folder - Horsens Gymnasium

horsensgym.dk

folder - Horsens Gymnasium

Studieretninger 2013

HORSENS GYMNASIUM


Intro:

Kære kommende elev

Tak for din interesse for Horsens Gymnasium.

I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som

vi udbyder i 2013.

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde den rigtige studieretning.

Derfor er du meget velkommen til at ringe til en af vores studievejledere

på 76 26 15 00, hvis du har nogle spørgsmål til studieretningerne. Du

kan også se mere om vores studieretninger på vores hjemmeside.

Grundforløbet i 1. g

1.g starter med et grundforløb, som kører frem til januar. Dette grundforløb

er ens for alle, og er derfor ikke med i præsentationerne af

studieretningerne på de kommende sider. Grundforløbet ser således ud

for alle klasser:

1.g

efterår

* NV: Naturvidenskabeligt grundforløb

AP: Almen sprogforståelse

** 2. fremmedsprog.

Valgfag

I forbindelse med din ansøgning skal du vælge et kunstnerisk fag og et

2. fremmedsprog. Du har her følgende muligheder:

Kunstneriske fag: Billedkunst, drama, mediefag eller musik.

2. Fremmedsprog: Fransk, italiensk, spansk eller tysk.

I 2. g skal du vælge valgfag med start i 3. g. Hvilke fag du kan vælge,

afhænger af din studieretning. Din studievejleder vil orientere dig om

dine muligheder.

Skolen udbyder følgende valgfag:

Valgfag A: Biologi, engelsk, fysik, kemi, matematik, musik, samfundsfag

og 2. fremmedsprog.

Valgfag B: Billedkunst, biologi, design, drama, filosofi, fysik, idræt,

kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion

og samfundsfag.

Valgfag C: Billedkunst, biologi, informationsteknologi, design, drama,

erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, kemi, latin, mediefag, musik,

naturgeografi, psykologi og tysk fortsætter.

Valgfag A, B og C oprettes, hvis der er mindst 10 elever, der vælger det.

Vælger du Horsens Gymnasium, vælger du meget mere end en

studieretning

Horsens Gymnasium kan tilbyde dig meget mere end spændende studieretninger.

Vi kan tilbyde en skole med et godt fælleskab og et

levende og afslappet miljø.

Dansk Idræt Engelsk Samf. Mat. Fysik NV

AP*

Hos os vil du også få en undervisning med høj faglig kvalitet og lærere,

der brænder for deres fag og for at give dig en afvekslende undervisning

med mange aktiviteter ud af huset. Efter skoletid har vi også en

række udfordrende tilbud til dig. Du kan fx deltage i musik, musical,

sport og særlige sprogkurser. Fester har vi naturligvis også.

På pjecens bagside, vores hjemmeside og Facebook kan du se mere

om skolens liv og mange aktiviteter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores skole.

Med venlig hilsen

Jens Skov, rektor

2. fr.

sprog**

Kunst

7 stærke studieretninger inden for natur, samfund, sprog og Kunst-musiK

Natur 1 Matematik – Fysik – Kemi 4

Natur 2 Bioteknologi – Matematik – Fysik 5

Natur 3a Biologi – Matematik – Kemi 6

Natur 3b Biologi – Matematik – Psykologi 7

Samfund 4 Samfundsfag – Matematik – Biologi 8

Samfund 5a Samfundsfag – Engelsk – Matematik 9

Samfund 5b Engelsk – Samfundsfag – Psykologi 12

Samfund 5c Engelsk – Samfundsfag – Mediefag 13

Sprog 6a Spansk – Engelsk – Tysk 14

Sprog 6b Spansk – Engelsk – Samfundsfag 15

Sprog 6c Spansk – Engelsk – Billedkunst 16

Kunst-Musik 7 Musik – Engelsk – Drama 18

Elever med tilknytning til Sportscollege Horsens kan vælge studieretning 1 eller 5b. Bemærk dog, at studieretning 1 kun bliver oprettet med

sportscollegeelever, hvis der er et vist antal elever. Endelig beslutning om oprettelse tages ultimo marts 2013, når ansøgertallet af sportscollegeelever

til denne studieretning kendes.

I din ansøgning skal du angive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet.

Åbent Hus: Kom og høre nærmere om alle vores studieretninger og nye initiativer lørdag den 24. november 2012 og onsdag den 23. januar 2013.


