25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

postnord.com

25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

POST DANMARK

MILJØBERETNING 2007


RESuLTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

Det grønne regnskab er aflagt i overensstemmelse

med Post Danmark miljøpolitik og redegør

for resultaterne og udviklingen på miljøområdet

i regnskabsåret 2007. Det er Post

Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst

servicevirksomhed. Derfor arbejder vi

systematisk med miljøstyring i hele virksomheden,

og med at kunne dokumentere miljøbelastningen.

Med flere end 20.000 ansatte, flere tusind biler

og et samlet bygningsareal på godt 600.000

m2 er der rige muligheder i Post Danmark for

at forbedre miljøet på en lang række områder.

Vi har gjort det nemmere at udvise omtanke

i det daglige ved at centrere vores holdninger

og politik omkring tre klart definerede

indsatsområder. Det er:

• Transport

• Bygninger og energiforbrug

• Indkøb og affaldshåndtering

Post Danmarks miljøpolitik og miljøpublikationer

findes tilgængeligt på vores miljøportal

www.postdanmark.dk/miljoe. Her præsenteres

også et brugervenligt beregningsværktøj,

som kan udregne miljøbelastningen for en

forsendelse.

TRANSPORT

Post Danmark havde alt i alt ved årsskiftet

4.875 biler, og disse har tilsammen tilbagelagt

20 mio. kilometer i 2007. Brændstoffor-

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007

bruget er steget svagt som følge af flere kørte

kilometer. Brændstofudnyttelsen er i forhold

til året før den samme for både de store og

små biler, men generelt er der på samme tid

sket en øget kapacitetsudnyttelse og en større

vægt på de enkelte køretøjer. Der er i 2007

afholdt danmarksmesterskab i økonomikørsel,

der afholdes blandt Post Danmarks chauffører

af små og store biler, for at stimulere til

en bedre udnyttelse af brændstoffet.

Af de tilbagelagte kilometer stod Post Danmarks

lastbiler for de 38 mio. kilometer. Det

er tæt på én million kilometer mere end året

før. Både planlagte og ekstratransporter med

fremmede vognmænd er stort set uforandret,

mens flytransporterne forsat falder. Alt i alt

har Post Danmark Transport med egne lastbiller

samt fremmede vognmænd og fly, ført til

den samme miljøbelastning i 2007 i forhold

til året før.

Inden for distributionen med mindre køretøjer

er tilbagelagt 68 mio. kilometer, hvilket

er uforandret i forhold til 2006. Der ses forsat

i 2007 en forskydning mod flere kilometer

til pakkedistributionen og færre kilometer til

brevdistributionen, som alt overvejende vedrører

bilruter på landet.

Miljøbelastningen fra transporterne fordeler

sig med 48 % fra lastbilerne, 44 % fra de

mindre køretøjer, 6 % fra fremmede vognmænd,

% fra fly og % fra færge.


0.18

0.15

0.10

0.05

0.02

PM

(g/kWh)

Euro 5 Euro 4

1

Der tales i disse år om at åbne op for kørsel

med særlig lange, såkaldte modulvogntog

på det overordnede motorvejsnet. Beregninger

viser, at modulvogntog vil kunne øge effektiviteten

i Post Danmarks transportafvikling

svarende til en reduktion i kørselsbehovet

med over mio. kilometer årligt. Det vil

reducere miljøbelastningen fra vores lastbiler

med 2 %.

EN fLåDE Af MODERNE BILER

Post Danmark råder over en flåde af moderne

biler. De nyere EuRO-3 og EuRO-4 lastbiler

står nu for 88 % af de tilbagelagte kilometer.

De nyere lastbiler har en væsentlig mindre miljøbelastning

end ældre typer. Det gælder især

udledninger af kulilte, flygtige organiske forbindelser,

kvælstofilter og partikler. Euro-normerne

for udstødningsgasserne stiller nemlig

Forskellige emmissionsnormer

EURO-1 lastbiler

EURO-2 lastbiler

EURO-3 lastbiler

EURO-4 lastbiler

Euro 3

Euro 2

2 3 4 5 6 7

NOx

(g/kWh)

strenge krav, og de nye krav til reduktion fra

en Euro 4-motor er betragtelig i forhold til en

Euro 3-motor. Emission af kvælstofilter (NOx)

skal skæres ned med 30 %. Partikelemissioner

(PM) skal ned med intet mindre end 80 %.

Euro 4-motorer blev obligatorisk for alle nye

lastbiler i 2006.

De miljømæssige fordele ved nye biler er tidligere

understøttet ved en målrettet uddannelse

af chaufførerne.

