26.07.2013 Views

administrator

administrator

administrator

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vejledning

til kommunens

administrator

Når kommunen introduceres til Abenas bevillingssystem,

udpeges en eller flere administratorer ved kommunen, der

skal administrere rettigheder med mere til bevillingssystemet.

Det er administratoren, som tildeler og fratager den

enkelte bruger rettigheder og adgang til systemet, og som

bruger har man derfor kun adgang til de bevillingskataloger

og distrikter, som man er blevet tildelt af administratoren.

Det er også administratoren, der bestemmer sortimentet i

det bevillingskatalog, der er til rådighed for brugerne.

Abena opretter ved opstart et standardkatalog, som administratoren

kan tilrette, hvis det bliver nødvendigt. Administratoren

har adgang til alle kommunens bevillinger og

distrikter, og er den eneste der kan flytte borgere mellem

distrikter, hvis dette bliver aktuelt.

Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa . Tlf.: 74 31 18 18 . Fax: 74 62 97 27 . e-mail: abena@abena.dk

DIV83/DK/11.2011/933140/Abena Grafisk

1

Tilføj/slet varer i bevillingskataloget

• Vælg menupunktet ’Bevillingskatalog’ i toppen af siden.

• I menuen til venstre skal du under overskriften ’Bevillingskatalog’ først

vælge, hvilken produkttype du vil tilføje (bleer eller øvrige inkontinensprodukter).

Herefter kan du tilføje varer ved at indtaste varenummeret

i feltet ’Tilføj varer’ og klikke på knappen ’Opdatér’

TIP!

Tilføj flere varer ad gangen ved at adskille varenumrene

med et komma (9250, 9251 etc.).

• Alternativt kan du tilføje varer manuelt ved hjælp af produktmenuen til

venstre – find det produkt, du ønsker at tilføje, sæt flueben i checkboksen

’Tilføj’ til højre ud for varen, og klik på knappen ’Gem’.

• For at slette en vare fra bevillingskataloget skal du, i oversigten over

produkter i kataloget, klikke på det røde kryds til højre ud for den vare,

der ønskes slettet.

• Ønsker du at slette ALLE varer i bevillingskataloget, skal du i oversigten

klikke på overskriften ’Slet’ (sletningen skal bekræftes med et klik på

’Ok’, før den træder i kraft).

2

3

Opret en systembruger

• Vælg menupunktet ’Brugere’ i toppen af siden.

• Klik på menupunktet ’Opret bruger’ i menuen til venstre. Udfyld herefter

indtastningsfelterne, og klik på knappen ’Opret’.

Krav til login: Brugerlogin skal bestå af minimum 5 tegn. Password skal

bestå af minimum 8 tegn og skal indeholde mindst ét stort bogstav,

mindst ét lille bogstav, mindst ét tal og mindst ét specialtegn (fx punktum).

Rettigheder: Brugere kan oprettes med 3 forskellige rettighedsniveauer

til systemet.

Læserettigheder: Brugeren kan se oplysningerne i systemet, men ikke

ændre dem.

Ændrerettigheder: Brugeren kan både se og ændre på oplysningerne

i systemet.

Skriverettigheder: Brugeren kan se og ændre oplysninger og kan

desuden oprette borgere i systemet.

Redigér/slet en brugerprofil

• Klik på menupunktet ’Oversigt’ i venstremenuen, for at gå til oversigten

over systembrugere. Klik på den brugerprofil, du ønsker at redigere, og

klik på knappen ’Redigér’. Når du er færdig med at ændre profilen, skal

du gemme ændringerne med knappen ’Opdatér’.

• For at slette en bruger fra systemet, skal du først vælge den bruger, du

ønsker at slette, i oversigten. Klik herefter på knappen ’Slet’.

TIP!

4

Hvis en bruger fratræder sin stilling, anbefaler Abena, at brugeren

slettes omgående. Det er kommunens administrators

ansvar at slette brugere.

Tilknyt bevillingskataloger

og distrikter til en bruger

• Klik på den bruger, du ønsker at knytte bevillingskataloger eller distrikter

til i oversigten.

• Midt på siden under overskriften ’Kataloger og distrikter’ kan du se

de tilgængelige kataloger og distrikter i kommunen. Vælg med musen

de kataloger og/eller distrikter, du ønsker at føje til brugeren, og klik

derefter på knappen ’Tilføj kataloger’ og/eller ’Tilføj distrikter’. De tilføjede

emner kan nu ses i oversigten under knapperne.

Bevilling.dk

Brugervejledning til kommunen

Redigér Borgeroplysninger

Administrer bevillinger

Opret brugerprofiler

Vedligehold bevillingskatalog


Hvad er

Bevilling.dk

Bevilling.dk er en 2-delt elektronisk bevillingsportal

for både borgere og kommuner.

Hjemmesiden giver kommunen adgang til et online

administrationscenter, hvor de ansatte opretter

og vedligeholder borgernes bevillinger, og hvor de

desuden får adgang til en lang række nyttige værktøjer,

der øger ekspeditionshastigheden og gør det

nemmere at håndtere arbejdet med bevillinger.

1

Log ind på bevilling.dk

• Gå ind på hjemmesiden www.bevilling.dk

• Vælg fanebladet ’Kommune login’ i toppen af siden.