Natur 1

MAtEMAtIk · fYSIk · kEMI

Studieretningen er for dig, der er interesseret i matematiske og

naturvidenskabelige emner og i at forstå fænomener og processer i natur

og teknik. Studieretningen vil give dig en høj matematisk og naturvidenskabelig

kompetence. Den forbereder dig til alle uddannelser inden for

det naturvidenskabelige område, fx ingeniør- eller medicinstudium.

3.g

2.g

1.g

(forår)

Dansk Historie Idræt

Projekt old. rel.

Engelsk

* HVIS Du HAr FrANSK, SPANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE ENtEN 2. FrEMMEDSProG A, FySIK A EllEr KEMI A. VAlGFAG – SE INtro.

Biologi

Samfundsfag

Matematik

A

Fysik

B

Kemi

B

Valgfag

A*

2. fremmedsprog

Valgfag

C-B-A

Kunst

StuDIErEtNINGENS FAG

Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under

arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og

logisk. I matematikundervisningen vil du lære en række metoder

til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til

beskrivelse af verden.

Du vil også få viden om fagets udvikling i samspil med den

historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags

som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt

og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet.

Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af

den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter

til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og

uden for skolen. I videst mulig udstrækning vil det foregå med

topmoderne dataopsamlingsudstyr. Der er også mulighed for, at

klassen deltager i et innovativt projekt som fx Science Cup.

I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner

og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk

og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man

finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi,

og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring

os. Undervisningen i kemi foregår tit i laboratoriet. Her kan du

bruge vort omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det

klassiske udstyr.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

De tre studieretningsfag indgår i en række tværfaglige projekter,

der vil give dig en dybere forståelse af naturvidenskabelige,

teknologiske og matematiske problemstillinger. Emner, der kan

tages op, er fx:

• Nanoteknologi

• Brintsamfundet

• Solceller.


Natur 2

bIOtEkNOlOGI · MAtEMAtIk · fYSIk

Studieretningen er for dig, der er interesseret i naturvidenskabelige

og matematiske emner og i at forstå fænomener og processer inden

for den moderne biologiske teknik. Studieretningen vil give dig en høj

matematisk og naturvidenskabelig kompetence.

Den forbereder dig også til de sundhedsfaglige uddannelser, de

teknologiske uddannelser og de biotekniske ingeniøruddannelser.

3.g

2.g

1.g

(forår)

Dsnsk Historie Idræt

Projekt rel. old.

Engelsk

Samfundsfag

Bioteknologi

A

Matematik

A

* FrIt VAlG, DA Du I StuDIErEtNING 2 KAN AFSluttE 2. FrEMMEDSProG PÅ B-NIVEAu. VAlGFAG – SE INtro.

Fysik

B

Valgfag

C-B-A*

2. fremmedsprog

Kunst

StuDIErEtNINGENS FAG

Bioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi,

og samler viden og metoder fra begge fag. Du vil arbejde med

faget både teoretisk og abstrakt. I moderne naturvidenskab og

sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en stadigt vigtigere rolle

inden for sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling og

biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Du

vil både få indsigt i, hvordan man bruger bioteknologiske metoder

i det moderne samfund, og en faglig baggrund for at forstå

mennesket som biologisk organisme.

Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under

arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt

og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en

række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske

modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om

fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og

kulturelle udvikling.

I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags

som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt

og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet.

Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af

den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter

til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og

uden for skolen. Det vil foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr.

Der er også mulighed for, at klassen deltager i et

innovativt projekt som fx Science Cup.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen.

Emner, der kan tages op, er fx:

• Gensplejsning

• Energi, brintsamfund, drivhuseffekt

• Bæredygtig udvikling

• Sygdomsbehandling

• Biogas

• Fødevarefremstilling.


Natur 3a

bIOlOGI · MAtEMAtIk · kEMI

Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og

teknologi. Den forbereder dig til videregående uddannelser inden for hele

sundheds- og bioteknologiområdet.

3.g

2.g

1.g

(forår)

Dansk Historie Idræt

Projekt

Engelsk

oldtidskundskab

religion

Biologi

A

Matematik

B

Kemi

B

Valgfag

A*

2. fremmedsprog

Valgfag

C-B-A

Samf. Fy. Kunst

* HVIS Du HAr SPANSK, FrANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE DEt PÅ A-NIVEAu HEr, DoG IKKE HVIS Du VælGEr MAtEMAtIK A oG KEMI A.

