Kaldsfolder 3 InD - Dansk Bibel-Institut

dbi.edu

Kaldsfolder 3 InD - Dansk Bibel-Institut

t e o l o g i | u d d a n n e l s e n

Dansk Bibel-Institut

i København

V i a r b e j d e r m e d B i b e l e n ,

s å B i b e l e n k a n a r b e j d e m e d o s .


G u d s m i s s i o n – D B I ’ s v i s i o n

Guds mission er at nå hele

verden med Bibelens budskab

om, hvem Jesus Kristus

er. I denne mission vil Gud

bruge os, og til at løse

denne opgave har han givet

os Bibelen, Helligånden og

kirken. Derfor er det vigtigt,

at kirken har et godt kendskab

til Bibelen. Teologistudiet

giver mulighed for at

lære mere om Gud og for

at grave dybt i de bibelske

skrifter.

Teologi betyder læren om

Gud, og god teologi er fast

forankret i Bibelen. Det er

teologens vigtigste opgave

at kende og kunne udlægge

Bibelen på en sådan måde,

at mennesker bliver grebet

af tillid til Bibelen og af

glæde over frelsen i Jesus

Kristus.

Dansk Bibel-Institut (DBI)

drives frem af en overbevisning

om, at kirken lever og

blomstrer, når Bibelens budskab

står klart og får lov

til at fylde menneskers liv.

Vi tror, at alt i Bibelen er

Guds ord, og det er ud fra

den overbevisning, vi giver

undervisning i teologi. Vi

ønsker at forme og danne

den næste generation af teologer

og præster, så de får

teologisk faglig viden koblet

sammen med et personligt

trosliv.

Guds mission og teologi

hænger sammen. For teologien

er kirkens vigtigste

værktøj til at fastholde og

tydeliggøre, hvad Bibelens

budskab er, og hvilken

betydning dette budskab har

for mennesker i dag.

I denne folder kan du få et

indblik i, hvad det vil sige

at læse teologi, og hvad DBI

har at tilbyde i den forbindelse.

Alle billederne i denne folder

er taget på og omkring DBI.

“ Jeg begyndte ikke at læse teologi, fordi jeg havde set en brændende tornebusk eller var

blevet slået ned af et stort lys fra himlen. Det var lysten til at beskæftige mig med de teologiske

fag og manglen på røde stopskilte fra Gud, der fik mig til at gå i gang. Det at læse teologi er

både en udfordring, og det er samtidig en velsignelse: at dygtiggøre sig i det, man finder mest-

i n g e n r ø d e s t o p s k i l t e

“ Jeg voksede op i et missionshusmiljø i Vestjylland med en vis skepsis over for teologi

som fag og uddannelse. Men i løbet af min ungdom modnedes en ubændig trang til at

fordybe mig i et studium, hvor emnet var Bibelen, troslæren og kirkehistorien.

Det blev til 8 års spændende studium ved Det Teologiske Fakultet i København. Jeg benyt-

tede mig også flittigt af kaf-

festue, læseplads og undervisningstilbud på DBI. Derved fik jeg en meget alsidig teologisk

uddannelse. På den ene side blev jeg fortrolig med de moderne teologiske discipliner

på universitetet. På den anden side blev jeg forankret i en bibelsk og

reformatorisk teologisk tradition på DBI. Begge dele er kommet mig til


gode i mit nuværende arbejde som præst ved Emdrup Kirke.

Sognepræst Børge Haahr Andersen

spændende. Samtidig er

det en udfordring at læse på Det Teologiske Fakultet i København, for det er ikke troen

på Gud og troen på Bibelen som hans ufejlbarlige ord, der driver undervisningen dér. Det

er en af grundende til, at jeg har valgt at bruge DBI, både de faglige

tilbud men også det fællesskab af studerende, der er på stedet, hvor


vi drøfter forskellige faglige problemer og udfordringer.

Stud. teol. Daniel Hougaard

| 2 3 |

s p æ n d e n d e s t u d i u m


Målet med den teologiske uddannelse er at lære teologiens

3 discipliner.

For hver af de 3 discipliner er der opsat overordnede mål

for uddannelsen. De kan kort beskrives som følger:

d e 3 d i s c i p l i n e r

* E k s e g e s e

At studere og tolke tekster-

ne i Det Gamle Testamente

og Det Nye Testamente.

· Grundsprogene hebraisk og

græsk

· Hermeneutik (fortolkningslære)

· Gennemgang af forskellige

skrifter i GT og NT

· Baggrundsviden om kultur,

religion og historie på Bibelens

tid

DBI tilbyder undervisning i

mange af fagene, men eksamen

tages på Det Teologiske

Fakultet ved Københavns

Universitet, hvor man også

er indskrevet som teologistuderende.Undervisningen

på DBI foregår på et

* *

K i r k e h i s t o r i e

At forstå kirkens og teologiens

udvikling fra den første

menighed til i dag.

· Gennemgang af de forskellige

historiske perioder

· De forskellige perioders

karakteristiske teologi

videnskabeligt niveau, og

alle DBI’s lærere arbejder

med forskning på forskellige

felter, herunder med historieforskning,

litterær teori

og sprogvidenskab.

