indhold - Ledøje-Smørum Fodbold

lsf.dk

indhold - Ledøje-Smørum Fodbold

Sjællandsk Sjællandsk Fodbold

Fodbold

6December December 2011 . 68. årgang

TEMA:

det ’grÅ guld’

PÅ SIDELINJEN:

’StOrt År fOr Sbu danMark’

ÅRETS BØRNEKLUB

TeMa: børn og unge med særlige behov

dedikerer

jyllinge Æren

FC på tur til

til fOrÆldrene

U/21 eM

på sidelinjen: hjælp! er min søn et talent?

TAASTRUP FC

Fodbolddronningen hÆdret af fOr kongens breddearbeJde

lyngby


Forsidefoto: Opstarts- og børneformand Ole Bjerre knokler for at skabe gode forhold for barnebarnet 8-årige Nichlas og resten af børnene i Taastrup FC. Foto: Peter Vest Hansen

INDHOLD

SJÆLLANDSK FODBOLD · DECEMBER 2011

4

6

10

14

19

23

25

28

34

Mødrene

HAR BOLDEN

TeMA: FInAnSMAnden

DER BLEV BØRNENES FORMAND

TeMA: BrUG FOr MOdne MenneSKer

I DANSK IDRÆT

TeMA: HeLLere Gøre en FOrSKeL

END FLETTE PEDDIGRØR

PÅ SIdeLInJen

STORT ÅR FOR SBU DANMARK!

VeLBeSøGTe dIALOGMøder

OM SJÆLLANDSK BØRNEFODBOLD

SKAL VÆre en TALenTFABrIK

ÅreTS BørneKLUB

DEDIKERER ÆREN TIL FORÆLDRENE

TAASTrUP FC HÆdreT

FOR BREDDEARBEJDE

SJÆLLANDSK FODBOLD ER EN AF DBU SJÆLLANDS OFFICIELLE PUBLIKATIONER

PRAKTISKE OPLYSNINGER · ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER

UDGIVER: DBU Sjælland, Himmelev Bygade 64A, 4000 Roskilde,

Tlf. 46 32 33 66, Fax 46 32 42 32, E-mail: info@dbusjaelland.dk,

www.dbusjaelland.dk - Eftertryk fra DBU Sjællands publikationer

er kun tilladt med kildeangivelse • UDGIVELSESTERMINER: Seks

gange årligt - medio i månederne februar, april, juni, august, oktober

og december • REDAKTION: Ansvarshavende redaktør Peter Vest

Hansen og redaktør Rie Døllner • Indlæg: Giv din/jeres mening til

kende på e-mail: info@dbusjaelland. Skriv forholdsvis kort - og send

gerne et foto. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

DBU Sjælland er ikke nødvendigvis af samme mening som de enkelte

artikler i “Sjællandsk Fodbold” • ABONNEMENT: Pris: 100,00 kr.

(inkl. moms) årligt. Abonnementsperioden følger kalenderåret og omfatter

seks numre. Ved abonnement tegnet i løbet af året fremsendes

tidligere numre fra pågældende år • LAYOUT OG ANNONCER: FL

SportMarketing, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf. 87 93 37 91, email:

sbu@flsportmarketing.dk • TRYK: Zeuner Grafisk, Tlf. 87 46 40

10 • DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: Den 31. December 2011

4

10

34

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 3


4

Mødrene har bolden

Ord Og billeder af rie døllner

Værebro Boldklub præsenterede, ved et flot og velbesøgt arrangement i starten af oktober,

deres nyeste tiltag ’Fodbold Fitness’ for mødre. Det nye tiltag er blot ét af mange som den lille

klub tilbyder sine medlemmer.

Klubben, som ligger i bydelen Værebro i

Gladsaxe, har et overskud af ildsjæle, en

velfungerende bestyrelse og en trofast

medlemsskare, som gerne vil klubbens

mange initiativer.

Fodbold Fitness er et motionstilbud, som

henvender sig til både kvinder og mænd,

begyndere som erfarne spillere. Initiativet

er henvendt til dem, som gerne vil røre

sig, men ikke har de store ambitioner om

kampe og pokaler. Fodbold Fitness skal

være sjovt, det er godt med motion, men

det sociale er lige så vigtigt.

- I Værebro Boldklub har vi en del tilskuere

og forældre, som gerne vil spille

bold, men ikke ønsker at spille deciderede

kampe, og dem skal vi have et tilbud

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011

De kommunale kræfter i Gladsaxe støtter op om projektet. Forrest fra venstre mod højre. Pia

Bagge idrætskonsulent i Gladsaxe Kommune, Holger Kortbek, idrætschef for Gladsaxe Idrætsanlæg

og Kirsten Wedel, der er leder af Værebro Rådgivning. Bagerst fra venstre mod højre ses Ulrich

Engmark, Foreningernes Idrætsråd i Gladsaxe og assisterende halinspektør Thomas Jørgensen

fra Gladsaxe Stadion.


til. Vi havde faktisk gået og overvejet at

lave et motionshold, men i det samme

kom DBU’s ’Fodbold Fitness’ tilbud ind fra

højre, og det passede perfekt ind i vores

planer og behov, siger en stolt og glad

formand, Johnny Carl Hansen.

Mødrene har bolden

Klubben råder over et velfungerende

U-18 pigehold og mange af disse spilleres

mødre står trofast og kigger på mens

holdet træner.

- Jeg blev hurtigt enig med vores formand

Lotte, som er U-18 pigernes træner,

at det var dem, som vi skulle have til at

spille Fodbold Fitness. Mødrene var ikke

svære at overtale – og specielt ikke, da

vi lagde træningen på samme tid som

VÆREBROS BLÅBOG

grundlagt 1968

antal medlemmer cirka 140

geografisk placeret i bydelen

Værebro i Gladsaxe kommune

deres døtres, understeger Johnny, som

håber, at endnu flere mødre vil tilmelde

sig motionsholdet.

- Vi har forsøgt at tænke hele vejen

rundt, og vil fremover sørge for, at når

træningen er overstået, både for pigerne

og deres mødre, så kan de købe en middag

til en overkommelig pris i klubbens

lille kantine - og mon ikke det kan lokke

manden, kæresten og pigernes søskende

til?

I Værebro Boldklub vil vi vores medlemmer,

og vi vil gerne have, at det er et

naturligt sted at gå hen, uanset om man

ikke lige skal træne den dag eller har en

kamp. Vores medlemmer skal komme

her, fordi det er et godt samlingssted

og på sigt kunne vi godt tænke os, at

det også kunne tiltrække nogle frivillige

kræfter til gavn for klubben, fortæller

Johnny.

Johnny Carl Hansen er formand

for Værebro Boldklub

Flere FITneSS-hold på vej

Værebro boldklub har ikke tænkt sig at

holde sig til fodbold fitness for mødre,

de vil også gerne have et herrehold for

ældre.

- Værebro Boldklub ligge midt i et boligkompleks

med cirka 1450 lejemål, og det

skal vi formå at udnytte. Fodbold Fitness

er en oplagt mulighed for de mange, som

ikke ønsker kampe i weekenderne, men

gerne vil motionere lidt og udvide deres

sociale netværk, fortæller Johnny.

For at gøre opmærksom på det nye tiltag

har klubben hængt flotte plakater

op både i klubhuset, boligkompleksets

rådgivning og andre relevante steder.

velbeSøgT preSSeMøde

Den lokale presse, kommunens idrætsrepræsentanter

og medlemmer af klubben

dukkede op til Værebro Boldklubs lancering

af Fodbold Fitness for mødre.

- Fodbold Fitness for mødre er et godt

og tiltrængt initiativ, som giver vores

borgere al mulig grund til at komme i

træningstøjet. Jeg håber inderligt, at I,

Værebro Boldklub, vil blive overrendt’,

var en af de ting, som Idrætskonsulent

Pia Bagge fra Gladsaxe Kommune lagde

vægt på i sin tale under lanceringen.