VAlGFAG – SE INtro.

StuDIErEtNINGENS FAG

Biologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser.

Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde

og arbejde i naturen. Biologien handler om det helt

nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom

og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge

og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste

forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning.

Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under

arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt

og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en

række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske

modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om

fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og

kulturelle udvikling.

I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner

og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og

sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man finder

i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi

er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Kemiundervisningen

foregår tit i laboratoriet. Her får du mulighed

for at bruge vores omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt

det klassiske udstyr.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen.

Emner, der kan tages op, er fx:

• Global opvarmning – naturlig eller menneskeskabt?

• Menneskekroppen som motor

• Sundhedsadfærd

• Gener og genteknologi - muligheder inden for sundhed og miljø

• Sygdomme som cancer og sukkersyge

• Miljøets indvirkning på sundheden.


Natur 3b

bIOlOGI · MAtEMAtIk · pSYkOlOGI

Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og sjæl.

Den forbereder dig især til videregående uddannelser inden for naturvidenskab

og sundhedsområdet.

3.g

2.g

1.g

(forår)

Dansk Historie Idræt

Projekt rel. old.

Engelsk

Kemi

Biologi

A

Matematik

B

Psykologi

C

Valgfag

A*

2. fremmedsprog

Valgfag

B-A

Samf. Fy. Kunst

* HVIS Du HAr FrANSK, SPANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE DEt PÅ A-NIVEAu HEr. VAlGFAG – SE INtro.

StuDIErEtNINGENS FAG

Biologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser.

Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde

og arbejde i naturen. Biologien handler om det helt

nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom

og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge

og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste

forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning.

Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under

arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt

og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en

række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske

modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om

fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og

kulturelle udvikling.

I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler

og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der

bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes

af vore sociale omgivelser.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen.

Emner, der kan tages op, er fx:

• Global opvarmning – naturlig eller menneskeskabt?

• Menneskekroppen som motor

• Sundhedsadfærd

• Identitetsdannelse

• Gener og genteknologi – muligheder inden for sundhed og miljø

• Sygdomme som cancer og sukkersyge

• Miljøets indvirkning på krop og sjæl.


Samfund 4

SAMfUNdSfAG · MAtEMAtIk · bIOlOGI

Studieretningen er for dig, der er interesseret i samfundsforhold og den

aktuelle sociale, økonomiske og politiske udvikling kombineret med

matematik. Den forbereder dig til videregående uddannelse inden for hele

det samfundsvidenskabelige felt, fx økonomi og jura.

3.g

2.g

1.g

(forår)

Dansk Historie Idræt

Projekt

Engelsk

oldtidskundskab

Kemi rel.

Samfundsfag

A

Matematik

B

Biologi

B

Valgfag

C-B-A*

2. fremmedsprog

Valgfag

A**

Fysik Kunst

* HVIS Du HAr FrANSK, SPANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE DEt PÅ A-NIVEAu HEr. Du FÅr AltSÅ 5 A-NIVEAuSFAG.

** HEr SKAl Du VælGE ENtEN tySK A, ENGElSK A, BIoloGI A EllEr MAtEMAtIK A. VAlGFAG – SE INtro.

StuDIErEtNINGENS FAG

I samfundsfag får du forudsætningerne for at forstå den verden,

du lever i, og de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen og

din egen tilværelse.

Det kan være globalisering, terrorisme, indvandring, USA´s

udenrigspolitik og EU. Gennem diskussionen af forklaringer

bliver du selv bedre til at deltage i den demokratiske debat.

Du lærer at gennemføre mindre undersøgelser og vurdere

andres undersøgelser.

I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet.

Du lærer også en række metoder, så du kan opstille

modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan

samarbejde med andre fag. Matematik gør dig således bedre til

at besvare de statistiske og økonomiske spørgsmål, der stilles i

samfundsfag.

Biologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser.

Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde

og arbejde i naturen. Biologien handler om det helt

nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom

og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge

og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste

forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

I denne studieretning kan fagene arbejde sammen om emner som:

• Folketingsvalg og meningsmålinger. Hvem stemmer på hvilke

partier? Hvorfor?

