Husk generalforsamling torsdag 23. februar kl. 19 - Nivå Bådelaug ...

nivaasejlklub.dk

Husk generalforsamling torsdag 23. februar kl. 19 - Nivå Bådelaug ...

Husk generalforsamling

torsdag 23. februar kl. 19

1

34. årgang nr. 1 - februar 2012

www.nivaabaadelaug.dk


2

Bestyrelsen

Formand: Niels Bech 2046 1033 formanden@nivaabaadelaug.dk

Næstformand Per Paag 4055 4588 paag@paag.dk

Kasserer: Niels Bang 2468 0469 regnskab@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem: Hans Kristensen 3532 4507 hans.kristensen@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen 2724 5638 LNI@landbrug.dk

Bestyrelsesmedlem: Steen Buck Hansen 4036 0101 surf@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsesmedlem: Jesper Schaadt 3078 0062 Surf1@nivaabaadelaug.dk

Suppleant 1 Mads Hybschmann 4914 3746 hybsch@post.tele.dk

Suppleant 2 Per ”Bådsmand” Rasmussen 2261 4690 perbaadsmand@mail.dk

Sekretariatet: Allan Engberg 2021 7773 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet: Hans Sinding 2821 2354 sekretariatet@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet: Janne Rosvall 4914 1379 janne@rosvall.dk

Sekretariatet: Vibeke Taatø 4914 6806 taatoe@privat.dk

Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen 4914 3256 jwr@winston.dk

Udvalg:

Festudvalg: Pernille Stilling 3210 1379 festudvalget@nivaabaadelaug.dk

Ynglinge: Leif Nielsen 2724 5638 juniorer@nivaabaadelaug.dk

Kapsejlads: Christian Caspersen 2221 2246 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk

Handicap: Flemming Hundstrup 4914 1599 handikap@nivaabaadelaug.dk

Juniorer: Loni Skov Madsen 4029 3381 optimister@nivaabaadelaug.dk

NB-Nyt: Annemette Allerup 4077 7762 nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Sejlerskolen: Dora Tryggvadottir 2242 0278 sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

Surfere: Steen Buck Hansen 4036 0101 surfer@nivaabaadelaug.dk

Tursejlads: Bjørn Hansen 7222 8023 turudvalg@nivaabaadelaug.dk

Klubmålere: Henrik Wibe 4914 5677 klubmaalere@nivaabaadelaug.dk

Fartøjsberedskab: Hans Ole Skovgaard 2720 0567 skovtrae@mail.dk

Webmaster: Steen Buck Hansen 4036 0101 webmaster@nivaabaadelaug.dk

Stævnekoordinering: Niels Seneca Bang 4913 0536 staevne@nivaabaadelaug.dk

Lagunen 4914 6611 lagunen@nivaabaadelaug.dk

Klubben telefon 4914 6618

Nivå Strandpark 19

2990 Nivå mail: sekretariat@nivaabaadelaug.dk

web www.nivaabaadelaug.dk

Bank: reg. 5473 Konto: 000 15 0 39 50

Sekretariatets åbningstider:

Lige uger: Tirsdag 19.00 - 21.00 - Ulige uger: Torsdag 19.00 - 21.00

Forside:

2011 var året, hvor juniorerne fik en ny bådtype at prøve kræfter med.

Ynglingene blev udskiftet med Hobie Cats.


Bestyrelsens Beretning 2011

Planen for 2011 var, at det skulle være

et konsolideringsår, hvor vi fik de respektive

afdelinger til at fungere som

autonome enheder, med respekt for

de fælles værdier og normer, vi har

i Nivå Bådelaug. Det er bestyrelsens

opfattelse, ud fra det arbejde som de

respektive afdelinger har stået for, at det

langt hen ad vejen også er lykkedes.

Bestyrelsen vil fortsat forsøge at være

katalysator for det samarbejde, som der

nødvendigvis må være i en klub med

så mange aktiviteter og værdier, som

Nivå Bådelaug har.

Handicapstævne

I juni afholdt Nivå Bådelaug et såkaldt

”Breddestævne” i Olsen Twin - et

stævne for sejlere med et fysisk handicap.

Stævnet var et samarbejde mellem

DS, DHIF og NB, det var kun 3. gang,

et sådant stævne afholdtes. Men med

den ildhu, der blev udvist fra sejlernes

og hjælpernes side, håber vi, det må

blive en tilbagevendende begivenhed.

VM i Surf

Sommerens store begivenhed var afholdelse

af VM for KONA surf brædder,

stævnet blev afholdt i uge 31. Der var

65 tilmeldte surfere fra 9 forskellige

lande, et arrangement som Nivå Bådelaug

fik megen ros for. Og en stor

respekt skal der være for alle de kræfter,

som i løbet af året har lagt arbejde i at

få et så stort arrangement til at fungere.

Nøgler

Nye nøgler

I foråret fik vi installeret et nyt nøgle

system i klubhuset, det gik lidt hurtigere

end vi havde forventet, hvilket gav lidt

logistik problemer, indtil alle, som ønskede

det, fik de nye chip og dermed

adgang til klubhuset.

3


Lagunen

Lagunen åbnede først i april med Andreas

som ny hovmester, så vi dermed

har kunnet få vores sult stillet på bedste

måde. Trods den meget regnfulde

sommer har Lagunen været rigtig godt

besøgt og levet op til de budgetter, som

var lagt for året. Planen er, at Andreas

åbner fast op igen til april.

Nye både til juniorer

Som det tidligere er beskrevet her i NB-

Nyt har vi skilt os af med vores Ynglinge

både, efter de ikke havde være særligt

anvendt i flere år. Fokus på både til juniorer

er flyttet til Hobicat, og som klub

er det jo bare at følge med, så vi har

investeret i 3 stk. Hobicat, som allerede

nu ser ud til at være meget attraktive for

de unge mennesker.

Hobicat vil naturligvis også kunne anvendes

af øvrige medlemmer af NB efter

de regler, som vi har udstukket for sejlads

i Hobicat. Spørg blot juniorudvalget.

Ny følgebåd

I foråret fik vi foræret en såkaldt MOB

båd, som er blevet sat i stand og har

været brugt som ledsagebåd sammen

med de øvrige 3. Håbet er, at vi også

4

kan anvende MOB båden som dommerbåd

ved aftenkapsejladserne, hvor

der så vil være fast ”bådsmand” med

skiftende dommerbesætninger - i stedet

for at vi som hidtil skal bruge skiftende

private både.

Ny i festudvalget

Efter 3 år på posten som festudvalg

har Birgit og Bille valgt at trække sig,

en stor tak skal lyde for deres indsats i

de forløbne år. Pernille Stilling er den

kompetente afløser, som vi ønsker held

og lykke med jobbet.

Nye skolebåde?

