26.07.2013 Views

Kirke og Sogn - Dalum Kirke

Kirke og Sogn - Dalum Kirke

Kirke og Sogn - Dalum Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

www.dalumkirke.dk

Korset i stenen

KIRKE OG SOGN

40. ÅRGANG NR. 1 FORÅR 2012


2

“Undere i naturen”

De fleste har formentlig under en

vandring langs stranden prøvet at

finde en sjov sten, som lignede et

eller andet, f.eks. en and, en hund

eller noget helt tredje. Sådan kan

naturen give os små oplevelser,

sommetider uventede, ja næsten

forunderlige.

På forsiden af dette Påskenummer

af Kirkebladet har vi valgt at

vise et af naturens undere, som

meget passende kan minde os om

det mest centrale symbol i kristendommen,

det kristne kors, som har

sin baggrund i den kommende højtid.

Der gemmer sig i øvrigt en lille

historie bag denne sten, der synes

Babysalmesang

I forårets løb har vi to forløb af

babysalmesang i Dalum kirke.

Babysalmesang er dåbsoplæring

for babyer og det giver rigtig

god mening. De små børn oplever

gennem sanserne, og man mærker

tydeligt, at de nyder at være i kirkens

rum og høre mors eller fars

stemme. Forældrene får også en

god stund med børnene, og samtidig

lærer den voksne en masse

gode salmer som han/hun kan

tage med hjem og synge for sit

barn i andre sammenhænge.

Salmernes indhold vækker altid

til eftertanke. Som forældre er det

både en gave og et stort ansvar at

få et barn, og fra salmerne kan man

måske finde svar på og hjælp til

at have et kors gemt i sig. Det er

den tidligere præstekone i Dalum,

Edel Lind, der fortæller historien:

”Efter at vi var flyttet fra Dalum

ind i Klaregade i bispegården blev

min mand på et tidspunkt inviteret

til en bispekonference i Tyskland.

Temaet for konferencen var ”Undere

i naturen”. Nu var emnet ikke

umiddelbart noget, der lige sagde

min mand så meget, men han takkede

ja til at deltage som dansk

repræsentant.

En dag kort før konferencen gik

jeg imidlertid som så ofte en tur på

stranden på Korshavn i det sydfynske

øhav, hvor vort sommer-

nogle af de tanker og bekymringer,

man gør sig som forælder. 1. hold

babysalmesang er allerede godt i

gang. 2. hold finder sted i kirken

følgende onsdag formiddage:

11/4 – 18/4 – 25/4 – 2/5 – 9/5 –

16/5 – 23/5 – 30/5 alle gange kl.10-

10.45. Vi afslutter med en gudstjeneste

for småbørn den 2/6.

Babysalmesangen ledes af

Rikke Petersen, som er musikpædagog,

fløjtespiller og mor til to

drenge. Af praktiske grunde kan

der maksimalt være 12 børn på

hvert hold. Vi beder derfor om at

man tilmelder sig på kirkekontoret

tlf. 66 13 24 14. Det koster 150

kroner at deltage i hele forløbet,

som betales første gang.

hus lå. Pludselig lå den lille korssten

der bare foran mig på stranden,

tilmed på en lokalitet, der bar

navnet Korshavn. Jeg samlede det

lille under op, som vistnok geologisk

set kan være en forstenet sø -

stjerne, men for mig var det klart

et kors. Min mand fik stenen med

til konferencen i Tyskland, og da

han viste den frem for de øvrige

deltagere, vakte den berettiget opsigt.

Så på denne uventede måde

blev temaet for konferencen om

”undere i naturen” alligevel ganske

nærværende”.

Lars Hagensen

Påske

gudstjeneste

for babyer

og småbørn

Lørdag den 31. marts kl. 10

Begynd Påskeugen med at

tage dine små børn (eller

børnebørn!) med i kirke.

Denne gudstjeneste er for

vor Herres allermindste små.

Gudstjenesten er tilrettelagt,

så børn helt fra 0 år kan være

med og få glæde af at

komme i kirke. Vi synger,

danser, gør fagter og lytter til

helt stille musik, så gudstjenesten

kan sanses af de

mindste børn.

Der vil også være en lille

bibelsk fortælling for de små.

Efter gudstjenesten er der

”æggejagt” i kirken samt saftevand,

frugt og en kop kaffe

til de voksne. Gudstjenesten

varer ca. 35 minutter.

