40.320 - hovedcirklen.indd - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

40.320 - hovedcirklen.indd - Hjerneskadeforeningen

hoved

cirklen

HJERNESKADEFORENINGEN

årgang 16 • nummer 2 • september 2004


R E D A K T I O N

HovedCirklen

Brøndby Møllevej 8 · 2605 Brøndby

2 Hoved Cirklen 2-04

ISSN 1396-7924

Tlf. 4343 2433 . Fax 4342 2430

info@hjerneskadeforeningen.dk

www.hjsf.dk

Ansvarshavende:

Bestyrelsens forretningsudvalg

Red.:

Lisbeth Holmgaard

Marianne Schirrmacher

Layout og tryk:

npc tryk a/s

Deadline 2004:

Nr. 3 - 8 november 2004

Næste nummer af

HovedCirklen

udkommer december 2004.

Abonnement:

Abonnement og medlemskab

koster kr. 200,- og tegnes ved

henvendelse til Hjerneskadeforeningens

kontor.

Redaktionen modtager gerne

artikler til bladet. Helst på diskette

eller e-mail.

Send billeder med.

Artikler i bladet dækker ikke

nødvendigvis Hjerneskadeforeningenssynspunkt

med

undtagelse af lederen.

Gengivelse af artikler fra bladet

er tilladt med kildeangivelse.

Her finder du Hjerneskadeforeningen

Landsforeningens kontor

Brøndby Møllevej 8

2605 Brøndby

Girobank 195-0096

Tlf. 4343 2433

Fax 4342 2430

info@hjerneskadeforeningen.dk

Mandag-torsdag kl. 9-15

Fredag kl. 9-13

Direktør

Svend-Erik Andreasen

Tlf. 2232 1644

sea@hjerneskadeforeningen.dk

Hovedbestyrelsen

Landsformand

Niels-Anton Svendsen

Tlf. 2637 3777

niels-Anton@tdcadsl.dk

Næstformand

Elmer S. Gade

Tlf. 97125461

sg@hernshs.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Lisbeth Holmgard

Tlf. 2044 6578

holmgaard@post9.tele.dk

Bo German Thomsen

Tlf 2024 3318

Bgt@dalgashave.dk

Frede Schulz

Tlf. 4731 3418

frede.schulz@mail.tele.dk

Ingemann Jensen

Tlf. 6473 1167

inje@post3.tele.dk

Lonnie Malmberg

Tlf. 2020 4080

lonniemalmberg@hobby-art.dk

Amtskredse

Kbh. og Roskilde

Formand

Kristian Siversleth

Mynstersvej 12, 3.th.

1827 Frederiksbeg

Tlf. 3324 3465

k.siversleth@get2net.dk

Værestedet

VUBUF

Bogensegade 4, kæld.

2100 Kbh Ø

Frederiksborg Amt

Lisbeth Holmgaard

Muldager 11

3600 Frederikssund

Tlf. 2044 6578

holmgard@post9.tele.dk

Vestsjællands Amt

Leif Møller

Søtoften 3

4180 Sorø

Tlf. 5783 1010

leif@limaka.dk

Storstrøms Amt

Arne Høegh

Engvej 4, Bregninge

4892 Kettinge

Tlf. 5486 4300

Mellem kl. 12.00-13.00

eller efter kl. 18.00

agh@nysted.dk

Mødested: Labyrinten

Poul Martin Møllersvej 20

4800 Nykøbing F.

Fyns Amt

Formand

Ingemann Jensen

Voldtoftevej 10

5620 Glamsbjerg

Tlf./Fax 6473 1167

inje@post3.tele.dk

Amtskredsens kontoradresse:

Birgit Jacobsen

Hjerneskadeforeningen

Rugårdsvej 393

5210 Odense NV

Telefontid:

Amtskredsens telefon

6591 9994 er åben

tirsdage kl. 18.00-21.00

Vejle Amt

Niels Henry Andersen

Kolding Landevej 78,

Taulov, 7000 Fredericia

Tlf. 7556 4474

nha@post12.tele.dk

Sønderjyllands Amt

Se Vejle Amt

Ringkøbing Amt

Elmer S. Gade

Griegsvej 12, Lind

7400 Herning

Tlf. (arb.) 9712 5788

Privat 9712 5461

Ribe Amt

Se Ringkøbing Amt

Viborg Amt

Karsten Pedersen

Ålborgvej 178

8830 Tjele

Tlf. 8669 9940

kp@norhaven.dk

Århus Amt

Jette Sloth

Jegstrupvænget 143

8310 Tranbjerg J

Tlf. 8672 0835

js@hjerneskadeforeningen.dk

Værestedet

MarselisborgCentret

Bygning 3

P.P. Ørumsgade 11

8000 Århus C

Tlf. 8949 1717

Nordjyllands Amt

Hanne Frandsen

Løvstikkevej 79

9000 Aalborg

Tlf. 9879 0348

hanne-bent@stofanet.dk

Internetadresser

Hjerneskadeforeningens

hjemmeside:

www.hjsf.dk

E-mail adresser:

Hjerneskadeforeningen:

info@hjerneskadeforeningen.dk

Hovedtropperne:

hovedtropperne-

@hjerneskadeforeningen.dk

BladetHovedcirklen:marianne

@hjerneskadeforeningen.dk

Rådgivning:

Socialrådgiver

Irene Skovhus

iskov@hjerneskadeforeningen.dk

Økonomisk og juridisk

rådgivning Telefon 8949 1717

Mandag (med åben rådgivning)

kl. 10.00 - 14.30

Tirsdag og Torsdag

(telefonrådgivning)

kl. 10.00 - 12.00

Onsdag (telefonrådgivning)

kl. 12.30 - 14.30

Hjerneskadeforeningens

telefonrådgivning

Ved henvendelse til rådgivningen

vil vi registrere henvendelsesårsager

samt hvilken

lokalitet i landet man ringer

fra. Registreringen skal tjene

til at pege på generelle behov

og mangler for skadede og

pårørende. Al brug af registreringen

vil naturligvis ske i anonymiseret

form.

Redaktion

af dette blad

sluttede den 23.09.2004


I N D H O L D

Leder ..................................................................................3

Aktive pårørende til temedag i Århus ........4

Johns solstrålehistorie .............................................7

Sammenlægning af Hjerneskadeforeningen

og Hjernesagen er på høje tid .........................8

Samværdsuger! ..........................................................10

Sikke en oplevelse! .................................................10

Hovedtropperne:

Leder ...............................................................................12

Skal vi cykle til Paris far? .....................................12

Café Hovedtropperne i Vejle! ........................14

Brainstorm på havet .............................................16

Barrierer for handicappede brydes ned .17

En hjerneskade rammer hele familien! ....18

Nyt fra Amtskredsene .........................................20

Hjerneskadeforeningen

er en brugerorganisation for mennesker med

erhvervet hjerneskade.

I Danmark lever op mod 50.000 mennesker

med følgerne af en alvorlig senhjerneskade.

De hyppigste årsager er:

Kranietraume (slag mod hovedet som følge

af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står

for 75% af tilfældene.

Apopleksi (slagtilfælde som følge af blod

prop eller blødning i hjernen).

Andre udløsende årsager kan

være infektionssygdomme som hjernebetændelse,

tumorer, iltmangel ved hjertestop samt

organiske opløsningsmidler.

FORANDRINGERNES OG

UDFORDRINGERNES TID!

Af landsformand Niels-Anton Svendsen

Kære medlemmer!

Nu er det ca. et halvt år siden, at jeg

havde mulighed for at skrive i Hovedcirklen

– og et halvt år er i vores tid meget at

samle op på, men her er et forsøg!

Vores Repræsentantskabsmøde – foreningens

øverste myndighed – blev den

”opladning af batterierne”, som Hjerneskadeforeningens

Rep-møde bør og skal

være! - En god, bred og meget engageret

debat, der satte nye pejlemærker for

foreningens arbejde! – Tak til alle amtskredsenes

valgte repræsentanter, der var

med til at skabe en positiv og konstruktiv

ramme omkring mødet – og også tak

fordi I mener, at jeg bør fortsætte som

foreningens landsformand de næste 2 år!

Foreningen står overfor store forandringer.

1. januar 2007 vil amterne ikke

længere eksistere, men være afløst af 5

regioner – og antallet af kommuner skal

reduceres. Regeringen har overordnet

udmeldt, hvordan opgavefordelingen skal

være, men der er fortsat mange uafklarede

spørgsmål. De seneste år har vi oplevet

et stigende fokus på vores område. Det

har givet sig udtryk i bl.a. ganske betydelige

midler til projekter, der nu er ved

at afslutte. Videnscenter for hjerneskade

har spillet en meget central rolle i den

udvikling. Men også de 11 videnscentre

står overfor forandring, da planen er at de

skal slås sammen under en paraply med

én bestyrelse. Et forslag vi har taget klart

afstand fra.

For Hjerneskadeforeningen er det helt

afgørende, at frugterne af de mange projekter

nu høstes til gavn for mennesker

ramt af hjerneskade og deres familier – og

ikke spildes! – At vores videnscenter ikke

forsvinder i et stort foretagende! – At de

netværk og den sammenhæng i indsatsen,

der er under opbygning på vores område

ikke går tabt!

LEDER

Derfor har Hjerneskadeforeningen

skrevet til Indenrigs- og Sundhedsminister

Lars Løkke Rasmussen m.fl. og foreslået

et konkret udviklingsprojekt som sammenfatter

specialrådgivning, udredning,

visitation og videnscenterfunktion på

hjerneskadeområdet. Det er et projekt,

der ikke vil koste det offentlige yderligere

ressourcer, men øge kvaliteten i de offentlige

ydelser. Brev og forslag kan læses på

vores hjemmeside.

Men den ændrede struktur vil også få

konsekvenser for vores forenings struktur.

For hvordan kan vi have amtskredse, hvis

der ingen amter er?! – Denne sag arbejder

Hovedbestyrelsen på at komme med bud

på snarest.

På Rep-mødet drøftede man også mandatet

fra 1998 om dannelse af en ny fælles

forening med HjerneSagen. Mandatet

blev bekræftet – og vi taler nu om en

forlovelse – en forlovelse som nogle dog

mente ikke skulle være for kort!

Alt for mange med lettere og moderate

hjerneskader tvinges til at forlade

arbejdsmarkedet. Det er et stort spild af

menneskelige ressourcer! – Hjerneskadeforeningen

har derfor sendt en ansøgning

til EU’s Socialfond om midler til et projekt,

hvor vi i samarbejde med arbejdsmarkedets

partnere, Hjerneskadesamrådet

i Københavns Amt m.fl. vil forsøge at

etablere et tilbud, der skal være en hjælp

tilbage til livet. Vi får svar i slutningen af

september.

Når du læser dette blad, har 10 af vores

medlemmer deltaget i et europæisk træf i

Madrid, hvor i alt ca. 100 mennesker fra

10 forskellige lande mødes. Jeg er sikker

på, at du kan læse om deres oplevelser

– og meget mere - i næste nummer af

Hovedcirklen!

Hoved Cirklen 2-04 3

Niels-Anton


Aktive pårørende til temadag i Århus

Af Irene Skovhus og Thomas Højland

Hjerneskadeforeningens

Aktive Pårørende projekt

Den 12. maj var ca. 60 pårørende til

hjerneskadede samlet til en temadag

med fokus på netop rollen som pårørende.

Temadagen var et led i Hjerneskadeforeningens

Aktive Pårørende projekt.

Temadagen blev afholdt på Marselisborgcentret

i Århus som havde stillet de

gode rammer til rådighed. Tak for det!

En stort tak til alle deltagerne på

temadagen. Vi er blevet mange input

rigere og har fået mange gode ideer i

Projekt Aktive Pårørende.

På baggrund af den store interesse for

temadagen og den evaluering som blev

gennemført er det besluttet, at afholde

endnu en temadag for pårørende, denne

gang i København. Temadagen vil blive

afholdt:

Lørdag den 30. oktober 2004 fra kl. 09.30 – 15.30

Sted: DGI-byen Tietgensgade 65, 1704 København V

Så er du mand/kone/samlever, søster/

bror, søn/datter, ven/veninde el. lign. til

en hjerneskadet så kom og deltag. Neuropsykolog

Louise Brückner Wiwe vil

På baggrund af de gode erfaringer

med temadagen i Århus afholder vi en

ny temadag for pårørende lørdag den

30. oktober 2004 i DGI-byen i København.

Sæt kryds i kalenderen og kom og

deltag. HUSK tilmelding – se til slut i

artiklen.