Vores 4 skolebåde er efterhånden af

ældre dato, især Folkebådene, så Sejlerskolen

er på udkig efter 2 både som

afløser for Folkebådene: Hen over vinteren

vil der blive søgt forskellig fonde om

støtte til køb af nye både, så vi af den

vej får mulighed for at finansiere købet.

Vores tilbagevendende pladsproblem

med opbevaring af grej, vil vi i bestyrelsen

arbejde videre med i 2012, så vi

får klarlagt, hvilke muligheder vi fysisk

og finansielt har.


Succes med medlemsmøder

igen i vinter

I vinterhalvåret bruges klubhuset til

teoriundervisning og til medlemsmøder.

I sidstnævnte sammenhæng er

det glædeligt, at deltagerantallet ved

medlemsmøderne er jævnt stigende.

Det gælder også det antal medlemmer,

som deltager i den fælles spisning før

mødet. Vi har i vinteren 2011/12 åbnet

vores medlemsmøder for deltagelse af

Slettens medlemmer, ligesom vi kan

deltage i deres noget færre møder.

NB Nyt

NB-Nyt er som hidtil udkommet med

seks numre i det forgangne år. Bestyrelsen

oplever, at bladet er en meget

vigtig del af klubbens identitet. Det har

været drøftet, om klubben kunne nøjes

med et elektronisk NB-Nyt, men bestyrelsen

har besluttet at fastholde bladet i

papirudgaven i årene fremover som en

serviceydelse til medlemmerne.

Den nye toiletbygning

Som det har kunnet læses i NB-Nyt samt

de lokale aviser, ønskede Fredensborg

Kommune at øge bådpladslejen med

20% for at finansiere den nyopførte

toiletbygning ved siden af havnefoge-

den, som byder på offentlige toiletter

og badefaciliteter til havnens mange

gæster.

Det var vi ikke helt tilfredse med fra

NB´s side, så vi gik i dialog med Kommunen,

hvilket har resulteret i, at den

indstilling, som Forretningsudvalget

for Havnen kom med, blev vedtaget

på Byrådets møde i december. Den

indebærer en begrænset stigning af

bådpladslejen i 2012.

Niels Bech

Årets NB’er

Ved nytårskuren blev Brian Habekost

udnævnt til ”Årets NB’er” som

tak for sin store indsats overalt i

klubben – til jollesejlads, handicapsejlads,

surf og alskens vedligeholdelse.

5


HUMBLEBÆK BÅDEVÆRFT

v/Preben og Morten Hinrichsen - Mobil: 4053 8023 og 2381 4498

Gl. Humlebæk Havn - 3050 Humlebæk - Tlf. 4919 0310 - www.humlebaekbaadevaerft.dk

6

LAD OS KLARE DIN BÅD

- ELLER GØR DET SELV!

Ud over dygtigt håndværk til alskens bådreparationer og forsikringsskader er

Humlebæk Bådeværft også stedet, hvor du kan få hjælp til forårsklargøring, et

godt tilbud på bundmaling og gode råd til opshining af din båd inden sæsonen.

På vores bedding kan vi også tilbyde plads til gør-det-selv forårsklargøring

af din båd. Vi løfter både op til 38 tons, sætter dem i bådstativ i 3 dage eller

mere efter aftale – og søsætter dem igen. Ring blot og få en tid og en pris.


Sejlerskolens beretning for 2011

Nivå Sejlerskole havde en forrygende

sæson målt på entusiasme, fremmøde

og god stemning på alle hold.

Ny form på teoriundervisning

Omstændighederne tvang os til at

tilrettelægge undervisningen i teori til

duelighed anderledes, og kurset blev

afholdt over 4 weekender i januar til

april. Vi var så heldige at finde en ny

instruktør, Henry Angelo som sammen

med Per Henning, Christian Jønsson og

John Bograd gennemførte kurset. Der

var 7 tilmeldte, som alle bestod den

afsluttende prøve.

Arne Nielsen havde hele 11 tilmeldte

til Y3 kurset, som alle hyggede sig

igennem vinteren med, og der var flot

jævnt fremmøde. 7 af kursisterne valgte

at gå op til prøve, og alle bestod - efter

et par forsøg.

Vi fortsætter ufortrødent, og næste

sæsons første dag er 14. januar, og

pt. har vi 11 tilmeldte. Arne Nielsens

Y3 kursus er i fuld gang siden oktober

med 6 deltagere. Det er virkelig flot, at

en lille klub som Nivå kan udbyde så

mange kvalificerende kurser i sejlads.

Praktisk sejlads

Der var stor tilslutning til klargøringen,

som forløb planmæssigt. Stort set alle

elever mødte op – to af dem endda uden

at være sikker på plads – og der var god

stemning til klargøringen, som foregik i

aprilvejr af den gode slags: Bragende

solskin alle tre weekender. Den første

undervisningsdag på vandet var den 2.

maj, og det blev 30 elever, som deltog i

Sejlerskolens kurser i 2011.

Den planlagte weekendtur i juni blev

til en dagstur for at kunne have flest

mulige med. Vi sejlede to både, Kafue

og Sally, til Nordborg på Hven og nød

bådsmand Eriks grillpølser i dagens

eneste opklaring. Efter sommerferien

var sejlerskolen igen på vandet den

1. august.

Natsejladsen den 9. september var

som vanligt vellykket med 19 deltagere.

Arrangementet bestod i en middag i

Lagunen efterfulgt af sejladsplanlægning,

nattur Hven rundt og til slut varm

suppe i Oasen.

Sejlerskolen har igen i 2011 holdt

kursus i motorlære og knob forestået af

instruktør Marion Louw og med hjælp af

de øvrige instruktører. Kurset består af

teoretisk undervisning i motorlære med

efterfølgende afprøvning i bådene og et

praktisk kursus i knob. Vi afholdt kurset

7


umiddelbart op til den praktiske prøve,

da det er godt med lidt ”motor-brush up”

inden prøven, hvis vejret ikke har budt

på motorsejlads. Der er næsten altid vejr

til sejlads for sejl, som er langt det vanskeligste

at lære og langt det sjoveste.

Kapsejlads

Vi gjorde et forsøg på at introducere

eleverne til kapsejlads, ved at invitere

dem med som gaster til onsdagsmatchen.

I og med at det blev gjort med

kort varsel og kun til en del af eleverne,

gav det ikke et videre godt resultat. Vi

arbejder videre på det næste sæson og

har til hensigt at nedbryde fordomme

om kapsejlads, give eleverne lyst til at

prøve kræfter med det og introducere

matchrace som en fast aktivitet til dem,

der har lyst. Med to par af ens både er

det en oplagt aktivitet for ivrige sejlere.

Sidste officielle dag på vandet var den

29. september, men de ivrigste fortsatte

med at sejle ind i oktober, og bådene

blev taget op den 5. november. Sæsonen

afsluttede vi med en festlig brunch

8

den 8. oktober, hvor vi kårede Tina

Gunnarson som Årets Elev og censor

uddelte duelighedsbeviser.

