Blad #4 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #4 - Gråsten Sejlklub

Besøg GS på

www.graasten-sejlklub.dk

FANG

LINEN

GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2007 - NR. 4 - 39. ÅRGANG

Sejlads C-banen


2

tømrer / snedker

Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs · DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

tlf. 74 65 01 10

HUSK!

Deadline d. 25. jan 2008

Har du ideer, har du stof, vil du

være med til at lave et sjovere

blad - så send dine bidrag til

bladets redaktion, via mail eller

på diskette – eller med almindelig

post..

Jo før jo bedre!

Klubhus Ulsnæs, Gråsten 74 65 04 39 www.graasten-sejlklub.dk

Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager 74 44 00 67/21 22 00 68 stig@nissennet.dk

Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager 74 44 92 00 bryning@post10.tele.dk

Sekretær Helle Jacobsen Nygade 14, 2.sal, Gråsten 23 98 60 51 helle-jacobsen@sydbank.dk

Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager 74 44 06 05 orr@danfoss.com

Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager 74 44 96 00 poul_fribo@danfoss.com

Juniorudvalg Svend Hansson Vesterbakke 10, Broager 74 44 00 29/22 61 69 18 Svend@familienhansson.dk

Pladsudvalg Henrik Holona Butter Blöcke 13, Achtrup 0049-4662 698755 devil-67@web.de

Klubhusudvalg Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, Gråsten 74 65 14 13/26 72 14 14 stigrosenbeck@jubii.dk

Haludvalg Peter Skov Grønningen 10, Kruså 74 67 27 48/20 71 34 84 j.p.skov@mail.dk

Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå 74 63 26 46 bjorn.vestergaard@post.tele.dk

Festudvalg Leo Mortensen Amigovej 7, Esbjerg 76 13 13 13 info@continue.dk

Havnemester Carl Nissen Søndergade 11, Bolderslev 73 64 63 15/61 74 32 34 carl.nissen@os.dk

Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager 74 44 00 67/23 42 50 96 lisbeth@nissennet.dk

Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten 74 65 29 57 webmaster@graasten-sejlklub.dk

Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager 74 44 02 09 lindholm@fritid.tele.dk

Suppleant Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs 74 65 23 20/25 34 66 19 boenloekke@dadlnet.dk


Formandens

side

SÅ ER SEJLSÆSONEN 2007 FORBI

og denne sæson blev nok mest præget af

vejrliget som ikke viste sig venligt stemt

for sejlerfolket. Vi har gennem det forløbne

år måttet finde ud af at takle de udfordringer,

som vejret kan give. Mange af medlemmerne

i Gråsten Sejlklub bor længere

væk – men de af os, der oplevede skybruddet

i august, som førte til både brosammenstyrtning

og jernbaneproblemer, er nok

ikke overraskede over, at også vores klubhus

blev ramt. I forvejen var der planlagt

en renovering af klubhuset – den blev dog

efter skybruddet mere omfattende end

tænkt. Det blev besluttet at lægge et slidstærkt

og vedligeholdelsesvenligt linoleum

på gulvet. Renoveringen er godt i gang og

det ser ud til at blive rigtig flot.

Klubbens plads-arealer er presset – og det

er broerne også – egentlig er det en positiv

problemstilling, fordi det er konsekvensen

af, at vi har mange aktive medlemmer i

Gråsten Sejlklub. Det er muligt, at ikke alle

bliver helt tilfredse med den placering, som

de får på plads og ved bro, men da

puslespillets mange brikker gerne skulle

falde på plads, så vil jeg appellerer til medlemmerne

om at være fleksible. Medlemmernes

fleksibilitet er helt afgørende for at

arbejdet for både plads- og broudvalg kan

fungere godt.

Med hensyn til pladsen, så vil der igennem

vinteren komme til at foregå noget gravearbejde

i forbindelse med, at vandafløb fra

klubbens arealer skal separeres.

Klubben giver gode muligheder for at

mødes og hygge sig med andre. Desværre

kan vi konstatere, at sammenkomster især

på klubhusets terrasse har ført til, at andre

medlemmer har følt sig generet af det.

Derfor blev det drøftet på sidste bestyrelsesmøde,

hvordan vi i klubben kan takle

det, så klubben fortsat kan være det mødested,

hvor vi alle føler os godt tilpas. Resultatet

af denne drøftelse ses i referatet fra

bestyrelsesmødet. Men jeg ser gerne, at vi

som klubmedlemmer tør tage den snak

med hinanden, som det kræves for netop at

fastholde klubben som det rare mødested

for alle.

Gråsten Sejlklub er en klub, hvor vi har

brug for hinanden og hele tiden bruger de

kompetencer og den positive indstilling

som klubbens medlemmer bidrager med.

3


4

NAUTIK-SHOP mit großer Auswahl

ab Yacht- und Bootsausrüstung

• Segel- und Freizeitbekleidung von

MUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd

• Yacht- und Bootsfarben, Lacke,

Reinigungsmittel,

• Polyester-Epoxy-Harze

BOOTSWERFT für Instandsetzungen,

reparaturen und Installationen

• Bordelektrik und -elektronik

• Rollreffanlagen, Heizungen,

Kühlaggregate, Propeller

• Bugschrauben

Yachthafen mit Liegeplätze und Winterlager

• Motorenservice

• Kranen bis 20t, Riggermast

Volvo Penta Vertragshändler

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und

beraten Sie gern individuell.

Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür

Am Industriehafen 4 •

Tel. +49 (0) 461 1 77 270 •

Info@fys.de •

24937 Flensburg

Fax. +49 (0) 461 1 77 27 33

www.fys.de


REFERAT AF

BESTYRELSESMØDE

Fraværende: Bjørn, Helle og Leo

1. Siden sidst og indgået post – Stig

a. Medlemmer fra sejlklubben skulle

give en sejltur til fordel for hjerteforeningen

(bilag)

OK – bestyrelsen bakker op og Stig

reserverer klubhuset til arrangementet.

b. Ansøgning om støtte (bilag).

Bestyrelsen afslår – støtter ikke

enkeltpersoner

Det præciseres, at mails internt i

bestyrelsen tilgår hele bestyrelsen

samt suppleant, redaktør og webmaster,

som også deltager i bestyrelsesmøder.

2. Forslag til vedtægtsændringer –

Stig (bilag)

Der arbejdes på forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har den holdning,

at alle aktive medlemmer skal betale

indskud ved indmeldelse. Man betaler

indskud, når man overgår fra passiv

medlemskab til aktiv medlemskab.

Fremtidige passive medlemmer skal

som aktive medlemmer godkendes i

bestyrelsen. Passus om at mindst 1

bestyrelsesmedlem skal anbefale nyt

medlem bortfalder.

3. Rygning i klubben – Stig (bilag)

Det er vanskeligt at tolke lovteksten og

der er ikke enighed i bestyrelsen vedr.

den 30. oktober 2007

rygeforbud i klubhuset. Bestyrelsen vil

derfor sende problemstillingen til

generalforsamlingens drøftelse og

beslutning. Beslutningen fra augustmødet

står derfor ved magt frem til generalforsamlingen.

4. Informationsfolder – Leo (bilag

mail fra Leo 18.10.07)

Forslaget som det foreligger kan ikke

accepteres – men godt initiativ. Der er

positive erfaringer fra juniorafdelingen.

Velkomstfolderen koordineres

med hjemmesiden. Folderen skal bestå

af en velkomstside og faktuelle ting.

Hjemmesideudvalget arbejder videre

med folderen

5. Vindmåler/kamera – Leo (bilag

mail fra Leo 18.10.07)

Jan Pedersen arbejder videre med

undersøgelse af mulighed for vejrstation/webkamera

i klubben. Bestyrelsen

afventer oplæg.

Frank har undersøgt sendestyrke på

trådløst netværk i klubben. Det fungerer

ikke efter hensigten, idet der er

manglende dækning på broen. Frank

følger op på sagen.

Mht velkomstside med annoncører, så

tages dette op igen, når nettet fungerer

og som en del af hjemmeside udviklingen.

5


6

den ægte

Graasten-smag

Graasten Salater A/S • Teglværksvej 5-11 • 6300 Gråsten

Telefon: +45 74 65 13 30 • Telefax: +45 74 65 02 33 • www.graasten-salater.dk


6. Regnskab – Bent

Det ser fornuftigt ud. Budget for kommende

år skal nu i gang i de respektive

udvalg.

7. Procedurer om overlevering af

økonomidata – Poul (bilag)

Dette er en del af foreningspakken – et

nyt system for administration af klubben.

Til næste bestyrelsesmøde i januar

2008 kommer et oplæg.

8. Ændringer i medlemskartotek og

tildeling til udvalg – Helle (bilag)

Ingen nye- eller udgåede medlemmer.

Ingen ændring i øvrigt

Fordeling af nye medlemmer er sket til

udvalgene. Udvalgsformænd tager

kontakt til de respektive medlemmer.

9. Kort orientering fra udvalgene –

udvalgsformændene

• Kapsejlads: klubmesterskabet måtte

aflyses pga for meget vind. Ellers fin

sæson med god deltagelse.

• Junior: Godt klubmesterskab og godt

vejr. Vinterprogram er startet. Julebanko

29. november. Der er ikke

samarbejde om vintertræning med

SYC, men der afvikles 3 weekends

med vintertræning.

• Fanglinen: Stof til Fanglinen senest 7.

november

• Plads: Optagning de 4 weekender er

gået rimeligt godt. Stativbådene volder

problemer. Til foråret vil vi forsøge

at samle stativbådene på en lørdag

– dette af praktiske grunde bl.a.

ventetider. Ellers uden de store uheld.

Vi fortsætter med sambarbejdet med

Henning og det har fungeret godt

med den nye samarbejdspartner med

en større kran.

• Hus: Forslag om fordeling af opgaver

mellem plads og klubhus – et møde

mellem Henrik, Stig N og Stig R.

Plan for klubhusudvalgets arbejde

skal udarbejdes. Renoveringen af

klubhuset afsluttes nu – alt skulle

være på plads til tirsdag den 6.

november. Vi søger hos tipsmidlerne

under kulturministeriet til nye møbler

i klubhuset. Ansøgninger i øvrigt

koordineres med juniorafdelingen.

Andre muligheder for fornyelse af

møbler undersøges.

• Hal: Hallen er fyldt op. Klubbens to

606-ere er også kommet ind.

• Webside: Kalendersiden skal kunne

ses fra både junior og GS hjemmeside.

Andet oplæg for strategi til hjemmeside

er sendt ud til udvalget. Snart

vil den praktiske del af opdateringen

komme i gang.

• Bro: Når bådene er oppe går vi i gang

på broerne. Der sættes nye pæle i ude

ved hjørnet på B broen. Redningsstanderne

er kommet.