Men først lidt om temadagen i

Århus…

Neuropsykologens råd til

pårørende

Neuropsykolog Louise Brückner Wiwe

lagde ud med oplægget ”At leve som

pårørende”. Louise har haft over 800

pårørende igennem pårørendegrupper så

der blev lyttet intenst til hendes råd og

vejledning.

Louise talte om de faser man typisk

gennemgår som pårørende fra det første

chok når ens pårørende bliver ramt

af en hjerneskade til en reaktions- og

bearbejdningsfase og senere mod en

fase præget af nyorientering. Pårørende

er ofte ramt af en række symptomer

så som magtesløshed, afmagtsfølelse,

ensomhed, isolation, skyldfølelse og

pessimisme. Disse symptomer skal bearbejdes

samtidig med at man som pårørende

ofte skal hjælpe med at tage sig

af den skadede og arbejde på at skaffe

gode genoptrænings- og bomuligheder.

holde et oplæg med titlen ”At leve som

pårørende”. Desuden vil du få lejlighed

til at møde og tale med andre pårørende

og udveksle erfaringer og gode råd.

Det er gratis at deltage på temadagen

og vi sørger for en god frokost. Vi tilbyder

transportstøtte til billigst offentlige

transport for alt der ligger ud over 200

kr. mod bilag.

Tilmeldingsfrist er den 20. oktober.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil

du modtage bekræftelse på din deltagelse

samt program for dagen. Send hellere

Det er hårdt og vanskeligt og man har

behov for al den hjælp og støtte man

kan få.

Men Louise talte også om en række

”positive” symptomer hos pårørende til

hjerneskadede. Det lyder paradoksalt

at man kan sætte sådan en liste op når

man står i en vanskelig situation men

der blev nikket fra tilhørerne. På positivlisten

står blandt andet at man som

pårørende står i en situation hvor ubetydeligheder

og bagateller forsvinder,

man får ofte mere selvtillid og en større

formåen – man tør noget mere. Man bliver

som pårørende bedre til at udtrykke

følelser og åbne sig – man er mere

udadvendt. Ofte er pårørende gode til at

lytte og bede om hjælp og give hjælp.

Louise pegede også på at pårørende på

baggrund af den krise de går igennem

ofte bliver mere livskloge.

Hvis man skal kunne komme igennem

tilværelsen som pårørende og nå til

fasen med nyorientering skal man som

pårørende sikre sig at man vedligeholder

sine venskaber og kontakt med familien.

Man skal sørge for at få rørt sig

og dyrke noget sport – gå i teater, biograf

eller på aftenskole så man oplever

noget andet. I det hele taget skal man

som pårørende sørge for at få noget tid

alene, enten hjemme, i naturen eller på

NY TEMADAG FOR PÅRØRENDE I KØBENHAVN LØRDAG DEN 30. OKTOBER

4 Hoved Cirklen 2-04

tilmeldingsblanketten i dag end i morgen

– der er plads til max. 70 deltagere på

temadagen.

Ønsker du yderligere information om

temadagen er du velkommen til at kontakt:

Irene Skovhus på Hjerneskadeforeningens

kontor i Århus tlf: 8949 1717 eller Thomas

Højland på tlf.: 2241 9611


en shoppingtur. Ikke mindst skal man

forsøge at komme i en selvhjælpsgruppe

eller pårørendegruppe for at møde ligesindende.

Louise Wiwe’s seks B’er for

på-rørende til en

hjerneskaderamt:

Brug og erkend ændringen

- den hjerneskaderamte er for altid

anderledes, find de positive aspekter i

det

Beton dine grænser, tydeligt og

respektfuldt

- det kan være nødvendigt at gøre

60.000 gange

Benævn dine behov og ønsker

- sig dem højt og i utvetydige

vendinger

Bevar dine oaser

- du skal have fyldt på

Bevar din relation til den

hjerneskadederamte

- så vidt som det er muligt, skal du

fortsat være ægtefælle, forældre, barn

eller søskende

Bevæg dig hele tiden i ”zonen for

det næste udviklingstrin”

- lad den hjerneskaderamte gøre så

meget som muligt selv, også det I ikke

troede var muligt

Tilmelding til arrangementet er bindende

Udfyld nedenstående og send slippen til

Hjerneskadeforeningens kontor. Adressen er:

Hjerneskadeforeningen

Brøndby Møllevej 8

2605 Brøndby

– vi glæder os til at se dig:

Navn

Adresse

Postnummer – By

Telefon

E-mailadresse

Aktive pårørende på udkig

efter små og store succeser

Efter Louises oplæg blev alle deltagerne

delt op i par for at interviewe hinanden.

De skulle hver især fortælle hinanden

om en episode hvor de som pårørende

følte at tingene lykkedes for dem. Det

kunne f.eks. være i forhold til samarbejdet

med professionelle, den skadede,

venner og bekendte eller i forhold til

deres egen livssituation. Lige såvel som

der er årsager til at tingene ikke lykkes

og årsager til problemer – ja, så er der

også årsager til at ting lykkes og bliver

en succes. Det kan være helt små oplevelser

eller episoder som man føler man

lykkes med – og disse små episoder har

ofte en stor betydning. Alle deltagerne

gik altså på opdagelse efter en eller flere

gode episoder fordi vi gerne ville lære

af disse episoder – få dem frem i lyset

- og vi ville gerne have at andre pårørende

også kunne lære af disse episoder.

Efter interviewene samledes deltagerne

i grupper af 6 personer for at dele

hinandens historier og trække de ting ud

af historierne som gjorde at man lykkedes

som pårørende. Dvs. det er næsten

som en guldgraver der sidder med sin

sig ved floden for at fange de små guldklumper

– det var de faktorer der gjorde

at man lykkedes vi var på udkig efter.

Der blev også tegnet billeder af hvordan

den aktive pårørende ville se ud hvis

disse faktorer var til stede en større del

af tiden.

Her er par pluk fra det som grupperne

fandt frem til som succesfaktorer for at

man lykkes som pårørende:

- Tryghed (kommunikation og kontakt,

et knus fra dem man holder af, kendte

rutiner og kendte mennesker)

- Erkendelse (se på muligheder i stedet

for begrænsninger)

- Udvikling af intuition (være på forkant

med forskellige situationer.

Beskytte den skadede uden at overbeskytte)

- Møde ligestillede (det at få med og

modspil)

- Opbakning fra familie, venner, skole,

lokalsamfund, arbejdsgiver og kommune

- Støtte fra foreninger hvor man kan

hente hjælp, støtte og forståelse

- Samarbejde og vigtigheden af at være

ærlig om problemerne

- Humor (accept af egen og pårørendes

situation – glæde i hverdagen – sort

humor)

- Tage imod hjælpen (psykologhjælp og

aktivitetstilbud)

- At man som pårørende selvstændigt

tager ansvar og initiativ

- At bygge bro mellem nutiden og fortiden

(fælles oplevelser og rejser)

Til sidst blev der holdt en fernisering

hvor alle så hinandens plancher med

succesfaktorer og tegninger. Vi havde

også lavet et stort ønsketræ hvor alle

satte små gule sedler op med deres

troede var muligt satte små gule sedler op med deres

Hvilken pårørende relation har du til den skadede? Sæt kryds

Ægtefælle/samboende med hjerneskadet

Forældre til hjerneskadet

Barn af hjerneskadet (over 25 år)

Barn af hjerneskadet (under 25 år)

Søskende til hjerneskadet

Anden relation (fx ven/veninde eller anden familierelation)


ønsker til hvordan man kunne forbedre

forholdene til pårørende samt forslag til

nye initiativer i Aktive Pårørende Projektet.

Der var blandt mange ting ønske om

mere fokus på børn og unge som pårørende

og muligheden for at få støtte og

vejledning fra dag 1 som pårørende,

weekendkurser for forældre og netværksdannelse

blandt pårørende. Vi har

i Hjerneskadeforeningens projekt Aktive

Pårørende sat en række initiativer i gang

som allerede har fokus på disse ting.

Blandt andet et projekt der sætter fokus

på en sammenhængende indsats for

pårørende via psykologstøtte helt fra den

akutte fase i samarbejde med Hvidovre

Hospital. Et projekt hvor der afholdes

kurser for forældre til senhjerneskadede

børn i samarbejde med Hammel Neurocenter

og Foreningen til Senhjerneskadede

Børn. Vi støtter oprettelsen af en

hjemmeside for pårørende (www.hjerneskadet.dk)

hvor pårørende kan komme i

kontakt med hinanden og få oplysninger

om netværk, pårørende grupper m.v. Så

der er allerede mange initiativer i gang

og vi fik flere gode ideer til nye initiativer

med hjem fra temadagen. Blandt

andet om behovet for mere information,

6 Hoved Cirklen 2-04

Hjerneskadeforeningens nye hjemmeside for pårørende – www.hjerneskadet.dk

www.hjerneskadet.dk henvender sig til pårørende til en hjerneskadet. Du vil få mulighed for

at komme i kontakt med andre pårørende som befinder sig i situationer der minder om din.

Derudover er der samlet en række informationer, som kan være nyttige, når man pludselig bliver

pårørende til en hjerneskadet. Siden er skabt i et samarbejde mellem Hjerneskadeforeningen og

journalist Julie Lindegaard, der selv er pårørende til en hjerneskadet.

Så husk at besøge www.hjerneskadet.dk

Hjerneskadeforeningen

modtager med glæde alle gaver- store som små

Gaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde.

I forbindelse med gaver af en vis størrelse, kan beløbet trækkes fra på selvangivelsen.

Overstiger det samlede årlige gavebeløb 500 kroner, kan man trække den sum, der ligger over

500 kroner fra på selvangivelsen. Der er dog en øvre grænse på 5.500 kroner. Gem kvitteringen

som dokumentation overfor skattevæsnet.

Eksempler:

Ved indbetaling af en gave på 500 kroner kan man intet trække fra på selvangivelsen.

Ved indbetaling på 1.000 kroner kan man fratrække 500 kroner på selvangivelsen.

Ved indbetaling på 5.500 kroner eller mere, kan man fratrække i alt

5.000 kroner på selvangivelsen.

Hjerneskadeforeningens girokonto er: 1950096

Mærk venligst med ”gave”

(pjecer, temadage og pårørendegrupper,

erfaringsudveksling) og behovet for

mere samarbejde og dialog med professionelle.

Louise Wiwe er allerede, som

et led i projekt Aktive Pårørende, i gang

med at skrive en håndbog til pårørende.

Bogen vil bl.a. omhandle en række af

de ting som pårørende på temadagen

efterspurgte. Ligeledes er antropolog Pia

Løvschal Nielsen ved at skrive en bog

der omhandler samarbejde og dialog

mellem professionelle og pårørende.

Bogen bliver lavet på baggrund af 20

interviews med pårørende.


Johns solstrålehistorie

(denne overskrift er udtalt af nogle, der ikke selv er blevet ramt)

Efter opfordring fra mine 2 lærere fra

Egedammen, Center for Specialundervisning

for personer med erhvervet

hjerneskade, skriver jeg en lille historie

om mit sygdomsforløb.

SKADEN

Jeg faldt i en smøregrav og slog mig

bevidstløs og slog hul i baghovedet. Blev

kørt på skadestuen i Frederikssund, fik

syet 2 sting og blev bare sendt hjem, uden

yderligere undersøgelser. Efter 10 dage

blev stingene fjernet af egen læge, som

rådede mig til at holde øje med forandringer,

på grund af følgerne med hensyn til

hjernen mm.

Efter yderligere nogle dage havde vi

ferie. Vi var sammen med vor familien.

Jeg følte mig meget træt og var blevet

svimmel. Jeg havde svært ved at koncentrere

mig, havde svært ved at se ordentligt.

Vi (min kone Birgitte og jeg) kørte en

tur, jeg blev meget mere utilpas, svimmel

og havde opkastning. Vi kontaktede vagtlægen

i Frederikssund. Vagtlægen sagde,

at det kunne være virus på balancenerven,

og at det ville gå over af sig selv.

Jeg kontaktede egen læge, men han

henviste bare til ørelæge og senere øjenlæge

og ny ørelæge.

Men….

Fredag den 30. august tog jeg cyklen til

Melby, hvor jeg blev meget dårligere. Birgitte

hentede mig i Melby og kørte mig på

Frederikssund skadestue. Jeg kunne ikke

forstå, vi var kørt derned. Da slog Birgitte

i bordet og sagde, at nu skulle de (lægerne

m.fl.) altså høre på hende, for hun havde

oplevet mine problemer de sidste uger, og

var meget urolig (meget forståeligt). Det

viste sig så, at jeg havde flere blodpropper

i hjernen. Jeg blev overført til apopleksiafdelingen

i Hillerød. Senere scanninger

viste, at der var kommet flere blodpropper,

og en af dem havde lammet min

venstre side. Overlægen sagde, at jeg ikke

ville kunne klare at komme ud som vvs’er

igen. Der skulle foretages nogle ændringer

i hjemmet, pga. hjælpemidler.