Efter at Johnny havde fortalt de tilhørende

om initiativet, gik 10 friske mødre på

banen og kæmpede om bolden i en halv

times tid, til ære for de mange fotografer

og medlemmer af den skrivende presse,

som var mødt frem.

deT er SkIde SjovT

En af mødrene på banen var Nannie, og

hun var efter den korte træning/opvisning

100 procent sikker på, at hun nok

skulle spille igen den efterfølgende tirsdag.

- Det var skide sjovt ude på banen. Jeg synes,

det er en fantastisk ide med Fodbold

Fitness for mødre, specielt når træningen

ligger på samme tid som vores pigers

træning. Udover at vi får noget tiltrængt

motion, så styrker det jo også sammenholdet

blandt os mødre, lød det fra en

stærkt forpustet og smilende Nannie,

der understregede at initiativet måske

kan være med til at tiltrække andre, end

dem, der ellers kommer på grønsværen

til daglig.

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 5


6

TEMA

Ord Og billeder af Peter VeSt hanSen

Finansmanden

der blev børnenes formand

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2010

TEMA: DET GRÅ GULD I årEtS SIDStE UD-

GaVE aF SJæLLaNDSK FoDBoLD StILLEr

VI SKarPt På NoGLE aF DE PENSIoNI-

StEr, DEr VæLGEr at LæGGE EN Stor DEL

aF DErES ENErGI, tID oG IKKE MINDSt

HJErtEBLoD I DE SJæLLaNDSKE FoD-

BoLDKLUBBEr. HEr I BLaDEt KaN

DU MøDE trE ILDSJæLE, DEr På

HVEr SIN MåDE Er MED tIL

at SIKrE, at DEt Er SJoVt at

SPILLE FoDBoLD.


SoM FINaNSMaND HåNDtErEDE HaN MILLIarDEr aF KroNEr. MEN EFtEr

PENSIoNEN Er DEt BørNENE I taaStrUP FC, DEr Får 64-årIGE ole bjerreS

oPMærKSoMHED. MøD FINaNSMaNDEN, DEr BLEV BørNEForMaND oG oP-

StartSForMaND For DEN LoKaLE FoDBoLDKLUB, oG NU SKaBEr EN HELt

aNDEN ForM For rESULtatEr På BUNDLINJEN.

ole Bjerre har netop hentet sit 8-årige

barnebarn Nichlas i skolen, da vi møder

ham ved Nyhøj idrætsanlæg en novemberdag

i taastrup. Her er han opstarts- og

børneformand for taastrup FC, hvor barnebarnet

slår sin folder på U-9 holdet.

Men det var slet ikke planen, at den 64årige

tidligere finansmand skulle involvere

sig i børnefodbold efter pensionen.

Ja, faktisk havde han aldrig beskæftiget

sig med anden børnefodbold end den

slags man spiller i haven.

Men skæbnen ville det anderledes, da han

i april 2010 deltog i Fjernvarmeværkets

årsmøde og stødte på taastrup FCs nye

formand Søren D. Sørensen.

- Jeg ønskede Søren tillykke med formandsvalget

i taastrup FC og sagde,

at hvis der var noget jeg kunne hjælpe

med…, forklarer ole Bjerre.

Få måneder forinden var ole Bjerre gået

på pension efter 44 år i den finansielle

sektor heraf godt 36 år i chefstillinger.

og han ville egentlig blot lykønske den

nyudnævnte formand, som han havde

kendt siden 1975 gennem deres fælles

virke som fodbolddommere.

Få uger efter blev han kontaktet af Søren

D. Sørensen, og i maj måned blev han

kaldt ind til møde med bestyrelsen.

børneFodbolden kaldTe

På mødet forklarede bestyrelsen, at de

gerne ville have ham til at organisere og

styrke klubbens opstartsafdeling.

Derfor blev han formand for opstartsafdelingen

(U-5 til U-9). Her skulle han

stå for de sportslige og administrative

opgaver for 106 spillere ved opstarten

i 2010-2011.

64-årige Ole Bjerre er opstartsformand og børneformand hos Taastrup FC.

- Jeg står for organisationen og kommunikationen

i afdelingen. Det vil sige, at

jeg sikrer at trænere og afdelingsledere

får opbakning og de ting de skal anvende

til træningen, forklarer ole Bjerre.

Derudover udarbejder han standardskrivelser

til alt, sikrer rekruttering af trænere

og ledere samt sørger for, at de er

sikret trænerkurser og yderligere uddannelse.

og når sommerferien står for døren

>>

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 7


Træningslejr i Maribo Hallerne

Vi kan arrangere de perfekte forhold

til en spændende træningslejr.

Vi kan tilbyde:


bl.a. kan arrangere golf, roning og kajak


TEMA

FAKTA OM Ole Bjerre

Fodbold

Har spillet fodbold siden 1955.

tog dommereksamen i 1966 og var aktiv fra 1973-1997,

hvor han sluttende sin dommerkarriere som indrangeret i

Danmarksserien.

Bedømmer/dommerudvikler fra 1998 til foråret 2010 (heraf

4½ år i Sjællands Fodbolddommer Unions bedømmerudvalg)

organiserer og leder han desuden DBUs

Mikrofodboldskole hos taastrup FC.

Blandt de mange tiltag ole Bjerre har

budt ind med, er en fast ’velkomstpakke’

med en indmeldelsesblanket og en tipskupon,

hvor forældrene bliver bedt om at

sætte kryds ved de ting, som de gerne

vil bidrage med at løse for deres barn og

klubben. og det må have virket. For i dag

kan ole Bjerre fortælle, at han faktisk

har trænere og holdledere på venteliste

i nogle af årgangene, hvis nogen af de

nuværende skulle springe fra.

lang TIlknyTnIng

TIl Fodbolden

Inden det nærmest skæbnesvangre

møde på Fjernvarmeværkets årsmøde

havde ole Bjerre ingen forbindelse til

taastrup FC. Men havde igennem livet

haft en løbende kontakt med fodboldverdenen

både som spiller og dommer.

Selv startede han som fodboldspiller i

1955, hvor han stod på mål. Det var her

han engang brækkede begge ben på en

gang i forsøget på at standse en bold fra

at trille ind over målstregen. Han reddede

i øvrigt bolden.

Den samme fandenivoldskhed prægede

hans karriere i den finansielle sektor, hvor

han fra en stilling som ung bankassistent

i 60’erne arbejde sig op til chefstillinger

i syv forskellige banker og et pensionsselskab.

Det er primært de erfaringer han

trækker på i sin position i dag.

- Jeg trækker på min erhvervsviden og

taler med de andre i klubben. og så er

det blot at drøfte ideerne med de rette

mennesker for siden at skrive dem ned,

forklarer ole Bjerre.

og ole Bjerre mener, at de danske fodboldklubber

kunne få meget større glæde

af efterlønnere og pensionister, end

tilfældet er i dag.

- Jeg mener, at de kan tilføre fodboldklubberne

mange ting som ledere og organisatorer,

holdledere med videre. Dem

som stadig har bevægelsesapparatet i

gang kan sagtens være trænere for de

yngste årgange, siger ole Bjerre.

glade børn er lønnen

Ugentligt bruger ole Bjerre 10-20 timer

i klubben, og op til sæsonstart og fodboldskole

bruger han 30-35 timer. Men

investeringen har da også allerede givet

pote.

Fra de 106 børnespillere ved opstarten i

2010-2011 blev antallet op til sæsonstarten

2011-2012 næsten fordoblet til 186

spillere. En af disse nye spillere er bar-

Siden 1. juli 2010 har han været formand for taastrup FCs

opstartsafdeling (U-5 til U-8) og siden sommerferien i år

også børneformand for U-9 til U-11.

erhvervSMÆSSIg baggrUnd

arbejdede i den finansielle sektor fra 1965 til 2010 i syv

forskellige banker og sluttede karrieren i pensionsselskabet

PFa Pension.

Fra 1973 og indtil pensionen 5. januar 2010 var det på lederniveau.

nebarnet Nichlas, der bor i Hedehusene,

men som bare gerne ville spille i sin

morfars klub.