Dorthe Tofte-Hansen


Påskens Gudstjenester

Påskeugen afspejler begivenhederne omkring de sidste dage af Jesu liv sammen

med disciplene. Kirkens påskefejring gennemlever disse sidste dage, hvor Jesus

fejrer nadver med disciplene, pines til døde på et kors og lægges i graven

Langfredag, indtil graven findes tom Påskemorgen. Således har hver eneste

gudstjeneste i påskeugen sin egen karakter og særlige stemning.

Palmesøndag

Den 1. april kl. 10

Se, din konge kommer til dig, retfærdig

og sejrrig, sagtmodig, ridende på

et æsel. På en æsel hoppes føl.

Påskeugen indledes med Jesu indtog

i Jerusalem, hvor Jesus modtages

med folkets hyldest og

mod tages som en konge.

Skærtorsdag aften

Den 5. april kl. 19

Jeg løfter frelsens bæger og påkalder

Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter

til Herren for øjnene af hans folk. Det

sidste måltid Jesus delte med disciplene

var samtidig det første

måltid og begyndelsen på noget

nyt. Skærtorsdag aften mindes vi

dette måltid, som gentages hver

eneste gang vi fejrer gudstjeneste.

Gudstjenesten vil forme sig som

en kort nadverandagt uden prædiken,

men med små meditationslæsninger.

Efter andagten er der

mulighed for at se 2. del af filmen

om Jesus. (Se omtale andetsteds.)

Langfredag

Den 6. april kl. 10

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du

forladt mig? Langfredag følger vi

Jesus på smertens vej indtil hans

sidste timer på korset på Golgata.

Langfredags farve er sort, som udtryk

for sorg. Rasmus Tofte-Hansen

medvirker sammen med Dalum

Kantori og organist Jane Laut.

Påskelørdag nat

Den 7. april kl. 22.30

Jeg blev stødt ned og var ved at falde,

men Herren kom mig til hjælp.

Ud på aftenen påskelørdag nat

klinger toner af basun og trompet

fra kirkens tårn. I timen mellem

død og opstandelse samles vi til

gudstjenesten, hvor der veksles

mellem læsninger, musik og salmesang.

Begge præster medvirker.

Finn Pedersen, organist i Assens

kirke, sidder ved orglet. Malte Pedersen

spiller trompet og Rasmus

Bo Sørensen spiller basun. Dalum

Kantori er udvidet med tenorer og

basser og dirigeres af Jane Laut.

Påskedag

Den 8. april kl. 10

Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle

om Herrens gerninger. Påskedag

lyder Opstandelses evangeliet til

glæde og håb for alle troende, og vi

fejrer livets sejr over døden ved en

festlig højmesse Påskedag. Hele

Kantoriet medvirker.

2. Påskedag

Den 9. april kl. 10

Men nu er Kristus opstået fra de døde

som førstegrøden af dem, der er sovet

hen. Marias tårer gøres til skamme,

da hun som den første møder Jesus

igen og bliver opstandelsesvidne.

Det er glædens og håbets dag.

Konfirmandindskrivning i Dalum for sæson 2012-2013

Indskrivning til konfirmationsforberedelse af kon -

firmander 2012-2013 i Dalum Sogn sker i Dalum

Kirkes anneks.

Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 – 20.30

Medbring navne-/dåbsattest, et foto i pasformat og

meget gerne forældre. Selve forberedelsen foregår

tirsdag og onsdag fra kl. 8.00 – 10.00. Besked om starttidspunkt

meddeles senere. Skolen beslutter, hvilke

klasser der skal forberedes på de respektive dage.

VIGTIGT: Ved indskrivningen meddeler forældrene,

hvilken af nedenstående datoer de ønsker

til deres barns konfirmation. Herefter kan dato

ikke vælges.

Konfirmationsdatoer i 2013:

Den 21. april 2013

Den 26. april 2013 Bededag

Den 28. april 2013

3


4

Mad er en menneskeret

Søndag den 4. marts 2012 sender Dalum sogn igen frivillige

indsamlere på gaden for at støtte kampen mod sult ved

Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogne indsamling

Sult er det mest ekstreme udtryk

for fattigdom og et overgreb mod

menneskers grundlæggende ret til

mad og liv. Nogle mennesker sulter,

fordi de rammes af naturkata -

strofer eller lever på steder, der er

følsomme for den mindste varia-

tion i vejret. Nogle sulter, fordi

andre krænker deres rettigheder

og bevidst fratager dem deres

ejen dom eller muligheder for at

klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper

årsagerne til sult med akut

nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp

og ved at arbejde for menneskers

ret til at leve i værdighed

og uden sult – på både lokalt og

internationalt plan.