10. Eventuelt – Stig

Det blev på given foranledning drøftet,

hvordan bestyrelsen kan håndtere

dårlig adfærd under påvirkning af alkohol

i klubben. Hele bestyrelsen og også

øvrige medlemmer er forpligtet til at

gribe ind, såfremt nogen er vidne til

uforsvarlig adfærd. Uhøvisk adfærd er

ikke på nogen måde acceptabelt på

klubbens område og vil medføre påtale

Bestyrelsesmødet i december afholdes

mandag den 17/12 kl.18 i klubhuset

11. Godkendelse af protokol

Godkendt.

7


8

• BÅDTRANSPORT •

SØSÆTNING

OPTAGNING

Sejl- og motorbåde

indtil 12 tons

Henning Larsen

Søndervejen 23 - 6340 Kruså

Telefon 74 60 82 25

Mobil: 40 17 29 39


Så starter vi på vinterens aktiviteter. Første arrangement er

af stor interesser for enhver sejler. Nemlig en indføring i den

ædle og uundværlige drik, ØLLETS mange mysterier.

Du inviteres til

ØLSMAGNING

onsdag d. 28. november kl. 19.00

i Gråsten sejlklubs klubhus på Ulsnæs

Vi får besøg af øleksperten Lars Jensen fra "Danske ølentusiaster",

Sønderborg afdeling, som vil ruste os til at kunne foretage de

rette indkøb af øller til næste års sejlersæson.

Lars Jensen vil bl.a. fortælle noget om:

• Øllets historie • Brygning • Råvarer • Øltyper

Og så vil der være prøvesmagning af 10 forskellige

spændende øl. Undervejs serveres der et lækkert pølsebord.

Prisen incl. drikkepenge er kr. 150,- pr. besætningsmedlem,

som deltager.

Vi må denne gang bede om TILMELDING,

så vi ved, hvor mange der skal provianteres til.

Tilmelding bedes givet til:

Bjørn Bach-Hansen, Bakkegården 1,

Rinkenæs, 6300 Gråsten.

Tlf. 74 65 13 87 – 40 56 28 00,

E-post: bach-hansen@c.dk

Tilmeldingen er bindende, og skal ske

senest den 25/11.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og

informativ aften.

AKTIVITETSUDVALGET

9


Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og

Nybøl Nor Søsportsforening præsenterer vinterens program,

som ser således ud:

28. november Ølsmagning og pølsebord

kl. 19:00 v/øl-eksperten Lars Jensen fra "Danske

ølentusiaster", Sønderborg afdeling

Aftal kørsel hjemmefra!

Pris DKK 150,00

Bindende tilmelding til 74 65 13 87 /

40 56 28 00 senest 25/11

Se omtale af dette arrangement andetsteds

i Fanglinen.

09. januar Göte-kanalen og den Svenske Skærgård

kl. 19:00 v/Margrethe Ohlsen

Tilmelding ikke nødvendig

Kom i god tid da der bliver rift om pladserne

10

Vinterprog


am 2007/2008

06. februar Sejltur rundt om Kap Horn

kl. 19:00 v/Anker Hansen

Tilmelding ikke nødvendig

Kom i god tid da der bliver rift om pladserne

27. februar M/Gl. Cecilie og hendes søstre fra

kl. 19:00 Egernsund – skibe fra skibsværftet i

Kiel v/Claus Ellehauge og Herluf Sørensen.

Tilmelding ikke nødvendig

Kom i god tid da der bliver rift om pladserne

08. marts Tur til Falck Nutec, Esbjerg - Søredning

kl 09:00-12:00 Prøv at springe i vandet med rednings-

(Book datoen nu!) vest, at kravle op i en redningsflåde, at

blive reddet op af vandet i 20 m/s og 1

m bølger i mørke og i tordenvejr!

Tør du? - Tør du lade være?

Vi har søgt om tilskud fra Tryg Fonden

for at få prisen ned på et overkommeligt

niveau - arrangementet afhænger heraf!

11


12

KLUBMESTERSKAB

LØRDAG DEN 23. SEPTEMBER 2007

Traditionen tro startede vi med fælles morgenkaffe. Der var tilmeldt ca. 30

voksne og 30 børn. Derefter startede sejladserne på vandet for børnene, og der

blev afholdt 3 sejladser.

Grillen blev startet op til middag, og der blev serveret "rester" fra Grand prix

stævnet.

Så var det de voksnes tur til en dyst på vandet, og som altid var der kamp til

stregen.

Derefter blev der serveret kaffe og kage, og resultatet fra sejladserne blev

offentliggjort.

Resultatet fra klubmesterskab blev følgende:

C-optimist: Emil S. Hansen

B-optimist pige: Marie Dall

B-optimist: Malthe Borup

A-optimist: Mathias Hansson

Zoom-8 Rasmus Michelsen

Europa Marco Petersen

Laser Michaela Grünwald

Årets guttermand, som vælges af sejlerne, blev Marco Petersen og

pokalen for flittigste optimistsejler er i år gået til Camilla Haugaard.

Det var en rigtig vellykket afslutning på en god sejlersæson.

Gitte


Standernedhaling og

Lørdag den 06-10-2007 kl. 13.00 mødtes

et pænt antal medlemmer af

Gråsten Sejlklub ved flagstangen for at

hædre klubben og lytte til formandens

positive beretning om det forgangne år.

