GNIST - Skive.dk

skive.dk

GNIST - Skive.dk

GNIST

Personaleblad for Skive Kommune | nr. 2 maj 2011

Mindre snak i skyllerummet

Ledighed bruges konstruktivt

Genbrug til hverdag og til kunst

medarbejder.skivekommune.dk


2 Gnist

Indhold

3: Sundhedscenter og myndighedsafdeling

flytter

3: Stor opbakning til sundhedsordningen

4: Fællesskab og samarbejde

6: Arbejdsgælde og arbejdsmoral

8: Den attraktive arbejdsplads

10: Flere ledige i kortere aktivering

12: Lossepladsen er nedlagt - skrald

genbruges

14: Vi går efter RENT LIV

16: Slå rekorden den 10. og 11. september

18: Ansatte og beboere trives

19: 25 år som fællestillidsrepræsentant

for HK

20: Kunstforeningen

22: Sportsforeningen

23: Personaleforeningen

28: Tiltrædelser

29: Jubilæer

30: Fratrædelser

32: Min passion:

God bless you, Madam Karen

Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800

Skive, tlf. 9915 5500

Redaktion: HR og Kommunikation

Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen

Layout: Idé af Fredskilde & Sørensen Reklamebureau

ifølge Skive Kommunes designlinje samt HR og

Kommunikation

Tryk: HandyPrint A/S

Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune,

hvis ikke andet er nævnt.

Leder

Leder

Af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Hold kursen!

Vi begynder så småt at få de første

pejlinger på, hvordan kommunens

økonomi udvikler sig i år, og om det

går som vi planlagde det i Budget

2011. Generelt ser det helt fornuftigt

ud indtil videre. Også i år følger vi, i

direktionen, meget tæt op på, hvordan

det går med økonomien. Regeringen

og KL har aftalt at kommunernes

budgetter skal holdes, og Folketinget

har givet mulighed for at kommuner,

der ikke holder budgettet

straffes økonomisk, – både individuelt

og kollektivt – og sådan en straf vil vi

naturligvis undgå.

Desværre er det også sådan, at den

økonomiske ramme, vi skal holde os

inden for, ikke indeholder de midler vi

har sparet op og overført fra tidligere

år. På den måde bliver der i nogen

grad spændt ben for den gode decentrale

økonomistyring, hvor man lokalt

kan disponere midlerne og spare op

osv. Der er risiko for at man føler sig

foranlediget til at bruge de sidste

penge i december, bare for at sikre

sig at de ikke bliver ’beslaglagt’. Vi

skal i Skive Kommune sikre os at dette

ikke sker. Vi vil derfor arbejde

hårdt på at holde kursen og fastholde

vores fornuftige og decentraliserede

økonomi, selvom den stigende centrale

styring ikke gør det let for os.

Rent liv og 5.000 ambassadører

Vi befinder os i en af de dele af landet,

hvor den samfundsmæssige udvikling

giver nogle udfordringer som

er med til at sætte den kommunale

dagsorden. Befolkningstallet bliver

ved med at falde, uddannelsesniveauet

og borgernes indkomstniveau

er fortsat relativt lavt, og arbejdsløsheden

ligger på et højere niveau end

tidligere.

Vi har derfor, gennem en længere

periode, arbejdet aktivt med strategier

der skal imødegå disse udfordringer.

Vi arbejder bl.a. med vores styrkepositioner

som et middel til at ska-

Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles

til alle medarbejdere ved Skive Kommune.

I bladet anvendes det nye komma.

Oplag: 4.500 stk.

Næste nummer udkommer: September 2011

Deadline næste nummer: 30. august 2011

Redaktionsgruppen:

Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen.

Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse

til redaktør Malene Brink, tlf. 9915 5512,

mabr@skivekommune.dk

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Per Mathiasen, kommunaldirektør

be vækst, udvikling og fremgang. Vi

har først og fremmest den skønne

natur og fjorden, vi har gode fællesskaber,

foreninger, aktive landsbyer,

vi har en købstad i udvikling, og vi

har en helt unik position inden for

grøn energi. Alle disse ting er vi glade

for og stolte over – og det vil vi bruge

som afsæt for ny udvikling.

Vores udfordring er at gøre alle egnens

styrker og herligheder kendt

ude i landet og i resten af verden.

Det skal være kendt for alle, at Skive

Kommune er et godt sted at bo, at

arbejde, at drive virksomhed, at besøge

– kort sagt, et godt sted at leve!

Derfor arbejder vi lige nu med at udvikle

en målrettet markedsføringsstrategi

under pejlemærket ’Rent liv!’

– et pejlemærke som er blevet til i en

grundig og veldokumenteret proces. I

løbet af året vil du komme til at høre

mere om strategien. Vores mål er

nemlig at også kommunens medarbejdere

er engagerede ambassadører

for vores skønne egn.

Senest har vi måtte forholde os til at

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil

undersøge mulighederne for et affaldsdepot

for radioaktivt affald ved

Hvidbjerg eller ved Thise. Jeg synes

ikke atomaffald rimer særlig godt på

’Rent liv!’ og en placering ved Hvidbjerg

lige vest for Skive by eller ved

Thise, som er et af vores kraftcentre

for økologi og sunde fødevarer, forekommer

jo nærmest at være absurd.

Ingen ved hvordan processen ender,

men alene tanken skaber en usikkerhed,

som strider mod alt det vi arbejder

for.

Adgang til Intranettet hjemmefra:

Adresse: http://medarbejder.skivekommune.dk

Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller)

Kode første gang: Skive123 (husk stort S)

Adgang til CopenFysio:

Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller)

Adgangskode: eget valg - som skal gentages

Firma brugernavn er: Skive (husk stor S)

Firma password er: sundhed


Sundhed

Sundhedscenter og myndighedsafdeling flytter

I løbet af maj flytter både kommunens myndighedsafdelingen

og sundhedscenteret ind i Sundhedshuset på Regionshospitalet

Skive.

På den måde rykker de tættere på en af sundhedsområdets

nære samarbejdspartnere, Region Midtjylland, og i

sundhedscenteret forventer man på den måde, at kunne

skabe endnu bedre sammenhæng for borgerne i forbindelse

med genoptræningsforløb og områdets øvrige sundhedsfremmende

aktiviteter.

Myndighedsafdelingen

Indflytningsdato: 2. maj

Ny adresse: Myndighedsafdelingen, Skive Kommune, Sundhedshuset,

Resenvej 25, plan 4,

7800 Skive

Telefon: 9915 6660

E-mail: sas-myndighed@skivekommune.dk

Stor opbakning til sundhedsordningen

I marts måned var der mulighed for at give sin mening til kende om sundhedsordningen,

og om man ville anbefale at forlænge aftalerne med GRpsykologerne

og CopenFysio med endnu ét år. Undersøgelsen på Intranettet

viste følgende:

115 svarede på spørgsmålene om

psykologordningen:

Fordelingen af svar om psykologdelen

ser således ud:

I meget høj grad tilfreds 68 %

Høj grad tilfreds 6 %

Mindre grad tilfreds 1 %

Slet ikke tilfreds 1 %

Ved ikke 30 %

Svarerne på spørgsmålet om forlængelse

fordeler sig således:

Ja 70 %

Nej 2 %

Ved ikke 28%

117 svarede på spørgsmål om behandlingsdelen:

I forhold til behandlingsdelen ser

fordelingen således ud:

I meget høj grad tilfreds 79 %

Høj grad tilfreds 12 %

Mindre grad tilfreds 5 %

Slet ikke tilfreds 1 %

Ved ikke 3 %

Svarerne på spørgsmålet om forlængelse

fordeler sig således:

Ja 82 %

Nej 7 %

Ved ikke 11 %

Gnist

Sundhedscenteret

Indflytningsdato: 15. maj

Ny adresse: Sundhedscenter Skive, Skive Kommune, Sundhedshuset,

Resenvej 25, plan 3,

7800 Skive

Telefon: 9915 7300

E-mail: sundhedscenter@skivekommune.dk

Webadresse: www.skive.dk/sundhedscenter

medarbejder.skivekommune.dk

3

De aftaler der er indgået giver os mulighed

for at forlænge disse med

yderligere ét år. Forlænges aftalerne

med yderligere et år, skal både behandlingsdelen

og psykologhjælpen

sendes i udbud i 2012.

Styregruppen for sundhedsordningen

vil, på et møde i juni, træffe endelig

beslutning om aftalerne med GRpsykologerne

og CopenFysio skal forlænges

eller om udbuddet skal gennemføres

nu.


4

Gnist Tema: Virksomhedens Sociale Kapital

Fællesskab og samarbejde

- fokus på social kapital

Da Hoved-MED sidste år stillede opgaven. ”Hvordan kan vi styrke organisationens

fællesskab og samarbejde?” og derefter nedsatte en arbejdsgruppe til at

arbejde med emnet, stod det hurtigt klart at det var Virksomhedens Sociale Kapital

der skulle fokuseres på.

Tekst og foto af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation

- Det startede med at vi ville se på stress, men kom

egentlig frem til, at vi i stedet ville se på den positive vinkel.

Det er netop det der er det gode ved det her. Vi fokuserer

på det positive, og vi tager udgangspunkt i vores

kerneydelser, siger Henrik Nielsen, der er medlem af Hoved-MED

og en del af arbejdsgruppen.

- Igennem de senere år er social kapital et emne som

mange organisationer er begyndt at interessere sig for, og

forskning har påvist klare sammenhænge mellem virksomhedens

sociale kapital og væsentlige parametre som sygefravær,

personaleomsætning, kvalitet, effektivitet og økonomi,

siger Ricki Laursen, der er HR og kommunikationschef

og formand for arbejdsgruppen.

Det er med andre ord påvist, at det ikke alene betaler sig

at fokusere på den sociale kapital fordi det skaber bedre

trivsel for medarbejderne, men også fordi det skaber bedre

resultater i virksomhedens kerneydelser.

- Et af udgangspunkterne var færre sygedage, men for mig

er det mest en positiv sideeffekt. Det vigtigste er at det

bidrager til et godt arbejdsmiljø. Man får noget positivt ud

af det sammen med sine kollegaer, siger Henrik Nielsen.

- Arbejdsmiljøarbejdet har tidligere har primært handlet

om det fysiske arbejdsmiljø, og det har også haft meget

fokus på individet. Arbejdet med den sociale kapital er derimod

kendetegnet ved at det tager udgangspunkt i arbejdspladsen

som helhed, og de opgaver vi løser sammen,

forklarer Ricki Laursen.

Han fortsætter: - En anden vigtig pointe er nemlig, at arbejdet

med den sociale kapital ikke isolerer arbejdet med

trivsel fra det øvrige arbejde, der foregår i en organisation.

Produktivitet og trivsel ses som to sider af samme sag.

Definition af virksomhedens sociale kapital

”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter

organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse

dens kerneopgave.

For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at

medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er

baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.”

Kilde: Hvidbog om virksomhedens sociale kapital, si. 8.

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

De tre diamanter

Når det handler om at sætte fokus på virksomhedens sociale kapital

arbejder man ofte med begrebet ”de tre diamanter” som vejen til den

gode arbejdsplads. Begrebet dækker over ordene tillid, retfærdighed og

samarbejdsevne. Det er i samspillet mellem de tre diamanter at den

gode arbejdsplads skabes.

Den brede og den smalle satsning

Udover at lave ”skrivebordsresearch” har arbejdsgruppen

været på studiebesøg i Odense Kommune, hvor man med

stor succes har arbejdet med social kapital igennem de

seneste år. Her var masser af inspiration at hente om emnet,

og både ledere og medarbejdere var overbeviste om,

at arbejdet har givet rigtig gode resultater.

Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at få forankret

tankegodset omkring den sociale kapital i organisationen.

Derfor har man valgt at gå til opgaven fra to vinkler:

• En bred satsning, der har handlet om at integrere emnet

i MED-uddannelsen.

• En smallere satsning, der handler om at arbejde mere

intensivt med området i seks pilotprojekter.

Henrik Nielsen siger: - Jeg tror, at det er fornuftigt, at forsøge

at brede det ud og give mange et vist kendskab til

det, så man bliver opmærksom på den sociale kapital.

Samtidig er det godt, at man ikke kun satser på bredden,

men også prøver at gå den anden vej, hvor man går dybere

ind i det.


MED på banen

For at give viden om social kapital videre til et bredt udsnit

af organisationen har man i samarbejde med PUF, Parternes

Uddannelsesfællesskab, udviklet et modul på MED-uddannelse,

der handler om at arbejde med virksomhedens sociale

kapital. På den måde opnår de mere end 300 ledere og

medarbejdere, der deltager i MED-uddannelsen, indsigt i

emnet.

- Vi har i løbet af det seneste år brugt mange ressourcer på

at uddanne vores MED-medlemmer, og i den forbindelse

valgt at sætte virksomhedens sociale kapital på dagsordenen.

Vi mener, at viden om emnet kan bidrage væsentligt

til vores organisation, og igennem MED-organisationen når

vi ud til alle kommunens arbejdspladser, siger Ricki Laursen.

Hvis du vil vide mere…

… om arbejdet, eller hente viden og

inspiration om social kapital kan du

besøge arbejdsgruppens intranetside:

Medarbejder > Personalepolitik >

5. Sundhed og trivsel > Social kapital

Henrik Nielsen (tv) og Ricki Lausen (th)

som er medlemmer af arbejdsgruppen.

Gnist

Pilotprojekt søsat

Udover satsningen på at brede viden om social kapital ud

gennem MED-uddannelsen har man søsat pilotprojekter.

Med udgangspunkt i den viden der ligger om virksomhedens

sociale kapital skal der her arbejdes med seks af

kommunens arbejdspladser – tre ældrecentre, to børnehaver

og en skole. De er udvalgt fordi de har fundet emnet

relevant og interessant at arbejde med i forhold til deres

dagligdag og de udfordringer de står over for.

Ricki Laursen siger: - Med pilotprojekterne ønsker vi at

skræddersy organisationsudviklingsforløb med udgangspunkt

i den viden, der ligger om virksomhedens sociale

kapital og hvor vigtig den er for at skabe en velfungerende

organisation. Vi går altså ind i de respektive organisationer

og laver individuelle forløb i forhold til aktuelle udfordringer,

og støtter arbejdspladserne i udviklingen af deres sociale

kapital.

medarbejder.skivekommune.dk

5


6 Gnist

Arbejdsglæde og arbejdsmoral

Det er ingen nyhed, men et tilbageblik på sygefraværet i de seneste år giver

alligevel anledning til at kippe med flaget. Sygefraværet er lavt og faldt yderligere

i 2010. – Det er fordi vi har fokus på at skabe gode arbejdspladser og fordi

vi har nogle gode medarbejdere med den rette indstilling til arbejdet, mener

kommunaldirektør Per Mathiasen.