Det arbejde vil Dalum sogn og

flere end 1300 andre sogne sammen

med omkring 20.000 frivillige

indsamlere støtte, når de søndag

den 4. marts går på gaden for at

Torsdag den 8. marts kl. 10-12

Sneglen og rosenhækken

ved sognepræst Marianne Christiansen, Løgumkloster

H.C. Andersens eventyr er mere

end Klods-Hans og Fyrtøjet. At

dykke ned i hans forfatterskab er

at møde et væld af små og store

fortællinger – morsomme og sørgelige

– med dybe indsigter i menneskelivet.

Sammen med dagens foredragsholder

går vi på strejftog i små og

store fortællinger uden at glemme,

at den eneste måde, man virkelig

kan få udbytte af en historie er

ikke ved at tale om den, men ved

at fortælle den og få den fortalt.

“Sneglen og rosenhækken” er

titlen på en af H.C. Andersens

skarpeste små fabler eller lignelser.

For H.C. Andersen fortæller

lignelser – altså historier, der

ligner, og som oftest ligner de én

selv! Han fortæller de store historier

i små historier. Han fortæller

historier om mennesker som historier

om ting og planter - ikke

mindst blomster. Smukkest af dem

alle blomstrer rosen. Den snor sig

igennem mange eventyr og har

meget at fortælle.

Marianne Christiansen, der i

dag er præst i Løgumkloster, har

tidligere været præst i Thisted og

provst i Skørping.

samle ind til Folkekirkens Nødhjælps

arbejde med at bekæmpe

sult. Sidste år gav en tilsvarende

indsamling 15 mio. kr. på landsplan,

heraf blev de 28.404 kr. indsamlet

alene i Dalum sogn.

Sæt kryds i kalenderen søndag

den 4. marts kl. 11.00-14.30. Mødestedet

er Dalum kirkes anneks, og

der er stadig brug for indsamlere.

Du kan melde dig hos:

Bodil Mortensen, tlf. 66 17 36 96

e-mail: bodil.m@stofanet.dk

eller på Dalum kirkekontor,

tlf. 66 13 24 14,

e-mail: dalum-kirkekontor@live.dk

Ny formand for

Menighedsrådet

Menighedsrådet vælger hvert

år en formand af sin midte.

Det sker på mødet før 1. søndag

i advent.

Ved Menighedsrådsmødet

den 24. november blev

Susanne Rahbek Jensen

valgt som formand. Susanne

har tidligere været redaktør

af Kirke og Sogn og har

desuden været medlem af

menighedsrådets forretningsudvalg.

Hun er således

ganske godt klædt på til opgaven.

Hun ønskes alt godt

for sit arbejde som formand

for Dalum menighedsråd.

Redaktionen


Film om Jesus og Paulus

Når vi går i kirke, hører vi ved

gudstjenesterne udvalgte brudstykker

fra de nytestamentlige

skrifter, fra brevlitteraturen er det

ofte tekster af og om den første

kristne missionær Paulus og så er

det naturligvis fra evangeliernes

optegnelser om Jesus. Det kan

måske være svært indimellem at

få mening ud af disse løsrevne

stykker, hvis ikke man lige husker

handlingsforløbet i det Det Ny

Testamente. Derfor tilbyder vi

som optakt til forårets to store

kristne højtider, Påsken og Pinsen,

et ”brush-up your Bible” med særlig

henblik på den nytestamentlige

fortælling om Jesus og Paulus.

I Påskeugen viser vi over 2 aftener

en af de større film, der er lavet

over evangeliernes fortælling om

Jesu liv og gerning. I hovedrollen

som Jesus ses Jermy Sisto, som

Maria Magdalene Jaqueline Bisset

og Gary Oldman spiller Pontius

Pilatus. Filmen vises i kirkens

anneks. Onsdag den 4. april vises

del 1 kl. 19.30, torsdag den 5. april

vises del 2 i forlængelse af en kort

Skærtorsdagsandagt, som begynder

kl. 19.00.

