ÅRSRAPPORT 2012 - Dantherm

dantherm.com

ÅRSRAPPORT 2012 - Dantherm

Årsrapport

2012


inDeX inDeX

inDhoLD Dantherm

LeDeLsesBeretning

04 Hoved- og nøgletal

05 Interview med ledelsen

07 Strategi

08 Væsentlige begivenheder

09 Overblik 2012

09 Forventninger til 2013

10 HVAC

12 Telecom

14 Aktionærinformation

16 Redegørelse for

selskabsledelse

18 Redegørelse for

samfundsansvar

20 Risikostyring

22 Regnskabsberetning

pÅtegninger og

erkLæringer

24 Ledelsespåtegning

25 Den uafhængige revisors

erklæringer

LeDeLse og

koncernoversigt

26 Bestyrelse og direktion

29 Koncernoversigt

koncernregnskaB

31 Resultatopgørelse

31 Totalindkomstopgørelse

32 Balance – Aktiver

33 Balance – Passiver

34 Egenkapitalopgørelse

35 Pengestrømsopgørelse

36 Noter

moDerseLskaBsregnskaB

63 Resultatopgørelse

63 Totalindkomstopgørelse

64 Balance – Aktiver

65 Balance – Passiver

66 Egenkapitalopgørelse

Dantherm LtD.

Clevedon, England

Dantherm as

Skallestad, Norge

Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert

Olsen. Virksomhedens første produkt var

et varmluftsaggregat til opvarmning af

værksteder og industribygninger.

I 1970’erne blev produktprogrammet

udvidet med affugtere og ventilationsprodukter,

i 1980’erne med mobile

varme- og køleenheder til forsvaret

og nødhjælpsorganisationer og i

1990’erne med klimastyringsprodukter til

teleindustrien.

I dag er Dantherm struktureret i de to

forretningssegmenter HVAC (Heating,

Ventilation, Air Conditioning) og Telecom.

Inden for forretningssegmentet HVAC

er Dantherm en betydende europæisk

leverandør af produkter og løsninger, der

bygger på mere end 50 års erfaring inden

for opvarmning, ventilation, køling og

affugtning af luft.

Inden for forretningssegmentet

Telecom er Dantherm en førende global

leverandør af produkter til klimastyring af

radiobasestationer.

Dantherm blev børsnoteret i 2002 på

NASDAQ OMX Copenhagen og har i dag

ca. 3.600 aktionærer.

67 Pengestrømsopgørelse

Dantherm aB

68 Noter

Söderköping, Sverige

Dantherm air hanDLing co., LtD.

Suzhou og Beijing, Kina

Dantherm inc.

Spartanburg, USA

Dantherm air hanDLing sp. z o.o.

Warszawa, Polen

Dantherm a/s

Skive, Danmark

Dantherm air hanDLing a/s

Skive, Danmark

2 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 3


inDeX inDeX

hoveD- og

nØgLetaL

TDKK 2012 2011 2010 1) 2009 1) 2008

hoveDtaL

Resultatopgørelse:

Nettoomsætning 482.057 550.312 464.626 431.185 2.027.364

Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 12.516 43.387 31.717 -12.023 97.196

Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) -6.172 22.528 6.854 -68.661 41.434

Goodwillnedskrivninger 0 0 0 -23.636 0

Driftsresultat (EBIT) -6.172 22.528 6.854 -92.297 41.434

Resultat af finansielle poster -11.747 -12.771 -20.701 -20.723 -36.031

Resultat for fortsættende aktiviteter før associerede virksomheder -17.919 9.757 -13.847 -113.020 5.403

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0 0 -30.686 0 0

Resultat før skat -17.919 9.757 -44.533 -113.020 5.403

Årets resultat for ophørte aktiviteter 0 -1.423 -1.945 -181.491 -18.774

Koncernens andel af årets resultat -16.523 4.278 -43.850 -293.050 -17.903

Balance ultimo:

Arbejdskapital 61.755 92.267 87.622 191.223 336.307

Netto rentebærende gæld 188.326 187.081 186.865 459.084 446.104

Balancesum 415.138 462.688 457.389 1.055.527 1.395.355

Egenkapital 111.900 129.550 128.777 166.932 466.958

Investeret kapital inkl. goodwill 300.226 316.631 315.642 626.016 913.062

Pengestrømme:

Pengestrøm fra driftsaktivitet 19.829 19.775 3.176 76.864 164.542

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -20.434 -19.857 100.499 -26.784 -61.455

– Heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter 0 -645 107.289 0 -1.426

– Heraf køb af materielle aktiver -2.590 -2.499 -933 -13.607 -49.052

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -10.845 -12.797 -68.618 -25.401 -7.815

Pengestrøm fra ophørte aktiviteter 0 -1.005 60.350 -55.461 0

nØgLetaL

Regnskabsmæssige nøgletal:

Vækstrate -12,4% 18,4% 7,8% - -5,9%

Overskudsgrad -1,3% 4,1% 1,5% -21,4% 2,0%

Afkast af investeret kapital -2,0% 7,1% 1,5% - 4,3%

Egenkapitalandel 27,0% 28,0% 28,4% 16,8% 33,6%

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Aktierelaterede nøgletal:

548 585 537 578 2.266

Resultat pr. aktie (EPS), DKK -2,32 0,60 -6,17 -41,22 -2,51

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK -2,32 0,60 -6,17 -41,22 -2,51

Cash flow pr. aktie, DKK 2,79 2,78 0,45 10,81 23,11

Udbytte pr. aktie, DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indre værdi ultimo, DKK 15,6 18,0 18,1 24,7 65,2

Børskurs ultimo, DKK 14,7 13,9 18,0 20,0 44,4

K/IV 0,94 0,77 1,00 0,81 0,68

Antal 1.000 aktier ultimo á DKK 10 (2008-2010: DKK 50) 7.191 7.191 7.191 7.191 7.191

1) Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 præsenteres jævnfør IFRS 5. Der er ikke sket korrektion af tallene for 2008 vedrørende frasalget af Dantherm Filtration

Gruppen i 2010.

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning 2010 og IAS 33.

Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 61.

Jørgen Møller-Rasmussen

Bestyrelsesformand

hvorfor er fremgangen fra

2011 ikke fortsat i 2012?

Grunden til, at Dantherm ikke har haft

den forventede vækst i omsætning og

indtjening i 2012 er primært, at salget til

telecom netværksleverandørerne har været

lavere end forventet. Her har vi få store

kunder, som har købt væsentligt mindre

end i 2011.

hvorDan har De Øvrige forretningsomrÅDer

uDvikLet sig?

Omsætningen for forretningssegmentet

HVAC er steget 18 % i 2012, hvilket var

over vores forventning i et europæisk

marked præget af lav vækst. Stigningen

er et resultat af en målrettet markeds- og

udviklingsindsats inden for alle produktområder,

hvilket har medført, at vi har

vundet markedsandele. Inden for forretningsområdet

mobil varme og køl blev

omsætningen næsten fordoblet i forhold

til 2011, og inden for ventilationsforretningen

har vi haft en vækst på ca. 18

% primært drevet af boligventilationsprodukter.

Det er kun inden for affugterområdet,

at salget har været lidt mindre,

hvilket primært skyldes, at vi i 2011 havde

et ekstraordinært salg i forbindelse med

oversvømmelser i København. Også omsætningen

til Telecom netværksoperatø-

interview

meD LeDeLsen

rerne er steget med 18 % i 2012 som følge

af vores strategiske indsats.

er strategien for Dantherm

ænDret som fØLge af uDvikLingen

i 2012?

Nej, den overordnede vækst- og indtjeningsstrategi

er ikke ændret, men

centrale indsatsområder inden for markedstilstedeværelse,

produktudvikling,

omkostningseffektivitet og kapitalstruktur

er blevet tilpasset. Desuden er Dantherm

positioneret til en normalisering i efterspørgslen

fra netværksleverandørerne.

er Der konkrete pLaner om at

etaBLere sig pÅ nye markeDer?

Ja, som nævnt er en udbygning af

Dantherms markedstilstedeværelse en

vigtig del af vækststrategien, og der er

konkrete planer om at etablere egen repræsentation

i bl.a. Tyskland, Rusland og

Mexico i 2013. Vi skal tættere på kunderne

på de større markeder, og være mere

lokale med de services, vi kan tilbyde. Det

vil styrke vores konkurrenceposition og

give et større markedspotentiale.

Torben Duer

Administrerende direktør

Dantherm har i 2012 etaBLeret

nyt kontor i Beijing. hvaD er

pLanen her?

Kontoret i Beijing er etableret som et

salgskontor med showroom for udvalgte

Telecom- og HVAC-produkter. Målet er at

være tættere på de kinesiske teleoperatører

og beslutningstagere i Kina, og få

en bedre markedsdækning på dette store

marked. I forbindelse med etableringen af

kontoret i Beijing er den kinesiske salgsorganisation

blevet styrket, og der er lavet

aftale med en kinesisk salgspartner. Der er

i 2012 også etableret et nyt showroom på

fabrikken i Suzhou, og planen er også her

at udvide salgsaktiviteterne i 2013.

hvaD har Den forstærkeDe

BranDing meD nyt Logo, ny

hjemmesiDe og CONTROL YOUR

CLIMATE BetyDet for Dantherm?

Dantherms forretningsgrundlag er klimastyring,

og vi har mere end 50 års erfaring

med udvikling af energieffektive løsninger

inden for opvarmning, ventilation, køling

og affugtning af luft. Formålet med den

forstærkede branding er at blive bedre

til at fortælle denne gode historie om

Dantherm. Vi har i 2012 skabt større synlighed

omkring Dantherm-navnet, hvilket

bl.a. kan ses af den stigende trafik på vores

4 Dantherm Årsrapport 2012 5 Dantherm Årsrapport 2011

Årsrapport 2012 Dantherm 5


inDeX inDeX

nye hjemmeside. Det nye claim CONTROL

YOUR CLIMATE beskriver kort og præcist

det, Dantherm står for.

hvaD BetyDer Den stigenDe fokus

pÅ energieffektivitet for

Dantherm?

Det betyder, at vi forventer et voksende

marked for vores produkter. Inden for

klimastyring er energiforbruget en vigtig

faktor, og overalt i verden vil fokus på

energieffektivitet blive skærpet i de kommende

år - både som følge af myndighedskrav

og på grund af besparelser ved

lavere energiforbrug. Inden for Telecom

er der stigende fokus på at reducere

energiforbruget til kølingen af de mobile

radiobasestationer, og vi ser samtidig et

godt potentiale for vores HVAC-ventilationsprodukter,

der er udviklet til at spare

på energien, og er blandt de mest energieffektive

på markedet.

proDuktuDvikLing er en vigtig

DeL af Dantherms strategi.

hvaD er Der sket pÅ Dette omrÅDe

i 2012?

Gennem årene har Dantherm leveret

mere end en million klimastyringsprodukter.

Det giver stor erfaring med termodynamiske

løsninger - en erfaring, som vi

bygger videre på i vores løbende produktudvikling.

Inden for Telecom er udviklingen

af et globalt produktprogram fortsat

i 2012, med en intensivering af samarbejdet

mellem udviklingsafdelingerne i Danmark,

Kina og USA. Der er lanceret nye

produkter til frikøling og Combo cooling,

og vi arbejder på et nyt Air Conditionerprogram.

Inden for HVAC har der været

stor udviklingsaktivitet på affugter- og

boligventilationsområdet, hvor en række

nye produkter er blevet lanceret.

Dantherm har en stor proDuktion

i Danmark. er Den konkurrenceDygtig?

Vi arbejder løbende på at sikre, at produkterne

der produceres på alle Dantherms

fabrikker er konkurrencedygtige. I Danmark

er der gennem årene investeret betydeligt

i automatisering, og vi optimerer

produktionsprocesserne løbende. Der

er også igangsat et projekt til effektivisering

af de administrative processer, så vi

kan blive ”best in class”, når det gælder

ordrehåndtering, indkøb, logistik, produktionsplanlægning

og forsendelse. Der

er desuden gennemført tilpasninger i

produktionskapaciteten og i funktionærstaben

i 2012, som vil reducere de faste

omkostninger i 2013.

har Dantherm Den rigtige kapitaLstruktur

tiL Den pLanLagte

vækst?

Vi har i 2012 fortsat arbejdet med at forbedre

kapitalstrukturen således, at vi har

den nødvendige likviditet til at gennemføre

de tiltag, der skal sikre væksten. Vi har

reduceret arbejdskapitalen ultimo 2012

til kun at udgøre 13 % af omsætningen,

hvilket er en forbedring på 4 procentpoint

i forhold til udgangen af 2011. Det har

givet os et positivt cash flow fra driften på

20 millioner kroner. Derudover har vi på

baggrund af resultatet for 2012 genforhandlet

vores bankaftale med det resultat,

at vi fortsat har tilsagn om uændrede

kreditrammer frem til 1. maj 2014. Vi vurderer

herudover kontinuerligt om der er

partnermuligheder, som kan bidrage til

forretningsudviklingen og en styrkelse af

kapitalgrundlaget.

hvorDan arBejDer Dantherm

meD csr?

Udgangspunktet for arbejdet med social

ansvarlighed er FN’s Global Compact – de

10 principper om menneskerettigheder,

arbejdstageres rettigheder, miljø og

antikorruption. I Dantherm spiller miljøforbedringer

og socialt ansvar en vigtig rolle,

og det er en integreret del af virksomhedskulturen.

hvorDan har Dantherm power

uDvikLet sig i 2012?

Aktiviteterne i Dantherm Power omfatter

udvikling og salg af brændselscelleprodukter

til nødstrømsanlæg primært

til teleindustrien og kraftvarmeanlæg til

private hjem. Den forretningsmæssige

udvikling i Dantherm Power bevæger sig

fortsat i en positiv retning, og omsætningen

er steget med ca. 28 % i forhold til

2011. Dantherm har sammen med Ballard

Power Systems Inc., Canada overtaget

Danfoss’ ejerandel på 10 % i Dantherm

Power i december 2012. Det har betydet,

at Dantherms ejerandel er steget fra 38 %

til 43 %. Cash flowet i Dantherm Power er

fortsat negativt, og Dantherm og Ballard

har derfor ydet konvertible lån til selskabet,

hvoraf Dantherms andel i 2012 udgør

5 millioner kroner.

hvorDan er fremtiDsuDsigterne

for Dantherm?

Dantherm er en ambitiøs virksomhed

med mange muligheder for udvikling.

Det giver gode fremtidsudsigter. Det er

Dantherms mål at være blandt de markedsledende

med vore produkter og

løsninger inden for de to forretningssegmenter

Telecom og HVAC, og med det stigende

behov for energieffektive produkter,

giver det gode muligheder for vækst.

Den strategiske målsætning fra 2010 om

en omsætning i niveauet 900 millioner

kroner i 2015 kan med udviklingen i 2012

blive vanskelig at nå, men det er fortsat

vores mål at få en betydelig vækst i de

kommende år.

hvaD er forventningerne tiL

2013?

Vi forventer, at de mange tiltag, vi har

gennemført i de seneste år inden for markeds-

og produktudvikling vil føre til en

fremgang i omsætningen og indtjeningen

i 2013. Inden for forretningssegmentet

Telecom vil vi fortsat være afhængige

af, at teleselskaberne investerer i nye

mobile netværk, og at de eksisterende

Ledelsen i Dantherm har i 2012 forsat

fokuseringen af de strategiske tiltag og

fastlagt de indsatsområder, der skal bidrage

til at realisere målsætningen om en

betydelig omsætnings- og indtjeningsvækst.

Strategien fokuserer på at balancere

omsætningen mellem de forskellige

forretningsområder, så Dantherm bliver

mindre afhængig af større projekter.

Vækst

Dantherms strategi fokuserer på en

betydelig vækst i omsætning

og indtjening

amBitionen

Det er Dantherms ambition at øge værdien

af selskabet gennem en kontinuerlig

forbedring af indtjeningen og styrke

markedspositionen med vækst i omsætningen

til følge. Det skal gøre Dantherm

til en mere attraktiv virksomhed for vores

aktionærer, kunder og medarbejdere.

netværk moderniseres med energieffektive

klimastyringsanlæg. Inden for HVAC

forretningsområderne er vi afhængige af

konjunkturerne i Europa, hvor vi fortsat

ser en lav vækst. Til gengæld har vi vækstpotentiale

for mange af vores produkter,

der giver kunderne mulighed for at spare

på energien og samtidig forbedre indeklimaet.

funDamentet

Ambitionen bygger på et stærkt fundament,

der består af Dantherms salgs- og

produktions-setup i Europa, Asien og

Nordamerika og et marked med en betydelig

størrelse og vækstpotentiale, hvor

Dantherm har en god position i dag

inDsatsomrÅDerne

Dantherms strategi er bygget op omkring

fire indsatsområder: Markedstilstedeværelse,

produktudvikling, omkostningseffektivitet

og kapitalstruktur.

Markedstilstedeværelse:

Strategien for de kommende år er at

etablere Dantherm på nye vigtige markeder

i Europa, Asien og Americas, kombineret

med en målrettet udbygning af

forhandlernettet og en styrket indsats på

de eksisterende markeder. Det betyder,

at vi kommer tættere på kunderne og

bliver bedre i stand til at supportere vores

partnere.

Produktudvikling:

Strategien er at fortsætte udviklingen af

Dantherms energieffektive produktprogrammer

for at sikre, at vi hele tiden har

tak fra BestyreLse og Direktion

På bestyrelsens og direktionens

vegne siger vi tak til vores kunder,

aktionærer og samarbejdspartnere

for deres loyalitet overfor Dantherm

i et udfordrende 2012. Tak til alle

Dantherms medarbejdere, som har

ydet en stor og engageret indsats for

selskabet.

strategi

de bedste produkter på markedet og

lever op til de stigende lovkrav og kundebehov.

Dantherm investerer allerede i dag

betydelige ressourcer i produktudvikling

i Danmark, Kina og USA, med udgangspunkt

i et globalt produktprogram, der

tilpasses lokale krav og behov.

Omkostningseffektivitet:

Strategien er en kontinuerlig forbedring af

de administrative processer og produktiviteten

i produktfremstillingen. Dertil kommer

en reduktion af materialeforbruget

og øvrige driftsomkostninger. Der vil i de

kommende år i lighed med 2012 blive

gennemført leanprogrammer i både administration

og produktion.

Kapitalstruktur:

Strategien er fokuseret på en optimering

af arbejdskapitalen og den investerede

kapital. Det skal opnås gennem en reduktion

af lagerbinding og bedre handelsbetingelser

med kunder og leverandører.

Dantherm vil kontinuerligt vurdere

partnermuligheder, som kan bidrage til

forretningsudviklingen og en styrkelse af

kapitalgrundlaget.

6 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 7


inDeX inDeX

væsentLige

BegivenheDer

etaBLering af saLgskontor i Beijing

Dantherms kinesiske selskab i Suzhou i Kina blev etableret

for mere end 10 år siden med fokus på salg og produktion

til kunderne inden for telecom. Verdens største telecom netværksoperatører

er i Kina. Med henblik på Dantherms strategiske

udvikling af denne forretning, er der i 2012 etableret et

salgskontor med showroom i Beijing, og der er indgået aftale

med en lokal salgspartner. Dantherm deltog i 2012 på en

stor telecom-messe i Kina, og der er lanceret en ny kinesisk

hjemmeside.

ny hjemmesiDe/controL your cLimate

I 2012 lancerede Dantherm en ny og mere kunde- og produktorienteret

hjemmeside. Hjemmesiden er blevet lanceret

på flere sprog og er rettet mod Dantherms nøglemarkeder.

I kommunikationen med omverdenen anvendes det nye

claim CONTROL YOUR CLIMATE, som udtrykker Dantherms

kernekompetencer inden for klimastyring. Se mere på www.

dantherm.dk

proDuktuDvikLing

Et væsentligt konkurrenceparameter er at være på forkant

med udviklingen og levere energieffektive produkter. I 2012

har Dantherm blandt andet lanceret nye produkter inden

for mobil affugtning, boligventilation og klimastyringsprodukter

til radiobasestationer. Udviklingen foregår i Danmark,

Kina og USA, og produkterne tilpasses lokale krav og behov.

Dantherms udviklingsomkostninger udgjorde i 2012 6 % af

omsætningen.

effektiviseringer og Lean-projekter

Dantherm har produktionsfaciliteter i Europa, Asien og USA

og fokuserer kontinuerligt på at sikre konkurrencedygtighed

gennem automatisering og optimering af produktionsprocesserne.

I 2012 er der endvidere igangsat et projekt i det

danske driftsselskab, som skal sikre højere effektivitet i de

administrative processer fra ordremodtagelse til betaling fra

kunden.

resuLtat- og forretningsuDvikLing

Dantherms omsætning og driftsresultat

(EBIT) i 2012 blev på niveau med de seneste

udmeldte forventninger i forbindelse

med delårsrapporten for 3. kvartal 2012,

men levede ikke op til de oprindelige forventninger

om en vækst i omsætning og

indtjening i forhold til 2011.

Koncernomsætningen er 12 % lavere end

i 2011 som følge af et fald i omsætningen

inden for Telecom forretningen med 45 %

og en stigning i omsætningen inden for

HVAC med 18 %.

Omsætningsnedgangen inden for Telecom

skyldes udelukkende et markant

lavere salg til netværksleverandørerne,

hvor den generelle markedssituation førte

til udsættelse af en række investeringer i

udvidet netværkskapacitet.

Dantherm oplevede afmatningen fra slutningen

af 2011 og den fortsatte igennem

hele 2012. Dantherm har fastholdt sin

overBLik 2012

markedsposition hos de primære kunder.

Den lavere omsætning er derfor udtryk

for et midlertidigt fald i investeringer i telecom

netværk i 2012.

Den tilfredsstillende vækst inden for HVAC

skyldes et godt salg inden for mobile

varme- og køleprodukter til forsvaret og

vækst i ventilationsforretningen.

Som følge af den økonomiske udvikling

i 2012 er der sket kapacitetstilpasninger,

som vil nedbringe omkostningerne i

2013.

Investeringerne i øget markedstilstedeværelse

og produktudvikling er opretholdt,

hvilket har medført højere omkostninger

end i 2011 på trods af den faldende omsætning.

kapitaLstruktur og pengestrØmme

Til trods for resultatudviklingen har

Dantherm i 2012 realiseret positive pengestrømme

fra driftsaktivitet på DKK 20

mio., som er på niveau med 2011. De positive

pengestrømme skyldes nedbringelse

af arbejdskapitalen med DKK 31 mio.

siden udgangen af 2011. Arbejdskapitalen

udgør 13 % af nettoomsætningen mod

17 % ved udgangen af 2011.

Dantherm har som følge af den økonomiske

udvikling i 2012 genforhandlet bankaftalen

med de primære kreditinstitutter,

således at de nuværende kreditrammer er

fastholdt frem til udløb af aftalen den 1.

maj 2014.

Dantherm power

Dantherm har i 2012 øget ejerandelen i

det associerede selskab Dantherm Power

fra 38 % til 43 %. Den forretningsmæssige

udvikling i selskabet er i 2012 fortsat i en

positiv retning med en vækst i omsætningen

på 28 % og en forbedret drifts- og

likviditetsudvikling, men selskabet er fortsat

underskudsgivende og har i 2012 fået

yderligere funding fra aktionærerne.

forventninger tiL 2013

Markedsudviklingen inden for HVAC

forventes fortsat moderat og præget af

den europæiske økonomi. På flere af produktområderne

inden for HVAC forventes

en vis vækst drevet af øget fokus på indeklima

og energibesparelser.

Inden for Telecom vil markedsudviklingen

være afhængig af udviklingen i trådløs

kommunikation på globalt plan samt

omfanget af investeringer i nye telecom

netværk eller opgradering af eksisterende

netværk. De underliggende vækstforudsætninger

for øget trådløs kommunikation

forventes at fortsætte i 2013 drevet af

flere mobilabonnenter og øget datatrafik.

Der forventes i 2013 stigende investeringer

i telenetværk i forhold til 2012. Da der

typisk er tale om betydelige investeringer

vil timingen for gennemførelse af disse

store projekter fortsat kunne give volatilitet

i Dantherms afsætning.

Dantherms strategiske tiltag inden for

øget markedstilstedeværelse, produktudvikling

og omkostningseffektivitet vil blive

fortsat for at understøtte vækststrategien.

For 2013 forventer Dantherm en omsætning

på DKK 525-550 mio. og et driftsresultat

(EBIT) på DKK 15-20 mio. svarende

til niveauerne i 2011.