Tekst af HR- og kommunikationschef

Ricki Laursen. Fotos: Arkiv Skive

Kommune.

Sygefraværet i Skive Kommune er

lavt. Det er ingen stor nyhed, for sådan

har det været siden dannelsen af

den nye kommune i 2007. Ikke nok

med at det er lavt – det falder.

Og derfor er det nok værd at nævne

endnu engang. Fra et stabilt niveau

omkring 5 % i 2007-2009 faldt det

yderligere til 4,7 % i 2010.

Grafen herunder viser udviklingen i

sygefraværsprocenten sammenlignet

med sygefraværet i landets kommuner

samlet set. Sygefraværet i kommunerne

er også på landsplan faldende,

men det ændrer ikke ved at Skive

Kommune stadig er en af de kommuner

i landet som har det allerlaveste

sygefravær.

7

6

5

4

3

2

1

0

2007

2008

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Tema: Virksomhedens sociale kapital

Forskel på fravær

Sygefraværet er, som i alle andre

kommuner, højest på ældreområdet

og socialområdet. Sygefraværet er let

faldende på stort set alle områder, og

efter en stor indsats på ældreområdet

faldt sygefraværet fra 7,0 % i 2009 til

6,2 % i 2010 og bidrog derfor væsentligt

til den generelt faldende tendens.

Sygefraværet varierer også en del

mellem de enkelte arbejdspladser.

Det er dog kun ganske få arbejdspladser

som har et fast højt sygefravær.

Der arbejdes konkret på arbejdspladserne

med at afdække årsager

og planlægge en eventuel indsats

de steder, hvor sygefraværet har mere

systematisk karakter og derfor kan

være udtryk for en uhensigtsmæssig

kultur.

2009

2010

Skive Kommune

Kommer ikke af sig selv

– De gode resultater er jo noget vi

har arbejdet for i mange år, siger

kommunaldirektør Per Mathiasen,

som i al sin tid som øverste leder i

Skive Kommune har arbejdet målrettet

med den menneskelige vinkel på

det at drive en stor kommunal virksomhed.

– Indsatsen som sikrer de gode arbejdspladser,

og i sidste ende det lave

sygefravær, er meget bred. Der er

ikke nogen enkel opskrift. Vi arbejder

aktivt og målrettet med personalepolitik,

arbejdsmiljø og sikkerhed, god

ledelse, decentralisering og nærhed,

kompetenceudvikling, indflydelse og

ansvar, fællesskab og samarbejde,

konflikthåndtering, sundhedsordninger,

sygefraværssamtaler osv. osv.

Alle kommuner

Pas på! Statistik!

Denne artikel baserer sig på tal fra Det

Fælleskommunale Løndatakontor og

Skive Kommunes egne tal. Tallene er

derfor internt sammenlignelige. Der

findes dog flere opgørelsesmetoder, så

tallene kan godt variere fra tal du evt.

hører i andre sammenhænge.

Skive Kommunes samlede

sygefravær har ligget på et

stabilt niveau omkring 5 %

i 2007-2009. I 2010 faldt

sygefraværet yderligere og

ligger nu på 4,7 %.


– En god arbejdsplads og et sundt arbejdsliv

præget af arbejdsglæde kræver

at man ser på helheden og bruger

hele paletten af tiltag som kan gavne

arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Og så taler vi åbent om det.

Det mener jeg er helt afgørende.

Fælles værdier

– Men samtidig handler det også om

noget meget grundlæggende, som

jeg også er meget bevidst om, fortsætter

Per Mathiasen, nemlig at vi

har gode medarbejdere med en god

og sund holdning til hvad det vil sige

at være syg og hvornår man er nødt

til at blive hjemme. Det er guld værd

for os som arbejdsplads, at vi har disse

fælles værdier som vi kan basere

vores arbejde og vores fællesskab på.

Fornyet fokus

Hoved-MED vedtog i 2010 en ’Sundheds-

og trivselsstrategi’ som blandt

andet har til formål at fastholde det

lave sygefravær.

Der er i år prioriteret to spor, hvor

det ene handler om den enkelte medarbejders

trivsel gennem generel uddannelse

af ledere og medarbejdere

til ’trivselsagenter’ i regi af den obligatoriske

MED-uddannelse. Målet er,

så tidligt som muligt, at hjælpe konkrete

medarbejdere som er i risikozonen

vedr. mistrivsel og stress.

Det andet spor handler om at udvikle

’virksomhedens sociale kapital’, hvilket

har som fokus at forbedre løsning

af kerneopgaven gennem fokus på

fællesskabet og samarbejdet på arbejdspladsen

(se artiklen side 4-5).

Begge disse indsatsområder gennemføres

i 2011.

Gnist

medarbejder.skivekommune.dk

7


8 Gnist Trivsel

Den attraktive arbejdsplads

- alfa og omega for den gode service

På ældreområdet har mere end 450 medarbejdere og ledere i Skive Kommune i

løbet af de sidste 1½ år været en del af projektet ”Den Attraktive Arbejdsplads”.

Både ledere og medarbejdere har i den forbindelse været igennem efteruddannelse

og på de involverede arbejdspladser har man fået nye gode vaner.

Tekst og foto af konsulent Trine Højer,

HR og Kommunikation

Projektets formål er at skabe en forbedring

af det psykiske arbejdsmiljø i

plejecentrene og hjemmeplejen samt

øge andelen af medarbejdere, der

møder på arbejde – og dermed mindske

sygefraværet.

Forløbet består for medarbejderne af

et 4 dages kursus på Social- og

Sundhedsskolen i Skive og derefter 2

dages opfølgning ude på de deltagende

arbejdspladser. Lederne kommer

som en del af projektet igennem en

coachuddannelse, der sætter fokus

på deres rolle som teamcoach.

Mindre snak i skyllerummet

Der var fra starten stor opbakning på

ældreområdet til at deltage i projektet

fra både ledelse og medarbejdere.

- Der er blevet en anden forståelse

og mindre fordomme i forhold til, at

andre er anderledes end en selv, siger

Ida Rump, der er leder af Rødding

Ældrecenter, og en af de ledere

der deltager i projektet, og fortsætter:

- Et af mine ønsker har været, at

medarbejderne skulle få øje på den

styrke, der ligger i at vi er forskellige.

Jeg synes, at det er lykkedes, at få

etableret nogle velfungerende teams,

som kan se sig selv som en del af

noget større, og samtidig formår at

kigge indad.

Charlotte Gravesen, der er social- og

sundhedsassistent på Rødding Ældrecenter,

supplerer:

- Vi har fået mere åbenhed og ærlighed.

Vi er blevet bedre til at sige tingene,

og der er mindre ”snak i skyllerummet”,

man kan bedre gå til hinanden.

Teamsamarbejde i centrum

Ældreområdet er i høj grad bygget op

omkring teamsamarbejde, og projek-

tets formål er netop at styrke teamsamarbejdet.

- Vi har jo på ældreområdet en struktur,

der betyder at én til én-ledelse

ikke er praktisk muligt i det daglige.

Med 50 medarbejdere, der arbejder

på forskellige tider af døgnet, skal jeg

som leder have fokus på teamledelsen

og hvordan vores teams kommer

til at fungere bedst muligt. Det er

simpelthen nødt til at være sådan,

siger Ida Rump.

De 10 bud

Fundamentet for projektet er at skabe

en anerkendende kultur, hvor dagligdagens

arbejdsmæssige udfordringer

mødes og tackles konstruktivt

medarbejderne imellem.

I Rødding har medarbejderne udarbejdet

10 bud på, hvad der skal være

fokus på i dagligdagen, for at fastholde

udviklingen og de hænger i glas

og ramme på væggene i ældrecenterets

tre grupperum.

Budene fungerer som en rettesnor i

dagligdagen og bliver brugt aktivt.

- Vi kan godt finde på at stoppe op og

tale om budene, hvis vi oplever, at vi

ikke helt efterlever dem, siger Charlotte

Gravesen.

De 10 bud—Trivselsmodellen

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

”Blomsten” skaber nye løsninger

Et af de værktøjer som medarbejderne

har brugt er 5-F-modellen. Med

modellen har medarbejderne fået en

fælles fremgangsmåde til skabe løsninger

på organisationens udfordringer.

Modellen er illustreret med en

stor rød blomst, og 5-F står for: Fokuser

> Forstå > Forestil > Fastslå >

Frigør.

På Rødding Ældrecenter følte nogle af

medarbejderne ikke altid at dagens

opgaver blev fordelt helt retfærdigt.

Det skulle der naturligvis findes en

løsning på, og en arbejdsgruppe blev

nedsat.

Charlotte Gravesen, der var med i

arbejdsgruppen, forklarer:

- Vi brugte ”blomsten”, og tog fat i,

hvad det egentlig var, vi gerne ville

synliggøre. Hvad er det for nogle arbejdsopgaver,

der skal løses? Det er

jo ikke kun morgenplejen, der er

mange andre ting der skal laves i

løbet af en dag. Vi fik skrevet ned,

hvad det er for nogle opgaver vi har

og fik synliggjort dem. Det gør, at det

nu er meget lettere at sige til, hvis

man ikke synes, at fordelingen af

opgaver er helt god, eller at sige fra,

hvis man fx skal have gjort plads til

noget mødeaktivitet eller til praktiske

1. Vi skal alle have det godt.

2. Jeg vil lytte til dig og se dig i øjnene når du taler til mig.

3. Jeg vil vise dig åbenhed—uden at tolke det du fortæller.

4. Jeg vil være anerkendende og acceptere dig.

5. Jeg viser interesse for dig.

6. Jeg/vi er ærlige overfor hinanden.

7. Vi har ingen tabuer—eller sårbare emner. Ex. skilsmisser, død, sex, misbrug,

sorg.

8. Vi har ingen dumme spørgsmål.

9. Jeg kan holde på din hemmelighed.

10. Jeg vil være din ven og hjælpe dig.


opgaver som at ordne ved fuglene,

vande planter og sådan noget.

Ida Rump supplerer:

- Det der tidligere stod på listen til

morgenmødet var alle beboerne, men

der foregår rigtig mange andre ting

som der også skal være tid til.

Godt arbejdsmiljø giver god service

Både fra Forebyggelsesfonden og fra

ældreområdets øverste chef er der

stor tilfredshed med projektet og de

resultater det foreløbig har givet.

Adspurgt om hvad der skal ske når

projektet er slut, siger Sonja Johnsen,

der er chef for Ældreområdet:

- Når projektet er slut skal det jo

Fakta om projektet ”Den Attraktive Arbejdsplads”

Thisted, Viborg og Skive Kommune har tilsammen modtaget 15 mio. kr. i tilskud

fra Forebyggelsesfonden til at dække omkostningerne ved efteruddannelse

af både medarbejdere og ledere.

Charlotte Gravesen og Ida Rump i haven ved Rødding Ældrecenter.

egentlig gerne køre videre i de områder

der har været med, og medarbejdere

og ledere kan bruge de metoder

de har lært. Vi har ikke på nuværende

tidspunkt taget stilling til om andre

skal have et tilsvarende tilbud –

det er jo et ret dyrt projekt.

For Sonja Johnsen er der ingen tvivl

om, at fokus på den attraktive arbejdsplads

er væsentligt.

- Set fra min stol, er det alfa og omega,

at vi har nogle gode arbejdspladser.

Vi kan ikke levere en ordentlig

service til de ældre, hvis vi ikke har

det. Her betyder medarbejdere og

ledelse rigtig meget, og jeg tror, at

man hele tiden skal have fokus på

det, slutter Sonja Johnsen.

Gnist

”Blomsten” - de 5 F’er

Et billede af den plakat der hænger flere steder

på plejehjemmet.

medarbejder.skivekommune.dk

9


10 Gnist Løntilskudsjob

Flere ledige i kortere aktivering

I den senere tid har der været en større gennemstrømning af ledige i praktik og

løntilskud hos de offentlige arbejdspladser i Skive Kommune, hvor planen er at

øge antallet af offentlige løntilskudspladser med næsten 30 % - fra 350 til 450.

Tekt og fotos af adm. sagsbehandler

Stine Christensen Mark, Jobcentret

Det øgede antal løntilskudspladser

betyder til gengæld at de, der bliver

sendt ud, skal være i kortere periode

på arbejdspladsen. En simpel kalkule

viser nemlig, at det er den bedste vej

til at få fast arbejde efter en ledighedsperiode:

- Vi har i år valgt at øge antallet af

løntilskudspladser i kommunen, da

vores erfaringer og nyere forskning

viser, at løntilskudspladser generelt

er blandt de mest effektive tilbud til

igen at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Samtidig har vi forkortet perioden

i løntilskud fra seks til tre måneder.

På grund af den forkortede

dagpengeperiode er det vigtigt, at de

ledige ikke bliver fastlåst i én bestemt

retning og sætter deres lid til en løntilskudsstilling,

der ikke nødvendigvis

giver dem arbejde, fortæller Bjørn

Holmgaard leder af Aktiveringsteamet,

der sender ledige ud i løntilskud.

I arbejdet med de ledige handler det

om at udvide deres muligheder ved

for eksempel at afprøve nye områder

eller ved at bygge videre på den enkeltes

kompetencer:

Siden frosten er gået af jorden, er ledigheden

faldet markant. I år satte nedgangen dog

tidligere ind. Om det skyldes konjekturerne

eller den øgede indsat, vil Bjørn Holmgaard,

leder af Aktiveringsteamet, kun gisne om på

nuværende tidspunkt, men han glæder sig

over udviklingen.

- Det er kun i enkelte tilfælde, at de

offentlige løntilskudsstillinger giver

fast arbejde samme sted. Til gengæld

er de med til at opretholde tilknytningen

til arbejdsmarkedet samtidig

med, at de skaber afklaring og udvikling

i forhold til fag, kompetencer og

det sociale fællesskab. Derudover er

de ubeskriveligt vigtige i forhold til at

modvirke ledighedsdepression, som

mange kan blive ramt af, når de mister

jobbet. Det kan være hårdt at

miste et job, som for mange også er

en stor del af ens identitet. Det kan

gå ud over jobsøgningen og dermed

vejen tilbage til arbejdsmarkedet,

forklarer Bjørn Holmgaard.