Jeg fik allerede på Hillerød genoptræning

af fysioterapeuten Bo, men blev

overflyttet til videre genoptræning på

Esbønderup. Her var jeg fra den 11. september

til den 15. oktober 2002.

Jeg blev ramt af endnu en blodprop, den

21. oktober og blev indlagt på Frederikssund

sygehus med ambulance. Heldigvis

var det en forbigående blodprop. Jeg fik

ændret lidt på min medicin, og har ikke

haft yderligere tilbagefald.

Jeg havde meget stor glæde af at være

på Esbønderup, jeg var meget aktiv til

genoptræningen, jeg ville bare blive god

til det hele igen.

Jeg ville være god til det hele, min

sportsånd har hjulpet mig meget. Jeg var

og er meget stædig.

EGEDAMMEN

Egedammen, Elisabeth, kom og snakkede

med mig, om at jeg kunne komme

til genoptræning af hukommelsen mm.

Det sagde jeg ja tak til og startede midt i

november 2002. Jeg har været meget glad

for dette forløb, bare ikke i starten, for

hvad skulle jeg der!

Nu kan jeg godt se, at jeg har haft gavn

af at være der. Det er bare svært at skulle

acceptere, at man ikke kan det samme,

som man plejer. Det tager altså tid, inden

man når til den erkendelse, at man bliver

nødt til at tage den med ro, for kræfterne

er heller ikke de samme mere. Jeg syntes,

jeg er nået til den erkendelse nu (ikke helt

men næsten – man når vel aldrig helt at

acceptere!) Jeg kan mærke på mig selv,

hvis jeg har overskredet mine tidsgrænser,

så melder trætheden sig, og så skal jeg

bare hvile/sove/slappe af, for kræfterne er

brugt op for en tid. Dette har min familie

accepteret længe, nu er jeg også begyndt

at se sammenhængen. Hjernen bliver hurtigere

træt end min iver efter at arbejde.

Sådan er livet med en erhvervet hjerneskade,

prøv at accepterer det så tidligt i

forløbet som muligt, det er til gavn for dig

selv, jeg taler af erfaring.

Jeg stopper på Egedammen i juni 2004,

så har jeg gået der i 1½ år.

Jeg var ansat i et vvs-firma, hvor jeg

havde været i 23 år. De ville ikke have

mig tilbage på arbejdsprøvning. De sagde,

at det ikke var noget socialkontor.

Heldigvis henvendte firmaet ”VAR-

MESMEDEN” i Asserbo sig til mig, om

at jeg kunne komme i arbejdsprøvning

hos dem. Det blev jeg meget glad for

og startede der i maj 2003, efter fagforeningen

var kommet ind i billedet, da det

gamle firma ikke ville fyre mig, selvom

de ikke ville have mig tilbage. Jeg var

på arbejdsprøvning i 3 måneder, og det

var gået over al forventning. Firmaet var

tilfreds og det var jeg i særdeleshed også.

Firmaet, fagforeningen, kommunen og jeg

blev enige om en flexjobsordning, med

start den 1. september 2003. Jeg skulle

arbejde 12½ time om ugen, samtidig med

at jeg stadig gik på Egedammen 4 timer

hver mandag.

Efter arbejdsprøvningen har jeg fået

egen firmabil. Jeg kører og arbejder selvstændigt.

Det er jeg så glad for. Det er det

jeg vil, og jeg kan heldigvis.

FRITID

Jeg startede med at spille badminton igen

i januar 2003, men der var nogle ting der

ikke var som de plejede, men ved ihærdig

træning er det lykkedes mig at komme på

et acceptabelt niveau. Selvfølgelig er der

nogle ting, der ikke er, som de plejer, men

jeg giver ikke op.

I april startede jeg så op med mit

veteranhold i fodbold. Jeg er deres træner,

men løber med til træning så meget,

som jeg kan. Indimellem er jeg også med

i nogle kampe på det niveau, jeg nu er

på. Det bliver bedre og bedre, for jeg vil

mere, jeg er blevet accepteret af de andre

spillere, som den jeg er nu, både på badmintonbanen

og fodboldbanen. Det er

med til at gøre mig positiv og få en del

gode og sociale oplevelser.

FAMILIEN

Jeg er gift med Birgitte, og har været det

siden 1978. Har 2 drenge, Jacob på 26 år

og Casper på 21 år. Jacob bor sammen

med Dorthe, og de har fået en søn, Frederik

den 11. november 2003. Casper bor

stadig hjemme.

Familien har været til utrolig stor støtte

i denne svære tid. Birgitte har været der

hele tiden for mig, samt været med til

alle møder og fulgt mig på min stræben

fremad igen.

Vi er blevet meget tættere knyttet til

hinanden i vores lille kernefamilie, da det

er gået op for os, hvor vigtige vi er for

hinanden.

Med venlig hilsen

John Mortensen

Hoved Cirklen 2-04 7


Sammenlægning af Hjerneskadeforeningen

og Hjernesagen er på høje tid

Der er fokus på sygehusene og på

behandling og forebyggelse af sygdomme.

For tiden er strålebehandling

af kræft på dagsordenen. Før kræften

var hjerte-karsygdommene til debat. For

begge sygdomskategorier gælder det, at

der over tid er afsat store beløb til forbedring

af sygdomsbehandlingen, mens

de samlede ressourcer til behandlingen

på sygehusene ikke er forøget på andre

områder, hvor behovet for behandling

har en tilsvarende dimension.

Der er flere grunde til, at man i dag

f.eks. sætter relativt store beløb af til

kræftbehandlingen. En vigtig grund er

selvsagt, at muligheden for at behandle

f.eks. kræftpatienter er forbedret væsentligt,

og det er godt! En anden og nok så

væsentlig grund er, at kræftpatienterne

har en stærk organisation til at sætte

fokus på sagen. Kræftens Bekæmpelse

har ofret store summer på at følge

aktivt med i, hvordan man bedst muligt

behandler kræft ligesom organisationen

bruger mange ressourcer på forskning i

sygdommen og til rådgivning af patienter

og pårørende.

Ser man en grumme realitet i øjnene

er der tale om benhårde prioriteringer

i sundhedsvæsnet i dag: Politikerne er

mere tilbøjelige til at afsætte ressourcer

til sygdomme, hvor en målrettet behandling

giver resultater. Dette er sket på

kræftområdet og på hjerteområdet, men

også udskiftning af f.eks. hofter har nydt

godt af ekstra ressourcer.

Arbejdet med forebyggelse af

hjerneskader og rehabilitering

af hjerneskadede

Hjerneskader kan ikke helbredes, men

følgerne af en hjerneskade skal begrænses

og livet som hjerneskadet kan forbedres

væsentligt. Hjerneåret og den

aktivitet, som dette afstedkom har været

8 Hoved Cirklen 2-04

med til at sætte fokus på forebyggelse

og rehabilitering ved hjerneskader.

Arbejdet med dette må imidlertid ikke

glemmes i kampen om ressourcerne på

behandlingscentre og sygehuse. Som

hjerneskadet og som pårørende til en

hjerneskadet må man imidlertid nok

gøre sig klart, at på trods af alle de gode

kræfter, skal der i fremtiden gøres en

ekstra indsats for behandling og rehabilitering

af hjerneskadede. I dag kræves

simpelthen slagkraftige organisationer,

hvad enten de er offentlige eller private,

som i et samarbejde med de professionelle

behandlere kan være med til at

sætte dagsordenen for en bedre behandling,

genoptræning og opfølgning på

hjerneskadede.

For år tilbage var der i Danmark

mindst tre organisationer for hjerneskadede:

En forening for afasiramte, en

forening for apopleksiramte, en forening

for hjerneskadede. Når man arbejder

med hjerneskadede og de pårørende ud

fra en praktisk synsvinkel er der i dag

simpelthen ikke plads og tid til forvirring

om, hvem de forskellige foreninger

for hjerneskader er og hvad de kan.

Behovet for at samle

kræfterne er stort!

Med det store antal patientforeninger

der i dag findes i Danmark på området

for neurologiske sygdomme alene (7-8

stk.) er der en klar fare for, at foreningerne

skaber ”signalforvirring” både i

offentligheden, hos behandlerne og i

forhold til de politiske systemer, som

foreningerne gerne vil påvirke og hjælpe

i udformningen af den rette behandling

for hjerneskadede. Dette skader hjernesagen

og arbejdet for de hjerneskadede!

Også på sygehusene og ikke mindst

blandt patienterne, deres pårørende og

den brede offentlighed er forvirringen

om hvem hjerneforeningerne er og kan

ret stor. Der er solide problemer både

i det konkrete arbejde for de skadede

og i forbindelse med rekrutteringen til

foreningerne, når man som repræsentant

for de to foreninger i det lokale arbejde

først skal til at forklare forskellen på

arbejdet for de apopleksiramte og arbejdet

for de øvrige hjerneskadede.

Rundt om på sygehusene og på

behandlingscentrene er der mildt sagt

rod i den enorme bunke af pjecer om alt

fra inkontinens til skovture og flirtekurser.

For er tilbudene nu rettet mod den

ene slags hjerneskade eller den anden?

Og hvad er forskellen mellem Hjerneskadeforeningen

og Hjernesagen egentlig?

Forvirringen bliver bestemt ikke

mindre af, at man som hjerneskadet i

forvejen kan have lidt svært ved at holde

styr på tingene.

Der er derfor et stort behov for at

samle kræfterne hurtigst muligt så vi

kan hjælpe vore medlemmer og de hjerneskade

endnu bedre!

Start debatten om fordele

og ulemper nu!

At der i dag findes en opdeling i Hjernesagen

og Hjerneskadeforeningen skyldes

legitime, historiske forhold.

Gruppen af hjerneskadede er svag

og det uanset om man har ”fået en på

hovedet” eller der er sprængt et blodkar

i hjernen. Gruppen er en svag patientgruppe

forstået på den måde, at der

ikke findes enkle, ”tekniske” løsninger

på problemet i forhold til den langvarige

proces, som rehabilitering efter en

hjerneskade er. Politisk er det derfor

betydeligt lettere at udstede garantier

for behandling af nedslidte hofter, kræft

osv. At disse garantier ikke altid holder

er evident, men garantierne findes for

disse grupper!


Hvad angår de hjerneskadede er

situationen mere kompleks og der er

betydeligt færre ressourcer til området,

især fordi der ikke kan høstes politiske

gevinster ved en større indsats på dette

område. Resultaterne af en større indsats

på området for hjerneskader ligger længere

ude i horisonten – ofte i politikernes

næste valgperiode.

Betydningen af alt dette er, at indsatsen

for de hjerneskadede skal og kan

gøres mere slagkraftig ved at samle

kræfterne for de hjerneskadede og deres

pårørende. Resultatet af en hjerneskade

er stort set det samme: Lammelser, afasi,

sociale netværk som smuldrer eller

belastes hårdt osv. De to patientgrupper

og deres pårørende har i det store og

hele samme problemer og samme behov

for støtte og for konkrete initiativer til

at få livet til at hænge sammen efter

den akutte sygdomsfase. Især rehabiliteringsfasen

og udfordringerne til livet

efter hjerneskaden er de samme.

Debatten om hvordan vi styrker kræfterne

kræver konkrete initiativer, men vi

mangler en plan for debatten.

Start med mere lokalt

samarbejde

For at undgå for mange interne definitionsproblemer,

dobbeltarbejde, forvirring

blandt patientgrupperne, hos behandlerne

og i offentligheden har man flere

steder lokalt startet et samarbejde om

konkrete initiativer til gavn for de hjerneskadede

og de pårørende. I København

og Roskilde amtskredse samordnes

de lokale aktiviteter nu konsekvent, så

aktiviteterne udbydes for medlemmer af

begge foreninger.

Sammenlægning af vores foreninger

hænger endvidere sammen med

regionssammenlægningerne på

landsplan i den

strukturreform, som på nuværende

tidspunkt skal være gennemført i 2007.

Strukturreformen lægger op til større

lokale politiske og administrative enheder,

hvilket også kræver større slagkraft

i de to foreninger for de hjerneskadede.

En sammenlægning af de to foreninger

kræver, at ideen er klar, velbegrundet

og velbeskrevet som idé. Dette kan

give baggrund for en medlemsdebat

i de to foreninger, som synkroniseres

således, at ingen føler sig ”kørt over” i

processen og at begge foreninger er på

samme niveau i afklaringen af behovet

for en sammenlægning.