8 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 9


inDeX inDeX

hvac

fakta 2012

LeDeLse

Jesper Holm Thorstensen

Direktør for HVAC siden 2010

Født 1969

Civilingeniør (Cand.polyt.)

Ansat i Dantherm i 1995

seLskaBer

Produktionen foregår på fabrikken i

Danmark. Produkterne afsættes fra

selskabet i Danmark til datterselskaber i

Norge, England og Sverige og gennem

et bredt forhandlernetværk i Europa.

meDarBejDere

278

omsætning

DKKm

400

300

200

100

0

2010 2011 2012

2012 blev et godt år for HVAC forretningen

med en vækst i omsætningen på 18

% i forhold til 2011.

markeDsuDvikLing

Dantherms hovedmarked inden for HVAC

er Europa. Der er i stor udstrækning tale

om nichemarkeder, hvor Dantherm har en

god markedsposition og en kundebase

på mere end 4.000 kunder i 55 lande.

Udviklingen inden for mobile affugtere

har været påvirket af faldende behov fra

skadeservicefirmaer og af byggeaktiviteten

i Europa, mens markedsudviklingen

inden for stationære affugtere er mindre

konjunkturfølsom og dermed mere stabil.

Inden for mobil varme og køl er markedsudviklingen

generelt påvirket af lavere

forsvarsinvesteringer.

Markedsudviklingen inden for ventilation

påvirkes af udviklingen i byggeaktiviteten

i Europa. I 2012 har der fortsat været

markedsvækst som følge af det stigende

fokus på energibesparelser og forbedret

indeklima i private boliger. Markedsudviklingen

understøttes endvidere af lovgivning

på området for energiforbrug.

uDvikLing i 2012

Økonomisk udvikling

Omsætningen inden for HVAC blev DKK

336 mio. i 2012 mod DKK 285 mio. i 2011,

hvilket er en tilfredsstillende vækst på 18 %.

Omsætningsvæksten kan primært tilskrives

en god udvikling inden for mobil

varme og køl og ventilation.

Inden for mobil varme og køl var der en

vækst i omsætningen på 94 % i forhold til

2011, hvilket primært kan tilskrives ordrer

til store projekter på et enkelt marked.

Omsætningen inden for ventilation steg

med 18 % i 2012 i forhold til året før.

Denne positive udvikling skyldes primært

en god afsætning af boligventilationsprodukter

til det tyske og danske marked.

18 %

Dantherms omsætning inden for

HVAC er i 2012 steget med 18 %.

Inden for affugtning er omsætningen

faldet med 10 % i forhold til 2011, hvilket

primært skyldes et ekstraordinært salg i

2011 i forbindelse med oversvømmelser i

København.

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

i 2012 udgør DKK 36 mio. (11 % af omsætningen)

mod DKK 26 mio. (9 % af omsætningen)

i 2011.

Forretningsudvikling

Der har i 2012 været fortsat fokus på en

øget salgsindsats gennem udvidelse af

kundegrundlaget og øget forhandlerdækning,

og der er desuden lanceret nye

hjemmesider i Danmark, Tyskland, Norge

og Frankrig.

Med henblik på at fastholde og udbygge

markedspositionen, er der i 2012 lanceret

en række nye produkter inden for ventilation

og affugtning.

Som et vigtigt element for en fortsat udvikling

og en forbedret rentabilitet inden

for HVAC, er der i 2012 igangsat et leanprojekt,

der skal sikre, at de administrative

processer bliver så effektive som muligt

strategi

De strategiske aktiviteter vil blive fortsat

inden for de tre indsatsområder: Markedstilstedeværelse,

produktudvikling og omkostningseffektivitet.

Aktiviteterne i 2013 inden for markedstilstedeværelse

fokuserer på at øge

markedsandelene gennem en større

salgsindsats med Dantherms egen salgsorganisation,

dels gennem udbygning af

forhandlernettet i udvalgte europæiske

lande og endelig ved indgåelse af aftaler

med nye private label kunder.

case story: ventiLationsLØsning meD stor energiBespareLse

Den britiske fittnesskæde David Lloyd

Leisure (DLL) har i 2012 installeret en

DanX-ventilationsløsning fra Dantherm,

der har givet en energibesparelse i det

første år på 72 %.

Energibesparelsen betaler for investeringen.

Det er ideen bag den EPI-kontrakt

(Energy Performance Investment contract),

der danner grundlag for finansiering

af projektet. En EPI-kontrakt gør

det muligt for kunderne at finansiere

anlægsinvesteringer med den faktiske

energibesparelse via en ekstern finansieringspartner.

Kontinuerlig produktudvikling er, og vil

fortsat være, en væsentlig konkurrenceparameter

for Dantherm på alle forretningsområder.

Der vil i de kommende år blive

lanceret nye produkter i henhold til udviklingsplanerne

for de enkelte forretninger.

Projektet med at effektivisere de administrative

processer vil blive fortsat ligesom

der kontinuerligt vil blive fokuseret på optimering

af produktionsprocesserne.

Dantherm og DLL indgik en fuld serviceaftale,

og Dantherm udfører således service

af ventilationsanlæggene to gange

årligt.

Alle systemer overvåges nøje, og afgiver

information om faktisk energiforbrug

hvert 30. minut, både hvad angår elektricitet

og opvarmning af luft og vand.

Systemerne overvåges via fjernadgang,

og kunderne har således mulighed for at

følge systements drift fra centralt hold.

fakta 2012

proDukter

Forretningen er koncentreret om tre

produktområder:

Mobil varme og køl:

Produkter til opvarmning eller køling af

telte og containere.

Affugtning:

Mobile affugtere primært til tørring af

bygninger og stationære affugtere til

lokaler med private pools og til wellness

centre.

Ventilation:

Produkter til ventilation og varmegenindvinding

til boliger, svømmehaller,

butikscentre, biografer m.v.

kunDer

Mobil varme og køl:

Forsvaret i NATO-landene, internationale

nødhjælpsorganisationer, telt- og

containerproducenter, forhandlere.

Affugtning:

Professionel udlejning og skadeservice,

private label kunder og forhandlere.

Ventilation:

Entreprenører, installatører, offentlige

kunder, private label kunder, forhandlere

og fitnesskæder.

10 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 11


inDeX inDeX

teLecom

fakta 2012

LeDeLse

Kristian Askegaard

Direktør for Telecom siden 2010

Født 1958

Cand. merc.

Ansat i Dantherm i 2007

seLskaBer

Hovedparten af produkterne inden for

forretningsområdet produceres i Kina

med lokal produktion i Danmark og

USA. Produkterne afsættes globalt gennem

selskaberne i Kina, Danmark, USA,

Sverige, Norge og Polen og gennem

forhandlere.

meDarBejDere

237

omsætning

DKKm

300

200

100

0

2010 2011 2012

2012 blev et skuffende år for Telecom forretningen.

Efter en vækst i omsætningen

på 44% fra 2010 til 2011, faldt omsætningen

tilsvarende fra 2011 til 2012.

markeDsuDvikLing

Markedsudviklingen inden for Telecom

drives af anvendelsen af trådløs kommunikation

samt omfanget og timingen af

investeringer i nye telecom netværk eller

opgradering af eksisterende netværk.

Omfanget af trådløs kommunikation er i

2012 vokset og forventes støt stigende i

de kommende år. Væksten drives af flere

mobilabonnenter og øget datatrafik. Ved

udgangen af 2012 forventes det, at der

er 6,6 milliarder mobilabonnementer

stigende til mere end 7 milliarder ved

udgangen af 2013. Udover et stigende

antal abonnenter øges datatrafikken, hvor

smartphones og tablets bidrager til et

voksende behov for radiokapacitet. I de

kommende år forventes væksten at fortsætte,

drevet af øget trådløs kommunikation

inden for eksempelvis overvågningssystemer,

telemedicin, smart grids, biler,

vejsystemer og hvidevarer.

I tillæg til udbygningen af infrastruktur

til at håndtere flere mobilabonnenter og

den stigende datatrafik, er der et voksende

marked for udskiftning af køleløsninger

i eksisterende radiobasestationer

drevet af mulighederne for at reducere

energiforbruget.

Til trods for de underliggende forudsætninger

for øget markedsvækst, har markedsudviklingen

i 2012 været svag som

følge af udskudte investeringer i telecom

netværk. Der er typisk tale om betydelige

investeringer, og timingen for gennemførelse

af disse giver volatilitet i Dantherms

afsætning.

uDvikLing i 2012

Økonomisk udvikling

Omsætningen inden for Telecom blev på

DKK 146 mio. i 2012 mod en omsætning

på DKK 265 mio. i 2011, hvilket svarer til

en nedgang på 45 %.

Den lavere omsætning skyldes at salget

til netværksleverandørerne var 64 % lavere

end i 2011, mens der var en vækst i

omsætningen til netværksoperatørerne

på 18 %.

Efter en positiv udvikling i 2011 blev telecom

branchen, og dermed Dantherms

omsætning til netværksleverandørerne,

påvirket af markedssituationen, der førte

til udsættelse af en række investeringer

i udvidet netværkskapacitet. Dantherm

oplevede afmatningen fra slutningen af

2011 og den fortsatte igennem hele 2012.

Dantherm har fastholdt sin markedsposition

hos de primære kunder og den

lavere omsætning er derfor udtryk for

lavere investeringer.

Omsætningen til netværksoperatørerne

er spredt på flere kunder og markeder og

den øgede omsætning til denne kundegruppe

skyldes Dantherms strategiske

tiltag, der bl.a. har resulteret i udvidelse af

kundebasen.

Resultat før af- og nedskrivninger (EBIT-

DA) er som følge af den lavere omsætning

faldet fra et overskud i 2011 på DKK

21 mio. til et underskud i 2012 på DKK 19

mio.

Forretningsudvikling

Dantherm har i 2012 foretaget tilpasninger

af organisationen, men har trods den

økonomiske udvikling fastholdt de strategiske

tiltag omkring markedstilstedeværelse

og produktudvikling.

Med henblik på at øge markedsdækningen

i Kina og for at være tættere på de kinesiske

netværksoperatører, er der i 2012

etableret et salgskontor i Beijing, og der er

lavet aftale med en kinesisk salgspartner.

Desuden er der lanceret en ny mere kunde-

og produktorienteret hjemmeside.

Dantherm har i 2012 fortsat udviklingen

af et globalt produktprogram, og der

er lanceret nye energieffektive produkter

blandt andet inden for frikøling og

Combo Cooling, og der er udtaget flere

nye patenter.

strategi

De strategiske aktiviteter vil blive fortsat

inden for de tre indsatsområder: Markedstilstedeværelse,

produktudvikling og omkostningseffektivitet.

case story: energiBeregner pÅ Den nye hjemmesiDe

Op til 50 % af energiforbruget til drift af

en radiobasestation går til køling, når der

bruges traditionelle air conditioners.

Dantherms frikølingsprodukter kan spare

væsentligt på energien.

Dantherm vil i 2013 øge markedstilstedeværelsen

gennem egen repræsentation

i blandt andet Tyskland, Rusland og Mexico.

Kontinuerlig produktudvikling er, og vil

fortsat være, en væsentlig konkurrenceparameter

for Dantherm, og udviklingen af

energieffektive løsninger, der imødekommer

markedets krav vil blive fortsat i 2013.

De strategiske tiltag fokuserer på at

øge salget til netværksoperatørerne og

fastholde den ledende markedsposition

på salg til netværksleverandørerne.

Disse tiltag bidrager, udover øget salg og

indtjening, til at mindske volatiliteten i

Dantherms Telecom forretning.

Den nye energiberegner kan, på baggrund

af radiobasestationens tekniske

data og lokationens meteorologiske data,

give et estimat på de energibesparelser,

som brugen af en Dantherm klimastyringsløsning

kan resultere i.

fakta 2012

proDukter

Dantherms produkter og løsninger anvendes

til energieffektiv klimastyring

af elektronik og batterier i radiobasestationer

og anden telecom infrastruktur

samt inden for industriel køling.

Produktprogrammet omfatter frikøling,

varmevekslere, Thermosiphon, Air

Conditioners, Peltier samt produkter,

der kombinerer de forskellige teknologier

med henblik på at reducere

energiforbruget.

kunDer

Kunderne inden for Telecom omfatter

netværksleverandører og netværksoperatører.

Netværksleverandørerne bygger

nye telecom netværk globalt og er

koncentreret om få kunder. Der er

typisk tale om kundetilpassede produkter,

og markedet er kendetegnet

ved høje indgangsbarrierer og hurtig

teknologisk udvikling.

Netværksoperatørerne driver telecom

netværkene og opererer i højere

grad lokalt. Netværksoperatørerne

køber nye radiobasesystemer og

foretager udskiftning af eksisterende

udstyr, som købes hos netværksleverandørerne,

integratorer eller direkte

fra selskaber som Dantherm. Der er i

højere grad tale om standardprodukter

til denne kundegruppe.

12 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 13


aktionærinformation

Dantherm-aktien

Til trods for den utilfredsstillende resultatudvikling

i Dantherm steg aktiekursen

med 6 % i 2012 mod et fald i Small Cap

indekset i samme periode på 5 %. I 2012

var højeste og laveste kurs for Dantherm-

aktien henholdsvis DKK 19,9 og DKK 13,8.

Regnskabsåret sluttede med en notering

af aktien i kurs DKK 14,7 mod DKK 13,9 i

2011. Ved udgangen af regnskabsåret var

selskabets markedsværdi DKK 106 mio.

mod DKK 100 mio. ved udgangen af 2011.

Omsætningen i Dantherm-aktien beløb

sig til DKK 11 mio. i 2012 mod DKK 16 mio.

i 2011.

aktiekapitaL

Dantherms aktiekapital udgjorde ved udgangen

af 2012 DKK 71.905.740 fordelt på

7.190.574 stk. aktier à nom. DKK 10 med

hver én stemme.

uDByttepoLitik

Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca.

30 % af resultat efter skat udloddes til aktionærerne

– dog under hensyntagen til

koncernens finansielle og likviditetsmæssige

stilling samt investerings- og ekspansionsplaner.

Det er endvidere selskabets

mål, at egenkapitalandelen er minimum

30 %.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes

udbytte for 2012.

Index 100

inDeX inDeX

Dantherms aktiekurs vs smaLL cap

Jan 2012

Juli 2012

aktionærsammensætning

Ved udgangen af regnskabsåret havde

Dantherm ca. 3.600 navnenoterede aktionærer.

Af den samlede aktiekapital i

Dantherm var 90 % af aktierne navnenoterede

ved udgangen af 2012.

Følgende aktionærer er optaget i selskabets

fortegnelse i henhold til Selskabslovens

§ 55. De anførte ejerandele er selskabets

notering pr. 31. december 2012.

- D. F. Holding, Skive A/S, Danmark - 18%

- Hans R. Olsen, England - 11%

- Nils R. Olsen, Danmark - 11%

- Egne aktier - 1%

- Andre aktionærer - 59%

egne aktier

Bestyrelsen for selskabet kan i henhold

til generalforsamlingens bemyndigelse

lade selskabet erhverve egne aktier for op

til en samlet pålydende værdi på 10 % af

aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige

med mere end 10 % fra den gældende

Dantherm Small Cap

Dec 2012

børskurs på erhvervelsestidspunktet.

Bemyndigelsen er gældende frem til den

ordinære generalforsamling i 2016.

Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde

80.526 stk. pr. 31. december 2012,

hvilket svarer til 1,1 % af aktiekapitalen.

Beholdningen af egne aktier er uændret

fra 31. december 2011.

hjemmesiDe

I 2012 er selskabets hjemmeside opdateret,

og der er dedikeret en særskilt del til

investorer. Dantherm opfordrer investorer

og andre interesserede til at besøge

selskabets hjemmeside www.dantherm.

dk. På hjemmesiden er det også muligt

at bestille elektronisk information fra og

om selskabet. Denne service tilbydes også

interesserede, der ikke er aktionærer.

Nærværende årsrapport er tilgængelig på

www.dantherm.dk, hvor der også findes

offentliggjorte selskabsmeddelelser og

yderligere informationer om koncernen.

interne regLer omkring insi-

DerviDen og hanDLer meD seLskaBets

aktier

I henhold til værdipapirhandelsloven fører

Dantherm et insiderregister over personer,

der via deres stilling anses for at besidde

intern viden om selskabet. Selskabet har

udarbejdet et sæt interne regler for disse

personer og deres nærtstående.

Personerne, der er omfattet af de interne

regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer

og medarbejdere i Dantherm

A/S. Reglerne gælder desuden for andre

personer uden for Dantherm, som

arbejder eller agerer for virksomheden,

og for medarbejdere i Dantherms datterselskaber,

hvis stillinger forventes at

medføre adgang til intern viden, omfattet

af reglerne.

For disse personer gælder, at de kun må

købe og sælge Dantherm aktier i en periode

på fire uger efter offentliggørelse

af selskabets års- eller delårsrapporter.

Bestyrelsen vurderer i forbindelse med

sine møder, om der er forhold, som gør,

at bestyrelsen og andre indsidere i den

nævnte periode ikke må købe eller sælge

Dantherm aktier.

10. april

Den ordinære generalforsamling afholdes

onsdag den 10. april 2013

kl. 15.00 på Dantherms adresse

Marienlystvej 65, Skive.

investor reLations poLitik

Det er Dantherms målsætning at føre en

åben informationspolitik i forhold til eksterne

interessenter.

Dantherm vil sikre aktiemarkedet et

objektivt grundlag for prisdannelsen på

selskabets aktier gennem information om

selskabets aktiviteter, strategier, forventninger

og risikoforhold.

insiDeres aktieBesiDDeLser

Insideres og deres nærtståendes besiddelser

af Dantherm aktier pr. 31. december

2012 ses i tabellen ved siden af.

D. F. Holding, Skive A/S er underlagt

samme begrænsninger i handel med

selskabets aktier som selskabet og dets

bestyrelse.

For at informere selskabets aktionærer og

interessenterne på det finansielle marked

vil ledelsen som minimum sørge for

kvartalsvis information via NASDAQ OMX

Copenhagen. For at opfylde formelle

og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet

og herunder NASDAQ OMX

Copenhagen vil ledelsen desuden straks

offentliggøre oplysninger om væsentlige

forhold, som kan antages at få betydning

for kursdannelsen på Dantherms aktier.

Ledelsen ser positivt på at deltage i møder

med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere,

finansjournalister m.fl. for at

orientere om selskabets strategi og aktiviteter.

Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne

ønsker Dantherm

ikke at medvirke i investormøder i en

periode på tre uger før offentliggørelse af

regnskabsmeddelelser.

Alle navnenoterede aktionærer i

Dantherm vil automatisk få tilsendt indkaldelse

til generalforsamlinger.

Hjemmesiden www.dantherm.dk bliver

løbende opdateret og udbygget med

relevant information, der medvirker til at

tegne et ajourført billede af koncernen.

investor reLations kontakt

Torben Duer

Administrerende direktør

Telefon: +45 99 14 90 00

finanskaLenDer 2013

01.03.2013

Årsregnskabsmeddelelse

10.04.2013

Generalforsamling

01.05.2013

Delårsrapport Q1 2013

21.08.2013

Halvårsrapport 2013

30.10.2013

Delårsrapport Q3 2013

insidergruppe antal aktier (stk) kursværdi (tDkk)

Bestyrelse og direktion 911.107 13.393

Øvrige insidere 2.338.742 34.380

I alt 3.249.849 47.773

14 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 15


inDeX inDeX

reDegØreLse for

seLskaBsLeDeLse

Ledelsen i Dantherm A/S – bestyrelse

og direktion – lægger vægt på udøvelse

af god selskabsledelse. Det søges til stadighed

at sikre, at koncernens ledelsesstruktur

og kontrolsystemer er hensigtsmæssige

og fungerer tilfredsstillende. På

virksomhedens hjemmeside: (http://www.

dantherm.com/dk/investor-relations/

corporate-governance/redegoerelse-forvirksomhedsledelse)

er der i overensstemmelse

med de opdaterede anbefalinger

fra NASDAQ OMX Copenhagen fra august

2011 om god selskabsledelse redegjort

for selskabets opfyldelse af de enkelte

punkter i anbefalingerne, ligesom ledelsens

kommentar til de enkelte anbefalinger

er anført. Herudover findes den

fulde beskrivelse af hovedelementerne i

virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer

i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen

og beskrivelsen

af sammensætning af virksomhedens

ledelsesorganer samt disses funktion.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Anbefalingerne

for god selskabsledelse følges af

Dantherm med undtagelser i anbefaling

nr. 4.1.4 og 5.10 jvf. nedenstående oversigt.

BestyreLsens sammensætning

og arBejDe

Bestyrelsen består af syv medlemmer,

hvoraf fire medlemmer vælges for ét år ad

gangen på selskabets generalforsamling,

og tre medlemmer vælges af Dantherms

medarbejdere i Danmark i henhold til

den danske selskabslovgivning. De medarbejdervalgte

bestyrelsesmedlemmer

har samme rettigheder og pligter som de

generalforsamlingsvalgte medlemmer og

vælges for en periode på fire år. Det seneste

valg blandt medarbejderne fandt sted

i 2011. Tre af de generalforsamlingsvalgte

bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af

selskabet.

Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering

af blandt andet bestyrelsens sammensætning

og den måde bestyrelsen

fungerer og arbejder på. Heri indgår

også evaluering af samarbejdet mellem

bestyrelse og direktion. Den seneste evaluering

er gennemført i januar 2013 med

assistance fra et anerkendt konsulentfirma

anBefaLing Dantherms praksis

4.1.4

Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter selskabets

aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer,

herunder at der er lige muligheder for begge køn, samt at det øverste

ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets

årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel

sin målsætning som status for opfyldelsen.

5.10.3 og 5.10.7:

Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et egentligt revisionsudvalg

og et nomineringsudvalg.

og er foregået på baggrund af spørgeskemaer

og mundtlige drøftelser og er

behandlet i den samlede bestyrelse. Som

en del af bestyrelses-evalueringen foretages

en vurdering af sammensætningen af

bestyrelsen, hvor blandt andet hensynet

til mangfoldighed og behov for særlige

kompetencer indgår. Bestyrelsen er sammensat

af erfarne erhvervsfolk, som har

en faglig baggrund og praktisk erfaring,

der matcher koncernens udfordringer.

Yderligere oplysninger om bestyrelsens

sammensætning og kompetencer fremgår

af årsrapportens afsnit om bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan

mindst otte gange om året, hvoraf

mindst et af møderne er dedikeret til

behandling af koncernens målsætninger

og strategier. Der indkaldes desuden til

ekstraordinære møder, hvis forholdene

kræver dette. I 2012 er der afholdt otte

bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens forretningsorden danner

grundlag for arbejdet i bestyrelsen. Forretningsordenen

opdateres mindst én

gang årligt.

Der er ikke fastsat konkrete mål for mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer,

men der tilstræbes lige muligheder for alle. Ledelsen i Dantherm vil i

2013 udarbejde politikker på området og fastsætte måltal i overensstemmelse

med den i december 2012 vedtagne lovgivning.

Det er bestyrelsens vurdering, at det på baggrund af koncernens og bestyrelsens

aktuelle størrelse, ikke er hensigtsmæssigt at nedsætte ledelsesudvalg.

Drøftelserne sker i den samlede bestyrelse, hvor de emner, der foreskrives

behandlet af udvalg, drøftes særskilt.

veDerLagspoLitik

Bestyrelsen diskuterer og vurderer løbende

principperne for aflønning af bestyrelsen

og direktionen med henblik på at

sikre, at disse er i overensstemmelse med

almindelig praksis for sammenlignelige

virksomheder og reflekterer den krævede

indsats. For at sikre interessesammenfald

mellem direktionen, ledende medarbejdere

og aktionærerne er der indgået

aftale om en bonusaflønning, som kan

udgøre op til 40 % af grundlønnen. Udbetaling

af bonus er betinget af opfyldelse

af en række aftalte mål. Der er ikke aftalt

usædvanlige fratrædelsesordninger med

bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere.

Bestyrelsen aflønnes med et fast

vederlag. Der kan herudover udbetales

vederlag for opgaver, som bestyrelsesmedlemmer

bliver anmodet om at udføre

af og for bestyrelsen, hvilket ikke er sket i

2011 og 2012.

Ledelsens vederlag er beskrevet nærmere

i note 3 til koncernregnskabet.

interne kontroL- og risikostyringssystemer

i forBinDeLse

meD regnskaBsafLæggeLsen

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede

ansvar for Dantherm koncernens

risikostyring og interne kontroller i

forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

Ligeledes har bestyrelsen og

direktionen det overordnede ansvar for at

relevant lovgivning og anden regulering

i relation til regnskabsaflæggelsen overholdes.