Sæsonens udfordringer

En af de store udfordringer denne

sæson bestod i at hverve nye medlemmer

til sejlerskoleudvalget, da et af de

tre tilbageværende medlemmer, John

Andersen, valgte at stoppe med udgangen

af 2011. John har deltaget i

sejlerskoleudvalget i mange år, og vi er

glade for den store indsats, han har lagt

i arbejdet for udvalget og som instruktør

i klubben. Vi takker for de mange timer

og det store engagement igennem alle

årene. John fortsætter som instruktør på

vikarbasis for sejlerskolen.

Og heldigvis var der mange af eleverne,

der var interesseret i at være

med i udvalget. Så nu er vores sejlerskoleudvalg

igen godt bemandet med 6

medlemmer til at dele det store arbejde,

der ligger i at drive Sejlerskolen. Vi

håber, at det vil bringe fornyet energi

i sejlerskolearbejdet, og at det giver


overskud til at have visioner og afprøve

nye former for undervisning.

Generelt er det vanskeligt at skaffe instruktører

nok til undervisningen samt at

engagere frivillige i sejlerskolearbejdet,

og vi mangler altid nye kræfter blandt

bådsmænd og instruktører. Vi har været

heldige med at tiltrække gode folk

til klubben, som da også har et godt

samarbejde samtidig med, at der er en

god og hyggelig stemning.

Evalueringen for 2011 har vist stor

tilfredshed med skolens undervisning.

Vi modtog et rekordstort antal skemaer

- 16 - med besvarelser til undersøgelsen.

Skemaerne indeholdt i år flere

forslag til forbedring omkring de sociale

aktiviteter, så der er lidt for sejlerskoleudvalget

at arbejde videre på i 2012.

Vurderingen af klubbens faciliteter og

udstyr (læs: både) trak dog nedad. Vi

oplever, at de gamle både er meget

vedligeholdelseskrævende og tunge at

håndtere.

Nye projekter

Sejlerskoleudvalget og instruktørerne

mødtes for at drøfte evalueringerne,

og det var et supergodt møde; folk var

diskussionslystne, visionære og dybt engagerede

i at fastholde Nivå Sejlerskole

som et rart, trygt og sjovt sted at lære

sejlads, men med lyst til at forbedre og

udvikle Sejlerskolen.

En væsentlig bevæggrund for at kunne

tiltrække nye instruktører er at have

tidssvarende, vedligeholdelseslette

både. Som I kan læse et andet sted

her i bladet, har Sejlerskolen igangsat

en projektgruppe til at anskaffe nye

skolebåde ved at søge fonde og sponsorer

til to nye både som erstatning

for folkebådene. Allerede ved den

første introduktion af bådprojektet ved

udvalgsformandsmødet i november fik

vi de første meldinger fra tidligere instruktører

om, at i så fald ville de vende

tilbage til Sejlerskolen(!)

Samarbejde med Sletten

I 2011 har NB aftalt samarbejde med

Sletten Bådklub således, at medlemmer

af Sletten Bådklub - uden medlemsskab

af Nivå Bådelaug - kan deltage

i Sejlerskolens teoretiske og praktiske

kurser, og vi kan hverve dygtige sejlere

fra Sletten Bådklub til instruktører i

Sejlerskolen. Det er dog ikke muligt at

få adgang med nøgle til sejlerskolens

lokaler m.m. uden medlemsskab i Nivå.

Det har fire elever indtil videre benyttet

sig af; to til praktisk sejlads og to til

teoriundervisning.

Vi glæder os alle sammen til at tage hul

på næste sæson med de gode kræfter

fra alle frivillige i Sejlerskolen og krydser

fingre og tæer for, at bådprojektet

bliver til to nye både.

Sejlerskoleudvalget

9


Sæson 2011 –

et år med generationsskift i jolleafdelingen

Sæsonen 2011 var igen rigtig god for

Nivås jollesejlere. I 2011 var vi lige pludselig

i den heldige situation, at vi havde

4 funktionsdygtige RIB-både til at sørge

for sikkerheden på vandet for vores ungdomssejlere.

Som bekendt deles disse

4 følgebåde mellem de 3 afdelinger,

jollesejlere, surfere og handicapsejlere,

men nu hvor de alle var til at stole på

kunne vi fordele træningen mellem vores

25 jollesejlere på 3 hold - hver med

træning to gange om ugen (fordelt på

mandag, onsdag og torsdag.)

Endvidere var vi så heldige at få skænket

MOB-båden fra en boreplatform i

maj måned – 1000 tak!.

Derudover har vi fået ryddet op og ryddet

ud i vores gamle optimistgrej med

stor hjælp fra Ole & Ole. Der er sket en

stor udskiftning i klubbens bestand af

optimistjoller – de værst slidte er smidt

ud, de mindre slidte er renoverede med

ny indmad, master og sejl, og vi har

10

også fået indkøbt nogle nyere joller

som erstatning for de efterhånden 30

år gamle joller. Sidst, men ikke mindst

har vi fået solgt de 4 ynglinge, som

efter ungdomssejlernes ønske er blevet

erstattet med 2 Hobie Cat 16 Spi joller

og en Hobie Cat 14 Turbo.

Dejlige sponsorater

Året 2011 var også et år, hvor vi igen

fik sponseret en hel del penge til ungdomsafdelingen.

Den 19. maj blev vi de

glade modtagere af 36.000 kroner fra

Fredensborg kommunes udviklingspulje,

og disse penge var netop øremærket

til køb af en fortsættelsesjolle efter

Zoom8 jollen for at fastholde de unge

sejlere i Nivå Bådelaug, der er blevet

for store og tunge til at sejle Zoom8.

Progressive IT A/S har også sponseret

jolleafdelingen hele 2011 med 200 kr.

for hver solgt HP Business PC og 50 kr.

for hver MS Office 2010 pakke. Sejlerne

fik også sponsortasker med lækkert

indhold. Pengene, vi havde fået ind fra


Progressive IT A/S sidst i juni, blev brugt

på en dejlig middag for sejlere og forældre

i Lagunen. 1000 tak til Fredensborg

kommune og Progressive IT A/S!

Ivrig træning

Selve træningen på vandet kom på

grund af vinterens is og kulde først i

gang for Zoom 8 sejlerne midt i april

,og optimisterne startede på vandet

den 2. maj.

I foråret tilbød vi træning for 3 hold to

gange ugentligt: Zoom8, Øvede optimistsejlere

og Mini-C optimister. Endvidere

tilbød vi de unge sejlere, der var

blevet for store og tunge til Zoom8 jollen

at følge med zoomerne på vandet i klubbens

Hobie Cat 13. Efter sommerferien

kunne vi med de to nye Hobie 16’er, den

nye 14’er samt klubbens eksisterende

Hobie 13’er og oprette et særskilt Hobie

Cat hold om onsdagen.