Bestyrelsen i Københavns og Roskilde

Amtskreds har drøftet, hvordan man

bedst muligt kan synkronisere en debat i

medlemskredsen og i amtskredsene om,

hvordan de to brugerorganisationer vedr.

hjerneskader kan sammenlægges på sigt.

Konkret er der taget initiativer til samarbejde,

som er beskrevet nedenfor.

Københavns Kommune/- Amt

(Hjerneskadeforeningen) og København

Kommune,/ – Amt samt Frederiksberg

Kommune (Hjernesagen).

• Udarbejder fælles seminarer: Selvhjælps-,

pårørende-, samværsgrupper

• Vi søger legater/fonde sammen (teaterture,

ferier, kurser m.m.)

• Fællesarrangementer opdelt i aldersgrupper

• Opdeling af grupper – aldersbetonet

(børn, unge, modne og ældre)

- der er forskel på aktivitetsniveauet

• Vi planlægger og tager på fælles ferie

(taget fra samme økonomi)

• Arbejder hen mod en fælles økonomi

• Fælles PR arbejde (+ hospitaler m.m.)

• Fælles Nyhedsbrev/-blad (kalender)

• Arbejder på at få FFSB (Foreningen

for Senskadede Børn) med i vores

fælles fremtid – både lokalt og på

landsplan

Vi opfordrer derfor til, at ledelserne i

Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen

nu for alvor viser lederskab (det er jo

både moderne og mange gange også

godt) og lægger en køreplan for sammenlægning

af Hjerneskadeforeningen

og Hjernesagen. Københavns og Roskilde

amtskreds har et forslag til køreplan.

Det gælder nu om at være en del af

løsningen og ikke en del af problemet.

Rykker vi ikke sammen sætter vi os

uden for indflydelse og taber kampen

om ressourcerne!

Det gælder nemlig de hjerneskadede

og deres pårørende!

Lonnie Malmberg og Jan Mygind

Medlem af kredsbestyrelsen i

København og Roskilde amt.

Hoved Cirklen 2-04 9


Samværdsuger!

Rygterne fra Rold talte alligevel sandt!

En så stor succes som Samværdsugerne

kunne da ikke blive ved at køre, de ville

da blive lukket ned! For mig lød det helt

utroligt; men det skulle vise sig at være

rigtigt. Succesen blev kvalt!

Der er to svar på hvorfor det er sket,

så vidt jeg kan se: Det ene er at den

gode hr. Sandemose ikke har levet forgæves

her i vort lille land og det andet

er at der er jo ingen prestige i de gamle

- alle dem over femogtyve! Så hvorfor

støtte dem? Det sidste virker ganske

velkendt fra kommunerne ”skidt med de

gamle; de har haft deres liv. Dem skal vi

sandelig ikke ofre noget på!”

Med dette indlæg i bladet vil jeg først og fremmest sige tak

til deltagerne på Brainstorm i uge 33. I var nogle dejlige mennesker

at være sammen med, og I har været med til at give mig

en oplevelse, som jeg vil huske tilbage på, som noget meget

positivt og lærerigt, resten af livet.

Samværdsugerne har givet så meget

til så mange og vi er nogle stykker der

håber og beder til at netop den form for

samvær kan komme til at ”køre igen”

ikke alene til glæde for de ramte men så

sandelig også for deres pårørende. De

får sig nemlig en lille; men velfortjent

ferie fra en somme tider svær hverdag.

Foreningens motto er som bekendt at

liv der reddes skal også leves; men det

gælder måske ikke for folk der nærmer

sig sølvbryllupsalderen eller har passeret

den!

Hans Hornhaver

Sikke en oplevelse!

Af Kenneth Sloth Mikkelsen

10 Hoved Cirklen 2-04

Redaktionen har forlagt

Hans Hornhavers indlæg for Jette

Sloth, som har været projektleder

på ”Samværdsugerne”.

Jette Sloth udtaler i den anledning:

Det er beklageligt, at der ikke holdes

”Samværdsuger” i år.

Men det skyldes ikke at nogen vil

os det ondt. Tværtimod har vi været

meget taknemmelige for den økonomiske

støtte, vi har fået i årenes

løb fra Socialministeriet.

Jette Sloth

”Vi unge ” slog ”pensionistbåden” da det gjaldt, så det at vi

fik navnet ”skildpadden” en enkelt dag, kan vi bære over med,

(vi var uden skyld, da det jo var en gæsteskipper der sejlede

båden).

Hvis der skulle være brug for mig en anden gang, og jeg kan


Læs b.la. om:

Læs b.la. om:

Skal vi cykle til Paris far?

Skal vi cykle til Paris far?

Landsmøde

Landsmøde

Café Hovedtropperne i Vejle!

Café Hovedtropperne i Vejle!

Hoved Cirklen 2-04 11


LEDER

Så kom der da endelig et par dage med

sommervejr i Danmark, hårdt tiltrængt

og længe ventet. Så hvis man på en

af de gode dage har været i Tivoli, vil

man som handicappet kunnet erfare

at Tivoli har indført ledsagerordning.

Sådan at hvis man som handicappet har

brug for en personlig hjælper, kommer

denne hjælper ikke alene gratis ind,

men også dennes turpas er gratis.

Der har været afholdt to temadage

hvor emnet var, ”Hvad sker der

med seksualiteten, når man bliver

senhjerneskadet”. Det blev afholdt

som et i Jylland og et på sjælland,

for alle pædagoger, social- og sundhedsassistenter,

ergoterapeuter og

sygeplejersker og i det hele taget

behandlingspersonale der har kontakt

med hjerneskadede. Et yderst spændene

og interessant emne som jeg syntes

det er vigtigt at der bliver taget højde

for i forhold til hjerneskadede. Specielt

når man nu ved at de fysiologiske

behov, som sult, tørst, sikkerhed, sex

og beskyttelse ligger på en klar 1. plads

i A.H. Masloows behovspyramide.

Altså en underbygget og dokumenteret

teori om menneskets behov. På 2.

pladsen ligger sociale behov, så som

kontakt, venskab og social status. Altså

skal der jo ikke meget til for at regne

ud at vi har et problem i mange andre

sammenhæng her i tilværelsen hvis

de mest basale og grundlæggende ting

ikke fungere. Hvilket vi jo godt ved

er tilfældet for mange af vores unge

medlemmer. Det var derfor med stor

fornøjelse, at jeg deltog som foredragsholder.

Ikke mindst på grund af den

12 Hoved Cirklen 2-04

Bo German Thomsen

fejltolkning det hurtig kan bidrage til i

opfattelsen af den skadede. Nogle typer

skader giver jo en endog meget spontant

og impulsivt reaktionsmønster.

Hvilket jo let kan misforstås af andre

hvis ikke man er opmærksom på dette.

Nej tak til kommunale

fællesskaber

Utallige steder, hvor strukturen sprækker

i regeringens opdeling af Danmark,

mener man at kittet skal være kommunale

fællesskaber. Strukturkommissionen

siger det ellers klart i sin

betænkning – og vi gentager det gerne:

Sådanne tværkommunale konstruktioner

vil betyde en uklar ansvarsplacering

og fjernelsen af demokratisk

indflydelse. Så klar lyder meldingen fra

DSI til den nye struktur.

Flere handicapgrupper har haft

glæde af kommunale fællesskaber, da

de nuværende kommunestørrelserne

har umuliggjort en tilstrækkelig faglig

og økonomisk bæredygtighed lokalt.

Under den kommende struktur må

kommunerne have en sådan størrelse,

at de selv kan klare så mange opgaver

som muligt. Der, hvor der er behov

for særlig specialisering, må der andre

redskaber til.

Så det helt store spørgsmål er, bliver

det mon lettere at være handicappet i

”Det nye Danmark?.

Bo German Thomsen

Landsformand Hovedtropperne.

Skal vi cykle t

Af Niels Henry Andersen

Sådan et spørgsmål blev bragt bane i det tidlige

forår af Alex. Som gammel cyklerytter

har man jo meget lyst til bare at sige ”Ja, det

kan vi da godt”

Hvornår vi skulle af sted, var der jo ingen

tvivl om. Det skulle være, så vi ville slutte

i Paris, når der var afslutning på Tour de

France. Om jeg gerne vil stå i Paris når

rytterne kommer? Jo det vil jeg umådelig

gerne. Vi har i øvrigt været der før, nemlig

i 1995 da Bjarne Riis blev nr. 3, og det er

bare en rigtig flot og stor oplevelse, når de

kører der rundt om Triumfbuen.

Her finder du Hove

HOVEDTROPPERNE

LANDSBESTYRELSE

Landsformand:

Bo German Thomsen

Tlf.: 2024 3318

bgt@dalgashave.dk

Næstformand:

Jennifer Nielsen

Tlf.: 8627 8690

Mobil: 6116 1994

email: jennifer.nielsen@ofir.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Mette Madsen Eskedal,

Lars Hove Sørensen

Ida-Kristine Appelquist

Suppleanter:

Jens Clausen og

Morten Højbjerre

Hjælper:

Søren Pind

KØBENHAVN/FREDERIKSBORG

Formand og kontaktperson:

Ida-Kristine Appelquist

Universitetsparken 1K. Vær. 42

4000 Roskilde

idap@ruc.dk, tlf: 26177880

VESTSJÆLLAND

Kontaktperson

Mie Jensen,

Bøllingsvej 45,

4100 Ringsted.

Tlf. 5761 3998


il Paris far?

Efter den umiddelbare lyst, tog rationalet

lidt over og lagde en lille dæmper på begejstringen.

Nu er det jo ikke bare at cykle

til Paris, der er faktisk ca. 1400 km. Det

betyder 100 km. om dagen i 14 dage. Det

gør ondt, ikke bare i bagdelen, men over

hele kroppen, ind i selv den mindste nerve.

Kunne vi overhovedet klare det?

1400 km. er mange, selv i solskin, og det

kan vel ikke undgås, at det vil regne nogle

dage, kan vi så klare det mentalt?

Der begyndte at forme sig mange spørgsmål

inde i hovedet, bekymringer, for det

dtropperne

NYKØBING FALSTER

Kontaktperson

Helle Jensen

Tlf.: 5482 2015

VIBORG

Formand:

Maria Bøtter Christiansen

Tastumvej 2B

7850 Stoholm

tlf. 9754 2429/4013 5826

ÅRHUS

Formand:

Anne Mette Madsen Eskedal

Tlf.: 8629 2504

Mobil: 2067 1163

madsen.eskedal@teliamail.dk

NORDJYLLAND

Formand

Anders Madsen

Tlf.: 2207 0563

HJØRRING

Kontakt person

Lone Jensen

Mobil: 2243 0520

FYN

Formand

Dothe Christensen

Kontakt personer

Linda Nielsen

Tlf: 6615 4342

Bjarne Fischer

bjarne.fischer@image.dk, tlf. 6611 7409

skulle jo gerne være en god oplevelse, og

ikke en tur, hvor vi blev uvenner. Alex svarede,

at han sagtens kunne køre 100 km. om

dagen, for han og hans hjælper går jo i træningscenter

to gange om ugen hele vinteren.

Kan man forklare hvad 100 km.

cykling om dagen er?

Det er svært, meget svært. Derfor blev vi

enige om, at tilmelde os en cykeluge på

La Santa Sports Center. Det blev til ugen

i april, hvor Leif Mortensen og Torben

Hjort skulle stå for det. Der var planlagt

cykling hver dag, og den daglige distancerne

var lidt under 100 km. Så kunne vi

teste os selv, og finde ud af om det overhovedet

er muligt at cykle 100 km. Alex

har problemer med balancen, og skal

bruge meget energi bare på den del, så

det ville være rimeligt med denne test.

Personligt glædede jeg mig, ikke alene

til cyklingen sammen med Alex, men jeg

skulle møde mit idol Leif Mortensen igen,

jeg skulle være sammen med Torben Hjort,

som jeg har kørt mange cykelløb sammen

med, så alle de gamle minder løb igennem

hovedet, jo det måtte være det rigtige.

Hjemmefra havde Alex og jeg aftalt,

at vi bare skulle cykle, og kunne vi ikke

følge med, så klarede vi os selv, uden vi led

nederlag af den grund. Vi tog vores egne

cykler med derned, for Alex har specielt

gearskifte, så det måtte være således. Så

forventningerne var store ved afrejsen, men

samtidig havde vi klare aftaler om succeskriteriet,

og det gav ro.

Om forventningerne blev indfriet??