Bestyrelsen og direktionen lægger

vægt på, at der i Dantherm koncernen

til stadighed sikres god risikostyring og

interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

Koncernens

risikostyring og interne kontroller er

designet med henblik på effektivt at styre

og eliminere risikoen for fejl og mangler

i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Koncernens risikostyrings- og interne

kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen

kan alene

skabe rimelig men ikke absolut sikkerhed

for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/

eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse

med regnskabsaflæggelsen undgås.

Bestyrelse og direktion vurderer løbende

væsentlige risici og interne kontroller i

forbindelse med koncernens aktiviteter

og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen..

Dantherm fik den 22. februar 2013 tildelt Skive Kommunes virksomhedspris. Virksomheden i Skive og dens medarbejdere blev valgt pga.

det sociale arbejde, der udføres på virksomheden.

16 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 17


inDeX inDeX

reDegØreLse for

samfunDsansvar

csr-poLitik

Dantherm er en ansvarlig virksomhed,

som ønsker at medvirke til en

bæredygtig udvikling.

Dantherm udvikler energioptimerende

produkter og løsninger til fordel

for vores kunder og miljøet, og vi ser

en god sammenhæng mellem at opføre

sig ansvarligt og øge koncernens

salg og indtjening.

Udgangspunktet for arbejdet med

social ansvarlighed er FNs Global

Compact – de 10 principper om

menneskerettigheder, arbejdstageres

rettigheder, miljø og antikorruption.

csr inDsats i 2012

Dantherms CSR indsats i 2012 har omfattet

følgende fire områder:

• Produktudvikling

• Miljø og klima

• Personalemæssige og sociale forhold

• Anti-korruption

proDuktuDvikLing

I 1959 blev grundlæggeren af Dantherm,

Ejlert Olsen citeret i Jyllands-Posten: ’Det

er unødigt at varme vand for at opvarme

luft. Jeg tror, at luftopvarmning vil blive

mere og mere udbredt og vinde indpas’.

Dette citat er et udtryk for den innovation,

som igennem mange år har kendetegnet

Dantherm, og virksomhedens forretningsgrundlag

er fortsat at levere energibesparende

løsninger.

Dantherm har udviklingsafdelinger i Danmark,

Kina og USA og anvendte i 2012 ca.

6 % af nettoomsætningen til udvikling.

Kundernes krav til energieffektive produkter

er stigende, og i 2012 har Dantherm

bl.a. udviklet følgende produkter:

DC Air Conditioner, der er designet til at

køle elektronikken via batterier i radiobasestationer

uden netstrøm.

Combo Cooling, der anvender en kombination

af frikøling og air conditioning til

køling af større telecom shelters.

Boligventilationsanlæg, der er blandt

de mest effektive på markedet til varmegenindvinding

i private husstande og

lever op til EU’s 2020-miljøkrav.

miLjØ og kLima

De to produktionsvirksomheder i Danmark

og Kina er certificeret efter miljøledelsesstandarden

ISO 14001, og de

øvrige selskaber efterlever Dantherms

miljøpolitik

Dantherm gennemfører løbende miljøforbedringer,

der omfatter opvarmning,

ventilation, affaldshåndtering, vandforbrug

og forbrug af øvrige hjælpestoffer.

Desuden arbejder Dantherm på at vælge

de mest rationelle og miljøvenlige fremstillingsmetoder,

som gavner såvel det

interne som det eksterne miljø.

I 2012 har der været en fortsat indsats for

at reducere elforbruget, som således er

blevet reduceret på fabrikkerne i Danmark

og Kina.

Dantherm i Danmark har desuden i 2012

bl.a. arbejdet på at identificere risici for

utilsigtet udslip af kølemidler. Det har

medført, at der nu anvendes kølemidler i

mindre trykbeholdere tættere på arbejdsprocesserne

fremfor større udvendige

tanke, og forbruget overvåges løbende.

miLjØ-poLitik

Dantherm ønsker at forholde sig ansvarligt

i relation til såvel det interne

som det eksterne miljø.

I relation til det interne miljø er

politikken at tilrettelægge arbejdsprocesserne

hensigtsmæssigt og at

minimere/eliminiere brugen af sundhedsskadelige

stoffer.

I relation til det eksterne miljø er politikken

at opfylde alle relevante miljølovgivninger

og løbende at arbejde

med ressource- og energioptimering.

Miljøforbedrende tiltag gennemføres

ud fra en helhedsbetragtning,

hvor der tages behørigt hensyn til

teknologisk og økonomisk gennemførlighed.

personaLemæssige og sociaLe

forhoLD

Dantherm tilstræber, at medarbejderne

har gode arbejdsforhold, således at de

grundlæggende forudsætninger for at

kunne yde en god og engageret præstation

er til stede.

Dantherms HR-arbejde er struktureret og

fokuseret, så det stemmer overens med

vækststrategien og understøtter virksomhedens

mål. Et eksempel på dette er

Dantherms globale Sales Academy, som

blev oprettet i 2012 med det formål at få

en ensartet salgskultur med individuel

tilgang til de forskellige kundegrupper.

Uddannelsen er delt i fire moduler og forventes

afsluttet i løbet af 2013. Dantherm

har til stadighed fokus på uddannelse –

herunder bl.a. opdatering af medarbejdernes

IT-færdigheder.

Dantherm gennemfører tilfredshedsanalyser

for de danske medarbejdere og

resultaterne bliver sammenholdt med

strategien for at målrette arbejdet mod

de områder, der kan forbedres. Der bliver

i de enkelte afdelinger udarbejdet handlingsplaner,

og HR-afdelingen spiller en

central rolle i den løbende opfølgning på

implementeringen af planerne.

Som en ansvarsbevidst virksomhed, der

gerne vil medvirke til et godt samarbejde

med det omkringliggende samfund, har

Dantherm i Danmark i mange år haft en

målsætning om at ca. 10 % af medarbejderne

skal være ansat på ikke-almindelige

vilkår, fx elever, ansatte i flexjob eller §56job

(kronisk sygdom). 10 %-reglen er en

del af virksomhedens fastholdelsespolitik,

case story: nÅr en BygningsfejL BLiver en styrke

Dantherm i Danmark har siden 2004 haft

en målsætning om, at 10 % af virksomhedens

medarbejdere, skal være ansat på

ikke-almindelige vilkår. HR-chef Connie

Jørgensen forklarer målsætningen med, at

det er vigtigt ikke bare at tale om at gøre

en social, arbejdsmarkedsrettet indsats,

men også at kunne dokumentere den.

Claus Lund Jensen er et eksempel på en

medarbejder, der er ansat på ikke-almindelige

vilkår. Claus er infantil autist – en

sygdom som typisk kommer til udtryk i

form af problemer med social udvikling.

Selv kalder Claus det for en bygningsfejl,

som sikrer, at vi kan beholde engagerede

medarbejdere og opretholde vores sociale

ansvar. Ved udgangen af 2012 udgjorde

andelen af ansatte på ikke-almindelige

vilkår 11,8 % af medarbejderne.

anti-korruption

Som en del af Dantherms arbejde med

FN’s Global Compact, agerer virksomheden

i overensstemmelse med princippet

”Virksomheden bør modarbejde alle

former for korruption, inklusiv økonomisk

udnyttelse og afpresning”.

I forhold til kunder og leverandører,

ønsker Dantherm ikke at tage del i lovstridige

eller konkurrencehæmmende

for som han siger, er han ikke en typisk

autist. Han er bare rigtig god til nogle

ting, og ikke så god til andre.

Claus har fungeret som servicemedarbejder

hos Dantherm i over et år. Senest

har han i samarbejde med workshoppen

stået i spidsen for et omfattende projekt

med registrering af skruer, så Dantherms

designere og udviklere sparer både tid og

penge i det daglige arbejde.

Sammen med procesleder Poul Erik Madsen

udtænkte Claus derfor et system til

organisering af skruerne, samlede hver

eneste type, noterede varenummer og

placering, og lavede en oversigt på en

overskuelig tavle. Varenumrene holdt han

styr på i hovedet, og det får Claus’ mentor

produktionssupporter Susanne Jensen

til at sige, at Claus’ ”bygningsfejl” på den

måde er hans styrke. Tavlen blev indviet

med kaffe og kage, og Claus overraskede,

ved pludselig at overtage præsentationen

af projektet.

aktiviteter, og Dantherm accepterer ikke

korruption og bestikkelse for at opnå forretningsmæssige

fordele.

Code of Conduct er i et vist omfang

indarbejdet i medarbejderpolitikker og leverandørkontrakter.

Dantherm har i 2012

påbegyndt arbejdet med en koncern

Code of Conduct.

viDere arBejDe meD csr

Dantherm vil i 2013 fortsætte arbejdet

med CSR, herunder skabe et grundlag for

opsamling og ensretning af ikke-finansielle

data. Endvidere er det målsætningen at

implementere en fælles Code of Conduct

for koncernens medarbejdere.

Ifølge Susanne, har Claus udviklet sig

meget siden han startede i praktik på

Dantherm og senere blev ansat i et flexjob.

Han får øjenkontakt, og tør at snakke

med folk. Claus kan også selv mærke

forskellen: ”Før vidste jeg ikke, hvor vigtige

mine opgaver var, men Susanne får ro til

at arbejde, når jeg er der”.

Siden sin start på Dantherm, er Claus

også kommet i bedre form. Det er en del

af hans kontrakt, at han benytter fabrikkens

motionsrum hver uge, og ifølge

både ham selv og Susanne, giver det ham

mærkbart mere energi.

Claus er meget glad for sit arbejde på

Dantherm og fortæller på eget initiativ,

at han gerne vil have både flere timer og

mere ansvar. Susanne tilføjer: ”Han er sit

ansvar meget bevidst, og mangler han at

færdiggøre en opgave, arbejder han over.

Han er en stor hjælp for mig, og jeg er

meget stolt af ham”.

Susanne Jensen blev kåret til årets mentor

i Skive Kommune i 2012.

18 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 19


inDeX inDeX

risikostyring

Dantherms forretning indebærer en række

forretningsmæssige og finansielle risici,

som kan påvirke koncernens aktiviteter

og resultater.

Det er ledelsens målsætning – via etablerede

politikker og procedurer – at

imødegå og begrænse de risici, som kan

påvirkes ved hjælp af egne handlinger.

Målsætningen for risikostyringen er ikke

et ønske om at eliminere alle risici, men

aktivt at beslutte hvilke risici, der kan accepteres

og kontrolleres samt hvilke, der

helt skal undgås.

Koncernens risici bliver minimum en

gang årligt behandlet i bestyrelsen, hvor

det vurderes om risikobilledet er ændret,

og om de etablerede tiltag skal korrigeres.

forretningsmæssige risici

Markedsforhold

Dantherm er med en omsætning på 92 %

uden for Danmark afhængig af udviklingen

i verdensøkonomien.

Inden for HVAC afsættes hovedparten af

produkterne i Europa, og afsætningen er

for flere af forretningsområderne påvirket

af investeringer i byggesektoren.

Inden for Telecom afsættes produkterne

globalt. Afsætningen er påvirket af investeringer

i udbygning og opgradering af

telenetværk. Investeringerne er typisk betydelige,

og afsætningen er derfor volatil

og afhængig af timingen af projekterne.

Dantherm fokuserer på at mindske

afhængigheden og volatiliteten i afsætningen

gennem en spredning af aktiviteterne

på flere forretningsområder og kundegrupper

og gennem øget afsætning på

eksisterende og nye markeder.

Kundeforhold

Inden for Telecom sker salget til netværksleverandørerne

til et begrænset antal

kunder. Inden for HVAC er omsætningen

inden for forretningsområdet boligventilation

ligeledes fordelt på få kunder. Dette

kan føre til store udsving i salget.

Dantherm fokuserer på at mindske afhængigheden

af enkelte kunder gennem

en spredning af aktiviteterne på flere

forretningsområder og kundegrupper og

gennem øget afsætning på eksisterende

og nye markeder.

Leverandørforhold

Dantherm tilstræber langvarige leverandørrelationer

og er afhængig af leverancer

fra enkelte leverandører.

Ved valg af leverandører af forretningskritiske

produkter og komponenter er det

koncernens generelle politik så vidt muligt

at have minimum to leverandører for

at sikre uafhængighed, konkurrencedygtighed

og ikke mindst leveringssikkerhed.

Teknologisk udvikling

Dantherm opererer i brancher, hvor der

løbende sker en teknologisk udvikling af

produkterne, og hvor produkternes energieffektivitet

er i fokus – dette er ligeledes

et væsentligt konkurrenceparameter for

koncernen.

Der arbejdes derfor inden for alle forretningsområder

på at udvikle de rigtige

produkter til kunderne, således at nye

produkter kan erstatte de produkter, der

er i slutningen af produktlivscyklus.

Forsikringsforhold

Dantherm har et omfattende forsikringsprogram

som løbende tilpasses i

samarbejde med en uafhængig forsikringsmægler.

Forsikringsprogrammet tager udgangspunkt

i Dantherms forsikringspolitik, som

årligt gennemgås af bestyrelsen, og det

søges sikret, at risici så vidt muligt er afdækket

gennem forsikringer.

finansieLLe risici

De overordnede rammer for styring af de

finansielle risici er udstukket af bestyrelsen.

Det er koncernens politik, at alle væsentlige

finansielle risici bliver identificeret

og afdækket hensigtsmæssigt, og at selskaberne

ikke foretager aktiv spekulation i

finansielle risici.

Der henvises til beskrivelsen på hjemmesiden

om koncernens interne kontrol- og

risikostyringssystemer i forbindelse med

regnskabsaflæggelsesprocessen.

Kapitalstruktur og finansielt beredskab

Et element i koncernens finansielle planlægning

er vedvarende at have et tilstrækkeligt

finansielt beredskab, samtidig med

at kapitalomkostningerne minimeres.

Finansieringen søges tilrettelagt således,

at koncernen har tilstrækkelige disponible

kreditfaciliteter til at gennemføre vækststrategien.

Valutarisici

Det er koncernens politik at afdække

væsentlige kommercielle valutarisici på

kontrakter i udenlandsk valuta, hvor pengestrømmen

kan forudsiges med tilstrækkelig

nøjagtighed.

Afdækningen foretages ud fra en individuel

vurdering af kontrakten og volatiliteten

i valutaen. Valutarisici vedrørende

værdiansættelsen af udenlandske nettoinvesteringer

bliver som hovedregel ikke

afdækket.

Renterisici

En del af koncernens finansiering er variabelt

forrentet. Det indebærer en risiko for,

at rentebetalinger på både kort og lang

sigt kan blive ændret og påvirke koncernens

resultat.

Selskabet overvejer løbende, om det er

hensigtsmæssigt at indgå aftaler, der helt

eller delvist afdækker renterisikoen. Der

er derfor indgået en aftale, som afdækker

renterisikoen på leasingaftalen på bygningen

i Skive. Ultimo 2012 udgør den fastforrentede

andel af den samlede gæld 49

%, hvilket er på niveau med ultimo 2011.

Kreditrisici

Dantherm overvåger løbende kunders og

samarbejdspartneres finansielle situation,

og der anvendes i betragteligt omfang

debitorforsikringer i de enkelte selskaber.

Samlet set er ca. 55 % af debitorsaldoen

pr. 31. december 2012 forsikret mod 64 %

ultimo 2011.

20 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 21


inDeX inDeX

regnskaBsBeretning

koncernresuLtatopgØreLse

Nettoomsætning

Dantherms nettoomsætning i 2012 blev

DKK 482,1 mio. og er i tråd med de seneste

forventninger om en omsætning i

niveauet DKK 470 mio. I forhold til 2011

er nettoomsætningen faldet med 12 %,

hvilket skyldes et fald inden for Telecom

forretningen på 45 %. Omsætningen inden

for HVAC forretningen steg med 18 %

i forhold til 2011.

Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger

Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger

er samlet steget med

2 % fra 2011 til 2012. Stigningen i omkostningerne

kan primært tilskrives flere

medarbejdere inden for salg og udvikling

som følge af den strategiske fokus på markedstilstedeværelse

og produktudvikling.

Som følge af nedgangen i aktiviteten er

der sket kapacitetstilpasninger primært i

2. halvår af 2012 og det gennemsnitlige

antal medarbejdere er faldet fra 585 i

2011 til 548 i 2012.

Afskrivninger

Årets afskrivninger er faldet fra DKK

20,9 mio. i 2011 til DKK 18,7 mio. i 2012.

Dantherm råder over moderne produktionsfaciliteter,

og faldet i afskrivningerne

kan primært tilskrives et lavt investeringsomfang.

Driftsresultat (EBIT)

Koncernens driftsresultat (EBIT) i 2012

blev et underskud på DKK 6,2 mio. mod et

overskud på DKK 22,5 mio. i 2011. Driftsresultatet

er utilfredsstillende, men lidt

bedre end de seneste udmeldte forventninger

om et driftsunderskud i niveauet

DKK 10 mio.

Finansielle poster

De finansielle poster udgjorde i 2012 en

samlet nettoomkostning på DKK 11,7

mio. mod DKK 12,8 mio. i 2011. De lavere

nettoomkostninger skyldes primært

renteindtægter på lån til associerede virksomheder.

Skat af årets resultat for fortsættende

aktiviteter

Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter

udgør i 2012 en indtægt på DKK

1,4 mio. mod en omkostning på DKK 4,1

mio. i 2011. Indtægten vedrører skatterefusion

på udviklingsaktiviteter i Danmark

og indregning af udskudte skatteaktiver.

Ved udgangen af 2012 har Dantherm ikke-indregnede

skattemæssige underskud

på DKK 139 mio. (2011: DKK 172 mio.)

Årets resultat

Samlet blev årets resultat et underskud

på DKK 16,5 mio. mod et overskud på

DKK 4,3 mio. i 2011. Udviklingen i 2012

har været utilfredsstillende som følge af

det lavere salg til netværksleverandørerne

inden for Telecom.

koncernBaLance

Goodwill

Goodwill er indregnet i balancen med

DKK 69,5 mio. og er uændret i forhold

til udgangen af 2011. Goodwill vedrører

Telecom segmentet, og der er ved udgangen

af 2012 udført nedskrivningstest, som

ikke har resulteret i nedskrivninger.

Øvrige immaterielle aktiver

Øvrige immaterielle aktiver vedrører primært

udviklingsprojekter relateret til udvikling

af nye produkter. Produktudvikling

har et strategisk fokus for Dantherm, og

udviklingsprojekter indregnet i balancen

er derfor steget i 2012. Stigningen kan primært

relateres til nye produkter til frikøling

og Combo Cooling inden for Telecom

og nye produkter inden for affugter- og

boligventilationsområdet.

Materielle aktiver

Den samlede værdi af materielle aktiver

udgør DKK 122,8 mio. mod DKK 134,5

mio. ultimo 2011, og faldet kan tilskrives

et lavt investeringsomfang.

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Langfristede tilgodehavender hos associerede

virksomheder vedrører konvertible

lån ydet til Dantherm Power med henblik

på finansiering af udviklingen i selskabet.

Arbejdskapital

Arbejdskapitalen udgør ved årets udgang

DKK 61,8 mio. og er nedbragt med DKK

30,5 mio. siden udgangen af 2011.

Arbejdskapitalen i forhold til nettoomsætningen

udgør 12,8 % ultimo 2012 mod

16,8 % ved udgangen af 2011. Dantherm

har i 2012 arbejdet målrettet med en

reduktion af arbejdskapitalen og vil fortsætte

dette i 2013.

Netto rentebærende gæld og likviditetsreserver

Netto rentebærende gæld udgør DKK

188,3 mio. og er nogenlunde på niveau

med ultimo 2011. Af den rentebærende

nettogæld udgør finansielle leasingforpligtelser

og bankgæld relateret til ejendomme

DKK 103,1 mio. (2011: DKK 107,3

mio.)

Dantherm indgik i april 2012 en aftale

med de primære kreditinstitutter om

garanterede faciliteter med udløb 1. maj

2014. Aftalen indeholder sædvanlige

covenants. Som følge af udviklingen inden

for Telecom forretningen i 2012 har

Dantherm ikke kunnet overholde de aftalte

covenants relateret til ”Rentebærende

nettogæld/EBITDA” og ”EBITDA/renteomkostninger”

pr. 30. september 2012 og

kunne imødese, at de heller ikke kunne

overholdes pr. 31. december 2012.

Dantherm indledte derfor forhandlinger

med kreditinstitutterne, og nye finansielle

covenants er aftalt gældende fra og med

31. marts 2013 frem til udløbet af aftalen

i 2014. De nye finansielle covenants er

fastlagt med udgangspunkt i Dantherms

budget for 2013 med en margin, som

giver selskabet et forsvarligt finansielt

råderum.

Dantherms disponible kreditrammer

er fastholdt, og ved udgangen af 2012

havde Dantherm uudnyttede likviditetsreserver

på DKK 36 mio. mod DKK 47 mio.

ved udgangen af 2011.

omsætning & eBit%

DKKm

600

500

400

300

200

100

0

2009

2010 2011 2012

Omsætning EBIT%

EBIT%

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

Egenkapital og soliditet

Egenkapitalen udgør DKK 111,9 mio. ved

udgangen af 2012 mod 129,6 mio. ultimo

2011. Egenkapitalen i 2012 er negativt påvirket

med DKK 1,1 mio. fra valutakursreguleringer

og regulering af renteswap på

bygningsfinansieringen i Skive. Soliditeten

udgør 27 % ultimo 2012 mod 28 % ved

udgangen af 2011.

koncernpengestrØmsopgØreLse

Til trods for resultatudviklingen i 2012 er

der realiseret positive pengestrømme fra

driftsaktivitet på DKK 19,8 mio., som er

på niveau med 2011. Stigningen skyldes

nedbringelse af arbejdskapitalen, som har

forbedret pengestrømmene fra driftsaktivitet

med DKK 28,4 mio. primært relateret

til nedbringelse af varebeholdninger og

tilgodehavender.

aktiver

DKKm

1200

1000

800

600

400

200

0

2009 2010 2011 2012

Langfristende aktiver

Kortfristede aktiver

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

udgør DKK -20,4 mio., som er nogenlunde

på niveau med 2011. Der har i 2012 været

stigende investeringer i produktudvikling,

mens pengestrømme til konvertible lån

ydet til Dantherm Power er DKK 5,1 mio.

lavere end i 2011.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

udgør DKK -10,8 mio. i 2012 og er lidt

lavere end i 2011. De negative pengestrømme

i både 2011 og 2012 skyldes

nedbringelse af rentebærende gæld.

Årets pengestrøm i 2012 udgør DKK -11,5

mio. mod DKK -13,9 mio. i 2011.

passiver og soLiDitet

DKKm

1200

1000

800

600

400

200

0

2009

2010 2011 2012

Lang netto rentebærende gæld

Kort netto rentebærende gæld

Egenkapital

Øvrige gældsforpl.

Soliditet%

22 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 23

Soliditet%

30

25

20

15

10

5

0


inDeX inDeX

LeDeLsespÅtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato

behandlet og godkendt årsrapporten for

2012 for Dantherm A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

med International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og

danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber.

Skive, den 1. marts 2013

Direktion

Torben Duer

Administrerende direktør

Bestyrelse

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet

og årsregnskabet giver et retvisende

billede af koncernens og selskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2012 samt af resultatet af

koncernens og selskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores

opfattelse en retvisende redegørelse

Jørgen Møller-Rasmussen Preben Tolstrup Niels Kristian Agner

Formand Næstformand

Søren Ø. Hansen Conni-Dorthe Laursen Nils R. Olsen

Per F. Pedersen

for udviklingen i koncernens og selskabets

aktiviteter og økonomiske forhold,

årets resultater, pengestrømme og finansielle

stilling samt en beskrivelse af de

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,

som koncernen og selskabet står over for.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

tiL kapitaLejerne i Dantherm a/s

Påtegning på koncernregnskabet og

årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og

årsregnskabet for Dantherm A/S for regnskabsåret

1. januar – 31. december 2012.