Ledighed bruges konstruktivt

Mange benytter ledighedsperioden til

at tage videreuddannelse eller foretage

et brancheskifte - særligt til de

pædagogiske fag og ældreplejen. I de

tilfælde er det oplagt at anvende

praktik- og løntilskudsperioden i det

offentlige til at afprøve de nye områder,

før man eventuelt kaster sig over

en uddannelse.

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

1950

1933

1960

1919

1908

1877

1836

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Blandt dem, der har valgt at kigge i

alternative baner, er Mikkel Kristiansen,

som er uddannet i en tøjbutik.

Men efter endt elevtid viste det sig

som noget af en udfordring at finde

arbejde, og derfor trives Mikkel Kristiansen

i øjeblikket som pædagogmedhjælper

på Tambohus under Ungdomsskolen

i Skive. Her er han både

med i formiddagsundervisningen og

er en vigtig brik i eftermiddagens

ungdomsklub:

- Når man som nyuddannet kæmper

mod 400 ansøgninger, så skal du virkelig

være god for at ende som den

udvalgte - og det kan godt tage modet

lidt fra én. Så jeg begyndte i stedet

at kigge efter andre muligheder.

Jeg havde på forhånd interesse for

arbejdet med unge, og da jeg så

mødtes med min sagsbehandler,

fandt jeg ud af, at jeg kunne komme

på Tambohus. Det var en alle tiders

mulighed for at prøve faget af, fortæller

Mikkel Kristiansen, der lige

skulle bruge et par dage på at se den

nye udfordring an:

Antal forsikrede ledige i 2011

Skive Kommune

1832

1840

1839

1794

1746

1673

1639

1587

Siden årsskiftet er antallet af ledige faldet med over 21 % - fra 1950 til 1539 personer.

1567

1551

1568

1539

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Uge


Der skal være tale om meningsfyldt arbejde,

så de løntilskudsansatte føler sig som en del

af hverdagen på lige fod med deres kollegaer.

På den måde får vi også mest ud af det, og

det bliver en såkaldt win-win situation, forklarer

Kent Sørensen, leder af Ungdomsskolen i

Skive.

- Den første tid handler det selvfølgelig

om at lære eleverne, de unge i

klubben, de nye kollegaer og arbejdsgangene

at kende. Her har Hans Kristensen

(red.: afdelingsleder) været

rigtig god til lige at tage mig til side

for, for eksempel at fortælle, hvordan

de plejer at takle forskellige situationer.

Netop indføringen i hverdagen er en

vigtig brik i praktikken og løntilskudsansættelse

for at begge parter får

mest muligt ud af perioden. For Kent

Sørensen, der er leder af Ungdomsskolen

Skive, handler det derfor om,

at introduktionen er i orden:

- Her i huset sker der utrolig meget,

og så er det vigtigt, at vi lige husker

at stoppe op, så de nye bliver introduceret

ordentligt. Det er afdelingslederne,

der står for den daglige kontakt,

og de fungerer som en form for

mentorer for de nye.

Mikkel Kristiansen nikker genkendende

til Kent Sørensens ord. For ham er

det en rigtig god oplevelse at være på

Tambohus, hvor mentorordningen og

opbakningen fra kollegaerne har været

en stor hjælp:

- Der er hele tiden en rigtig god spar-

Gnist

medarbejder.skivekommune.dk

11

Mikkel Kristiansen (bagerst) må ofte se sig slået af de unge i klubben på Tambohus – her må han

bøje sig for sin navnebror Mikkel. Men ledighedskampen har han tænkt sig at vinde og er helt på

det rene med, at han må kaste sig ud i nye muligheder og evt. søge udover kommunegrænsen.

ring, og jeg føler på intet tidspunkt,

at jeg har stået alene i forhold til opgaverne

eller ungerne. Vi holder møder

i kollegateamet mindst én gang i

ugen, hvor vi tager ugens hændelser

op, og får dem vendt. Disse møder er

med til at klæde dig på samtidig med,

at man får rystet mindre gode oplevelser

af sig. Så er man ligesom klar

til at gå på weekend, kommer det

med et smil fra Mikkel Kristiansen.

Fredericia Banegård

Det kan virke som lidt af en svingdør,

når en ny kollega skal integreres på

tre i stedet for seks måneder, hvilket

også er en udfordring for enkelte institutioner.

Men på Tambohus har

den forkortede periode ikke været et

problem:

- Det er vigtigt, at folk kommer herned

og får en erkendelse af, om faget

er noget for dem eller ikke. Det handler

jo i høj grad om, at de får mulighed

for at prøve det af. Der skal derfor

også være tale om meningsfyldt

arbejde, for at både de og vi får noget

ud af det. Men vi er også meget

vant til, at der hele tiden kommer nye

ansigter - det er lidt som Fredericia

Banegård, hvor der hele tiden er liv

og vildt gang i den. Vi lever lidt i kaos,

fortæller Kent Sørensen, der væl-

ger at se på de hurtigt skiftende kollegaer

som en ekstra ressource:

- De ansatte i løntilskud gør det muligt

for os at få lavet ting, vi ellers

ikke havde tid og mulighed for. Samtidig

er det administrative arbejde

ved løntilskudsansættelsen skåret

væk, hvilket er en stor glæde for

kontorpersonalet.

Og for Mikkel Kristiansen er det ikke

kun i løntilskudsperioden, at det er

vigtigt, at der er tale om meningsfyldte

udfordringer. Det gælder generelt

for de kurser og tilbud, man bliver

stillet overfor som ledig:

- Jeg har valgt efter noget, jeg gerne

ville – og det kan jeg anbefale til andre.

Det gør også, at jeg har mod på

en ny løntilskudsansættelse andet

sted. Men det er vigtig, at der bliver

hørt på, hvad jeg ønsker, og at der

bliver taget udgangspunkt i mine

kompetencer. Af det jeg har deltaget

i indtil nu som ledig, er det ikke alt,

jeg har fået lige meget ud af. Men

muligheden for at være her på Tambohus

har været fantastisk. Man

kommer jo til at holde af ungerne, og

det er noget af det bedste, jeg har

prøvet. Derfor er jeg også meget villig

til at gå videre med pædagogfaget,

slutter Mikkel Kristiansen.


12 Gnist Virksomhedsportræt

Svend Pedersen: Vi har en udfordring i at

informere både borgere og virksomheder for

at øge sorteringen af affald.

Irene Johansen: I showroomet har vi en planche

der viser udviklingen på renovationsområ-

Tekst og fotos af konsulent Malene

Brink, HR og Kommunikation

- De fleste der kommer på besøg på

Skive Renovation 4-S bliver overrasket

over hvor mange miljø- og genbrugskrav

der er på affaldsområdet.

Vi hører også tit fra besøgende skoleklasser,

at de forventede at se affald

overalt, griner Irene Johansen, sekretariatsleder

i 4-S.

Kolossal udvikling

- Der er sket en helt kolossal udvikling

inden for renovationsområdet de

seneste 25 år. Indtil 1985 blev alt

skrald smidt på en åben losseplads. I

dag sorterer og genbruger vi langt

det meste affald. Kun 6% af alt affald

bliver lagt i deponi, fortæller Irene

Johansen.

Et deponi er en moderne losseplads,

hvor der er høje miljøkrav både til

konstruktionen og til hvilke typer affalds

der lægges her. I Skive Kommunes

deponi er det hovedsageligt materialer

fra byggerier der deponeres.

Mængden af affald er steget voldsomt.

I dag producerer hver dansker i

gennemsnit 7 kilo affald om dagen.

Langt det meste affald - 94%, bliver

genbrugt i mere eller mindre grad.

Det mindst genanvendelige er husholdningsaffaldet.

- Det usorterbare køkkenaffald bliver

sendt til forbrænding, som bliver til

varme. Det er en dyr proces og ikke

særlig CO2 venlig, derfor forsøger vi

hele tiden at bringe mængden ned,

eller i hvert fald undgå at den vokser,

siger sektionsleder Svend Pedersen.

Sammenhæng: Økonomi og miljø

I dag sorteres der på genbrugspladserne

i Skive Kommune i mere end

40 forskellige affaldstyper. Fordi

mængden af affald pr. husstand er

stigende, er det konstant en udfordring

at få flere sorterings-kategorier

til at fungere.

Som det første blev det lovpligtigt i

Danmark at sortere glas og papir/pap

affald.

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Lossepladsen er nedlagt - skrald genbruges

Det er en skrøne at alt affald ender i samme container, og sendes til forbrænding.

Der er penge i rent affald, samt større og større miljøkrav der skal overholdes.

- Dengang var der masser af startvanskeligheder,

fordi industrien slet

ikke var gearet til at håndtere genbrugsaffaldet.

I dag er det er en stor

forretning, fortæller Irene Johansen,

og Svend Pedersen supplerer;

- Forskellen på om du smider 1 kg

aviser i papircontaineren eller i skraldespanden

betyder meget for både

økonomien og miljøet. Et kg husholdningsaffald

koster 60 ører at sende til

forbrænding. 1 kg papir kan sælges

for 1,00 kr.

Et andet eksempel er plastik. 1 kg

brugte plastikposer omdannes til

plastgranulat og kan genbruges i nye

plastprodukter. Det giver en besparelse

på 2 liter olie i produktionen af

plastik foruden CO2 besparelsen i

fremstillingsprocessen.

Jern, kobber og glas bliver smeltet

om og brugt i nye produkter. Gamle

murbrokker bruges til vejfyld og

brugt træ bliver til nye spånplader. På

samme måde er det med de øvrige

35-40 sorterede kategorier fra genbrugspladsen.

Nye vaner skal læres

- En af vores helt store udfordringer

er at informere. For selvom vi har

delt en folder rundt til alle husstande,

informeret i aviser og skrevet på

hjemmesiden, så tager det tid før alle

kender reglerne og følger dem, smiler

Irene Johansen og tilføjer;

- Vi ved at borgerne gerne vil sortere

affald, men de skal vejledes så det

bliver en naturlig del af hverdagen.

Ligeså naturligt som vi sorterer glas,

papir, batterier, medicinrester mv.

skal vi også sortere CD/DVD’ere, toner/printer-blæk,

dåser, plastik og

f.eks. elektronik.

Sortering til rent affald

- På genbrugspladserne gør vi meget

for at borgernes sortering er ”ren”.

Blander man jern med plastik, eller

husholdningsaffald med glas, så er

affaldet urent, og kan ikke genbruges,

siger Irene Johansen.


Udover genbrugspladsen i Kåstrup, på billedet ovenfor, har Skive Kommune

en genbrugsplads på Oddervej og en mindre plads på Fur. På

genbrugspladsen i Kåstrup er der endvidere en genbrugsbutik der drives

af Folkekirkens Nødhjælp.

- I 4-S har vi affaldskonsulenter som

vejleder og informerer om sortering

både til borgere og virksomheder,

fortæller Svend Pedersen.

Dengang: Automatisk sortering

Morten Petersen, der blev ansat i 4-S

i 1987, siger;

- Da jeg startede i 4-S var her en stor

losseplads og der var lige bygget en

automatisk affaldssortering, så jeg

har sådan set været med i hele forløbet

og set den enorme udvikling.

Det automatiske sorteringsanlæg var

lidt af en sensation i Danmark, det

var kæmpestort og det tog lang tid få

kørt ind.

- Vi fandt hele tiden ting der skulle

ændres eller justeres for at få systemet

til at virke, fortæller Morten Petersen

som også har været sikkerhedsrepræsentant

i en årrække.

Den automatiske affaldssortering betød

blandt andet at affaldet kørte på

bånd. På vej gennem systemet fjernede

magneter alle metaller, vindsigter

blæste plastik fra osv.

Systemet blev dog aldrig den helt

store succes, og medarbejdernes arbejdsmiljø

led. Det var hårdt for luftvejene.

- I starten kørte vi fra kl. 7-15, men

affaldsmængden steg, så vores produktionstid

blev udvidet til at køre toholds

skift fra 6 morgen til 22 aften.

Når det kørte godt var der maks ½

times stop om dagen, fortæller Morten

Petersen.

I dag: fokus på arbejdsmiljø

- I dag arbejder vi alle på dagholdet.

Der er styr på arbejdsmiljøet, blandt

andet fordi vi har stort set ingen kontakt

med affaldet, slutter Morten Petersen.

Morten Petersen er glad for den store udvikling

der er sket på renovationsområdet.

- Vores håndtering af affald betyder at medarbejderne

stor set ikke kommer i kontakt med

affaldet, og det er godt for arbejdsmiljøet,

siger han.

Gnist

medarbejder.skivekommune.dk

13

Containere fulde af dåser står side om side med dynger af plastik klar til

afhentning og genbrug. Siden 2006 har alle husstande sorteret dåser og

plastik fra husholdningsaffaldet.

Fakta:

I 1976 blev 4-S Skiveegnens Renovationsselskab

I/S dannet som et fælleskommunalt

affaldsselskab i et samarbejde mellem de

daværende Sallingsund, Skive, Spøttrup og

Sundsøre kommuner. Selvom de fire kommuner

nu er lagt sammen har selskabet

beholdt navnet.

1986: Automatisk affaldsstation, hvor affaldet

kørte på bånd og magneter fjernede

metaller, vindsigter blæste plastik væk mv.

1986: Bekendtgørelse om at kommuner skal

indsamle papir, pap og glas til genbrug.

Helt ny og fremmed tanke for borgere og

virksomheder at skulle aflevere aviser og

syltetøjsglas. I dag er det en selvfølge.

1989: Klunsernes tid er ovre, genbrugsaffald

skal afleveres på bemandede genbrugsstationer.

2001: Mekanisk affaldssortering nedlægges.

2005: Genbrugsbutikken åbner i Kåstrup og

drives af Folkekirkens Nødhjælp. Tøj indsamles

af Frelsens Hær.

2006: Bekendtgørelse om at alle borgere

skal sortere metaldåser, plastiskdunke og

plastikflasker.

2009: Folketinget vedtager at maksimum

6% af affaldet må smides i deponi. Lossepladsen

i Kåstrup fra 1976 lukker med 1,5

mio. tons affald og nye deponier, som lever

op til de skærpede miljøkrav, etableres i

Kåstrup.

2010: 1.500 skoleelever besøgte 4-S Showroom

med skrot-collager, historisk gennemgang,

fakta-viden og udstilling om genbrug.