• Log ind med det brugernavn og password, du er blevet tildelt af Abenas

konsulent eller af din administrator.

• Hver gang du logger ind, vises automatisk en side med eventuelle nyheder

fra Abena. Du har mulighed for at fravælge dette nederst på siden.

2

Borgere og bevillinger

• Vælg menupunktet ’Borgere’ i toppen af siden for at gå til oversigten

over borgere. I oversigtsbilledet vises alle aktive borgere tilknyttet de

enkelte distrikter.

Filtrering: Listen kan filtreres efter bevillingstype, status eller distrikt ved

hjælp af rullemenuerne i toppen af listen, så der kun vises de ønskede

borgere (fx afdøde borgere eller borgere i et bestemt distrikt).

Sortering: Det er muligt at sortere listen efter distrikt, navn og sidste

leveringsdato med videre ved at klikke på den enkelte kolonnes overskrift.

Søgning: Søgefeltet kan benyttes til at søge efter borgere ved at søge på

enten CPR-nummer, navn eller sidste leveringsdato.

Antal pr. side: Vælg det antal borgere, du ønsker at få vist pr. side. Der

kan bladres mellem siderne nederst, hvis der er flere sider.

TIP!

• Sortér efter ’Sidste levering’, når der skal ryddes op i bevillinger,

da det på denne måde er let at få et overblik over de borgere,

der ikke har fået leveret varer i længere tid.

• Eksportér data til Excel: Oplysningerne på listen over borgere

kan overføres til et regneark ved at benytte knappen ’Eksporter

til Excel’ i menuen til venstre. De data, der overføres til regnear-ket,

kan afgrænses ved at filtrere listen på fx type eller distrikt,

inden du eksporterer.

3 Se og redigér borgeroplysninger

• For at se og redigere en borgers leveringsadresse eller status med

mere, skal du klikke på den pågældende borgers navn eller CPR-nummer

i oversigten. Herefter får du følgende muligheder:

Opdatér: Gem eventuelle ændringer, du har foretaget i borgerens oplysninger.

Annullér: Fortryd eventuelle ændringer (skal bruges INDEN der er klikket

på ’Opdatér’).

Log: Se en log over ændringer foretaget i borgerens oplysninger.

Udskriv: Dan et PDF-dokument med oplysninger om borgeren og dennes

bevillinger.

Send notat: Skriv en besked til Abena vedrørende den pågældende borger

i ’Notat’-feltet og klik på knappen ’Send notat’ (brug checkboksene over

notatfeltet til at markere, om notatet drejer sig om en generel besked eller

en alternativ leveringsadresse).

Bestillingskort: Klik på knappen ’Bestillingskort’ for at sende et bestillingskort

til borgeren.

Opret bestilling: Klik på knappen ’Opret bestilling’. Herefter vises et

skærmbillede med borgerens bevillingslinjer. Angiv først med et flueben i

boksen til højre, hvilke varer der skal bestilles til borgeren. Justér herefter

eventuelt bestillingsantallet ved hjælp af plus- og minus-symbolerne og klik

’Send bestilling’.

Vareprøver: Klik på knappen ’Vareprøver’. Herefter vises et skærmbillede

med alle kommunens bevillingslinjer. Angiv med et flueben i boksen

til højre, hvilke varer der skal sendes som vareprøve til borgeren, klik herefter

’Bestil’ (bemærk at vareprøverne sendes direkte til borgeren – hvis

andet ønskes, skal det noteres i ’Notat’-feltet).

4

Opret ny borger

• For at oprette en ny borger i systemet skal du vælge menupunktet

’Borgere’ i toppen af siden, og herefter menupunktet ’Opret borger’ i

menuen til venstre.

• Udfyld tekstfelterne (systemet hjælper dig automatisk til at vælge det

rigtige gadenavn, mens du indtaster), og klik på knappen ’Opret’. Herefter

er borgeren oprettet, og kan tilknyttes bevillingslinjer.

5 Opret bevillingslinje

• Vælg en borger i oversigten under menupunktet ’Borgere’. Klik herefter

på knappen ’Ny linje’ nederst til højre.

• Kontrollér, at den rigtige bevillingstype er valgt, og vælg herefter et varenummer

fra listen. Udfyld de resterende felter, og klik på ’Opret’.

• I checkboksen ’Synlig’ kan du angive, om varen skal være synlig på borgerens

bestillingskort.

Vis bevillingstype: I rullemenuen ’Vis bevillingstype’ i højre side af oversigten

over bevillingslinjer kan du vælge hvilken type bevillinger, der skal

vises i oversigten.

Redigér bevillingslinje: På siden med borgeroplysninger kan du desuden

redigere de enkelte bevillingslinjer ved at klikke på blyant-symbolet under

overskriften ’Redigér’. Når du har foretaget de ønskede ændringer,

gemmes ændringerne ved at klikke på knappen ’Opdatér’ nederst til højre.

Slet bevillingslinje: For at slette en bevillingslinje, skal du klikke på det

lille røde kryds under overskriften ’Slet’ ved den bevillingslinje, der ønskes

slettet.

TIP!

• Husk at oprette en varebestilling efterfølgende, hvis der ønskes

levering af varer på baggrund af de nyoprettede bevillingslinjer.

• Klik på PDF-ikonet øverst til højre på siden for at åbne vores

produktguide til bleer.

Bevilling.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!