Koncernregnskabet og årsregnskabet

omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse,

pengestrømsopgørelse og noter,

herunder anvendt regnskabspraksis for

såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet

og årsregnskabet udarbejdes

efter International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og danske

oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet

og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen

af et koncernregnskab og et årsregnskab,

der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med International Financial

Reporting Standards som godkendt af

EU og danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser nødvendig for at udarbejde

et koncernregnskab og et årsregnskab

uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion

om koncernregnskabet og årsregnskabet

på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og yderligere

krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav

Den uafhængige

revisors erkLæringer

samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om

koncernregnskabet og årsregnskabet er

uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis

for beløb og oplysninger i koncernregnskabet

og i årsregnskabet. De valgte

revisionshandlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurderingen af risici

for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet

og i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for virksomhedens

udarbejdelse af et koncernregnskab og

et årsregnskab, der giver et retvisende

billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at

udtrykke en konklusion om effektiviteten

af virksomhedens interne kontrol. En

revision omfatter endvidere vurdering af,

om ledelsens valg af regnskabspraksis er

passende, om ledelsens regnskabsmæssige

skøn er rimelige samt den samlede

præsentation af koncernregnskabet og

årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet

som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til

forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet

og årsregnskabet giver et retvisende

billede af koncernens og selskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2012 samt af resultatet

af koncernens og selskabets aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1.

januar – 31. december 2012 i overensstemmelse

med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU

og danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven

gennemlæst ledelsesberetningen. Vi

har ikke foretaget yderligere handlinger

i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet

og årsregnskabet. Det er

på denne baggrund vores opfattelse, at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med koncernregnskabet

og årsregnskabet.

Aarhus, den 1. marts 2013

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Finn L. Meyer Jes Lauritzen

statsaut. revisor statsaut. revisor

24 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 25


inDeX inDeX

BestyreLse

jØrgen mØLLer-rasmussen

Bestyrelsesformand

Født 1947

Indtrådt i bestyrelsen i 1999

Valgt frem til generalforsamlingen 2013

Stilling:

Direktør i IPL Holding A/S

Formand for bestyrelsen i:

Intervare A/S

Nemlig.com A/S

Kompetencer:

Civilingeniør, HD

Tidligere koncernchef i forskellige større

virksomheder, senest Dalhoff Larsen &

Horneman, børsnoteret selskab med

omfattende internationale aktiviteter.

Stor erfaring inden for byggesektoren.

Beskæftiger sig nu fortrinsvis med

bestyrelsesarbejde.

Beholding af Dantherm-aktier:

2012: 5.000 stk.

2011: 5.000 stk.

preBen toLstrup

Næstformand

Født 1959

Indtrådt i bestyrelsen i 2008

Valgt frem til generalforsamlingen 2013

Formand for bestyrelsen i:

Adept Water Technologies A/S

Næstformand for bestyrelsen i:

Pedax A/S

Kompetencer:

Akademiingeniør, Executive MBA

Tidligere administrerende direktør for

Logstor koncernen, FLS Industries A/S og

ABB Power Generation.

Beholding af Dantherm-aktier:

2012: 25.070 stk.

2011: 25.070 stk.

nieLs kristian agner

Bestyrelsesmedlem

Født 1943

Indtrådt i bestyrelsen i 2002

Valgt frem til generalforsamlingen 2013

Formand for bestyrelsen i:

SP Group A/S

SP Moulding A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Aktieselskabet Schouw & Co.

Dantherm Fonden

D.F. Holding, Skive A/S

Direktør Hans Hornsyld og hustru Eva

Hornsylds Legat

Direktør Svend Hornsylds Legat

G.E.C. Gads Forlag A/S

G.E.C. Gads Fond (kommitteret)

Kompetencer:

Civiløkonom, HA

Tidligere medlem af direktionen i

Gyldendal. Senest adm. direktør for

Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab.

Beskæftiger sig nu fortrinsvis med

bestyrelsesarbejde.

Beholdning af Dantherm-aktier:

2012: 49.000 stk.

2011: 32.000 stk.

niLs rosenkranDs oLsen

Bestyrelsesmedlem

Født 1950

Indtrådt i bestyrelsen i 2002

Valgt frem til generalforsamlingen 2013

Stilling:

Direktør i AC-Sun ApS

Direktør i Blackwing Business Angels A/S

Formand for bestyrelsen i:

ASA - Airline Software Applications ApS

Medlem af bestyrelsen i:

Blackwing Business Angels A/S

Dantherm Fonden

D. F. Holding, Skive A/S

Grabow Maskinsystemer A/S

Weissenborn A/S

Kompetencer:

Cand. merc.

Tidligere adm. direktør for

Cimber Air Data A/S.

Beskæftiger sig primært med iværksættervirksomhed

og bestyrelsesarbejde.

Beholdning af Dantherm-aktier:

2012: 777.324 stk.

2011: 777.324 stk.

conni-Dorthe Laursen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Født 1956

Indtrådt i bestyrelsen 2007

Valgt frem til 2015

Stilling:

Produktionsmedarbejder

Beholdning af Dantherm-aktier:

2012: 105 stk.

2011: 105 stk.

per friis peDersen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Født 1956

Indtrådt i bestyrelsen i 2003

Valgt frem til 2015

Stilling:

Procesleder

sØren ØstergaarD hansen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Født 1971

Indtrådt i bestyrelsen i 2011

Valgt frem til 2015

Stilling:

General Manager - Telecom EMEA

Beholdning af Dantherm-aktier:

2012: 2.500 stk.

2011: 2.500 stk.

26 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 27


inDeX inDeX

Direktion

torBen Duer

Administrerende direktør

Født 1963

Cand. oecon, Aarhus Universitet, 1987

Tiltrådt november 2009

Ansættelser:

1987-1992 Direktionsassistent, CFO i

DISA selskaber

1993-2000 Direktør i DISA selskaber i

Tyskland og England

1997-2000 CFO i Georg Fisher Disa

gruppen i Schweiz

2001-2009 Adm. direktør i Dantherm

Filtration gruppen

Formand for bestyrelsen i:

Det Dansk-Schweiziske Handelskammer

Medlem af bestyrelsen i:

Dantherm Power A/S

KREMPEL GmbH

Medlem af repræsentantskabet i:

Patria Genossenschaft

Beholding af Dantherm-aktier:

2012: 50.000 stk.

2011: 40.000 stk.

Bjarke BrØns

Økonomidirektør

Født 1975

Cand.merc.aud., Handelshøjskolen Aarhus,

1999, Statsautoriseret revisor, 2004

Tiltrådt april 2011

Indtrådt i direktionen i marts 2013

Ansættelser:

1999-2006 Revisor, audit manager,

Andersen og Deloitte

2006-2011 Direktionsassistent, CFO i

Dantherm selskaber

Beholding af Dantherm-aktier:

2012: 2.900 stk.

2011: 2.900 stk.

Dantherm a/s (DK) 100% Dantherm air hanDLing a/s (DK)

100% Dantherm air hanDLing (DK)

hoLDing a/s

43%

Dantherm power a/s (DK)

Dantherm ejer endvidere selskabet ERO A/S, som er uden aktivitet og under solvent likvidation.

koncernoversigt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dantherm as (NO)

Dantherm aB (SE)

Dantherm LtD. (UK)

Dantherm air hanDLing sp. z o.o. (PL)

Dantherm inc. (US)

Dantherm air hanDLing (CN)

(suzhou) co. LtD.

28 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 29


inDeX inDeX

koncern

regnskaB

Resultatopgørelse 31

Totalindkomstopgørelse 31

Aktiver 32

Passiver 33

Egenkapitalopgørelse 34

Pengestrømsopgørelse 35

Noter 36

1. Segmentoplysninger 36

2. Andre driftsindtægter 37

3. Omkostninger

4. Aktiebaseret veder-

37

læggelse 38

5. Finansielle indtægter

6. Finansielle

39

omkostninger 39

7. Skat 39

8. Resultat pr. aktie 40

9. Immaterielle aktiver 41

10. Materielle aktiver

11. Kapitalandele i asso-

42

cierede virksomheder 43

12. Varebeholdninger 43

13. Tilgodehavender 43

14. Egenkapital 43

15. Udskudt skat (aktiv) 44

16. Hensatte forpligtelser

17. Gæld til kredit-

44

institutter

18. Andre gælds-

45

forpligtelser

19. Tilgodehavende og

46

skyldig selskabsskat 46

20. Eventualforpligtelser 46

21. Sikkerhedsstillelser

22. Kontraktlige

46

forpligtelser

23. Likvider og kortfristet

47

bankgæld

24. Finansielle ricisi og

47

instrumenter 47

25. Ophørte aktiviteter 51

26. Nærtstående parter

27. Begivenheder efter

51

statusdagen

28. Anvendt regnskabs-

51

praksis

29. Regnskabsmæssige

52

skøn og vurderinger 60

resuLtatopgØreLse

TDKK Note 2012 2011

Nettoomsætning 1 482.057 550.312

Andre driftsindtægter 2 1.310 4.813

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 3 -245.985 -290.278

Andre eksterne omkostninger 3 -65.085 -64.498

Personaleomkostninger 3, 4 -159.781 -156.962

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 12.516 43.387

Afskrivninger af materielle og immaterielle aktiver 9, 10 -18.688 -20.859

Driftsresultat (EBIT) -6.172 22.528

Finansielle indtægter 5 4.257 5.154

Finansielle omkostninger 6 -16.004 -17.925

Resultat for fortsættende aktiviteter før skat -17.919 9.757

Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter 7 1.396 -4.056

Årets resultat for fortsættende aktiviteter -16.523 5.701

Årets resultat for ophørte aktiviteter 25 0 -1.423

ÅRETS RESULTAT -16.523 4.278

Fordeles således:

Aktionærerne i Dantherm A/S -16.523 4.278

-16.523 4.278

Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (EPS) 8 -2,3 0,6

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 8 -2,3 0,6

Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie 8 -2,3 0,8

Udvandet resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie 8 -2,3 0,8

totaLinDkomstopgØreLse

TDKK 2012 2011

Årets resultat -16.523 4.278

anden totalindkomst

Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske virksomheder 929 4.092

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter -2.056 -7.197

Anden totalindkomst efter skat -1.127 -3.105

Totalindkomst i alt -17.650 1.173

Der fordeles således:

Aktionærerne i Dantherm A/S -17.650 1.173

Totalindkomst i alt -17.650 1.173

30 Dantherm Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Dantherm 31


inDeX inDeX

aktiver passiver

TDKK Note 31.12.12 31.12.11

Langfristede aktiver

immaterielle aktiver

Goodwill 69.527 69.527

Færdiggjorte udviklingsprojekter 7.018 6.216

Patenter og licenser 1.491 358

Udviklingsprojekter under udførelse 13.745 4.353

Immaterielle aktiver i alt 9 91.781 80.454

materielle aktiver

Grunde og bygninger 97.664 102.613

Indretning af lejede lokaler 310 630

Produktionsanlæg og maskiner 22.131 29.219

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.697 2.013

Materielle aktiver i alt 10 122.802 134.475

Andre langfristede aktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder 11 50 0

Udskudt skat 15 10.299 7.049

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 16.656 9.120

Andre tilgodehavender 0 1.000

andre langfristede aktiver i alt 27.005 17.169

Langfristede aktiver i alt 241.588 232.098

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 12 87.343 111.842

Tilgodehavender 13 69.602 89.084

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 13 561 1.551

Tilgodehavende selskabsskat 19 1.437 877

Periodeafgrænsningsposter 2.353 2.588

Likvide beholdninger 23 12.254 24.648

kortfristede aktiver i alt 173.550 230.590

AKTIVER I ALT 415.138 462.688

TDKK Note 31.12.12 31.12.11

Egenkapital

Aktiekapital 14 71.906 71.906

Reserve for sikringstransaktioner -16.671 -14.615

Reserve for valutakursregulering 4.572 3.643

Overført totalindkomst 52.093 68.616

Egenkapital i alt 111.900 129.550

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Hensatte forpligtelser 16 616 638

Kreditinstitutter 17 96.340 103.680

Langfristede forpligtelser i alt 96.956 104.318

Kortfristede forpligtelser

Hensatte forpligtelser 16 2.501 7.096

Kreditinstitutter 17 104.240 108.049

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 18 97.060 110.668

Skyldig selskabsskat 19 1.079 1.024

Periodeafgrænsningsposter 1.402 1.983

Kortfristede forpligtelser i alt 206.282 228.820

Forpligtelser i alt 303.238 333.138

PASSIVER I ALT 415.138 462.688

Eventualforpligtelser 20

Sikkerhedsstillelser 21

Kontraktlige forpligtelser 22

Noter uden henvisning 24, 26, 27, 28, 29

32 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 33


inDeX inDeX

egenkapitaLopgØreLse

Aktionærerne i Dantherm A/S

Reserve for Reserve for Overført

sikrings- valutakurs- total- Minoritets- Egenkapital

TDKK Aktiekapital transaktioner regulering indkomst I alt interesser I alt

Egenkapital 1. januar 2011 359.528 -7.418 -449 -221.605 130.056 -1.279 128.777

Totalindkomst i 2011

Årets resultat 0 0 0 4.278 4.278 0 4.278

Anden totalindkomst

Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0 0 4.092 0 4.092 0 4.092

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 -7.197 0 0 -7.197 0 -7.197

Anden totalindkomst i alt 0 -7.197 4.092 0 -3.105 0 -3.105

Totalindkomst i alt i 2011 0 -7.197 4.092 4.278 1.173 0 1.173

Transaktioner med ejere i 2011

Kapitalnedsættelse -287.622 0 0 287.622 0 0 0

Opkøb af minoritetsandele 0 0 0 -400 -400 0 -400

Reklassifikation vedrørende minoritetsandele 0 0 0 -1.279 -1.279 1.279 0

Transaktioner med ejere i alt -287.622 0 0 285.943 -1.679 1.279 -400

Egenkapital 31. december 2011 71.906 -14.615 3.643 68.616 129.550 0 129.550

Egenkapital 1. januar 2012 71.906 -14.615 3.643 68.616 129.550 0 129.550

Totalindkomst i 2012

Årets resultat 0 0 0 -16.523 -16.523 0 -16.523

Anden totalindkomst

Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0 0 929 0 929 0 929

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 -2.056 0 0 -2.056 0 -2.056

Anden totalindkomst i alt 0 -2.056 929 0 -1.127 0 -1.127

Totalindkomst i alt i 2012 0 -2.056 929 -16.523 -17.650 0 -17.650

Egenkapital 31. december 2012 71.906 -16.671 4.572 52.093 111.900 0 111.900

Kapitalnedsættelsen i 2011 vedrører dækning af underskud og blev vedtaget på Dantherms generalforsamling i 2012.

pengestrØmsopgØreLse

TDKK Note 2012 2011

Resultat for fortsættende aktiviteter før skat -17.919 9.757

Regulering for ikke likvide driftsposter m.v.:

Af- og nedskrivninger 18.688 20.859

Andre driftsposter, netto 72 -4.393

Hensatte forpligtelser -4.617 -249

Finansielle indtægter -4.257 -5.154

Finansielle omkostninger 16.004 17.925

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 7.971 38.745

Ændring varebeholdninger 24.499 -17.698

Ændring tilgodehavender 20.177 -1.842

Ændring leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. -16.245 19.118

Pengestrøm fra primær drift 36.402 38.323

Renteindtægter, modtaget 1.788 4.008

Renteomkostninger, betalt -16.004 -17.925

Pengestrøm fra ordinær drift 22.186 24.406

Betalt selskabsskat -2.357 -4.631

Pengestrøm fra driftsaktivitet 19.829 19.775

Køb af immaterielle aktiver 9 -15.814 -6.939

Køb af materielle aktiver 10 -2.590 -2.499

Salg af materielle aktiver 10 247 346

Køb af finansielle aktiver -50 0

Salg af finansielle aktiver 2.840 0

Finansielle udlån -5.067 -10.120

Salg af dattervirksomheder og aktiviteter 25 0 -645

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -20.434 -19.857

Fremmedfinansiering:

Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -10.845 -12.797

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -10.845 -12.797

Pengestrøm fra ophørte aktiviteter 25 0 -1.005

Årets pengestrøm -11.450 -13.884

Likvider, primo -73.562 -60.549

Kursregulering af likvider -146 871

Likvider, ultimo -85.158 -73.562

Likvide beholdninger ultimo specificeres således:

Likvide beholdninger 23 12.254 24.648

Kortfristet bankgæld 23 -97.412 -98.210

Likvider, ultimo -85.158 -73.562

34 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 35


inDeX inDeX

noter

1. segmentopLysninger

Dantherms rapporteringspligtige segmenter omfatter de to strategiske forretningsområder HVAC og Telecom, som sælger forskellige produkter og tjenesteydelser

og som er organiseret med egen ledelse. En yderligere beskrivelse af forretningssegmenterne er medtaget i ledelsesberetningen.

Udviklingen i forretningssegmenterne vurderes på baggrund af resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA). Den interne økonomirapportering, som vurderingerne

baseres på, følger koncernens regnskabspraksis.

2012

Rapporteringspligtige Ikke fordelte Koncern

TDKK HVAC Telecom segmenter i alt koncernposter i alt

Ekstern omsætning 336.174 145.883 482.057 0 482.057

Intern omsætning 31.508 3.522 35.030 -35.030 0

Omsætning i alt 367.682 149.405 517.087 -35.030 482.057

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 35.798 -18.999 16.799 -4.283 12.516

2011

Rapporteringspligtige Ikke fordelte Koncern

TDKK HVAC Telecom segmenter i alt koncernposter i alt

Ekstern omsætning 285.133 265.179 550.312 0 550.312

Intern omsætning 73.116 3.575 76.691 -76.691 0

Omsætning i alt 358.249 268.754 627.003 -76.691 550.312

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 26.266 21.297 47.563 -4.176 43.387

Transaktioner mellem segmenter er sket på markedsmæssige vilkår.

geografiske oplysninger

Inden for HVAC afsættes produkterne primært i Europa, og inden for Telecom afsættes produkterne globalt. Oplysningen om omsætningens fordeling

på geografiske segmenter er baseret på kundernes geografiske placering uagtet, at dette ikke i alle tilfælde vil afspejle produkternes geografiske placering.

Oplysning om aktivernes fordeling på geografiske segmenter er ligeledes baseret på den fysiske placering.

2012 2011

Langfristede Langfristede

TDKK Omsætning aktiver Omsætning aktiver

Danmark 39.881 222.874 45.732 219.091

Norge 62.892 4.904 61.921 4.615

Sverige 16.559 303 72.420 367

England 27.361 710 26.433 27

Tyskland 118.053 0 61.048 0

Frankrig 29.309 0 49.848 0

Rusland og Baltikum 64.936 0 60.944 0

Kina 12.720 9.975 48.090 5.717

USA 40.653 2.822 35.771 2.281

Øvrige lande 69.693 0 88.105 0

I alt 482.057 241.588 550.312 232.098

Væsentlige kunder

Samlet omsætning til kunder som enkeltvis andrager mere end 10 % af koncernens omsætning udgør DKK 57 mio. (2011: DKK 141 mio) svarende til 12

% (2011: 26 %) af koncernens samlede omsætning.

TDKK 2012 2011

2. anDre DriftsinDtægter

Tilbageført hensættelse vedrørende udløb af garantier for solgte forretningsområder 0 2.111

Øvrige indtægter 1.310 2.702

Andre driftsindtægter i alt 1.310 4.813

3. omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Årets varekøb 271.378 275.566

Ændring i varebeholdninger -24.499 17.698

Årets nedskrivning af varebeholdninger 4.169 4.129

Tilbageførte nedskrivninger på varebeholdninger -5.063 -7.115

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt 245.985 290.278

Tilbageførte nedskrivninger på varebeholdninger vedrører primært varer, der er kasseret, solgt eller

medgået i produktionen.

Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor kan specificeres således:

Revision 642 839

Skatte- og momsmæssig rådgivning 86 77

Rådgivning i forbindelse med akkvisition og frasalg 0 42

Øvrig rådgivning 58 26

I alt 786 984

Forsknings- og udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen

Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger 29.644 20.185

Udviklingsomkostninger indregnet under immaterielle aktiver, note 9 -15.814 -6.705

Forsknings- og udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen i alt 13.830 13.480

Forsknings- og udviklingsomkostninger er indeholdt i personaleomkostninger med 9.868 TDKK og

i andre eksterne omkostninger med 3.962 TDKK.

Personaleomkostninger

Honorar til moderselskabets bestyrelse 1.388 1.350

Gager og lønninger 139.021 137.231

Bidragsbaserede pensionsordninger 12.616 12.761

Andre omkostninger til social sikring 6.756 5.620

Personaleomkostninger i alt 159.781 156.962

Gennemsnitligt antal medarbejdere 548 585

2012 2011

Moder- Moder- Andre Moder- Moder- Andre

selskabets selskabets ledende selskabets selskabets ledende

TDKK bestyrelse direktion medarbejdere bestyrelse direktion medarbejdere

Gager og honorarer 1.388 2.288 3.978 1.350 3.093 4.265

Pensionsbidrag 0 0 258 0 26 218

I alt 1.388 2.288 4.236 1.350 3.119 4.483

36 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 37


inDeX inDeX

3. omkostninger - fortsat

Bestyrelsen modtager alene et fast honorar. Det samlede honorar til bestyrelsen udgør 1.388 TDKK i 2012 mod 1.350 TDKK i 2011. Frem til generalforsamlingen

i 2011 bestod bestyrelsen af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte medlemmer. Fra generalforsamlingen i 2011 har bestyrelsen

bestået af syv medlemmer, idet der er tre medarbejdervalgte medlemmer i overensstemmelse med lovgivningen. Stigningen i det samlede honorar til

bestyrelsen skyldes alene dette forhold.

Bestyrelseshonoraret til hvert medlem udgør 150 TDKK, hvilket er uændret siden 2007. Til formanden og næstformanden ydes derudover et tillæg på

henholdsvis 150 % og 75 %, hvilket blev reduceret fra 200 % hhv. 100 % i 2009.

Direktionen vederlægges med en fast gage og en bonus, der er afhængig af at visse på forhånd definerede mål opfyldes. Årsbonus kan maksimalt udgøre

40 % af den faste gage.

Direktionen har frem til marts 2011 bestået af to personer og herefter af en person. Fra marts 2013 vil direktionen igen bestå af to personer.

Direktionens samlede aflønning i 2012 udgjorde 2.288 TDKK (2011: 3.119 TDKK). I 2011 indgik et beløb på 334 TDKK til den afdøde økonomidirektør.

Andre ledende medarbejdere er nøglepersoner i moderselskabet eller personer med ansvar for koncernens hovedforretningsområder og som ikke indgår

i moderselskabets direktion. Gruppen har i såvel 2012 som 2011 omfattet tre personer.

4. aktieBaseret veDerLæggeLse

Dantherm A/S etablerede i 2007 et 2-årigt aktieoptionsprogram for direktionen og ledende medarbejdere bestående af i alt ni personer. Aktieoptionsprogrammet

er ikke forlænget efter 2009, og der ikke er indregnet omkostninger til ordningen i 2011 og 2012.

Aktieoptionsprogrammet omfatter i alt 51.284 stk. udestående aktieoptioner pr. 31.12.2012, hvilket er uændret i forhold til udgangen af 2011. Hver aktieoption

giver optionsejeren ret til at købe én eksisterende aktie af nominelt kr. 10 i Dantherm A/S. De udestående optioner udgør som i 2011 0,7 % af

aktiekapitalen.

Aktieoptionerne kan udnyttes i en periode fra tre til seks år efter tildelingen. Optioner tildelt i 2007 kan således udnyttes fra generalforsamlingen i 2010

til generalforsamlingen i 2013. Optionerne kan alene udnyttes i en periode på 4 uger efter offentliggørelse af hel- eller delårsrapport. Udnyttelseskursen

blev fastsat til gennemsnitskursen i en periode på 10 dage efter offentliggørelse af selskabets årsrapport med tillæg af 5% p.a. Der er indtil videre ikke

udnyttet optioner under programmet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til eventuel afregning af tildelte optioner.