Efter at formanden havde afholdt sin

flotte tale, blev standeren befalet nedhalet

med flot salut fra vor udmærkede

155 m/m haubitser.

Da formandens ceremoni var overstået

gav han mig ordet, lidt overraskende

havde han en 1/2 time før meddelt mig,

at jeg skulle tale om sommerens togter.

14

afriggerpølser

Af Leo Bergsted Mortensen

Jeg meddelte ham, at der var forberedt

noget ganske andet, men han svarede,

"det kan du da sagtens stampe op af

jorden". Da jeg er formand i så mange

bestyrelser og er blevet vænnet til at

man i slige situationer gør som formanden

ønsker, tja så var der intet

valg.

Jeg stod ellers lidt henfalden i mine

egne tanker og tænkte på, at vor 155

mm haubitser egentlig udmærker sig

med sin særlig lange pibe, men også

ved at måger og ænder ikke tør vise sig

i en lange periode, efter at Kanoner

Franks Jessen havde ladet den afgive et

kæmpe knald, som i øvrigt altid lægger

et tykt gråt røgslør ud over hele klubben

samt store dele af Gråsten.

Måske var kanonpiben fyldt med cigaretskodder

fra klubhusets utallige fyldte

aksebægere, det lugter i hvert fald

ganske godt af en blanding af øl, snus,

skrå og røgtobak. Tørrede blade udgør

hovedparten af tobaksprodukterne og

er den vigtigste del af aromaen. Af forskellige

tobakstyper kan nævnes, Virginia,

Burley, Havana, Sumatra, Latakia.

Men der anvendes også tilsætningsstoffer

for at sovsen kan give en

særlig aroma, som vist skaber kys

afhængighed. Denne gode, men eftertænksomme

forklaring fortæller, at der

er basis for mange gode duftestunder i


selskab med kanonpiben, mængden af

forskellige dufteoplevelser bestemmer

man selv. Lugt er den sanseoplevelse

der opstår når sansecellerne i næsens

lugtepitel udsættes for et bombardement

af blandings lugte, som i øvrigt

kan komme fra mange "ender" i denne

verden

Det var planlagt, at vandrepokalen

"Den Gode Hensigt" skulle overrækkes

til et særlig udvalgt medlem. Modtageren

fra året før er forpligtet til at komme

med forslag om hvem der skal være

næste års modtager.

Diplomet "Det Gyldne Sejl" er kun modtaget

af to personer i klubbens historie –

nemlig Anker Hansen og Peter Wettengel.

Diplomet kan uddeles til "ikke medlemmer",

altså til mennesker som har

gjort sig særlig fortjent eller bemærket

til fordel for klubben. Omgangsmiljøet

er et område hvor meget er ændret i de

seneste år, det skaber sammenhold i den

fælles hobby, som det jo er at færdes på

vandet uanset hvordan.

Det var ikke svært for nogen at finde

den person som burde have "Den God

Hensigt". Det skulle bare være Bjørn

Bach-Hansen, men der var en hage ved

hele sagen og det var, at Bjørns kone

Astrid, som i daglig tale kaldes for

Assi, også havde gjort sig fortjent til

den og den søde familie burde have

delt "Den Gode Hensigt". Men den kan

kun uddeles til medlemmer, desværre

har klubben et levn fra en fjern fortid,

måske fra dengang dinosaurerne gik

rundt med hovedet ovenud af Flensborg

fjord. Vore koner er ikke medlemmer

af GS, måske var måske på tide at

få os opdateret. Nå, nok om det, det er

jo en generalforsamlingsbeslutning.

Men med baggrund i disse overvejelser

blev det besluttet, at Bjørn Bach-Han-

15


sen skulle overrækkes "Den Gode Hensigt"

og at Assi skulle modtage det

flotte diplom "Det Gyldne Sejl"

Begrundelserne er mange for at vælge

netop disse pragtfulde mennesker, som

altid har et venligt "møjn" og et stort

smil til overs til de medlemmer som

passerer forbi deres bådplads på vejen

ud til deres både.

Talen

Kære Bjørn!

Du sejler hellere på havet end du sejler

din egen sø…

Du er ikke bare en meningsmedløber,

du besidder dine meningers mod på

trods af dit smertehelvede. Du har siddet

i klubbens bestyrelse i en årrække.

Dine meningers mod har ofte bragt dig

ud i storme, men som det mandfolk du

er, blev du ikke søsyg og svag i knæ.

16

For os andre er det så livsbekræftende

at se, at du og Assi "år efter år" lever

med i klubbens fællesskab og at i ved

fælles styrke gennemfører weekendsejladser

og sejlerferier. Du er heldig at

have en stærk kvinde, som selv kan sejle

hjem om nødvendigt. Den der modtager

vandrepokalen "Den Gode Hensigt"

modtager også den ædle pligt til

at anbefale pokalens videre vandring

gennem klubbens medlemmer.

Desværre er vi ikke så heldige at have

et familiemedlemskab i klubben, for så

ville jeg også have overrakt Assi en

pokal. Men i stedet hædres hun med et

af klubbens største og fineste hæderstegn

nemlig diplomet "Det Gyldne

Sejl".

Et stort tillykke til en flot og stærk

kvinde (som i dag bliver 60 år) og til et

rigtigt mandfolk.