ByGNINGER OG ENERGIfORBRuG

Organisatorisk er Post Danmark inddelt i 8 forretningsenheder,

hvor de 4 kan betegnes som

egentlige driftsenheder eller produktionsområder.

Det drejer sig om distributionsområdet,

privatkundeområdet, brevcenterområdet og

pakkecenterområdet. De 4 områder står for

Fordeling af tilbagelagte kilometer hos Post Danmark

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 2

0%

12%

76%

12%


næsten 90 % af energiforbruget. De 4 øvrige

forretningsenheder består næsten udelukkende

af administrative funktioner.

Det samlede elforbrug er faldet beskedent

med 548 Mwh til 56.655 Mwh, svarende til

%, men fordelingen på forretningsenheder

viser relativt store forskydninger. På privatkundeområdet

ses især et markant fald på 0 %.

Det er en naturlig følge af nedlæggelsen af

posthuse.

Det samlede forbrug af varme er faldet fra

6 .06 Mwh til 56.6 2 Mwh. Det er et fald

på 7 %. Det lavere forbrug optræder generelt

på alle områder, men i forhold til antallet af

ELEKTRICITET

Belysning

Ventilation

Køl

Produktion

Udendørsbelysning

Diverse

graddage, der dokumenterer en relativ varm

fyringssæson, var der potentiale til et yderligere

fald.

Post Danmarks energirådgiver COWI vurderer,

at der forsat findes et betydeligt potentiale for

yderligere besparelser af el og varme.

Post Danmark har derfor iværksat en fornyet

energispareindsats. Som et led i dette arbejde

kortlægges elforbruget i vores forskellige bygningstyper.

formålet er at opnå en mere deltaljeret

viden om, hvordan forbruget fordeler

sig på typiske funktionsområder, såsom belysning,

forskellige maskiner, ventilation m.v.. På

baggrund af denne konkrete viden kan indsatsen

for at minimere forbruget målrettes

områder, hvor gevinsten er størst.

I første omgang er der foretaget detaljerede

målinger hos brevpostcentret i fredericia. Derefter

er undersøgt rentabiliteten ved forskellige

energisparende investeringer inden for

hvert funktionsområde. På den baggrund blev

der iværksat initiativer i 2007, der har føre til

energibesparelser på brevpostcentret i fredericia

på 5 %.

Efterfølgende vil flere andre bygningstyper

AffALD

Brandbart

blive gennemgået som input til den fornyede

energispareindsats.

INDKØB OG AffALDSHåNDTERING

Ved alle større indkøb, herunder udbudsforretninger,

stiller Post Danmark generelle miljøkrav

til leverandørerne. Herudover er en række

varegrupper prioriteret med henblik på opfyldelse

af mere specifikke krav. foreløbig har

følgende varegrupper været på den prioriterede

liste:

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 3

Papir

Pap

Øvrigt genbrug:

Plast, jern &

metal, eletronik


• Papir

• Lyskilder

• Olie og kemikalier

• Rengøringsmidler

• Kontormaskiner og IT

• Beklædning

• Kontormøbler

• Kioskvarer

Med indsatsen på affaldsområdet ønsker Post

Danmark primært at fraktionere affaldet, så

der opnås den bedst mulige udnyttelse af de

genanvendelige ressourcer. Papir, pap og blød

plastic udgør hovedbestanddelene i affaldet.

Den samlede affaldsmængde er faldet med

936 ton og udgjorde i 2007 9.62 ton. Heraf

blev 5.856 ton afleveret til genanvendelse,

hvilket svarer til 6 % af den samlede mængde.

Der er tale om et fald af mængden til genanvendelse

på 22 %, mens den samlede affaldsmængde

faldt med 9 %.

ØKONOMISKE RISICI

Energiforsyningen er under pres. Stigende efterspørgsel

efter energi fra især Kina og andre

østasiatiske lande sammenholdt med be-

Millioner kroner

OMKOSTNINGER (BRÆNDSTOF, EL, VAND, VARME, RENOVATION)

320

300

280,0

260,0

240,0

220,0

200,0

grænset kapacitet på raffinering, ustabilitet

i mellemøsten, og oliefelter, der næsten alle

har toppet deres potentiale, har medført stigende

priser på energi.

Der må forventes en betydelig risiko for forsat

kraftig øgede priser på brændstof og energi

de kommende år. Post Danmark betalte i

2007 304 mio. kr. for brændstof, el, varme,

vand og renovation. Det var en stigning på 23

mio. kr. i forhold til året før.