Øvrige Gennemsnitlig

Dagsværdi

pr. option på I alt på

Moderselskabets ledende udnyttelses- tildelings- tildelingsdirektion

medarbejdere Antal i alt pris pr. option tidspunktet tidspunktet

stk. stk. stk. DKK DKK TDKK

Udestående ved årets begyndelse 2011 16.875 34.409 51.284 163 33 1.672

Reklassifikation -6.520 6.520 0 0 0 0

Udestående ved årets slutning 2011 10.355 40.929 51.284 163 33 1.672

Udestående ved årets begyndelse 2012 10.355 40.929 51.284 163 33 1.672

Antal optioner der kan udnyttes ved

årsafslutningen 2011 10.355 40.929 51.284

Antal optioner der kan udnyttes ved

årsafslutningen 2012 10.355 40.929 51.284

4. aktieBaseret veDerLæggeLse - fortsat

De beregnede dagsværdier er baseret på en Black-Scholes-model til værdiansættelse af optioner. Forudsætningerne for opgørelsen af dagsværdi på

tildelingstidspunktet er som følger:

2008 2007

Gennemsnitlig aktiekurs (kr.) 133,61 106,13

Udnyttelseskurs (kr.) 179,06 142,23

Forventet volatilitet 30,0% 30,0%

Forventet løbetid 6 år 6 år

Risikofrie rente 4,0% 4,0%

TDKK 2012 2011

5. finansieLLe inDtægter

Renter, likvide beholdninger m.v. 241 196

Valutakursgevinster 1.526 2.941

Gældseftergivelse fra minoritetsaktionær 0 1.146

Renter på udlån til associeret virksomhed 2.469 0

Øvrige finansielle indtægter 21 871

Finansielle indtægter i alt 4.257 5.154

Renter på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris udgør 2.731 1.067

6. finansieLLe omkostninger

Renter, kreditinstitutter m.v. 12.380 13.683

Valutakursregulering og -tab 2.013 3.365

Gebyrer og øvrige omkostninger 1.611 877

Finansielle omkostninger i alt 16.004 17.925

Renter på finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris udgør 13.991 13.683

7. skat

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat 1.396 -4.056

I alt 1.396 -4.056

Skat af årets resultat fremkommer således:

Aktuel skat 88 -3.456

Regulering af udskudt skat 1.584 -1.417

Regulering af udskudt skat som følge af ændret vurdering af skatteaktiver 955 1.595

Regulering af skat vedrørende tidligere år 680 0

Øvrige skatter, herunder withholding tax -1.911 -778

I alt 1.396 -4.056

38 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 39


inDeX inDeX

TDKK 2012 2011

7. skat - fortsat

Skat af årets resultat kan forklares således:

Resultat før skat -17.919 9.757

Skatteprocent 25% 25%

Beregnet skat af resultat før skat 4.480 -2.439

Regulering af beregnet skat i udenlandske tilknyttede virksomheder i forhold til aktuel skatteprocent -1.269 -38

Indkomst i selskaber med lokale underskud 0 84

Underskud i selskaber, hvor skatteværdien ikke indregnes -2.069 -1.953

Øvrige skatter, herunder withholding tax -1.911 -778

Skatteeffekt af:

Ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter netto 530 -527

Ændring i værdiansættelse af skatteunderskud udover resultatudvikling 955 1.595

Regulering af skat vedrørende tidligere år 680 0

I alt 1.396 -4.056

Effektiv skatteprocent 8% 42%

Skatteindtægten skyldes primært refusion vedrørende udviklingsomkostninger i Danmark og regulering af udskudt skat i selskabet i Kina. Indregning af

skatteaktiver i koncernens selskaber foretages ud fra en vurdering af indtjeningen og under hensyntagen til forældelsesregler i de enkelte lande og har i

2012 medført en indtægt på 955 TDKK. (2011: 1.595 TDKK)

Koncernen har pr. 31.12.2012 ikke-indregnede skattemæssige underskud på DKK 46 mio. (2011: DKK 53 mio.) i udenlandske selskaber og DKK 93 mio.

(2011: DKK 119 mio.) i den danske sambeskatning svarende til en samlet skattemæssig værdi på DKK 39 mio (2011: DKK 44 mio.). En del af de ikke-indregnede

skattemæssige underskud er underlagt begrænsninger i anvendelse, ligesom der for en dels vedkommende er forældelsesfrister.

TDKK 2012 2011

8. resuLtat pr. aktie

Årets resultat -16.523 4.278

Gennemsnitligt antal aktier 7.190.574 7.190.574

Gennemsnitligt antal egne aktier -80.526 -80.526

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 7.110.048 7.110.048

Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb 7.110.048 7.110.048

Resultat pr. aktie (EPS) á 10 kr. -2,3 0,6

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) á 10 kr. -2,3 0,6

Beregningen af resultat pr. aktie for fortsættende henholdsvis ophørende aktiviteter sker på grundlag af tilsvarende hovedtal som for

resultat pr. aktie:

Dantherm aktionærernes andel af:

Resultat for ophørte aktiviteter 0 -1.423

Resultat for fortsættende aktiviteter -16.523 5.701

Årets resultat -16.523 4.278

Ved beregningen af udvandet resultat pr. aktie i 2011 og 2012 er udeholdt 51.284 aktieoptioner, der er out-of-the-money, men som potentielt kan udvande

resultat pr. aktie i fremtiden.

9. immaterieLLe aktiver

Færdiggjorte

Forudbetalinger

og udviklingsudviklings-

Patenter projekter under

TDKK Goodwill projekter og licenser udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2011 95.271 41.987 4.994 194 142.446

Valutakursregulering 0 92 51 0 143

Reklassifikation 0 2.063 0 -2.063 0

Tilgang 0 483 234 6.222 6.939

Afgang 0 -12.145 0 0 -12.145

Kostpris 31. december 2011 95.271 32.480 5.279 4.353 137.383

Afskrivninger 1. januar 2011 25.744 33.301 4.355 0 63.400

Valutakursregulering 0 92 51 0 143

Afskrivninger 0 5.016 515 0 5.531

Afskrivninger vedr. afgang 0 -12.145 0 0 -12.145

Afskrivninger 31. december 2011 25.744 26.264 4.921 0 56.929

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 69.527 6.216 358 4.353 80.454

Kostpris 1. januar 2012 95.271 32.480 5.279 4.353 137.383

Valutakursregulering 0 16 -20 0 -4

Reklassifikation 0 4.546 905 -5.451 0

Tilgang 0 204 463 15.147 15.814

Afgang 0 -4.354 0 0 -4.354

Kostpris 31. december 2012 95.271 32.892 6.627 14.049 148.839

Afskrivninger 1. januar 2012 25.744 26.264 4.921 0 56.929

Valutakursregulering 0 20 -20 0 0

Afskrivninger 0 3.944 235 304 4.483

Afskrivninger vedr. afgang 0 -4.354 0 0 -4.354

Afskrivninger 31. december 2012 25.744 25.874 5.136 304 57.058

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 69.527 7.018 1.491 13.745 91.781

Afskrives over 3-6 år 3-6 år

goodwill:

Ledelsen har pr. 31. december 2012 testet den regnskabsmæssige værdi af goodwill for nedskrivningsbehov. Goodwill vedrører Telecom forretningen.

Ved nedskrivningstesten er genindvindingsværdien, svarende til den tilbagediskonterede værdi af forventede fremtidige nettopengestrømme for Telecom

forretningen, sammenholdt med den bogførte værdi af goodwill og egenkapital. Genindvindingsværdien er baseret på nytteværdien.

Forventede fremtidige nettopengestrømme baseres på det af ledelsen godkendte budget for 2013, strategiplanen for 2014-2015 og en terminal værdi.

Den anvendte diskonteringsfaktor til beregning af genindvindingsværdi udgør ca. 12 % før skat i såvel 2011 som 2012 og afspejler bl.a. den risikofrie

rente med tillæg af markedsrisici.

Udviklingen inden for Telecom har været utilfredsstillende i 2012 som følge af et lavt salg til netværksleverandørerne. Der forventes i 2013 en tilbagevenden

til omsætningsniveauet fra 2011 og frem til 2015 en årlig vækst i niveauet 25 % drevet af en normalisering i afsætningen til netværksleverandørerne

og en fortsat vækst i omsætningen til netværksoperatørerne som en følge af de strategiske tiltag som er og vil blive gennemført. Som følge af dette

forventes en væsentlig forbedring af nettopengestrømmene gennem øget indtjening. I terminalperioden er der i såvel 2011 som 2012 regnet med en

årlig vækst på 1 %. Nedskrivningstesten i 2011 er baseret på den samme strategiplan for 2013 – 2015 og dermed de samme forventninger til omsætning

og nettopengestrømme.

Baseret herpå vurderes genindvindingsværdien at overstige den regnskabsmæssige værdi med ca. DKK 225 mio. (2011: DKK 250 mio.), og der er ikke

foretaget nedskrivninger.

40 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 41


inDeX inDeX

9. immaterieLLe aktiver - fortsat

Følsomhedsanalyse

For at genindvindingsværdien i 2011 og 2012 skulle svare til den bogførte værdi af goodwill, ville de fremtidige nettopengestrømme, med øvrige forudsætninger

uændrede, omtrent skulle svare til niveauet fra 2011 i såvel strategiperioden som terminalperioden.

Der er lavet følsomhedsanalyser, hvor genindvindingsværdien er beregnet med en opfyldelse af henholdsvis 90 %, 80 % samt 70 % af det forventede

EBIT, der indgår i nettopengestrømmene i 2013 – 2015 og i terminalperioden. Dette kombineret med en forhøjelse af den anvendte diskonteringsfaktor

med 1 – 2 %, vil ikke give anledning til nedskrivning af goodwill.

Øvrige immaterielle aktiver

Ledelsen har ikke hverken i 2012 eller 2011 identificeret faktorer, der indikerer et behov for at gennemføre nedskrivningstest for øvrige immaterielle aktiver.

10. materieLLe aktiver

Indretning Produktions- Andre anlæg,

Grunde og af lejede anlæg og driftsmateriel

TDKK bygninger lokaler maskiner og inventar I alt

Kostpris 1. januar 2011 160.124 9.170 130.910 21.950 322.154

Valutakursregulering 54 461 714 182 1.411

Tilgang 101 161 1.321 916 2.499

Afgang -23 -1.590 -751 -1.378 -3.742

Kostpris 31. december 2011 160.256 8.202 132.194 21.670 322.322

Afskrivninger 1. januar 2011 52.500 7.794 94.934 19.506 174.734

Valutakursregulering 38 446 547 154 1.185

Afskrivninger 5.128 922 8.245 1.195 15.490

Afskrivninger vedr. afgang -23 -1.590 -751 -1.198 -3.562

Afskrivninger 31. december 2011 57.643 7.572 102.975 19.657 187.847

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 102.613 630 29.219 2.013 134.475

Heraf finansielt leasede aktiver 100.356 0 13.904 0 114.260

Kostpris 1. januar 2012 160.256 8.202 132.194 21.670 322.322

Valutakursregulering 586 -26 -62 269 767

Tilgang 0 41 814 1.735 2.590

Afgang 0 -1.012 -1.283 -812 -3.107

Kostpris 31. december 2012 160.842 7.205 131.663 22.862 322.572

Afskrivninger 1. januar 2012 57.643 7.572 102.975 19.657 187.847

Valutakursregulering 449 -27 -57 213 578

Afskrivninger 5.086 362 7.897 955 14.300

Afskrivninger vedr. afgang 0 -1.012 -1.283 -660 -2.955

Afskrivninger 31. december 2012 63.178 6.895 109.532 20.165 199.770

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 97.664 310 22.131 2.697 122.802

Heraf finansielt leasede aktiver 92.479 0 712 0 93.191

Afskrives over 15-30 år 5 år 5-8 år 3-7 år -

Salgssum for afhændede aktiver 0 0 0 247 247

Regnskabsmæssig værdi 0 0 0 152 152

Gevinst/tab ved salg 0 0 0 95 95

11. kapitaLanDeLe i associereDe virksomheDer

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter Dantherm Power A/S med hjemsted i Hobro, Danmark, hvor Dantherms ejerandel udgør 43 % (2011:

38 %).

Hovedtal for Dantherm Power A/S er følgende:

Dantherms andel

TDKK Omsætning Årets resultat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Årets resultat

2011 29.715 -37.293 49.171 49.331 -61 -14.171

2012 37.881 -24.156 39.527 63.843 -10.456 -10.387

Kapitalandele i associerede virksomheder indgår i balancen pr. 31. december 2012 med 50 TDKK (2011: 0 TDKK). Kapitalandelene blev i 2010 nedskrevet,

hvorfor Dantherms andel af årets resultat ikke indregnes i resultatopgørelsen.

12. vareBehoLDninger

Råvarer og hjælpematerialer 35.325 46.813

Varer under fremstilling 7.460 9.958

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 44.558 55.071

Varebeholdninger i alt 87.343 111.842

13. tiLgoDehavenDer

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 65.372 80.153

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 561 1.551

Andre tilgodehavender 4.230 8.931

Kortfristede tilgodehavender i alt 70.163 90.635

14. egenkapitaL

Kapitalstyring

Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30 % af resultat efter skat udloddes til aktionærerne – dog under hensyntagen til koncernens finansielle og likviditetsmæssige

stilling samt investerings- og ekspansionsplaner. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30 %.

Antal stk. Nominel værdi (TDKK)

Aktiekapital 2012 2011 2012 2011

1. januar 7.190.574 7.190.574 71.906 359.528

Kapitalnedsættelse 0 0 0 -287.622

31. december 7.190.574 7.190.574 71.906 71.906

Egne aktier

Antal stk. Nominel værdi (TDKK)

2012 2011 2012 2011

1. januar 80.526 80.526 4.026 4.026

31. december 80.526 80.526 4.026 4.026

Egne aktiers andel af aktiekapital 1,1% 1,1%

Aktiekapitalen består af 7.190.574 stk. aktier á nominelt 10 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. På Dantherms generalforsamling i 2011 blev det vedtaget

at gennemføre en nedsættelse af aktiekapitalen fra nominelt 359.528 TDKK til 71.906 TDKK.

Dantherm kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen.

Vederlaget må ikke afvige mere end 10 % fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling

i 2016.

Der har ikke været handel med egne aktier i 2011 og 2012.

42 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 43


inDeX inDeX

TDKK 31.12.12 31.12.11

15. uDskuDt skat (aktiv)

Udskudt skat 1. januar -7.049 -6.725

Valutakursregulering -31 -146

Ændring af udskudt skat vedrørende tidligere år -680 0

Ændret vurdering af skatteaktiver -955 -1.595

Årets udskudte skat indregnet i årets resultat -1.584 1.417

Udskudt skat 31. december, netto -10.299 -7.049

Udskudt skat indregnes således i balancen:

Udskudt skat -10.299 -7.049

Udskudt skat 31. december, netto -10.299 -7.049

Udskudt skat vedrører:

Langfristede aktiver 150 -44

Kortfristede aktiver -1.632 -1.819

Forpligtelser -627 -591

Fremførselsberettigede skattemæssige underskud -8.190 -4.595

Udskudt skat i alt -10.299 -7.049

Udskudte skatteaktiver i danske og udenlandske selskaber indregnes på fremførbare skattemæssige underskud og øvrige forskelsværdier, der modsvarer

indkomst, som sandsynligvis vil blive realiseret i fremtiden. Der foretages indregning på baggrund af indtjeningsforventningerne og under hensyntagen

til specifikke forhold og forældelsesreglerne i de enkelte lande.

Årets positive regulering af udskudte skatteaktiver kan primært henføres til selskaberne i Kina, USA og UK.

I koncernen er der ikke-indregnede skattemæssige underskud for DKK 139 mio. (2011: DKK 172 mio.), hvor skatteværdien udgør DKK 39 mio. (2011: DKK

44 mio.), som ikke er indregnet i balancen.

TDKK 31.12.12 31.12.11

16. hensatte forpLigteLser

Garantiforpligtelser 1. januar 7.734 5.931

Kursregulering 43 32

Anvendt i året -3.008 -1.388

Tilbageført hensættelse -4.500 0

Hensat for året 2.848 3.159

Garantiforpligtelser 31. december 3.117 7.734

Øvrige forpligtelser 1. januar 0 2.052

Kursreguleringer 0 1

Tilbageført hensættelse 0 -2.052

Øvrige forpligtelser 31. december 0 0

Hensatte forpligtelser 31. december 3.117 7.734

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:

0-1 år 2.501 7.096

1-5 år 616 638

Hensatte forpligtelser 31. december 3.117 7.734

Garantiforpligtelser vedrører solgte varer, der leveres med garanti. Forpligtelserne er opgjort på baggrund af tidligere års erfaringer. Omkostningerne

forventes afholdt i løbet af garantiperioden. Varer sælges som hovedregel med en garanti på 12-24 måneder, men kan i enkelte tilfælde udgøre op til 60

måneder.

TDKK 31.12.12 31.12.11

17. gæLD tiL kreDitinstitutter

Gæld til kreditinstitutter omfatter følgende:

Finansiel leasinggæld 95.035 105.849

Bankgæld 105.545 105.880

Regnskabsmæssig værdi i alt 200.580 211.729

Gæld til kreditinstitutter er indregnet således:

Langfristede gældsforpligtelser 96.340 103.680

Kortfristede gældsforpligtelser 104.240 108.049

Regnskabsmæssig værdi i alt 200.580 211.729

gennemsnitlig

effektiv rente regnskabsmæssig værdi

Lån/Udløb Valuta Fast/variabel 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

Finansiel leasinggæld vedr. bygninger DKK Fast ekskl. tillæg 4-5% 4-5% 94.047 99.723

Finansiel leasinggæld vedr. maskiner DKK Variabel 4-6% 4-6% 988 6.125

Bankgæld DKK Variabel 3-7% 4-6% 83.686 80.486

Bankgæld EUR Variabel 3-5% 4-6% 693 670

Bankgæld USD Variabel 3-5% 4-6% 7.219 10.798

Bankgæld GBP Variabel 3-5% 4-6% 3.608 4.385

Bankgæld SEK Variabel 3-5% 4-6% 2.149 1.822

Bankgæld NOK Fast 4-5% 6-7% 8.134 7.670

Bankgæld Øvrige Variabel 3-5% 4-6% 56 50

I alt 200.580 211.729

På den finansielle leasinggæld vedrørende bygninger er der indgået en fastrenteswap, der løber indtil juni 2020. Renten på variabel gæld følger spotrenten.

Renten på bankgæld i NOK er fast frem til medio 2017.

I ovenstående forpligtelser indgår finansielle leasingkontrakter således:

Finansiel leasing er indregnet således: 2012

TDKK Leasingydelse Rente Regnskabsmæssig værdi

0-1 år 10.996 -4.168 6.828

1-5 år 39.403 -13.925 25.478

> 5 år 68.945 -6.216 62.729

31. december 2012 119.344 -24.309 95.035

Finansiel leasing er indregnet således: 2011

TDKK Leasingydelse Rente Regnskabsmæssig værdi

0-1 år 14.371 -4.532 9.839

1-5 år 41.721 -15.100 26.621

> 5 år 78.602 -9.213 69.389

31. december 2011 134.694 -28.845 105.849

Finansiel leasinggæld vedrører primært aftale om leasing af bygningerne i Danmark, som løber frem til juni 2020. Aftalen er indgået med betaling af variabel

leasingafgift, men der er indgået en fastrenteswap til afdækning af den variable ydelse. Renteswappen har samme løbetid som den finansielle låneaftale

og der er dermed fast rente på lånet i hele løbetiden. Renteswappen reguleres via anden totalindkomst og har i 2012 haft en negativ påvirkning

på 2.056 TDKK (2011: 7.197 TDKK). Der henvises endvidere til note 24.

Den variable ydelse på den finansielle leasingaftale medfører en forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien, som ultimo 2012 udgør

2.732 TDKK (2011: 2.930 TDKK).

44 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 45


inDeX inDeX

TDKK 31.12.12 31.12.11

18. anDre gæLDsforpLigteLser

Leverandørgæld 42.405 55.154

Anden gæld 54.655 55.514

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser i alt 97.060 110.668

19. tiLgoDehavenDe og skyLDig seLskaBsskat

Selskabsskat 1. januar -147 -948

Valutakursregulering -29 -374

Aktuel skat 88 -3.456

Betalt skat 446 4.631

Selskabsskat 31. december 358 -147

Der indregnes således:

Tilgodehavende selskabsskat 1.437 877

Skyldig selskabsskat -1.079 -1.024

Selskabsskat i alt 358 -147

20. eventuaLforpLigteLser

Dantherm koncernen har som resultat af koncernens normale drift løbende verserende garanti-, reklamations- og produktansvarssager vedrørende leverede

produkter. De mulige økonomiske nettoforpligtelser vurderes løbende, og der foretages særskilte hensættelser hertil efter ledelsens bedste skøn

over de økonomiske forpligtelser i den enkelte sag.

Der forventes ikke en påvirkning af koncernens finansielle stilling udover de forpligtelser, der er indregnet i balancen pr. 31. december 2012.

TDKK 31.12.12 31.12.11

21. sikkerheDsstiLLeLser

Til sikkerhedsstillelse for finansiel leasinggæld på 95.035 105.849

er stilllet sikkerhed i:

Grunde og bygninger med regnskabsmæssig værdi på 92.479 100.356

Produktionsanlæg og maskiner med regnskabsmæssig værdi på 712 13.904

Til sikkerhed for bankgæld på 8.134 7.670

er stilllet sikkerhed i:

Grunde og bygninger med regnskabsmæssig værdi på 2.344 2.257

Kortfristede aktiver med regnskabsmæssig værdi på 20.563 21.058

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på 191.458 TDKK (2011: 197.934 TDKK) er der afgivet virksomhedspant i datterselskabet Dantherm Air Handling

A/S på maksimalt 75.000 TDKK i 2011 og 2012. Virksomhedspantet omfatter immaterielle og materielle aktiver på 40.419 TDKK (2011: 22.043 TDKK), varebeholdninger

på 50.672 TDKK (2011: 66.257 TDKK) samt tilgodehavender på 32.383 TDKK (2011: 53.774 TDKK).

TDKK 31.12.12 31.12.11

22. kontraktLige forpLigteLser

Koncernen leaser IT-udstyr, kopimaskiner og biler på operationelle leasingkontrakter og herudover

indgås lejeaftaler vedrørende lokaler for selskaberne i koncernen. Kontrakterne indgås på sædvanlige

vilkår for leje- og leasingkontrakter. Operationelle leasingydelser og lejekontrakter er som følger:

0-1 år 6.225 5.604

1-5 år 5.443 7.410

Efter 5 år 814 912

Kontraktlige forpligtelser i alt 12.482 13.926

Omkostninger til operationelle leje- og leasingkontrakter indregnet i resultatopgørelsen 6.923 6.317

23. LikviDer og kortfristet BankgæLD

Likvider 12.254 24.648

Likvider 31. december 12.254 24.648

Kortfristet gæld til kreditinstitutter 104.240 108.049

Heraf kortfristet del af leasinggæld -6.828 -9.839

Kortfristet bankgæld 31. december 97.412 98.210

24. finansieLLe ricisi og instrumenter

Koncernens risikostyringspolitik

Dantherm er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for finansielle risici herunder valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisici.

Råvarerisici er af mindre betydning for koncernen, idet egentlige råvarer udgør en mindre andel af færdigvarerne.

Det er koncernens politik, at alle væsentlige finansielle risici bliver identificeret og afdækket hensigtsmæssigt, og at selskaberne ikke foretager aktiv spekulation

i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens

drift og finansiering.

Rammerne for håndtering af finansielle risici er beskrevet i koncernens finanshåndbog, som opdateres årligt. Disse rammer følger de ledelsesgodkendte

politikker. Koncernens finansielle risici bliver minimum en gang årligt behandlet i bestyrelsen, hvor det revurderes om risikobilledet er ændret, og om de

etablerede politikker og tiltag skal korrigeres.

Valutarisici

Koncernens væsentligste valutaeksponering relaterer sig til salg, tilgodehavender og gæld i USD og CNY. De danske koncernvirksomheders eksponering

i EUR afdækkes ikke på grund af Danmarks fastkurspolitik overfor EUR. Det er koncernens politik at afdække væsentlige kommercielle valutarisici på

transaktioner i udenlandsk valuta, hvor pengestrømmen kan forudsiges med tilstrækkelig nøjagtighed. Koncernens valutarisici afdækkes primært som

følge af at indtægter og omkostninger afholdes i samme valuta. Koncernens udenlandske virksomheder påvirkes ikke i betydelig grad af valutakursudsving,

idet såvel indtægter som omkostninger afregnes i lokal valuta.

Valutarisici vedrørende værdiansættelsen af udenlandske nettoinvesteringer bliver som hovedregel ikke afdækket. Der arbejdes målrettet med kapitaliseringen

af de udenlandske datterselskaber for herved at reducere translationsrisikoen. Koncernens ledelse vurderer periodisk, om der skal optages lån

til balancering af større nettoinvesteringer, hvor renten på den pågældende valuta er lavere end renten på DKK.

Den samlede nettoposition i andre valutaer end DKK og EUR udgør DKK 8 mio. ultimo 2012 mod DKK 27 mio. ultimo 2011. Nettotilgodehavender i EUR

udgør DKK 12 mio. pr. 31.12.2012 mod DKK 14 mio. ved udgangen af 2011.

