøtter, så der bliver mange nuancer af

fx blå i billedet. Han skal nemlig hele tiden

blande en ny portion og kan/vil ikke ramme

lige præcis den samme farve, som han lige

har brugt. Det giver et levende udtryk i

farvebehandlingen.

Det færdige resultat er i Ole Grøns kendte

og elskede bevidst naive tegneseriestil. Elementer

fra naturen og livet i sognene kombineres

i en slags collagestil, hvor genstandene

ikke fastholdes i et korrekt perspektiv, men

vises i den størrelse og sammenhæng, der

giver den rigtige betydning. Ganske vist

kan man tale om en baggrund, der udgøres

af den blå himmel, solen, de grønne bakker

og kirkens kamtakkede profil, og en

forgrund med kaffekop, kat og klaver. Men

genstandene er gennemsigtige og lapper

over hinanden, og det giver en stor variation

i linjeføringen og farvebrugen. Se fx det

rundbuede vindue i billedets venstre side.

Rammen skifter farve efter de overlappende

og underliggende motiver.

Der er knald på handlingen i billedets

venstre side, hvor fortælleglæden sprudler,

mens det klinger roligt ud i højre side i det

lille naturmøde mellem vandreren, anden,

mågen, fiskene, sneglen og ræven.


Mandag 10. september 2012 kl. 14.00

Besøg af skoleleder på Margrethelyst Friskole Per

Toft Kristensen og formanden Jan Kjærsgaard.

Vi vil få en orientering om hvordan skolen fungerer

efter et år som friskole.

Derefter kaffe til medbragt brød og bankospil.

BEMÆRK: Ingen klubdag den 8. oktober, men

Højskoledag 3. oktober på Rude Seniorhøjskole

kl. 10.00.

Vi begynder med kaffe, derefter foredrag ved

Aage Augustinus

"Hvad er en højskole"

Frokost

Sangtime ved Eva Augustinus

Afslutning med kaffe.

6. september

Opstart med fælles kaffebord.

Ørting-Falling-Alrø efterløns- og pensionistforening

20. september

Havebesøg hos Olaug og Anker R. Jensen.

4. oktober

Generalforsamling - Klubben er vært ved kaffen.

18. oktober

Bankospil. Medbring en gave til ca. 25,00 kr.

25. oktober

Besøg af børnehaven. Fælles kaffebord.

8. november

"Børnehjemsbarn" Jan Birkmann, Århus N

fortæller om sin barndom på børnehjem. Fælles

kaffebord.

15. november

Tøjsalg v/Lars Rasmussen

29. november

Advent- juledekorationer v/Elly Andersen

Hele dagen koster kr. 200,-

Vi kører i egne biler, evt. opsamling ved sognehuset.

tilmelding senest 25. september til Kirsten

86554076 eller Inge 86551552.

Mandag 12. november kl. 14.00

Fortælling og billeder fra og om Lapland ved

Tove og Per Sepstrup, Bogense

Fælles kaffebord. Pris kr. 30,00.

Søndag 9. december kl. 14.00 i Ørting kirke.

Vi synger julen ind.

Derefter gløgg, æbleskiver og kaffe i sognehuset.

Fællessang med kirkesangere og organisten.

Æbleskiver, gløgg og kaffe: pris kr. 30.00

Alle er velkommen.

Torsdagsklubben for Ørting og Falling

13. december

Juleafslutning med gløgg, æbleskiver og

pakkespil

Hver torsdag kl. 13.30.

De torsdage der ikke er nævnt, er alm. dage med

hygge, kaffe til medbragt brød, kortspil, spil

håndarbejde, produktion af kort m.m.

Ørting og Falling kirker er på

Find os på http://www.facebook.com/OertingFallingKirker.

Vi holder dig orienteret om arrangementer i kirker

og sognehus.

Du kan også fortælle os, hvad du mener!


Skolepatrulje

Frivillige søges

Margrethelyst Friskole søger frivillige der vil hjælpe os

med at sikre elevernes skolevej.

Gentagne gange har forældre oplevet, at bilisterne ikke respekterer

fodgængerovergangen i vejchikanen på Horsensvej og ikke holder

tilbage for vores elever der skal krydse Horsensvej.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at arbejde for at oprette

et korps af voksne der vil være skolepatrulje.

Til dette korps har vi brug for x-antal voksne frivillige der på

skift vil udføre arbejdet som skolepatrulje om morgen som

udgangspunkt fra kl. 07.10 til 7.40

ved vejchikanen på Horsensvej.

Afhængig af hvor mange der melder sig,

vil antallet af uger hvor du skal bemande

skolepatruljen blive afgjort.

Vi forestiller os at de frivillige kan være

forældre, bedsteforældre eller andre voksne

der på denne måde vil hjælpe vores friskole

og være med til at sikre skolevejen og undgå

at der sker en ulykke ved vejchikanen.

Bindende tilmelding hurtigst muligt og gerne

inden udgangen af august til: Skolebestyrelsesformand

Jan Kjærsgaard via mail: formand@margrethelyst.dk

eller evt. telefon 20 65 53 50 (bedst efter kl. 19.30).

Herefter vil bestyrelsen indhente de nødvendige tilladelser

m.v. i forbindelse med oprettelse af en skolepatrulje.

