Klik her for at hente fil (5184 Kb - Miljønetværk Syd

milsyd.dk

Klik her for at hente fil (5184 Kb - Miljønetværk Syd

3.0 KEMIguiden Få overblik over virksomhedens kemikalier før andre gør det! KEMIguiden version 3.0 er netop udgivet i et nyt overskueligt design med mange nye funktioner. Bl.a. kommer man nu med et enkelt klik fra kemikalieoversigten til et modul, hvor den lovpligtige arbejdspladsbrugsanvsining (APB) kan udarbejdes. Programmets hastighed er ligeledes blevet forøget, og sikkerheden er forbedret. KEMIguiden tager udgangspunkt i kemikaliers sikkerhedsdatablade, og anvendelsen af KEMIguiden kræver ikke kemifaglig ekspertise.


2 Kemikalieoversigten viser alle de kemikalier, som virksomheden har registreret i KEMIguiden. Statuskoderne (flueben) viser, hvor meget virksomheden ved om kemikaliets indholdsstoffer - kendes hele recepten, tildeles kemikaliet to flueben. Farvekoderne afspejler, hvilke lister kemikaliets indholdsstoffer optræder på - fremstår et kemikaliet som rødt, har virksomheden identificeret et kemisk stof, som bør substitueres. KEMIguiden skaber overblik... Overblikket er hjørnestenen i ethvert kemikaliestyringssystem, og dette overblik får du, når du bruger KEMIguiden. KEMIguiden er et web­baseret kemikalieregistreringsværktøj. - og gør det nemmere! I KEMIguiden registrerer du informationen fra jeres kemiske produkters sikkerhedsdatablade. Oplysningerne bliver sammenholdt med aktuelle stoflister fra Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. Disse lister er altid opdaterede, og derved sparer du tid og kræfter på selv at undersøge ændringerne og deres konsekvenser for jeres produkter. KEMIguiden - et gratis medlemstilbud: Miljønetværkene samlet i Key2Green tilbyder sine medlemmer adgang til KEMIguiden som et gratis medlemstilbud. Miljønetværkene er frivillige samarbejder om miljøforhold og bæredygtighed mellem virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder i et lokalområde. Netværkene tilbyder virksomheder praktiske værktøjer, som f.eks. KEMIguiden, der skaber overblik og hjælp til at udpege virksomhedens væsentligste miljøforhold. Key2Green fungerer bl.a. som en fælles udviklingsafdeling for de regionale miljønetværk, ved bl.a. at udvikle fælles værktøjer og standarder for netværkene.


Hvad får virksomheden ud af at bruge KEMIguiden? Målrettet indsats KEMIguiden giver virksomheder et godt og enkelt redskab, til at arbejde med en målrettet indsats for at reducere sikkerheds­ sundheds­ og miljømæssige risici forbundet med virksomhedens brug af kemikalier. Fortegnelse over farlige stoffer og materialer KEMIguiden opfylder Arbejdstilsynets krav til virksomheder om at have en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der anvendes. Virksomheder med pligt til at afl evere grønne regnskaber, får ved at registrere alle kemikalier i KEMIguiden, også en oversigt over væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, der indgår som råvarer og hjælpestoffer i produktionen. Lovpligtige Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) Når virksomhedens informationer er indtastet i KEMIguidens stofl iste, kan virksomheden nemt udarbejde de lovpligtige Arbejdspladsbrugsanvisninger gennem KEMIguidens nye APB­modul. En udarbejdet Arbejdspladsbrugsanvisning indeholder også en sikkerhedsvurdering af virksomhedens anvendelse af kemikalier, og dermed er virksomheden godt rustet til at leve op til den kommende REACH forordning. Udgangspunkt for substitution - med hjælp fra Scoretool Registrering og sortering af virksomhedens kemikalier ved hjælp af KEMIguidens stofl ister giver virksomheden et godt udgangspunkt for substitution. I forbindelse med overvejelser vedr. substitution giver værktøjet Scoretool mulighed for at vurdere den aktuelle anvendelse af et kemisk stof på grundlag af stoffets toksikologiske og miljømæssige egenskaber, og den måde virksomheden konkret anvender det pågældende stof på. Intern kompetence KEMIguiden er et webbaseret værktøj. Alle med adgang til internettet – og medlemskab af et miljønetværk – kan bruge KEMIguiden. KEMIguiden tager udgangspunkt i sikkerhedsdatablade, og anvendelsen af KEMIguiden kræver ikke nødvendigvis kemifaglig ekspertise. Ved selv at foretage registrering af egne kemikalier i KEMIguiden opnår virksomheden ejerskab og kompetenceudvikling internt i virksomheden. 3