• Dansk økonomi i global sammenhæng. Kan vi styre økonomien?

Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvad

skal danske virksomheder leve af?

• Velfærdssamfundet – ældrebyrde? Kan den danske velfærdsmodel

overleve? Konkurrence eller samarbejde mellem det

private og det offentlige?

• Globalisering, kulturmøder, ressourceproblemer, fordelingsproblemer

og terror.

• Global opvarmning og energipolitik. Hvordan prioritere mellem

vækst og miljø?


Samfund 5a

SAMfUNdSfAG · ENGElSk · MAtEMAtIk MED INtErNAtIoNAl ProFIl

Studieretningen er for dig, der har interesse for at arbejde med samfundsforhold

og engelsk i et stærkt internationalt perspektiv.

Der indgår studieture til København, Bruxelles og New york i denne

studieretning.

Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af videregående uddannelser

inden for især det samfundsvidenskabelige felt, men også inden for

sprog, kultur og formidling.

Studieretningen er It-baseret og forudsætter, at du har en bærbar PC.

3.g

2.g

1.g

(forår)

Dansk Historie Idræt

Bio.

Projekt religion

Nat.

geo.

oldtidskundskab

Samfundsfag

A

It-StuDIErEtNING

Engelsk

A

Matematik

B

Valgfag

C-B-A*

2. fremmedsprog

Natur

B

Fysik Kunst

* HVIS Du HAr FrANSK, SPANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE DEt PÅ A-NIVEAu HEr. VAlGFAG – SE INtro.

StuDIErEtNINGENS FAG

Samfundsfag giver dig forudsætningerne for at forstå den

verden, du lever i. Du vil få indsigt i, hvordan samspillet mellem

nationale og internationale forhold påvirker samfundsudviklingen

og din egen tilværelse. Det kan være medier, terrorisme,

klima, ungdomskulturer, indvandring, USA´s udenrigspolitik og

EU. Gennem diskussionen af forskellige forklaringer bliver du

selv bedre i stand til at deltage i den demokratiske debat. Du

lærer selv at gennemføre mindre statistiske og interviewbaserede

undersøgelser samt at vurdere andres.

Engelsk sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine

evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag

giver faget dig gode forudsætninger for at begå dig

i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og

større betydning.

I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet.

Du lærer også en række metoder, så du kan opstille

modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan samarbejde

med andre fag.

Matematik gør dig således bedre til at besvare de statistiske og

økonomiske spørgsmål, der stilles i samfundsfag.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med

mange forskellige emner som fx:

• Valg og vælgeradfærd i USA og Danmark: Hvem stemmer på

hvilke partier og hvorfor?

• Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere mellem

vækst og miljø?

• Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem

forskellige kulturer?

• Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på virkeligheden?

• Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske,

amerikanske eller noget helt tredje?

• Engelske og amerikanske værdier: På vej frem eller under pres

fra Kina?


Samfund 5b

ENGElSk · SAMfUNdSfAG · pSYkOlOGI

Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for kultur-

og samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur.

Den vil både forberede dig til uddannelser inden for hele det samfundsvidenskabelige

og humanistiske felt samt til uddannelser inden for kultur

og formidling.

3.g

2.g Dansk Historie Idræt old. rel. Bio. Kemi

1.g

(forår)

Projekt

Engelsk

A

Samfundsfag

B

Valgfag

B-A

Psykologi

C

Valgfag

A*

2. fremmedsprog

Natur

B

Matematik Fysik Kunst

* HVIS Du HAr FrANSK, SPANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE DEt PÅ A-NIVEAu HEr. VAlGFAG – SE INtro.

StuDIErEtNINGENS FAG

Engelsk sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine

evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag

giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en

globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større

betydning.

I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger

forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan

vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund.

I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler

og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der

bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes

af vore sociale omgivelser.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med

mange forskellige emner som fx:

• Kulturmøder – det multikulturelle samfund, kulturkonflikt og

integration

• Identitetsdannelse

• Det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund.

• Globalisering – terrorisme – miljø

• Velfærdsstaten. Kan den danske velfærdsstat overleve?

Velfærd i Danmark og USA

• Ungdomskulturer i Danmark og engelsktalende lande

• Amerikanske værdier

• Storby – byliv – det moderne menneske – livsstil.