- Han er god og sparker godt med begge

ben, fortæller ole Bjerre stolt om barnebarnet,

der løber rundt på anlæggets

kunstgræsbane og sparker til en bold

mens vi taler.

og selvom en medlemsfremgang på

knap 85 procent må være, at betragte

som kulsorte tal på bundlinjen, så er det

ikke det, den tidligere finansmand får

mest ud af ved sit arbejde i klubben. Nej,

det er nogle langt blødere værdier.

- Jeg får en masse glade børn at se, når

man runder en mandag aften, og der er

mindst 100 børn i gang, så bliver man

glad, lyder det fra børnenes formand.

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 9


10

TEMA

Ord Og billeder af Peter VeSt hanSen

Brug for modne

mennesker

i dansk idræt

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2010


åLHoLM IFS 65-årIGE ForMand john IbSø MENEr, at DEr Er BrUG For

MoDNE MENNESKEr I DaNSK IDræt. DE Har tIDEN, ErFarINGEN oG Så GI-

VEr ForENINGSarBEJDEt oGSå EN tILKNytNING tIL LoKaLSaMFUNDEt EFtEr

arBEJDSNEtVærKEt Er VæK.

De lysebrune efterårsblade falder langsomt

fra himlen, da jeg mødes med John

Ibsø i hans hjem. John Ibsø er formand

for den flerstrengede idrætsforening

ålholm IF og gik per 1. august på pension.

Han ser foreningsarbejdet som en

meningsfuld beskæftigelse, og en måde

at bevare tilknytningen til nærmiljøet.

Især efter han er gået på pension.

- Det lokale netværk man får gennem

foreningsarbejdet betyder meget.

Især nu, hvor man er gået på pension.

arbejdsnetværket er jo væk, fortæller

han og uddyber.

- Gennem foreningen får jeg et lokalt

netværk. Det er hyggeligt, at man kender

nogen i lokalområdet, som man kommer

sammen med privat eller ses med

til andre sammenkomster. og sidder man

i en bestyrelse, så lærer man jo mange

forskellige mennesker at kende lige fra

naboerne til brugsuddeleren eller den

lokale højskoleforstander.

eT lIv eFTer arbejdeT

Han mener, at man skal træde de første

skridt ind i pensionen inden man reelt

set går på pension eller efterløn. Det første

skridt er at tænke over, hvad den 3.

alder skal indeholde.

- Når man begynder at skimte pensionsalderen,

der tror jeg, at den med at begynde

på at samle frimærker ikke holder.

Er man et socialt menneske, så skal man

ud blandt mennesker. og derfor mener

jeg, at man skal tage de første skridt

ind i pensionisttilværelsen allerede inden

man går på pension.

John Ibsøs egen tilknytning til ålholm IF

startede, da han som 35-årig begyndte at

spille old Boys fodbold i ålholm IF. Siden

blev han formand for fodboldafdelingen

og som 45-årig begyndte han også som

fodbolddommer. I dag er han formand for

hovedbestyrelsen i ålholm IF.

John Ibsø har dog langt fra vinket farvel

til fodbolden. Han er aktiv dommer på

25. år og har i en årrække fungeret som

træner for klubbens podespillere med

hustruen tulle som holdleder.

MaSSer aF projekTer

på TegnebrÆTTeT

Mange mennesker ser pensionen som

den del af livet, hvor man har gjort sig

fortjent til at slappe af. Men sådan er det

>>

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 11


TEMA

FAKTA OM John Ibsø

- Er uddannet finmekaniker,

teknisk tegner, ungdomssko-

lepædagog og så har han været

forstander på en ældrehøjskole.

- Har været formand for fodbold-

afdelingen og nu formand ho-

vedforeningen ålholm IF.

- Er aktiv dommer, banekridter og

træner for klubbens yngste spil-

lere.

12

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011


ikke nødvendigvis for John Ibsø og hans

hustru tulle. De har masser af projekter

for huset og haven.

Blandt de nyere projekter er en karpedam

og en række hævede blomsterkasser.

For John Ibsø er det naturligt at lave

tingene selv, da han er udlært finmekaniker

og teknisk tegner.

Senere tog han også en uddannelse som

ungdomsklubspædagog og har også været

forstander på en ældrehøjskole. og

det var da også de ældres ve og vel, der

skulle blive hans skæbne.

I 1986 var han nemlig med til at starte

ældre Sagen op, som han virkede for som

konsulent i 26 år.

- Det var der jeg fik min foreningsuddannelse,

som John Ibsø selv formulerer

det.

Tag FaT I de Ældre

og i dag mener han også, at fodboldklubberne

sagtens kunne rette øjnene mod

de ældre, når de skal udføres opgaver

eller påsættes bestyrelser.

- Ja, prøv at lægge mærke til, at der hos

ældre Sagen nærmest er kampvalg hver

gang, der skal besættes et ældreråd i et

område, siger han og fortsætter.

- Jeg mener, at der er brug for den tid og

den viden, som modne mennesker har, i

dansk idrætsliv. Jeg mener heller ikke, at

det bør være en hindring, at man ikke er

medlem af klubben, hvis man bare gerne

vil give en hånd med.

UrvÆrkeT Skal have TÆSk

Selvom han er fællesformand for ålholm

IF, så mener John Ibsø ikke, at der findes

en opgave, der er for lille til, at han gerne

selv tager fat. Derfor er det formanden

selv, der kridter klubbens ene 11-mands

bane samt de to 5- og 7-mands baner.

Hvorfor uddelegerer formanden ikke banekridtningen?

- Det er motionen i det, hvis ikke vi tænker

over, hvordan vi holder os i gang efter

pensionen, så kan det nemt gå galt.

og det er jo rigtig god motion at skubbe

det dyr rundt, siger han med et smil.

Selvom han er gået på pension, så er

han fortsat tilknyttet ældre Sagen, som

foredragsholder med mere. I hans foredrag

benytter han ofte banekridtningen

som et eksempel på, hvordan man kan

give de frivillige opgaver, som de kan

overskue.

Men for ham selv personlig handler det

især om at holde kroppen i gang.

- Urværket herinde (siger John Ibsø og

banker sig på brystet red.), det skal have

nogle tæsk, så man holder gang i systemet,

forklarer han og uddyber.

- Det handler også om at være heldig

med sin helse. Vi har heldigvis været

forskånet for alvorlig sygdom og fysiske

skader.

Det samme gælder for dommergerningen,

som er hans alternativ til en løbetur

i skoven.

- Det er sjovt at dømme, og så kommer

jeg jo ikke ud at løbe i skoven. Det er

bare ikke mig, men derimod i en god

seniorkamp, der kan man godt komme til

at løbe 10 kilometer, siger John Ibsø.

deT FrIvIllIge og deT prIvaTe

På spørgsmålet om, hvor meget tid han

bruger i klubben er han dog ikke så klar

i mælet. Men han ser ikke arbejdet som

en byrde.

- Det er svært at gøre op i tid. Men jeg

føler ikke, at der går for meget tid i klubben,

siger han.

Han forklarer, at hans mantra er, at det

frivillige ikke må overskygge det private.

Det betyder også, at han sammen med

hustruen tulle i år har været en tur i Kina

i tre uger, som overlappede idrætssæsonen.

Derfor er der også sat tid af i kalenderen

til dans. Her sidder John Ibsø også i bestyrelsen.

Han har derfor et rigtigt godt

kendskab til de udfordringer, som en bestyrelse

i en idrætsklub sidder overfor.

danMark Ikke

’ForenIngSvenlIgT’

Baseret på de mange års erfaring med

bestyrelses- og foreningsarbejde er han

kommet frem til den konklusion, at det

offentlige Danmark godt kunne være et

’mere foreningsvenligt’ land. Da der ofte

går mere tid med papirarbejdet end med

selve idrætten.

- aktuelt har jeg for eksempel brugt det

meste af en måned på at få en alkohol

bevilling. Men det samme gælder

levnedsmiddelkontrollen, ansøgninger

om haltid og baner, skattelovgivning og

børneattester.

Han peger på, at de fleste idrætsforeninger

kæmper med de samme bureaukratiske

udfordringer såsom bevillinger og

ansøgninger. Han så gerne, at man samlede

nogle af disse funktioner.

