ek-nyt/mar. '04 - Foreningen af Erhvervskvinder

erhvervskvinder.dk

ek-nyt/mar. '04 - Foreningen af Erhvervskvinder

ErhvervsKvinder Århus

April 2008

Velkommen

på Varna Palæet i Marselisborgskoven

Onsdag 9. april kl. 18.00

Sandhedens øjeblik...

Passionate People Performing!

Intet brand i verden er stærkere end sine repræsentanter! Fremtidens

salg handler om brandselling! Det er dig der skal gøre

forskellen over for konkurrenterne. Det er dit ansvar at tage markedsandelene.

Det er slut med at gemme sig bag produktet.

Ud af busken, skin igennem og vær en inspirerende & passioneret

ambassadør for dit brand! Velkommen til en intensiv, inspirerende

og case-dokumenteret forelæsning hvor Nicolai Jørgensen,

Connectia, fortæller om:

· hvordan du realiserer dit salgspotentiale og bliver en passio

neret sælger ved at finde inspiration, energi & mening i din

virksomheds brand

· hvordan du lærer at elske, ”leve” og sælge dine produkter

gennem oplevelse, indlevelse & medlevelse af dit brand

AFBUD – OBS! NY PROCEDURE

Fremover kan afbud ske som følger:

Pr. mail: afbud@ekaarhus.dk eller pr. brev til Dorte Hansen, Hans Broges

Vej 14 8220 Brabrand mandag d. 7. april senest kl. 18.00

Ved manglende afbud, opkræves et gebyr på 150 kr


Nyt fra formanden

Kære Erhvervskvinder

En stor tak til de af jer, der mødte op på generalforsamlingen

og deltog aktivt i såvel generalforsamlingen

som den efterfølgende livlige debat om foreningens

fremtid.

Deltagerantallet ved månedsmøderne har gennem

nogen tid været vigende. Samtidig må vi erkende,

at gennemsnitsalderen i medlemsgruppen er steget

markant de seneste år. Vi står således overfor

nogle væsentlige udfordringer, hvis foreningen skal

udvikle sig.

På generalforsamlingen blev jeg valgt til ny formand.

Et valg, som jeg hermed siger mange tak for.

Jeg glæder mig meget til sammen med den nye bestyrelse

at tage fat på de opgaver, vi står overfor.

Bestyrelsen består i det kommende år af: Karin Buhl

Slæggerup, formand · Anne Marie Schou Ringive ·

Nyt medlem - velkommen til

Tillykke til

Lis Glibstrup

60 år d. 19. april

Lise Maj Jensen

Titel: Psykolog

Ansvarsområde: Psykologisk

rådgivning, supervision og kursusvirksomhed.

Else Borup · Gritt Nørgaard · Jonna Lassen · Liselotte

Christensen og Pia Breum.

Den nye bestyrelse afholder det første bestyrelsesmøde

den 2. april, hvor bl.a. de forskellige bestyrelsesopgaver

vil blive fordelt.

Under debatten efter generalforsamlingen kom deltagerne

med en lang række spændende idéer og input.

Mange af forslagene er helt enkle og ligetil at gennemføre,

hvor andre kræver mere bearbejdning og en

længere tidshorisont. Størstedelen af foreningens

program for det kommende år ligger allerede fast,

men det skal ikke forhindre os i sideløbende at implementere

nogle af idéerne allerede i år.

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle et dejligt forår, og

jeg vil glæde mig til at hilse på jer på de kommende

møder i Erhvervskvinder.dk Århus.

ORIENTERING

Karin Buhl Slæggerup

Formand

HUSK HUSK HUSK HUSK

Ved såvel maj som juni mødet

deltager man ved TILMELDING

og ikke afbud.

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside

erhvervskvinder.dk under

lokal kalender. Hvad angår maj mødet

er der begrænset deltagerantal

(50 deltagere), og tilmelding sker

efter først-til-mølle.

Der afholdes

hovedbestyrelsesmøde

i ErhvervsKvinder.dk

i Århus

26. april 2008.