2011: Genbrugsbutikken har åbent torsdag,

fredag og lørdag. Der omsættes for 12-

17.000 kr. pr. uge.

I Skive Kommune er der genbrugspladser på

Oddervej og Kåstrupvej, samt en mindre

genbrugsplads på Fur. På Genbrugspladsen

sorteres affald i mere end 40 forskellige

typer affald.


14 Gnist Branding af Skive Kommune

Vi går efter RENT LIV

RENT LIV. Det er pejlemærket i Skive Kommunes brandingstrategi, som vil blive

skudt i gang med en opstartsevent på Skive Havn d. 17. september.

Tekst af konsulent Birgitte Bahat og

fotos af Thomas Køser, Kultur og

Markedsføring

Skive har noget særligt. Kort fortalt

handler det om fjorden, det aktive liv,

den rene energi og de gode fødevareoplevelser,

som egnen kan byde på.

Det er disse aktiver, som i brandingstrategien

er sammenfattet under

pejlemærket RENT LIV.

RENT LIV er altså ikke noget fuldstændigt

eller absolut, men i højere

grad en retning, som alle på egnen

sammen kan styre efter.

- RENT LIV er et fundament, som vi

skal raffinere, udbygge og blive endnu

bedre til at arbejde med og fortælle

om, siger kommunaldirektør, Per

Mathiasen.

- Det skærper fokus i vores arbejde,

så vi nu kan være helt skarpe på,

hvad vi skal satse på, siger Hanne

Greisen, chef for Kultur og Markedsføring.

Vigtigt redskab

Brandingstrategien er et vigtigt redskab,

der skal være med til at løse

nogle af de økonomiske udfordringer,

Skive står overfor, på grund af borgernes

aldersmæssige sammensætning

og uddannelsesniveau.

Dette kan løses gennem øget vækst,

og målet er, at brandingen skal medvirke

til at udbrede kendskabet til

egnens gode sider og på den måde

tiltrække flere nye borgere og turister.

- Det er ikke, fordi jeg tror, at når

folk i København hører om RENT LIV,

så smider de alt, hvad de har i hænderne

og flytter hertil, men når nogen

står i den situation, at de skal flytte

til området, så kan brandingen føre

til, at valget falder på lige netop Skive.

Fordi de ved, at her er der blåt og

grønt og højt til himlen, her har de

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

muligheden for et godt og aktivt liv,

samtidig med tid, ro og rum til fordybelse,

siger Per Mathiasen.

Mange aspekter

RENT LIV skal forstås bredt, for der

er mange aspekter i det.

- Jeg ser det som en styrke, at det

indeholder flere forskellige facetter og

dimensioner, så man kan bruge det i

mange sammenhænge og skabe individuelle

positive oplevelser. Mennesker

er jo heldigvis forskellige, det

gælder også dem, som vi gerne vil

have til at flytte hertil, siger kommunaldirektøren.

Netop bredden i RENT LIV er en vigtig

del af strategien. Tanken er at hele

egnen kan bruge RENT LIV i deres

markedsføring, der hvor budskabet

passer ind i sammenhængen. RENT

LIV er altså ikke ’kun’ et kommunalt


projekt, og Kultur og Markedsføring

arbejder i øjeblikket med at skabe

lokal forankring hos en lang række af

egnens aktører.

- Vi går efter at samle de lokale kræfter

- både private virksomheder, frivillige

organisationer, ildsjælene,

m.fl. Hvis vi står sammen om at

brande vores egn og sammen spreder

det fælles budskab; at Skive er kendetegnet

ved RENT LIV, mener jeg vi

har en rigtig god chance for at brænde

igennem, siger Hanne Greisen.

Også kommunaldirektøren ser borgere

og virksomheder som bærende

kræfter i brandingen.

- Er der noget, der virker, så er det

ejerskab, og jeg har meget stor tiltro

til lokalsamfundene. Der er virkelig

nogle ildsjæle rundt omkring i kommunen,

som arbejder seriøst på at

skabe udvikling. Det gør en stor for-

TROVÆRDIG OG ÆGTE

Rådgivningsvirksomheden Lead Agency har været involveret i

udformningen af brandingstrategien RENT LIV. Opgaven lød,

at brandingen skulle være ægte og troværdig og bygge på

kommunens reelle styrkepositioner og dermed potentiale for

udvikling. At det lige netop er RENT LIV, som fremover skal

kendetegne Skive, er derfor langt fra grebet ud af den blå luft.

Brandingstrategien tager udgangspunkt i veldokumenterede

analyser og dokumenter fra visonsprocessen, planstrategi

2009, rapport om tiltrækning og fastholdelse af borgere i

landdistrikter m.fl.

Desuden bygger den på en række kvalitative interviews med

nøglepersoner, som bor på Skiveegnen. Byrådet har været

inddraget i processen, medlemmerne har haft mulighed for at

komme med input om Skiveegnens særlige kvaliteter, og ikke

mindst er strategien blevet godkendt i samtlige politiske udvalg.

skel at få dem med, siger Per Mathiasen.

Kommunens identitet

Den kommunale virksomhed er som

egnens største arbejdsplads naturligvis

også en vigtig aktør.

- RENT LIV er en del af vores identitet

og indgår allerede i dag i det arbejde,

vi udfører. Vi er den kommune i landet,

som har flest solceller på de

kommunale bygninger, vi understøtter

et meget aktivt idræts- og foreningsliv,

vores planer for by- og

landsbyudvikling peger kraftigt i retningen

af et rent liv. Der er mange

eksempler, og hele grundideen er at

vi også fremover gennemfører en

masse aktiviteter, som understøtter

budskabet, siger Per Mathiasen.

Afdelingen for Kultur og Markedsføring

vil efter sommeren arrangere en

RENT LIV

Pejlemærket ’RENT LIV’ skal hjælpe

med at skabe en fælles retning,

når vi markedsfører Skive Kommune.

Pejlemærket sammenfatter essensen

af fire konkrete styrkepositioner:

• Det aktive liv

• Fjorden

• Moderne fødevareoplevelser

• Danmarks rene energiklynge

Gnist

medarbejder.skivekommune.dk

15

række cafémøder, hvor strategien vil

blive præsenteret.

- Det vigtigt, at alle kender til strategien,

for som medarbejdere fungerer

vi jo alle som ambassadører for kommunen,

siger Per Mathiasen.

På møderne vil der desuden blive lagt

op til konkret diskussion af, hvordan

man fremover kan anvende strategien

i det kommunale arbejde.

- Vi har brug for, at medarbejderne

er med til at tænke igennem, hvordan

hvert område bruger strategien. Det

vil jo være meget individuelt, hvordan

man kan tænke strategien ind i

opgaverne og indsatsområderne og

på den måde bidrage til at skabe mere

RENT LIV i Skive Kommune, siger

Per Mathiasen.

VIDEO- OG FOTO-

KONKURRENCE

For at få borgerne

involverede vil Kultur

og Markedsføring

gennemføre en

video- og fotokonkurrence

i løbet af

sommeren, hvor

borgere kan komme

med deres fortolkning

af RENT LIV.

Resultaterne vil

blive vist ved opstartseventen

til

september.


16 Gnist Skiveløbet

Slå rekorden den 10.og 11. september

Sidste år deltog mere end 300 medarbejdere fra Skive Kommune i Skiveløbet, og dermed slog vi vores hårdeste konkurrent,

Skive Kaserne, i konkurrencen om at stille det største hold. Vi åbner nu for tilmeldingen til dette års Skiveløb og håber

på igen at få masser af deltagere, så vi kan slå rekorden fra sidste år. Du kan vælge at cykle, løbe eller gå stavgang.

Skive Kommune skaber festlig ramme

Under løbet slår Skive Kommune telt op på pladsen,

hvor medarbejdere og deres familier kan hygge sig i

forbindelse med løbene. Her serverer vi gratis sandwich

og vand til Kommunens aktive deltagere, og der er mulighed

for at købe pølser, øl og vand i teltet. I år uddeler

vi desuden gratis kasketter til alle Kommunens deltagere.

Om søndagen sætter vi ekstra tryk på den gode

stemning i teltet med musikalsk underholdning mellem

kl. 11 og 14.

Til Skiveløbet 2010 deltog folk i alle aldre, til en hyggelig og fornøjelig

dag i selskab med kollegaer og familie.

Tilmelding

Alle deltagere skal udfylde tilmeldingsblanketten, som du

finder vedlagt dette nummer af GNIST eller på intranettet,

hvor du skal følge denne sti: Medarbejder > Sundhedsordning

> Skiveløbet 2011.

Hvis du kan lokke familien med til Skiveløbet er de naturligvis

også meget velkomne på Kommunens hold og

modtager gratis forplejning og kasket.

Tilmeldingsfristen er: Fredag den 12. august

Husk at vedlægge aftalte penge for alle deltagere til

løbsgebyr. Du kan se på tilmeldingsblanketten hvad de

enkelte discipliner koster og hvor tilmeldingen skal afleveres.

Det vil være en stor hjælp for vores interne arrangører,

hvis der afleveres afdelings-/institutionsvist.

Program

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Intern konkurrence: ”Kommunens mest motionsglade

afdeling/institution”

Udover den individuelle tilmelding, som er nødvendig for

alle, har vi en intern konkurrence om at blive Kommunens

mest aktive afdeling under løbet. Kommunens mest motionsglade

afdeling/institution præmieres med en vandrepokal

og en stor kurv med sunde lækkerier.

Du og dine kolleger kan deltage ved at udfylde blanketten

nedenunder. Blanketten findes også på intranettet.

Afhentning af løbsnummer og kasket

Løbsnumre og kasketter udleveres i Skive Kommunes telt

på dyrskuepladsen fra lørdag kl. 9.00, og vi opfordrer alle

deltagere til at komme i god tid inden løbsstart.

Spørgsmål til Skiveløbet

Hvis du har brug for yderligere information er du velkommen

til at kontakte Else Larsen, elsl@skivekommune.dk,

telefon 9915 5563.

Lørdag den 10. september

9:00 Skive Kommunes telt åbner

12:15 Start af Skive Cykelløb 100 km.

12:45 Start af Skive Cykelløb 25 km.

13:15 Start af Skive Cykelløb 55 km.

14:00 Start af Stavgang 5,3 km og 9,3 km.

16:00 Teltet lukker

Søndag den 11. september

9:00 Skive Kommunes teltet åbner

10:15 Start af halvmaraton

10:30 Start af Skiveløbet 9,3 km.

11:00 Musikken spiller op i Skive Kommunes telt

12:00 Start af Skiveløbet 5,3 km.

13:00 Start af Skiveløbet 2,7 km.

14:00 Præmieoverrækkelse til ”Kommunens mest motionsglade

afdeling/institution”

16:00 Teltet lukker

HUSK!

Musikalsk underholdning i teltet

Søndag kl. 11:00 - 14:00

Tjek på sundheden

Sundhedsafdelingen og CopenFysio har søndag en sundhedsbod i teltet. Her kan du få tjekket blodtryk, målt ”body-age”

og desuden få generel rådgivning om sundhed og fx Kommunens tilbud om gratis rygestopkurser.


Send tilmelding til:

Else Larsen, Kultur og Markedsføring, Torvegade 10,

7800 Skive eller via e-mail: elsl@skivekommune.dk.

KONKURRENCE:

Gnist

Kommunens mest motionsglade afdeling/institution

Kriterier

For at kunne deltage i konkurrencen skal gruppen som udgangspunkt være på min. 15 ansatte i Skive Kommune. For at

kunne definere sig som en gruppe, skal man have et fælles tilhørsforhold. Dvs. det skal f.eks. være en institution, en

hjemmeplejegruppe, en forvaltningsafdeling.

Hvis jeres afdeling er for lille, kan I slå jer sammen med en anden lille afdeling (man kan altså ikke håndplukke og definere

sin egen lille gruppe).

Herefter afgøres konkurrencen af, hvor høj en deltagelse der er i forhold til afdelingens/institutionens antal medarbejdere -

dog tages der hensyn til kolleger, som ikke har mulighed for at deltage på grund af arbejde.

Præmie

Den vindende afdeling/institution får udover æren en vandrepokal og en stor kurv med sunde lækkerier.

Gruppens/afdelingens ansættelsessted:______________________________________________________________

Navn på grupperepræsentant: _____________________________________________________________________

Antal ansatte i alt i gruppen/afdelingen:______________________________________________________________

Antal der ikke deltager på grund af weekendarbejde:____________________________________________________

Antal deltagere:_________________________________________________________________________________

Skriv navnene på gruppens løbsdeltagere her:

TILMEDLINGSFRIST:

FREDAG DEN 12. AUGUST

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

medarbejder.skivekommune.dk

17


18 Gnist Arbejdsmiljø

Fra venstre ses Leder af Gammelgård Birgitte Kassow, social– og sundhedsassistent Sonja Arentsen, tillidsrepræsentant Inge Marie Enemark, souschef

for Ældreservice Marianne Frost, sekretær i LO Ejner Holst, LO-repræsentant Jette Praus og formand for LO Skive-egnen Poul Jean Hansen.

Ansatte og beboer trives

Da sygefraværet i 2008 kom op på 10 procent, besluttede

ledelse og ansatte på Plejecenter Gammelgaard i Skive

at gøre en aktiv indsats for at vende udviklingen.

Et konstant fokus på forflytning af beboerne har mindsket

antallet af arbejdsskader i nakke, skuldre og ryg.

Særligt uddannede medarbejdere hjælper til at løse konflikter,

og en skarp prioritering af opgaverne blandt andet

ved sygdom har fjernet den værste stress. Sygefraværet

er nu nede på omkring seks procent.

- Det er flot, at I også har taget fat i det psykiske. Det

er fint, vi kan forebygge fysiske skader, men vi skal også

få folk til at trives, sagde Ejner Holst

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening


25 år som fællestillidsrepræsentant for HK

Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation

Bill Pharsen er i foråret 2011 genvalgt - igen - som HK’s

fællestillidsrepræsentant. Den post har han besiddet i

25 år.

Bill blev ansat i Skive Kommune i 1978, og valgt til

Samarbejdsudvalget i 1982, valgt som tillidsrepræsentant

i 1985 og som fællestillidsrepræsentant i 1986.

Han har arbejdet under seks borgmestre og fem kommunaldirektører.

Hvad er den største forskel fra dengang og i dag?

- Dengang var det meget sjovere, griner Bill, og fortsætter;

- Der var sociale ”klubber”, vi drak fyraftensøl

og løste ikke bare dagens problemer, men også arbejdspladsens

og sommetider landets problemer.