- Var det måske en ide, at samle en fælles

hovedbestyrelse i Hillerød Kommune,

der kunne klare de bureaukratiske opgaver,

der er fælles for alle idrætsforeningerne,

spørger John Ibsø.

Men når alt kommer til alt, så er John

Ibsø dog ikke i tvivl om, at de glade spillere

på grønsværen overskygger de tidskrævende

opgaver som klubleder. Især

på de store kampdage.

- Det er jo en fornøjelse at tage hinanden

i hånden og gå turen ned til klubben om

søndagen, hvor det vælter ind med forældre

og bedsteforældre, siger han og

smiler til hustruen tulle.

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 13


TEMA

af Peter VeSt hanSen · fOtO Peter VeSt hanSen

Hellere gøre

en forskel

end fl ette peddigrør

14 SJÆLLANDSK FODBOLD 4/2011 6/2011


I GLaDSaXE-HEro BoLDKLUB VIL DE NøDIGt UND-

VærE DErES aLtMULIGMaND 69-årIGE kjeld

pederSen. SIDEN PENSIoNErINGEN Har HaN LaVEt

KoNtorarBEJDE, ForDELt BaNEr, KaMPE oG aN-

DEt ForEFaLDENDE arBEJDE På FrIVILLIG BaSIS For

KLUBBEN. SELV VIL HaN HELLErE GørE EN ForSKEL

For KLUBBENS SPILLErE END at SIDDE oG FLEttE

PEDDIGrør.

Som 29-årig satte en alvorlig skade en

stopper for Kjeld Pedersens fodboldkarriere

på førsteholdet i Gladsaxe-Hero

Boldklub. Fodbolden blev skiftet ud med

en lang karriere i det offentlige, men da

Kjeld Pedersen gik på pension 2002, var

der igen brug for ham i klubben. Her fik

han et nyt netværk og klubben fik en

uundværlig medarbejder.

69-årige Kjeld Pedersen kan ikke lide ordet

uundværlig. For ingen er jo uundværlig.

Men ordet er ikke desto mindre netop

blevet ytret af Gladsaxe-Hero Boldklubs

formand thomas ’Jønse’ Jørgensen, der

kort forinden er trådt ind af døren til

klubbens cafeteria.

Formanden trækker hurtigt lidt igen på

ordet.

- Jeg ved godt, at han ikke kan lide at

blive kaldt uundværlig. Men jeg ved ikke,

hvad vi skulle gøre uden Kjeld, forklarer

han.

Kjeld Pedersen kigger lidt forlegent ned

på det morgenbrød han netop har serveret

i anledning af besøget fra Sjællandsk

Fodbold. Han er en beskeden mand, men

er alligevel gået med til at fortælle os

om sit syn på livet, pensionen og det at

arbejde på frivillig basis for Gladsaxe-

Hero Boldklub.

krÆFTer TIl

en Tredje TIlvÆrelSe

Der er gået ni år siden Kjeld Pedersen

gik på pension. og siden da har Kjeld

Pedersen givet en hånd med i den klub,

hvor han selv sled en hel del fodboldstøvler

op i.

Selv havde Kjeld Pedersen ikke svært

ved at sige farvel til arbejdsmarkedet og

goddag til pensionisttilværelsen.

- Jeg havde det godt med at stoppe.

Man skal jo stoppe mens legen er god.

Gør man ikke det, så risikerer man, at

man ikke har energien til at finde noget

nyt indhold i tilværelsen. Man skal have

kræfter til en tredje tilværelse, forklarer

han. og netop det at finde et nyt netværk

var vigtigt for Kjeld Pedersen.

- Selv vidste jeg ikke, at jeg ’havde’ klubben

som netværk. Jeg havde altid godt

kunnet lide at komme her og spille. Men

jeg havde ikke set sådan på det. Men

i dag er det her, jeg har mit netværk,

siger han.

kIg Ud

Kjeld Pedersen mener, at det er en utopi,

at nogle mener, at de kan bevare kontakten

til deres gamle arbejdsplads efter

pensionen.

- Jeg har aldrig kunnet lide de kollegaer,

der til afskedsreceptioner siger ’kig nu

endelig ind en gang i mellem’. For ofte

når de stakkels mennesker rent faktisk

kigger ind, så flygter de mennesker, der

kom med opfordringen, fordi de ikke har

tid til deres tidligere kolleger, siger han.

Derfor vendte Kjeld Pedersen rådet om,

da han selv stoppede.

- Da jeg holdt op arbejdede jeg i en lille

daginstitutionsgruppe. Da sagde jeg i

stedet til dem ’kig nu ud’.

Han mener, at pensionister og efterlønnere

har meget at byde ind med i forhold

til de administrative opgaver i en klub.

FAKTA OM Kjeld Pedersen

- arbejdede for det offentlige i 45 år.

- Blev som 15-årig ansat hos

Sygekassen i Vanløse og arbej-

dede efter sygekassernes ned-

læggelse med dagpenge.

- Som 29-årig blev han forfrem-

met til fuldmægtig.

- Var i 26 år leder i Socialforvalt-

ningen i København, hvor han

var souschef hos Socialcenter

Bispebjerg indtil han som

55-årig sagde op.

- arbejdede de sidste 5 år i perso-

naleafdelingen af et socialcenter

med det offentlige regnskabs-

system ’Kør’, som han også

underviste i.

- Fra han var 16-29 år spillede han

selv for Gladsaxe-Hero og var en

årgang også holdleder.

- De kan udføre det daglige praktiske arbejde.

Dem der sidder i bestyrelsen er jo

ofte på arbejdsmarkedet, så de har svært

ved at nå den type opgaver i hverdagen.

Der er jo langt flere administrative

opgaver i dag end tidligere, siger Kjeld

Pedersen.

Han lægger gerne de mange timer i klubben,

fordi han føler, at han kan gøre en

forskel.

- I stedet for at sidde og flette peddigrør

(udtryk for kurvefletning red.), så føler

jeg, at jeg gør en forskel.

Gennem sit arbejde føler Kjeld Pedersen,

at han kan give lidt igen til den klub han

første gang stiftede bekendtskab med

som 16-årig.

på arbejdSMarkedeT

SoM 15-årIg

I 1958 kom han første gang til det, der

dengang hed Boldklubben Hero. Først i

1979 blev klubben slået sammen med

Gladsaxe Boldklub og fik det nuværende

navn Gladsaxe-Hero Boldklub.

årsagen til skiftet var, at hans barndomsklub

Mariendal ikke havde nok spillere til

>>

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 15


TEMA

et ynglingehold. Da Kjeld Pedersens bror

allerede spillede i Gladsaxe-klubben, så

var det naturligt for ham at skifte dertil.

Ved siden af fodbolden var Kjeld Pedersen

allerede dengang travlt beskæftiget.

allerede som 15-årig fik han et fuldtidsjob

hos Sygekassen. Sygekasserne var forløberen

for den offentlige sygesikring.

omkring samme tid fik faderen en pølsevogn.

Men da han var fysisk svækket,

var han ikke selv i stand til at trække

pølsevognen op ad den bakke, hvor han

var blevet tildelt en salgsplads. Derfor

måtte han træde til.

- Det meste af min ungdom gik med at

arbejde, spille fodbold og med at trække

den pølsevogn op og ned af bakken morgen

og aften. og når min arbejdsdag var

slut, så hjalp mine brødre og jeg min far

med at betjene kunder i pølsevognen,

fortæller Kjeld Pedersen.

Skade SToppede

FodboldkarrIeren

Som 19-årig blev han fast mand på førsteholdets

midtbane og den dag i dag

husker han tilbage på tiden med glæde.

- Det var en god tid med mange tredje

halvlege, bajere og det hele, siger han

med et smil.

Den gode tid fik dog en brat ende, da

Kjeld Pedersen som 29-årig blev ramt af

en alvorlig skade i en kamp på Bornholm,

da han stødte sammen med en spiller fra

rønne.

- og så gjorde mit ben sådan her, siger

Kjeld Pedersen og viser med hænderne,

hvordan benet brækkede.

Skaden var så alvorlig, at lægerne frarådede

ham nogensinde at spille fodbold

igen. I en periode fungerede han som

holdleder, men efter nogen tid forsvandt

han ud af klubben.