Et lange og tre korte "Hurra – hurrahurra"

Mange tak for mig…


VINTERHAVN

Der er lunt og godt i kahytten. Udenfor

hyler en søndenkuling, med kulde nede

fra Antarktis, som faktisk kun er 600

sømil syd for S/Y SOL’s vinterhavn.

Temperaturerne udenfor kommer sjældent

over 5 – 6 grader plus, så vi har stor

glæde af vores cockpit-telt, som giver os

en tør "entré", og samtidig er med til at

gøre det varmere i kahytten.

Dagene er blevet mærkbart længere,

siden vi kom tilbage hertil for en måned

siden, og for nylig gik Falklandsøerne

over til sommertid(!). Så den lille besætning

er så småt ved at gøre klar til

forårets togter. Den lange "projekt-liste"

svinder ind, langsomt men sikkert!

SOL fandt sin vinterhavn i en miniaturemarina

i den vestlige del af Port Stanley

på Falklandsøerne i Sydatlanten.

Marinaen er bygget af en initiativrig

Falklænder (oprindelig Australier,- med

LOGBOGEN

På langtur med S/Y SOL

Kim og Kirstens beretninger fra deres tur.

Vi fortsætter her i Fanglinen med at bringe bidrag fra

Kim og Kirstens rejse. Herunder kan I læse om deres

ophold på Falklandsøerne, hvor de er heldige og finde

en sikker havn for vinteren. Udover beretningerne

her i Fanglinen kan man også besøge deres hjemmeside

på www.sy-sol.dk. Hvis beretningerne fra Kim og

Kirsten eller Anker Hansens beretning (nr. 2, 2007)

har fristet nogen medlemmer i GS, så er langturssejlernes

klubblad "Træfpunkt" en mulighed for at søge

gasteplads til langfart. Træfpunkt ligger tilgængeligt i

klubhuset.

Lisbeth Nissen, red.

sin kone sejlede han hertil for 20 år

siden, og blev hængende!!). Da han ikke

kunne finde en sikker plads til sin egen

båd – som han vel at mærke også selv

har bygget. Hvordan laver man så en

marina? – Jo, man graver et dybt hul ved

kysten, bruger den opgravede jord til at

lave moler af. Og slutter med at grave

hul ud til havet – Voila: en fin og fuldstændig

sikker lille havn, med plads til to

både. Senere har han gravet lidt ekstra

ud, og monteret flydepontoner m.m. Så

lige nu ligger vi faktisk 4 både, fuldstændig

sikret mod hvad vind og vejr kan finde

på at udsætte os for.

Efterhånden er vi atter ved at finde os til

rette i det falklandske dagligliv. Lige nu

er sindene ret optagne af 25 års jubilæet

for Falklandskonflikten. Der har været

afholdt parader i anledning af befrielsen,

hvor alle værn var repræsenteret i fuldt

17


galla, med guvernøren i spidsen. Argentina

rasler stadig med sablerne, og falklænderne

har slet ikke noget imod, at

engelske jagerfly flere gange om ugen

lige flyver en demonstrationsrunde henover

Port Stanley. Man kan ikke forstå, at

argentinerne stadig hævder at øerne er

argentinske, og at argentinske journalister

stadig i fuldt alvor kontakter falklandske

medier med spørgsmål om,

hvordan falklænderne har festligholdt

"befrielsesdagen" den 2. april (den dato i

1982, hvor argentinske tropper besatte

Falklandsøerne).

Der er ingen falklændere, som kunne

forestille sig at høre under Argentina,

med alle de politiske og økonomiske problemer,

man har derovre. Og indtil videre

bakkes man 100% op af Storbritannien,

som ikke ønsker at diskutere tilhørsforholdet

med Argentina, sålænge der ikke

er ønske herom fra lokalbefolkningen.

Og det ønske eksisterer ikke. Det er

muligt, at Falklandsøerne rent geografisk

har et mere logisk tilhørsforhold til Sydamerika,

men befolkningen har de sidste

175 år været britisk.

Selv her, i udkanten af hovedstaden, gør

Falklandsøenes myldrende fugleliv sig

gældende. Dampskibsænderne (der ikke

kan flyve) slås hidsigt om deres territorier,

de små lokale hejrer står dødstille

med et stift blik rettet mod småfisk ved

bredden. – Hvis de da ikke slår sig ned

på fordækket af SOL for en stund. Ude

på molen holder et kelpgåsepar til. Gasen

er kridhvid med gult næb, mens gåsen er

godt kamoufleret i sort, brunt og hvidt.

Og overalt på græsområderne langs

kysten er der et sandt mylder af Uplandsgæs,

- flotte fugle i hvid, brun og grå

fjerdragt. Dem findes der milioner af, og

de betragtes af farmerne som et skadedyr,

da de spiser "fårenes græs". Så dem

18

må man gerne jage året rundt. Og her om

foråret, ynder falklænderne at indsamle

deres velsmagende æg! – Deres bryst og

lår smager i øvrigt fortræffeligt, og vi

synes det er synd at fodre grise med

dem, som nogle af farmerne gør!

Pingviner og albatrosser forlod stort set

ynglekolonierne for vinteren, men inden

længe vil der atter være et vildt leben på

de traditionelle rugepladser.

De lokale englærker (Meadowlarks) er

på størrelse med solsorte, med en imponerende

julemandsrød brystpragt. De har

allerede nu forårsfornemmelser, - hannerne

kvidrer udfordrende til hinanden

fra forskellige højdepunkter i landskabet

(herunder SOL’s og de omkringliggende

bådes mastetoppe), for at opretholde

deres territorier.

