Frikvarter Juni 2013 - Mariager Skole

mariagerskole.dk

Frikvarter Juni 2013 - Mariager Skole

Læs bl.a. om:

• Klassefest og Cirkus Hopla

i 3.b.

• Fælleskommunal idrætsdag i

Hobro

• Sidste skoledag for 9.årgang

Juni 2013

Mariager Skoles kontaktblad

Se bladet i farver på

www.mariagerskole.dk

under menupunktet Skolebladet

1

Nr. 3

2012/13

• Elevrådets årsberetning

• Legepatruljer søges

• S.5 på Mosely

• Færdig med 9. og hva’ så?

• Ungdomsklubbens tilbud


"Frikvarter" er Mariager Skoles og skolebestyrelses kontaktblad, hvis

formål er at orientere om skolen.

Bladet udarbejdes af en redaktion bestående af: Susanne Mikkelsen,

Jens Chr. Schou og et medlem fra SKB samt to elever.

Ansvarshavende: Jesper Heibøll. (Mariager Skoles tryk).

Stof til næste nummer af Frikvarter skal fremsendes digitalt til

sm@mariagerskole.dk senest fredag d. 1/11-2013.

Ringetider

1. Lektion 08.20 - 09.05

2. Lektion 09.05 - 09.50

3. Lektion 10.15 - 11.00

4. Lektion 11.00 - 11.45

5. Lektion 12.20 - 13.05

6. Lektion 13.05 - 13.50

7. Lektion 14.00 - 14.45

SKOLEÅRETS AFSLUTNING 2012/2013

Onsdag d. 26. juni Dimissionsfest kl. 19.00

Fredag d. 28. juni Sidste skoledag

0.AB - 9. klasse og S-klasser

møder kl. 08.20 –11.45

GOD SOMMERFERIE!

DET NYE SKOLEÅR 2013/2014

Mandag d. 12. august 2013 Første skoledag efter sommerferien

Børnehaveklasse med forældre

møder kl. 10.10 - 11.45

1. klasse møder kl. 08.20 – 11.45

1. klasse i SFO kl. 11.45 – 13.50

2. – 9. klasse møder kl. 08.20 – 13.50

VEL MØDT!

Jesper Heibøll

2


Nyt fra skolens kontor, juni 2013. . .

Kære elever, forældre og

personale.

Lockout

Sikke en periode vi har været

igennem. Der er sket rigtig meget

på folkeskoleområdet, siden

jeg sidst skrev til jer i skolebladet.

Først og fremmest har skolens

lærere været lockoutet i 4 uger

med stor gene til følge for både

elever, forældre og skole. Det

var 4 meget mærkelige uger.

Der var ikke mange elever i

skole, og dem, der var her, kom

ikke hver dag. Dog var der 2

klasser, der mødte ind på fuld

tid i alle 4 uger. Udkommet af

lockouten blev som bekendt et

regeringsindgreb, der beskrev

nye regler for lærernes arbejdstid.

Det betyder, at lærernes

arbejdstid ikke længere lægges

i rammer, der hovedsagelig beskrives

af kommunale og lokale

aftaler. Fremover aftales den

enkelte lærers arbejdstid i dialog

mellem læreren og skolens

leder. Det bliver en helt ny måde

at tænke på, og det bliver

spændende at komme i gang

med at afsøge de muligheder

de nye regler bringer med sig.

For kort tid siden vedtog forligs-

3

parterne en ny reform for folkeskole.

Som I nok kan erindre

skete det ikke helt uden sværdslag.

Der var punkter i aftalen,

som De Konservative ikke kunne

tilslutte sig og derfor endte

aftalen med at blive lidt anderledes

end først tænkt. Det er

dog fælles for både lærernes

arbejdstidsregler og reformen,

at det meste træder i kraft i

sommeren 2014. Som jeg ser

det, har der nok aldrig før været

et indgreb af den størrelse i folkeskolens

historie. Det bliver

en helt ny skole, der tegner sig

pr 1. august 2014. I det kommende

skoleår vil det være en

af skolens hovedopgaver at få

gang i en dialog med skolens

personale og skolebestyrelse i

forhold til den fremtid, der tegner

sig. Det vigtige bliver i den

sammenhæng, at vi er proaktive

med det formål, at skabe

den bedste skole for jeres børn

med de nye tanker og muligheder,

der indeholdes i reform og

arbejdstidsregler.