Hvad laver en fællestillidsmand?

- Nogle gange er jeg katolsk præst. Altså forstået på

den måde at jeg skal lytte, men ikke agere eller bruge

de informationer som jeg får. Andre gange gyder jeg

olie på vandene og forsøger at få hverdagen til fungere

bedst muligt. Og så er der selvfølgelig alle møderne….

I løbet af de 25 år, hvad er det største højdepunkt som

fællestillidsmand?

- Det er klart ”Skive-bremsen”. I 1988 var kommunen

økonomisk trængt og for første gang nogensinde skulle

der skæres i administrationen. Fra medarbejdersiden gik

vi aktivt ind i forhandlingerne og fik overbevist ledelsen

om, at der sammen med fyringerne skulle være penge

til at sikre de fyrede uddannelse, så de kunne omplaceres

i kommunen eller få nyt job andet sted. Det lykkedes,

der blev fyret 19 medarbejdere, alle blev hjulpet

videre, og Skive Kommune kom i Ekstrabladet under

overskriften ”Skive-bremsen”.

Hvad har været den største udfordring i de 25 år?

- Kommunesammenlægningen var en kæmpe udfordring

med at bringe fem kulturer (fire kommuner og Viborg

Amt) sammen. Jeg tror det kom bag på os alle sammen,

hvor forskellige de fem arbejdskulturer egentlig var.

Også i dag oplever jeg engang imellem rester at de

gamle kulturer, så den udfordring lever endnu.

Hvilke udfordringer ser du i den kommende tid?

- Skive-bremsen kører igen, der er fortsat kulturforskelle

fra kommunesammenlægningen, men ellers synes jeg

vi skal køre ”den skjulte fabrik” løbende. Det betyder at

vi konstant skal have fokus på at minimere dobbeltarbejde,

uhensigtsmæssige og ineffektive arbejdsgange.

Der er ikke noget mere dræbende for en medarbejder

end at lave noget arbejde som en kollega, i en anden

afdeling, allerede har lavet, så det synes jeg vi have

fokus på.

Gnist

medarbejder.skivekommune.dk

19

HK-bladet bragte et portræt af Bill Pharsen i 1990 i forbindelse at

han blev formand for HK Skive-Nykøbing. Foto: HK Skive-Nykøbing

Bill Pharsen har arbejdet i mange forskellige afdelinger i løbet af

sine 33 års ansættelse, i dag arbejder han i HR– og Kommunikationsafdelingen.


20 Gnist Kunstforening

Juni måneds udstiller:

Majken Bilgrav Sørensen

Mine arbejdsområder spænder fra akvarel over akryl og

olie. Formsproget er lyrisk-ekspressivt – altid med udgangspunkt

i oplevet, sanset natur og med en særlig optagethed

af fugle. Det er i fuglens væsen og dens forbundethed med

landskabet, at fascinationen ligger.

Jeg har set på - og tegnet fugle - fra jeg var barn, og jeg

tror aldrig, at jeg bliver færdig med at prøve at fange deres

fascinerende liv og verden i maleriet. Fugle rummer så meget

skønhed, så mange hemmeligheder, og er så forskellige

i form og farve, at de er blevet min bedste undskyldning for

at male. De står for liv levet i total harmoni med de omgivelser,

som de er sat i.

Jeg maler på natursansninger og nethindebilleder. Hver dag

forsøger jeg at vise skønheden, og jeg søger at indbygge en

stemning eller en fortælling i mine billeder, som gerne skulle

give en følelse af, at vi stadig har meget at opleve, glædes

over, og - ikke mindst - at passe på.

Jeg bor i Tårup pr. Knudby ved Hjarbæk fjord. Her har jeg

også atelier.

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen,

Bachelor i kunsthistorie skriver:

… Majken Bilgrav Sørensens malerier

er ikke de et hundrede procents naturalistiske

fuglegengivelser, man finder

i opslagsbøger, men netop forsøg på

kunstnerisk at fange hver arts karakteristika

og samspil med omgivelserne.

Stilen er ekspressiv og indlevende

med brede, tydeligt markerede penselstrøg

og fint opfattede farvegradueringer.

Forbillederne er først og

fremmest Cezanne og danske klassiske

modernister som Johannes Larsen,

Fritz Syberg og Harald Leth… …

Med sit usentimentale blik for de forskellige

fuglearter, sin friske kolorit

og ekspressive penselføring er Majken

Bilgrav Sørensen en værdig arvtager

til de store danske naturskildrere

gennem tiden”


April-maj måneds udstiller:

Karin Olesen

Karin Olesen arbejder inden for tre felter, maleri, collage

og objekter, ofte i en kombination. Værkerne er præget af

en næsten dekorativ anvendelse af farverne, med kraftige,

lysende farveflader.

De har ofte et humoristisk islæt i slægt med Sven Dalsgaards

arbejder. Karin Olesen søger at beskrive tiden og

kulturen ved hjælp af relikvieagtige genstande.

”Siden 1996 har jeg lavet grafik, oftest som litografier, men

som uddannet billedtrykker, har jeg også eksperimenteret

med andre trykformer, f. eks. silketryk.” citat

”Jeg skriver aldrig selv om mine ting eller mit arbejde, dels

fordi jeg ikke har tid, men mest fordi jeg i den grad er sporet

ind på billeder, materialer, former og farver, at det nærmest

er ødelæggende for mig at skrive.

Jeg bruger en helt anden sans, når jeg arbejder.

Derfor er det skønt, at der gennem tiden er andre, der har

taget sig tid og gjort sig den ulejlighed at skrive om min

kunst og mine tanker.” citat www.karinolesen.dk

Karin Olesen

Foto: www.krainolesen.dk

Udstiller i august-september:

Per Bødskov

Gnist

Kunstforeningens bestyrelse

medarbejder.skivekommune.dk

www.skivekommunekunst.dk

21

Per Bødskov prøver gennem sine landskabsmalerier at

udtrykke en stemning, der afspejler en fornemmelse for

skovens landskab med muren af farver, det dunkle mørke,

det dybe sorte, skyggen, - lysningen med glødende

nuancer, - og kilden og søens blødhed med skarp refleks.

… læs mere om Per

Bødskov og hans malerier

i næste nummer af

Gnist

Helle Madsen helm@skivekommune.dk 9915 5619

Hanne Skaarup hska@skivekommune.dk 9915 5791

Gitte Christensen gich@skivekommune.dk 9915 5825

Maybrit Andersen maya@skivekommune.dk 9915 5578

Svend Frøslev svfr@skivekommune.dk 9915 5650

Bodil Skipper Buntzen bosb@skivekommune.dk 9915 5794

Kirsten Wæhrens kiwe@skivekommune.dk 9915 5802

Bettina Blom Pedersen bbpe@skivekommune.dk 9915 5767


22 Gnist

Sportsforening

Bliv medlem af Sportsforeningen...

Sportsforeningen er for alle nuværende og tidligere medarbejdere i

Skive Kommune. Ved arrangementer kan ægtefæller som

oftest også deltage.

Sportsforeningen har eksisteret i mere end 40 år. I den tid har

vi vundet firmaidrætsmesterskaber, set masser af professionel

sport og afprøvet alt fra golf, bowling, lerskydning, minigolf til

mange forskellige former for ”TREDJE halvleg” bestående af god

mad og drikke.

Mere information

Du kan læse mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder

> Foreninger

Bowling den 14. april

26 medlemmer fra sportsforeningen havde igen fundet kampånden frem,

taget turen til Bowl & Fun i Skive, klar til at vælte kegler i massevis. Efter

en fornuftig form for opvarmning, blev der spillet på 5 baner i 2 timer.

Efter lidt granskning af reglerne, blev der uddelt præmier for højeste

score, laveste score, og bedste afslutning af x'er i en serie, og så blev den

nye vandrepokal uddelt, som venligst er skænket af Flemming og Lidia

Stokholm.

Sportsforeningens bestyrelse

Formand: Jes Strickertson jess@skivekommune.dk 9915 5600

IT-afdelingen

Næstformand: Charlotte Buur chbu@skivekommune.dk 9915 7852

Sabroegaarden

Kasserer: Jens Dalby jeda@skivekommune.dk 9915 3634

Teknisk Forvaltning, sekretariatet

Sekretær: Claus Hansen clah@skivevand.dk 9915 3674

Skive Vand

Øvrige: Ellen Andersen ella@skivekommune.dk 9915 5632

Dagplejen

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Arrangementer

i Sportsforeningen

August 2011: FodboldGolf

(dato kommer senere)

August 2011: Vild med dans

(dato kommer senere)

6. september 2011: Tur til EMkvalifikationskamp

Danmark-Norge

Oktober 2011: Badmintonstævne

(dato kommer senere)

www.skivepf.dk


BILLETKØB:

VILKÅR:

Sportsforening - Personaleforening

Vi har sikret os 40 billetter til denne spændende landskamp.

Gnist

Der er afgang fra Skive Banegård kl. 08.10 og rejse hjem igen umiddelbart efter kampen er slut.

Øl og vand kan købes i bussen, og vi sørger for kaffe og rundstykker.

Billetterne sælges fra Aakjær Skolen’s kioskområde:

(Til højre ved indgangen til Aakjær Hallen)

TORSDAG D. 16.06.2011, KL. 18.00-19.00

og sælges efter ”først til mølle” princippet.

• Der kan kun købes én billet pr. medlem – uanset om man er medlem af begge foreninger.

• Der sælges kun ved personligt fremmøde – man kan altså ikke købe på vegne af andre medlemmer.

• Som dokumentation for medlemskab af enten personaleforeningen eller sportsforeningen, skal medbringes

lønseddel, hvoraf løntrækket fremgår.

• Opstår der tvivl om identitet forbeholdes ret til krav om fremvisning af ID.

• Er der billetter i overskud, har de medlemmer af sportsforeningen, som betaler dobbelt kontingent (for

ægtefælle/samlever) fortrinsret til disse.

medarbejder.skivekommune.dk

www.skivepf.dk

23

PERSONALEFORENINGEN og SPORTSFORENINGEN

arrangerer i samarbejde med Kølsen Rejser tur til

fodboldlandskampen

Tirsdag d. 06.09.2011

PRIS – kr. 395,-


24 Gnist Personaleforening

Generalforsamling

46 ud af 1540 medlemmer havde

fundet vej til Jebjerg Sport og Eventcenter

d. 17. marts 2011.

Efter spisningen afholdtes generalforsamlingen.

Jens Dalby blev valgt til

dirigent. Formanden fremlagde bestyrelsens

beretning, som blev taget til

efterretning.

Kassereren gennemgik det omdelte

regnskab. På forespørgsel blev det

oplyst, at tilskuddet fra kommunen

ikke er bortfaldet, men at det i 2010

pga. foreningens gode økonomi ikke

blev søgt hjemtaget. Regnskabet blev

godkendt.

Kassereren gennemgik det omdelte

budget, et budget baseret på uændret

kontingent. Kontingentet blev

fastsat uændret til 15 kr./måned.

I ulige år vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer:

Karin Knudsen—Valgt

Else Larsen—Valgt

Mette Klinge—Valgt

Bente Karlsen—suppleant

Hanne Mark—suppleant

Revisor: Flemming Schwartz

Revisor suppleant: Jens Dalby

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring:

I §3 første punkt tilføjes:

Medlemskabet træder i kraft, når

kontingenttrækket fremgår af lønsedlen.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Der var ikke indkommet yderligere

forslag.

Under eventuelt kom der følgende

forslag: Generalforsamlingen bør næste

år afholdes en anden ugedag end

torsdag, f.eks. kunne det være rullende

mandag-torsdag.

Der var ønske om tilskud til festivalbilletter:

Beachparty og Sundsørefestival

blev nævnt. Fra bestyrelsen

blev oplyst, at der ikke kunne skaffes

rabat, og at hele tilskuddet derfor

skulle komme fra kassebeholdningen

hvilket ville blive meget dyrt og kræve

meget administration.

Det blev foreslået, at der fremover

skulle være faste tidspunkter til afhentning/betaling

for billetter så forstyrrelsen

af arbejdet blev reduceret.

Der var forslag om, at der skulle væ-

Personaleforeningens bestyrelse 2011

Telefon

Formand: Karin Knudsen kakn@skivekommune.dk 5171 5530

Selde Ældrecenter

Næstformand: Hans Hansen kappelgaard26@ofir.dk 4090 3921

Vej og Park

Kasserer: Marianne Rohde mrlr@skivekommuen.dk 9915 6265

Jobstart

Sekretær: Mette Gjødvad Klinge mgkl@skivekommune.dk 9915 5762

SAS Sekretariatet

Øvrige: Else Larsen elsl@skivekommune.dk 9915 5563

Kultur og Markedsføring

Tove Høgedal tobh@skivekommune.dk 9915 6072

Glyngøre Ældrecenter

Mona Skov mosk@skivekommune.dk 2461 7510

Glyngøre Ældrecenter

Bente Karlsen benteperkarlsen@hotmail.com 9757 1972

Dagplejer

Hanne Mark hmar@skivekommune.dk 9915 5823

Økonomisk Sekretariat

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

re lodtrækning blandt de fremmødte

for at ”lokke” flere til at deltage i generalforsamlingen

næste år – f.eks.

et par flasker vin i præmie.

Husk at tjekke hjemmesiden på www.skivepf.dk


En aften på travbanen

Mandag den 20. juni 2011 kl. 17.30

• Rundvisning - Spændende tur i staldene med gode og givtige staldtips fra trænere og kuske

• Dejligt carvery buffet incl. En øl/sodavand pr. person

• Stort kaffe-kagebord

• Spillebon (værdig 50 kr.)

Alt dette får du for 100 kr.

Tilmelding og betaling skal ske via hjemmesiden: www.skivepf.dk, senest fredag den 6. juni 2011.

Max. 100 deltagere efter ”først til mølle” princippet.

Sæsonkort til Jesperhus

Personaleforeningen har fået et godt tilbud fra JESPERHUS

om køb af billetter.

Prisen er kun 150,00 kr. pr stk. for et sæsonkort (normal

pris 229,00 kr.) og der kan max. købes 5 stk. pr. medlem.

Gratis for børn under 3 år.

Fremvisning af sidste lønseddel med træk for medlemskab af

personaleforeningen skal medbringes.

Billetterne sælges den 26. maj fra kl. 15.00 til kl. 18.00

på Glyngøre Ældrecenter.