Jo langt mere end det. Velankommet til

La Santa, og godt installeret i en lille lejlighed,

skulle vi så til formøde. Vi fortalte

om vores situation, og de mål vi gerne ville

have opfyldt, så alle på holdet vidste, hvor

de havde os. De skulle ikke vente på os, vi

skulle nok klare det, og vi ville formentlig

ikke cykle så langt som dem, men vi ville

starte sammen med dem, vi ville være en

del af dem, vi ville med til festen og vi ville

gerne deltage i de sociale aktiviteter, som

var planlagt.

Det blev ubetinget accepteret af alle,

og alligevel kom det jo fra Leif og Torben

”I skal da med, det finder vi ud af” Og jeg

lover Jer, de sled i det, de baksede med

Alex, cykelmekanikerne dernede fik

justeret gearet til det kuperede terræn dernede,

og jeg kunne skrive massevis af gode

oplevelser på turene. Men her vil jeg lade

billederne tale lidt, det siger mere, oplevel-

serne var overvældende og kanon flotte.

Vi startede altid sammen med de øvrige

på holdet. Men ofte kørte Alex og jeg lidt

kortere end de øvrige, det foregik dog

næsten altid på de samme veje om de øvrige,

så vi mødte dem og fik visuel kontakt

og oplevede på den måde at vi var en del af

gruppen.

Det går opad dernede, det stiger 300 m.

på de første 10 km., så man er altid varmet

godt op når man skal cykle. Vi kom godt

rundt på øen. I løbet af 4 dage fik vi cyklet

240 km., med en lang række vidunderlige

oplevelser. Men det sled.

Onsdag mødte Alex muren

Dagen var sat som fridag, men vi ville

rulle 25 km. Den gik ikke. Alex måtte

sande, at der var udsolgt. Vi vendte denne

oplevelse til noget positivt, for nu havde

han mødt grænsen, oplevet hvordan det

er, at være fysisk nedslidt, og så talte vi

om at det var godt, at denne situation

ikke opstod ved Bremen i Tyskland på

vej til Paris.

Så der blev to konklusioner på den oplevelse:

Torsdagen ville han med servicebilen,

og han vidste nu, at turen til Paris kræver

meget mere forberedelse, end det der var

præsteret i denne vinter. Ugen generelt var

en super oplevelse. Alle guider dernede var

søde og flinke, vi fik en usædvanlig flot

behandling. Der er aktiviteter fra tidlig morgen

til sent aften. Alle gæster dernede vil

gerne dyrke sport og er aktive. Cykelmekanikerne

bidrog ikke kun til vedligeholdelse,

men også til udvikling, udfordrede os med

gode indspark, og sidst men ikke mindst

holdningen fra personalet dernede. De er

yderst anstændige, om de nu har leveret den

vare, som man betaler for. Har vi ikke fået

varen, får man pengene tilbage. Vi oplede to

gange at de af egen drift reducerede vores

omkostninger, det er flot.

Vi fik den gode oplevelse, vi fik afklaret

spørgsmålet, om vi var parate til at cykle til

Paris, det skulle vi ikke i år, men vi fik ikke

slukket drømmen eller håbet. Leif, Torben,

hele cykelholdet og alle guiderne pustede

lidt til ilden, de slukkede ikke drømmen.

Mon vi er med igen til næste år?

Det håber jeg, men jeg ved det ikke. Jeg

vil ønske at rigtig mange får muligheden

for en så stor oplevelse, at I tør tage

chancen når den byder sig. Man kan på

Club la Santa deltage i mange idrætsgrene

hele dagen lang. Det giver velvære i

krop og sjæl.

Hoved Cirklen 2-04 13


Café Hovedtropperne i Vejle!

Nyt tilbud til de unge

Hovedtropperne, ungdomsafdelingen af

Hjerneskadeforeningen med bestyrelse,

landsledelse og –formand, lokalafdelinger

etc. er velkendt!

Men Café Hovedtropperne??!! Hvad

er nu det for en størrelse? – Et ”gadekryds”,

måske. I hvert fald er den et

resultat af mødet mellem den lokale

afdeling af Hjerneskadeforeningen og

Vejle Amts satspuljeprojekt: Aktivprojektet.

Caféen er et sted, hvor unge, der er

ramt af hjerneskade, kan mødes med

andre unge ”i samme båd”, snakke og

høre musik, se film, gå i byen og f.eks.

bowle eller gå i biografen, lave mad og

spise sammen, spille spil, tage på tur,

-- eller noget helt syvende som de unge

synes er meget mere spændende.

Caféen er de unges sted, et fristed

hvor man er lige velkommen, hvad

enten man er meget aktiv og idérig eller

”bare” vil hygge sig med de andre, der

kommer forbi. Som alle andre vil Caféens

gæster være meget forskellige og

have meget forskellige behov!

….Det følgende og indtil ”Hvorfor

lave en café” fremhævet i en ramme/

med farvet baggrund – et eller andet så

den er let at koncentrere sig om for de

ramte….

-og hvem kan så bruge Caféen?

I Café Hovedtropperne er det ikke alle

og enhver, der får lov at komme ind. For

at gøre brug

af caféen

må du

14 Hoved Cirklen 2-04

• være mellem ca 18 og 35

• have lyst til at møde andre unge

ligestillede som er ramt af senhjerneskade

f. ex. efter trafikulykke,

overfald eller blodprop

OBS! Cafeen er åben for alle uanset

forenings-medlemskab, og du er meget

velkommen til at tage en hjælper med.

Caféens åbningstider

Café Hovedtropperne er åben den 3.

torsdag i hver måned - fra kl 16.30

til 21 Første gang: Torsdag d. 16. september

Da der også vil være aktiviteter uden

for huset, er det vigtigt at komme, når

caféen lukker op kl 16.30. Mødestedet

vil være i café-lokalerne med mindre

andet er aftalt.

Du kan følge med på Hjerneskadeforeningens

hjemmeside www.hjsf.

dk under Hovedtropperne i Vejle

amt.

”Café-bestyrere”

Café Hovedtropperne har 3 faste cafébestyrere,

som deltager hver gang. De

sørger for at tage i mod dem, der kommer,

ikke mindst nye brugere af caféen.

De er ”bagstoppere” og med til at sikre

• at der kommer mad på bordet til

alle

• at de forskellige ideer til aktiviteter

bliver ført ud i livet på en måde,

der tilgodeser alle

• orientering på hjemmesiden om

kommende aktiviteter

• at der findes løsninger på transportproblemer

- og hvad der ellers

kan dukke op af problemer i selv

den bedste café.

De faste café-bestyrere er:

Mette Mathiassen, bestyrelsesmedlem

i Hjerneskadeforeningen

Bente Voigt Frederiksen, Aktivprojektet

Pia Zeberg, Aktivprojektet

Udgifter til mad, drikke og aktiviteter

betaler Caféens unge selv efter aftale

med Mette, Bente og Pia.

Tilmelding

På restauranter er det som regel nødvendigt

at bestille bord!

--på Café Hovedtropperne vil vi

gerne, at du tilmelder dig første gang,

så vi kan tage godt i mod dig og har

mad nok! Herefter aftaler du nærmere

med Mette, Bente og Pia, når I mødes

i caféen. Vi holder åbent uanset hvor få

eller mange, der er tilmeldt!!

Tilmelding til Anne eller Karen i Aktivprojektet

Vi er ikke altid til at få fat på telefonisk,

så brug mailen, hvis det er muligt!

Anne Petersen

e-mail: anp@foged.vejleamt.dk

Telefon: 7674 1296 – når der lyder en

klartone trykker du 88

Karen Lund

e-mail: kal@foged.vejleamt.dk

Telefon 7674 1296 – når der lyder en

klartone trykker du 87

- og hvor ligger så Caféen

Vi ville jo gerne have vores helt egen

café midt på Strøget i Vejle, men sådan

er det desværre ikke!

SID i Vejle har lånt os deres dejlige

hus, et nyt rødstenshus med springvand

foran. Det ligger på et hjørne i Sjællandsgade

/ Toldbodvej –krydset nede

ved havnen i Vejle. Adressen er Sjællandsgade

30, 7100 Vejle

I lokalerne er der computere med internetadgang,

”biografsal”, musikanlæg,

køkken og café. Huset ligger tæt ved

åen, med ”bådbro” og siddepladser ved

vandet. Der er græsarealer hvor man kan


spille spil og et kælderlokale med billard

og dart, hvis nogen har lyst til det.

Huset er handicapvenligt indrettet, og

der er parkering ved huset.

Cafeen ligger tæt ved banegård og

rutebilstation. Hvis du har brug for det

hjælper Mette, Pia og Bente dig med at

finde vej og løse evt. transportproblemer,

ligesom du kan snakke med Anne

eller Karen om det, når du tilmelder dig.

Hvorfor lave en café

I Hjerneskadeforeningen og i Aktivprojektet

er der erfaring for, at mennesker

ramt af hjerneskade – og især yngre – er

meget udsatte for at miste kontakten

til en del af de mennesker, de plejede

at omgås. De mister en del af deres

”Netværk”. For alle mennesker er det at

omgås andre og føle, at man hører til,

lige så nødvendigt som mad og drikke.

Med Café Hovedtropperne bliver der

en mulighed for, at unge ramte kan

mødes.

Om det siger en ung trafikskadet,

der har mistet en stor del af sine venner:

”Det er godt at være sammen med

nogen, der 100% kan sætte sig ind i

hvordan det er. Det er godt at slippe for

altid at skulle forklare. Så føler man sig

mere velkommen. Og man kan sagtens

hygge sig og have det rart selv om man

ikke helt kan snakke sammen så meget

som før”. På spørgsmålet om, hvad

der kunne få ham til at komme i Café

Hovedtropperne siger han:” Det skal

være sådan, at jeg ved, at der er nogen

jeg kan snakke med og hygge mig med

– og så skal der være cola!”

Mette, cafe-bestyrer og bestyrelsesmedlem

i Hjerneskadeforeningen siger

om sin baggrund for at gå ind i arbejdet

med Caféen:

”I min egen familie har jeg selv oplevet,

hvor svært det er for et ungt menneske

at holde fast på en vennekreds, som

ikke kæmper med koncentrationsbesvær

og som nemt kan passe et normalt job.

Derfor vil jeg gerne være med til at

skabe en mulighed for, at unge ramt af

hjerneskade kan få skabt sig nogle kontakter,

der måske kan udvikle sig til venskaber.

Venskaber der kan dyrkes hele

året, også ud over Caféens åbningstider

den 3. torsdag i måneden.”

Pia og Bente, de 2 andre cafébestyrere,

har oplevet behovet for et tilbud

som Caféen i flere år og understreger,

at den skal være de unges eget sted,

deres fri-rum, hvor de kan hygge sig og

have det rart med hinanden, måske bare

med ”at gøre ingenting” eller lave noget

spændende sammen, hvis det er det, de

har lyst til.

Pia og Bente er pædagoger og har

arbejdet med unge og med unge hjerneskade-ramte

i en del år. De er ansat på

Vejle Amts bo-og træningscenter Fogedvænget

og frikøbt af Aktivprojektet til at

arbejde med Caféen.

Hvorfor et samarbejde mellem

Hjerneskadeforeningen og

Aktivprojektet om Caféen?

Her i landet er der en mangeårig tradition

for at foreningsverdenen og det

offentlige løser opgaver sammen. Skabelsen

af et samværstilbud til de unge

ramte betragter vi som en sådan opgave,

vi med fordel kan gå sammen om at

løse. I samarbejdet om Caféen forsøger

vi at koble det bedste fra de to verdener.

Ud over at medvirke til at etablere

selve Caféen, er det også et mål for os

i Aktivprojektet at bruge de indhøstede

erfaringer i vores øvrige arbejde fremover:

Det, de unge lærer os om, hvordan

en café skal skrues sammen, bringer vi

videre. Det samme gør vi med erfaringerne

om, hvordan forskellige parter

kan gå sammen om at løse en fælles

påtrængende opgave. På den måde håber

vi at samarbejdet kan være en hjælp og

inspiration for andre, herunder også det

etablerede sociale system.

Samarbejdet mellem Hjerneskadeforeningen

og Aktivprojektet er tidsbegrænset.

Aktiv- projektet slutter til

foråret 2006, og samarbejdet om caféen

slutter med udgangen af 2005. På det

tidspunkt er caféen veletableret, så Hjerneskadeforeningen

kan drive den videre

alene med anden form for økonomisk

støtte til de lønnede ”café-bestyrere”,

f.eks. via midler efter Servicelovens §

115 eller via fondsmidler.

En afgørende forudsætning for etablering

af et tilbud som Café Hovedtropperne

er gode fysiske rammer. I denne

del af indsatsen er SID en meget betydningsfuld

samarbejdspartner. Uden deres

meget positive indstilling og konkrete

hjælp havde vi ikke kunnet åbne caféen

så hurtigt og i så hensigtsmæssige lokaler.