Post Danmarks kontrakt for indkøb af el udløb,

og blev erstattet af en dyrere aftale. Den

nye el-aftale har betydet, at Post Danmark i

2007 har betalt betydeligt mere for den rene

el. Til el-prisen skal lægges omkostninger til

distribution og diverse afgifter. for 2007 har

det alene betydet en ekstra udgift til elektricitet

på 0 millioner kroner.

MILJØEffEKTIVITET

I det grønne regnskab er lagt vægt på udvalgte

emissioner fra det samlede energi- og

brændstofforbrug. for 2007 har der været en

uforandret udledning af CO 2, mens den samlede

udledning af SO 2 , NOx og partikler er

faldet i forhold til året før.

2003 2004 2005 2006 2007

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 4


MILJØEFFEKTER

ECO-point 0 5000 10000 15000 20000 25000

ECO-point svarer til gennemsnitspersoners årlige miljøbelastning

Post Danmark omregner emissionerne til miljøeffekter

og miljøeffekterne sættes i forhold

til den årlige belastning for en gennemsnits-

person. for Post Danmarks grønne regnskab

betyder det, at drivhuseffekten med 65 % af

den samlede miljøbelastning udgør den væsentligste

miljøeffekt, forsuringen udgør 2

% og næringssaltbelastningen 4 %. Den

samlede miljøbelastning svarer til den gennemsnitlige

årlige miljøbelastning fra 9.463

danskere (ECO-point)

Den samlede miljøbelastning er faldet med

2,2 % fra 2006 til 2007. faldet skyldes primært

en nedgang i bidrag til forsuringen og

næringssaltbelastningen fra Post Danmarks

transporter, el og varme.

Næringssaltbelastning

Forsuring

Drivhuseffekt

for at kunne måle udviklingen og nyttevirkningen

af miljøarbejdet korrigeres miljøbelastningen

i forhold til antal forsendelser for at

få et udtryk for virksomhedens miljøeffektivitet.

Miljøeffektiviteten udtrykker, hvor mange

forsendelser det er muligt at sende per ECOpoint,

der svarer til en gennemsnitlig indbyggers

årlige miljøbelastning.

I 996 kunne Post Danmark sende 03 tusinde

forsendelser for en gennemsnitlig indbyggers

årlige miljøbelastning. Det tal er i 2007

steget til 48 tusinde forsendelser. Det er en

stigning på 43 %. Der kan således i dag sendes

43 % flere forsendelser i forhold til 996

for den samme miljøbelastning.

Dog er miljøeffektiviteten faldet en smule fraPOST DANMARK MILJØBERETNING 2007 5


MILJØEFFEKTIVITET: Antal tusind forsendelser pr. ECO-point

160,00

150,00

140,00

130,00

120,00

110,00

100,00

1994

1996

2006 til 2007. Det skyldes, at godt nok faldt

den samlede miljøbelastning med 2,2 %, men

den samlede mængde forsendelser omregnet

til breve faldt med 3,3 %. Nedgangen skyldes

især svigtende afsætning af blade og magasinpost.

udover at følge miljøeffektiviteten sættes mål

for miljøbelastningen pr. forsendelse. Målene

sættes løbende med et typisk tidsperspektiv

på fire til fem år.

Da opfyldelse af målene kræver, at miljøeffektiviteten

løbende skal forbedres, betyder det,

at miljøbelastningen skal falde markant mere

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Miljøpåvirkning Nye mål frem til 2012

end den relative nedgang i antal forsendelser.

Det er en særlig udfordring med den nuværende

tendens til fald i antal brevforsendelser,

som dog opvejes noget af fremgangen på andre

produkter. årets miljøbelastning pr. forsendelse

blev således ,2 % større end året før.

NyE MåL

Der var tidligere sat mål for 2006, som blev

opfyldt. De målsætninger, der er arbejdet med

siden, er nu revurderet så de tilgodeser tidshorisonten

fastlagt i internationale projekter

med Post Danmarks deltagelse. De nye mål

tager udgangspunkt i resultaterne for 2007

og løber frem til 20 2.

pr. forsendelse eller total i forhold til 2007

CO 2 5% CO 2 -reduktion

NO x 20% NO x -reduktion

SO 2 10% SO 2 -reduktion

ECO-point 6% reduktion

Affald 70% af affaldmængden til genanvendelse

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 6


udmøntningen af den kommende postliberalisering

øver også indflydelse på de miljømæssige

målsætninger. Efterlades Post Danmark i

forholdsmæssigt større udstrækning med de

ressourcekrævende forsendelser til tyndt befolkede

områder vil det påvirke miljøbelastningen

per forsendelse negativt. Målene er

derfor formuleret så de kan nås ud fra enten

absolutte eller relative tal.