På Zoom8 holdet startede vi med 7

sejlere i foråret, hvoraf de 3 udover den

almindelige træning deltog i ranglistestævner

i Kaløvig, Kolding, på Furesøen

og i Kerteminde. Derudover havde vi 3

ungdomssejlere, der ønskede at prøve

kræfter med Hobie Cat sejlads.

Blandt optimistsejlerne var fordelingen

i foråret 6 sejlere på det øvede opti-

misthold og 9 mini-C sejlere. Udover

klubbens A-sejler på landsholdet deltog

vores øvede optimistsejlere også i flere

stævner – dog primært i stævnerne

holdt hos vores naboklubber langs

Øresundskysten.

Tur til Espergærde

Forårssæsonen sluttede af med en tursejlads

for alle til Espergærde Sejlklub,

hvor vi spiste frokost og et overdådigt

kagebord. Traditionen tro døde vinden

helt, da vi skulle sejle tilbage, og jollerne

måtte slæbes hjem efter følgebådene.

Om aftenen hyggede sejlere med

familier sig i med en fælles middag

Lagunen, sponseret af Progressive IT.

11


Sejlerlejr i Nykøbing Sjælland

Den første uge i august deltog 7 af

Nivås jollesejlere med forældre og søskende

i en uges sejlerlejr i Nykøbing

Sjælland sammen med Sletten sejlere

og forældre. Lejren var en kæmpesucces

i år med ekstra stor deltagelse og

ekstra stor luksus, hvad faciliteter angik

i forhold til tidligere års lejre i Præstø.

Vi var heldige at kunne medbringe og

dermed indvie Nivå Bådelaugs 3 nye

Hobie Cats til denne lejr, og de vakte

stor jubel og entusiasme blandt både

sejlende juniorer og forældre.

Klubmesterskab

Årets klubmesterskab blev afholdt søn-


12

Din motor er i orden, den starter hver gang –

Også når du har allermest brug for den.

Vi er eksperter i alt inden for sikkerhed og maskineri til søs, fra mindste fritidsbåd til

de større erhvervsfartøjer.

Salg

Service

Reparation og vedligeholdelse

Reservedele og tilbehør

Vore servicevogne kommer

over hele Sjælland.

Vi forhandler og servicerer de fleste anerkendte motorer, kontakt os for et godt tilbud.

autoriseret forhandler af

Tel. 48300136 - info@brdrpetersen.dk

www.brdrpetersen.dk - Havnevej 19 – 3250 Gilleleje

dag den 4. september med stor deltagelse

blandt sejlerne. Vi havde den mest

vidunderlige dag med masser af godt

humør, sol fra en klar himmel og vind

nok til at gennemføre 4 sejladser for

optimisterne og 5 for Zoom8-sejlerne.

Årets klubmestre i henholdsvis Optimist-

og Zoom8-klassen blev Stine Habekost

og Peter Skov Norup (foto side 13).

Set i bakspejlet var 2011 jævnført med

2010 ikke det det helt store år for Nivås

jollesejlere på kapsejladsbanerne rundt

omkring i Danmark. Det skyldes nok det

generationsskift, vi har oplevet, hvor

flere af Zoom8 sejlerne flyttede videre til

Hobie Cat, og en del af Optimistsejlerne

flyttede over i Zoom8 jollen. Nogle flyt-


tede af naturlige årsager, dvs. størrelse

og vægt, og andre fordi, de var kørt

lidt sure i det gængse og ville prøve

kræfter med en ny slags jolle. Så ved

sæsonens slut så fordelingen af sejlere

på de forskellige hold meget anderledes

ud, end da vi startede i foråret.

Klar til næste sæson

Fælles for alle Nivå Bådelaugs jollesejlere

er dog, at de har hygget sig og haft

det sjovt til den ugentlige træning på

vandet, hvor de af kompetente trænere

har lært en masse nyt, og nu står rigtig

godt rustet til en ny og spændende

sæson i 2012!

Og afdelingen har allerede bevist, at

nu hvor vi kan tilbyde både Zoom8

og Hobie Cat 13, 14, og 16 sejlads

i Nivå Bådelaug efter Optimistjollen,

har vi formået at beholde de fleste af

vores større jollesejlere i klubben, hvor

de tidligere måske var stoppet eller var

flyttet til en anden klub.

Til sidst et stort TAK til vores dygtige

og entusiastiske trænere, forældre og

frivillige hjælpere i sæson 2011 – jeres

hjælp og store indsats er alfa og omega

for at få puslespillet til gå op!

Sejlerhilsen

Loni Skov Madsen

Formand, Jolleafdelingen

13


Nivå Surf

Igen i år har Nivå Surf haft fuld fart i

aktiviteterne fra sæsonstart 2. maj til

julesurf den 24. december. Der har

været gang i træningsholdene 4 dage

med 6 surfhold om ugen, hver uge, plus

den første søndag i måneden - og unge

såvel som garvede – ja, endda lidt ældre

surfere (60+) har været på brædderne.

Desuden har Nivå Surf som sædvanlig

stået for spændende og markante

stævner i år – VM i KOna, Young Gun

Tour, DBO Formula/Slalom/Fun Kona

stævne samt DBO DM i Slalom afholdt

lidt langt væk fra Nivå, nemlig i Hvide

Sande, men det var Nivå Bådelaug, der

var arrangørklub. Endelig holdt Nivå

for med DBO Wave/ Freestyle stævne

14

i oktober. Og den årlige tur til Klitmøller

samlede igen mange unge surfere og

deres familier.

Der har tillige været gang i arrangementer

for at tiltrække nye surfere – fx

Hele Danmarks Surfdag grundlovsdag

og Sommeraktiviteter for børn og unge

i juli. Her er en personlig beretning fra

formanden, Steen Buck Hansen:

Sikken et år, vi lige har afsluttet:

Vi har flere medlemmer end

nogensinde, samtidig med at vi

har forbedret kvaliteten af vores

undervisning – og det bli’r

endnu bedre i den kommende

sæson.

Vi har afholdt flere stævner end

de fleste andre klubber i landet.

Vi har haft medlemmer med til

alle stævner i Danmark. Frederik

Sommer, Frederik Ørum,

Matias Kann og gæt hvem har

været til NM i Formula i Sverige.


Åbning

Vi tog traditionen tro den første søndag

i maj hul på den nye sæson, hvor der

blev talt ca. 65 fremmødte, men mange

flere valgte at komme i løbet af dagen.

Traditionen tro, var der grillpølser fra

Kyes Kød og Røg og Cookies og colaer

- og SKI SHOP i Hellerup kom og

forklarede omkring det nye udstyr, vi

havde anskaffet til den nye sæson - fra

de helt små sejl til de meget store på

8.0. Der blev også givet mange nyttige

tips omkring riggens trimning, og flere

tog sig en tur på vandet.