13


Foredrag

Eva Schmidt

fra Lokalhistorisk Arkiv i Odder

___________

Mandag den 1. oktober kl. 19

i Sognehuset i Ørting

___________

Kom og hør om hvordan vi i vores lokalsamfund

kan indsamle materiale.

Har du allerede noget i gemmerne, som du mener kunne

have interesse, så tag det med denne aften.

Foredraget varer ca. 1 time hvorefter vi hygger med

kaffe/the og kage.

Entré 25 kr.

Tilmelding til Poul Henning Jensen på tlf. 22 38 36 92

Lokalhistorisk udvalg / Ørting-Falling Fællesråd

Lokalhistorisk udvalg i Ørting-Falling Fællesråd

Ligger du inde med materiale som kan have vores interesse, så giv os et ring.

Vi hjælper jer videre med materialet.

Udvalgsformand

Poul Henning Jensen

tlf. 22 38 36 92

poul.henning.jensen@jensen.mail.dk

Lokalhistorisk udvalg / ØRTING-FALLING FÆLLESRÅD

Udvalgsmedlemmer

Finn Forsberg, Amstrup

Holger Lykke Andersen, Ålstrup

Villy Bengtsen, Ørting

Anker Jensen, Ørting


Torsdag 6. september

Torsdagsklubben starter kl. 13.30 i Sognehuset

Torsdag 6. september

Menighedsrådsmøde kl. 19 i Sognehuset

Mandag 10. september

Friskolens leder og formand fortæller om skolens

første år kl. 14

Ørting-Falling-Alrø Efterløns- og Pensionistforening

Onsdag 12. september kl. 19

Orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget

i Sognehuset

Se mere på www.oertingfallingkirker.dk

Torsdag 20. september

Torsdagsklubben på havevandring hos Olaug og

Anker R. Jensen

Torsdag 27. september kl. 19

Foredrag om Martin Luther og hans tid.

Ørting-Falling Sognehus

Se nærmere side 7

Søndag 30. september kl. 10.30

Høst- og familiegudstjeneste i Falling kirke.

Herefter høstfrokost i Sognehuset. Tilmelding til

kirketjeneren på 29382124

Mandag 1. oktober kl. 19

Foredrag om lokalhistorisk indsamling

v/Eva Schmidt

Sognehuset

Onsdag 3. oktober kl. 10

Pensionistforeningens højskoledag på Rude

Strand Seniorhøjskole.

Torsdag 4. oktober

Generalforsamling i Torsdagsklubben

SOgNEKALENDER

15

Torsdag 4. oktober

Menighedsrådsmøde kl. 19 i Sognehuset

Onsdag 10. oktober kl. 19.30

Sangaften i Sognehuset - se side 7

Torsdag 18. oktober

Bankospil i Torsdagsklubben

Torsdag 25. oktober

Børnehaven på besøg i Torsdagsklubben

Lørdag 27. oktober kl. 14.30

Mindegudstjeneste for Hedevig Margrethe Bornemann

i Falling Kirke

Lørdag 3. november kl. 13

Foredrag i Kirkehøjskolen. Se side 5

Søndag 4. november kl. 15.30

Alle Helgensgudstjeneste i Ørting kirke kl.

15.30 og i Falling kl. 17. Se side 3

Torsdag 8. november

“Børnehjemsbarn”- foredrag i Torsdagsklubben

Mandag 12. november kl. 14

Fortælling og billeder fra Lapland

Ørting-Falling-Alrø Efterløns- og Pensionistforening

Torsdag 15. november

Tøjsalg v/Lars Rasmussen i Torsdagsklubben

Torsdag 29. november

Juledekorationer v/Elly Andersen i Torsdagskl.

Søndag 9. december

Ørting kirke kl. 14

De 9 læsninger, herefter julesammenkomst i

Sognehuset.

Torsdag 13. december

Juleafslutning i Torsdagsklubben.


gUDSTjENESTEPLAN SEPT. - NOv. 2012

Datoer Ørting Falling gylling Alrø

02.09 13. s. e.Trin

09.09 14. s. e.Trin 10.30 9.00 10.30

16.09 15. s. e.Trin

23.09 16. s. e.Trin 9.00 ML 10.30 høst

30.09 17. s. e.Trin 10.30 Fam.

HØST

07.10 18. s. e. Trin 10.30

14.10 19. s. e. Trin 9.00 ML 10.30

21.10. 20. s. e. Trin

27.10 14.30

Mindegudstjeneste

28.10. 21. s. e. Trin 10.30 ML 9.00

4.11. Alle Helgen 15.30 17.00 16.30

11.11. 23. s. e. Trin. 19.00

18.11. 24. s. e. Trin. 10.30 9.00 vDP

25.11. Sidste søndag i

kirkeåret

2.12. 1. søndag i advent

10.30 11.00* 9.00*

9.12 2. søndag i advent 14.00 16.30*vDP

VDP holder ferie fra 5. til 22. oktober.

* Der tages forbehold for gudstjenestetiderne for Gylling og Alrø kirker, da det på

nuværende tidspunkt er usikkert, hvornår Gylling kirke kan tages i brug efter den

igangværende restaurering

More magazines by this user
Similar magazines