Op til Pinsen, ofte kaldet kirkens

fødselsdag, vises ligeledes

over 2 aftener en film om jøden

Saulus, der er romersk borger og

forfølger af den nye sekt kristendommen.

Saulus bliver overbevist

om at Jesus er Kristus og

indleder under navnet Paulus en

forkyndelse af kristendommen,

der skal nå ud over hele jorden.

Tirsdag den 22. maj vises 1. del og

onsdag den 23. maj 2. del, begge

dage kl. 19.00.

Lørdag den 28. april kl. 16 i kirken. Entré: 50 kr.

Koncert med Vox Aros

og Dalum Kantori

Vox Aros er et professionelt arbejdende

mandskor. Herrer fra det ganske

land mødes flere gange om året

og deltager i projekter på højt niveau.

Koret ser det som sit erklærede

mål og sin musikalske forpligtelse at

udbrede kendskabet til det herhjemme

ofte oversete repertoire for

mandskor. Særligt arbejder koret

med moderne ny dansk mandskorsmusik.

Koret har siden det debuterede

i 2003 under navnet ”Gadens

drenge” udover sin hjemlige koncertaktivitet

turneret Europa tyndt, og i

2008 vundet 1. pris (guld) ved den 1.

Internationale korkonkurrence i Guanzhou,

Kina. I april 2011 drog Vox

Aros med Carl Nielsen Masterclass

til Guanzhou i Kina som del af et

større dansk kulturfremstød.

Blandt komponisterne på eftermiddagens

koncertprogram kan

nævnes Lewkovitch, Poulenc,

Whitacre og Per Nørgård.

Pigestemmer bliver der dog og

lejlighed til at høre, når Vox Aros

sluttes sammen med kirkens eget

kor i Griegs ”Ave maris stella” og

Nystedts ”Peace”.

Dirigent Uffe Most er uddannet

pianist og dirigent, men også aktiv

som komponist og arrangør. I 20 år

var Uffe Most dirigent for Akademisk

Kor i Århus. Uffe Most vil af

mange her i byen særligt være kendt

som leder af Odense musikskole.

Umiddelbart efter koncerten i

kirken inviteres alle til reception i

annekset, hvor koret vil synge

verdslige sange og fortælle. Spørgsmål

fra salen er velkomne!

Vox Aros til korkonkurrence

i Guangzhou, Kina 2008.

Torsdag den 31. maj

kl. 17 i kirken

Ønskekoncert

med

Dalum Kantori

Har du et ønske?

Vil du gerne lytte til en bestemt

korsang, et orgelstykke

eller synge en salme,

så vil vi gerne opfylde ønsket,

hvis vi kan.

Vi har allerede modtaget

to ønsker, foruden alle dem

sangerne selv har afleveret.

Af hensyn til forberedelsen

og indstuderingen

må man henvende sig til organist

Jane Laut senest den

1. april 2012.

Telefonnummer og mailadresse

ses på bladets bagside.

Pigerne står for

præs entationen af eftermiddagens

musik.

5


6

De frivillige ved Dalum kirke

Der sker rigtig mange spændende

ting ved Dalum kirke i årets løb.

Der er f.eks. de mange velbesøgte

torsdagsmøder, der er filmaftner,

kirkefrokoster, kirkekaffe og

diverse andre arrangementer, hvor

der ofte behøves mange hænder.

Og faktisk er der mange hjælpsomme

hænder, fordi vi i årenes løb

har fået opbygget et stort korps af

dejlige mennesker, der gerne hjælper

til i det omfang, som tid og

kræfter tillader. Uden de frivillige

kunne vi slet ikke klare kirkens aktivitetsniveau.

Har du også lyst til

at være frivillig ved Dalum kirke, er

du velkommen til at kontakte for -

manden for frivilligudvalget Bodil

Mortensen, tlf. 66 17 36 96.