I sine 45 år på arbejdsmarkedet var

Kjeld Pedersen beskæftiget i den offentlige

sektor blandt andet som souschef i

Socialcenter Bispebjerg. I 26 år var han

leder og i en årrække beskæftigede han

sig med det computerstyrede offentlige

regnskabssystem ’Kør’.

TIlbage eFTer TraveTUr

Efter 45 år på arbejdsmarkedet gik Kjeld

Pedersen som 60-årig på pension i 2002.

Men af en sælsom vej førte skæbnen

ham tilbage til Gladsaxe-Hero Boldklub,

da han hilste på klubbens formand på en

travetur i 2002.

- turen var arrangeret af Gladsaxe-Hero

Boldklub og Egil Larsen (den daværende

formand red.), spurgte mig om jeg var interesseret

i at lægge nogle arbejdstimer i

klubben, forklarer Kjeld Pedersen.

Kjeld Pedersen sagde ja, og påtog sig

opgaven som ’kontorvikar’ i klubben. Et

job, hvor han kunne bruge de evner han

havde oparbejdet som leder og de erfaringer

han havde gjort sig med computerstyrede

administrationssystemer.

I dag udfører han nemlig de fleste opgaver,

der er relateret til klubadministrationssystemet

Kluboffice. Han koordinerer

baner, kampe og laver alle former for

forfaldende arbejde for klubben.

Derudover udformer og opdaterer han

materialer omkring kontaktpersoner til

bestyrelsen og de enkelte hold samt

videreformidler viden til de relevante

personer.

den prakTISke Ulv

Kjeld Pedersen har dog endnu en væsentlig

funktion i klubben.

- Jeg er også nøgleansvarlig, siger han

med et smil og viser nøglebundtet til

klubbens mange lokaler.

Kjeld Pedersen har som ’løn’ fået en computer

til klubopgaverne og bruger minimum

mellem to og tre timer dagligt hos

Gladsaxe-Hero Boldklub.

Han kalder sig selv for ’den praktiske ulv i

klubben’. I den rolle forsøger han at leve

op til en frivillig, der havde sin gang i

klubben, da Kjeld Pedersen selv var aktiv

spiller.

- Han var ansat i en bedemandsforretning

og så var det sådan, at næsten

uanset om man spurgte ham om et plaster,

sportstape eller noget helt tredje,

så havde han det i lommen. Han havde

altid alting på sig, fortæller han.

Boldklubben Heros 3. divisionshold i

1968. Kjeld Pedersen ses yderst til højre

på knæ. 7 af spillerne er idag 43 år efter

fortsat medlemmer af klubben. Foto:

Gladsaxe-Hero Boldklub

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 17


Select grusbane sæt400,-SIDELINIEN SIDELINIEN

PÅMED NIELS JØRGEN LARSEN

Stort år

for Sbu danmark!

Det kan godt være, at både årets fodboldspiller

og DBUs formand er klingende

fynboer fra Middelfart og Bogense, og at

FC København med næsten 11 udlændinge

i startopstillingen vinder det danske

mesterskab hvert år. Men det er altså

Sjælland, som styrer dansk fodbold! Når

man lige trækker Christian Eriksen, allan

Hansen og Niels-Christian Holmstrøm

fra...

Det vil jeg i det efterfølgende dokumentere,

og jeg håber at ikke-sjællændere

kan leve med, at jeg i anledning af julen

har taget drillenissehuen på.

”Den sydsjællandske mafia” har sat sig

på det danske a-landshold for de kommende

år med Morten olsen og Peter

Bondes forlængede aftale. og ansættelsen

af olsens foretrukne spion og

bysbarn fra Vordingborg, Per Holm, som

ny U/16-landstræner. I forvejen tæller

DBU-staben nordsjællænderne Morten

Wieghorst og thomas Frank!

Hvor godt det er for dansk fodbold, at

Morten olsen fortsætter yderligere to

år som landstræner, behøver jeg ikke

at uddybe nærmere. Det var temaet i

indlægget til oktober-bladet, der blev

skrevet før både EM-kvalifikationen og

landstrænerspørgsmålet gik op i en højere

enhed.

Mere interessant end hvor landstrænerne

har trådt deres barnesko, er det dog at

se på hvilke spillere, der optræder på

de danske landshold og hvad deres baggrund

er. De, som mener der er sammenhæng

mellem disse ting, er forhåbentlig

en uddøende race. Selv om det vist

ikke er så mange år siden, at jyden Per

andersen blev beskyldt for at udtage for

mange sjællændere og københavnere til

sine unglandshold!

Man kan ved en gennemgang af DBUs

aktuelle landshold på herresiden konstatere,

at her er rigtig mange spillere,

der har fået deres væsentligste fodboldopvækst

i sjællandske klubber. Det er

tilfældet for fem af de startende mod

Sverige og for 12 af de 22 i a-truppen til

årets sidste landskampe. Hvor endnu en

sjællænder havde været Nicolai Boilesen,

hvis ikke han var ude med en skade.

Ser man på unglandsholdene fra U/21

til U/16 oplever man nogenlunde det

samme. I U/21-truppen til sidste EMkamp

i Makedonien var syv ud af 18 sjællandsk

opfostrede, og her regner jeg FC

Midtjyllands Mads albæk som jyde, skønt

han i barneårene har trådt den fedeste

midt/østsjællandske muld i Gadstrup og

omegn.

På U/19, der som U/17 er videre i EMkvalen,

er tallet nogenlunde det samme,

og det gælder også for U/18 og det ny

U16. og i alle årgange bemærker man, at

de dygtige folk i FC Midtjylland har fundet

spillere på Sjælland, København og

Lolland-Falster og via det midtjyske akademi

fået dem på unglandsholdene. Det

har i øvrigt været en målsætning for FC

Midtjylland at overgå Brøndby med antal

Foto: Per Kjærbye

>>

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 19


FODBOLDfan ?

Fodbold på Gerlev Idrætshøjskole er noget

helt særligt. Vi spiller både på græs og sand,

med inspiration fra Brasilien både i den

legende tilgang til spillet og i form af

forskellige brasilianske fodboldspil.

Se mere på www.gerlev.dk

GERLEV

IDRÆTSHØJSKOLE

Kom på Ø.E’s fodboldhold

Ølgod Efterskole søger den næste Messi. Vi har brug for dine vilde tacklinger, dine

”tordenskud” og dit falkeblik for den gode aflevering. Har du samtidig mod på at

blive endnu bedre, så er Ø.E. lige noget for dig. Vi stiller krav til at du kan lide at

samarbejde, har mod på at udvikle dig og har lyst til at tage med ud til stævner

og kampe. Udover den almindelige træning kan vi eventuelt tilbyde dig at tage

et trænerkursus - find ud af om du har en indre Morten Olsen i dig!

Udover fodbold vil du på ØE også skulle indgå i et fællesskab på skolen med

130 andre unge, hvor fællesskab, sammenhold

og plads til mangfoldighed bliver dine nøgleord

for et år på Ølgod Efterskole.

Vi glæder os til at se dig, kontakt gerne skolen

for yderligere oplysninger.

RESTAURANT • CATERING • KOKKESKOLER

Kronprinsessegade 64 • 1306 København K • Tlf. 3315 2777 • www.kokkeriet.dk • info@kokkeriet.dk


unglandsholdsspillere, men den statistik

er i øjeblikket igen på Brøndbys side.

Det store antal sjællændere på landsholdene

kommer fra Brøndby, Lyngby og FC

Nordsjælland, men der er bestemt ikke

disse tre klubber alene, der har æren for

det. Det klassiske er, at landsholdsspillerne

herfra er hentet fra mindre klubber

i københavnsområdet. Det er meget

sjældent, at en spiller går hele vejen ved

at starte i en af de store klubber.

Det sidste fortæller om den mangfoldighed,

der er i dansk fodbold, og som vi

skal være stolte af og fortsat værne om.

Det er sagt mange gange, at et lille land

som Danmark ikke har råd til at miste

et eneste talent. Derfor er der brug for

mange talentmiljøer i større og mindre

målestok. På Sjælland, i Jylland og resten

af landet.

tallene tyder på, at man på Sjælland også

i mindre klubber har været lidt foran jyderne

de senere år med talentarbejdet.