CO2 - INDEX

130

120

110

100

90

80

70

60

1996

1998

KLIMA

En af det internationale samfunds helt store

udfordringer er klimaforandringer. Indsatser

for at begrænse konsekvenser og tilpasse

samfundet er højt på den politiske dagsorden

og blandt industriens virksomheder. fN´s

klimapanel gjorde det i 2007 klart, at konsekvenserne

af klimaændringer allerede kan

ses, at opvarmningen foregår langt hurtigere

end tidligere, og at den hovedsagelig skyldes

menneskeskabte udledninger af CO 2.

Transportsektorens betydning for Danmarks

CO 2-belastning er kraftig stigende. I Danmark

står transportsektoren for ca. 30 % af det

samlede CO 2-udslip. Selv om kun en mindre

del kan henføres til vare- og godstransport er

der tale om en betydelig udfordring for også

at opnå forbedringer her.

De mest miljøbelastende områder hos Post

Danmark er forbundet med et stort energi-

og brændstofforbrug. forbrug af energi og

brændstof forårsager langt hovedparten af

de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser.

Post Danmark har derfor i sin miljøpo-

CO 2 - in d e x

2000 2002 2004 2006 2008

Omsætning

litik gennem flere år sat fokus på forhold, der

kan nedbringe drivhuseffekten.

Ser man på Post Danmarks samlede udledninger

af CO 2 over tid sammenholdt med virksomhedens

aktivitetsniveau udtryk ved omsætningen,

er CO 2 intensiteten faldet med

28 pct. Det betyder, at der er en afkobling

mellem virksomhedens økonomiske vækst

og udledningen af drivhusgasser. I den tilsvarende

periode udgjorde det samlede fald af

CO 2 pct., mens den økonomiske vækst

steg med 23 pct..

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 7

CO2

CO2 - intensitet


VORES CyKEL HJæLPER I INDSATSEN MOD

KLIMAfORANDRINGER

Trods Post Danmarks store bilpark er cyklen

stadig en væsentlig del af Post Danmarks distributionssystem.

Mellem 60 og 70 pct. af

alle breve bliver omdelt med cykel. Omdelerne

cykler årligt omkring 5 mio. kilometer, og

især i bymiljøet bliver næsten 00 pct. af brevene

omdelt på denne vis, mens det drejer sig

om væsentlig færre brev i landdistrikter.

Ser vi på CO 2 belastningen fra transport i gistikkæden

kan det ikke overraskende udledes,

at belastningen fra et brev eller en pakke

CO2 (i gram) pr. brev

CO2 I LOGISTIKKÆDEN

Afsender

4 gram

4 gram 1 gram

O psam ling

FORSKEL BY OG LAND

70

60

50

40

30

20

10

0

7 gram

D istributions

center

M odtager

afhænger af, hvor den skal hen – lokalt eller

mellem landsdelen. Skal et brev den lange

vej er belastningen fra transporten 0 gange

større, end hvis det skal den korteste vej, og

et brev i et byområde er stort set forureningsfrit.

for de breve, der skal den lange vej, er

CO 2-belastningen 56 gram, mens gennemsnittet

for alle breve er 9 gram CO 2. Samlet

fordeler udledningen af CO 2 fra transporten

sig således, at distributionsdelen står for 50

pct., transporterne mellem postcentrene 26

pct., opsamlingen står for 6 pct., mens transporten

til distributionscenteret har en andel

på 6 pct.

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 8

1 gram

POST FORDELT I BY POST FORDELT PÅ LAND

0 gram

transport

sortering

43 gram

gennemsnit


DILEMMA: HØJT SERVICENIVEAu I LANDDI-

STRIKTERNE BELASTER MILJØET MEGET

Omdeling på landet er miljømæssigt meget

mere belastende end i de tætbefolkede

områder. Når konkurrerende postvirksomheder

går ind på markedet, hvor ressourcebehovet

er lavt, og undlader at tilbyde tjenester

på de dele af markedet hvor ressourceforbruget

er højt, efterlades Post Danmark i højere

grad med forsendelser hvor stykbelastningen

er høj, uden at det kan kompenseres af den

mindre miljøbelastning fra breve i de tæt befolkede

byområder.

Det er de mange breve til omdeling i byområderne,

der er med til at holde den gennemsnitlige

miljøbelastning per forsendelse nede,

mens relativt få forsendelse i tyndt befolkede

områder trækker den anden vej. Resultatet

kan blive, at miljøbelastningen per forsendelse

ryger i vejret, hvis ikke kravene til service

lempes.

