25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

postnord.com

25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

næsten 90 % af energiforbruget. De 4 øvrige

forretningsenheder består næsten udelukkende

af administrative funktioner.

Det samlede elforbrug er faldet beskedent

med 548 Mwh til 56.655 Mwh, svarende til

%, men fordelingen på forretningsenheder

viser relativt store forskydninger. På privatkundeområdet

ses især et markant fald på 0 %.

Det er en naturlig følge af nedlæggelsen af

posthuse.

Det samlede forbrug af varme er faldet fra

6 .06 Mwh til 56.6 2 Mwh. Det er et fald

på 7 %. Det lavere forbrug optræder generelt

på alle områder, men i forhold til antallet af

ELEKTRICITET

Belysning

Ventilation

Køl

Produktion

Udendørsbelysning

Diverse

graddage, der dokumenterer en relativ varm

fyringssæson, var der potentiale til et yderligere

fald.

Post Danmarks energirådgiver COWI vurderer,

at der forsat findes et betydeligt potentiale for

yderligere besparelser af el og varme.

Post Danmark har derfor iværksat en fornyet

energispareindsats. Som et led i dette arbejde

kortlægges elforbruget i vores forskellige bygningstyper.

formålet er at opnå en mere deltaljeret

viden om, hvordan forbruget fordeler

sig på typiske funktionsområder, såsom belysning,

forskellige maskiner, ventilation m.v.. På

baggrund af denne konkrete viden kan indsatsen

for at minimere forbruget målrettes

områder, hvor gevinsten er størst.

I første omgang er der foretaget detaljerede

målinger hos brevpostcentret i fredericia. Derefter

er undersøgt rentabiliteten ved forskellige

energisparende investeringer inden for

hvert funktionsområde. På den baggrund blev

der iværksat initiativer i 2007, der har føre til

energibesparelser på brevpostcentret i fredericia

på 5 %.

Efterfølgende vil flere andre bygningstyper

AffALD

Brandbart

blive gennemgået som input til den fornyede

energispareindsats.

INDKØB OG AffALDSHåNDTERING

Ved alle større indkøb, herunder udbudsforretninger,

stiller Post Danmark generelle miljøkrav

til leverandørerne. Herudover er en række

varegrupper prioriteret med henblik på opfyldelse

af mere specifikke krav. foreløbig har

følgende varegrupper været på den prioriterede

liste:

POST DANMARK MILJØBERETNING 2007 3

Papir

Pap

Øvrigt genbrug:

Plast, jern &

metal, eletronik

More magazines by this user
Similar magazines