På grund af koncernens internationale aktiviteter har udviklingen mellem kurserne i DKK og de forskellige rapporteringsvalutaer i koncernens selskaber

betydning for driftsresultatet målt i DKK. En ændring i valutakurserne DKK/USD og DKK/CNY vurderes at have den største potentielle effekt på resultat

og egenkapital. Såfremt valutakurserne DKK/USD var 10 % lavere, ville koncernens resultat og egenkapital i 2012, med øvrige forudsætninger uændrede,

blive påvirket med DKK 0,1 mio. (2011: DKK 0,1 mio.) henholdsvis DKK 0,8 mio. (2011: DKK 1,0 mio.). En 10 % lavere valutakurs i DKK/CNY ville, med øvrige

forudsætninger uændrede, påvirke resultatet med DKK 1,1 mio. (2011: DKK 0,2 mio.) og egenkapitalen med DKK 0,5 mio. (2011: DKK 1,5 mio.).

46 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 47


inDeX inDeX

24. finansieLLe ricisi og instrumenter - fortsat

Koncernens valutarisici i balancen

31. december 2012

Værdipapirer Tilgode- Gælds- Netto-

TDKK og likvider havender forpligtelser position

USD 173 19.091 -11.180 8.084

GBP 0 7.410 -6.289 1.121

SEK 36 1.540 -3.267 -1.691

NOK 996 8.791 -14.026 -4.239

EUR 2 22.113 -9.648 12.467

PLN 73 9 -10 72

CNY 10.938 3.911 -9.871 4.978

Øvrige 3 0 0 3

I alt 12.221 62.865 -54.291 20.795

31. december 2011

Værdipapirer Tilgode- Gælds- Netto-

TDKK og likvider havender forpligtelser position

USD 10.506 15.367 -16.348 9.525

GBP 0 11.494 -7.954 3.540

SEK 7 1.424 -2.676 -1.245

NOK 284 11.767 -12.448 -397

EUR 13 28.532 -14.216 14.329

PLN 378 1.225 -1.052 551

CNY 13.026 15.716 -13.287 15.455

I alt 24.214 85.525 -67.981 41.758

Renterisici

Koncernen har som følge af finansieringsaktiviteterne en risiko eksponering relateret til udsving i renteniveauet. Den primære renteeksponering er på

danske lån og er relateret til CIBOR.

Det er koncernens politik at afdække renterisici på koncernens lån, når det vurderes, at rentebetalingerne kan sikres på et tilfredsstillende niveau. Afdækningen

foretages enten ved indgåelse af renteswaps, hvor variabelt forrentede lån omlægges til en fast rente eller ved optagelse af fastforrentede lån.

Ledelsen overvejer løbende, om det er hensigtsmæssigt at indgå aftaler, der helt eller delvist afdækker renterisikoen.

For at begrænse renterisikoen er det ledelsens mål, at ca. halvdelen af koncernens rentebærende gæld er fast forrentet. Ultimo 2011 og 2012 udgjorde

den fastforrentede andel 49 %. En stigning i renteniveauet på 1 % p.a. for den variable del i forhold til balancedagens renteniveau ville alt andet lige

have haft en negativ indvirkning på resultat og egenkapital i 2011 og 2012 på ca. DKK 1 mio. Et fald i renteniveauet ville have haft en tilsvarende positiv

indvirkning.

Datterselskabet Dantherm Air Handling A/S har indgået en fast renteswap (niveau 2 i dagsværdihierakiet) til afdækning af den variable rente på lån i

bygningen i Skive på 94.047 TDKK (2011: 99.723 TDKK). Dagsværdien af den på balancedagen udestående renteswap indgået til afdækning af renterisiko

på variabelt forrentede lån udgør -16.671 TDKK (2011: -14.615 TDKK). Renteswappen har samme løbetid som lånet og løber frem til juni 2020.

Likviditetsrisici

Det er koncernens politik i forbindelse med lånoptagelse at sikre størst mulig fleksibilitet gennem spredning af låneoptagelsen på forfalds-/genforhandlingstidspunkter

og modparter under hensyntagen til prissætningen. Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter.

Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete

udsving i likviditeten. Ultimo 2012 havde koncernen uudnyttede likviditetsreserver på DKK 36 mio. mod DKK 47 mio. ved udgangen af 2011.

24. finansieLLe ricisi og instrumenter - fortsat

Dantherm indgik i april 2012 en aftale med de primære kreditinstitutter om garanterede faciliteter med udløb 1. maj 2014. Aftalen indeholder sædvanlige

covenants. Som følge af udviklingen inden for Telecom forretningen i 2012 har Dantherm ikke kunnet overholde de aftalte covenants relateret til

”Rentebærende nettogæld/EBITDA” og ”EBITDA/renteomkostninger” pr. 30. september 2012 og kunne imødese, at de heller ikke kunne overholdes pr.

31. december 2012, hvorfor gælden kunne kræves indfriet.

Dantherm indledte derfor forhandlinger med kreditinstitutterne, og nye finansielle covenants er aftalt gældende fra og med 31. marts 2013 frem til udløbet

af aftalen i 2014. De nye finansielle covenants er fastlagt med udgangspunkt i Dantherms budget for 2013 med en margin, som giver et forsvarligt

finansielt råderum.

Forfaldstidspunkter for finansiel leasinggæld fremgår af note 17. Den regnskabsmæssige værdi af bankgæld udgør 105.545 TDKK (2011: 105.881 TDKK)

og forfalder som følger:

Kontraktlige

pengestrømme Regnskabs-

TDKK vedr. bankgæld Under 1 år 1-2 år 2-5 år mæssig værdi

2012 112.999 0 97.411 8.134 105.545

2011 107.440 105.881 0 0 105.881

Kreditrisici

Likvider omfatter primært indestående i kinesiske banker, hvortil der ikke vurderes at være knyttet særlige risici.

Koncernens kreditrisici knytter sig til tilgodehavender fra salg og associerede virksomheder og til likvide beholdninger. Tilgodehavender fra associerede

virksomheder omfatter konvertible udlån til Dantherm Power A/S på 16.656 TDKK (2011: 9.120 TDKK). Lånene forfalder til betaling ultimo 2014. Der er

ikke modtaget sikkerheder vedrørende disse udlån.

Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle

større kunder løbende kreditvurderes og at alle kunder over en internt fastsat grænse kreditforsikres.

Af den samlede debitorsaldo pr. 31. december 2012 er 55 % forsikringsdækket mod tab (2011: 64 %).Den maksimale kreditrisiko for finansielle aktiver

er afspejlet i de regnskabsmæssige værdier, der indgår i balancen uden hensyntagen til de modtagne sikkerheder. Koncernen har traditionelt ikke haft

væsentlige tab på på tilgodehavender fra salg.

Kreditkvaliteten af ikke-nedskrevne, uforfaldne tilgodehavender vurderes baseret på koncernens interne kreditvurderingsprocedurer herunder omfanget

af kreditforsikring at være af høj kvalitet med lav risiko for tab. Kreditkvaliteten vurderes ikke væsentlig afhængig af debitorernes hjemsted.

Ikke nedskrevne, uforfaldne tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er fordelt således geografisk:

TDKK 31.12.12 31.12.11

Danmark 4.307 3.792

EU-lande 22.776 31.116

Asien 10.602 17.236

USA 6.222 6.413

Øvrige lande 5.630 10.531

Tilgodehavender i alt 49.537 69.088

Nedskrivninger registreres typisk mod det enkelte tilgodehavende, når kunder er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling. Der er ikke modtaget

sikkerheder for disse tilgodehavender.

48 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 49


inDeX inDeX

24. finansieLLe ricisi og instrumenter - fortsat

Der er ikke særskilte forhold, som påvirker kreditkvaliteten af tilgodehavender. Udviklingen i nedskrivningerne har udviklet sig som følger:

TDKK 31.12.12 31.12.11

Nedskrivninger 1. januar 964 1.158

Realiseret tab i året 0 -258

Nettoændring i hensættelse 24 64

Nedskrivninger 31. december 988 964

Tilgodehavender for salg, der pr. 31. december var overforfaldne, men ikke værdiforringede udgør:

TDKK 31.12.12 31.12.11

Forfaldsperiode

1-2 måneder 11.218 3.882

2-3 måneder 3.020 506

3 måneder eller mere 2.158 2.130

I alt 16.396 6.518

Der er i 2011 og 2012 ikke indtægtsført renteindtægter vedrørende nedskrevne tilgodehavender.

Kategorier af finansielle instrumenter

Finansielle aktiver og forpligtelser indregnes alle til amortiseret kostpris, og der er overensstemmelse mellem den regnskabsmæssige værdi og

dagsværdien med undtagelse af finansiel leasinggæld, hvor der er en forskel på 2.732 TDKK (2011: 2.930 TDKK) mellem den regnskabsmæssige værdi og

dagsværdien.

Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier

De anvendte metoder og forudsætninger ved opgørelse af dagsværdier af finansielle instrumenter er beskrevet pr. klasse af finansielle instrumenter. De

anvendte metoder er uændrede sammenholdt med 2011.

Afledte finansielle instrumenter

Renteswaps værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Der anvendes eksternt beregnede dagsværdier baseret på tilbagediskontering

af fremtidige pengestrømme.

Finansielle leasingkontrakter (måles til amortiseret kostpris i balancen)

Dagsværdien af finansielle leasingkontrakter baseres på eksternt beregnede dagsværdier.

Tilgodehavender fra salg og leverandørgæld (måles til amortiseret kostpris i balancen)

Tilgodehavender fra salg og leverandørgæld vurderes at have en dagsværdi, som er lig med den regnskabsmæssige værdi.

25. ophØrte aktiviteter

Ophørte aktiviteter i 2011 omfatter Stelectric Ejendomme A/S, som var ejet frem til 23. december 2011. Frasalget skete med henblik på at afslutte processen

omkring frasalg af T&O Stelectric aktiviteterne, som ikke var kerneaktiviteter i Dantherm.

TDKK 2012 2011

Nettoomsætning 0 187

Omkostninger 0 -1.499

Resultat før skat 0 -1.312

Skat af årets resultat 0 0

Nedskrivninger efter skat i forbindelse med klassifikation som ophørende 0 0

Nettogevinst efter skat i forbindelse med frasalg 0 -111

Årets resultat af ophørte aktiviteter 0 -1.423

Pengestrømme fra driftsaktivitet 0 -2.542

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 2.122

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 -585

Pengestrømme ved frasalg inkl. gæld til kreditinstitutter og likvider 0 0

Pengestrøm fra ophørte aktiviteter i alt 0 -1.005

Kontant salgsvederlag modtaget 0 0

Likvider i frasolgte selskaber 0 -645

Pengestrøm klassificeret som investeringsaktivitet 0 -645

Pengestrøm klassificeret som ophørte aktiviteter 0 -1.650

Resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie kr. 0 -0,2

Udvandet resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie kr. 0 -0,2

26. nærtstÅenDe parter

Dantherm A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Dantherm A/S’ og

D. F. Holding, Skive A/S’ bestyrelser og direktioner samt disse personers familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvori

denne personkreds har væsentlige interesser.

Herudover omfatter de nærtstående parter de tilknyttede og associerede virksomheder som fremgår af koncernoversigten på side 29.

Transaktioner med nærtstående parter omfatter lånemellemværender og renter heraf, køb og salg af varer og tjenesteydelser, management fees samt

vederlag til direktion og bestyrelse.

Vederlag til direktion og bestyrelse fremgår af note 3. Transaktioner med tilknyttede virksomheder er elimineret i koncernregnskabet. Transaktioner med

associerede virksomheder omfatter:

TDKK 2012 2011

Salg af vare- og tjenesteydelser 2.394 1.882

Varekøb 0 1

Tilgodehavende hos associerede virksomheder fremgår af balancen og renter heraf fremgår af note 5.

27. BegivenheDer efter statusDagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen, som forventes at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter.

50 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 51


inDeX inDeX

28. anvenDt regnskaBspraksis over den overtagne virksomhed. Posi-

Dantherm A/S er et aktieselskab hjemmehørende

i Danmark. Den finansielle

del af årsrapporten for perioden 1. januar

– 31. december 2012 omfatter både koncernregnskab

for Dantherm A/S og dets

datterselskaber (koncernen) samt separat

årsregnskab for moderselskabet.

Koncernregnskabet for Dantherm A/S for

2012 aflægges i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards

som godkendt af EU og danske oplysningskrav

for børsnoterede selskaber.

grunDLag for uDarBejDeLse

Årsrapporten præsenteres i DKK afrundet

til nærmeste 1.000 DKK.

Årsrapporten er udarbejdet efter det

historiske kostprincip, bortset fra at følgende

aktiver og forpligtelser måles til

dagsværdi: Derivater og eventuelle finansielle

instrumenter i handelsbeholdning

og eventuelle finansielle instrumenter

klassificeret som disponible for salg.

Eventuelle langfristede aktiver og afhændelsesgrupper

bestemt for salg måles til

den laveste værdi af regnskabsmæssig

værdi før den ændrede klassifikation eller

dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

Den anvendte regnskabspraksis, som er

beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent

i regnskabsåret og for sammenligningstallene.

Den anvendte regnskabspraksis er

uændret i forhold til foregående år.

ny regnskaBsreguLering

Koncernen har implementeret de standarder

og fortolkningsbidrag, der træder

i kraft for 2012. Ingen af disse har påvirket

indregning og måling i 2012 eller forventes

at påvirke koncernen

Foruden ovennævnte har IASB udstedt

en række nye eller ajourførte og ændrede

standarder og fortolkningsbidrag (IFRS’er),

som er godkendt af EU, men endnu ikke

trådt i kraft. Dantherm forventer ikke, at

anvendelsen af disse standarder vil have

nogen væsentlig indvirkning på koncernregnskabet.

BeskriveLse af anvenDt regnskaBspraksis

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet

Dantherm A/S samt dattervirksomheder,

hvori Dantherm A/S har bestemmende

indflydelse på virksomhedens

finansielle og driftsmæssige politikker for

at opnå afkast eller andre fordele fra dens

aktiviteter. Bestemmende indflydelse opnås

ved direkte eller indirekte at eje eller

råde over mere end 50 % af stemmerettighederne

eller på anden måde kontrollere

den pågældende virksomhed.

Virksomheder, hvori koncernen udøver

betydelig, men ikke bestemmende

indflydelse, betragtes som associerede

virksomheder. Betydelig indflydelse opnås

typisk ved direkte eller indirekte at eje

eller råde over mere end 20 % af stemmerettighederne

men mindre end 50 %.

Ved vurdering af om Dantherm A/S har

bestemmende eller betydelig indflydelse

tages højde for potentielle stemmerettigheder,

der på balancedagen kan udnyttes.

En koncernoversigt fremgår af side 29.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et

sammendrag af moderselskabets og de

enkelte dattervirksomheders regnskaber

opgjort efter koncernens regnskabspraksis,

elimineret for koncerninterne

indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,

interne mellemværender og udbytter

samt realiserede og urealiserede

fortjenester ved transaktioner mellem de

konsoliderede virksomheder. Urealiserede

fortjenester ved transaktioner med associerede

virksomheder elimineres i forhold

til koncernens ejer andel i virksomheden.

Urealiserede tab elimineres på samme

måde som urealiserede fortjenester, i det

omfang der ikke er sket værdiforringelse.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes

med den forholdsmæssige andel

af dattervirksom hedernes dagsværdi af

identificerbare nettoaktiver og indregnede

eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes

regnskabsposter 100 %.

Minoritetsinteressernes andel af årets resultat

og af egenkapitalen i dattervirksomheder,

der ikke ejes 100 %, indgår som en

del af koncernens resultat henholdsvis

egenkapital, men vises særskilt.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder

indregnes i koncernregnskabet

fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller

afviklede virksomheder indregnes i den

konsoliderede resultatopgørelse frem til

afståelsestidspunktet. Sammenligningstal

korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder.

Ophørte aktiviteter præsenteres

særskilt, jf. nedenfor.

Ved køb af nye virksomheder, hvor

moderselskabet opnår bestemmende

indflydelse over den købte virksomhed,

anvendes overtagelsesmetoden. De

tilkøbte virksomheders identificerbare

aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Identificerbare immaterielle

aktiver indregnes, hvis de kan udskilles

eller udspringer fra en kontraktlig ret, og

dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der

indregnes udskudt skat af de foretagne

omvurderinger.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt,

hvor moderselskabet faktisk opnår kontrol

tive forskelsbeløb (goodwill) mellem på

den ene side købsvederlaget, værdien

af minoritetsinteresser i den overtagne

virksomhed og dagsværdien af eventuelle

tidligere erhvervede kapitalinteresser, og

på den anden side dagsværdien af de

overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser

og eventualforpligtelser indregnes

som goodwill under immaterielle aktiver.

Goodwill afskrives ikke, men testes

minimum årligt for værdiforringelse.

Første værdiforringelsestest udføres

inden udgangen af overtagelsesåret.

Ved overtagelsen henføres goodwill til

de pengestrømsfrembringende enheder,

der efterfølgende danner grundlag

for værdiforringelsestest. Goodwill og

dagsværdireguleringer i forbindelse med

overtagelse af en udenlandsk enhed med

en anden funktionel valuta end Dantherm

koncernens præsentationsvaluta behandles

som aktiver og forpligtelser tilhørende

den udenlandske enhed og omregnes

ved første indregning til den udenlandske

enheds funktionelle valuta med transaktionsdagens

valutakurs. Negative forskelsbeløb

(negativ goodwill) indregnes

i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Købsvederlaget for en virksomhed består

af dagsværdien af det aftalte vederlag i

form af overtagne aktiver, påtagne forpligtelser

og udstedte egenkapitalinstrumenter.

Hvis dele af købsvederlaget er

betinget af fremtidige begivenheder eller

opfyldelse af aftalte betingelser, indregnes

denne del af købsvederlaget til dagsværdi

på overtagelsestidspunktet.

Omkostninger, der kan henføres til virksomhedssammenslutninger,

indregnes

direkte i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

Hvis der på overtagelsestidspunktet

er usikkerhed om identifikation eller må-

ling af overtagne aktiver, forpligtelser eller

eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af

købsvederlaget, sker første indregning på

grundlag af foreløbigt opgjorte værdier.

Hvis det efterfølgende viser sig, at identifikation

eller måling af købsvederlaget,

overtagne aktiver, forpligtelser eller

eventualforpligtelser var forkert ved første

indregning, reguleres opgørelsen med

tilbagevirkende kraft, herunder goodwill

indtil 12 måneder efter overtagelsen, og

sammenligningstal tilpasses. Herefter

reguleres goodwill ikke. Ændringer i skøn

over betingede købsvederlag indregnes

som hovedregel direkte i resultatopgørelsen.

Ændringer i en modervirksomheds ejerandel

i en dattervirksomhed, der ikke medfører,

at den bestemmende indflydelse

mistes behandles regnskabsmæssigt som

en egenkapitaltransaktion med ejere.

Præsentation af ophørte aktiviteter

Ophørte aktiviteter udgør en betydelig

del af virksomheden, hvis aktiviteter og

pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt

klart kan udskilles fra den

øvrige virksomhed, og hvor enheden

enten er afhændet eller er udskilt som

bestemt for salg, og salget forventes

gennemført inden for ét år i henhold til

formel plan.

Resultat efter skat af ophørte aktiviteter

samt værdireguleringer efter skat af tilhørende

aktiver og forpligtigelser samt

gevinst/tab ved salg præsenteres i en

særskilt linje i resultatopgørelsen med

sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning,

omkostninger, værdireguleringer

og skat for den ophørte aktivitet. Aktiver

og dertil tilknyttede forpligtigelser for ophørte

aktiviteter udskilles i særskilte linjer

i balancen uden tilpasning af sammenlig-

ningstal og hovedposterne specificeres i

noterne.

Pengestrømme fra drifts-, investerings- og

finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter

oplyses i en note.

aktiver bestemt for salg

Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede

aktiver og afhændelsesgrupper,

som er bestemt for salg. Afhændelsesgrupper

er en gruppe af aktiver, som skal

afhændes samlet ved salg eller lignende

i en enkelt transaktion. Forpligtigelser

vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtigelser

direkte tilknyttet disse aktiver,

som vil blive overført ved transaktionen.

Aktiver klassificeres som ”bestemt for

salg”, når deres regnskabsmæssige værdi

primært vil blive genindvundet gennem

et salg inden for 12 måneder i henhold til

en formel plan frem for gennem fortsat

anvendelse.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er

bestemt for salg, måles til den laveste

værdi af den regnskabsmæssige værdi på

tidspunktet for klassifikationen ”bestemt

for salg” eller dagsværdien med fradrag

af salgsomkostninger. Der afskrives og

amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt,

hvor de klassificeres som ”bestemt

for salg”.

Tab ved værdiforringelse, som opstår ved

den første klassifikation som ”bestemt

for salg”, og gevinster eller tab ved efterfølgende

måling til laveste værdi af den

regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi

med fradrag af salgsomkostninger indregnes

i resultatopgørelsen under de poster,

de vedrører. Gevinster og tab oplyses i

noterne.

Aktiver og dertil tilknyttede forpligtigelser

udskilles i særskilte linjer i balancen, og

hovedposterne specificeres i noterne.

52 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 53


inDeX inDeX

Sammenligningstal i balancen tilpasses

ikke.

Omregning af fremmed valuta

For hver af de rapporterende virksomheder

i koncernen fastsættes en funktionel

valuta. Den funktionelle valuta er den

valuta, som benyttes i det primære økonomiske

miljø, hvori den enkelte rapporterende

virksomhed opererer. Transaktioner

i andre valutaer end den funktionelle

valuta er transaktioner i fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes

ved første indregning til den funktionelle

valuta efter transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem

transaktionsdagens kurs og kursen på

betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter eller

omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære

poster i fremmed valuta omregnes

til balancedagens valutakurs. Forskellen

mellem balancedagens kurs og kursen

på tidspunktet for tilgodehavendets eller

gældens opståen eller kursen i den

seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter eller

omkostninger.

Ved indregning i koncernregnskabet

af udenlandske virksomheder med en

funktionel valuta forskellig fra Dantherm

A/S’ præsentationsvaluta omregnes resultatopgørelserne

til transaktionsdagens

kurs, og balanceposterne omregnes

til balancedagens valutakurser. Som

transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs

for de enkelte måneder, i

det omfang dette ikke giver et væsentligt

anderledes billede. Kursforskelle, opstået

ved omregning af udenlandske virksomheders

egenkapital ved årets begyndelse

til balancedagens valutakurser samt ved

omregning af resultatopgørelser fra trans-

aktionsdagens kurs til balancedagens

valutakurser, indregnes i anden totalindkomst

under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Kursregulering af mellemværender med

udenlandske virksomheder, der anses for

en del af den samlede nettoinvestering i

den pågældende virksomhed, indregnes

i anden totalindkomst under en særskilt

reserve for valutakursreguleringer.

Tilsvarende indregnes i koncernregnskabet

valutakursgevinster og -tab på den

del af lån og afledte finansielle instrumenter,

der er indgået til kurssikring af

nettoinvesteringen i disse virksomheder,

og som effektivt sikrer mod tilsvarende

valutakurs-gevinster/-tab på nettoinvesteringen

i virksomheden, i anden totalindkomst

under en særskilt reserve for

valutakursreguleringer.

Ved hel eller delvis afståelse af udenlandske

enheder eller ved tilbagebetaling af

mellemværender, der anses for en del af

nettoinvesteringen, indregnes den andel

af de akkumulerede valutakursreguleringer,

der er indregnet i anden totalindkomst

under en særskilt reserve for valutakursreguleringer,

og som kan henføres

hertil, i resultatopgørelsen samtidig med

eventuel gevinst eller tab ved afståelsen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes

fra handelsdagen og måles i balancen til

dagsværdi. Dagsværdien af afledte finansielle

instrumenter indgår i henholdsvis

andre tilgodehavender under kortfristede

aktiver (positive dagsværdier) og anden

gæld under kortfristede forpligtelser

(negative dagsværdier), og modregning

af positive og negative værdier foretages

alene, når virksomheden har ret til og

intention om at afregne flere finansielle

instrumenter netto. Dagsværdi for finan-

sielle instrumenter opgøres på grundlag

af aktuelle markedsdata samt anerkendte

værdiansættelsesmetoder.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle

instrumenter, der er klassificeret som og

opfylder betingelserne for sikring af fremtidige

betalingsstrømme, og som effektivt

sikrer ændringer i værdien af det sikrede,

indregnes i egenkapitalen under en særskilt

reserve for sikringstransaktioner. Når

den sikrede transaktion realiseres, overføres

gevinst eller tab vedrørende sådanne

sikringstransaktioner fra egenkapitalen og

indregnes i samme regnskabs-post som

det sikrede.