Supplerende undervisning/

lektiehjælp.

I kommende skoleår har vi

valgt at re-tænke hele støtteområdet.

Dette gælder både


støtteundervisning, som I måske

kender den fra jeres egne

børn, og lektiecafe, som skolen

nu har drevet for de ældste elever

i de seneste 3 år. For det

første starter vi med at ændre

navnet på hjælpeforanstaltningen.

Den kaldes fremover supplerende

undervisning. Det

handler ikke om, at det er det

samme indhold i en ny indpakning.

Som vi ser det, vil vi fremover

anskue denne undervisning

på en helt ny måde. Undersøgelser

viser, at eleverne

ofte får for lidt ud af en traditionel

støtteundervisning, hvor

eleven eksempelvis tages ud af

klassen for at modtage støtte i

eksempelvis læsning eller matematik.

Der, hvor den supplerende

undervisning gør en forskel,

er der, hvor lærerne og

pædagogerne indgår i et tæt

samarbejde om undervisningen

af alle eleverne i klassen, og

4

hvor eleverne bliver i konteksten

– altså hele tiden er en del

af læringsmiljøet i klassen. Derfor

har vi besluttet at omlægge

hele dette område efter følgende

model:

Supplerende undervisning på

Mariager Skole centrerer sig

fremover omkring dansk og

matematik. Det gør vi på den

måde, at alle årgange på 1.-5.

klassetrin ikke længere indstilles

til støtteundervisning i

dansk. I stedet tilknyttes alle

årgangene en ekstra holdlærer

i dansk. Denne lærer bliver en

del af dansk-fagteamet på årgangen,

og bliver dermed en

del af undervisningen. På den

måde vil den supplerende undervisning

tage udgangspunkt i

klassens faglige arbejde og

dermed fastholdes eleven i

klassens læringsmiljø og vil opleve,

at der er sammenhæng i

undervisningen, selvom eleven

har særlige behov. I

matematik vil eleverne

fortsat blive indstillet

til supplerende undervisning

efter traditionel

målestok. Her

vil Jørn Blom varetage

undervisningen,

hvor eleverne undervises

alene eller på

små hold.

I vil altså ikke længe-


e opleve, at jeres barn indstilles

til støtteundervisning i

dansk. Det betyder ikke, at vi

ikke har øje for jeres barn. Der

vil fortsat være fokuselever på

alle årgange, hvor der udarbejdes

særlige handleplaner, men

undervisningen foregår altså i

tilknytning til klassens øvrige

undervisning.

For de ældre elever i 6.-9. årgang,

skæres der i timerne til

egentlig supplerende undervisning.

Disse lektioner bruges i

stedet for en udbygning af skolens

lektiecafe, så der fremover

vil være lektiecafe 4 dage om

ugen. Her er alle elever i 6.-9.

årgang meget velkomne til at

møde op. Som noget nyt vil vi

fremover kræve, at såfremt

man har brug for supplerende

undervisning på disse klassetrin,

skal man møde op i lektiecafeen,

hvor dygtige lærere vil

være til rådighed. Når man er

kommet i 6. klasse, mener skolens

ledelse, at eleven skal inddrages

og ansvarliggøres i muligt

omfang i egen læring og behov

for ekstra hjælp. Denne

hjælp kan man få i lektiecafeen.

Såfremt det viser sig, at eleven

har brug for yderligere supplerende

undervisning, er der en

pulje med timer, der kan trækkes

på, men altså først efter

eleven har vist sig motiveret for

5

at gøre en indsats for at højne

sit faglige standpunkt. Grunden

til denne lidt anderledes indsats

i 6.-9. årgang er, at det sjældent

har den store effekt at lave

støtteundervisning i udskolingen,

hvis eleven ikke er motiveret

for det.

