Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

46

10. Erfaringer med støtte- og

kontaktpersonordningen

I Rådets årsrapport for 2004 anbefalede

Rådet, at støtte- og kontaktpersonordningen

(SKP-ordningen) for sindslidende

udvides til også at omfatte misbrugere

og hjemløse (permanentgørelse af de

eksisterende forsøg på området).

Ved seneste lovrevision af ordningen

blev det besluttet at indføre en revision

af ordningen i folketingsåret 2005/2006

med henblik på at tage stilling til, om

ordningen bør udvides til de sværest

stillede hjemløse samt alkohol- og stofmisbrugere.

Baggrunden for udskydelsen

var dels de igangværende forsøg,

hvor specielt forsøgene på alkoholområdet

på daværende tidspunkt ikke havde

været i gang i særlig lang tid, dels det

hensigtsmæssige i, at en evt. udvidelse

tidsmæssigt kom til at spille sammen

med kommunalreformen.

Socialministeriet har iværksat forsøg med

støtte- og kontaktpersoner til hjemløse

i henholdsvis Københavns Kommune,

Aalborg Kommune (samarbejdsprojekt

mellem kommunen, Nordjyllands Amts

forsorgshjem Svenstrupgård og Kirkens

Korshærs varmestue) og Storstrøms Amt

(udgående fra forsorgshjemmet Saxenhøj).

Der er igangsat forsøg med støtte- og

kontaktpersoner til stofmisbrugere i

Fyns, Vestsjællands og Vejle amter samt

i Fredericia Kommune.

Endvidere er igangsat forsøg med støtteog

kontaktpersoner til alkoholmisbrugere.

Dette forsøg er iværksat af KFUM’s

Sociale Arbejde i Danmark.

Der er i Videns- og Formidlingscentret

for Socialt Udsatte igangsat en samlet

evaluering af de igangværende forsøg.

Resultatet af evalueringen vil foreligge

1. november 2005.

Rådet har fået kendskab til nogle foreløbige

resultater fra undersøgelsen.

“Erfaringerne fra forsøgene er rigtig

gode”, oplyser konsulent Henriette Zeeberg,

der står for erfaringsopsamlingen.

“Forsøgene viser, at der er en gruppe

meget udsatte og isolerede hjemløse og

misbrugere, som profiterer af et SKPtilbud.

Mange af dem er mennesker, som

ikke har ønsket eller som ikke har kunnet

nås af andre tilbud. Bevidstheden, om

at SKP’eren er der og kan støtte, hvis

det bliver nødvendigt, giver ro i sjælen.

Dialogen med det offentlige bliver bedre

– der mødes op til aftalte tider. Misbruget

kommer under kontrol, livet

bliver mere stabilt, kontakten til familie

genoptages.”

More magazines by this user
Similar magazines