Men ellers er Falklandsøerne stadig i

vinterhumør. Vinteraktiviteterne omfatter

bl.a. en stor dart-turnering, som bliver

refereret direkte i radioen, - meget underholdende

(!!) – hvis man altså er godt

inde i dartspillets finurligheder.

Den ugentlige radiounderholdning

omfatter også reportager fra Retten, hvor

man i detaljer kan følge med i folks

ægteskabelige uoverensstemmelser, beruseres

færden på offentlig vej (giver

bøder), unge menneskers bilkørsel uden

sikkerhedsseler, samt andre interessante

sager. En af de seneste sager omhandlede

et par kokke, som var uenige om hvilken

radiokanal der skulle lyttes på. Det udartede

sig til et mindre håndgemæng, hvis

detaljer vi alle åndeløst blev indviet i!

Midvinterdag (21. juni) hoppede, traditionen

tro, over hundrede falklændere i det

iskolde Sydatlantiske "badevand", for at

fejre at det nu går mod lysere tider. – Det

var vistnok noget med at spæne ud, dukke

under, og spæne ind igen før man fik

frost i ekstremiteterne!


Forleden besøgte vi den årlige "craftfair".

I de lange mørke vintermåneder,

fremstiller de flittige falklændere alskens

slags håndarbejde,- alt lige fra læderarbejder,

træsnit, smykkefremstilling over

korsstingsbroderier til vævede og strikkede

genstande af hjemmespundet/farvet

uld.

Vi har nogle kilometer ind til centrum,

og bruger vore cykler flittigt, når der skal

købes ind. Med den fremherskende

vestenvind har vi stort set altid medvind

ind, og modvind hjem, når cykelkurv og

rygsække er fyldt med varer. Men det

holder os i form, og er dejligt forfriskende!

Vore venner Thies & Kicki, fra det gode

skiv "Wanderer III" af Aarøsund, er

hjemme i Europa p.t., og har overladt

deres gamle Landrover i vores varetægt.

Den er faktisk kun fra 1990, men teknik,

komfort og køreegenskaber er stadig, på

god og traditionel britisk vis, nogenlunde

at sammenligne med en traktor fra 1950erne!

Den har indbygget brusebad fra

"soltaget", når det regner, og dørene er

piv utætte, så man skal have godt med tøj

på i bilen, når det blæser koldt. Med

andre ord: den bliver kun brugt, når der

skal transporteres større indkøb, eller

vejret er alt for surt!

Frugt og grønt er nok vores største udgift

i dagligdagen. 7 kr for en banan, kål til

35 kr/kilo, 8 kr for 2 løg o.s.v.. Vore venner

har heldigvis stor køkkenhave, og

deler gavmildt de kål og kålrabi der har

overlevet vinteren med et par sejlere

uden egen have! Til gengæld er det lokale

lamme- og oksekød både utrolig lækkert

(økologisk), og samtidig meget billigt,

så vegetarer ser man ikke mange af!

Lokal friskfanget fisk er også lækkert og

billigt, så vi lider absolut ingen nød! Hos

vennerne får vi også klaret praktiske ting

som tøjvask, bad og brug af internet. Vi

føler os utrolig priviligerede over at have

venner, der tilsyneladende nyder, at vi

udnytter dem groft!!

Vi har også været en tur ude ved vore

venners "sommerhus". – Et gammelt

fårehyrdehus midt ude i det bølgende

græslandskab, omgivet af småsøer. Sammen

med en gruppe andre Stanley-beboere

har de lejet huset for en 10-års periode,

og bruger det flittigt i weekend’erne.

Et halvtamt falkepar har rede på deres

lille vandtårn, og lader sig beredvilligt

fodre med hånden, hvis man vel at mærke

har noget friskt kød!

De falklandske unger har det herligt ude

på landet, hvor deres små, firehjulede

motorcykler får frit løb ud over stepperne.

Og de voksne drenge leger med deres

egne motocross-cykler, hvis de da ikke

lige har gang i fiskestængerne, eller graver

tørv til tørvekomfuret.

Sommerdestinationen er den sub-antarktiske

ø South Georgia, 800 sømil sydøst

for Falklandsøerne. Herfra returnerer vi

til Falklandsøerne, for bunkring og proviantering,

før vi fortsætter mod Beaglekanalen

og den chilenske skærgård.

Sådan ser planerne i hvert fald ud lige

nu, - tiden må vise om de holder!

Vi glæder os rigtig meget til den overdådige

natur, og mylderet af kongepingviner,

albatrosser, søelefanter, pelssæler

og alt det andet spændende omkring South

Georgia. Afgang planlagt til først i

november.

Mange kærlige sejlerhilsner, og ønsker

om en god vinter,

Kirsten & Kim

19


Lillebælt Sydkredsen deltog i år med et

hold til Junior Hold DM for Optimister

i weekenden 6. og 7. oktober. Stævnet

blev afviklet af Kerteminde Sejlklub.

Ved kredssommerlejren i ASC blev

ideen om at samle et hold præsenteret

for sejlerne og i alt 8 sejlere tog udfordringen

op. Søren og Anders Olsen

havde påtaget sig opgaven at stå for

træningen, der startede i slutningen af

sommerferien. Ved holdsejlads skal der

samarbejdes, da det er holdets samlede

placering der tæller. Det er også vigtigt

at kunne bruge kapsejladsreglerne taktisk,

så modstanderne sejles ned på

20

Nyt fra

juniorafdelingen

dårlige placeringer. Blandt de sejlere

der havde deltaget i træningen, blev der

udtaget de 5 sejlere der skulle med til

Kerteminde. De 5 der kom med var

Klaus Røn Madsen DB, Eva Therkildsen,

Kirsten Juhl, og Rasmus Schultz

SYC og Mathias Hansson GS.