Samfund 5c

ENGElSk · SAMfUNdSfAG · MEdIEfAG

Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for

engelsk sprog og litteratur med kultur, samfundsforhold og medier.

Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af uddannelser og jobs

inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt, fx sprog,

kultur, film og formidling.

3.g

2.g Dansk Historie Idræt rel. old. Bio. Kemi

1.g

(forår)

Projekt

Matematik Fysik

Engelsk

A

Samfundsfag

B

* Du SKAl VælGE MEDIEFAG SoM KuNStNErISK FAG I 1. G.

** HVIS Du HAr FrANSK, SPANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE DEt PÅ A-NIVEAu HEr. VAlGFAG – SE INtro.

Valgfag

C-B-A

Mediefag

B*

Valgfag

A**

2. fremmedsprog

Natur

B

StuDIErEtNINGENS FAG

Engelsk sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine

evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag

giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en

globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større

betydning.

I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger

forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan

vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund.

I mediefag vil du først og fremmest få rig mulighed for selv

at lave både kortfilm og dokumentar. Du lærer, hvordan man

fortæller på film, og bliver introduceret til grundlæggende metoder

inden for kameraarbejde, redigering og lyd. Du bliver også

introduceret til grundlæggende analysemetoder og filmiske

virkemidler, så du bliver bedre til at afkode budskaber i nyheder,

film, tv-serier og dokumentar.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med

mange forskellige emner som fx:

• Valg og vælgeradfærd i USA og Danmark: Hvem stemmer

på hvilke partier og hvorfor?

• Hvilken rolle spiller medierne i profileringen af politikere?

• Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere

mellem vækst og miljø?

• Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem

forskellige kulturer?

• Hvad er dokumentarens samfundsmæssige rolle?

• Forskellige befolkningsgruppers medieforbrug.

• Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på

virkeligheden?

• Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske,

amerikanske eller noget helt tredje?

• Engelske og amerikanske værdier: På vej frem eller under

pres fra Kina?


Sprog 6a

SpANSk · ENGElSk · tYSk

Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og i at lære om kultur

og samfundsforhold i et internationalt perspektiv.

Studieretningen vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing,

kultur, kommunikation og formidling.

Studieretningen har et udvidet rejseprogram med rejser til tyskland,

Spanien og et engelsktalende land.

3.g

2.g Dansk Historie Idræt rel. old.

1.g

(forår)

MED INtErNAtIoNAl ProFIl

3 FrEMMEDSProG

Projekt

Nat.

geo.

Bio.

Spansk

A*

Engelsk

A

tysk

B

Valgfag

B-A

Natur B/

Mat. B**

Mat. Samf. Fysik Kunst

* Du SKAl VælGE SPANSK SoM 2. FrEMMEDSProG.

** I StEDEt For NAtur B EllEr MAt. B KAN Du VælGE lAtIN C oG Et VAlGFrIt FAG PÅ MINDSt C-NIVEAu. VAlGFAG – SE INtro.

StuDIErEtNINGENS FAG

I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale

forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og

skrive spansk, samtidig med, at du lærer at forstå din egen

kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer.

Engelsk sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine

evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde

med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England

og USA.

I tysk arbejder vi med tekster og film, der giver dig en viden om

tysk sprog, litteratur, kultur, historie og tyske samfundsforhold.

Vi koncentrerer os især om Tyskland efter 1945, og du får mulighed

for at blive særdeles god til at tale og skrive tysk.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med

mange forskellige emner som fx:

• Litterære temaer

• Sprog og kultur

• Ungdomskulturer i Europa • Immigration i Europa og USA

• Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa

• Spansktalende i USA: et stort mindretal i en engelsktalende

verden

• Kulturmødet – det multikulturelle samfund, konflikt og integration

• Storbyen – arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske,

livsstil.


Sprog 6b

SpANSk · ENGElSk · SAMfUNdSfAG

Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og gerne vil beherske

to af verdens mest talte sprog samt lære om kultur og samfundsforhold.

Den vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing, kultur,

kommunikation og formidling.

3.g

2.g Dansk Historie Idræt rel. old.

1.g

(forår)

Projekt

Nat.

geo.

Bio.