Menighedsrådet

Statistik for Dalum Sogn

Årstal 2007 2008 2009 2010 2011

Fødte i alt 89 98 104 91 71

Døbte i alt 90 75 77 98 73

Navngivet i alt 19 27 28 19 20

Konfirmerede i alt 55 66 64 27 47

Viede/kirkelig velsignelse 20 (2) 16 (2) 18 (4) 15 (1) 8 (2)

Døde i alt 58 55 40 47 43

Begravet / bisat i alt 122 104 104 108 105

Altergæster 2203 2037 2138 2104 1940

Udmeldelser af folkekirken 6 10 8 10 17

Indmeldelser i folkekirken 12 4 2 7 6

Indbyggere i Dalum sogn pr. 1. januar 6674 6598 6657 6744 6675

Antal gæster ved årets gudstjenester 6838 7476 7472 7004 6220

Gæsteprædikant og kirkefrokost

Mariæ Bebudelsesdag

Søndag den 25. marts kredser evangelieteksterne

om bebudelsen af

Jesu fødsel. Ved denne gudstjeneste

gæsteprædiker Mette Behrndtz. Til

daglig er Mette Behrndtz sognepræst

i det nordligste Jylland, men

hun har sine rødder her på Fyn.

Behrndtz har en forskningskarriere

ved Aarhus Universitet med en

ph.d. i Det Gamle Testamente. Hun

underviser på Teologi for Lægfolk

og har desuden arbejdet med reli-

gionsmøder mellem kristne og

muslimer i lyset af det arabiske

forår, i den sammenhæng skal hun

i dette forår bl.a. til Beirut.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost

i annekset.


Udstilling i Annekset

Marie Bech

Udstillingen med Marie Bechs malerier

og papirklip, der begyndte

22. febr., fortsætter til 30. marts.

Den er omtalt i forrige kirkeblad.

Uffe Petersen

Anna Mette Grue

Uffe Petersen er født i Kerteminde.

Han er uddannet som billedkunstner

i Odense og desuden i keramik

i Kerteminde. Han har undervist i

billedkunst og er medlem af udstillingsudvalget

for udstillingsbygningen

på Filosof gangen, hvor han

også har udstillet.

Olie og acryl er det foretrukne

materiale til hans billeder. Uffe

Petersen har udstillet talrige

steder, bl.a. på adskillige rådhuse

på Fyn, på offentlige institutioner,

på Odense Universitetshospital,

på Ulriksholm Slot og i adskillige

private firmaer, deriblandt Albani

Bryggerierne, Fyens Stiftstidende

og Odense Marcipanfabrik. Uffe er

et kendt ansigt i området, idet han

er ansat ved Sanderum kirke.

Udstillingen varer fra den 31.

april – 29. juni.

Anna Mette Grue Pedersen

Pastor Alice Lind Jespersen

in memoriam

Fredag den 20. januar 2012 døde

pastor Alice Lind Jespersen, Dalum

Kloster, 83 år gammel. For 14 år

siden flyttede Alice Lind Jespersen

til Dalum Kloster efter et langt og

begivenhedsrigt liv som sognepræst

i Horsens, Vor Frue Kirke i

Odense, Veflinge og den danske

kirke i Tandil i Argentina.

Hun havde også et par år undervist

på et præsteseminar i Pakistan

og uforfærdet cyklet alene kvinde

gennem Afghanistan. Alice var, da

hun begyndte som præst i 1959, i

øvrigt blandt de allerførste kvindelige

præster i den danske folkekirke.

Som pensionist flyttede hun til

Dalum og her blev hun en trofast

kirkegænger. Derfor faldt det os

helt naturligt at spørge en ældre,

garvet kollega, om ikke hun af og til

ville prædike ved en gudstjeneste.

Det ville Alice heldigvis gerne og

gennem årene har menigheden i

Dalum således med jævne mellemrum

kunnet glæde sig over hendes

klare evangeliske forkyndelse.

Dorthe Tofte-Hansen

og Lars Hagensen

Menighedsrådet mødes 1

gang om måneden i annekset,

hvor rådet tager sig af

kirkens bygninger, økonomi

og i det hele taget

sørger for at der er gode

rammer om evangeliets

forkyndelse i Dalum sogn.

Menighedsrådsmøderne er

offentlige og finder sted i

annekset.

Menighedsrådsmøder

i foråret:

Onsdag den 7. marts

Tirsdag den 27. marts

Onsdag den 25. april

Onsdag den 30. maj

Onsdag den 20. juni

Ældreklubben

Ældreklubben mødes hver onsdag

i kirkens anneks kl. 14.30 - 16.30.

7. marts: Rundtur på Vestisland

v. Ingrid Bjerregaard

14. marts: Lizzie og Kirsten

underholder

21. marts: Pakkespil. Medbring

en gave til 20-25 kr.

28. marts: Heimerkoret

underholder

11. april: Mennesker på min vej

v. Anne-Lise Arnstrup

18. april: John og Christian

underholder

25. april: Generalforsamling.