Med på turen til Kerteminde var også 5

forældre, der havde fået til opgave at

varte sejlere og trænere op, samt sørge

for alt det praktiske. Vi havde alle 12

indkvarteret os på vandrerhjemmet, og

efter en sen aftensmad fredag, var der

tid til instruktion fra trænerne. De

første sommerfugle var begyndt at


melde sig hos nogle af sejlerne. Det

var jo mange af Danmarks dygtigste

optisejlere de skulle sejle imod, samtidig

med at det var deres første stævne

med holdsejlads. Nu ville en fejl ikke

kun gå ud over den enkelte sejler, men

hele holdet. Det var et stort pres.

Lørdag aften var alle sejlere inviteret

til surprice party ved en af sejlerne fra

Dragør. De skulle møde i restauranten

på havnen kl. 18, så de voksne benyttede

lejligheden til at se lidt på en af

Kertemindes andre restauranter.

Der var tilmeldt i alt 11 hold, hvoraf de

9 var rene klubhold. Nogle af de store

klubber kunne endda stille to hold.

Holdene var delt i to puljer, hvor alle

hold i hver pulje skulle sejle imod hinanden

i de indledende sejladser. Det

blev til i alt 25 sejladser, der var planlagt

afviklet om lørdagen. Da dagen

startede med en udsættelse pga. tåge,

var der flere, der tvivlede på, at det

kunne nås. Arrangørerne havde dog

samlet ikke mindre en tre jury teams,

så der kunne afvikles tre sejladser på

banen samtidigt, og med en sejladstid

21


22

på ca. 20 minutter, var de 25 sejladser

afviklet allerede kl. 16, ganske imponerende.

Lillebælt sydkreds holdet tabte alle 4

sejladser i den indledende runde, så

søndag var det kun tilbage at sejle om

9., 10 og 11. pladsen. Det lykkedes at

besejre holdet fra Nordøst Jyllands

kreds, så den samlede placering blev

en 10. plads. En stor oplevelse rigere,

var det nogle trætte sejlere der tog

hjem søndag. Men alle var enige om at

holdsejlads er rigtig sjovt, så lad os forsøge

at stable noget på benene næste

år.

Uden et stort engagement fra Søren og

Anders var dette ikke blevet til noget,

tak til jer.

Mathias og Svend Hansson


Juniorafdelingen

ÅRSBERETNING 2007

Vi har i år haft en mindre tilgang af nye

sejlere, så der ved sæsonens afslutning

er i alt godt 40 juniormedlemmer, hvilket

er samme medlemstal som ved

udgangen af 2006.

Vore A-optimister og øvede B-optimister

deltog i vintertræningen i GS frem

til jul og i SYC efter jul, og Europa- og

Laser sejlerne deltog i vintertræningen,

der var i SYC. Herudover har vore sejlere

deltaget i diverse træningslejre før

sæsonstart. En enkelt A-optimistsejler

var på lejr på Grand Canaria i januar.

I gennem vinteren er der afviklet undervisning,

gymnastik eller sociale arrangementer

en gang ugentligt, og junior

weekenden i januar havde fin deltagelse.

Traditionen tro afholdt vi Kreds Btræningslejr

i bededagsferien med 13

deltagere, og lejren blev afholdt i fint

vejr med godt udbytte for deltagerne.

Alle A- og øvede B-optimister kom i

gang med sejlads i GS efter påske, og

fra maj har der været træning for alle

sejlere tirsdage og torsdage frem til

slutningen af september dog undtaget

skolesommerferien, hvor der har været

mere hyggepræget sejlads en gang

ugentligt.

I weekenden 12. – 13. maj afholdt vi 2.

afdeling af Torm junior Grandprix

stævne med i alt 240 deltagende joller.

Til stævnet var også B- og C-optimister

inviteret, og ikke mindre en 63 sejlere

stillede op her. Fra GS deltog 14 sejlere,

23


fordelt på A-, B- og C-optimist, samt

Zoom8. Også til dette stævne stillede

BHJ velvilligt arealer til camping til

rådighed. Hjælpere fra naboklubberne,

seniormedlemmer og juniorafdelingens

forældregruppe gjorde et stort og godt

stykke arbejde. Tak for jeres indsats.

Kredsens sommerlejr var i år arrangeret

af ASC. Fra GS deltog omkring 20 sejlere

med familie. Vejret var præget af

skydækket himmel og en del regn, men

på trods af dette havde sejlerne en rigtig

god week-end med mange aktiviteter og

ikke mindst godt socialt samvær.

Vore sejlere har været særdeles stævneaktive

i løbet af sæsonen såvel lokalt

som i Torm Grand Prix serien for såvel

juniorer som ungdom. Til Junior DM i

Skovshoved havde vi i år deltagelse af 1

A-optimist og 3 Zoom8 sejlere. Til Nordisk

mesterskab havde vi deltagelse af 2

KEGNÆS BÅDE

Vi sælger

Tlf. 74 40 52 70

24

Zoom8 sejlere og 1 Europajolle sejler.