Formula/Slalom og Kona Stævne

i Nivå

Efter en lang, lang vinterpause var der

sæsonstart for DBO med stævne

Formula/Slalom/Kona i Nivå 8.-9-maj.

Vi sendte kun Kona sejlere på vandet

lørdag formiddag i meget let vind. Der

blev kæmpet for placeringerne, men

med hjemmebanefordel og let vind var

sejrene ”hjemme” til Allan Koch efter

4 Kona-sejladser og på tredjepladsen

Matias Kann.

Formula fik kun gennemført Fun sejladser

desværre, for vinden ville ikke i Nivå

bugten. Efter et hav af starter og lige

så mange aflysninger - fik vi et par Fun

sejladser i hus. Vi har også i årets løb

været med til de Nordiske mesterskaber

i Formula windsurfing i Sverige og til

VM i Skive. Vi fik alle en god gang

erfaring med hjem, som vi vil bruge til

dette års stævner, hvor vi håber at gøre

det endnu bedre. Vores store udfordring

er udgifterne til udstyr, som er bekostelig

i Formula/slalom klassen for vores unge

sejlere, så vi er på sponsor jagt.

Young Gun i Nivå

Årets første DBO Young Gun Cup 2011

blev skudt flot i gang i Nivå lørdag i

Store Bededags ferien. Høj sol og en let

brise var med til at sætte udfordringen

for de 18 Young Guns, der var klar til

at dyste i de dejlige forhold på vandet.

Efter et par gode timer på vandet med

sejladser skulle regnestykket gøres op

for hver af de 3 klasser, så de flotte

præmier kunne uddeles, vinderen af

hver klasse fik æren af en iPod.

15


Sejl, surf og sjov for alle i Nivå

uge 30

Der var fuldt hus til sommeraktiviteterne

i sejl og surf på Nivå Havn. Så vi var

noget trætte, da skulle møde på sidste

dagen, selv om vi naturligvis havde sørget

for forstærkning til at håndtere – og

ikke mindst sikre - de mange deltagere,

fed oplevelse på vandet.

Der var gang i vores Windsurf, Baderingene

og havkajaker, alle forskellige

former for søsport – og det er jo netop

meningen: At give børn og unge muligheder

for at afprøve fritidsaktiviteter,

der findes i kommunen – og finde ud af,

om de har lyst til ”at gå til” noget af det.

Fede oplevelser ved Young Gun

Cup i juni

I juni måned deltog 3 af junior medlemmerne

i Young Gun stævner i henholdsvis

Kolding og Middelfart.

Stævnerne er en-dags stævner, derfor

16

pakkes udstyr dagen før.I Kolding var

forholdene få sekundmeter vind og heldagsregn,

hvilket var fint for deltagerne

og noget mindre for støtterne på land.

I Middelfart blev Young Gun Cup blev

afviklet i fantastisk flot vejr med både

fin vind og sol. Ved begge stævner

høstede Nivå deltagerne 3. plads og

et par sekundære placeringer.

Young Gun Camp i Hvide Sande

Vores juniorsurfere fra klubben har i

sommerferien været på en uges surf

camp i Hvide Sande, hvor de fik en

superoplevelse. Vores juniorsejler kommer

godt omkring .

Kanon vellykket VM stævne

Nivå Bådelaugs fik vist omverden, at vi

i Nivå uden problemer kan afholde et

Verdensmesterskab i Windsurfing for

Kona sejlere. alle sejl til, da alverden

var inviteret til VM i Kona Surf sejlads i


Nivå den 3.-7. august. Over 60 sejlere

fra hele verden kom til Nivå. Vi fik 12

knivskarpe løb blev afviklet, med stor

hjælp fra alle i Nivå Bådelaug, som var

med bag linierne på løbskontoret, på

vandet – og ikke mindst af Lagunen, som

havde nok at gøre med at mætte alle

vores sultne surfere og deres familier.

Vi blev nævnt i næsten alle aviser og

der fleste TV stationer, stævnet blev

dækket af en svensk reportergruppe

på YouTube hver dag – og at såvel

Politikens, Frederiksborg Amtsavis’ og

JPs nettv som TV Lorry lagde vejen forbi

Nivå og lavede reportager.

Det var danske Tim Aagesen, der

uovertruffent vandt verdensmesterskabet

i Kona One i Nivå. Tim er en

veteran i windsurf, for han er 51 år – og

det er over 30 år siden, han første gang

tog guld i et windsurfing VM.

Natasha Shalofsky Bate fra Nivå fik

VM bronze I juniorklassen og markerede

dermed, at vores surfafdeling er helt

i top, hvad angår ungdomsarbejdet.

Klubmesterskab

Årets klubmesterskab 2011 i windsurfing

var igen i år en super fantastisk

oplevelse, har jeg hørt - eftersom Brian

Habekost og jeg havde valgt at holde

en fridag, dvs. vi var i Veddelev som

Baneleder/Dommer & stævneleder.

Måske var der lidt meget vind, men der

var mange, der forsøgte alligevel - både

de skrappe, de rutinerede og dette års

begynderelever. Godt gået. Det er noget

af en belønning til alle instruktører og

medlemmer, at der er så mange, som

møder op og deltager.

Klubbens absolut yngste deltagere

Isabella & Cecilie (9-10 år), var ikke

17


til at holde tilbage på vandet, de fik et

par starter- godt kæmpet - og stod for

præmie overrækkelserne til de heldige

vindere.

WaterZ i Hvide Sande

Vi har også været med til WaterZ

i Hvide Sande, som er Danmarks

og Nordeuropas største event indenfor

water board sportsgrenene:

Windsurfing,wakeboarding, kiteboarding

og SUP (stand up paddle).

Selve sejladsen foregik i 6 m/s - vi

kunne have ønsket os mere vind. 300

deltagere endte vi fra Nivå alligevel

meget pænt i placeringerne. Den

hurtigste fra Nivå brugte 35 minutter,

og den sidste fra Nivå gik i mål på lidt

over 1½ time i meget let vind. Men

den allersidste, som ikke var fra Nivå,

brugte 2½ time plus....

Klubturen til KLITMØLLER

Det er nu en fast tradition, at Nivå Bådelaug

windsurfere holder til i Klitmøller

i efterårsferien. Vi har i år været mindst

været 50 deltagende surfere plus påhæng.

Nivå Bådelaug Surf er uden

sammenligning den klub, der er bedst

repræsenteret i Klitmøller. Til næste år

regner vi med at stille med flere instruktører

og tilbyde direkte træning i Krik

eller på Vandet sø.

Nivå deltog denne gang med 17 unge,

piger og drenge i alderen 8 til 23 år

i Young GunCamp. Det store antal fra

Nivå skyldes deltagerne fra sidste år

spredt de gode rygter om deres oplevelser

fra de sidste par år. Mon ikke vi

sætter endnu ren rekord til næste år?