POST DANMARK KLIMA HANDLINGSPLAN

RESULTATER

- Dataopsamling

- Beregning af CO2 fodaftryk

- Nedbrydning til produktdeklartion

- Mål for løbende reduktion af CO2

- Energistyring

KOMMUNIKATION

- Miljøberetning

- Emissionsberegning på www

- Mulighed option for CO2

- LCA

- Initiativer I forbindelse med Klima-

topmødet

KLIMAHANDLINGSPLAN

Post Danmark har iværksat flere aktiviteter,

som relaterer sig til den nye klimadagsorden.

Det handler om fokus på fakta med dataopsamling,

databehandling og forfølgelse af

konkrete og realistiske målsætninger. Men

det handler også om samarbejde med kunder

og leverandører.

Vi ser gerne, at miljøarbejdet afspejler kundernes

forventninger, og flere løsninger kan

etableres i samarbejde. Det gælder f.eks. ved

anvendelse af pakkeproduktet til returnering

af varer så der opnås en høj returprocent, eller

bestræbelser på at spare på emballage

ved efter aftale at anvende Post Danmarks interne

transportmateriel. Inddragelse af medarbejdere

i arbejdet for en bæredygtig udvikling

er et andet område af central betydning,

ligesom en ordentlig og relevant kommunikation

vil blive styrket.

SAMARBEJDE

- Krav i levenrandørkæden

- Samarbejde med kunder og

leverandører om renere teknologier

- Innovation og nye services

- Deltag i relevante internationale fora

MEDARBEJDERE

- Information

- Konkurrencer

- Synliggørelse

- Forslagssystem

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 9


REDUKTIONSMÅL 2012 TRANSPORT BYGNINGER SAMLET CO2

Logistiktilpasninger 3,0% 1,8%

Fornyet energispareindsats 1,0% 2,0% 1,4%

Indførsel af modulvogntog på udvalgte strækninger 1,0% 0,6%

Renere teknologi 1,0% 1,5% 1,2%

Samlet reduktion 6,0% 3,5% 5,0%

Realisering af Post Danmark målsætning vedrørende

reduktion af CO2 for de kommende

år vil primært skulle ske gennem fire initiativer,

som retter sig mod vores bygningsmasse

samt bilparken og eksterne transportører.

CASE: STORE CO2 BESPARELSER VED AT AN-

VENDE EffEKTIVE VAREDISTRIBuTIONSSy-

STEMER

Post Danmark har et kollektivt varedistributionssystem.

Det er kendetegnet ved samdistribution

med store forsendelsesstørrelser og

høj kapacitetsudnyttelse. Det har den fordel,

at den koncentrerede transport, hvor vores biler

afsætter hele lasten inden for et afgrænset

geografisk område, medfører betydelig mindre

kørsel i byerne end ellers.

Som vi kender det fra den kollektive trafik er

denne form for transport mere miljøvenlig,

end hvis virksomheder, mindre vognmænd,

grossister, butikker eller enkeltpersoner transporterede

forsendelserne i egne biler. Og der

er et betydelig potentiale for at opnå yderligere

CO2 reduktioner hvis flere forsendelser blev

omlagt til Post Danmark.

Det er tidligere vurderet, at helt op til halvdelen

af vare- og lastbiltrafikarbejdet i byer kan

påvirkes af en effektivisering af distributionen,

og medføre en reduktion på mellem 5 og

25 pct. af trafikarbejdet afhængig af transporternes

egnethed til samtransport. Det giver

et samlet potentiale på en reduktion herhjemme

på i størrelsesorden 40 tusind tons

CO2 årligt, hvis flere transporter blev omlagt

til et kollektivt varedistributionssystem. Det er

et besparelsespotentiale, der helt overstiger

den samlede årlige CO2 udledning fra Post

Danmark.

Grunden til, at der formentlig forsat er et uudnyttet

potentiale for yderligere samtransport

skyldes flere grunde, som eksempelvis ønsket

om direkte kontakt med kunden, øget fleksibilitet,

reklameværdi af egne biler og fortrolighed.

Kollektive varedistributionssystemer

kan fremmes ved at give fordele til sådanne

transporter. Det kan være udvidet tidsgrænser

for distribution, bedre parkerings- og aflæsningsmuligheder,

samt muligheder for at

benytte særlige vognbaner.

MILJØDEKLARATION OG LIVSCyKLuSVuR-

DERING Af ET BREV

Breve udgør som virksomhedens hovedprodukt

naturlig nok også en væsentlig miljøbelastning,

men også pakkeproduktet, med

en betydelig vægt og transportarbejde, står

for en stor andel af miljøbelastningen. Det

er også værd at bemærke, at de adresseløse

forsendelser udgør en beskeden andel af

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 0


Brevproduktion

og transport

Distribution

Privatkunder

Kurer, Ekspres,

Pakker

Øvrige

miljøbelastningen til trods for det store antal.

