Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

44

ekspertise på området, og der består en

risiko for at uvedkommende hensyn, fx

erhvervspolitiske, kan komme til at gøre

sig gældende. Derfor mener Rådet, at

der er brug for en uafhængig instans,

gerne under staten til at foretage godkendelser

og tilsyn.

4. Udviklingsansvaret

Rådet mener ikke, at den vedtagne lovgivning

sikrer udviklingen af tilbuddene.

Det fremgår indirekte af loven, at udgifter

hertil skal finansieres over taksterne.

Men særligt i forhold til de institutioner,

som i fremtiden kommer til at høre

under regionerne, kan man frygte, at

der ikke vil være de fornødne midler til

stede til at sikre nye investeringer og udviklingsprojekter.

I øvrigt kan man frygte,

at der i konkurrencen på markedet med

private leverandører vil blive set stort på

udviklingsopgaven. Derfor fastholder

Rådet sit forslag om, at der etableres en

særlig udviklingspulje til en fortsat sikring

af udviklingen af tilbuddene, således

som det fx er sket på forsorgshjemsområdet

de senere år. Subsidiært kunne man

afsætte udviklingsmidler til dette formål

via satspuljen.

5. Brugerindflydelse

Rådet mener, at det i de specielle bemærkninger

vedrørende udviklingsråd

direkte burde være sikret, at repræsentanter

for de socialt udsatte skulle være

repræsenteret svarende til bemærkningen

om, at De Samvirkende Invalideorganisationer

og Skole og Samfund skal være

repræsenteret.

Udviklingsrådene skal imidlertid kun

eksistere i en overgangsperiode. Derfor

mener Rådet, at det er vigtigt at sikre,

at repræsentanter for de socialt udsatte

også får sæde i permanente organer.

Rådet vil derfor foreslå, at de socialt udsatte

også sikres en repræsentation i permanente

organer svarende til handicaprådene.

Dette kan enten ske ved at udvide

handicaprådene til også at omfatte

de socialt udsatte eller ved at oprette tilsvarende

råd for de socialt udsatte. Kun

at sikre en repræsentation af personer

med et handicap vil være at fastholde en

heldigvis nu forladt betragtningsmåde

om såkaldte værdigt trængende og

uværdigt trængende. Derfor bør de

socialt udsatte også sikres en repræsentation.

Sundhedsloven

6. Døgnhuse

Rådet mener, at det er utilfredsstillende,

at bestemmelsen om hjemmel til at drive

døgnhuse er taget ud af serviceloven og

i stedet placeret i sundhedsloven, jf bemærkningerne

i den ny sundhedslov.

Dette er helt ude af trit med markante

ønsker fra psykiatribrugernes side om

adgang til døgnbehandling uden risiko

for tvangsbehandling. Desuden mener

Rådet, at den psykosociale indsats over

for sindslidende bør forankres og udbygges

i kommunerne. Bestemmelser

om døgnhuse burde derfor fortsat indgå

i lov om social service som en mulighed

i den kommunale tilbudsvifte.

7. Alkoholbehandling

Det fremgår af sundhedsloven, at kommunalbestyrelsen

tilbyder vederlagsfri

behandling til alkoholmisbrugere, og

at denne behandling skal iværksættes

senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren

har henvendt sig til kommunen

med ønske om at komme i behandling.

Rådet for Socialt Udsatte mener, det er

en fejl, at bestemmelsen ikke svarer til

§ 85, stk.3 i den gældende lov om social

service, hvorefter en person, der er visiteret

til behandling for stofmisbrug, kan

More magazines by this user
Similar magazines