Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

Vurderingen af budgetanalysen er, at der

i bedste fald er tale om stagnation – i

værste fald en mindre tilbagegang. Særligt

på alkoholområdet er det – set i lyset

af den store politiske interesse på området

– overraskende, at der er tale om

stagnation. I budgettallene er der ofte

ikke indregnet udgifter finansieret af

satspuljemidler og finanslovsbevillinger

som støtte til lokale projekter. En sammenligning

af disse tillæg og bevillinger

for 2004-05 viser, at der har været en

vækst i faste priser svarende til cirka 1,5 %

af den samlede indsats. Alt i alt er billedet

uændret i forhold til 2003-04. De

gode hensigter synes ikke umiddelbart

at finde vej til de kommunale og amtskommunale

budgetter.

Udviklingen i pladstallene

Udviklingen i antallet af pladser, som

kommuner og amtskommuner stiller til

rådighed for udsatte grupper synes at

have været positiv, om end der ikke er

tale om en ensartet tendens. Oxfordundersøgelsen

omfatter 151 oplysninger

om pladstal fordelt geografisk og foranstaltningsmæssigt.

Heraf er der i 68 %

af optællingerne tale om et uændret

pladstal, mens der i 21 % er tale om en

vækst og i 11 % af opgørelserne er der

tale om et fald. På alkoholområdet melder

kun to amter om en udvidelse af

pladstallet og kun som dagbehandlingspladser.

I forhold til udviklingen sidste

år, så er der tale om små justeringer i antallet

af pladser i kommunalt regi. Sidste

års undersøgelse påviste i højere grad

en samlet stigning i antallet af pladser i

kommunerne, end hvad der er tilfældet

fra 2004-05. Regeringens garanti om

stofmisbrugsbehandling i løbet af 14

dage synes ikke at være slået klart igennem

endnu.

En kvalitativ vurdering

I tillæg til de kvantitative undersøgelser

er der foretaget en række kvalitative telefoninterviews

med nøglepersoner i kommuner

og amter. Overordnet er tilbagemeldingerne

positive især de kommunale.

Indsatsen synes specielt styrket i

forhold til børn af misbrugere samt unge

stof og hashmisbrugere.

Overvågning i lyset af

Kommunalreformen

At regeringens hensigter ikke klart udmønter

sig i kommunernes og amtskommunernes

budgetter gør, at Rådet

vil øge opmærksomheden på området.

Endnu en grund til skærpet opmærksomhed

er Kommunalreformens ikrafttræden

den 1. januar 2007, hvor hele

ansvaret for den sociale indsats overgår

til de nye storkommuner. Rådet vil være

særlig opmærksom på kommunernes

ansvars- og forsyningspligt på udsatteområdet

for at medvirke til at sikre, at

de udsatte ikke overses og blot bliver

genstand for gode, men tomme hensigtserklæringer.

www.udsatte.dk

57

More magazines by this user
Similar magazines