Gnist

Sælges den 26. maj 2011

kl. 15:00 - 18:00

På Glyngøre Ældrecenter

medarbejder.skivekommune.dk

www.skivepf.dk

25


26 Gnist Personaleforening

Turen gik til Stettin i Polen

Torsdag morgen den 7.4.2011 kl. 6.00 stod 41 friske piger/damer og en enkelt

herre på parkeringspladsen ved Kvickly, klar til at rejse til Polen.

Alle havde medbragt det gode humør og turen gik mod Stettin. Undervejs gjorde

vi ophold for at drikke morgenkaffe, og senere serverede personaleforeningen

en lækker medbragt sandwich. Turen ned gennem Jylland og øst gennem

Tyskland gik fint, og ved syttentiden ankom vi til vores hotel, hvor vi blev indlogeret

på dejlige værelser. Om aftenen var der fællesspisning på hotellet, hvor vi

fik et dejligt ta-selv-bord.

Fredag morgen kl. 9. var alle klar til at udforske Stettin. Vi havde en polsk guide

som talte dansk, der fortalte om byen, hvor vi bl.a. besøgte slottet, det gamle

rådhus, værftet og nogle af de mange gamle katedraler og kirker. Herefter blev

de indkøbsglade kvinder kørt til et marked, hvor alt ”skrammel” kunne købes. Et

udtryk som blev brugt meget af vores buschauffør. For dem der havde lyst, blev

der arrangeret en tur i ”undergrunden”. Undergrunden var der, hvor de rigeste

tyskere havde haft beskyttelsesrum under anden verdenskrig. En meget spændende

rundvisning.

Eftermiddagen var til fri disposition, så der var rig mulighed til sightseeing i byen.

Nogle fik nye negle, andre fandt lystige steder og gode spisesteder.

Vores polske guide arrangerede også en aftentur til en dejlig restaurant, hvor vi

fik en meget flot og vellavet 4-retters middag. Efter middagen var der mulighed

for at høre hamonikamusik og diskotek.

Aftenen sluttede af hjemme i baren på hotellet med et par drinks og en god kop

kaffe, hvor alle udvekslede gode oplevelser.

Lørdagen var til brug på egen hånd.

Søndag kl. 9.00 gik turen hjemad. Til frokost kørte vi ind på et lille familieejet

ølbryggeri i Tyskland, hvor der efter en kort rundvisning var ølsmagning og

”fedtemadder”.

Mandag den 12. september vil der være virksomhedsbesøg om aftenen

på Flextronics i Skive.

Nærmere information kan findes på personaleforeningens hjemmeside:

www.skivepf.dk.

På personaleforeningens hjemmeside kan du læse meget mere om de

forskellige arrangementer og følge med i hvad der sker.

Besøg hjemmesiden på: www.skivepf.dk

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

KALENDER MAJ - SEP. 2011

Torsdag den 26 maj:

Køb sæsonkort til Jesperhus

Torsdag den 16. juni:

Billetsalg til Danmark-Norge

Mandag den 20 juni:

En aften på travbanen

Tirsdag den 6. september:

Fodboldkamp: Danmark-Norge

HUSK! Billetsalg den 16. juni

Mandag den 12. september:

Virksomhedsbesøg—Flextronics

Lørdag den 17. september:

Røverstuen


Gnist

Så skal der være fest!

Personaleforeningen inviterer medlemmerne med ægtefælle

Lørdag d. 17. september

på Røverstuen i Rebild

medarbejder.skivekommune.dk

www.skivepf.dk

27

Bussen kører fra P-pladsen ved Søndercentret kl. 10.00

og forventer at være tilbage senest kl. 23.00

Foreningen byder på lidt frokost efter en tur i Rold Skov. Derefter vil der være mulighed for at kaste

med økse, skyde med bue og pil eller sidde ved bålet med en kop kaffe og et stykke kage.

Når vi når tilbage til Røverstuen, venter der middag, og vi regner med at køre hjem senest kl. 21.30.

PRIS: 100 kr. pr person.

Tilmelding senest d. 10. august, afdelingsvis til mrlr@skivekommune.dk.

Der er max. 150 pladser, så skynd dig at tilmelde dig.

Fotos: Røverstuen

Fotos: Røverstuen


28

Gnist

Februar - april 2011:

Fratrædelser

Amanda Hieronymus Sørensen, sygeplejerske, Baldersvej/Frejasvej

Anette Hornstrup, assistent, Hjaltesvej – Bosted

Anette Ravn Bilstrup, pæd.medhj., Børnehaven Birkely, Lem

Anja Nielsen, Fyrbakken

Anna Jørgensen, socialpædagog, Gefionsvej

Anna Lise Teglgaard, dagplejer

Anna Marie S Christiansen, husassistent, CKU

Annalise Brunsgaard Kristensen, rengøringsassistent, Vaskeriet

Anne Lisbeth Rasmussen, serviceassistent, Klynge 5

Anne Marie H. Kjærulff, fysioterapeut, Træningscenter Møllegården

Anne-Lise Erhardtsen Knudsen, Fur Udegruppe

Annelise Kristensen, pædagogmedhjælper, Troldegården, Højslev

Annette Bøge, jobkonsulent, Sygedagpenge

Annie Storgaard Christensen, sosu.assistent, Resenvej / Kielgastvej

Ann-Louise Hviid Villadsen, kontorassistent, Sygedagpenge

Asta Brandsholm Pinderup, pæd.medhj., Aakjær Undervisningsafd.

Avin Sabri Kalil, pædagogmedhjælper, Børnehaven Jættebo

Bendt Serup Knudsen, specialarbejder, Bomi

Bente Kjær, assistent, Resen Specialklasser

Bente Thamdrup, bibliotekar, Skive Bibliotek

Bianca Ellen Jensen Nielsen, soc.- og sundhedsassistent, Gefionsvej

Birgitte Kirstine Skytte Høj, specialist, Arbejdsmarkedsteam

Birgitte Skov Forsberg, jobkonsulent, JobStart

Birte Marie Sørensen, omsorgsmedhjælper, Toeren/Korpset

Bitten Graversen, pædagogmedhjælper, Cafeen

Brian Frits Sørensen, tekn.servicemedarb., Nr.Søby Børnehave

Brian Kristiansen, konsulent, SAS Ledelsessekretariatet

Britt Tanderup Ferslev, soc.- og sundhedshjælper, Vikar 1

Carol Ann Christiansen, skolespykolog, PPR

Chanet Jacobsen, Højslev Udegruppe

Charlotte Lomholdt Karlsen, kontorassistent, Huset

Christina Jensen, soc.- og sundhedshjælper, Møllestien plejen

Christina Snede Sørensen, pæd.medhj., Dalgas Skolefritidsordning

Claus Støvring, lærer, Skivehus Skole

Conny Hansen, sygehjælper, Vikar 2

Conny Kristensen, rengøringsassistent, Aktivitetscenter Ny Skivehus

Conny Kaas Madsen, dagplejer

Debora Marie Karolin Andersen, pædagog, Rødding Børnehave

Dennis Tang Pedersen, pædagogmedhjælper, Marienlyst Nord

Dennis Aakær Würtz, pædagogmedhj., Højslev Skolefritidsordning

Diana Jensen, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole

Edina Poljak, pædagogmedhjælper, Resenvej / Kielgastvej

Elin Jepsen Olesen, specialist, Distrikt 2

Ella Pedersen, Rødding Indegruppe

Elma Sehovic, pædagogmedhjælper, Nr.Søby Børnehave

Else Daugaard Madsen, kontorassistent, Skive Museum

Elsebeth Rafn, souschef, Aakjær Skolefritidsordning

Elsemarie Kristiane Elbrø Schmidt, hjemmehj., Rødding Udegruppe

Eva Gjaldbæk Frederiksen, lærer, Lihme Undervisningsafdeling

Find Anders Refsgaard, tekn.servicemedarb., Durup Skole

Finn Hattens, kontorassistent, Distrikt 6

Finn Holmgaard Jensen, Solhaven

Flemming Michael S Nielsen, håndværker, IT-afdelingen

Gitte Brøndum, rengøringsassistent, Nr.Søby Børnehave

Gitte Elgaard Clausen, Baldersvej / Frejasvej Indegruppe

Gitte Irene Pedersen, dagplejer

Gitte Pedersen, pædagogmedhjælper, Hedemarken

Grethe B Hvass Rasmussen, Rødding Indegruppe

Grethe Baastrup, tale/hørelærer, PPR

Hanna Lise Nielsen, ernæringsassistent, Kornblomsten Indegruppe

Hanne Balshøj Sørensen, kontorass., Familiecenter Sabroegaarden

Hanne Christensen, dagplejer

Hans Brian Charles Schultz, socialrådgiver, Familiesektionen

Hans Bundgaard Nielsen, tekn.servicemedarb., Bomi

Hans Kresten Serup Jensen, tekn.servicemedarb., Brårup Skole

Helen Witzel Møller Hansen, tekn.servicemedarb., Rådhusbetjente

Helle Harritz Hannibal, lærer, Ørslevkloster Skole

Helle Jonasson, soc.- og sundhedshjælper, Vikar 2

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Personaleforhold

Helle Kristensen, konsulent, Socialafdelingen

Henning Ibsen, specialarbejder, Entreprenørgården

Henny Hornstrup Hellegaard, kontorassistent, BFF Sekretariat

Henrik Hjorth Hansen, Vejleder, JobStart

Henrik Johan Neergaard, kontorassistent, Skive Renovation 4-S

Henrik Kyhnel, kontorassistent, Byrådssekretariat

Henrik Vind Frimurer, arkæolog, Skive Museum

Inge Lis Sørensen, fuldmægtig, Kultur og Borgerservice Sekretariat

Inger Marie Lüneborg Andersson, husassistent, Skive Musikskole

Ingerlise Gjørup, overassistent, Jyllandsgade

Jakob Christiansen, kontorassistent, Økonomisk Sekretariat

Jakob Vestergaard Bonde Aggerholm, tekn.serviceleder, CKU

Jamie Louise Korsgaard, soc.- og sundhedsassistent, Vikar 2

Jane Borg, tandklinikassistent, Tandplejen

Jens Istrup Pedersen, tekn.servicemedarb., Jebjerg Skole

Jes Jensen Lund, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole

Jette Lykke Laursen, rengøringsass., Rønbjerg Undervisningsafd.

Jette Overgaard, socialpædagog, Hjaltesvej – Bosted

John Henrik Kristensen, Roslev Indegruppe 1

Jonna Kokholm, rengøringsassistent, Mejsevej - Boenhed

Jonna Rønberg, Overassistent, SAS Ledelsessekretariatet

Jytte Gudiksen, kontorassistent, Skive Bibliotek

Jørgen Norup, tekn.servicemedarb., Bomi

Karen Marie Nielsen, assistent, Bomi

Karin Strøm Kobberø, pædagogmedhjælper, Børnegården Durup

Karina Kristiansen, pædagogmedhjælper, Resen Børnehave

Karina Lauge Jensen, pædagogmedhj., Børnehaven Birkely, Lem

Karina Thrysøe Villesen, pædagogmedhj., Børnehaven Rosenbakken

Kasper Brogner, pædagogmedhj., Apoteker Norgaards Børnehave

Katrine Hovaldt Larsen, jurist, Byrådssekretariat

Katrine Hundebøll Larsen, sosu.hjælper, Klynge 2 Indegruppe

Katy Erna Emilie Holbøl Jensen, Rødding Indegruppe

Kenneth Ulberg, Nord

Kim Nyholm, lærer, Lem Undervisningsafdeling

Kirsten Jensen, soc.- og sundhedsassistent., Dagcenter Møllegården

Kirsten Marie Olesen, soc.- og sundhedshjælper, Rødding Udegruppe

Kirsten Therese Larsen, husassistent, Vaskeriet

Klavs Ertmann Jensen, assistent, Skovly - Akt.hus

Knud Erik Thøgersen, Sundhedscenter

Knud Thordal Østergaard, specialarbejder, Entreprenørgården

Kurt Henriksen, værkstedsassistent, Bomi

Laila M. Bredkjær Eriksen, pæd.medhj., Krabbeshus Heldagssk.

Lajla Nygaard Laursen, sosu.assistent., Solsikken Indegruppe

Lars Bundgaard, pædagogmedhjælper, Døgnafdelingen

Lars Peder Kristiansen, kontorassistent, Skive Museum

Leif Høymark, tekn.servicemedarb., Børnehaven Jættebo

Lena Poulsen, socialpædagog, Mentor - Thinggade

Lene Bundgaard Hansen, assistent, Sygedagpenge

Lene Farley Hansen, kontorassistent, JobStart

Lene Vedel Andersen, dagplejer

Lilian E. Behnk Eriksen, rengøringsass., Krabbeshus Heldagsskole

Lisbeth Bak Madsen, pædagogmedhj., Aakjær Undervisningsafdeling

Liselotte Blok Olesen, dagplejer

Lissi Anita D. Tanderup, rengøringsass., Rønbjerg Undervisningsafd.

Lona Lykke Majlund, kontorassistent, BFF Sekretariat og Økonomi

Lone Elkær Julshede, omsorgsmedhjælper, Idavang dagtilbud

Lone Fuglsig Bekkevold, kontorassistent, Driftsledelsen

Lone Jensen, Jebjerg Ældrecenter

Lone Mette Nyström, pædagogmedhjælper, Nr. Søby Skole

Lone Rasmussen, pædagogmedhjælper, Daginstitutionen Paletten

Loni Griffenfeldt Jacobsen, kontorass., Hjaltes-/Gefions-/Frejasvej

Lotte Otte Laursen, lærer, Tieren

Louise Henriksen, soc.- og sundhedsassistent., Rønbjerg Indegruppe

Louise Rugaard Bruun, sygeplejerske, Marienlyst Syd/Vest

Louise Søndergaard, soc.- og sundhedshj., Kornblomsten Indegr.

Mads Gylling Hangaard, lærer, Balling Skole

Maiken Jøker Dohn, assistent, Daginstitutionen Lærkereden

Malene Hvedemose Nielsen, soc.- og sundhedshj., Klynge 3 Indegr.