Wild West Slalom i Klitmøller i

efterårsferien var endnu en gang en

18

succes. Jeg var dommer/stævneleder

for et stævne endnu engang, med stor

hjælp fra Frederik Sommer og ikke

mindste Matias Kann, som stod for underholdningen,

idet han agerede hare til

strandstarten, dvs., han skulle løbe forbi

alle sejlerne, det var underholdende.

I år var der deltagelse fra Tyskland,

Vincent Langer GER 122, som fik sat

lidt ekstra pres på sejladserne. Fra

den første sejlads var der rigtig god

vind, alle sejlerne blev pressede til det

yderste, og efter 3 sejladser var der

ingen, der kunne eller ville sejle mere,

det var virkelig “Wild West Slalom” .

Vi fik gennemført 3 sejladser, som alle

suverænt blev vundet af nr. 1 VincentLanger

(GER 122). Frederik Sommer

deltog kun i den første sejlads, så var

han mørbanket, men at gennemføre en

sejlads var flot under de forhold.

Julemanden i Nivå

Vi sluttede året af i Nivå den 24.

december med lidt julehygge -250

æbleskiver, 200 cookies og utallige liter

kakao og gløgg. Mon der var plads til

juleanden… jeg tvivler… Men der er

nok flere, der er på Jule-kur i det nye

år, vi skulle nødigt synke. Vi, der ikke

nået festmiddagen i klubhuset, fik til

gengæld en fantastisk surftur på van-


det, som i forhold til sidste år ikke var

koldt. Det er en fornøjelse, at der var

så mange, der holdt vores lidt specielle

tradition i hævd. Vi ses samme tid og

sted næste juleaftens dag…

Dansk Sejlunion og uddannelse

Hvad kan jeg sige, vi sover aldrig! Vi

har haft Klaus Harris, Frederik Sommer

og Kim Petersen på Windsurferkursus

instruktør 1 og Henrik Haagen Larsen

har været på Windsurferkursus instruktør

2. I vil også kunne finde os på dette

års kursus fra Dansk Sejlunion.

Vi fik også Klub besøg af Xenia Kessler

og Mikkel Asmussen arrangeret af

Dansk Sejlunion. Det var et frisk pust

Jeg har et mindre lager af bundmaling til gamle priser.

Du kan spare op til 20%,

hvis du handler, inden jeg skal til og hente nye varer hjem.

Ring eller kom, når jeg har åbent.

Åbningstider februar

Lørdag 11-14

Søndag

til vores alle vores sejler/windsurfer

uanset alder, alle fik 2 super træningsaftener

aften med inspiration, væk fra

den normale træning.

Årets Rookie Klub

Det går strygende for Nivå Surf afdeling

– det er vist ingen hemmelighed.

Men der er også andre, der har lagt

mærke til det: Vi blev udnævnt til Årets

Rookie Klub - og har dermed fået den

pris, der går til den surfklub i Danmark,

der i årets løb har fået flest nye medlemmer

og deltaget med flest medlemmer

på kapsejladsbanerne. Nivå blev en

klar nr. 1 og fik præmien: 7.500 kr. til

køb af Windsurf udstyr.

Gør et kup, inden I skal i gang

med forårsklargøringen!

marts

11-15

11-14

Nivå Bådtilbehør

Nivå Bådtilbehør v/Lars Isager Hedegaard Tlf. 40 88 96 70

aggerhedegaard@mail.dk - www.nbudstyr.dk

Steen Buck Hansen

19


Året, der gik i

Handicapafdelingen

2011 blev året, hvor NB første gang

havde værtskab til et breddestævne i

Olsen twin for handicapafdelingen.

En dejlig positiv oplevelse, at det var

hele klubbens stævne med bred opbakning

fra klubbens medlemmer, og med

deltagelse af sejlere fra hele Danmark.

Nu håber jeg, sæsonen 2012 bliver en

forrygende sæson for handicapafdelingen.

At alle de mange gode intentioner

fører til en dejlig stemning og både

frivillige og glade sejlere.

20

Jeg håber, at NB vil udvikle sig i retning,

hvor der fysisk er mulighed for at alle,

der har lyst til det kan lære at sejle og

deltage i klubbens mange aktiviteter.

Tak for 2011. Jeg ser frem til, at bådene

kommer i vandet i 2012.

Vindpust og skumsprøjt!

Kristina Sangvita


Kapsejlads i 2012

DM for 101 Aphrodite

NB er blevet opfordret til at afholde DM

for 101’er. Sidste år blev det afholdt

i Sletten. Det er meget attraktivt for

101’erne at afholde DM i nærheden

af Rungsted, hvor der ligger mere

end 20 101’er og de fleste er aktive

i kapsejlads. Der er brug for mange

hænder i arrangementet, så vi håber at

se mange frivillige. Stævnet planlægges

til slutningen af august.

Bådsmænd og bådførere til

dommerbåd

Vi vil i år forsøge at anvende den

indkøbte MOB båd som dommerbåd i

2012 efter at have anvendt egne både i

2011. Det kræver, at der er nogle, som

vil tage sig af vedligeholdelse og helst

fungere som bådførere i forbindelse

med aftenkapsejladserne. Problemerne

med ”Pondus” var åbenbart skiftende

bemanding og manglende vedligehold.

Uanset om du selv har båd, eller du ikke

har det længere, så vil du støtte en af

NB’s væsentlige aktiviteter og få nogle

hyggelige timer på vandet.

Aftensejladserne 2012

Netop i denne periode planlægges

aftensejladserne som fortsat holdes

sammen med Sletten. Der forventes

kun få justeringer i sejladsbestemmelserne.

Ligesom sidste år vil vi prøve

at samarbejde med sejlerskolen om

at få sejlerskoleelever med ud at sejle

kapsejlads.

21


Vil du være med i Nivå Bådelaugs team af

instruktører i Praktisk Sejlads?

Er du en erfaren sejler og vil du gerne

øse lidt af al din erfaring og viden,

og ikke mindst - vil du være med til

at sørge for, at vi får flere dygtige og

velforberedte sejlere på vandet, så er

Nivå Bådelaug det rette sted at gå hen.

I Nivå Bådelaugs Sejlerskole søger

vi instruktører til undervisning i den

kommende sæson i praktisk sejlads for

voksne. Du skal være erfaren sejler,

have duelighedsbevis og du skal godkendes

til undervisning af sejlerskoleudvalget.

En af klubbens instruktører

er med ude på sejladsen de første par

undervisningsaftener. Vi tilbyder dig

også deltagelse i et instruktørkursus hos

Dansk Sejlerunion.

Er du interesseret, så ring/mail for flere

oplysninger til Dora Tryggvadottir fra

sejlerskoleudvalget på hhv. 2242 0278

eller mail til Sejlerskolen på sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

22


Sejlerskolen søger

også flere bådsmænd

Der er altid brug for hænder til det

store arbejde, som det er at vedligeholde

4 skolebåde. Vi er i forvejen 6

bådsmænd, men kunne godt tænke os

at udvide gruppen, da klargøring forår

og efterår er omfattende arbejde som

skal klares på kort tid.