4 Trine Lützen fra Københavns Brandvæsen: Københavns Brandvæsen vil gerne bruge så få kemikalier, der er farlige for medarbejderne og miljøet som muligt. Derfor udarbejder brandvæsenet en positivliste, der indeholder de kemikalier, der må anvendes. Brandvæsenet har en online-database med leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger for de kemikalier, der anvendes på den enkelte brandstation/funktion. Vi i brandvæsenet synes, KEMIguiden er et godt redskab til at få et overblik over, hvilke lister vores kemikalier optræder på. Det tog et par dage at indtaste de ca. 170 kemikalier, der anvendes i brandvæsenet, i KEMIguiden. Vi ved nu, hvilke og hvor mange kemikalier der er på de forskellige lister. Ud fra oversigten sætter brandvæsenet mål for positivlisten. Vi har et sæt kriterier for, hvilke kemikalier der må være på listen. I første omgang tages der fat i de kemikalier, der står på ”Listen over uønskede stoffer” samt AT’s kræftliste. I samarbejde med medarbejderne vil brandvæsenet fi nde alternative kemikalier. Når det er besluttet, hvilke kemikalier der skal erstattes, får de berørte medarbejdere en oversigt, så de kan se, hvorfor kemikaliet er farligt, og hvad de skal bruge i stedet for. For at kunne bruge systemet bedst muligt er det en god ide at indtaste alle kemikalierne i løbet af kort tid (en uge), selvom det er lidt ensformigt. Sørg for at rydde op i kemikalierne først, så der kun fi ndes de kemikalier, der er i brug på arbejdspladsen. Når leverandørbrugsanvisningerne ligger klar, tager de fl este kemikalier 2-4 minutter at taste ind. Brandvæsenet bruger også KEMIguiden, når medarbejderne gerne vil afprøve nye produkter, og vil vide om det nye kemikalie er farligt. Vi har allerede været i kontakt med et fi rma, der ville sælge kemikalier med uønskede indholdsstoffer. Det endte med, at fi rmaet lovede at se på, om de pågældende stoffer kunne erstattes med mindre skadelige stoffer. Hvis vi ikke havde brugt KEMIguiden til at undersøge indholdsstofferne, havde vi givetvis ikke været opmærksomme på at produktet indeholdt uønskede stoffer. Hvad handler kemikaliestyring om? Kemikaliestyring er i høj grad i virksomhedens egen interesse. Det handler om virksomhedens image, medarbejdernes helbred og jeres økonomi. Der er et støt stigende pres fra samfundet, som ønsker, at kemikalier hverken må skade mennesker eller miljø. Lovgivningen fastsætter minimumskravene til din virksomheds anvendelse af kemikalier. Men den gode kemikaliestyring er mere end at kende den gældende lovgivning. Det er også at kende ny viden og planlagte reguleringsmæssige initiativer og på den måde hurtigt være forberedt på nye markedsvilkår. "Men vi har da ingen kemikalier..." Sådan tænker mange virksomheder, når kemikaliestyring bliver præsenteret. Kemikalier er dog rigtig mange ting; fx maling, smøreolie og rengøringsmidler. Faktisk har mange virksomheder op til ti gange så mange forskellige kemikalier, som de selv er klar over!