Malgorzata Barbara Nygaard, IT-supporter, IT-afdelingen

Martin Brier Larsen, pædagog, Jebjerg Skolefritidsordning

Merethe Christensen, sektionsleder, Sundhedsplejen

Mette Kathrine Nielsen, soc.- og sundhedshjælper, Møllestien plejen

Mette Sofie Wadstrøm, kontorassistent, JobStart

Michael Bonesen Trustrup, socialpædagog, Rusmiddelcentret

Michael Drengsgaard, specialarbejder, Bomi

Michael Jensen, tekn.servicemedarb., Feldinghus

Mikkel Hansen, kontorassistent, JobStart

Miriam Tina Lunne Madsen, assistent, Nattergalevej

Mogens Rud Jørgensen, pædagogmedhj., HJ., Idavang dagtilbud

Morten Rosenstand Køser, pædagogmedhjælper, Dalgas Juniorklub

Nanna Bøgild Jensen, soc.- og sundhedshjælper, Bøgely Indegruppe

Niels Strøm Kristensen, pædagogmedhjælper, Breum Børnehave

Nils Ove Simonsen, specialarbejder, Bomi

Nina Pedersen, hjemmehjælper, Roslev Indegruppe 1

Oda Kathrine Martine Gjørtz, sagsbehandler, Sygedagpenge

Pau Dalby, håndværker, IT-afdelingen

Pauline Zobah-Dezo, Møllestien plejen

Peder Kabel Larsen, pædagogmedhjælper, Brårup Fritidscenter

Per Andersen, tekn.servicemedarb., Ørslevkloster Skole

Per Thoft Kærsgaard, civilingeniør, Park og Vej

Pernille Mikkelsen, sosu.assistent., Breum / Jebjerg Udegruppe

Pernille Stegler Korsholm, sygeplejerske, Sygeplejersker D4

Peter Brøndum, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole

Peter Linderoth, assistent, Åge Nielsensvej - Bo- og støttecenter

Pia Christine Rudbec Johansen, kontorass., Arbejdsmarkedsteam

Pia Stenstrup Melkior Veile, socialpædagog, Døgnafdelingen

Pia Vestergaard Møller, soc.- og sundhedshjælper, Nord

Poul Erik Jespersen, pædagogmedhjælper, Balling Skole

Preben Mogens Hansen, specialarbejder, Entreprenørgården

Ralf Broberg Laustsen, lærer, Hem Skole

Steen Schmidt-Hansen, pædagogmedhjælper, Resen Børnehave

Svend Otto Frederiksen, tekn.servicemedarb., Bomi

Svend Trier Pedersen, tekn.servicemedarb., Ældreservice

Svetlana Michelsen, musikskolelærer, Skive Musikskole

Søren Noer, tekn.servicemedarb., Bomi

Tanja H. Christensen,pæd.medhj.,Børnegården Gl.gårdsvej

Thomas Dyhr Sørensen, tekn.serv.medarb, Daginst.Lærkereden

Thomas Knudsen, pædagogmedhjælper, Lihme Skolefritidsordning

Tina Koudal, assistent, Gefionsvej/Frejasvej - Bosted

Tommy Nielsen, tekn.servicemedarb., Ældreservice

Tommy Serup Jensen, rengøringsass., Krabbeshus Heldagssk.

Tove Leth Petersen, pædagogmedhjælper, Skovly - Akt.hus

Trine Hede Dahl, kontorassistent, HR og Kommunikation

Trine Norup, pers.rådgiver, Plejefamilier og opholdssteder mm

Vibeke Plougmann Larsen, soc.- og sundhedsassistent., Midt

Vinka Primdahl Tønnesen, Selde Indegruppe

Willy Henning Hansen, pædagogmedhjælper, Magneten - Akt.hus

Zandra Møllenberg Nielsen, soc.- og sundhedshjælper, Vikar 2

Zouhour Ali Dalloul, pædagog, Dagtilbudsafdelingen

Dødsfald

Bodil Topp, lærer, Glyngøre Skole

Mette Kure Nygaard, soc.- og sundhedshjælper, Glyngøre

Tillykke med jubilæet

25 års jubilæum

Gnist

Elsebet Andersen, Bofællesskabet Vestergade, 1.

marts 2011

Gerda Brogård, Distrikt Nord, 24. april 2011

Hans Peter Lauritsen, Park og Vej, 7. april 2011

Henny Andersen, Durup Ældrecenter, 1. maj 2011

John Laugesen, Glyngøre Skole, 1. marts 2011

Leif Erik Krogh, Boenheden Nattergalevej, 1. marts

2011

Lone B. Engelsen, Teknisk Forvaltning, 1. marts

2011

Lone Mark Thomassen, Dagplejen, 31. marts 2011

Pia Jensen, BOMI, 15. marts 2011

Pia Karstensen, Ådalen, 1. marts 2011

Rie Nielsen, Dagplejen, 13. maj 2011

Vanda Rytter Toft, Dagplejen, 28. april 2011

40 års jubilæum

Liva Frøslev, Frejasvej 1. maj 2011

Knud Erik Jakobsen,

Sundsøre Lokalhistoriske

Arkiv, 1. februar 2011, og

modtager af Dronningens

fortjenstmedalje.

Karen Espersen, CKU, 1. marts

2011, og modtager af Dronningens

fortjenstmedalje.

medarbejder.skivekommune.dk

29


30 Gnist Personaleforhold

Februar – april 2011

Tiltrædelser

Aina Esther Bergmann, pædagog, Børnehaven i Roslev

Aivo Tigane, teknisk servicemedarb., Børnegården Gammelgårdsvej

Aksel Vestergaard Jespersen, sosu.hjælper, Balling Indegruppe

Anette Bak Sørensen, husassistent, Roslev Indegruppe 1

Anette Ravn Bilstrup, pædagogmedhjælper, Børnehaven Birkely, Lem

Angela Celmira A. Restrepo, pædagogmedhj., Troldegården, Højslev

Anita Nielsen, pædagogmedhjælper, Glyngøre Skole

Anja Ejsing Laursen, diætist, Træningscenter Møllegården

Anje Jakobsen, hjemmehjælper, Syd

Anne Marie Lofstad, specialarbejder, Entreprenørgården

Anne Sofie Kudahl Dam, pæd.medhj., Daginstitutionen Lærkereden

Annie Boel, pædagogmedhjælper, Rønbjerg Børnehave

Arne Johansen, lærer, Krabbeshus Heldagsskole

Arne Sørensen, specialarbejder, Entreprenørgården

Bente Skov Andersen, pædagogmedhj., Børnehaven Rosenbakken

Bente Vester Mølgaard, kontorassistent, Spøttrup Borgmuseum

Bente Villadsen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Rosenbakken

Benthe Lyngby Bendtsen, sosu.hjælper, Marienlyst Syd/Vest

Berit Kærgaard Holmboe, rengøringsassistent, Park og Vej

Bill Bach Hovgaard, rengøringsassistent, Nr. Søby Skole

Birgit Brink, omsorgsmedhjælper, Rønbjerg Indegruppe

Birgit Fihl-Jensen, pædagog, Marienlyst Nord

Birgit Gottlieb Godtliebsen, pædagogmedhjælper, Glyngøre Skole

Birgit Pedersen Dahl, kontorassistent, Brårup Skole

Birgitte Høgh Würtz, social- og sundhedshjælper, Hem Indegruppe

Birgitte Korsgaard Bovbjærg, pædagogmedhjælper, Jebjerg Skole

Birgitte Pedersen, pædagogmedhjælper, Højslev Skole

Birthe Damsgaard, kontorassistent, Specialrådgivningen

Bjarne Poulsen, teknisk servicemedarbejder, Skivehus Skole

Bjarne Svoldgaard Nielsen, pædagogmedhjælper, Oddense Skole

Brian Jensen Dahl, hjemmehjælper, Marienlyst Nord

Britta Høstgaard Møller, pædagogmedhjælper, Hem Skole

Carina Ravn Bisgaard, pædagogmedhj., Daginstitutionen Lærkereden

Carlos F.R. Larcher de Jesus, Kort og Landmålingstek., Park og Vej

Casper Rohde Christensen, kontorassistent, Park og Vej

Charlotte Dalsgaard Pedersen, pædagog, Vidensgruppen

Charlotte Dalsgaard-Jensen, kontorassistent, BFF Sekretariat

Charlotte Sand Sørensen, pædagog, Familiecenter Sabroegaarden

Charlotte Staunstrup Lidegaard, pædagog, Skovly - Akt.hus

Christina Toft Gramberg, indkøbskonsulent, Indkøb

Claus Heine Dam, pædagog, Rusmiddelcentret

Claus-Peter Peters, teknisk servicemedarbejder, Brårup Skole

Connie Rudbeck Jørgensen, social og sundhedsass., Marienlyst Øst

Conny Bodilsen Jacobsen, pædagogmedhjælper, Jebjerg Børnehus

Dan Aksel G.Pedersen, teknisk servicemedarb., Rødding Børnehave

Dan Aakær Jensen, Pædagogmedhj., Aakjær Undervisningsafdeling

Diana Nygaard Eriksen, social og sundhedshjælper, Marienlyst Nord

Dina Bandsholm Tallaksen, Selde Indegruppe

Dorte Kristensen, pædagogmedhjælper, Idavang dagtilbud

Dorte Palmgreen Sørensen, sygeplejerske, Midt

Edina Camilovic, rengøringsassistent, Vidensgruppen

Ejnar Toft Olesen, specialarbejder, Entreprenørgården

Elias Milan Haunstrup Johansen, sagsbehandler, Specialrådgivningen

Else Emillie Kryger, social og sundhedshjælper, Fur Udegruppe

Erik Hørning, hjemmehjælper, Syd

Farideh Ahmadi Beliverdi, husassistent, Klynge 4 Indegruppe

Faruk Bejtovic, pædagogmedhjælper, Aakjær Skolefritidsordning

Finn Hattens, Distrikt 6

Finn Holmgaard Jensen, Solhaven

Flemming Nygaard Laursen, tekn.serv.arb., Børnehaven Jættebo

Flemming Stokholm Welniak, kontorassistent, Park og Vej

Frank Erik Nielsen, Møllestien plejen

Frederikke Josephine Nilsson, rengøringsassistent, Bomi

Gabriele Petersen, kontorassistent, BFF Sekretariat og Økonomi

Gert Pedersen, specialarbejder, Entreprenørgården

Gitte Larsen, pædagog, Gefionsvej/Frejasvej - Bosted

Grethe Hau Hansen, pædagog, Rønbjerg Børnehave

Gunda Seerup Svane, social og sundhedshj., Marienlyst Syd/Vest

Gurli Veile Mikkelsen, husassistent, Køkken, Glyngøre

Informationer | Nyheder | Personaleforening | Kunstforening | Sportsforening

Guyonne Ammerdorffer, kontorassistent, Kultur og Markedsføring

Günter Roland Karlsen, teknisk servicemedarb., Teknisk personale

Hanne Dahl Kjeldgaard, sosu.assistent, Højslev Indegruppe

Hanne Have Svendsen, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole

Hans Christian Laursen, specialarbejder, Entreprenørgården

Hans Jørgen Gravgaard, rengøringsassistent, Bomi

Hans Ole Madsen, teknisk servicemedarbejder, Hem Skole

Hanaa Rashid Abboud, social og sundhedshjælper, Fyrbakken

Heidi Kathrine Thomsen, pædagog, Gefionsvej

Heidi Susanne Janum, adm.sagsbehandler, Arbejdsmarkedsteam

Helga Juul Møller, pædagogmedhjælper, Oddense Børnehave

Helge Jakobsen, tekn.serviceleder, CKU

Helle Hald, Pædagog, mentor - Thinggade

Helle Kjøller Kyed, omsorgsmedhjælper, Hjaltesvej – Bosted

Helle Lindblom Møller, kontorassistent, Arbejdsmarkedsteam

Helle Poulsen, pædagogmedhjælper, Børnegården Durup

Helle Therkildsen, lærer, UU Skive

Henriette Erika Thorsen, hjemmehjælper, Klynge 3 Indegruppe

Henriette Jakobsen, pædagogmedhjælper, Børnehaven i Roslev

Henrik Brandt, omsorgsmedhjælper, Resenvej / Kielgastvej

Henrik Højland Skaarup, kontorassistent, UU Skive

Henrik Kristensen Trærup, tekn.servicemedarb., Børnehaven Jættebo

Henrik Larsen, pædagogmedhjælper, Selde Undervisningsafdeling

Ida Marie Rasmussen, Glyngøre Indegruppe

Inge Zenia Petersen, Møllestien plejen

Inger Gravgaard, Lem Indegruppe

Inger Hellegaard Pedersen, husassistent, Glyngøre Indegruppe

Inger Storgaard Simonsen, pædagogmedhj., Børnehaven i Roslev

Irma Stouby Dahl, pædagogmedhjælper, Børnehaven i Roslev

Jakob Christiansen, assistent, Økonomisk Sekretariat

Jakob Aagaard Poulsen, teamleder, Park og Vej

Jakup Kristian Reinert, hjemmehjælper, Marienlyst Nord

Jan Allan Laigaard, teknisk designer, Entreprenørgården

Jan Bukhave Nielsen, tekn.servicemedarb., Ungdomsskolen-Skive

Jan Eversby, Jobcoach, arbejdsmarkedsteam

Jan Kjeldsen, omsorgsmedarbejder, Gefionsvej

Jan Visby Gravesen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Birkely, Lem

Jane Alsbjerg Krog, social- og sundhedshjælper, Roslev Indegruppe 1

Jane Sørensen, Lem Indegruppe

Jeanette Sonne Lock, socialrådgiver, Familiesektionen

Jens Henning Bjerre Birkholm, kulturkons., Kultur og Markedsføring

Jens Knattrup, pædagogmedhjælper, Breum Skole

Jens Nielsen, Tekn.servicemedarbejder, Roslev Undervisningsafdeling

Jens Nygaard Eriksen, håndværker, Entreprenørgården

Jens Ole Jepsen, pædagogmedhjælper, Højslev Skole

Jes Pilgaard Knudsen, teknisk servicemedarbejder, Rådhusbetjente

Jesper Glud Andersen, teknisk servicemedarbejder, Resen Børnehave

Jette Elise Lykkegaard Skov, Balling Indegruppe

Jette Vernegreen, lærer, Krabbeshus Heldagsskole

Joan Hellegaard, kustode/medhjælper, Skive Museum

Joan Skov Astrup Andersen, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole

John Hansen, specialarbejder, Entreprenørgården

John Norèn Stubkjær, pædagogmedhjælper, Resen Skole

Johnna Elisabeth Nielsen, dagplejer, Dagplejen

Jonna Bjarkholm, pædagogmedhjælper, Resen Skole

Jonny Toft Munkebæk, tekn.serv.arb., Dalgas Undervisningsafd.