Karen Lund

Projektleder

Aktivprojektet

Aktivprojektet

Aktivprojektet er et 3 årigt satspuljeprojekt

under Vejle Amt. Der er 2 ansatte i

Projektet,

Anne Petersen og Karen Lund, se ovenfor.

Projektet har til opgave at støtte mennesker

ramt af sen-hjerneskade med at skabe

et meningsfuldt indhold i tilværelsen via

aktiviteter uden for hjemmet.

Projektet henvender sig til 18-65 årige borgere

i Vejle Amts 10 nordligste kommuner.

Det startede 1. april 2003 og slutter med

udgangen af marts 2006.

Hjemmeside: www.aktivprojektet.dk

E-mail: kal@foged.vejleamt.dk

FAKTABOKS TIL ARTIKEL VEJLE CAFE

Landsmøde

Hovedtroppernes årlige Landsmøde afholdes weekenden 12.-14. november

i forbindelse med Natur & Samværs kurset på Slettestrand. Alle Hovedtropper har modtaget

brev med oplysninger om kurset og Landsmødet.

Du kan også læse om kurset/Landsmødet ved at gå in på foreningens hjemmeside:

www.hjsf.dk

Hoved Cirklen 2-04 15


Brainstorm på havet

Af RASMUS BLICHER, Artikel fra Jyllandsposten

På havet kan medlemmerne af Hjerneskadeforeningen

glemme de frustrationer

og depressive tanker, som de

ofte har i hverdagen. Her skal de kun

bekymre sig om havet og hinanden.

De overvejede at kalde sejlturen »Brainbreeze«,

men droppede det igen.

Der skulle mere fart på.

Det endte med navnet »Brainstorm«,

som udtrykker en metode til at løse problemer

på, hjernen og så stormen.

For der er gang i den, når omkring

12 hjerneskadede i disse dage stormer

på havet og i tirsdags ankom til Århus

Lystbådehavn.

»Det handler om at bryde grænser.

Mange kan ikke så meget til hverdag,

men alle kan et eller andet, og når vi

lægger det sammen, så kan vi alle endnu

mere,« siger Willy Andersen, der efter

en blodprop er blevet lam i venstre side.

Hjerneskadeforeningen arrangerer

hvert år en sejltur for foreningens medlemmer,

der alle har pådraget sig en

hjerneskade, efter de er født.

Joker med hinanden

Omkring halvdelen af medlemmerne

er blevet hjerneskadede efter hjerneblødninger

som følge af stress, mens

den anden halvdel har været udsat for

trafikuheld.

»Men jeg er den eneste, der har bevis

på, at jeg har en hjerne,« siger et af

medlemmerne.

16 Hoved Cirklen 2-04

»Nej, det har jeg da også,« skynder

en anden at sige, og de griner på kajen

i den kogende sol foran de to både, som

de har lejet til årets sejltur.

»Vi har en god omgangstone, og

vi har det hyggeligt. Vi kan joke med

vores handicap, fordi det er noget, vi

alle sammen har til fælles,« siger Søren

Kirketerp Nielsen, der er skipper på den

ene båd. Han er uddannet skibsingeniør

og arbejdede med at lave edb på skibe,

indtil han for 12 år siden fik en hjerneblødning

som følge af stress. For to år

siden fik han for første gang et lønnet

arbejde igen.

Aldersopdelt

De to sejlbåde, en til de gamle på

omkring 60 år og en til de unge i

30’erne, sejlede ud fra Nyborg og har

været forbi Kerteminde og Samsø, inden

de ankom til Århus i tirsdags. I går forlod

de igen Århus, og nu går turen til

Hou og slutter på Sjælland.

Ombord på båden starter de morgenfriske

dagen klokken 05.30 med at lave

kaffe. »Men det værste er, at de, der kun

kan bruge en arm, laver en forfærdelig

kaffe. Den er tynd, fordi de kun kan

lave Nescafé,« siger Søren Kirketerp

Hundige Rotary Klub

Nielsen. De andre griner. Resten af

dagen bruger de på at fortælle historier,

lave mad, passe båden og undersøger de

byer, de kommer til.

»Nu vi kommer til land, går vi ud

i byen og kigger på damer, og hvad

sømænd nu ellers laver,« siger Søren

Kirketerp Nielsen.

I kørestol på båden

»Liv, der reddes, skal også leves,« står

der på deres T-shirts og i det flag, der

hænger på sejlbådene. Det er Hjerneskadeforeningens

motto, men passer også

til sejlturen.

»Når man sidder i en båd ude på vandet,

bliver hovedet banket tomt for de

negative tanker. Man beskæftiger sig

alene med at styre en båd og sejle sammen

med andre,« sige Jette Sloth, der

er formand for Hjerneskadeforeningen i

Århus Amtskreds.

Det kan Kjeld Mølbak tale med om.

Han er far til Jess Mølbak, der blev

hjerneskadet efter en trafikulykke og nu

sidder i kørestol. Men kørestolen er ikke

noget problem på sejlturen. Sømændene

har udviklet et system, så de kan hejse

kørestolen om bord.

»Det giver et ryg i Jess, når han skal

af sted. Han er meget glad, når han er

ombord på båden. Jess har talebesvær,

og normalt kan folk godt være lidt utålmodige.

Her venter de andre på, at han

får de rigtige ord frem,« siger Kjeld

Mølbak, der også selv sejler med på

båden.

Sejler 300 km

Omkring fem timer om dagen befinder

båden sig på det åbne hav, og når ugen

er slut, regner de med at have tilbagelagt

omkring 300 km. Ugen efter tager skipper

Søren Kirketerp Nielsen af sted igen

med et nyt hold, og så går der endnu et

år, før de gentager succesen. Hver sejlbåd

har en ansvarlig skipper med og en

sejlkyndig gast.

Igen i år havde Hundige Rotary Klub betænkt Brainstorm med 2.000 kr.

Vi takker for støtten og de varme hilsner der fulgte med.


Barrierer for handicappede brydes ned

Undervisningsministeriet præsenterer portalen ”Tilgængelighed til Uddannelse”

Elever og studerende med handicap

møder ofte barrierer på deres vej til

en uddannelse. En sten på vejen er nu

fjernet, idet Undervisningsministeriet

har udviklet en portal, der samler den

vigtigste information om tilgængelighed

til uddannelse.

Portalen Tilgængelighed til Uddannelse

ligger på adressen www.tilgaengelighed.nu

Undervisningsministeriet står

bag projektet, og gennem hele det netop

afsluttede handicapår er der arbejdet

intenst med at fylde portalen med relevant

stof fra alle undervisningsområder

- fra barn til voksen. Det bliver fremover

Uni-C, en virksomhed under Undervisningsministeriet,

som skal drive portalen

Tilgængelighed til Uddannelse.

Barriererne er selvsagt ikke fjernet

med portalen, men regeringen har i

sin handleplan på handicapområdet

understreget målsætningen om, at handicappede

skal have samme adgang til

uddannelse som andre. Portalen er et af

redskaberne, og den informerer om de

mange muligheder, der faktisk er for at

få vejledning, hjælpemidler og særligt

tilrettelagt undervisning.

Portalen linker samtidig til information

om fysisk tilgængelighed til uddannelsesstederne.

Flere vil efterspørge

uddannelse

De samvirkende Invalideorganisationer

har længe efterlyst en kvalificeret informationsside.

DSI formand Stig Langvad siger:

”Det er ekstremt vigtigt, at man som

handicappet kan få adgang til relevante

oplysninger. Jeg er ikke i tvivl om, at

denne portal vil være med til at øge

efterspørgslen efter uddannelse. Derfor

er det vigtigt, at også kommende generationer

af handicappede kan få opfyldt

dette behov, og portalen må til stadighed

revideres og vedligeholdes.”

Én indgang til informationer

Mogens Wiederholt, leder af Center for

Ligebehandling af Handicappede, har

denne kommentar:

”Der har været et stort behov for

grundig og troværdig information. Det

er utroligt godt, at der med portalen nu

er én indgang til de relevante informationer.

Men jeg håber samtidig, at de

ansvarlige vil bruge anledningen til at

gøre tilgængeligheden til uddannelse og

til bygninger endnu bedre.”

Kontakt for nærmere oplysninger:

Fagkonsulent Preben Siersbæk, Uddannelsesstyrelsen,

e-mail: siersbaek@uvm.dk

Jeppe Egmose

Undervisningsministeriet

Departementet

Sekretariatskontoret

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Tlf.: 3392 5000,

Direkte Tlf.: 3392 5223

Fax: 3392 5547,

E-mail: Jeppe.Egmose@uvm.dk

Portalen er tilgængelig

Portalen er i sig selv tilgængelig - det

vil sige, at alle uanset handicap eller

browsertype kan læse indholdet. Siderne

er overskuelige og med god kontrast,

og synshandicappede kan tilkoble deres

oplæsningsværktøjer. I løbet af kort tid

bliver det muligt at få indholdet læst op.

Med venlig hilsen

Uffe Toudal Pedersen

Styrelseschef

Hoved Cirklen 2-04 17


En hjerneskade rammer hele familien!

Om Hjerneskadeforeningens Aktive Pårørende projekt

Af projektleder cand. mag/MA Thomas Gedde Højland

I november måned 2000 afholdt

Videnscentret for Hjerneskade og Vejlefjord

konferencen ”Arbejde og samarbejde

med pårørende” med over 200

deltagere – primært professionelle.

18 Hoved Cirklen 2-04

Det var en vigtig konference, der var

med til at sætte pårørende til hjerneskadede

højere på dagsordenen.

Hjerneskadeforeningens Aktive Pårørende

projekt blev igangsat i 2001, og

er stadig aktivt. Vi har i projektet taget

nogle af de temaer op, der blev behandlet

på konferencen i 2000 og igangsat

en række konkrete initiativer. Der

planlægges en afsluttende konference i

2006, der endnu engang sætter fokus på

pårørendes situation – denne gang med

deltagelse af såvel pårørende som professionelle

under temaet ”Samarbejde

og dialog mellem pårørende og professionelle”.

Her kan du læse mere om Aktive

Pårørende projektet og nogle af de initiativer,

der er igangsat.

Om projektet

Aktive Pårørende projektet er, som titlen

angiver, et projekt, der har fokus

på pårørende til hjerneskadede. I

projektet forsøges at arbejde med

meget vide rammer for, hvad der

ligger i det at være en ”aktiv

pårørende”. Man kan være aktiv

i forhold til den skadede og

dennes rehabilitering

og deltage i rehabiliteringsarbejdet

ud

fra de ressourcer,

man nu engang

har; men man kan

også være aktiv i

forhold til sig selv og

andre ikke-skadede pårørende

i familien. Her kan

fokus være at bearbejde

den sorg, der har ramt én

og komme videre med

sit eget liv selvstændigt

eller i samarbejde med

andre.

Et par af de centrale hypoteser

i projektet er:

• En aktiv rolle i samarbejdet med

de professionelle vil medføre, at de

pårørende med deres viden om den

skadede fra før skadens indtræden vil

kunne bidrage væsentligt til en målrettet

genoptræningsindsats ”tilbage til

livet” for den skadede

• En aktiv pårørende vil lettere kunne

involvere sig i genoptræning af den

skadede og forstå den skadede, og

livet med den skadede bliver lettere at

leve

• En aktiv rolle som pårørende vil fjerne

én fra rollen som ”passiv tilskuer” og

giver mulighed for at dele erfaringer,

følelser og viden med andre i lignende

situationer, som igen medfører, at man

kommer videre med sit eget liv og får

mere handlekompetence i forhold til

den skadede og professionelle

Disse hypoteser rejser en række

centrale spørgsmål:

• Hvordan og hvornår er det mest hensigtsmæssigt

at involvere pårørende?

• Hvad er årsagen til, at nogle pårørende

er aktive og involverer sig og andre

ikke?

• Hvordan skabes et godt fundament

for, at man selv kan leve videre, når

ens pårørende er blevet ramt af en

hjerneskade?

• Hvad er relevante og brugbare tilbud

til pårørende?

Det er et udpluk af disse hypoteser og

spørgsmål, vi arbejder med i projektet,

og der igangsættes initiativer, der kan

være med til at belyse disse hypoteser

og spørgsmål.

Hjerneskadeforeningen har formuleret

projektet og søgt støtte til dette.

Projektets varighed er 4 år – oprindeligt

fra 2001 – 2004. Projektet er


foreløbigt forlænget til og med 2005

og støttet af Socialministeriet. Projektet

er forankret i Hjerneskadeforeningen.