Samtidig vil jeg gerne informere

om, at sfo’en gennem en periode

har lavet lektiehjælp i

sfo’en for de elever, der har

brug for eller bare lyst til at få

styr på lektierne, inden de skal

hjem. Det er indtil videre en

succes.

Slutteligt er det vigtigt for mig at

understrege, at omlægningen

af den supplerende undervisning

ikke sker for at spare penge.

Det er tværtimod dyrere for

skolen med den nye model. Vi

er sikre på, at den nye måde at

lave supplerende undervisning

på, vil vise sig at have større

effekt end den måde, vi gør det

på nu.

Skolebestyrelsen

Mariager Skole har en rigtig

god, engageret og driftig skolebestyrelse.

De har i foråret været

meget opmærksomme på

de politiske strømninger, der

har været på skoleområdet.

Desuden har skolebestyrelsen

fokus på skolens fysiske rammer.

Det har i foråret og for-


sommeren givet anledning til

henvendelser til det politiske

niveau om sparede lønkroner i

lockoutperioden og skolens store

behov for renovering. Jeg er

meget glad for mit samarbejde

med skolebestyrelsen. Medlemmerne

er kritiske på en positiv

måde. Det er en stor fornøjelse

at arbejde sammen med

denne gruppe af mennesker,

fordi de udfordrer skolens ledelse

og medarbejdere på praksis

og holdninger. Jeg vil derfor

gerne takke skolebestyrelsen

for samarbejdet i dette skoleår.

I gør en positiv forskel for børnene

Mariager Skole.

Renovering

Som I måske har bemærket, er

skolen gået i gang med en større

facaderenovering. Det forløber

over 3 år, hvor alle vinduer i

den ældste del af skolen, nemlig

blok 1, 2 og 3 bliver udskif-

6

tet. Samtidig fuges de 3 blokke

om. Jeg synes, det er rigtig

skønt, med de nye vinduespartier,

der giver så meget lys ind i

rummene, at vi ikke længere

behøver at tænde lys om sommeren.

Dejligt.

Farvel og goddag

Når dette skoleår slutter, skal vi

sige farvel til lærere, der har

været ansat på skolen i kortere

eller længere tid.

Først og fremmest skal vi tage

afsked med Sten Lauridsen,

der har arbejdet på skolen i

over 40 år. Sten er nærmest

blevet en institution på skolen.

Han er en rigtig dygtig lærer,

som vi vil savne rigtig meget –

ikke mindst for hans behagelige

væsen, men også for et

stort engagement i skolens elever

og virke i øvrigt. Jeg ønsker

Sten al mulig held og lykke i

fremtiden. Vi kommer til at sav


ne dig.

Vi skal også sige farvel til Joan

Levring Andersen til sommer.

Joan har søgt en stilling på Rosendalskolen,

og starter der

efter ferien. Joan har været ansat

Mariager Skole i 12 år,

hvor hun har undervist i en stor

buket af fag. Vi kommer til at

mangle Joan og hendes kompetencer,

men ønsker hende

samtidig alt godt fremover.

Desuden har skolen i år haft

ansat 3 lærere i vikariater. Det

er Charlotte Tøth, Mette Bay

og Lasse Paavonen. Deres ansættelser

udløber med udgangen

af dette skoleår. Alle 3 har

lavet et stort stykke arbejde på

og for Mariager Skole. Jeg har

dog ikke opgivet håbet om, at

se jer igen i nye stillinger på

skolen, for vi har været meget

glade for jer alle 3.

Til slut må vi ikke glemme, at vi

også har ansat en ny person

på skolen. Det er Søren Peter

Jensen, som har fået job som

pedelmedhjælper. Søren har

været tilknyttet skolen på forskellig

vis gennem flere år, og

jeg er glad for at vi nu endelig

har kunnet tilbyde Søren Peter

en fast stilling. Velkommen til

dig.

Tak for i år

Dermed er jeg ved at være

7

igennem min lille dosmerseddel.

Jeg vil gerne sige tak til alle

elever og forældre for et ret så

spændende skoleår.

Vi har holdt 50 års jubilæum,

der har været mange sjove og

spændende arrangementer,

skolerejser, hytteture og anderledes

undervisning. Vi har startet

en ny s-klasserække bla.

med fokus på inklusion i frikvartererne.