For afledte finansielle instrumenter, som

ikke opfylder betingelserne for behandling

som sikringsinstrumenter, indregnes

ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen

under finansielle poster.

Visse kontrakter indebærer betingelser,

der svarer til afledte finansielle instrumenter.

Sådanne indbyggede finansielle

instrumenter indregnes særskilt og måles

løbende til dagsværdi, hvis de adskiller sig

væsentligt fra den pågældende kontrakt,

medmindre den samlede kontrakt er indregnet

og løbende måles til dagsværdi.

resuLtatopgØreLsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer

og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,

såfremt risikoovergang til

køber har fundet sted inden årets udgang,

og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt

og forventes modtaget. Omsætning

vedrørende tjenesteydelser, der omfatter

servicesalg indregnes i henhold til

fakturering på tidspunktet for udførelse af

servicebesøget. Nettoomsætningen måles

til dagsværdien ekskl. moms og afgifter

opkrævet på vegne af tredjemand med

fradrag af rabatter og dekorter. Dantherm

koncernen tager som udgangspunkt ikke

solgte varer retur, hvorfor der ikke foretages

hensættelse til returvarer.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter

af sekundær karakter i forhold

til virksomhedens hovedaktiviteter herunder

fortjeneste ved salg af aktiver relateret

til frasolgte aktiviteter.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

omfatter omkostninger, der

afholdes for at opnå nettoomsætningen

med undtagelse af direkte og indirekte

produktionslønninger, som indgår under

personaleomkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder

omkostninger til distribution, salg,

reklame, administration, lokaler, tab på

debitorer m.v. Under andre eksterne omkostninger

indregnes tillige udviklingsomkostninger,

der ikke opfylder kriterierne

for aktivering.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og

gager samt sociale omkostninger, pensioner

m.v. til ansatte.

Andel af resultat efter skat i associerede

virksomheder

I koncernens resultatopgørelse indregnes

den forholdsmæssige andel af de associerede

virksomheders resultater efter skat

og minoritetsinteresser og efter eliminering

af forholdsmæssig andel af intern

avance og tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger

indeholder renter, kursgevinster og –tab

samt nedskrivninger vedrørende værdi-

papirer, gæld og transaktioner i fremmed

valuta, amortisering af finansielle aktiver

og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser

under acontoskatteordningen

m.v. Endvidere medtages realiserede og

urealiserede gevinster og tab vedrørende

afledte finansielle instrumenter, der ikke

kan klassificeres som sikringsaftaler.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler

om tvungen sambeskatning af Dantherm

koncernens danske selskaber. Datterselskaber

indgår i sambeskatningen fra det

tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen

i koncernregnskabet og frem til det

tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Selskabet er administrationsselskab

for sambeskatningen og afregner som

følge heraf alle betalinger af selskabsskat

med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles

ved afregning af sambeskatningsbidrag

mellem de sambeskattede selskaber i forhold

til disses skattepligtige indkomster.

Selskaber, der anvender skattemæssige

underskud i andre selskaber, betaler

sambeskatningsbidrag til moderselskabet

svarende til skatteværdien af de udnyttede

underskud, mens selskaber, hvis skattemæssige

underskud anvendes af andre

selskaber, modtager sambeskatningsbidrag

fra moderselskabet svarende til

skatteværdien af de udnyttede underskud

(fuld fordeling).

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat,

årets sambeskatningsbidrag og

ændring i udskudt skat – herunder som

følge af ændring i skattesats – indregnes i

årets resultat eller anden totalindkomst.

aktiver

Immaterielle aktiver

Goodwill

Goodwill indregnes ved første indregning

i balancen til kostpris som beskrevet

under ”Virksomhedssammenslutninger”.

Efterfølgende måles goodwill til kostpris

med fradrag af akkumulerede nedskrivninger.

Der foretages ikke amortisering af

goodwill.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill

allokeres til koncernens pengestrømsfrembringende

enheder på overtagelsestidspunktet.

Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende

enheder følger

den ledelsesmæssige struktur og interne

økonomistyring.

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsprojekter, der er klart definerede

og identificerbare, hvor den tekniske

udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer

og et potentielt fremtidigt marked eller

anvendelsesmulighed i virksomheden

kan påvises, og hvor det er hensigten

at fremstille, markedsføre eller anvende

projektet, indregnes som immaterielle

aktiver, såfremt kostprisen kan opgøres

pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed

for, at den fremtidige indtjening eller nettosalgsprisen

kan dække produktions-,

salgs- og administrationsomkostninger

samt udviklingsomkostningerne. Øvrige

udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen,

efterhånden som omkostningerne

afholdes.

Indregnede udviklingsomkostninger

måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger. Kostprisen

omfatter gager, afskrivninger og andre

omkostninger, der kan henføres til selskabets

udviklingsaktiviteter.

54 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 55


inDeX inDeX

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet

afskrives udviklingsprojekter lineært over

den vurderede økonomiske brugs-tid. Afskrivningsperioden

udgør 3-6 år. Afskrivningsgrundlaget

reduceres tillige med

eventuelle nedskrivninger. Patenter og

licenser måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger.

Patenter og licenser afskrives lineært over

den resterende patent- eller aftaleperiode

eller brugstiden, hvis denne er kortere

– dog maksimalt 6 år. Afskrivningsgrundlaget

reduceres med eventuelle nedskrivninger.

Materielle aktiver

Grunde og bygninger, indretning af lejede

lokaler, produktionsanlæg og maskiner

samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar

måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen

samt omkostninger direkte tilknyttet

anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor

aktivet er klar til brug. For egenfremstillede

aktiver omfatter kostprisen direkte

og indirekte omkostninger til materialer,

komponenter, underleverandører og løn.

Leasing af aktiver, hvor koncernen reelt

opnår fordele og risici, der er forbundet

med ejerskab af et aktiv, aktiveres som finansielt

leasede aktiver. Kostprisen opgøres

til laveste værdi af aktivernes dagsværdi

eller nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser.

Ved beregning af

nutidsværdien anvendes leasingaftalens

interne rentefod som diskonteringsfaktor

eller en tilnærmet værdi for denne. De

tilsvarende finansielle leasingforpligtelser

er indregnet under forpligtelser. Leasingomkostninger

vedrørende operationel

leasing indregnes løbende i resultatopgørelsen

over leasingperioden.

Efterfølgende omkostninger, fx ved udskiftning

af bestanddele af et materielt

aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige

værdi af det pågældende aktiv, når det

er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre

fremtidige økonomiske fordele for koncernen.

Den regnskabsmæssige værdi af

de udskiftede bestanddele ophører med

indregning i balancen og overføres til

resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger

til almindelig reparation og vedligeholdelse

indregnes i resultatopgørelsen

ved afholdelsen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i

separate bestanddele, der afskrives hver

for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele

er forskellige.

Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes

forventede brugstid, der udgør:

Bygningsbestandele 15-30 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Produktionsanlæg

og maskiner 3-8 år

Andre anlæg, driftsmateriel

og inventar 3-7 år

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under

hensyntagen til aktivets scrapværdi og

reduceres med eventuelle nedskrivninger.

Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet

og revurderes årligt. Overstiger

scrapværdien aktivets regnskabsmæssige

værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller

scrapværdien indregnes virkningen for afskrivninger

fremadrettet, som en ændring

i regnskabsmæssigt skøn.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder

måles i koncernregnskabet efter den

indre værdis metode, hvorved kapitalandelene

i balancen måles til den forholdsmæssige

andel af virksomhedernes

indre værdi opgjort efter koncernens

regnskabspraksis med fradrag eller tillæg

af forholdsmæssig andel af urealiserede

koncerninterne avancer og tab med tillæg

af regnskabsmæssig værdi af goodwill.

Kapitalandele i associerede virksomheder

testes for værdiforringelse, når der er indikation

på værdiforringelse.

Kapitalandele i associerede virksomheder

med regnskabsmæssig negativ værdi

måles til DKK 0.

Et eventuelt tilgodehavende hos disse

virksomheder nedskrives i det omfang,

tilgodehavendet er uerholdeligt. I det

omfang modervirksomheden har en retlig

eller faktisk forpligtelse til at dække en

underbalance, der overstiger tilgodehavendet,

indregnes det resterende beløb

under hensatte forpligtelser.

I det tilfælde, hvor et udlån er et tillæg til

nettoinvesteringen behandles udlånet

som en del heraf. Tabsindregningen på et

sådant udlån forsætter efter indre værdis

metode indtil tilgodehavendet er nedskrevet

til DKK 0.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Goodwill og immaterielle aktiver med

udefinerbar brugstid testes minimum en

gang årligt for værdiforringelse. Igangværende

udviklingsprojekter testes tilsvarende

årligt for værdiforringelse.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill

testes for værdiforringelse sammen med

de øvrige langfristede aktiver i den pen-

gestrømsfrembringende enhed, hvortil

goodwill er allokeret, og nedskrives til

genindvindingsværdi over resultatopgørelsen,

såfremt den regnskabsmæssige

værdi er højere. Genindvindingsværdien

opgøres som hovedregel som nutidsværdien

af de forventede fremtidige pengestrømme

fra den virksomhed eller aktivitet

(pengestrømsfrembringende enhed) som

goodwill er knyttet til.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og

indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt,

at de vil blive udnyttet.

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige

langfristede aktiver vurderes årligt for at

afgøre, om der er indikation af værdiforringelse.

Når en sådan indikation er til

stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien er den

højeste af aktivets dagsværdi med fradrag

af forventede afhændelsesomkostninger

eller kapitalværdi. Kapitalværdien beregnes

som nutidsværdien af forventede

fremtidige pengestrømme fra aktivet eller

den pengestrømsfrembringende enhed,

som aktivet er en del af.

Et tab ved værdiforringelse indregnes,

når den regnskabsmæssige værdi af et

aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende

enhed overstiger aktivets eller

den pengestrømsfrembringende enheds

genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse

indregnes i resultatopgørelsen

på den linje der, relaterer sig til værdiforringelsen.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres

ikke. Nedskrivninger på andre aktiver

tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer

i de forudsætninger og skøn, der

førte til nedskrivningen. Nedskrivninger

tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye

regnskabsmæssige værdi ikke overstiger

den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville

have haft efter afskrivninger, hvis aktivet

ikke havde været nedskrevet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter

FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien

lavere end kostprisen, nedskrives

denne til den lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og

hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris

med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt

varer under fremstilling omfatter kostpris

for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn

og indirekte produktionsomkostninger.

Indirekte produktionsomkostninger indeholder

indirekte materialer og løn samt

vedligeholdelse af og afskrivning på de

i produktionsprocessen benyttede maskiner,

fabriksbygninger og udstyr samt

omkostninger til fabriksadministration og

ledelse.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger

opgøres som salgssum med

fradrag af færdiggørelsesomkostninger

og omkostninger, der afholdes for at effektuere

salget, og fastsættes under hensyntagen

til omsættelighed, ukurans og

udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret

kostpris. Der foretages nedskrivning til

imødegåelse af tab, hvor der vurderes at

være indtruffet en værdiforringelse. Nedskrivning

foretages på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen

mellem den regnskabsmæssige værdi og

nutidsværdien af de forventede pengestrømme,

herunder realisationsværdi af

eventuelle modtagne sikkerhedsstillelse.

Som diskonteringssats anvendes den

effektive rente for det enkelte tilgodehavende

eller portefølje.

Indtægtsførelsen af renter på nedskrevne

tilgodehavender beregnes for den nedskrevne

værdi med den effektive rente

for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Forudbetalte omkostninger

Forudbetalte omkostninger måles til

amortiseret kostpris.

egenkapitaL

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse

på tidspunktet for vedtagelse på

den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Udbytte, som forventes

udbetalt for året, vises som en særskilt

post under egenkapitalen.

Egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer samt

udbytte for egne aktier indregnes direkte

i overført resultat i egenkapitalen. Provenu

ved salg af egne aktier henholdsvis

udstedelse af aktier i Dantherm A/S i forbindelse

med udnyttelse af aktieoptioner

eller medarbejderaktier føres direkte på

egenkapitalen.

Reserve for sikringstransaktioner

Reserve for sikringstransaktioner indeholder

den akkumulerede nettoændring i

dagsværdien af sikringstransaktioner, der

opfylder kriterierne for sikring af fremtidige

betalingsstrømme, og hvor den sikrede

transaktion endnu ikke er realiseret.

Reserve for valutakursregulering

Reserve vedrørende valutakursregulering

i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer,

opstået ved omregning af regnskaber

for udenlandske virksomheder fra

deres funktionelle valutaer til Dantherm

koncernens præsentationsvaluta (danske

56 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 57


inDeX inDeX

kroner). Ved hel eller delvis realisation af

nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne

i resultatopgørelsen.

forpLigteLser

Pensionsforpligtelser

Koncernen har indgået pensionsaftaler

og lignende aftaler med hovedparten af

koncernens ansatte.

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede

pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen

i den periode, de optjenes, og

skyldige indbetalinger indregnes i balancen

under anden gæld.

Aktuel skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne overtager

Dantherm A/S som administrationsselskab

hæftelsen for datterselskabernes

selskabsskatter over for skattemyndighederne

i takt med datterselskabernes betaling

af sambeskatningsbidrag.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende

aktuel skat indregnes i balancen

som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst, reguleret for skat af tidligere års

skattepligtige indkomster samt for betalte

acontoskatter. Skyldige og tilgodehavende

sambeskatningsbidrag indregnes

i balancen under mellemværender med

tilknyttede virksomheder.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede

gældsmetode af alle midlertidige

forskelle mellem regnskabsmæssig

og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Der indregnes dog ikke udskudt

skat af midlertidige forskelle vedrørende

skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget

goodwill og kontorejendomme samt

andre poster, hvor midlertidige forskelle –

bortset fra virksomhedsovertagelser – er

opstået på anskaffelsestidspunktet uden

at have effekt på resultat eller skattepligtig

indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af

skatteværdien kan foretages efter forskellige

beskatningsregler, måles udskudt skat

på grundlag af den af ledelsen planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling

af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien

af fremførselsberettigede skattemæssige

underskud, indregnes under

andre langfristede aktiver med den værdi,

hvortil de forventes at blive anvendt, enten

ved udligning i skat af fremtidig indtjening

eller ved modregning i udskudte

skatteforpligtelser inden for samme juridiske

skatteenhed og jurisdiktion.

Der foretages regulering af udskudt skat

vedrørende foretagne elimineringer af

urealiserede koncern interne avancer og

tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de

skatteregler og skattesatser i de respektive

lande, der med balancedagens lovgivning

vil være gældende, når den udskudte skat

forventes udløst som aktuel skat. Ændring

i udskudt skat som følge af ændringer i

skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter hovedsageligt

garantiforpligtelser og forpligtelser i

forbindelse med omstrukturering. Hensatte

forpligtelser indregnes, når koncernen

som følge af en begivenhed indtruffet før

eller på balancedagen har en retlig eller

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,

at der må afgives økonomiske fordele

for at indfri forpligtelsen og beløbsstørrelsen

kan skønnes pålideligt. I denne

sammenhæng udarbejder Dantherm

koncernen et estimat baseret på det mest

sandsynlige udfald af sagen. I de tilfælde

hvor det mest sandsynlige udfald ikke kan

estimeres pålideligt, bliver sagerne oplyst

som en eventualforpligtelse.

Garantiforpligtelser indregnes i takt med

salg af varer og tjenesteydelser baseret på

afholdte garantiomkostninger i tidligere

regnskabsår.

Omkostninger til omstruktureringer indregnes

som forpligtelser, når en detaljeret,

formel plan for omstruktureringen er offentliggjort

senest på balancedagen over

for de interessenter, der er berørt af planen.

Der indregnes en hensat forpligtelse

vedrørende tabsgivende kontrakter, når

de forventede fordele for koncernen fra

en kontrakt er mindre end de uundgåelige

omkostninger i henhold til kontrakten

(tabsgivende kontrakter).

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes

ved lånoptagelse til det modtagne

provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

I efterfølgende

perioder måles de finansielle forpligtelser

til amortiseret kostpris ved anvendelse af

”den effektive rentes metode”, således at

forskellen mellem provenuet og den nominelle

værdi indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle omkostninger over

låneperioden. I finansielle forpligtelser

indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse

på finansielle leasingkontrakter

målt til amortiseret kostpris.

Øvrige forpligtelser måles til amortiseret

kostpris.

Leasing

Leasingforpligtigelser opdeles regnskabsmæssigt

i finansielle og operationelle

leasingforpligtigelser. En leasingaftale

klassificeres som finansiel, når den i al

væsentlighed overfører risici og fordele

ved at eje det leasede aktiv. Andre leasingaftaler

klassificeres som operationelle.

Den regnskabsmæssige behandling af finansielt

leasede aktiver og den tilhørende

forpligtigelse er beskrevet i afsnittet om

materielle aktiver henholdsvis finansielle

forpligtigelser. Leasingydelser vedrørende

operationelle leasingaftaler indregnes

lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Udskudte indtægter

Udskudte indtægter måles til amortiseret

kostpris.

pengestrØmsopgØreLse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme

fordelt på drifts-, investerings-

og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning

i likvider samt likvider ved årets

begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af salg af virksomheder

vises separat under pengestrømme

fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen

indregnes pengestrømme

vedrørende solgte virksomheder frem til

salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres

efter den indirekte metode som resultat

før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændring i driftskapital, betalte

renter samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

omfatter betaling i forbindelse med salg

af virksomheder og aktiviteter, køb og salg

af immaterielle, materielle og andre langfristede

aktiver samt køb og salg af værdipapirer,

der ikke medregnes som likvider.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning

af aktiekapital og omkostninger

forbundet hermed samt optagelse

af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb

og salg af egne aktier samt betaling af

udbytte til aktionærer. Pengestrømme

vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes

som betaling af renter og afdrag

på gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger,

kortfristet bankgæld samt værdipapirer

med en restløbetid under 3 måneder, og

som uden hindring kan omsættes til likvide

beholdninger, og hvorpå der kun er

ubetydelige risici for værdiændringer.

segmentopLysninger

Segmentoplysningerne er udarbejdet

i overensstemmelse med koncernens

anvendte regnskabspraksis og følger den

interne ledelsesrapportering.

Segmentindtægter og -omkostninger

omfatter de poster, der direkte kan henføres

til det enkelte segment, og de poster,

der kan allokeres til det enkelte segment

på et pålideligt grundlag. Ikke-fordelte

poster omfatter indtægter og omkostninger

vedrørende koncernens administrative

funktioner, investeringsaktivitet,

indkomstskatter m.v.

nØgLetaL

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat

pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse

med IAS 33.

Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse

med Den Danske Finansanalytikerforenings

”Anbefalinger og Nøgletal

2010”.

Nøgletalsdefinitioner fremgår af side 61.

58 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 59


inDeX inDeX

29. regnskaBsmæssige skØn og vurDeringer

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige

værdi af visse aktiver og forpligtelser

kræves skøn over, hvorledes fremtidige

begivenheder påvirker værdien af disse

aktiver og forpligtelser på balancedagen.

Ledelsen baserer sine skøn på historiske

erfaringer samt andre forudsætninger, der

menes at være rimelige under de givne

omstændigheder. Forudsætningerne kan

være ufuldstændige eller unøjagtige, og

uventede begivenheder eller omstændigheder

kan opstå. Endvidere er virksomheden

underlagt risici og usikkerheder, som

kan føre til, at de faktiske resultater afviger

fra disse skøn.

Det kan være nødvendigt at ændre

tidligere foretagne skøn som følge af ændringer

i de forhold, der lå til grund for de

tidligere skøn eller på grund af ny viden

eller efterfølgende begivenheder.

Som led i anvendelsen af koncernens

regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger,

ud over skønsmæssige vurderinger,

som kan have væsentlig indvirkning

på de i årsrapporten indregnede beløb.

Ledelsen for Dantherm A/S anser følgende

skøn og vurderinger for væsentlige

for regnskabsaflæggelsen, herunder som

led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis.

neDskrivningstest for gooDwiLL

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill

bliver minimum én gang årligt testet for

værdiforringelse sammen med de øvrige

langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende

enhed, hvortil goodwill

er allokeret. Værdien opgøres som nutidsværdien

af de forventede fremtidige

nettopengestrømme fra den virksomhed,

som goodwill er knyttet til og er beregnet

på basis af budget for 2013, forventninger

for årene 2014 - 2015 samt en terminal

værdi. Skønnet over de forventede pen-

gestrømme flere år ud i fremtiden er

naturligt behæftet med en vis usikkerhed.

Usikkerheden er afspejlet i den valgte

diskonteringsrente. For en beskrivelse af

nedskrivningstest for goodwill henvises

til note 9.

uDvikLingsprojekter

Den regnskabsmæssige værdi af udviklingsprojekter

under udførelse testes minimum

én gang årligt for værdiforringelse

og nedskrives til genindvindingsværdi

over resultatopgørelsen, såfremt den

regnskabsmæssige værdi overstiger nutidsværdien

af de forventede fremtidige

nettopengestrømme fra udviklingsprojektet.

Opgørelse af de fremtidige nettopengestrømme

er naturligt behæftet med en

vis usikkerhed.

inDregning af uDskuDte skatteaktiver

I forbindelse med indregning af udskudte

skatte aktiver foretages en særskilt vurdering

af, om aktivet forventes at kunne

udnyttes ved skat af fremtidig indtjening

eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Vurderingen baseres på

budget og strategital for selskaberne

under hensyntagen til forældelsesregler

for skattemæssige underskud i det pågældende

land. Der henvises til note 15.

Vurderingen er naturligt behæftet med en

vis usikkerhed.

vareLagre

Som led i almindelig forretning disponerer

koncernen materialer fra underleverandører

til forarbejdning i koncernen,

sådan at kundernes forventede efterspørgsel

kan imødekommes. En total

fejlfri disponering af materialer til fremtidige

kundebehov er i mange tilfælde

vanskelig, hvorfor situationer kan opstå,

hvor materialer indkøbt eller produceret

til varelageret ikke længere forventes

efterspurgt.

Der foretages derfor nedskrivning til ukurans

på varelagrene. Nedskrivningerne

vedrørende varelagre foretages på grundlag

af historiske kassationer som følge

af ukurans samt kendskab til og skøn

over langsomt omsatte varer. Værdien af

fremtidige kassationer eller tab ved salg til

nettorealisationsværdi vil kunne afvige fra

de foretagne nedskrivninger, men det er

ledelsens vurdering, at de foretagne skøn

over ukurans er rimelige og hensigtsmæssige.

Der henvises til note 12.

tiLgoDehavenDer hos associereDe

virksomheDer

Koncernen har i 2011 og 2012 foretaget

udlån til det associerede selskab

Dantherm Power. Aktiviteterne i selskabet

er forsat underskudsgivende og afhængig

af fortsat funding fra aktionærerne. Erholdeligheden

af tilgodehavendet på balancedagen

er betinget af en fortsat positiv

udvikling i selskabet.

hensatte forpLigteLser

Koncernen har garantiforpligtelser der

vedrører solg te varer og anlæg, der leveres

med 1-5 års ga ranti. Forpligtelsen er

opgjort med udgangspunkt i historiske

garantiomkostninger og er som følge af afhængigheden

af fremtidige begivenheder

behæftet med usikkerhed.

Andre hensatte forpligtelser, eventualaktiver

og eventualforpligtigelser, herunder

det sandsynlige udfald af verserende og

fremtidige retssager, vurderes løbende.

Udfaldet afhænger af fremtidige begivenheder,

som af natur er usikre. Ved vurderingen

af det sandsynlige udfald af retssager

og skatteforhold mv. inddrager ledelsen

interne og eksterne juridiske rådgivere

samt kendte udfald fra retspraksis. Specifikation

af hensatte forpligtelser fremgår af

note 16.

hoveDtaL

Arbejdskapital

Rentebærende nettogæld

regnskaBsmæssige nØgLetaL

Vækstrate

Overskudsgrad (EBIT-%)

Investeret kapital inkl. goodwill

Afkast af investeret kapital før skat (ROIC)

Egenkapitalandel

aktiereLatereDe nØgLetaL

Resultat pr. aktie (EPS)

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)

Cash flow pr. aktie (CFPS)

Udbytte pr. aktie

Indre værdi ultimo

K/IV ultimo

hoveD- og

nØgLetaL

Kortfristede aktiver - likvide beholdninger - leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

- skyldig selskabsskat - periodeafgrænsningsposter

Lang- og kortfristede forpligtelser overfor kreditinstitutter – likvide beholdninger

Ændring i nettoomsætning x 100

Sidste års nettoomsætning

Driftsresultat (EBIT) x 100

Nettoomsætning

Egenkapital + Minoriteter + Rentebærende nettogæld – Kapitalandele i

associerede virksomheder – Værdipapirer

Primært resultat før goodwillamortisering (EBITA) x 100

Gns. investeret kapital inkl. goodwill

Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo x 100

Aktiver i alt, ultimo

Koncernens andel af årets resultat efter skat

Gennemsnitligt antal udestående aktier

Koncernens andels af årets resultat efter skat

Gennemsnitligt antal udestående udvandede aktier

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Gennemsnitligt antal aktier

Foreslået udbytte til aktionærer

Gennemsnitligt antal aktier

Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo

Antal aktier ultimo

Børskurs ultimo

Indre værdi ultimo

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2010” og IAS 33.