Sådan var tendensen også i de sidste 10

år unionsstævnerne i Vejle eksisterede.

tidligere har man sagt, at årsagen var

at sjællændere og københavnere var

lidt længere fremme i skoene og viste

Foto: Per Kjærbye

større gå-på-mod og frækhed end sindige

jyske drenge og at det udlignede

sig mere senere, men det er nok ikke

hele forklaringen.

Der ser nemlig ud til at blive flertal

af sjællandsk opfostrede spillere på

Morten olsens EM-hold til sommer. og

det er vel at mærke ikke nogen, han og

Peter Bonde udtager fordi de kommer

fra Vordingborg eller Næææstved af! De

eneste sydsjællændere blandt Morten

olsens over 90 landsholdsdebutanter

gennem årene er vist Steven Lustü og

anders Møller Christensen.

Men jyderne er smartere end vi sjællændere

på andre måder. Derfor vil der også

efter alt at dømme kun være tre østdanske

hold i Superligaen i næste sæson.

og hvad er det (nordsjællænderen) Jan

Gintberg siger? Hvad kalder man en jyde,

der betaler skat? En tilflytter!!

Nå, sluttelig har 2011 altså været et stort

år for SBU Danmark eller hvad det nu

hedder!

Vigtigst er, at det har været et fantastisk

landskampår med a-holdets kvalifikation

til EM-slutrunden, der betyder så meget

Niels Jørgen Larsen er fodboldjournalist

gennem mere end 25 år. Han

har qua sit arbejde og sin tilknytning

til Vejby-Tisvilde Fodbold en

stor interesse og indsigt i den sjællandske

fodboldverden. Han skriver

aktuelt for netavisen Sport-Nord.dk

Kommentaren er udelukkende forfatterens

egen holdning.

på alle parametre. og tillagt en god start

for det ny U/21-landshold ovenpå det

gamles uheldige EM-slutrunde. og tillagt

at både U/19 og U/17 er videre i deres

EM-turneringer, ligesom det ikke skal

glemmes, hvad årgang 94 præsterede i

foråret med EM- og VM-deltagelse.

Godt nytår til jyder, fynboer og alle i

dansk fodbold!

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 21


Der blev lyttet intenst under dialogmødet i Vipperød Boldklub. Stående i baggrunden ses DBU Sjællands udviklingskonsulent Jan Lenander.

Foto: Michael Juul

Velbesøgte dialogmøder

af Michael Juul om sjællandsk børnefodbold

DBU Sjællands Børneudvalg har i efteråret

afholdt dialogmøder omkring

børnefodbolden på Sjælland. Det var

Børneudvalgets intension at komme

i dialog med klubberne efter at DBU

Sjællands bestyrelse tog 'Holdninger &

Handlinger' til sig, og derigennem ’børnefodbold

spillet på børnenes præmisser’.

Møderne bag præg af stort engagement

fra klubbernes side, og de træner/ledere

der deltog, var ivrige i dialogen med børneudvalget.

alt blev vendt på møderne,

lige fra niveau-deling til størrelsen på

banerne.

De generelle betragtninger var, at processen

med at få fodbolden ned i børnehøjde

var en succes. Generelt havde

klubberne taget træningsmiljøet med

stationstræning og den fleksible niveaudeling

i træningen 25-50-25 til sig, på

trods af, at det krævede stort overskud

fra de frivillige trænere.

Børneudvalget har udtrykt stor tilfredshed

med møderne og er glade for den

konstruktive feedback som klubberne

bidrog med.

Michael Juul · Foto: Rie Døllner

For de der ikke kender ham, så kommer

Michael Juul fra DBU Sjællands

turneringsafdeling. Her sidder han

i det daglige primært med ansvaret

for DBU Sjællands børneturneringer.

Derudover er han sekretær for

Børneudvalget.

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 23


Velos formand Thomas Østergaard - her med sønnen Gustav - mener, at Lolland-Falster skal profilere sig på at spytte talenter ud.

Foto: Per Klaaby, Folketidende

Skal være en

talentfabrik

af JenS-chriStian bOrre larSen, lOlland-falSterS fOlketidende, Jbl@fOlketidende.dk

Boldklubben Velos formand toner rent flag om Lolland-Falsters rolle

nakSkov: Drop de velkendte undskyldninger

om lokal tristesse. Fokuser i stedet

på det, som vi kan: produktion af talenter.

Sådan lyder det fra Boldklubben Velos formand,

thomas østergaard.

På søndag 13. novembers temamøde i

DBU Lolland-Falster, der drejede sig om

lokalfodboldens fremtid, kom thomas

østergaard med bud på, hvordan Lolland-

Falster fremover kan udklække gode spillere.

Det skete på baggrund af opgaven

”Drengeprojektet under DBU Lolland-

Falster”, som han for nylig forsvarede på

et af DBU’s kurser for ledelsestalenter.

enorMe MUlIgheder

- Vi vil gerne undskylde os med geografi,

demografi, skolelukninger og uddannelsesmuligheder.

Lad os dog prøve at gøre

noget ved dét, som vi kan gøre noget ved,

nemlig at lokke børn til at spille fodbold,

siger thomas østergaard og fortsætter:

- Det kan godt være, at jeg sætter overliggeren

lidt højt, men jeg mener, at Lolland-

Falster har en enorm mulighed for at blive

kendt som en talentfabrik.

Han peger på hotte Søren Christensen

i FC Nordsjælland, anders Due i aaB,

Mads Petersen og Johannes Madsen i FC

Midtjylland og rochester-brødrene i HB

Køge som gode eksempler.

- Jeg sidder ikke og sukker over, at de

er væk. Jeg synes, det er fedt, at vi har

’små ambassadører’ rundt omkring i landet,

som bringer glans over vores talentarbejde.

SkIp TrøjeFarven

Lolland-Falster får ifølge thomas

østergaard aldrig et Superliga-hold.

Større klubber uden for landsdelen vil al-

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 25


Internationalt fodboldstævne

for piger og drenge

L F

1878

Arrangør:

Lemvig Gymnastikforening

af 1878

30 års

Jubilæumsstævne

Vi spiller i følgende rækker:

2. aug. - 5. aug.

PIGER: U-18 • U-15 • U-13 • U-12

U-11 • U-10 • U-9

DRENGE: U-17 • U-15 • U-14 • U-13

U-12 • U-11 • U-10 • U-9

Samtlige hold deltager i A- eller B-slutspil

LEMVIG

Struer

Holstebro

2012

Hovedsponsor:


tid ”hugge” de bedste lokale talenter. Det

betyder dog ikke, at thomas østergaard

ikke har nogen ambitioner på vegne af

lokalfodbolden.

- Vi skal bare erkende, at vi ligger i den

del af fødekæden, hvor andre vil høste

frugterne af vores arbejde. Men det skal

vi ikke være kede af. tværtimod. Det må

godt være et mål i sig selv at udvikle spillere.

Men hvordan skaber Lolland-Falster de

kommende stjerner? thomas østergaard

opremser i sin opgave ni konkrete tiltag,

der skal sende flere talenter gennem det

lokale system.

I den forbindelse må man ifølge thomas

østergaard ikke glemme organiseringen.

Han råber hurra for DBU Lolland-Falsters

beslutning om at skabe to elitecentre i

øst og vest (LFa og team Lolland) i stedet

for et.

og han glæder sig over, at fodboldunionen

sender konsulenter ud i klubberne

for at skabe kvalitet i træningen. til gengæld

ærgrer Velo-formanden sig over, at

en del af fodboldlederne ikke kigger ud

over egne næsetipper.

- Der findes frivillige ledere i klubberne,

som i mange år har ydet et fantastisk

stykke arbejde. Problemet er bare, at de

tænker mere på trøjefarven og egne inte-

resser end på den enkelte spillers talent

og samlede muligheder på Lolland-Falster,

siger thomas østergaard.

kaTaSTroFe

Set fra et samlet udviklingsperspektiv

for landsdelen betegner han alliancenskilsmissen

mellem B.1921 og B.1901 som

en katastrofe.