Er du interesseret i sejlads og har hænderne

skruet rigtigt på, kan vi tilbyde et

godt kammeratskab og fast ”arbejde”

i sejlsæsonen. Du kan også låne skolebådene

udenfor skoletid.

Opgaverne består i søsætning, tilrigning,

klargøring med hjælp fra ele-

Rekordjægeren

Rekordjægeren – Carbon3 –

med EPEX sejl fra Elvstrøm Sails.

De første to er i hus:

Kiel – Eckernförde & Sølvspileren

Vi glæder os til at fortsætte jagten.

verne, daglig vedligehold, optagning

og afrigning.

Ring og hør nærmere hos Søren S.

Madsen på tlf. 2566 2918 eller kontakt

en af de andre bådsmænd. Deres kontaktoplysninger

findes på hjemmesiden

under sejlerskolen.

Elvstrøm Sails Øst

Møllevej 9 G5

2990 Nivå ○ Tlf. 49181490

thomas@elvstromsails.dk

23


INGE HØILUND

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal

2990 Nivå Havn

I foråret 2012 har Sejlerskolen foreløbig

planlagt følgende aktiviteter:

2990 9394

DIN FRISØ R

• Intromøde til nye elever (gamle elever velkomne)


24. marts kl. 10.30- 12.30 i Oasen

Klargøring 14-15. april, 21.-22. INGE HØILUND april, 28-29. april


(deltagelse påkrævet NIVÅSTRANDPARK21.1Sal

kun én af dagene)

•HERRE Instruktørmøde KLIP 23. april 2990NivåHavn

255,‐


• Første sejlads 30. april (hvis bådene er i vandet)

•SKÆGKLIP Sejlerdag Grundlovsdag 5. 29909394

juni – tilbud om at prøve 80,‐ sejlads

• Weekendtur 9.-10. juni

DAME KLIP 310,‐

Endeligt DAME KLIP program + SÆT er klar til aprilnummeret.

360,‐

VASK + SÆT

HERREKLIP

270,‐

255,

PERMANENT

ALT INKL(*)

SKÆGKLIP80,

740,‐

LYSESTRIBER

ALT INKL(*)

DAMEKLIP

740,‐

310,

FARVE

DAMEKLIP+SÆT

BØRNEKLIP

t.o.m.12 år

VASK+SÆT

DIN FRISØ R

340,‐

360,

210,‐

270,

BRYN

PERMANENTALTINKL(*)

VIPPER

LYSESTRIBERALTINKL(*)

INGE HØILUND

NIVÅ STRANDPARK 21. 1 Sal

2990 Nivå Havn

65,‐

740,

75,‐

740,

HÅRKUR

FARVE

(*)

‐ Tillæg ved langt hår

BØRNEKLIPt.o.m.12år

2990 9394

DIN FRISØ R

90,‐

340,

210,

HERRE KLIP 255,- FARVE

BRYN INGE HØILUND

SKÆGKLIP 80,- BØRNEKLIP t.o.m.12 år


DAME KLIP NIVÅSTRANDPARK21.1Sal

310,- BRYN

VIPPER

HERRE DAME KLIP

KLIP + SÆT 2990NivåHavn

360,- VIPPER


HÅRKUR VASK + SÆT 270,- HÅRKUR

SKÆGKLIP 80,‐

PERMANENT ALT INKL(*) 29909394

740,- (*) - Tillæg ved langt hår

340,-

65,

210,-

65,-

75,

255,‐ 75,-

90, 90,-

(*)Tillægvedlangthår

DAME LYSESTRIBER KLIP ALT INKL(*) 740,-

310,‐

HERRE KLIP 255,-

DAME KLIP + SÆT Åbningstider FARVE 340,-

360,‐

SKÆGKLIP DIN NYE Onsdag FRISØR til 80,- fredag fra BØRNEKLIP 9:00 PÅ – 17:00 HAVNEN

t.o.m.12 år 210,-

VASK DAME + SÆT KLIP Lørdag 310,- 9:00 til BRYN 13:00

270,‐ 65,-

HERREKLIP Åbningstider:

DAME KLIP + SÆT 360,- VIPPER 255, 75,-

Tirsdag - torsdag kl. 9-17 - Fredag kl. 9-17.30 - Lørdag kl. 9-13 - 1. søndag i måneden kl. 9-13

PERMANENT VASK + SÆT ALT INKL(*) 270,- HÅRKUR 740,‐ 90,-

SKÆGKLIP80,


PERMANENT ALT INKL(*) 740,-

LYSESTRIBER 24

(*) - Tillæg ved langt hår

ALT INKL(*) 740,‐

DAMEKLIP LYSESTRIBER ALT INKL(*) 740,-

310,FARVE 340,‐

DAMEKLIP+SÆT Åbningstider

360,


Intromøde for nye elever i Sejlerskolen 2012

23. april kl. 10.30 – 12.30

i Oasen, klubhuset 1. sal

Kunne du tænke dig at lære at sejle

med sejl?

Kom og hør, hvordan det kan lade

sig gøre. Vi fortæller om Sejlerskolen,

undervisningen, hvilket udstyr du skal

have, hvad du skal kunne i forvejen

(svømme), og hvad du kan forvente at

opleve i løbet af kurset.

Du skal regne med at bruge 1-2 somre

på at lære det, og en vinter på teorien.

Du kan derefter komme til prøve i duelighedsbevis

til fritidsbåde, hvis du vil

have bevis på det.

Kom bare og hør nærmere!

Se også vores hjemmeside:

www.nivaabaadelaug.dk

under Sejlerskolen.

Deres lokale værksted

NIVERØD AUTOVÆRKSTED APS

Niverødkongevej 12, 2990 Nivå

Forsikringsskader

dæk

batterier

reservedele

m.m.

Tidsbestilling tlf. 49 14 71 24 • Fax 49 14 74 59

www.boschcarservice.dk/niveroedauto

niveroedauto@boschcarservice.dk

Speciale: BMW • HONDA

25


Gå ikke glip af de sidste

medlemsmøder i vinter!

Tirsdag d. 7.2.2012 kl. 19.30

Danmark under havet

Ved Flemming Moberg, dykker

Storme, krige, og mangelfuldt kendskab

til farvandet har strøet skibsvrag

omkring i de danske sunde og bælter.

Resterne af disse vrag ligger der endnu,

som ”museer uden kustoder”. I foredraget

vil Flemming Moberg fortælle

om nogle af disse, hvornår de gik ned

og hvorfor, samt berette om nogle af

de søslag der har været meget ”vraggivende”.

Han vil også fortælle om stenalderbopladser

og sejlspærringer fra vikingetiden,

som kan findes i de danske

farvande.