60 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 61


inDeX inDeX

moDerseLskaBs-

regnskaB

Resultatopgørelse 63

Totalindkomstopgørelse 63

Aktiver 64

Passiver 65

Egenkapitalopgørelse 66

Pengestrømsopgørelse 67

Noter 68

1. Nettoomsætning 68

2. Omkostninger 68

3. Særlige poster 68

4. Finansielle indtægter

5. Finansielle

68

omkostninger 68

6. Skat 69

7. Immaterielle aktiver 69

8. Materielle aktiver 69

9. Andre langfristede

aktiver 70

10. Tilgodehavender 70

11. Egenkapital

12. Gæld til kreditinsti-

71

tutter

13. Leverandørgæld og

71

andre forpligtelser 72

14. Eventualforpligtelser

15. Kontraktlige

72

forpligtelser 72

16. Nærtstående parter

17. Begivenheder efter

73

statusdagen

18. Anvendt regskabs-

73

praksis

19. Regnskabsmæssige

74

skøn og vurderinger 75

resuLtatopgØreLse

TDKK Note 2012 2011

Nettoomsætning 1 15.599 6.158

Andre driftsindtægter 1.310 2.111

Andre eksterne omkostninger 2 -6.024 -8.155

Personaleomkostninger 2 -6.560 -7.562

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 4.325 -7.448

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver 7, 8 -119 -1.532

Særlige poster 3 0 -2.788

Driftsresultat (EBIT) 4.206 -11.768

Finansielle indtægter 4 2.508 62

Finansielle omkostninger 5 -3.441 -3.145

Resultat før skat 3.273 -14.851

Skat af årets resultat 6 -206 -175

ÅRETS RESULTAT 3.067 -15.026

forslag til resultat disponering

Overført resultat 3.067 -15.026

3.067 -15.026

totaLinDkomst-

opgØreLse

TDKK 2012 2011

Årets resultat 3.067 -15.026

Totalindkomst i alt 3.067 -15.026

62 Dantherm Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Dantherm 63


inDeX inDeX

aktiver

TDKK Note 31.12.12 31.12.11

Langfristede aktiver

immaterielle aktiver

Patenter og licenser 7 0 0

Immaterielle aktiver i alt 0 0

materielle aktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8 30 149

Indretning af lejede lokaler 8 0 0

Materielle aktiver i alt 30 149

Andre langfristede aktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder 9 269.527 269.527

Kapitalandele i associerede virksomheder 9 50 0

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 10 16.656 9.120

Andre tilgodehavender 10 0 1.000

andre langfristede aktiver i alt 286.233 279.647

Langfristede aktiver i alt 286.263 279.796

Kortfristede aktiver

Tilgodehavender 10 1.738 4.705

Tilgodehavende selskabsskat 1.250 0

Periodeafgrænsningsposter 1.324 0

Likvide beholdninger 0 1

kortfristede aktiver i alt 4.312 4.706

AKTIVER I ALT 290.575 284.502

TDKK Note 31.12.12 31.12.11

Egenkapital

Aktiekapital 11 71.906 71.906

Overført totalindkomst 129.522 126.455

Egenkapital i alt 201.428 198.361

Kortfristede forpligtelser

Kreditinstitutter 12 68.286 68.145

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 13 20.861 17.996

Kortfristede forpligtelser i alt 89.147 86.141

Forpligtelser i alt 89.147 86.141

PASSIVER I ALT 290.575 284.502

Eventualforpligtelser 14

Kontraktlige forpligtelser 15

Noter uden henvisning 16-19

passiver

64 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 65


inDeX inDeX

egenkapitaLopgØreLse

Overført

total- Egenkapital

TDKK Aktiekapital indkomst i alt

Egenkapital 1. januar 2011 359.528 -146.141 213.387

Totalindkomst i 2011

Årets resultat 0 -15.026 -15.026

Transaktioner med ejere i 2011

Kapitalnedsættelse -287.622 287.622 0

Transaktioner med ejere i alt -287.622 287.622 0

Egenkapital 31. december 2011 71.906 126.455 198.361

Egenkapital 1. januar 2012 71.906 126.455 198.361

Totalindkomst i 2012

Årets resultat 0 3.067 3.067

Totalindkomst i alt i 2012 0 3.067 3.067

Egenkapital 31. december 2012 71.906 129.522 201.428

pengestrØms-

opgØreLse

TDKK Note 2012 2011

Resultat før skat 3.273 -14.851

Regulering for ikke likvide driftsposter m.v.:

Af- og nedskrivninger 119 1.532

Særlige poster 0 2.788

Andre driftsposter, netto -1.310 0

Finansielle indtægter -2.508 -62

Finansielle omkostninger 3.441 3.145

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 3.015 -7.448

Ændring tilgodehavender -2.544 -525

Ændring leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. -3.504 -2.123

Pengestrøm fra primær drift -3.033 -10.096

Renteindtægter, modtaget 39 62

Renteomkostninger, betalt -3.441 -3.119

Pengestrøm fra ordinær drift -6.435 -13.153

Betalt selskabsskat -206 -175

Pengestrøm fra driftsaktivitet -6.641 -13.328

Køb af immaterielle aktiver 0 -1.000

Køb af finansielle aktiver -50 -1.000

Salg af finansielle aktiver 2.840 0

Indskud i dattervirksomheder 0 -2.788

Finansielle udlån -5.067 -9.120

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.277 -13.908

Fremmedfinansiering:

Ændring i mellemregninger med tilknyttede virksomheder 8.776 -1.526

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 8.776 -1.526

Årets pengestrøm -142 -28.762

Likvider, primo -68.144 -39.382

Likvider, ultimo -68.286 -68.144

Likvide beholdninger ultimo specificeres således:

Likvide beholdninger 0 1

Kortfristet bankgæld -68.286 -68.145

Likvider, ultimo -68.286 -68.144

66 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 67


inDeX inDeX

noter

TDKK 2012 2011

1. nettoomsætning

Modtaget udbytte 10.000 0

Management fee 5.599 6.158

Nettoomsætning i alt 15.599 6.158

2. omkostninger

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Revision 189 205

Skatte- og momsmæssig rådgivning 86 17

Andre ydelser end revision 58 84

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer i alt 333 306

Personaleomkostninger

Gager og lønninger 6.272 7.298

Bidragsbaserede pensionsordninger 249 253

Andre omkostninger til social sikring 39 11

Personaleomkostninger i alt 6.560 7.562

Gennemsnitligt antal medarbejdere 4 5

Aflønning af bestyrelse og direktion

Moderselskabets bestyrelse 1.388 1.350

Moderselskabets direktion 2.288 3.119

Aflønning af bestyrelse og direktion i alt 3.676 4.469

Beskrivelse af bestyrelsens og direktionens aflønning fremgår af note 3 i koncernregnskabet.

3. særLige poster

Gældseftergivelse til tilknyttet virksomhed 0 -2.788

Særlige poster i alt 0 -2.788

4. finansieLLe inDtægter

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 0 59

Renteindtægter fra associerede virksomheder 2.469 0

Valutakursgevinster 39 3

Finansielle indtægter i alt 2.508 62

Renter på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris udgør 2.469 59

5. finansieLLe omkostninger

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 529 310

Renteomkostninger i øvrigt 2.905 2.803

Kursreguleringer og -tab på værdipapirer 7 32

Finansielle omkostninger i alt 3.441 3.145

Renter på finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris udgør 3.434 3.113

TDKK 2012 2011

6. skat

Årets aktuelle skat fremkommer således:

Øvrige skatter, herunder withholding tax -206 -175

I alt -206 -175

Skat af årets resultat kan forklares således:

Resultat før skat 3.273 -14.851

Skatteprocent 25% 25%

Beregnet skat af resultat før skat -818 3.713

Skat af ikke skattepligtige indtægter 2.500 0

Skatteunderskud der ikke indregnes -1.682 -3.713

Øvrige skatter -206 -175

I alt -206 -175

Effektiv skatteprocent -6 % 1 %

TDKK 31.12.12 31.12.11

7. immaterieLLe aktiver

Patenter og licenser

Kostpris pr. 1. januar 1.282 282

Tilgang 0 1.000

Kostpris 31. december 1.282 1.282

Afskrivninger 1. januar 1.282 282

Afskrivninger 0 1.000

Afskrivninger 31. december 1.282 1.282

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0

8. materieLLe aktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 1.275 1.275

Kostpris 31. december 1.275 1.275

Afskrivninger 1. januar 1.126 1.007

Afskrivninger 119 119

Afskrivninger 31. december 1.245 1.126

Regnskabsmæssig værdi 31. december 30 149

Indretning af lejede lokaler

Kostpris 1. januar 1.590 1.590

Kostpris 31. december 1.590 1.590

Afskrivninger 1. januar 1.590 1.177

Afskrivninger 0 413

Afskrivninger 31. december 1.590 1.590

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0

68 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 69


inDeX inDeX

9. anDre LangfristeDe aktiver

Kapitalandele

i tilknyttede

TDKK virksomheder

Kostpris 1. januar 2011 504.008

Tilgang 2.788

Kostpris 31. december 2011 506.796

Værdireguleringer 1. januar 2011 -234.481

Årets værdiregulering -2.788

Værdireguleringer 31. december 2011 -237.269

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 269.527

Kostpris 1. januar 2012 506.796

Tilgang 0

Kostpris 31. december 2012 506.796

Værdireguleringer 1. januar 2012 -237.269

Værdireguleringer 31. december 2012 -237.269

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 269.527

Navn Hjemsted Ejerandel Ejerandel

Dattervirksomheder: 2012 2011

Dantherm Air Handling Holding A/S Skive, Danmark 100% 100%

ERO A/S (under solvent likvidation) Skive, Danmark 100% 100%

Associerede virksomheder:

Dantherm Power A/S Hobro, Danmark 43% 38%

Regnskabsmæssige oplysninger vedrørende Dantherm Power fremgår af note 11 i koncernregnskabet.

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabet er højere end værdiansættelsen i koncernregnskabet. Ledelsen

har pr. 31. december 2012 testet den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene for nedskrivningsbehov.

Ved nedskrivningstesten er genindvindingsværdien, svarende til den tilbagediskonterede værdi af forventede fremtidige nettopengestrømme, sammenholdt

med den bogførte værdi. Genindvindingsværdien er baseret på nytteværdien.

Forventede fremtidige nettopengestrømme baseres på det af ledelsen godkendte budget for 2013, strategiplanen for 2014-2017 og en terminal værdi.

Den anvendte diskonteringsfaktor til beregning af genindvindingsværdi udgør ca. 12 % før skat i såvel 2011 som 2012 og afspejler bl.a. den risikofrie

rente med tillæg af markedsrisici. Nedskrivningstesten er i såvel 2011 som 2012 baseret på den godkendte strategiplan. Der forventes vækst i perioden

2013-2017, og genindvindingsværdien forventes at overstige den regnskabsmæssige værdi, og der er ikke foretaget nedskrivninger.

TDKK 31.12.12 31.12.11

10. tiLgoDehavenDer

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.607 4.014

Konvertible lån til associerede virksomheder 16.656 9.120

Andre tilgodehavender 131 1.691

Tilgodehavender i alt 18.394 14.825

Tilgodehavender som forfalder efter 12 måneder udgør 16.656 10.120

kreditrisici

Moderselskabets kreditrisici vedrører i al væsentlighed tilgodehavender fra associeret virksomhed og datterselskaber, hvorfor risikoen ikke afdækkes. Der

er ikke modtaget sikkerhed i tilgodehavender. Den maksimale kreditrisiko udgør 18.263 TDKK (2011: 13.134 TDKK).

11. egenkapitaL

Antal stk. Nominel værdi (TDKK)

Aktiekapital 2012 2011 2012 2011

1. januar 7.190.574 7.190.574 71.906 359.528

Kapitalnedsættelse 0 0 0 -287.622

31. december 7.190.574 7.190.574 71.906 71.906

Aktiekapitalen består af 7.190.574 stk. aktier á nominelt 10 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Egne aktier

Antal stk. Nominel værdi (TDKK)

2012 2011 2012 2011

1. januar 80.526 80.526 4.026 4.026

31. december 80.526 80.526 4.026 4.026

Egne aktiers andel af aktiekapital 1,1% 1,1%

Aktiekapitalen består af 7.190.574 stk. aktier á nominelt 10 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. På Dantherms generalforsamling i 2011 blev det vedtaget

at gennemføre en nedsættelse af aktiekapitalen fra nominelt 359.528 TDKK til 71.906 TDKK.

Dantherm A/S kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi på 10 % af aktiekapitalen.

Vederlaget må ikke afvige mere end 10 % fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet.

Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling i 2016.

Der har ikke været handel med egne aktier i 2011 og 2012.

For omtale af selskabets kapitalstyring henvises til note 14 i koncernregnskabet.

TDKK 31.12.12 31.12.11

12. gæLD tiL kreDitinstitutter

Gæld til kreditinstitutter er indregnet således:

Kortfristede gældsforpligtelser 68.286 68.145

Gæld til kreditinstitutter i alt 68.286 68.145

Moderselskabets risikostyringspolitik

Moderselskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i renteniveau. Det er moderselskabets politik, at alle

væsentlige finansielle risici bliver identificeret og afdækket hensigtsmæssigt, og at der ikke foretages aktiv spekulation i finansielle risici.

Valutarisici

Moderselskabet har ingen valutarisici på lån, da disse alene er i DKK.

Renterisici

Moderselskabets bankfinansiering er variabelt forrentet. Det indebærer en risiko for, at rentebetalinger på både kort og lang sigt kan blive ændret. Selskabet

overvejer løbende, om det er hensigtsmæssigt at indgå aftaler, der helt eller delvist afdækker renterisikoen.

En stigning i renteniveauet i 2011 og 2012 på 1% p.a. på variabelt forrentede lån i forhold til balancedagens renteniveau ville alt andet lige have haft en

negativ indvirkning på resultat og egenkapital på ca. 0,7 MDKK. Et fald i renteniveauet ville have haft en tilsvarende positiv indvirkning.

70 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 71


inDeX inDeX

12. gæLD tiL kreDitinstitutter - fortsat

effektiv rente regnskabsmæssig værdi

Lån Fast/variabel 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

DKK Variabel 3-7% 4-6% 68.286 68.145

I alt 68.286 68.145

Lånet er omfattet af koncernaftale med de primære kreditinstitutter med udløb 1. maj 2014. Der henvises til note 24 i koncernregnskabet.

Der er overensstemmelse mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien på lånet.

Ultimo 2012 havde koncernen uudnyttede likviditetsreserver på DKK 36 mio. på den aftale, som moderselskabet er en del af. Ultimo 2011 var der uudnyttede

likviditetsreserver på DKK 47 mio.

TDKK 31.12.12 31.12.11

13. LeveranDØrgæLD og anDre gæLDsforpLigteLser

Gæld til tilknyttede virksomheder 11.478 5.109

Leverandørgæld 1.451 954

Anden gæld 7.932 11.933

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser i alt 20.861 17.996

14. eventuaLforpLigteLser

Moderselskabet hæfter solidarisk med øvrige koncernselskaber for gæld til koncernens hovedbanker, som udgør 97.412 TDKK inkl. selskabets egen gæld.

(2011: 98.210 TDKK).

Moderselskabet har kautioneret for datterselskabers mellemværende med FIH, som udgør 94.047 TDKK (2011: 99.723 TDKK).

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber, og som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de

øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Der er

ingen skyldige selskabsskatter og kildeskatter. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne

medføre, at selskabets hæftelse ændres.

Moderselskabet hæfter solidarisk med de fællesregistrerede koncernvirksomheder Dantherm Air Handling A/S, Dantherm Air Handling Holding A/S og

ERO A/S for den samlede momsforpligtigelse, som udgør 2.561 TDKK. (2011: 2.598 TDKK).

Der er overfor koncernens banker givet pant i aktierne i Dantherm Air Handling Holding A/S.

TDKK 31.12.12 31.12.11

15. kontraktLige forpLigteLser

Kontraktlige forpligtelser omfatter leasing af biler og lejeaftale vedrørende lokaler.

Forpligtelser for leje- og operationelle leasingydelser udgør:

Næste år 89 421

2-5 år 1.569 1.331

Efter 5 år 522 766

Kontraktlige forpligtelser i alt 2.180 2.518

Operationel leasing og lejekontrakter indregnet i resultatopgørelsen 116 608

16. nærtstÅenDe parter

For beskrivelse af nærtstående parter henvises der til note 26 i koncernregnskabet.

Moderselskabets mellemværender med tilknyttede virksomheder fremgår af note 10 og note 13 og forrentes med variabel markedsrente.

Transaktioner med associerede virksomheder omfatter alene udlån, som fremgår af note 10.

Forrentning af mellemværender med tilknyttede virksomheder fremgår af note 4 og note 5.

Der er faktureret management fee for 5.599 TDKK (2011: 6.158 TDKK) til datterselskaber.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen, hvilket indebærer, at selskabet hæfter for danske selskabsskatter og kildeskatter på

udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Se note 14 for yderligere omtale heraf.

17. BegivenheDer efter statusDagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen, som forventes at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter.

72 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 73


inDeX inDeX

18. anvenDt regnskaBspraksis

Årsregnskab for moderselskabet udarbejdes

som følge af årsregnskabslovens krav

om udarbejdelse af et separat årsregnskab

for moderselskaber.

Årsrapporten for moderselskabet for 2012

aflægges i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards

som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede

selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret

i forhold til det foregående år.

ny regnskaBsreguLering

Der henvises til note 28 i koncernregnskabet.

Ny regnskabsregulering er implementeret

i det omfang, det er relevant for

moderselskabet.

BeskriveLse af anvenDt regnskaBspraksis

I forhold til den anvendte regnskabspraksis

for koncernregnskabet (se note 28 til

koncernregnskabet) afviger moderselskabets

anvendte regnskabspraksis på

følgende punkter:

omsætning

Udlodning af optjent overskud fra kapitalandele

i dattervirksomheder og associerede

virksomheder indtægtsføres i

moderselskabets resultatopgørelse i det

regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Hvis der udloddes mere end dattervirksomhedernes

eller de associerede

virksomheders totalindkomst i perioden,

gennemføres nedskrivningstest.

Endvidere indgår renteindtægter fra

eventuelle egenkapitallignende lån til

dattervirksomheder i omsætningen med

det beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omsætningen omfatter endvidere opkræ-

vet management fee fra moderselskabets

datterselskaber.

skat af Årets resuLtat

Selskabet er omfattet af de danske regler

om tvungen sambeskatning af Dantherm

koncernens danske selskaber. Datterselskaber

indgår i sambeskatningen fra det

tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen

i koncernregnskabet og frem til det

tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Selskabet er administrationsselskab

for sambeskatningen og afregner som

følge heraf alle betalinger af selskabsskat

med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles

ved afregning af sambeskatningsbidrag

mellem de sambeskattede selskaber i forhold

til disses skattepligtige indkomster.

Selskaber, der anvender skattemæssige

underskud i andre selskaber, betaler

sambeskatningsbidrag til moderselskabet

svarende til skatteværdien af de udnyttede

underskud, mens selskaber, hvis skattemæssige

underskud anvendes af andre

selskaber, modtager sambeskatningsbidrag

fra moderselskabet svarende til

skatteværdien af de udnyttede underskud

(fuld fordeling).

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat,

årets sambeskatningsbidrag og

ændring i udskudt skat – herunder som

følge af ændring i skattesats – indregnes

i resultatopgørelsen med den del, der

kan henføres til årets resultat, og direkte

i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

særLige poster

Særlige poster indeholder væsentlige

engangsposter, som typisk ikke har fundet

sted i tidligere år og ikke forventes at fin-

de sted i de kommende regnskabsår, og/

eller poster af særlig karakter, der adskiller

sig fra moderselskabets ordinære drift.

kapitaLanDeLe i DattervirksomheDer

og associereDe virksomheDer

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder måles til kostpris.

Såfremt der er indikationer for værdiforringelse

foretages værdiforringelsestest som

beskrevet i koncernregnskabet. Hvor kostprisen

overstiger genindvindingsværdien,

nedskrives til denne lavere værdi.

Ved udlodning af andre reserver end

optjent overskud i dattervirksomheder

og associerede virksomheder, reducerer

udlodningen kostprisen for kapitalandelene,

når udlodningen har karakter af

tilbagebetaling af modervirksomhedens

investering.

tiLgoDehavenDer

Tilgodehavender måles til amortiseret

kostpris. Der foretages nedskrivning til

imødegåelse af tab, hvor der vurderes at

være indtruffet en værdiforringelse. Nedskrivning

foretages på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen

mellem den regnskabsmæssige værdi og

nutidsværdien af de forventede pengestrømme,

herunder realisationsværdi af

eventuelle modtagne sikkerhedsstillelse.

Som diskonteringssats anvendes den

effektive rente for det enkelte tilgodehavende

eller portefølje.

Indtægtsførelsen af renter på nedskrevne

tilgodehavender beregnes for den nedskrevne

værdi med den effektive rente

for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

19. regnskaBsmæssige skØn og vurDeringer

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige

værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves

skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder

påvirker værdien af disse aktiver

og forpligtelser på balancedagen. Skøn,

der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen

for moderselskabet, foretages bl.a.

ved fastlæggelsen af nedskrivningsbehov

på kapitalandele i dattervirksomheder og

kapitalandele i samt udlån til associerede

virksomheder.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger,

som ledelsen vurderer, er forsvarlige,

men som i sagens natur er usikre

og uforudsigelige. Forudsætningerne kan

være ufuldstændige eller unøjagtige, og

uventede begivenheder eller omstændigheder

kan opstå. Endvidere er virksomhe-

den underlagt risici og usikkerheder, som

kan føre til, at de faktiske resultater afviger

fra disse skøn.

Det er ledelsens vurdering, at der ikke

som led i anvendelsen af moderselskabets

regnskabspraksis foretages vurderinger,

udover skønsmæssige vurderinger, som

kan have væsentlig indvirkning på de i

årsrapporten indregnede beløb.

74 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 75


Dantherms årsrapport 2012 er udgivet af Dantherm A/S,

Marienlystvej 65, 7800 Skive. CVR nr. 30 21 43 15.

Tekst og produktion: Dantherm A/S.

Copyright: Dantherm A/S, marts 2013.

Årsrapporten er offentliggjort den 1. marts 2013 på dansk

og engelsk via NASDAQ OMX København. Det er den danske

tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte

opstå via den engelske oversættelse. Årsrapporten er til

rådighed på www.dantherm.dk.

Dantherm a/s

Marienlystvej 65

7800 Skive

Danmark

Tel. +45 99 14 90 00

CVR. nr. 30 21 43 15

www.dantherm.dk

Dantherm air hanDLing a/s

Marienlystvej 65

7800 Skive

Danmark

Tel. +45 96 14 37 00

Dantherm LtD.

12 Windmill Business Park

Windmill Road, Clevedon

North Somerset BS21 6SR

England

Tel. +44 1275 87 68 51

Dantherm aB

Virkesgatan 5

614 31 Söderköping

Sverige

Tel. +46 121 130 40

Dantherm as

Løkkesåsveien 26

3138 Skallestad

Norge

Tel. +47 33 35 16 00

Dantherm inc.

110 Corporate Drive, Suite K

Spartanburg, SC 29303 4260

USA

Tel. +1 864 595 9800

Dantherm air hanDLing

(suzhou) co., LtD.

Bldg#9, No.855 Zhu Jiang Rd.,

Suzhou New District, Jiangsu

215219 Suzhou

Kina

Tel. +86 512 6667 8500

Dantherm power a/s

Majsmarken1

9500 Hobro

Danmark

Tel. +45 88 43 55 00

www.dantherm-power.dk

More magazines by this user
Similar magazines