Miljøbelastningen pr. forsendelse er meget

beskeden.

MILJØBELASTNING fOR PRODuKTERNE

Nøgletal for 2007 er brugt til udregning af en

miljøspecifikation af Post Danmarks produkter.

Den samlede CO2-belastning for et gennemsnitlig

brev svarer eksempelvis til CO2-belastningen

for en køretur på 240 meter i en

ny familiebil.

Post Danmarks hjemmeside er miljøspecifikationen

uddybet, og der er udviklet en emissionsberegner,

hvor brev og pakkeprodukterne

er yderligere detaljeret så den svarer til

Post Danmarks prisstruktur. Her er forsendelser

til udlandet også medtaget. Miljøspecifi-

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007

Breve

Pakker

Blade

Adresseløse

Øvrige

kationen gælder Post Danmarks sortering og

transport af breve og pakker, men ikke brevpapiret,

konvolutten eller emballagen til pakken,

som er afhængig af kundens eget valg.

firmaer, der i større omfang anvender Post

Danmark til at varetage deres logistik, kan anvende

miljøspecifikationen i forbindelse med

deres egen miljødokumentation. Herved kan

transportens andel af miljøbelastningen synliggøres

og indgå i produkternes livscyklus.

Produktets samlede miljøbelastning kræver

nemlig overblik over samtlige faser i produktets

livscyklus fra udvindingen af råvarer til

produktion, distribution, brug og bortskaffelse.

På den måde kan det kortlægges, hvor i

forløbet der er de største miljømæssige belastninger,

og eventuelle gevinster måske lettes

kan hentes.

Også Post Danmark har foretaget en livscyklusscreening

af et typisk brevprodukt på

9 gram, som består af en C5 rudekonvolut

med to A4 papir med tekst. I miljøvurderingen

er miljøbelastningen gennem hele brevets

livsforløb kortlagt og vurderet.

Når det samme brev er produceret i større antal

viser vurderingen, at størstedelen af miljøbelastningen

stammer fra fremstilling af

brevpapir og konvolut. Miljøbelastningen når

brevet skrives på computer og printes, og

MILJØSPICIFIKATION CO2 GRAM SO2 MG NOX MG

Brev 31 6 129

Pakke 880 169 3.624

Adresseløse 5 1 20

Blad 43 8 175


Post Danmarks distribution ligger på samme

niveau, og er halvt så store. Brevets samlede

miljøbelastning reduceres som følge af energigevinsten

ved forbrændingen eller genbrug

af returpapir.

Hvis der kun udarbejdes et enkelt brev bliver

billedet noget anderledes. Så er den samlede

miljøbelastning langt overvejende fra udarbejdelsen

af brevet, hvor energiforbruget

for selve skrivningen af brevet, det vil sige for

driften af Pc’er, slår kraftig igennem. Ikke alene

bliver skrivningen af brevet den domineren

fase i livsforløbet, men også flere gange større

end belastningen fra Post Danmarks distribution.

Post Danmarks andel af miljøbelastningen

ved et masseproduceret brev går fra 25

pct. ned til kun 7 pct. af belastningen ved udarbejdelse

af kun ét brev.

Konklusionen er, at miljøbelastningen i høj

grad kommer på tidspunkter vi ikke umiddelbart

tænker på.

m E C O -point

0,048

0,042

0,036

0,030

0,024

0,018

0,012

0,006

0,000

-0,006

P apir og kon volut U darbejdelse af

brev

DILEMMA: ANVENDELSEN Af PAPIR TIL KOM-

MuNIKATION GIVER AffALD, MEN HVAD ER

ALTERNATIVERNE?

Det vil formentlig være den almindelige opfattelse

at anvendelse af papir til breve eller

reklamer må være forbundet med en særlig

stor miljøbelastning. Papiret er til at tage at

føle på og udgør et oplagt affaldsproblem.

Heldigvis har vi i herhjemme et effektivt indsamlings-

og genbrugssystem, som kan udnytte

papiret og begrænse miljøbelastningen.

Men miljøbelastninger for forsendelser

kan også komme fra helt andre kanter end

man normal vil regne med.

Ser man på livscyklusvurdering af et brevprodukt

har det vist sig, at den tid brevskriveren

bruger på at skrive brevet på computeren

udgør langt den største miljøbelastning. Det

overskygger miljøbelastningen til fremstillingen

af papiret, og Post Danmarks distribution

er i den sammenhæng meget beskeden.