Referat af sidste møde

Af Liselotte Christensen

En meget langt fra kedelig generalforsamling

På generalforsamlingerne i foreningen kommer

der ofte nogle gode, interessante og

måske endda kontroversielle forslag, vi skal

tage stilling til. Da dagsordenen til dette års af

slagsen poppede op på min pc, sprang mine

øjne derfor hurtigt ned til punkt 7 ”Indkomne

forslag”. De gled hurtigt over de to første forslag

og stoppede så ved det tredje, der handlede

om kontingentnedsættelse for pensionister

og efterlønnere. Hva’behar. Jeg måtte lige

blinke et par gange og stille skarpt på teksten

for at sikre, at jeg havde læst rigtigt. Nedsat

kontingent for pensionister i en forening af erhvervskvinder,

hvor man enten skal være erhvervsaktiv

eller aktiv i det hele taget for at

være med. Og hvor den årlige kontingentsats

er uændret siden Ruder Konge var knægt og

dermed næppe kan betyde tiggerstaven for

nogen. Se det forslag rummede jo en ganske

interessant mulighed for at være tilpas kontroversielt

til at give en god debat. Så jeg skulle i

hvert fald med! Nå ja, det skulle jeg jo alligevel,

for jeg er jo med i bestyrelsen, og referatet

skriver jo heller ikke sig selv, såååååh…!

En aften i Erhvervskvinder.dk er sjældent en

kedelig forestilling. Det blev denne aften da

heller ikke. Javel, der er naturligvis nogle helt

faste punkter, vi skal igennem. Og helst på

fornuftig vis. Men så snart vi nåede til de indkomne

forslag, bød medlemmerne ind. Med

brask og bram. Det er ikke Holdningsløse Tidende

dette her. Det er kvinder, der kan, tør og

vil. Vores kompetente ordstyrer havde sit hyr

med at holde styr på talerrækken. Og det er jo

ikke fordi, vi ikke synes, at vi skal overholde

høflighedens kendte regler omkring køkultur.

Der er blot så meget, der brænder på for at

blive sagt.

Erhvervsrettede kurser blev skudt til hjørnespark.

Netværksbogen blev endeligt begra-

vet. - Jeg må altså se at have fundet ud af,

hvordan jeg skriver medlemsoversigten ud i

A5 format - hæftet i ryggen! Og det tredje forslag

blev - efter den forventede herlige og heftige

debat, hvor argumenter for og imod fløj

gennem luften - afvist. Adrenalinet kunne atter

lægge sig til rette i hvileposition!

Efter en vel overstået generalforsamling

kunne vores nye forkvinde, Karin Buhl Slæggerup,

så endelig præsentere resultatet af den

medlemsundersøgelse, vi gennemførte for

snart ét år siden. Derefter skulle vi på café. Og

lave gruppearbejde. Nå ja, det var nu i starten

en noget tørlagt café. Men Karin tog en hurtigt

beslutning og bød på en drink. På foreningens

regning forstås. Hurra for en stærk kvinde på

formandsposten! Lone Borup havde indvilliget

i at være facilitator på processen. Vi måtte

(næsten) skrive på dugene og to vigtige

spørgsmål skulle besvares: Hvordan får vi

flere medlemmer og hvordan holder vi på

dem, vi har.

Snakken gik højlydt - som altid - og idéerne var

mange. Lone måtte slå hårdt på lysestagerne

for at få ørenlyd. Tiden skulle overholdes. Caféejerne

stod for præsentationen og svarene

hang på vægge og vinduer. Mentorordning, aktivering

af medlemmerne på månedsmøderne,

nedsættelse af arbejdsgrupper til at arrangere

månedsmøderne, genetablering af ordningen

med faste ”omsorgspersoner”, der tager sig af

gæster og nye medlemmer, mere presseomtale

etc., etc.

Karin tog skyndsomt café-dugene i sikker forvaring,

da vi begyndte at bryde op. De vil nu

blive studeret nærmere af bestyrelsen, så vi kan

få sat aktiviteter i gang, der kan sikre vores fortsatte

eksistens og måske endda ekspansion.

Det bliver spændene at være med til.


Café, debat og livlige kvinder

Det var en flok meget engagerede, idérige og

til tider temmelig højrøstede kvinder, der aktivt

drøftede foreningens fremtid ved de – i dagens

anledning - aflange caféborde. Og der

kom mange spændende forslag frem. Både

til hvordan vi gør foreningen endnu mere attraktiv

– ikke bare for de medlemmer, vi allerede

har, men også for de nye medlemmer, vi

håber på at kunne tiltrække. Og til hvordan vi

skaber fornyelse af indholdet på medlemsmøderne.