Spansk

A*

Engelsk

A

Valgfag

C-B-A

Valgfag

B-A

Natur B

Samfundsfag

B

Matematik Fysik Kunst

* Du SKAl VælGE SPANSK SoM 2. FrEMMEDSProG.

** I StEDEt For NAtur B EllEr MAt. B KAN Du VælGE lAtIN C oG Et VAlGFrIt FAG PÅ MINDSt C-NIVEAu. VAlGFAG – SE INtro.

StuDIErEtNINGENS FAG

I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale

forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og

skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur

i forhold til andre, mere eksotiske kulturer.

Engelsk sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine

evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde

med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England

og USA.

I samfundsfag vil du komme til at arbejde med begreber og teorier

om samfundsmæssige problemstillinger, lokalt, nationalt og

globalt, og sammen med sprogene giver det dig gode forudsætninger

for at begå dig i en globaliseret verden.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med

mange forskellige emner som fx:

• Ungdomskulturer i Europa

• Immigration i Europa og USA

• Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa

• Spansktalende i USA: Et stort mindretal i en engelsktalende

verden

• Kulturmødet – det multikulturelle samfund, konflikt og integration

• Diktatur - demokrati

• Litterære temaer

• Storbyen – arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske,

livsstil.


Sprog 6c

SpANSk · ENGElSk · bIllEdkUNSt

Studieretningen er for dig, der ønsker at prøve kræfter med visuelle og

kreative opgaver på højt niveau, fx maleri, grafik, tegnefilm, arkitektur og

design. Studieretningen forbereder dig til alle humanistiske uddannelser,

herunder billedkunst, design, mediefag, kommunikation og sprog.

Dele af undervisningen planlægges sammen med Billedskolen på Horsens

Kunstmuseum. Du vil desuden få mulighed for at opleve de forskellige

sider af studieretningens kreative områder på ture til fx arkitekt- og

filmskoler, virksomheder og museer.

3.g

2.g Dansk Historie Idræt rel. old.

1.g

(forår)

MED VISuEl ProFIl

SAMArBEJDE MED BIllEDSKolEN

Projekt

Nat.

geo.

Mat. Samf. Fysik

* Du SKAl VælGE SPANSK SoM 2. FrEMMEDSProG.

** Du SKAl VælGE BIllEDKuNSt SoM KuNStNErISK FAG I 1.G. VAlGFAG – SE INtro.

Bio.

Spansk

A*

Engelsk

A

Valgfag

C-B-A

Billedkunst

B**

Valgfag

B-A

Natur B

StuDIErEtNINGENS FAG

I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale

forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og

skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur

i forhold til andre, mere eksotiske kulturer.

Engelsk sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine

evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde

med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England

og USA, og i samarbejde med billedkunst og mediefag vil

billeder og film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt

omfang sammen med litteratur- og artikellæsning.

I billedkunst bliver du undervist i kunst og arkitektur og

fænomener fra hele den visuelle verden. Teoretisk og praktisk

arbejdes der med tegning, grafik, maleri, skulptur, installation og

arkitektur.

De tre studieretningsfag kan suppleres med mediefag og

design som valgfag.

uNDErVISNINGEN PÅ BIllEDSKolEN

På Billedskolen kommer du til at arbejde med emner, der er

vigtige i forhold til design, tegning og kunst, fx grafisk design,

tekstil, arkitektur, maleri og foto.

Undervisningen vil også inddrage fag som kreativ proces og

kommunikation.

Undervisningen på Billedskolen er frivillig. Vælger du at modtage

undervisning på Billedskolen, vil du gennemsnitligt få 6

ugentlige timer i 3 år, og din undervisning dér vil blive koordineret

med undervisningen i de kreative fag på gymnasiet.

Der vil være en egenbetaling til Billedskolen på 1300 kr./md. i 10

måneder årligt. Der arbejdes via fondsstøtte på at etablere en

fripladsordning.

Der vil være en optagelsessamtale til denne studieretning.


Kunst-Musik 7

MUSIk · ENGElSk · dRAMA

Studieretningen er for dig, der gerne vil opnå viden om vekselvirkningen

mellem musik og engelsk sprog og litteratur. Den danske kultur er stærkt

inspireret og præget af den engelsktalende verden. I denne studieretning

bliver du klog på, hvordan og hvorfor dette sker. Studieretningen vil

forberede dig til uddannelser og jobs inden for musik, kunst, sprog, kultur

og formidling.