- Når etterne og ’21 ikke kan enes, hvordan

kan vi så forankre Lolland-Falster

alliancen i lokalfodbolden, lyder det retorisk

fra thomas østergaard.

Artiklen har været bragt i Lolland-

Falsters Folketidende.

Thomas Østergaard nævner blandt andre HB Køges Lee Rochester (øv.) som et godt eksempel på talentarbejde på Lolland-Falster. Foto: fodboldbilleder.

dk

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 27


Ord Og billeder Peter VeSt hanSen

Årets

børneklub

dedikerer æren til

forældrene

28 SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 6/2010


DEN NorDSJæLLaNDSKE KLUB LEDøJE-SMørUM FoDBoLD BLEV UDVaLGt tIL årEtS

BørNEKLUB HoS DBU SJæLLaND. IFøLGE KLUBBENS UNGDoMSForMaND henrIk

haaS LIGGEr ærEN For PrISEN HoS DE MaNGE ForæLDrE, DEr Er træNErE,

HoLDLEDErE oG FrIVILLIGE I KLUBBEN.

For Ledøje-Smørum Fodbold blev onsdag

12. oktober 2011 den foreløbige kulmination

på flere års arbejde med at opbygge

og styrke klubbens børneafdeling.

Her kunne udvalgsmedlem Sten Wessel

fra DBU Sjællands Børneudvalg nemlig

overrække klubben en pokal, som det

håndgribelige bevis på, at de er årets

børneklub 2011 hos DBU Sjælland.

og pokalen faldt i god jord hos børneudvalgsformand

Henrik Haas. Der glædede

sig over, at alt det hårde arbejde med

klubbens 'unge' børneafdeling nu begynder

at bære frugt.

- Jeg er da stolt. I år er det 100-året for

vores klubs stiftelse, så det her er for

mig kulminationen på en flot sæson og

en masse hårdt arbejde. Det betyder dog

ikke, at vi nu har tænkt os at ligge på

den lade side, vi arbejder videre mod nye

mål, siger Henrik Haas.

For godt to og et halvt år siden var børneafdelingen

i en helt anden situation.

Dengang lå børnefodbolden under klubbens

Ungdomsafdeling, og havde ifølge

Henrik Haas, ikke den store prioritet i

udvalget.

- Børneafdelingen var dengang lidt 'nødlidende'

og den positive proces startede

først for alvor, da vi byggede en ren børneafdeling

op efter DBU's 'Holdninger &

Handlinger', forklarer han.

Børneafdelingen i klubben dækker årgangene

U-6 til U-11.

den vIgTIgSTe IngredIenS

er ForÆldrene

Henrik Haas peger på forældrene, som

den absolut vigtigste ingrediens for klubbens

succes på børneområdet.

Derfor har klubben også sloganet, 'når

du melder dit barn ind i klubben, så melder

du også dig selv ind'. Klubben sætter

desuden trygheden i højsædet, da det er

obligatorisk med førstehjælpskurser for

alle trænere og holdledere.

>>

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 29


30

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011


- Vi er jo ikke FCK. Vi er en 100 procent

frivilligt, forældredrevet klub, og det har

vi gjort en stor del ud af at fortælle dem

(forældrene red.). og så er det er lykkes

for os at give forældrene de rette rammer

via et godt miljø, gode baner, materialer

og hele organisationen omkring

dem. Hvis bare forældrene har de rette

pædagogiske egenskaber, og det har de

som regel, de er jo forældre, så sørger vi

altid for, at de løbende bliver uddannet,

forklarer Henrik Haas.

Forældrene er nemlig børneafdelingens

og klubbens primære rekrutteringsgrundlag

for trænere og ledere. Faktisk

er godt og vel alle klubbens årgangstrænere,

trænere, hjælpere, holdledere,

kampledere med videre er hentet blandt

de respektive årganges forældre.

koMMUnIkaTIonen er vIgTIgT

og i den forbindelse spiller kommunikationen

mellem klubben og forældrene

en stor rolle. alle årgange i børneafdelingen

afholder derfor jævnligt forældremøder,

hvor klubben deltager. På disse

forældremøder orienteres forældrene

om klubbens holdninger til børnefodbold

og ikke mindst om DBUs ’Holdninger &

Handlinger’.

- allerede nede i de yngste årgange finder

vi det vigtigt at give forældrene et

indblik i børnefodbolden, da de fleste af

dem er ”grønne” og usikre på, hvad det

vil sige at have et barn meldt ind i LSF

(Ledøje-Smørum Fodbold red.), forklarer

Henrik Haas.

rent praktisk sker introduktionen til klubben

blandt andet gennem en velkomstfolder.

- Vi ønsker med folderen, at især nye

forældre, får et indblik i klubben og de

principper vi træner efter. Vi giver også

et klart signal om, at vi i børneafdelingen

har fokus på bredde, og der er plads til

alle uanset om man kan skyde lige eller

skævt. Der er også information om

børneattester med videre så forældrene

kan se, at vi gør alt, hvad vi kan, for at

gøre det trygt at være spiller i LSF, forklarer

han.

Derudover har klubben også en mentorordning,

der skal føre de nye trænere

sikkert ind i det organisatoriske arbejde. >>

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 31


54 64 77 01

FIRMASKOVTUR - 1/2-1 dags arr.

POLTERABEND - 2-4 timer

SPORTS ARRANGEMENT - 4 timer

SJOVT VENNELAG - 4 timer

Ring og hør hvor sjovt I kan få det på 2-4 timer.

Vi spiller på en speciel ombygget 4-længet gård

på ca. 12.000 m 2 Velkommen

RING FOR TILBUD PÅ FIRMASKOVTUR

BOOKING: ✆ 40 31 30 02

Besøg os på vores hjemmeside: www.mspc.dk

PAINTBALL

MIDT-SJÆLLANDS PAINTBALL CENTER

Langagervej 6 - 4140 Borup


Klubben arrangerer hvert år indendørsturneringen

'Egedal Mesterskabet' (eller

EM som de kalder det i klubben red.) og

gennem stævnet har de haft held til at

skabe et netværk med naboklubberne,

der er givtigt for alle parter. Blandt andet,

når der skal afholdes lokale trænerkurser,

lånes hal- og banetider og ved generel

samarbejde med kommunen.

FaST TIlgang aF børneSpIllere

I sæsonen 2010-2011 havde Ledøje-

Smørum hele 272 spillere under 12 år.

Dermed er børnespillerne tæt på at udgøre

halvdelen af klubbens i dag 770

medlemmer. I lokalområdet har klubben

gjort en aktiv indsats for at promovere

klubben - især på børnesiden.

Det sker gennem det husstandsomdelte

blad 'På Sidelinjen', der bliver delt ud til

samtlige husstande i Smørum og Ledøje.

Derudover har klubben fået trykt flyers

og plakater til uddeling og opsætning på

skoler og institutioner i kommunen.

- Vores indsats ser ud til at virke, da vi fra

år til år oplever stor fremgang på børnesiden

og vi kan se på vores medlemstal,

at vi også er ret gode til at fastholde spillerne,

forklarer Henrik Haas.

UdFordrInger på pIgeSIden

De fleste sjællandske børneklubber har

formentlig også stiftet bekendtskab med

klubben, da Ledøje-Smørum i år afholdt

et Jyske 3-bold storstævne.

Derudover er mikrofodboldskolen og

fodboldskolen et fast tilbud til medlemmerne.

Derudover afholder klubben både

Pigeraketten og Julemandsfodbold (indendørsstævne).

På pigesiden har klubben dog fortsat

en udfordring. Men ved hjælp af tiltag

som netop Pigeraketten og åbent hus

arrangementer forsøger man at styrke

pigeafdelingen.