Idéerne koncentrerede sig om fem hovedområder:

Udadvendte aktiviteter, mødeindhold,

mødeafvikling, medlemspleje og generelle

forhold.

Vi skal arbejde mere målrettet på at markedsføre

foreningen, både overfor vore egne

netværk og i forhold til pressen. Vi skal blive

mere synlige på internettet, så kvinder, der

søger efter professionelle netværk, naturligt

vælger os. Og vi skal netværke med andre

netværksorganisationer. Vi skal kort sagt blive

mere bevidste om, at foreningen kun består i

det lange løb, hvis vi spreder budskabet om

os selv. Hvem er så vi? Ja, det med pressen,

internettet og de andre netværk tager bestyrelsen

sig af. Resten - det er du, jeg og alle

andre medlemmer ansvarlige for. Det sker

ikke af sig selv. Så spred den gode historie om

Erhvervskvinder.dk! Når du er på job. Når du

er på kursus. Når du møder kvinder, som du

selv har lyst til at møde igen i EK.

Kvindemessen i februar måned har vakt stor

begejstring. Den blev fremhævet som ét af de

bedste arrangementer, vi længe har holdt. En

gentagelse med jævne mellemrum fremover

vil have høj prioritet. Der var også en opfordring

til at se på nye former for arrangementer.

I forvejen har vi jo 1-2 virksomhedsbesøg

om året, et social arrangement – en udflugt

oftest i juni måned samt månedsmøder med

fagligt interessante gæsteforelæsere eller

mere folkelige foredrag af forskellige kendisser.

Men der skal findes andre måder at afholde

månedsmøderne på. Måder, hvorpå vi

i langt højere grad involverer og engagerer

mødedeltagerne på møderne.

Vi skal også blive endnu bedre til at modtage

nye gæster og nye medlemmer. Og vi skal

blive bedre til at blande os med mødedeltagere,

som vi ikke er i netværksgruppe med. Vi

kan lige så godt indrømme, at det er vi

mange, som ikke er gode nok til! Nogle af os

driver endda bevidst vold mod det vedtagne

system med at trække et tilfældigt bordnummer.

Så vi kommer til at sidde mellem dem, vi

allerede kender. Igen og igen! Men når vi altid

sidder sammen med dem, som vi kender

godt, hvordan skal vi så lære andre at kende?

Og ikke mindst – hvordan skal de lære os at

kende?

Når vi er ved de nye medlemmer, så blev caféaftenen

for netop denne gruppe medlemmer

fremhævet som en rigtig god og frugtbar

foreteelse. Nye medlemmer får fra starten af

kontakt til andre i medlemskredsen, der er i

samme situation, som dem selv. Det giver et

rigtigt godt udgangspunkt for, at man ikke føler

sig om ”Palle alene i verden” på næste månedsmøde.

Man kender nogen, som kender

nogen!

Vi skal være bedre til at bruge hinanden indbyrdes.

Til at øse af den store viden, som vi

samlet set har i medlemskredsen. Vi skal

også blive bedre til at gøre det legalt at være

den, der gerne vil modtage. Vi skal etablere

en mentorordning, hvor mentorer og mentees

kan finde sammen efter behov og erfaring

under ordnede forhold.

Listen over gode og gennemtænkte idéer var

endnu længere end det, der er plads til at beskrive

her. Og den vil bestyrelsen nærlæse

med stor interesse i den kommende tid, så vi

kan få tingene sat i værk.

Men allerførst skal vi alle sammen – du og jeg

- erkende, at kun hvis vi hver især yder en indsats

og bidrager til foreningen, vil det lykkes

for os at sikre Erhvervskvinder.dk som en levedygtig

forening i konstant udvikling.


Nyttige oplysninger

Mødeafbud

Som medlem er man automatisk tilmeldt møderne.

Mødeafbud skal ske til den anførte adresse på forsiden

af EK Nyt - og helst på mail.