Vi har været igennem

en lockout og fået nye arbejdstidsregler

for lærerne og

sidst en ny folkeskolereform.

Der er ingen, der keder sig i

den danske folkeskole, hvor

der hele tiden er fuld skrue på

udfordringer og udvikling. Skolen

skal udvikle sig. Det er

sundt og det giver lyst og vilje

til at gøre en forskel, men det

er også med til at skærpe fokus,

på hvad der udvikles på.

Kære forældre: Tak for lån af

jeres dejlige børn. Vi skal gøre

vores ypperste for at gøre os

fortjente til jeres anerkendelse.

Det skylder vi jeres børn.

Hav en dejlig sommer. Vi ses

igen d. 12. august til et ny,

spændende skoleår.

Jesper Heibøll

Skoleleder


Elevrådets arbejde 2012—2013. . .

Dette års elevråd har været

særdeles engageret og målrettet

i sit arbejde, og har derfor

opnået en del resultater.

Der har været en god og positiv

stemning på møderne, og derfor

var det også lidt trist, da vi

afholdte det sidste møde dette

år, men dog ikke mere end at

lidt hygge med sodavand, popcorn

og chips kunne hjælpe!

Nu skal der vælges nye

”elevrødder”, og de vil helt sikkert

gøre et lige så godt stykke

arbejde i det nye skoleår.

8

En stor tak til alle

”elevrødderne”, og en særlig

stor tak til Zarina og Ida, der

som formand og næstformand

har løst mange opgaver - også

udenfor skoletiden, I har gjort

det fantastisk!

Her er en liste over de vigtigste

opgaver, der er løst:

♦ Vi har fået vores eget

budget, så vi selv kan bestemme

over, hvad pengene

skal bruges til, og vi

kan forhandle med afdelingsleder

Bo Strand om

indkøb af større ting.


♦ Vi har organiseret en

udendørs rengøringsordning,

og elevrådet får et

økonomisk bidrag, når opgaven

bliver løst tilfredsstillende.

♦ Vi har fået vandautomater

i blok 5 og blok 2.

♦ Vi har fået nye bolde til

pause-leg i gymnastiksalene.

♦ Vi har været med til at betale

for både store og små

mål til boldbanen, så mange

flere kan spille bold i

pauserne.

♦ Vi har påbegyndt et arbejde

med at lave et idékatalog

til aktiviteter til klassens

tid.

9

♦ Vi har sendt et ønske om

at få etableret en sti over

jordvolden til ledelsen, der

arbejder videre med forslaget.

♦ En gruppe elever har deltaget

i en værdidebataften

med lærere, pædagoger

og skolebestyrelsen.

♦ Vi har deltaget i skolebestyrelsens

møder.

♦ Vi har fået lovning på, at

vi bliver hørt, når der skal

laves ny legeplads/

udearealer.

Susanne Mikkelsen, kontaktlærer til

elevrådet


Færdig med 9. og hva´så ???

Den 1. marts var som sædvan-

ligt skæringsdato for tilmelding

til ungdomsuddannelserne

eller 10. kl.

På www.minuddannelse.net

havde eleverne rettet uddan-

nelsesplanen til, så den digitalt

kunne sendes til

www.optagelse.dk. Hertil sen-

der skolen også karaktererne.

Når elev og forældre med

NemId har skrevet under, sen-

der jeg tilmeldingen videre til

det ønskede uddannelsessted.

De elever, der ønsker optagel-

se på en ungdomsuddannelse,

skal vurderes uddannelsespa-

rate af skolen. I vurderingen

indgår: Motivation, fagligt

standpunkt, social og personlig

modenhed. Nu har hver elev

fået svar og glæder sig forhå-

bentlig til at skulle starte i nye

rammer og med nye udfordrin-

ger.

I hele Mariagerfjord Kommune

er der ca. 1000 unge, der forla-

10

der grundskolens 9. eller 10. kl.