D istribution

af brev

D rivhuseffekt

Forsuring

Fotokem isk ozon

N æ ringssaltsbelastning

A ffald

B ortskaffelse af

brev

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 2


for adresseløse vil distributionsandelen endda

være endnu mindre.

Det afgørende for miljøbelastningen er altså

den tid husstanden eller virksomheden bruger

ved computeren når det handler om at skrive

et brev, eller for den sags skyld en elektronisk

mail. Det umiddelbart overraskende er nemlig

også, at der er publiceret en anerkendt artikel,

der viser, at der er mange situationer hvor email

er mere skadelig for miljøet end et brev,

sendt med almindelig post.

Tilsvarende gælder for reklamer. Nu vil al reklame

i sagens natur belaste miljøet. Det gælder

TV, radio, aviser, reklamer på nettet mm.

Her hjælper det ikke isoleret at kigge på et

snævert område som affald alene. Her skal

alle aspekter frem i lyset, som vi så det i eksemplet

med et brev, hvor elektricitetsforbruget

til computeren var det største problem.

Miljøbelastningen bedømmes nemlig ud fra

en livcyklusvurdering og her vil de forskellige

medier påvirke miljøet forskelligt. Miljøbelastningen

fra reklamer må holdes op i mod deres

effekt. En ringere effekt betyder et behov

for en øget mængde. uden adresseløse forsendelser

flytter reklamen til andre kanaler og

mængden må sættes op, hvis effekten skal

være den samme. Det vil spille en rolle i det

samlede miljøregnskab når forskellige reklamemedier

skal sammenlignes.

SAMARBEJDE OM ET BEDRE MILJØ

Post Danmark har sammen med en gruppe

betydelige virksomheder i dansk erhvervs¬liv

og Key2Green stiftet foreningen ”Rådet for

Bæredygtig Erhvervsudvikling”. Rådets mål er

blandt andet at inspirere dansk erhvervsliv til

arbejdet med bæredygtig udvikling, at med-

virke til den offentlige debat inden for området

og at dele ny og international viden og

værktøjer. Blandt medlemmerne er ud over

Post Danmark bl.a. Grundfos, Arla foods,

Bang & Olufsen og Danisco.

Post Danmark deltager i flere internationale

samarbejder for i fællesskab at finde de bedste

muligheder for at reducere udledningen

af klimagasser blandt postorganisationer.

Post Danmark har taget initiativ til udvikling

af et europæisk klimaprogram ”Greenhouse

Gas Reduction Programme”. Programmet

kan findes på www.posteurop.org.

Post Danmark har formandskabet i Bygherreforeningen

miljøudvalg, der har formuleret et

miljøcharter, der kan bidrage til bæredygtig

udvikling i byggeriet. Miljøcharteret skal ses

som en opfordring til professionelle bygherrevirksomheder

om at anvende dets principper

som grundlag for deres miljøindsats. Miljøcharteret

og Bygherreforeningen kan findes

på adressen www.bygherreforeningen.dk.

Post Danmarks skolekontakt på hjemmesiden

findes opgaver, aktiviteter og andet

undervisningsmateriale til alle klassetrin. På

hjemmesiden kan eleverne fx komme med

en pakke på tur til Malaysia og undervejs skal

de overveje de spørgsmål om ressourceforbrug,

der knytter sig til pakkens rejse. Det

sker i et miljøspil Post Danmark har udviklet

for 7.- 0. klasse.

Post Danmark har i 2007 støttet Elsparefondens

kampagne for at få os alle sammen til at

spare på strømmen, både når vi er på arbejde

og derhjemme.