Julie Helge, pædagog, Gefionsvej/Frejasvej - Bosted

Jytte Anna-Line Pedersen, pædagogmedhjælper, Skovly - Akt.hus

Jytte Kirstine Lind Jensen, Kornblomsten Indegruppe

Jørgen Svendsen, tekn.servicemedarb., Stadioninspektørens område

Kamilla Brun Rasmussen, pæd.medhj., Apoteker Norgaards BH

Karina Nørgaard Hansen, sosu.hjælper, Balling Indegruppe

Karl Frede Kristensen, souschef, Bomi

Karl Kristian Christoffersen, Hedemarken

Kenneth Nygaard Jensen, Marienlyst Nord

Kenneth Wilken, pædagogmedhjælper, Resen Børnehave

Khaled Eliassi, rengøringsassistent, Klynge 5 Øvrige

Kim Toft Helligsø, tek.servicemedarb., Lihme Undervisningsafdeling

Kirsten Byskov Hansen, sosu.hjælper, Glyngøre Udegruppe


Kirsten Helle Pallesen, kontorassistent, Fur Museum

Kirsten Stolle Larsen, rengøringsassistent, Mentor - Thinggade

Klaus Francke Jørgensen, kontorassistent, JobStart

Kresten Finderup, pædagogmedhjælper, Brårup Fritidscenter

Kristine Dagny Jensen, pædagog, Hedemarken

Kurt Christensen, teknisk servicemedarbejder, Børnehaven i Roslev

Kurt Møller, teknisk servicemedarbejder, Breum Skole

Lars Boelskifte, kontorassistent, Løn og Personale

Lars Henneberg, pædagogmedhjælper, Lihme USFO Fjordbo

Lars Landbo, pædagogmedhjælper, Aakjær Undervisningsafdeling

Lars Sølvsten, teknisk servicemedarbejder, Selde Børnehave

Lars Østergaard Svendsen, kontorassistent, Skive Museum

Lasse Jensen, specialarbejder, Bomi

Lene Fristrup Mortensen, Familieafdelingen

Lene Lysdahl Kirketerp-Møller, assistent, Distrikt 2

Liana Khalatjan, pædagogmedhjælper, Skivehus Skole

Liane Hansen, omsorgsmedhjælper, Marienlyst Nord

Line Elmerdahl Bæk, kontorassistent, Arbejdsmarkedsteam

Line Musgaard Kyndi, social og sundhedshj., Marienlyst Syd/Vest

Line Poulsen, socialrådgiver, Rusmiddelcentret

Lisa Engelbrekt Kristensen, pæd.medhj., Dalgas Undervisningsafd.

Lisa Ringheim, rengøringsassistent, Bomi

Lissa Dahl, psykolog, PPR

Lissy Margrethe Sølver, kontorassistent, Arbejdsmarkedsteam

Lone Damsgaard Holgaard, aygeplejerske, Syd

Lone Ringgaard Pedersen, pæd.medhj., Aakjær Undervisningsafd.

Lotte Andersen, Møllestien plejen

Louise Rugaard Bruun, Marienlyst Syd/Vest

Louise Vith Hansen, ergoterapeut, Myndighedsafdelingen

Louise Østergaard Jensen, lærer, Sprogcenter Skive

Lydia Petersen, pædagogmedhjælper, Nr.Søby Børnehave

Mai Dalgaard, social og sundhedshjælper, Marienlyst Øst

Maj Britt Bavnsgaard, pædagogmedhjælper, Hedemarken

Maj Millner Nielsen, sygeplejerske, Sygeplejersker D2

Maja Sivkjær Christensen, pæd.ass., Yngre Fysiske Handicappede

Majbrit Spanggaard, kontorassistent, SAS Ledelsessekretariatet

Margit Christoffersen, husassistent, Resen Børnehave

Maria Eliza Kreuter, hjemmehjælper, Klynge 1 Indegruppe

Maria Svenningsen, pædagog, Bilstrupvej 28

Marianne Hauge Nielsen, sygeplejerske, Sygeplejersker D4

Marianne Maarbjerg Boll, pæd.medhj., Apoteker Norgaards BH

Marianne Nehlsen, Møllestien plejen

Marie Louise Iversen, tandplejer, Tandplejen

Martin Schack von Brockdorff, husassistent, Daginst. Lærkereden

May Faurskov Villadsen, pædagogmedhjælper, Daginst. Lærkereden

Mette Bode Bülow, pædagogmedhjælper, Troldedalen, Sejstrup

Mette Land Jensen, kontorassistent, Borgerservice

Michael Agerholm Jensen, jobcoach, Arbejdsmarkedsteam

Michael Andersen, lærer, Skive Musikskole

Michael Boll Jacobsen, datamatiker, Plan og Byg

Michael Primdahl, pædagogmedhjælper, Resen Børnehave

Michael Skov, omsorgsmedhjælper, Mejsevej - Boenhed

Mihaela Jaber, social og sundhedshjælper, Møllestien plejen

Mona Jakobsen, pædagogmedhjælper, Oddense Skolefritidsordning

Morten Kjelgaard Andersen, pæd.medhjælper, Tumlegården, Balling

Nadia Astrup Christiansen, pæd.medhj., Dalgas Skolefritidsordning

Nanna Vestergaard Aggerholm, pædagogmedhj., Idavang dagtilbud

Niels Brogner, pædagogmedhjælper, Børnehaven Rosenbakken

Niels Krogh Christensen, journalist, Ledelsessekretariat

Niels Mølgaard Larsen, teknisk servicemedarb., Selde Indegruppe

Niels Rais, teknisk servicemedarbejder, Rødding Undervisningsafd.

Ole Ingvard Jensen, specialarbejder, Skive Museum

Ole Juul Lajgaard, kontorassistent, Familiecenter dagbehandling

Palle Bach, teknisk servicemedarbejder, Rådhusbetjente

Paw Pedersen, pædagogmedhjælper, Toeren/Korpset

Paw Tatt, pædagogmedhjælper, Troldebakken, Dommerby

Per Nørmark Andersen, teamleder, Natur og Miljø

Pernille Dam Marcussen, pædagog, Thinggade/Botilbud/Bøgevænget

Peter Brøndum, pædagog, Daginstitutionen Lærkereden

Gnist

Personaleforhold

I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og

40 års jubilarer - efter aftale med jubilarerne.

Rubrikkerne Tiltrædelser og Fratrædelser indeholder information om

fastansatte medarbejdere. Listerne er alfabetisk efter fornavn. Skulle

der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf.

9915 5512 eller mabr@skivekommune.dk

medarbejder.skivekommune.dk

31

Peter Christensen, jobkonsulent, Task Force

Peter Ramsdahl Thomassen, tekn.serv.arb., Arbejdsmarkedsteam

Pia Eriksen Ellidshøj, social og sundhedsassistent, Fyrbakken

Pia Kristensen, social- og sundhedshjælper, Balling Indegruppe

Pia Sigh Refsgaard, social og sundhedsassistent, Marienlyst Nord

Pia Slyngborg, pædagogmedhjælper, Aakjær Undervisningsafdeling

Poul Erik Lyngsaa, omsorgsmedhjælper, Oddense Indegruppe

Poul Henrik Fly Steensen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Jættebo

Puk Egelund Brodersen, pædagog, Rødding Børnehave Grankoglen

Rafael Anglada, pædagogmedhjælper, Hedemarken

Rikke Boudigaard Sørensen, jobkonsulent, Task Force

Ruth Hansen, Solbakken, Durup

Sandie Pallavi Kjelgaard Simonsen, pædagogmedhj., Brårup Skole

Sarah Fihl Fisker, sygeplejerske, Sygeplejersker D5

Shadi Maaroufi Agha, social og sundhedshjælper, Møllestien plejen

Simon Blackall Connell, fysioterapeut, Træningscenter Møllegården

Sine Sønderup Jensen, sygeplejerske, Midt

Steffen Christensen, teknisk servicemedarbejder, Hjælpemiddeldepot

Stig Søndergaard Øster, teknisk servicemedarbejder, Hedemarken

Susan Schmidt, Vidensgruppen

Susanne Berit Jensen, husassistent, Bomi

Susanne Kirkegaard, pædagogmedhjælper, Resen Skole

Susanne Marianne Aggerholm, pædagogmedhj., Jebjerg Børnehus

Susanne Mortensen, omsorgsmedhjælper, Jyllandsgade - Boenhed

Susanne Staun, husassistent, Kantiner

Tanja Hougaard Christensen, Børnegården Gammelgårdsvej

Thanalak Thongsansara Thomsen, husassistent, Daginst. Paletten

Thomas Madum, It-supporter, IT-afdelingen

Tiina Susanna Parkkali, social- og sundhedsassistent, Nord

Tom Eberhardt Buhl, tekn.servicemedarbejder, CKU

Trine Lindhardt Pedersen, kontorassistent, Arbejdsmarkedsteam

Trine Sass Leegaard Bertelsen, sosu.assistent, Solsikken Indegruppe

Troels Hansen, pædagogmedhjælper, Hvidbjerg Børnehave

Troels Mørch Johnsen, pædagogmedhjælper, Nr.Søby Børnehave

Vibeke Lykke, social og sundhedshj., Familiecenter dagbehandling

Vincenzo Sebastiano Amore, pædagogmedhjælper, Resen Børnehave

Vivi Skyggebjerg Jensen, pædagogmedhjælper, Oddense Børnehave

Wen Chen, social- og sundhedsassistent, Balling Udegruppe

Aase Helene Jensen, omsorgsmedhjælper, Krabbeshus Heldagsskole

Aase Holm, pædagogmedhjælper, Børnegården Durup

Aase Stenfeldt Kolding, kontorassistent, Rønbjerg Undervisningsafd.


32 Gnist Min passion

God bless you, madam Karen

Karen Buhl fik chancen for, i seks uger, at arbejde på et børnehjem i Uganda,

Afrika som ”speech therapist”. Til daglig er Karen talepædagog i PPR under Familieafdelingen

i Skive Kommune. På børnehjemmet blev hun kaldt ’madam Karen’.

Tekst af konsulent Malene Brink, HR

og Kommunikation

- Hver morgen blev jeg hilst af både

børn og voksne med ”God bless you,

madam Karen”, smiler Karen.

- Det, der gjorde størst indtryk på

mig i Uganda, var den åbenhed og

hjertelighed jeg blev mødt med. For

selvom uganderne stort set ingenting

ejer, og det er en daglig udfordring at

få mad og rent drikkevand, så var de

interesserede i mig og hvor jeg kom

fra, fortæller Karen.

Børnehjemmet ligger smukt i et frodigt

område med udsigt over Victoriasøen

og ca. 30 km fra hovedstaden

Kampala.

På børnehjemmet er der plads til ca.

100 børn som er efterladt umiddelbart

efter fødslen på sygehuset, fundet

på gaden af politiet, eller efterladt

i en landsby fordi forældrene er døde

af AIDS. Børnehjemmet blev bygget

for fem år siden af en schweizisk rigmand,

og finansieres stadig udelukkende

af private midler.

Sid stille undervisning

- Af børnehjemmets leder havde jeg

fået til opgave at undervise i to-sprogethed.

Engelsk er hovedsproget og

samtidig taler befolkningen i denne

del af Uganda også luganda. Min opgave

var derfor at sikre at børnene

Foto: Privat

fik en forståelse for de forskellige

lyde i de to sprog, forklarer Karen.

- Inden jeg satte mig i flyet hjemmefra,

havde jeg forberedt mig grundigt

og pakket en masse ting som jeg ville

bruge i undervisningen inden for

sprog, lyde og udtale, smiler Karen

ved tanken, for hurtigt blev hun klar

over at undervisning i Uganda foregår

i klasseværelset siddende stille på en

stol mens læreren står ved tavlen -

og det kan man ikke bare lave om.

Guds vilje og straf

- Lærerne lyttede meget interesseret

til min viden og de ting jeg kunne, og

gjorde samtidig klart at her gælder

noget andet, griner Karen, og giver et

eksempel; Der var en lille gruppe

børn som var stammere. I Danmark

ved vi, at teknikker som at tale langsomt,

have øjenkontakt og være bevidst

om sin stammen hjælper den

der stammer. I Uganda er det at

stamme, Guds straf for noget man

har gjort.

På samme måde blev Karens forslag

om mere bevægelse, rytme og sang,

rim og remser som led i sprogundervisningen,

mødt med: - no, no madam

Karen, det gør vi ikke i skoletiden,

det gør vi om søndagen i kirken,

fortæller Karen.

Karen sammen børn fra børnehjemmet. - Der var ikke så meget organisering, og planlægning var

ikke vigtigt, til gengæld var der nærvær, højt humør og tro på livet og guds vilje, siger Karen.

Bagsidens ”Min passion”

Vil du eller din kollega på bagsiden, så

kontakt mabr@skivekommune.dk, tlf.

99155512.

Søndag er ugen højdepunkt. Alle klæder

sig på i det pæneste tøj de ejer

og håret bliver sat med bånd og sløjfer.

Børn og voksne på børnehjemmet

tilhører mange forskellige kristne kirker

f.eks. katolsk, protestantisk, baptist

mv. Fælles for kirkerne er deres

tro på og håb om Guds vilje.

Karen oplevede et stærk fællesskab

blandt børn og voksne på børnehjemmet,

hvor mottoet er ”we are family”.

- Følelsen af at høre til som et værdsat

medlem af gruppen, tror jeg er

afgørende for børnenes udvikling. Jeg

oplevede børnenes kompetence på en

lang række områder, trods deres

traumatiske baggrund, siger Karen.

Nærvær i nuet

- Uganderne lever i nuet. Den evne til

at nyde ”lige nu” synes jeg er fantastisk.

Børnene griner, smiler og leger

for lige nu er alt godt. De ved godt at

fattigdom, død og sygdom lurer lige

om hjørnet. 40% af børnene på børnehjemmet

er HIV-smittede, men lige

nu er her dejligt. Lidt at det har jeg

taget med mig hjem. I dag, næsten

et halvt år efter at jeg er kommet

hjem, kan jeg stadig glæde mig over

at åbne for vandhanen, og både se,

lugte og smage det rene drikkevand,

slutter Karen.

Ti børn bor sammen med en ”mor” i et hus

indenfor børnehjemsområdet. I alt bor der ca.

100 børn på børnehjemmet. Foto: Privat

More magazines by this user
Similar magazines