For 9. kl. vedkommende har de

valget mellem 10. kl. og en

ungdomsuddannelse. Samfun-

det stiller store krav. 95 % af de

unge skal påbegynde og gen-

nemføre en ungdomsuddannel-

se, hvilket også er målet i Mari-

agerfjord Kommune.

• Uddannelsesønskerne ser

således ud:

Mariagerfjord 10. klasse 8

elever

• Efterskoler 14 -

• 10. kl. Randers 3 -

Mariagerfjord Gymnasium

STX: 15 -

• Randers Statsskole 1 elev

• Tradium HHX 1 -

• Teknisk Skole. Erhvervs-

udd. EUD 2 elever

• Social- og sundhedssko-

len 1 elev

• Arbejde 1 -

Vi ønsker jer alle held og lykke


Nyttige adresser:

www.uu-mariagerfjord.dk

www.ug.dk

Kommende 8. klasse skal i uge

12 2014 på introkurser på ung-

domsuddannelserne i Mariager-

fjord Kommune. Alle eleverne

starter med 2 dage på er-

hvervsuddannelserne EUD:

Tech College Mariagerfjord og

Tradium. Merkantil, HG i Hobro.

De sidste 3 dage kan man væl-

ge mellem andre indgange på

erhvervsuddannelserne eller de

gymnasiale uddannelser STX

og HTX på Mariagerfjord Gym-

11

nasium og HHX på Tradium.

Forældre og elever i 8. og 9. kl.

kan altid gå ind på

www.minuddannelse.net og føl-

ge med i elevens uddannelses-

plan. Eleven skal bruge sit uni-

login.

Da vores nuværende 8. kl. ikke

kom på introkurser pga. lock-

out, bliver der mulighed for dem

at komme i brobygning på ung-

domsuddannelserne i uge 46 i

efteråret.

Hanne Christensen UU-vejleder

Elever fra 9. klasse gør rent efter sig


Bagest fv: Torben Gjettermann, Kasper Winther Jørgensen, Mathias

Rodil Bach, Emil Korsbakke Palsgaard, Lasse Stougaard Jensen

Midten fv: Lærer Eva Elmose, Martin Agri Hansen, Vincent Winther

Andersen, Benjamin Nielsen, Jakob Øbro Højrup, Alexander

Johannesen, Kristian Lindhard Gade

Forrest fv: Frederikke Krag, Maja Jensen, Malene Damkjær Rasmussen,

Stine Jensen, Charlotte Vestergaard Jensen, Rebecca

Benedikte K Sørensen

14


Bagest fv: Katrine Hastrup Christensen, Michelle Falch Mikkelsen,

Camilla Thulstrup Dissing, Metha Kirstine Flou, Botilla Dalsgaard

Jensen

Midten fv: Lærer Sten Lauritsen, Rasmus Stougaard, Kyle Mark

Hill, Mikkel Østergaard Schrøder, Hans Kjærgaard Christensen

Forrest fv: Anna Kezia Meng Jalk, Catrine Amdi Christensen, Sille

Søndergaard Vinther, Emilie Bloch, Laura-Emilie Maigaard Andersen,

Mia Hovgaard Jessen

15


Bagest fv: Christian Jensen, Hans Christian Holm , Kristian Kjærhus

Sørensen , Jacob Stenholt Møller

Midten fv: Lærer Thomas Høj, Zarina Sætre Lihn, Cecilie Marie

Christensen , Asta Bay Møller, Ida Maja Rather, Gustav Mellerup

Forrest fv: Emil Tranum Villadsen, Emma Aunsbjerg Darum , Sille

Søndergaard Vinther, Mathilde Tordrup Bach, , Nadja Asferg Sørensen,

Mathias Strandby Rasmussen

16


S6’S SIDSTE SKOLEDAG

Jenefer Sothirajah, Marc Ettrup Asferg, (Martin Mark Nielsen), Anders

Borup Andersen, Morten Mejer Nielsen,

(Anja Sommer Pedersen), Katja Mouritzen og Camilla Stenderup

17


Sidste skoledag for 9. klasserne . . .

Da vi kom i skole stod 9. klasserne i skolegården og kastede

karameller på os. Det var meget sjovt og vi samlede

en masse karameller næsten en hel kasse.