Forslag skal være formanden

i hænde senest 11. april

23. maj: Bustur

Else Larsen, formand for ældreklubben

Ældreklubben starter op igen

den 7. september.

7


Gudstjenester

4. mar. 2. søndag i fasten

08.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Landsindsamling*

11. mar. 3. søndag i fasten

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

18. mar. Midfaste

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

25. mar. Mariæ bebudelses dag

10.00 Mette Behrndtz og Lars Hagensen

Kirkefrokost

31. mar. Småbørnsgudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

1. april Palmesøndag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

5. april Skærtorsdag

19.00 Lars Hagensen

Filmaften del 2*

6. april Langfredagmesøndag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

7. april Påskelørdag nat

22.30 Alle kirkens ansatte medvirker

8. april Påskedag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

9. april 2. påskedag

10.00 Lars Hagensen

15. april 1. søndag efter påske

08.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

22. april 2. søndag efter påske

08.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

29. april 3. søndag efter påske

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Kirkekaffe

4. maj Bededag

09.30 Konfirmation Begge præster

11.30 Konfirmation Begge præster

6. maj 4. søndag efter påske

10.00 Konfirmation Begge præster

12. maj Dåbsgudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

13. maj 5. søndag efter påske

08.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

17. maj Kristi himmelfarts dag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

20. maj 6. søndag efter påske

08.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

27. maj Pinsedag

10.00 Lars Hagensen

Hele Kantoriet medvirker.

Peter Holling, trompet, medvirker.

2. pinse 2. Pinsedag

10.00 Lars Hagensen

2. juni Småbørnsgudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

3. juni Trinitatis søndag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkelige handlinger

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved

fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage

efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller

sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i

hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Til den ugifte mor fremsendes fra kirkekontoret en Vejledning om faderskab.

Dåb

I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Dåb ved morgengudstjenesten

kl. 8.30 er også en mulighed. Kirkekontoret kontaktes og derefter den præst, som

har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg i hjemmet. For fadderne

(2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og over konfirmationsalderen.

Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

Navngivning

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning

sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med

digitalSignatur via www.personregistrering.dk

Vielse/velsignelse

Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes

den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig

til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring,

der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan

også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder

og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt

indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til

samtalen hos præsten forud for velsignelsen.

Dødsfald

Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter,

bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets

præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales.

Se også www.odense.dk/kirkegaarde

Børn og Unge

De grønne pigespejdere

Pernille Jensen,

Tlf. 60 22 15 57

KFUM-Spejderne

Randi Strib

r_strib@hotmail.com

22 36 73 93

Dalum Spejdercenter

Birkedals allé 63

5250 Odense SV

FDF

Lars E. Nielsen,

Hverringevej 7,

5230 Odense M

Tlf. 65 91 63 39

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan rekvirere

kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle

gudstjenester. De skal blot ringe til kirkekontoret,

tlf. 66 13 24 14, inden fredag

kl. 13.00.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd

Ansvarshavende redaktør er:

sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen.

Papir: 100% genbrugspapir

fra Dalum Papir A/S.

Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense.

Dalum kirke

www.dalumkirke.dk

www.dalumke.dk

Sognepræst Lars Hagensen (KBF)

Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,

Tlf. 66 17 97 73. E-mail: lhha@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen, Dalumvej 112 B,

5250 Odense SV, Tlf.: 66 13 20 60.

E-mail: dath@km.dk. Træffes ikke mandag.

Kirkekontoret: Kordegn Poul Kjærsgaard

Sørensen og kordegn Birgit Nielsen,

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,

E-mail: dalum-kirkekontor@live.dk

tlf. 66 13 24 14.

Kirkens kontor er åbent tirsdag til fredag

9-13, torsdag tillige 16-18. Mandag lukket.

Organist Jane Laut,

Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup,

privat 64 48 11 51. E-mail: jlaut@mail.dk

Kirketjenere Irene Fogt og

Poul Erik Jørgensen

træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.

Formand for menighedsrådet:

Susanne Rahbek Jensen, tlf. 66 19 13 98,

susanne.rahbek.jensen@skolekom.dk

Dalum sogns menighedsråd:

Oplysninger om menighedsrådets medlemmer

og enkeltposter findes på kirkens

hjemmeside www.dalumkirke.dk

Trykt på CyclusOffset 100 g/m 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!