I foredraget følger vi dykkere ombord

i skonnerterne ”Fulton” og ”Lilla Dan”

på marinarkæologiske togter.

26

Tirsdag d. 13.3.2012 kl. 19.30

Karlebos og Nivås historie

set mod søsiden

Ved Niels Storgaard Simonsen,

Karlebo lokalhistoriske forening

Politikeren, historikeren Niels Storgaard

Simonsen, der er formand for Karlebo

Lokalhistoriske Forening, vil fortælle

om Karlebos historie. Vægten vil blive

lagt på Nivå med særlig henblik på

kystområdet. Her vil han bl.a. komme

nærmere ind på den omfattende teglværksindustri,

hvis gravning efter ler

var med til at skabe forudsætningen for

det, der skulle blive til Nivå Strandpark

med Nivå Havn.


18

Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr

Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ og glasfiber

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor- og riggerarbejde

Alle former for forsikringsskader

SLETTEN BÅDEVÆRFT

Sletten Havn • DK 3050 Humlebæk

Tel. 49 19 36 66 • Fax. 49 19 06 99

www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

27


Dine fordele

ved forsikring hos

Pantaenius

Fast forsikringssum

Nyt for gammelt

Ingen selvrisiko

Synkning og

vandindtrængning

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark

Østrig · Spanien · Sverige · USA

Skive · Tel. +45-9751 33 88

www.pantaenius.dk

To nye skolebåde?

Dette blad indeholder normalt ikke andre

anmeldelser, end de beskrivelser vi

læser, når en af klubbens afdelinger har

anskaffet nyt materiale. Og det er lige

netop, hvad vi arbejder på i Sejlerskolen.

Formålet er at fastholde klubbens

unge sejlere og elever, som gerne vil

videre efter Duelighedsbeviset. I år har

vi modtaget mange forespørgsler på

videregående sejlads, kapsejlads og

matchrace, som vi testede i efteråret

efter sæsonen på de officielle onsdagsmatcher.

Hvad gør de, som ikke har

budget til egen båd, eller har 150 foran

sig på en venteliste til havneplads?

Vi har besluttet at udskifte ”Ormene”

med nye hurtige performance klassebåde

og har nedsat en arbejdsgruppe

til at søge legater og sponsorer til projektet.

De første ansøgninger er sendt

af sted og flere følger, efterhånden som

der ”åbnes” for nye ansøgninger.


Vi kan. Vi vil. Vi gør det!

Vi budgetterer med en samlet investering

på godt trekvart million kroner

finansieret gennem legater og sponsorer.

Bestyrelsen har givet tilsagn om

en mellemfinansiering på 150.000

kr. Dertil kommer provenu fra salg af

Folkebådene, ”Lindormen” og ”Hugormen”,

som med nyere master og sejl,

anses for let omsættelige. Endelig har vi

en trækningsret på et rente- og afdragsfrit

(første 5 år) lån i Dansk Sejlunion.

Vi kommer dog ikke uden om, at vi

hurtigt skal opnå legater på op imod

en halv million kroner, for at kunne anskaffe

to nye/nyere både inden næste

sæson. Og meget gerne sponsorer til

at supplere driften, som stiger pga.

bådenes højere forsikringspræmier og

dyrere sejlgarderobe.

Derfor er alle idéer til relevante fonde,

kontakter, købstilbud og bidrag meget

velkomne.

J80, Match 28 og Melges 24 er de

hurtigst voksende klasser i vores nabosejlerskoler.

KDY inviterede os i foråret

2010 ned og teste deres J80’ere,

medens de øvrige sejlerskoler i Sundkredsen

primært har valgt Match 28.

Melges 24 er med sin lavere vægt og

sænkekøl den foretrukne båd blandt

dem, der vil have endnu mere fart.

Bådene kan alle trailes og giver mulighed

for at deltage i kapsejladser og

vedligeholde de unge sejleres kontakter

fra jollestævnerne rundt om i de andre

klubber.

Sejlerskolens elever roser generelt

Nivaa Baadelaug, vores havn, Sejlerskolen

og undervisningen. Bådenes

stand og performance går dog igen

som et tiltagende kritikpunkt, vi ikke

længere vil sidde overhørigt. Med nye

både kan vi tilbyde en bredere vifte af

sejlmuligheder!

Christian Frisenfeldt Jönsson

Instruktør

29


30

Havnekontoret

Nivå Strandpark 25

2990 Nivå

Havnefoged Morten Askov

Tlf: 7256 5305

Mobil: 2082 8040

Fax: 7256 5307

nivaahavn@fredensborg.dk

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

Annemette Allerup

Vejenbrødvej 58

2980 Kokkedal

Mobil 4077 7762

nb-nyt@nivaabaadelaug.dk

Næste deadline til NB-Nyt:

Åbningstider:

Vinter (15/11-14/4):

kl. 10.00-12.00

alle hverdage

Annoncer:

sekretariat@nivaabaadelaug

Produktion

Ilsted Tryk

Tlf: 49 18 01 05

post@ilsted.dk

Materiale deadline Udkommer

Nr. 2 2012 15.marts inden påske/primo april


Gode minder

fra tursejlads 2011

Store Bededagsturen gik til Malmø.

Vi var ca. 10 både, der havde en dejlig tur til Malmø.

Pinseturen til Mölle

Stor tilslutning og hygge som sædvanlig - ca. 20 både.

Sommertur til Chr. Havn

Faldt sammen med Allan Hansens 60 års fødselsdag.

Men mange af dem, som normalt er med på

klubbens fælles ture, var inviteret, så vi mødtes alligevel!

Afriggerturen gik til Helsingborg

Vi var 5 både, der tog af sted og spiste sammen

i Birgit og Billes ”Medvind”

Bjørn Hansen

31


Afsender:

Nivå Bådelaug

Nivå Strandpark 19

2990 Nivå

Kom til spisning før generalforsamlingen!

Selv om det er off-season, åbner jeg jo gerne til medlemsmøder – og naturligvis

også til Generalforsamlingen den 23. februar. Her kan du få en dagens ret kl. 18

– du skal blot bestille plads til dig og evt. dine på Lagunens hjemmeside.

Og så er jeg for resten ved at begynde at tænke på næste sæson:

Jeg er i gang med at kreere nye menukort til både frokost og aften –

og glæder mig til at se jer alle sammen igen!

På gensyn!

Andreas

Vi åbner fredag den 30. marts!

Her vil der være 2 Dagens Ret at vælge mellem:

En ekstra lækker kødret og en ditto fiskeret.

Se hvad det bliver på hjemmesiden, når dagen kommer nærmere.

Men huske at bestille bord i forvejen:

Der er mange, der glæder sig til at komme i gang

med en ny, herlig sæson på havnen!

Åbningstider fra 30. marts:

Tirsdag-søndag kl. 11-21

B

More magazines by this user
Similar magazines