ÅBNE DEL Check stof Introduktion Nyheder Lister Manual i kemikaliestyring Virksomhedens ansvar LUKKET DEL Virksomhedens data: • Kemikalieoversigt • Indholdsstoffer • Leverandørdata • Afdelinger • Kategorier Scoretool: Metode til at vurdere alternativer til uønskede stoffer KEMIguiden - et udvidet univers Farvekoder UPH-koder Statuskode APB-modulet Rapporter: Kemikalieoversigten Indholdsstof-rapport Indholdsstof - rapport med kemikalienavne Kemikalier med indholdsstoffer på kræftlisten Kemikalierapport, med indholdsstoffer Kemikalierapport, med avanceret udvælgelse Kemikalier, der er giftmærket (symbol: T/Tx) Afdelinger og Arbejdspladsbrugsanvisninger KEMIguiden består af en åben del med adgang for alle og en lukket del, hvortil der kræves medlemskab af et miljønetværk. Her ligger de fortrolige oplysninger om virksomhedens kemikalier godt beskyttet. Metoden bag KEMIguiden går kort fortalt ud på, at du registrerer information fra sikkerhedsdatabladene for de kemiske produkter og sammenholder disse oplysninger med stofl isterne fra den aktuelle lovgivning. På den måde får din virksomhed et overblik over, hvilke stoffer I håndterer, og om nogle af de kemiske produkter indeholder uønskede stoffer. Dvs. at virksomheden får identifi ceret mulige ’trusler’ for virksomhedens håndtering af kemikalier i tide. Det overblik, du får via KEMIguiden over de kemiske produkter, kan herefter bruges til at prioritere indsatsen med at udfase eller substituere de uønskede stoffer med stoffer, der er mindre farlige. Dorthe Ulsø fra Semco Maritime - Engineering & Contracting, Esbjerg-afdelingen: 5 Vi har brugt KEMIguiden i snart et par år, og vi har rigtig gode erfaringer med programmet. Vi har fået et godt overblik over de kemikalier, der anvendes i alle Semco Maritimes afdelinger, og oversigten kan hurtigt printes, så andre kan arbejde videre med udfasning og substitution. Hvis vore kunder eller andre interessenter vil vide, hvilke kemikalier vi anvender, er oversigten også et godt redskab. Når vi skal have nye kemikalier ind, undersøger vi dem først i KEMIguiden, og alle er tilfredse med den hurtige tilbagemelding, som gør, at vi straks kan afgøre, om produktet lever op til vores kriterier. KEMIguidens lister er også til stor hjælp i arbejdet med at eliminere de stoffer, vi ikke ønsker at have i virksomheden. Det gælder f.eks. stoffer på kræftlisten. I KEMIguiden kan vi få en liste over de stoffer, der indgår i lige præcis vores kemikalier og samtidigt er på kræftlisten. Gennem brugen af KEMIguiden er vi fuldstændig trygge ved vores egen kemikaliestyring i Semco Maritime. Der er styr på kemikalierne, og det er nemt at bruge programmet.


6 Tonni Klemmensen, projektleder ved Hansson & Knudsen A/S i Odense: Tonni Klemmensen, projektleder i bygge- og anlægsfi rmaet Hansson & Knudsen A/S i Odense, har som den første inden for byggebranchen brugt Key2Greens KEMIguiden: - Vi var netop gået i gang med opførelsen af en ny busterminal for Odense Kommune, da kommunen meddelte, at den gerne ville have en miljøredegørelse for hele byggeriet, siger Tonni Klemmensen. Som medlem af Bygge- og Anlægssektorens Miljøklub Fyn brugte Hansson og Knudsen A/S MiljøForum Fyns manual for miljøredegørelse og valgte 7 hovedpunkter. Kemikalier var et af dem, og her blev KEMIguiden brugt. Tonni Klemmensen vil gerne anbefale andre i byggebranchen at bruge KEMIguiden. "Vi fi k en væsentlig viden og erfaring, og vi tør godt kaste os ud i både en miljøredegørelse og brug af KEMIguiden næste gang, hvor det jo vil blive nemmere, fordi vi nu ved, hvad det handler om," udtaler Tonni Klemmensen. Undervejs fungerede en medarbejder fra Miljø- Forum Fyn som konsulent. Vi havde et upåklageligt samarbejde – for vi havde brug for hjælp og havde også nogle forslag til, hvordan KEMIguiden kan blive mere operationel for virksomhederne – og dem blev der lyttet til. Jeg ser det som en stor fordel, hvis man forud for et byggeri kan få undersøgt, om der er farlige eller forbudte stoffer i de materialer, det er planlagt at bruge. Og det kan man – i hvert fald et godt stykke ad vejen – hvis man arbejder bevidst og planlagt med KEMIguiden. Der blev ikke fundet forbudte stoffer i de materialer, Hansson og Knudsen A/S anvendte til Odense Kommunes nye busterimal. – Men i 5 materialer fandt vi farlige og dermed uønskede stoffer, som vi ikke havde regnet med at fi nde, siger Tonni Klemmensen. Miljøredegørelsen for byggeriet af busterminalen var den første inden for byggebranchen for et helt byggeri, og Hansson & Knudsen A/S fi k efterfølgende overrakt diplom for redegørelsen af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Med et enkelt klik på en APB knap i kemikalieoversigten, får man en skabelon frem på skærmen, som er et suverænt værktøj til udarbejdelse af den lovpligtige ArbejdsPladsBrugsanvisning (APB) KEMIguiden 3.0 - med APB-modul Som noget helt nyt er det nu muligt at bruge virksomhedens oplysninger i KEMIguiden til at udarbejde ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB). Mange af de oplysninger, der skal bruges til APB, ligger allerede i KEMIguiden. Modulet sikrer, at der udarbejdes et tillægsskema, som skal følge produktets leverandørbrugsanvisning. Derudover rummer version 3.0 af KEMIguiden en række andre forbedringer: • hurtigere version i forbindelse med opslag i lister og registrering af kemikaliedata • ny og mere logisk opbygning • administratormodul med read­only funktion 1 • mulighed for fl ere brugere • ingen begrænsning i antal af stoffer • mulighed for udskrift af fl ere rapporter og specifi k sammensætning af relevant rapport • bedre integration med eksterne systemer • højere sikkerhed 1) Read­only funktionen betyder, at kun en person på virksomheden kan arbejde med registrering af virksomhedens kemikalier, men fl ere medarbejdere kan få adgang til at se registreringen. Tænker du på REACH? REACH stiller nye krav om kemioplysninger fra alle typer virksom heder – det kræver overblik, der kun fås gennem kortlægning og registrering af de kemikalier, der anvendes på virksomheden. Under REACH er det især information fra virksomhedens kemikalieleverandører, der skal videregives, så det er en god ide, at skabe og ved ligeholde en god forbindelse til dem – så fl yder informationen lettere! REACH handler især om at sikkerhedsvurdere anvendelsen af kemikalier – gode danske arbejdspladsbrugsanvisninger gør det relativt let at udføre denne vurdering – korrekt udarbejdede APB’ere er derfor med til at gøre virksomhedens liv mere sikkert!