3.g

2.g Dansk Historie Idræt religion Bio. Kemi

1.g

(forår)

Projekt

oldtidskunstskab

Mat. Samf. Fysik

Musik

A*

Engelsk

A

* Du SKAl VælGE MuSIK SoM KuNStNErISK FAG I 1.G.

** HVIS Du HAr FrANSK, SPANSK EllEr ItAlIENSK, SKAl Du VælGE DEt PÅ A-NIVEAu HEr. VAlGFAG – SE INtro.

Drama

C

Valgfag

B-A**

2. fremmedsprog

Natur B

StuDIErEtNINGENS FAG

I musik lærer du at formulere dig i og om musik. Dine færdigheder

i at udtrykke dig musikalsk styrkes gennem arbejdet med

sang, instrumentalspil, arrangement og optræden. Du opnår

indsigt i musikkens forskellige udtryksformer via analyse, teori

og viden om den tid og de verdener, musikken indgår i.

I engelsk vil vi arbejde med sproget mundtligt og skriftligt, og

du vil komme til at udvide dit kendskab til de engelsktalende

landes litteratur, kultur og samfundsforhold, således at du senere

kan klare dig i den moderne, globaliserede verden. I samarbejde

med de to andre studieretningsfag vil musik, billeder og

film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt omfang

sammen med litteratur- og artikellæsning.

I drama får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og

metoder i arbejdet med fysiske udtryk som dialoger og rollespil.

Du lærer bl.a. at bruge dramaets teknikker i problemløsning og

idéudvikling, og du får frie tøjler til at arbejde kreativt og selvstændigt

omkring en scenisk opgave.

tVærFAGlIGt SAMArBEJDE

I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med

mange forskellige emner som fx:

• Rockmusik i lyd, tekst og billede

• Byliv, ungdomskultur og kreativitet i den engelsktalende verden

• Matematiske modeller for udvikling af musik og harmonier

• Musikvideoen som tolknings- og udtryksmiddel

• The Beatles som historisk og kulturdannende fænomen.


Fritidsaktiviteter

HJælP tIl lEKtIEr oG oPGAVEr

lektiecafé: Vi har en lang tradition for en velbesøgt lektiecafé

i skolens studiecenter. Her kan du sammen med dine kammerater

få hjælp og vejledning af skolens faglærere til afleveringer

og lektier i sprog, dansk, samfundsfag, matematik og naturvidenskabelige

fag.

Skriveværksted: Vi tilbyder et skriveværksted i forbindelse

med større skriftlige opgaver: dansk-historie-opgaven i 1.g.,

studieretningsopgaven (SRO) i 2.g. og studieretningsprojektet

(SRP) i 3.g. Her kan du få hjælp til hele skriveprocessen.

CAMBrIDGE-CErtIFIKAt oG GoEtHE-CErtIFIKAt

Horsens Gymnasium tilbyder dig anerkendt certificering i

både engelsk og tysk: Cambridge Certificate in Advanced

English og Goethe-Instituttets certifikat i tysk B2.

Tager du et sådant certifikat, får du ekstra gode kort på hånden

i forhold til studie- og jobmuligheder i udlandet.

Horsens Gymnasium kan du gratis få den ekstra sprogundervisning,

som kræves for at tage certifikatet, mens du selv

skal betale for materialer og den afsluttende eksamen.

ANDrE EFtErMIDDAGStIlBuD

Vores øvrige eftermiddagstilbud giver dig mulighed for at:

• Deltage i aktiviteter med elever på tværs af hold

• Deltage i aktiviteter under uformelle rammer

Horsens Gymnasium

Højen 1, 8700 Horsens

Telefon 7626 1500

mail@horsensgym.dk

www.horsensgym.dk

Vi opfordrer dig til at deltage i de tilbud, der passer med dine

interesser og behov. Samtidig håber vi, at du også vil udfordre

dig selv og overveje at vælge emner og aktiviteter, du normalt

ville gå uden om.

EKSEMPlEr PÅ EFtErMIDDAGStIlBuD:

• Musical

• Innovation

• Frisport

• Idrætsstævner

(fodbold, håndbold, basketball, volleyball, badminton)

• Teater

• Litteraturcafé.

DESIGN & FOTOS: MARGINAL.DK

Similar magazines