- For godt og vel 3 år siden implementerede

vi for alvor pigefodbolden i LSF. Vi

havde gennem årene haft en del pigehold,

men det var ikke rigtig en satsning

i klubben. Vi ønskede at få en egentlig

pigeafdeling op og stå, hvorfor vi tog

initiativ til et ”åbent hus arrangement”

hvor vi havde besøg at godt 30 piger i

alderen 8 – 12 år. I fortsættelse af vores

”åbent hus arrangement” afholdte vi

samme sommer Pigeraketten, hvor der

også kom en hel del piger og deltog i

festlighederne, forklarer Henrik Haas

Han påpeger dog, at på trods af den foreløbige

succes, så venter nye mål. Blandt

andet håber klubben på, at man næste

år kan løbe afsted med hæderen, som

årets børneklub i Danmark, en pris som

i år gik til fynske aarslev BK.

- Vores ambitioner rækker langt, men vi

tager det i små step, lyder det fra ungdomsformanden.

Læs mere på www.dbusjaelland.dk om,

hvordan din klub kan komme i betragtning

til hæderen som årets børneklub.

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 33


34

DBU Sjællands formand Kurt Bagge-Hansen (tv) overrækker Taastrup FCs formand Søren D. Sørensen det synlige bevis på hæderen som årets

breddeklub hos DBU Sjælland.

Taastrup FC

hædret for breddearbejde

Ord Og billeder af Peter VeSt hanSen

taastrup FC blev årets breddeklub hos DBU Sjælland. En væsentlig årsag til hæderen var klubbens

store arbejde med at sikre et godt breddemiljø gennem en veldefineret strategi for at

sikre et fodboldmiljø for alle.

Den sjællandske fodboldklub taastrup

FC var blandt de sidste fire i udskillelsesløbet

om at blive årets breddeklub i

Danmark, men vandt ikke. Derimod blev

taastrup FC årets breddeklub hos DBU

Sjælland, da lokalunionens formand Kurt

Bagge-Hansen fredag 4. november 2011

kunne overrække klubformand Søren D.

Sørensen pokalen og diplomet.

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011

- Jeg er glad for at være til stede og tildele

jer hæderen, som ’årets Breddeklub

2011’ på Sjælland, sagde Kurt Bagge-

Hansen.

- I er en af de mange klubber på Sjælland

vi er meget stolte af, og I laver et fornemt

stykke arbejde. Begrundelsen for prisen

er, at I har stor betydning i lokalområdet,

ligesom der tilbydes drenge- og pigefodbold,

deltagelse i lokalunionens turneringer

på stort set alle årgange, både

inde og ude, og fordi i støtter op om

unionens tiltag, ligesom i har fokus på

integration i klubben. Et stort tillykke fra

DBU Sjælland til taastrup FC og alle jeres

frivillige ledere.


Hos Taastrup FC vil de gerne have at eliten går hånd i hånd

med bredden. Her er det Sascha Nitz Christoffersen fra klubbens

førstehold i 3F Ligaen. Foto: Anders Kjærbye

Det var en stolt Søren D. Sørensen, der

som klubformand kunne afsluttede sin

takketale med at give æren for hæderen

til klubbens mange hårdtarbejdende

trænere og ledere.

- Summa sumarum vil jeg gerne sige tak

til DBU Sjælland for hæderen, det er vi

meget stolte over, det er vi meget glade

for. Men jeg vil også adressere den til

vores ledere og vores trænere, det er

jeres fortjeneste, at det har kunnet lade

sig gøre, sagde formanden til de mange

fremmødte klubfolk, der kvitterede med

klapsalver.

930 akTIve SpIllere

Inden da havde Søren D. Sørensen redegjort

for, at der i øjeblikket er 930

aktive spillere i taastrup FC og 160 ledere

og trænere. af disse kommer 30

spillere fra klubbens integrationsprojekt

i taastrupgaard.

Derudover påpegede formanden, at antallet

af pigespillere er næsten fordoblet

i år.

- Det er helt utroligt. Det siger jo noget

om, hvor meget den idrætsgren vokser.

Det er måske ikke alle bekendt, men jeg

kan da sige at fodbold er nu den største

idrætsgren for kvinder/piger herhjemme.

Men nu ved i det, lød det fra Søren D.

Sørensen

Dernæst fortalte formanden, at selvom

taastrup FC havde en medlemsfremgang

på 150 spillere op til denne sæson, så er

fastholdelse fortsat en udfordring, som

der skal arbejdes med.

bredden Skal Ikke beTale

For elITen

Klubbens bedste kvindehold spiller i

dag i 3F Ligaen. Det kræver midler til

udvikling af klubbens eliteafdeling. Men

klubformanden gjorde det klart, at udviklingen

ikke skulle ske på bekostning

af bredden.

- til DBU Sjælland kan jeg sige, at klubben

har den erklærede politik, at udviklingen

af elite skal ske for sponsormidler

udefra. Det er ikke bredden, der skal

betale for udviklingen af eliten i videste

forstand. Det tror jeg, at der er mange

klubber der slås lidt med, sagde Søren

D. Sørensen. >>

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 35


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk


Hæderen går til taastrup FC, fordi det er

en særdeles velfungerende klub, sportsligt

såvel som organisatorisk.

Klubben har som vision at 'skabe et fodboldmiljø,

hvor der er plads til at alle kan

udvikle deres fodboldmæssige færdigheder'.

Samt et Værdigrundlag, der understøtter

tanken om 'fodbold for alle',

'sociale og sportslige oplevelser', 'leg og

konkurrence', 'personlig udvikling og uddannelse

og sundhed’.

Derudover har klubben en ambition om

have en stor breddeafdeling, men samtidig

ambitioner om at understøtte talentudviklingen

gennem en veldefineret og

velbeskrevet talentstrategi kaldet 'Den

Limegrønne Fodbold Udvikling' og på basis

af DBU’s 'Holdninger og Handlinger'

samt 'aldersrelateret træningskoncept'.

De gode visioner bliver understøttet af,

at klubben er repræsenteret på tæt ved

Mange var mødt op for at overvære, at Taastrup

FC blev hædret som årets breddeklub hos DBU

Sjælland. Blandt andre Høje-Taastrups Borgmester

Michael Ziegler, der ses som nummer fem fra højre.

Foto: Peter Vest Hansen

alle årgange og niveauer i de sjællandske

turneringer med hold lige fra U-7 til

superveteran. Ligeledes er klubben med

sin veldefinerede 'fastholdelses- og rekrutteringspolitik'

en inspirationskilde for

mange andre klubber.

InTegraTIon

og ForÆldreengagerIng

Ligeledes er det lykkes for klubben at

engagere spillernes forældre gennem en

forældreforening, der understøtter klubbens

ungdom med praktisk hjælp og

støtte til blandt andet rejseaktiviteter.

også på integrationsområdet er klubben

på forkant, da klubben har et integrationsudvalg

og en konsulent tilknyttet, der

arbejder for at integrere klubbens spillere,

trænere og forældre med anden

etnisk baggrund end dansk.

Mandag 7. november 2011 var taastrup FC

med i kapløbet om at blive årets bredde-

klub i Danmark. Der var dog hård konkurrence

fra feltet af nominerede i form af

fynske Næsby BK, jyske Kolding Boldklub

og aB tårnby fra København.

Desværre for taastrup FC var det Kolding

Boldklub, der løb med hæderen efter en

ligeledes imponerede indsats for bredden.

Blandt begrundelserne lå, at Kolding

Boldklub havde fordoblet medlemstallet

på seks år, afholdt fodboldskole i 17 år,

udviklet trænermanualen ’Den Blå tråd’

og for at have deltaget i et kommunalt

samarbejde om aktivering af ledige.

Læs mere om, hvordan din klub kommer

i betragtning til hæderen på

www.dbusjaelland.dk

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011 37


38

FREMRAGENDE

KLUBBOLD TIL

SUPERPRIS

SJÆLLANDSK FODBOLD 6/2011

er håndsyet, og fremstillet i materialer af høj kvalitet.

Bolden fås hos din lokale

Sport Direct forhandler.AVERON er en slidstærk kamp- og træningsbold. Den

WWW.SELECT.DK

KUN KR.169,-


Privatkontoret

Tilbyder:Bresemanns All
SPOnSOreret


Al henvendelse til: DBU Sjælland, Himmelev Bygade 64 A, 4000 Roskilde

MAGASINpoST

SMP

ID-NR. 42733

More magazines by this user
Similar magazines