Den anførte mail-adresse er oprettet specielt til formålet

at melde afbud, den aflæses kun én gang om

måneden - og derfor kan man ikke skrive andre beskeder

til bestyrelsen.

Adresseændring

Ændring af adresse og andre vigtige ændringer såsom

email-adresser kan du foretage via Medlemsområdet,

hvor du går ind med dit brugernavn og

password og retter i din profil

Gæstetilmelding

Gæstedeltagelse: kr. 300,-

Medlemmer skal helst tilmelde gæster senest 10

dage før mødet, så bestyrelsen har mulighed for at

sende det potentielle medlem alle relevante oplysninger

inden mødet.

Arrangementudvalg

Har I interessante forslag til foredrag modtages disse

med glæde. Send en mail til Liselotte:

lich_9@hotmail.com

Netværksgrupper

Der er lige nu 7 aktive netværksgrupper i Erhvervskvinder.dk,

Århus og der er 7 mere på vej. 4 af de 7

aktive grupper er lukkede grupper, som har kørt igennem

en årrække, 3 nye netværksgrupper er så småt

skudt i gang eller på vej til at starte. Og de sidste 7 ligger

og ulmer - venter på flere netværkskvinder. At

danne netværk er en god mulighed for dig til at få udvidet

dine bekendtskaber og få opbygget og dyrket

nye muligheder. Besøg Erhvervskvinder.dk's hjemmeside,

klik ind på Århus, dernæst netværksgrupper

og se, hvad du kan bruges til og bruge. Hvis du vil vide

mere kontakt kbu@midtjyskturisme.com

EK´s hjemmeside

Vores hjemmesideadresse er www.eknet.dk eller

www.erhvervskvinder.dk.

Under “medlemsområde” kan du komme ind med

brugernavn og password. Brugernavnet er det første

bogstav i dit fornavn og de 3 første bogstaver i

efternavnet. Password er det samme som brugernavnet

efterfulgt af din fødselsdato.

Eksempel: Hanne Poulsen, født den 12.

Brugernavn: hpou - password; hpou12

(enkelte personer har deres fulde fornavn som brugernavn)

Bestyrelsen

Formand

Karin Buhl Slæggerup

Tlf. 2043 7254

kbu@midtjyskturisme.com

Arrangementsansvarlig

Liselotte Christensen

Tlf. 2511 6290

llch_9@hotmail.com

Anna Marie Schou Ringive

Tlf. 4513 5859

am.ringive@rd.dk

Regnskabsansvarlig

Gritt Nørgaard

Tlf. 2876 9026

grittnorgaard@mail.dk

Jonna Lassen

Tlf. 4016 3239

jonnalj@yahoo.dk

Else Borup

Tlf. 86100838

elseborup@yahoo.dk

IT ansvarlig

Pia Breum

Tlf. 87383566

pia.breum@jp.dk


Aktiviteter i foreningerne 2008

EK-ÅRHUS___________________________

9. apr.: Foredrag -Sandhedens øjeblik...

14. maj: Besøg hos Danish Crown

Horsens

EK-AALBORG________________________

5. apr.: Landskonferencen 2008

"Kvinder på toppen"

EK-ESBJERG________________________

30. apr.: Karrierekvindens succespunkt -

find det og brug det

30. maj: Sommerudflugt til København

EK-HERNING_________________________

Ikke oplyst

EK-KOLDING_________________________

15. apr.: Intuition - ledelse med hoved og

hjerte

20. maj: Virksomhedsbesøg Rambøll med

udflugt til Ny Hansborg

EK-KØBENHAVN____________________

5. apr.: Landskonference 2008 i Ålborg -

Kvinder på toppen

21. apr.: Besøg hos Laudrup Vin

21. maj: Kom maj du søde milde...

med Pernille Aalund

EK-ODENSE__________________________

9. apr.: Trine Gregorius

"Fra kylling til kælling"

14. maj: Merete Eldrup, TV2

EK-RINGKØBING____________________

Ikke oplyst

EK-TØNDER__________________________

28. apr.: Irma Lauridsen

26. maj: Besøg på Alsion og Langenberg

Grafisk

EK-VIBORG__________________________

14. apr.: Det sunde liv

7. maj: Kolindkuren, duer den i mindre

virksomheder?" v/Annette Tin

More magazines by this user
Similar magazines