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 3


DET GRØNNE REGNSKAB – åRSOPGØRELSE

ENERGIfORBRuG

ENHED MæNGDE

INDEKS

2007

INDEKS

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 4

2006

INDEKS

2005

INDEKS

2004

INDEKS

El Mwh 56.655 09 0 08 06 00

Varme

fjernvarme Mwh 43.039 95 02 03 04 00

Naturgas Mwh 8.065 80 84 83 85 00

Skønnet varme Mwh 5.508 73 84 9 03 00

TJENESTEyDELSER

Vognmænd tonkm 34.094.000 327 3 9 427 29 00

Tog tonkm 0 0 0 0 30 00

fly tonkm 207.000 3 37 6 98 00

færge tonkm .609.000 38 27 29 43 00

Råvarer

Benzin liter . 60.000 56 68 73 79 00

Diesel liter 20.00 .000 27 25 8 00

Brændstof i alt liter 2 . 6 .000 9 8 3 07 00

OuTPuT

AffALD

ENHED MæNGDE

INDEKS

2007

INDEKS

2006

INDEKS

2005

INDEKS

2004

2003

INDEKS

Brandbart affald ton 3.765 2 98 02 08 00

Til genanvendelse ton 5.856 30 66 65 66 00

Samlet mængde ton 9.62 26 39 39 42 00

fORuRENENDE STOffER TIL LufT

Emissioner i ton CO 2 SO 2 NO x Partikler

El 30.537 ,9 46

Varme 7.770 4,4 7

Brændstof 55.329 0,5 294 6,9

Tjenesteydelser 4,9 2,2 49 ,3

I alt 98.547 9,0 406 8,

Indeks 2003 00 00 00 00

Indeks 2004 05 9 03 02

Indeks 2005 06 96 09 0

Indeks 2006 07 89 07 88

Indeks 2006 07 82 00 82

Indeks viser mængde for året i forhold til mængden i 2003

2003


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ENERGI

Oplysninger i årsopgørelsen vedrørende el

stammer fra aflæste forbrugsmålere ved Post

Danmarks driftsenheder over hele landet. Aflæsning

af forbrugsmålerne foretages månedsvis

som led i arbejdet med energistyring.

Varmeforbruget er i videst muligt omfang

baseret på konkrete målinger, alternativt på

skøn. Der knytter sig derfor en vis usikkerhed

til det skønnede varmeforbrug.

TJENESTEyDELSER

En del af Post Danmarks transport udføres via

erhvervede tjenesteydelser/entrepriser, hvor

befragtningen foregår med vognmænd, tog,

fly og færger. Tjenesteydelser omfatter transporter

mellem postcentre og færgetransport

til/fra Bornholm. Som udtryk for transportarbejdet

anvendes betegnelsen tonkm, der udtrykker

den transporterede godsvægt gange

strækning. Volumen af tjenesteydelser er beregnet

ud fra de faktisk afviklede transporter,

dog er færgetransporten til/fra Bornholm

skønnet. Sammenligningen år for år er behæftet

med usikkerhed, idet opgørelsesmetoderne

blev ændret i år 2004.

RåVARER

forbrugsdata vedrørende brændstof og antal

kørte kilometer i Post Danmarks bilpark bliver

registreret i et autodatasystem. Registreringen

sker på baggrund af et årligt opgjort

antal kørte kilometer pr. bil, hhv. liter brændstof

pr. bil for regnskabsåret. Brændstofforbrug

for indlejede biler er medtaget

AffALD

Mængden af affald fra egne driftsenheder er

opgjort på basis af dels oplysninger fra enhedernes

affaldstransportører, fakturaer samt

registreringer over afleverede mængder af

brandbart affald, papir, pap, plast og elektronik

til genbrug. Affaldsmængderne er behæftet

med usikkerhed.

EMISSIONER

Emissionsberegningerne vedrørende CO2 for

el og varme er baseret på de i 2007 offentliggjorte

udledningsfaktorer fra Energistyrelsen,

som er gennemsnitsbetragtninger for 2006.

Emissionsberegningerne for SO2 og NOx som

følge af forbrugt elektricitet baseres på et

gennemsnit af el-deklarationer for øst og vest

Danmark for 2006 opgjort af Energinet. Emissionsberegningerne

vedrørende brændstof

fra egen bilpark og tjenesteydelser er foretaget

på grundlag af Trafikministeriets TEMAmodel.

MILJØINDEKS

Miljøindekset baseres på omregning af emissionerne

til vægtede miljøeffekter år for år ved

anvendelse af GaBi, version 4.2.67. . Normaliserings-

og vægtningsfaktorer er ændret i

2006. Der er foretaget regulering af sammenligningstal.

Miljøindekset er korrigeret i forhold

til antallet af forsendelser. Indekset er

udtryk for udviklingen i miljøeffektiviteten.

AfGRæNSNING

De præsenterede miljødata omfatter aktiviteter

inden for Danmarks grænser og dækker

Post Danmark A/S samt den 00 % ejede

dattervirksomhed Post Danmark Leasing

A/S. De præsenterede miljødata afspejler Post

Danmarks prioriteringer. Særskilte forhold for

specialenheder, som f.eks. frimærketrykkeriet,

er ikke medtaget.

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 5


yDERLIGERE INfORMATION

Henvendelse om supplerende informationer eller kommentarer til miljøberetningen kan ske til

Post Danmark på telefon 33 6 00 00. yderligere information kan også hentes på vores miljøportal

på www.postdanmark.dk/miljoe .

København, den 3. april 2008

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 6

More magazines by this user
Similar magazines