En Europajolle sejler deltog i VM.

I kredsens stævner "Sønderjysk Open"

havde vi til hvert af de 4 afdelinger

mellem 18 og 21 sejlere med. Af de 5

uddelte Sønderjysk Open pokaler tilfaldt

de 2 GS i Zoom8 og Laser.

GS afviklede i september 4. afdeling af

Sønderjysk Open med i alt 67 deltagere.

Dansk sejlunion søsatte i foråret et nyt

jolleprojekt med to-mandsjollen Feva

XL. Dette projekt gik vi med i og kort

før sommerlejren modtag vi to Feva-joller.

De har sejlet med skiftende besætninger,

og har ud over de ugentlige

træningsaftener, også været med til

sommerlejr og Sønderjysk Open.

I november og december inviterer GS til

vintertræning for Optimistjoller og

Zoom8, hvor der trænes 3 hele weekender.

Vi har i 2007 haft en særdeles god

sæson med mange aktiviteter, og vi er

meget glade for at klubbens seniormedlemmer

viser forståelse for og giver

plads til afvikling af store stævner.

Svend Hansson

Juniorudvalgsformand.

MARINA TOFT-GRÅSTEN

v/Jochen Bautz

Toftvej 9 Tlf. -45 74 65 12 25

DK-6300 Gråsten Fax: +45 74 65 34 73

WWW.marinatoft.com E-mail:marinatoft@t-online.de

CVR 28 01 86 06


JULEBANKO I

JUNIORAFDELINGEN 2007

Det årlige julebanko i år afholdes

torsdag den 29. november kl. 18.30

Under bankospillet kan der købes sodavand og øl.

Efter spillet sælges der æbleskiver og julegløgg.

Alle deltagere medbringer en præmie til ca. 25,00

kr.

Der er tradition for at unge og ældre har en hyggelig

aften i Gråsten Sejlklub, og vi håber at se mange

forældre, bedsteforældre og selvfølgelig også seniormedlemmer

denne aften.

HUSK TILMELDING

Af hensyn til indkøb bedes I senest

den 25. nov. 2007 sende en mail med besked om

hvor mange børn og hvor mange voksne I kommer.

På aktivitetsudvalgets vegne

Gitte

gitte.byllemos@sydbank.dk

25


SØNDERJYSK OPEN

Juniorafdelingen holdt i weekenden 8. –

9. september kredsstævne "Sønderjysk

Open" i Gråsten. Det var det 4. og sidste

stævne, så det var også her sejladserne

ville afgøre hvem der skulle kåres

som Sønderjyske mestre. Der var tilmeldt

i alt 67 junior- og ungdomssejlere

fordelt på A, B og C optimister, Zoom8,

Europa, Laser, Feva XL, 606 og 14-footer.

Fra GS deltog 22 sejlere.

Juniorafdelingens store forældreflok var

i gang hele weekenden, med de mange

gøremål der er som stævnearrangør.

Ligeledes var der hjælpere fra

naboklubberne, der hjalp til på vandet.

Som det er tradition, var der mange

familier der havde valgt at overnatte i

telt eller campingvogn, så der var god

mulighed for socialt samvær og hygge

efter lørdagens sejladser.

Lørdagen bød på kraftig vind, der tiltog

De 5 Sønderjyske mestre

26

i løbet af dagen, så det var vanskelige

forhold for sejlerne. Søndagen derimod

var vejret rigtig fint med passende vind

og solskin, en rigtig god sejldag. For

hver klasse blev der afviklet mellem 6

og 8 sejladser over de to dage.

Sejlerne fra GS tog 10 af de i alt 27

præmier, og der var 1. plads til Peter

Bønløkke i Laser standard, Hans Henrik

Michelsen i Europa, Søren Byllemos i

Zoom8 og Marie Dall i Opti-B pige.

Ud fra resultaterne fra de 4 stævner i

Sønderjysk Open serien, blev der kåret

følgende Sønderjyske mestre:

Optimist-A, Eva Therkildsen - SYC

Zoom8, Søren Byllemos - GS

Europa, Rene Lund - SYC

Laser Standard, Peter Bønløkke - GS

Laser Radial, Rasmus B. Schmidt – DB

Svend Hansson


Alle vindere fra 4. Sønderjysk Open

- Alt i

søsportsudstyr-

SUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORG

TELEFON 74 48 64 03

27


28

BÅDPRESSENING

BOMPRESSENING

SPRAYHOOD

WINDBREAKERS

Otto Immler GmbH

Schleswiger Strasse 99

D-24941 Flensburg

Tlf. +49 461 980 76

E-mail: info@immlerplane.de

www.immlerplane.de

HEMPEL

Vi har alt til vedligeholdelse

og maling af din båd.

Flügger farver

Malermester Orla Blaske Nielsen

Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten

Telefon 74 65 02 42

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.

www.flugger.dk

v/Flemming Søholm Bertram

DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER

• Køb/salg • Service • Reservedele

V OLVO P ENTA - BUKH - YANMAR

Bojskovskov 18 · DK-6400 Sønderborg

Tlf. +45 7465 4090 · Mobil +45 4040 6590


Hygge mellem sejladserne (C-banen)

29


Klar til at gå på vandet søndag

Aktivitet på havnen søndag

30


Sejlads på C-banen

31

Mogens og Erik har plantet målbøjen på bunden


Ihle grafisk produktion, Broager

More magazines by this user
Similar magazines