Brug for hjælp til at komme i gang med KEMIguiden? Flere regionale miljønetværk tilbyder forskellige former for hjælp til at komme i gang med at bruge KEMIguiden – kontakt dit lokale netværk for nærmere oplysninger. Du fi nder netværkenes kontaktoplysninger på bagsiden af denne brochure. Et skridt videre? - manualen i kemikaliestyring På www.kemiguiden.dk fi ndes også værktøjer til at risikovurdere, prioritere og substituere de kemikalier, som virksomheden håndterer. En kortlægning af virksomhedens kemikalier fører til en indledende rangordning af kemikalierne med henblik på substitution. Men ikke alle kan substitueres på en gang. For at bruge virksomhedens ressourcer optimalt på at substituere netop Jeres kemikalier, der ud fra lovgivningens mange stofl ister repræsenter det største problem for virksomheden, skal de højst rangerende risikovurderes. Manual i Inden substitutionen gennemføres, bør også andre aspekter inddrages i prioriteringen, som f.eks. vilkår fra tilsynsmyndigheder, naboklager, m.m. Key2Greens manual til kemikaliestyring indeholder en metode til, hvordan en sådan risikovurdering let kan gennemføres og bidrager til at reducere virksomhedens risiko for fejlinvestering i forbindelse med substititon af uønskede stoffer. Scoretool - en metode til at vurdere alternativer til uønskede stoffer Substition af farlige eller uønskede kemikalier er sjældent kun et spørgsmål om at skifte et stof ud med et andet. Substitution kan ofte gennemføres ved simple ændringer i arbejdsprocesser eller procesanlæg herunder automatisering m.m. Men er der tale om at substituere et kemikalie med et andet, er det vigtigt at undersøge mulige alternativer, inden beslutningen træffes. Denne vurdering kan hurtigt foretages ved i KEMIguiden at benytte værktøjet Scoretool. Med Scoretool er det muligt at udarbejde hurtige vurderinger af, om det nye kemikalie ud fra den måde, det bliver håndteret på i virksomheden, umiddelbart er værre eller bedre miljø­ og arbejdsmiljømæssigt set. Scoretool er tilgængelig for alle. Brugere af KEMIguiden kan overføre data fra KEMIguiden til Scoretool. 7


KEMIguiden ejes og udvikles i et samarbejde mellem Key2Green og en række regionale miljønetværk. • Green Network – www.greennetwork.dk • Grønt Netværk Sønderjylland – www.gns.dk • Københavns Miljønetværk – www.kbhmiljonet.dk • MiljøForum Fyn – www.mf­fyn.dk • Miljøforum Midtjylland – www.mfaa.dk • Miljønetværk Ribe Amt – www.milra.dk • MILSAM – tlf: 4840 2389 • Netværk for Grøn Erhvervsudvikling i Storstrøms amt – www.n­ge.dk Hvor finder du flere oplysninger? KEMIguiden findes på adressen: www.KEMIguiden.dk. Den åbne del kan bruges af alle virksomheder/enkeltpersoner, mens den lukkede del er forbeholdt medlemmer af dit lokale miljønetværk. For at komme ind på den lukkede del skal du være oprettet som bruger. Du kan blive oprettet som bruger gennem dit lokale miljønetværk. Hvis din virksomhed endnu ikke er medlem af et miljønetværk og ønsker at benytte sig af tilbuddet om gratis adgang til KEMIguiden og APB­modulet, kan du henvende dig til miljønetværket med henblik på indmeldelse. Du er også velkommen til at kontakte virksomhedens miljøsagsbehandler hos myndigheden. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf. 7211 3370 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 661

More magazines by this user
Similar magazines