Cand. mag/MA Thomas Gedde Højland

er ansat som projektleder og har det

daglige ansvar for projektets styring i

samarbejde med Hjerneskadeforeningens

direktion og Hovedbestyrelse.

Desuden er der nedsat en styregruppe

for projektet.

Eksempler på igangsatte

initiativer

Her nævnes en række af de initiativer,

som vi pt. har igangsat.

Styrkelse af samarbejdet mellem pårørende

og professionelle var hovedtemaet

på konferencen i 2000 og Hjerneskadeforeningen

finder også dette tema

yderst relevant. Derfor er der igangsat et

projekt, der har til formål at udvikle og

afprøve metoder og samarbejdsmodeller

med henblik på at styrke samarbejdet

mellem pårørende og professionelle.

Projektet er et samarbejde mellem Vejlefjord

og Udviklingscentret for bevægelseshæmmede

og hjerneskadede i

Frederiksborg Amt.

I Sundhedsstyrelsens redegørelse fra

1997 blev vigtigheden af en sammenhængende

indsats for hjerneskadede

fremhævet – dette gælder også for pårørende,

mener Hjerneskadeforeningen.

Derfor er igangsat et projekt i samarbejde

med neuropsykolog Lars Siert på

Hvidovre Hospital, hvor det undersøges

om et struktureret neuropsykologisk

tilbud til de nærmeste pårørende i form

af kriseintervention, information og

orientering og støttende opfølgning fra

skaden indtræffer og til den iværksatte

behandling ophører, vil kunne hjælpe de

pårørende til at få bedre indsigt og blive

aktive pårørende.

Børn og unge som pårørende er også

i fokus. I samarbejde med Center for

Hjerneskade arrangerer vi et 2 dages

kursus for at finde frem til værdien af

at indgå i et netværk med andre unge

og deltage i pårørendegrupper og høre

om, hvad der sker, når et familiemedlem

rammes af en hjerneskade. Dette projekt

kan blive løftestang for at sprede de

gode erfaringer med at indgå i netværk

med andre unge. Der afholdes også i

samarbejde med Center for Hjerneskade

en temadag, hvor formålet er afdækning

af tiltag overfor børn i ramte familier.

Temadagen er et forsøg på at indfange

best practice og idéer til fremtidige tiltag

og er ikke begrænset til erfaringer

fra Hjerneskadeområdet.

I samarbejde med Vejlefjord udbydes

desuden et kursusforløb for professionelle

for at fremme, at en helhedsorienteret

behandlingsfilosofi også

implicerer, at børn og unges behov i

hjerneskaderamte familier medtænkes i

behandlingsplanlægningen. Også forældre

til senhjerneskadede børn og unge er

i fokus. Et initiativ i samarbejde mellem

Hammel Neurocenter og Foreningen til

Senhjerneskadede Børn og Unge etablerer

et kursustilbud, der giver forældre til

senhjerneskadede børn og unge ”hjælp

til selvhjælp”, så de lærer at blive aktive

medspillere i deres børns daglige genoptræning.

Derudover er et par initiativer igangsat,

hvor det mere er dokumentation

end egentlig intervention, der er i fokus.

Neuropsykolog Louise Brückner Wiwe

skriver på en håndbog for pårørende

som kan give inspiration til livet med en

hjerneskadet. Dette med baggrund i den

nyeste litteratur og Louise’ erfaringer fra

over 800 pårørendegrupper! Antropolog

Pia Løvschal Nielsen har interviewet ca.

20 pårørende om deres erfaringer med

samarbejde med professionelle. Formålet

er at få klarlagt på hvilke områder de

pårørendes og de professionelles oplevelser

af behov for information er sammenfaldende

og hvor de adskiller sig

fra hinanden. Er der tale om forskellige

tankegange og hvad hæmmer og fremmer

samarbejdet?

I maj måned blev der afholdt en temadag

for pårørende i Århus med fokus

på rollen som pårørende. 60 pårørende

mødte op og hørte først neuropsykolog

Louise Wiwe fortælle om, hvad

det vil sige at ”Leve som pårørende”.

Efterfølgende interviewede deltagerne

hinanden om, hvad der sker, når man

som pårørende synes, at tingene lykkes.

Det kan f.eks. være i forhold til samarbejdet

med professionelle, den skadede,

venner og bekendte eller i forhold til

egen livssituation. Lige såvel som der er

årsager til problemer og at tingene ikke

lykkes – ja, så er der også årsager til, at

ting lykkes og bliver en succes. Det kan

være helt små oplevelser eller episoder,

som man føler, man lykkes med som

pårørende – og disse små episoder har

ofte en stor betydning. Alle deltagerne

gik altså på opdagelse efter en eller flere

gode episoder, fordi det er vigtigt at lære

af disse episoder og få dem frem i lyset.

Derudover er det vigtigt, at andre pårørende

også kan lære af disse episoder.

www.hjerneskadet.dk – ny

hjemmeside til pårørende

I samarbejde med journalist Julie Lindegaard

har Hjerneskadeforeningen i

projektet oprettet en hjemmeside til

pårørende. Hjemmesiden hedder www.

hjerneskadet.dk og her har pårørende

mulighed for at komme i dialog med

andre pårørende. Målet er, at www.hjerneskadet.dk

bliver et samlingspunkt for

pårørende til hjerneskadede, hvor de kan

udveksle erfaringer og drage nytte af

hinandens viden. Det er klart, at denne

virtuelle verden ikke løser alle de udfordringer,

man står overfor som pårørende

– men suppleret med brugerorganisationers

tilbud og pårørendegrupper er det

uden tvivl et skridt i den rigtige retning.

Derudover vil hjemmesiden blive

benyttet til at oplyse om Aktive Pårørende

projektet og de forskellige initiativer

i projektet – så er du blevet nysgerrig

efter at høre mere om og følge med i

Hjerneskadeforeningens

Aktive Pårørende projekt,

så besøg www.hjerneskadet.dk.

Bl.a. kan

du læse mere om,

hvad deltagerne

på temadagen for

pårørende kom

frem til.

Hoved Cirklen 2-04 19


”Æbler lyser rødt på træernes grene,

høsten går ind. Går igennem skoven

ganske alene, Stille i sind. Gyldne farver

og sensommer brise fylder hjertet

med vemodig musik- Går og nynner

en sensommervise, fjernt fra byens larmende

trafik.”

Denne nyere sang, skrevet netop til

denne tid, gør mig altid; - ja, netop

”stille i sind”. Jeg mindes den ”ydmyghed”,

hvormed min bedstefar, og vel

nok egentlig hele hans generation med

ham tog imod alle disse naturens prægtige

gaver, som nu er klar til at blive

høstet. Det var ingen selvfølgelighed, at

det blev en ordentlig høst!, - og dermed

en mere eller mindre streng vinter at

komme igennem!

På samme måde, føler jeg, det har

været, at leve med en hjerneskade.

Hvor jeg før, uden at tænke over det,

måse nok ofte kom til at tage livet som

en selvfølge, så har jeg opdaget, at jeg

nu, hver gang noget lykkes, eller jeg

bare alt i alt oplever livet som værende

smukt, ja, så mærker jeg også i mig den

ydmyghed. Det er da en rig høst!!!

Her i foreningen er det også blevet

en slags høsttid. Alle de frø, vi lagde i

”jorden” før sommerens modnings tid,

de kommer nu igen frem i lyset, - klar

til at blive arbejdet videre på. Det være

sig: Venskaber – Kundskaber, erhvervet

gennem undervisningstilbudene her i

amtskredsen – Medlemsmøder – osv.

Hermed vil vi på amtskredsbestyrelsens

vegne ønske alle vore medlemmer:

Hjertelig velkommen til et nyt aktivt

halvår!

§ 115 midler – midler til

frivilligt socialt arbejde:

Vi har fået 25.000 fra Århus Amt, til

hjælp til opstart af genbrugsforretning.

Vore budget for det første år er kr.

20 Hoved Cirklen 2-04

N Y T F R A A M T S K R E D S E N E

Århus Amtskreds

Af: Anne Mette Madsen Eskedal og Jette Sloth

170,00, så der er lidt vej endnu. Vi har

fået kr. 65.000 fra Århus Kommune

mag. 1. til bl.a. nyt porcelæn, synliggørelse

og selvhjælpsgruppe. Klub

Randers har fået 10.000, fra Randers

kommune til en petanque bane.

Åbent Kontor:

MarselisborgCentret byg.3, 2.sal

P.P.Ørumsgade 11, 8000 Århus C.

Tlf.:89491717

Hver mandag kan man imellem kl.8-12

komme forbi for at få råd, vejledning,

hjælp til at få noget læst eller skrevet,

for at tale med nogen om sin situation,

eller blot nyde samværet med andre

ligestillede over en kop kaffe. Dette tilbud

gælder hele familien.

Ellers er Jettes træffetider:

Mandag kl.8-14.30,

Tirsdag - torsdag kl.10-12

Hjerneskadeforeningens

Socialrådgiver:

Socialrådgiveren træffes telefonisk:

Mandag kl. 10 – 14.30

Tirsdag og torsdag kl. 10 – 12

Onsdag kl. 12.30 – 14.00

Personlig samtale, kun efter forudgående

aftale.

Økonomisk og Juridisk Rådgivning:

Har du brug for rådgivning i sager af

økonomisk eller juridisk karakter, kan

du blive sat i forbindelse med en af

vore rådgivere ved at kontakte Jette på

tlf.:89491717.

Skolen for Senhjerneskadede:

Når dette læses, er undervisningen i

fuld gang. Alle EDB holdene er besat,

og nogle har vi endda måttet give et

afslag, pga. for mange tilmeldte. Ellers

er alle hold i gang med undtagelse af

stavgang som er udsat på ubestemt tid,

da vi her mangler en til to deltagere.

Ungdomsgruppen Hovedtropperne:

Her kan man fortsat regne med at

kunne mødes med andre unge i samme

situation på onsdage i de ulige uger fra

kl.18.00-21.00 Nærmere oplysninger

på tlf.nr.: 89491717 eller 43432433. På

mødeaftener kan de endvidere træffes

på 89491214

Samværdsgruppen:

Vi fejrer vor 10 års fødselsdag d. 18.

oktober kl. 13.30 – 16.00.

Vi hylder Samværdsgruppen med åbent

hus for alle der har lyst.

Hver mandag fra kl.13.30-16.00 er der

mulighed for at deltage i forskellige

former for socialt samværd og aktiviteter.

Nærmere oplysninger hos Jette

89491717.

De Glemte Børn:

Nærmere oplysning ved henvendelse

til kontoret på tlf.nr.: 89491717 eller til

Hanne på

tlf.nr.: 86209876

Klub Randers:

Nærmere oplysning ved henvendelse til

Inger Serup på tlf.nr.: 5178 0138

Klub Silkeborg:

Nærmere oplysning ved henvendelse til

Elinor Simonsen på

tlf.nr.: 86853526


Opstart af Selvhjælpsgrupper for alle

Hjerneskadeforeningen tilbyder igen forløb i selvhjælpsgrupper.

Det kan være en stor hjælp i at dele sine problemer med

andre. Mennesker, der mødes i en selvhjælpsgruppe, kan ikke

bare støtte hinanden, fordi de kender til de samme problemer,

de har måske også en ny indgangsvinkel på problemerne,

som kan give andre nyt input og dermed udvikling. Gruppernes

arbejde hviler på gensidighed og respekt for hinanden.

Der ligger dermed et fælles ansvar for, at grupperne bevæger

sig og at deltagerne får udbytte af møderne.

Der vil gennem hele forløbet være en psykolog tilstede i

alle grupper. Grupperne bliver sammensat af 6-10 mennesker,

som mødes omkring et behov eller et problem, der er

opstået på baggrund af en hjerneskade. Grupperne vil mødes

en gang (eftermiddag eller aften) hver 14. dag. Hvert møde

er på 2 timer med indlagt kaffepause. Hvert forløb er på 10

møder. Jette Sloth og undertegnede, vil stå for gruppesammensætningen.

Er der flere tilmeldte end der er plads til i en

gruppe, vil der dannes nye grupper med start i foråret. Når de

enkelte grupper er dannet, vil hver enkelt få besked om dag

og tidspunkt for første møde.

N Y T F R A A M T S K R E D S E N E

Århus Amtskreds

Tilmeldingskupon til selvhjælpsgruppe:

Der vil blive tilbudt forskellige grupper, afhængigt af

hvilke behov den enkelte har. Ved at udfylde nedenstående

slip og sende den til Hjerneskadeforeningen (Jette), bliver du

placeret i en gruppe af ligesindede.