Udover de 3 nævnte hoveddiscipliner

lægger DBI stor

S y s t e m a t i s k

t e o l o g i

At kende og forstå den

kristne tros læresætninger

og forstå sammenhængen

mellem dem.

· Den lutherske dogmatik

(troslære)

· De teologiske begrebers

betydning

· Religionsfilosofi

· Etik

vægt på Praktisk Teologi,

og vi ønsker, at det praktiske

skal gennemsyre alle

de øvrige fag. Menighedens

daglige liv og udfordringerne

fra evangeliets forkyndelse

præger den teologiske

undervisning.

Vi driver teologi, fordi der skal

prædikes på søndag.

| 4 5 |

Karl Barth

Du kan altid få den sidste nye information om teologistudiet på vores hjemmeside www.dbi.edu.

Her kan du også få et overblik over, hvilke tilbud DBI har til teologistuderende.


DBI ønsker at undervise i

teologi, fordi teologien er

spændende i sig selv. Men

mest af alt underviser vi

i teologi, fordi den skal

bruges – i praksis. Derfor

er det den anvendte teologi,

der er hjerteslaget i undervisningen

og andre aktiviteter

på DBI. Vi arbejder

med teologi, fordi den kan

bruges til noget. Det giver

inspiration og motivation til

arbejdet med fagteologien at

se og opleve, hvordan teologien

virker og har indfly-

delse på menneskers liv.

På DBI tror vi, at fagteologien

og praktisk teologi beriger

hinanden. Derfor tilbyder

vi løbende undervisning

i prædikenlære, sjælesorg og

lederskab, ligesom vi hvert

semester har dage, hvor vi

tager praktisk teologiske

emner op. Vi inviterer gæstelærere

både fra Danmark og

udlandet og har kompaktkurser

om relevante emner.

Alle studerende har mulighed

for at deltage i vejled-

t e o l o g i s k a l b r u g e s i p r a k s i s

ningssamtaler med en erfaren

leder, og studenterrådet

arrangerer bedegrupper og

daglige andagter. Samtidig

opmuntrer vi de studerende

til at anvende deres teologi

ved at engagere sig i

menighedsarbejde, forkyndelse,

undervisning, lederskab,

sjælesorg, evangelisation,

børnearbejde, tværkulturelt

arbejde, diakoni

med mere. I en storby som

København er der masser af

muligheder for at prøve teorien

af i praksis.

På DBI er der også en tværkulturel

teologisk linie (TKMuddannelsen),

og det daglige

miljø på DBI er præget af

en tværkulturel atmosfære,

hvilket er en ekstra gevinst

for den almindelige teologiuddannelse.

De, der studerer

teologi ved Københavns Universitet,

kan også bruge tilbudene

på TKM-uddannelsen.

Har man bestået den teologiske

kandidateksamen, kan

man blive præst. De fleste

færdiguddannede teologer

bliver præster i Folkekirken

i en kortere eller længere

periode. Et kig på de tidligere

årgange af DBI’ere viser,

at 70 ud af de 122 teologiske

kandidater har fået

embede som sognepræst,

altså knap 60%.

Men der er også andre

muligheder med en teologiuddannelse.

De resterende

52 kandidater fordeler sig

sådan: 10 arbejder med

tværkulturel mission, nogle i

udlandet andre herhjemme.

14 er ansat i forskellige

kirkelige organisationer. 11

arbejder som teologiske for-

skere og lærere. 4 er lærere

på bibelskoler, mens 13 er

n å r t e o l o g e n f å r j o b

lærere på gymnasier, efterskoler

og grundskoler eller

laver noget helt andet.

Disse forskelligearbejdsområder

har ét tilfælles:Formidling

af det

kristne budskab.

Om det så er til

dåbsgæsterne i kirken, til

læserne af et teologisk tidsskrift,

til græsrødderne i en

organisation eller en gymnasieklasse.

Formidlingen af det kristne

budskab er en opgave for

enhver kristen. Man behøver

| 6 7 |

ikke at være teolog for at

arbejde med her, men den

teologiske uddannelse er med

til at give en større viden om

bibelen og den kristne tro,

og den giver nogle redskaber,

som er anvendelige, når evangeliet

skal forkyndes.

Den teologiske uddannelse

giver redskaber, som er

anvendelige, når evangeliet

skal forkyndes.


i n t r o d u k t i o n s d a g o m

t e o l o g i u d d a n n e l s e n

Hvert år er der først på foråret en introduktionsdag

på DBI for dig, der overvejer at

begynde på teologistudiet. Her kan du se

hvordan vi bor, møde andre studerende og

høre noget om, hvad du kan bruge DBI til i

din studietid.

y d e r l i g e r e i n f o r m a t i o n

Vil du vide mere om den teologiske uddan-

nelse og om, hvad vi har at tilbyde på DBI,

så kontakt os på:

tel: 3313 5500

e-mail: dbi@dbi.edu

www.dbi.edu

D A N S K B I B E L - I N S T I T U T

F r e d e r i k s b o r g g a d e 1 B 1 . · 1 3 6 0 K ø b e n h a v n K

g r a f i s k d e s i g n o g f o t o / C h r i s t i a n R a h b e k O l s e n

More magazines by this user
Similar magazines