Annemarie Ostenfeld

cand. psych.

Forløbet vil foregå i Hjerneskadeforeningen Århus Amtskreds’s

lokaler, men vil være for alle medlemmer i hele landet.

Der er ingen transporttilskud, men til gengæld er det

gratis at deltage.

Navn:____________________________________________ Alder:________________________

Adresse:________________________________________________________________________

Post nr. og By:___________________________________________________________________

Jeg er:

Skadet:______ Ægtefælle/samlever:______ Forældre:______ Barn af/søskende til:_______

Tilmeldingen skal sendes senest d. 15. oktober 2004 til:

Hjerneskadeforeningen, P.P. Ørumsgade11, byg. 3,2., 8000 Århus C

Hoved Cirklen 2-04 21


Den 21. august afviklede amtskredsen dette

års sommertur, som i år gik til Liselund

slot på Møn, hvor vi nød en lækker frokost.

På turen til Møn regnede det stort

set hele tiden, og det var nu også tilfældet,

mens vi nød frokosten. Efter frokost var

det tid til at besøge Klinten – og heldigvis

skinnende solen nu fra en skyfri himmel.

Flere af turdeltagerne ville ikke nøjes med

det spændende skue fra Klinten, men tog

turen ad de 503 trappetrin ned til stranden.

Der er ikke noget at sige til, at de havde

lidt sved på panden, da de atter kom op til

bussen.

I år deltog også nogle af Hjerneskadeforeningens

medlemmer fra København i

sommerturen – det er nu dejligt, når der

kan samarbejdes om aktiviteter på tværs

af amtskredsene – ikke mindst i disse tider

hvor der i Danmark arbejdes på at skabe

et ”Nyt Danmarkskort”, hvilket sikkert

også vil få indflydelse på den opdeling

som Hjerneskadeforeningen har. Man kan

vel nemt forestille sig, at Hjerneskadeforeningen

får en opdeling som svarer til den

fremtidige regionsstruktur

Nu hvor sommeren er ved at være slut

– ferien forhåbentlig vel overstået, er der

atter mulighed for at deltage i Hjerneskadeforeningens

forskellige aktiviteter.

Er du ramt af en hjerneskade, vil

du måske have interesse i at deltage

i ”Lyspunktet”s, ”Mødestedet”s eller

”onsdagsklubben”s arrangementer (se

nedenfor).

Med hensyn til amtskredsens øvrige

arrangementer, henviser vi dels til den

udsendte aktivitetskalender, ligesom vi

forud for hvert enkelt arrangement udsender

Nyhedsbrev til samtlige medlemmer.

Førstkommende arrangement bliver 7.

november hvor vi traditionen tro skal bowle

sammen amtskredsene øst for Storebælt

Lyspunktet

Faste aktiviteter i 2004:

• Mandage: Bowling fra kl. 10.45 – 13.00

hos Slots Bowl Københavnsvej 23 i Hillerød.

Deltagerbetaling Kr. 30.00. pr.

gang alt incl. Afbud skal senest fredagen

22 Hoved Cirklen 2-04

N Y T F R A A M T S K R E D S E N E

Frederiksborg amtskreds

v/Lisbeth Holmgaard

før inden kl. 16.00 til Bowlingbestyrer:

Lars på tlf. 21 45 94 05. Første gang

efter sommerferien er mandag d. 02.

august.

• Onsdage: De onsdage hvor der ikke er

andre arrangementer har vi enten kano

og kajak, eller orienteringsløb (i eget

tempo, så alle kan deltage) på programmet.

Vi mødes i Fælleshuset kl.9.00 og

bliver ved til kl. ca. 14.00. Orienteringsløbet

foregår i Selskov.

• Fredage: EDB fra kl. 12.00-16.00 på

Grønnegadecenteret i Hillerød. Alle kan

deltage lige fra begyndere til øvede. Er

du også interesseret i at deltage så mød

op på klubdagene eller ring til et bestyrelsesmedlem.

Lyspunktets skitur til Norge - 2005

I uge 4 eller 5 gentager vi de sidste års

succes og tager 8 dage til Skeikampen, 38

km fra Lillehammer. Vi skal bo på Gausdal

Høifjellshotel. Turen arrangeres i samarbejder

med Egedammens Idrætskursus.

Praktiske oplysninger:

Afrejse: Uge 4 eller uge 5 - 2005

Pris: Vi har modtaget tilskud, hvorfor egenbetalingen

for vores aktive medlemmer

bliver max. kr. 5.000.

Indhold: Vi skal selvfølgelig stå på ski,

langrend eller slalom,( liftkort ikke incl. i

prisen!), men vi forsøger også at arrangere

andre udendørs aktiviteter såsom, lave mad

over bål, en vandretur med snesko m.m.

Desuden vil der være mulighed for at

køre i kane og kælke på slalombakken,

dette er dog for egen regning.

Tilmelding: Bindende tilmelding og

betaling af depositum senest d. 1.oktober

til Grethe og Lars. Depositumet er på

kr.1000.

Restbeløb: Restbeløbet betales senest d.

10. december

Pladser: Der er plads til 10 deltagere.

(Først til mølle)

Onsdagsklubben i Frederikssund:

Hver onsdag (deraf navnet) mødes en

række mennesker til socialt samværd i

Kulturhuset El-Værket, Ved Kirken 6, i

Frederikssund. Onsdagsklubben er 100%

brugerstyret.

Vi drikker kaffe, får en snak og en

god latter, vi mener nemlig at det drejer

sig om at få livskvalitet ind, i en til

tider problematisk hverdag. Vi er p.t. ca.

20 medlemmer af Onsdagsklubben. Vi

arrangerer museums besøg, teater, spise

sammen arrangementer og meget andet

og alt foregår for det meste på onsdage.

Man planlægger aktiviteterne et ½ år frem

i tiden. Onsdagsklubbens tovholder er:

Sanny Freund som kan kontaktes på tlf.

48184031.

Har du lyst til at komme og hilse på deltagerne,

inden du beslutter dig endeligt, så

kontakt Sanny. Man skal være selvhjulpen

og det kræver medlemskab af Hjerneskadeforeningen

at være med i Onsdagsklubben

og dens aktiviteter.

Aktiviteter i resten af 2004:

29.september - klubben

6. oktober – klubben

13. oktober klubben

20.oktober ud at spise

27. oktober – klubben

3. november Fællesspisning

10. november klubben

17. november – Guinness Rekord Museum

24. november – klubben

1. december – fællesspisning

8. december - klubben

Dato: 15.12 Juleafslutning

Teatertur i november. Glostrup amatørscene

komedien “Macbeth” datoen er ikke

lagt endnu.

Mødestedet i Helsingør:

Mødestedet er for skadede mellem 30 år

og ca. 65 år og man skal være selvhjulpen.

Mødestedet drives udelukkende af de

medlemmer at Hjerneskadeforeningen som

ønsker at benytte stedet. Mødestedet er

100% brugerstyret.

Alle mødestedets medlemmer er med til

at beslutte hvilke aktiviteter der skal iværksættes.

Det kan i den forbindelse nævnes


at vi med Mødestedet har haft en tur til

Flakfortet, vi har haft en tur til Louisiana,

har besøg af Bente Møller Nielsen fra

voksenrådgivningen i Helsingør – ligesom

vi sammen med Helsingør aftenskole har

gymnastik, balanceøvelser, afspænding

samt undervisning i kropsbevidsthed

N Y T F R A A M T S K R E D S E N E

København/Roskilde

Som det fremgår, når man ser ud af vinduet

Går sommeren på held, hvilket betyder, at vi igen skal til at

lave indendørs aktiviteter, og satse mindre på de udendørs

ting. Men det har været en god sommer – på mere end en

måde. Da vi har indledt et samarbejde med vor svenske

søsterorganisation i Malmø/Skåne, Hjärnkraft, bliver der flere

arrangementer i samarbejde med dem. Vi har været på to ture

til Sverige – Sofiero og Malmø Hus og vores svenske forening

havde planlagt en Bakketur hos os. Den blev desværre

aflyst i sidste øjeblik, men en Juletur i Tivoli er også planlagt.

Ellers skal vi nok til at bruge en del kræfter på konsekvenserne

af den kommende strukturreform på kommune- og

-amtsopdelingen, der ikke kan undgår at påvirke både foreningen

og amtskredsene. Vi håber alle har haft en god og

oplevelsesrig sommer og er klar til vinterens lune og hvad

der følger.

Willy Andersen og Lonnie Malmberg

København og Roskilde Amtskreds

København/Roskilde

Vores værested har nu fungeret i et år – og det er en succes.

Flere og flere finder tid til at komme forbi til en snak, et måltid

mad (som vi i fællesskab laver), et spil – alt efter hvad der

er på programmet. I løbet af vinteren planlægger vi bl.a. hver

måned at have et foredrag, en filmsaften/biograftur og en

aktivitet ud af huset – følg med i kalenderen. Vi samarbejder

på lokal plan med Hjernesagen i København og Frederiksberg

omkring fællesaktiviteter – så som den 4/12 i teater og

se Grin (ikke) forbudt på Røde Kro Teater. Vores PR arbejde

på hospitalerne skal udbygges således at Hjernesagen (kommune/amt)

også deltager der sammen med os.

En tak til Frederiksborg Amt for en dejlig oplevelse med

jer til Møn her i sommer. Det var et godt initiativ at invitere

os med. Desværre var tiden lidt knap mht. information til

vores medlemmer – for ellers havde vi været mange flere fra

vores kant.

Tilbud til øvrige Amtskredse:

”Mr. Nice Guy” Kim Larsen har skrevet musikken, Trine

Dyrholm synger, The Robodettes danser, Anders Lund Madsen

fortæller og Peter Lund Madsen (HjerneMadsen) får

Uanset omfanget af Hjerneskaden kan

det være en positiv oplevelse at være sammen

med ligestillede. Indtil videre mødes

vi hver den 3. onsdag i måneden fra kl.

14.00 til 16.00 i Aktivitetshuset – Fiolgade

17c 3000 Helsingør. Vil du høre mere om

Hjerneskadeforeningens nye mødested i

Frederiksborg Amt

Kontakt: Kirsten

Stockmarr på tlf.

4913 5852 eller e-mail:

kirstenstockmarr@mail.dk

det hele til at hænge sammen. Det er fest &

farver, det er fis & ballade, det er selveste

fortællingen om menneskehjernens udviklingshistorie

og således historien om alting - på alle måder - til alle

tider:

Hvad er det, koen allerhelst vil? Hvor finder vi den smukkeste

del af menneskekroppen? Og hvorledes bliver blishønen

egentlig lykkelig? Det er sange, ord og bevægelser om

griseglæde, fremtidsplaner og sjælens evindelig ensomhed.

Det er en festforestilling om alt det, vi mennesker har at være

stolte af.

Det er glæde, taknemmelighed og latter –

så det batter!!!

Har du lyst til at se/høre dette teaterstykke, så er det tirsdag

den 26/10 kl. 20 i Bellevue Teater, Strandvejen 451 i Klampenborg.

Fællestransport kan aftales ved tilmeldingen.

Prisen for teaterforestillingen er kr. 235 pr. person. Der

bliver arrangeret spisning inden forestillingen for de, som har

lyst til dette.

Tilmelding og betalings fristen var den 6/9.

Bowlingmesterskab med Amtskredsene på Sjælland:

Det årlige ”bowlingmesterskab” bliver afholdt i København

Søndag den 7. november 2004.

Vi bowler fra kl. 15.00 til kl. 17.00. Derefter spiser vi og

hygger os et par timer.

Vi mødes: søndag den 7/11-04 kl. 14.45 i Big Bowl, Gl.

Jernbanevej 31, 2500 Valby (tog til Valby S-station eller bus

4A, 18, 132, 133).

Pris: for 2 timers bowling incl. leje af sko samt 2 retter mad

(family menu: valgfri forret/dessert samt hovedret) kr. 220.

Tilmelding: til Lonnie Malmberg på tlf. 20 20 40 80 eller pr.

mail på adressen lonniemalmberg@hobby-art.dk senest den

15. oktober 2004.

Man behøver ikke at være ”proff” for at deltage i bowling

– alle kan være med. Det drejer sig om at vi hygger os et par

timer og får rørt lattermusklerne. Og skulle man være så heldig

at løbe af med en sejr – gør det vel ikke noget.

Hoved Cirklen 2-04 23


Hovedcirklen

Brøndby Møllevej 8

2605 Brøndby

HOVEDCIRKLEN · Brøndby Møllevej 8 · 2605 Brøndby

ISSN 1396-7924 · Tlf. 4343 2433 . Fax 4342 2430

B

More magazines by this user
Similar magazines