Mikkel P., Marie, Sofie, Mikkel M., og Lea 2.a

9. klasserne kom ind i vores klasse. De så sjove ud og lavede

ballade. Det var sjovt at hoppe på bordene. De sende os også

udenfor i strømpesokker, så vi måtte løbe den anden vej ind.

Det var rigtig sjovt og vi fik mange karameller. Det gjorde lidt

ondt, når de ramte os i hovedet.

Emilie, Marcus, Malthe M. og Dagmar 2.a

Det var fedt at komme om morgenen på karameldag

og samle en helt masse karameller. 9.

klasserne truttede og båttede i horn. Da vi

kom ind i klassen igen, kom de og lavede ballade

og kastede med karameller.

Malthe P., Mikkel F., Mathilde og Ida 2.a

18


Det var en sjov dag for både store og små men også lidt

hård, fordi man blev ramt af karameller på hele kroppen. Dog

var det ekstra underholdende for alle de, som så deres ældre

søskende eller bekendte optræde på scenen med lærerne.

Men det var ikke os alle, der forstod det, der skete og blev

sagt. Det var rigtig morsomt at se 9 klasse spille fodbold mod

lærerne på sportspladsen, og det bedste var at eleverne

vandt 3-0 over lærerne. Niklas, Malthe og Frederik 4.A

Fodboldkampen mod lærerne gik godt, for 9. klasse vandt

over lærerne. Der var også nogle der fik ondt i maven af alle

de karameller, som de fik spist. Jonas og Magnus 4.a

19


Fælleskommunal idrætsdag i Hobro

Mariagerfjord Games . . .

Gymnastik-Dans. Til at starte med lavede vi en

opvarmningsdans. Vi havde en dreng og en pige

som instruktører, og de var meget energiske.

Bagefter lavede vi en gymnastikdans, som var

mega sjovt :-) Pigerne. 6.b

Håndbold. Det var hyggeligt, fordi man mødte

en masse, man ikke kendte. Vi blev delt op i

otte forskellige hold, og vi spillede hver især

tre kampe. Men hvis man kom på et hold, der

ikke fungerede godt sammen, var det træls.

Ikke så sjovt som vi forventede. Pigerne. 6.b

20


Skydning. Det var fedt og rigtig sjovt. Først forklarede

de, hvordan man skulle holde skyderen,

og hvordan man skulle stå. Mændene, der hjalp,

havde humor, og de roste rigtigt meget og sagde

”Godt min tøs” hele tiden. Humøret var højt hele

tiden, og der var søde mennesker. Det vil vi gerne

prøve igen. Pigerne. 6.b

Cross- Gym. Anderledes, ikke noget jeg plejer.

Det var sjovt og hårdt. Vi sjippede i sjippetorv og

kastede med tunge bolde. Vi blev presset til det

yderste, og vi blev udfordret. Også sjov rart at

være sammen med mennesker man ikke kender.

Pigerne. 6.b

21


3.b. klassefest og Cirkus Hopla . . .

3.b´s Boy band

Alle drengene fra 3.b, skulle danse

i Cirkus Hopla. Men inden vi

skulle ind på scenen var vi rigtig

nervøse, heldigvis gik det godt der

blev klappet og grinet .Vi fik masser

af ros, vi syntes selv godt om

dansen og vi var alle glade. Det

var faktisk ikke meningen at vi

skulle danse til vores cirkus, det

var vores lærer der huskede den

dans vi havde lavet. Fordi vi havde

vist vores klasse dansen. ;-)

Sean William og Malte

Akrobaterne Caroline, Cecilie,

Celina, Klara, Luna og Smilla.

1. nummer var den store pyramide.

Vi var seks akrobater og vi

22

var alle piger. Der var tre nederst

to i midten og en øverst.

Den var sværd at lave.

2. nummer var de to små pyramider

der var tre i vær. To nederst

og en øverst den var lidt

nemmere at lave.

3, nummer var smidighed en af os

lavede en vejrmølle og nummer

to lavede et tricks hun kalder

frøløft. Nummer tre og fire

lavede tricks med benene.

Nummer fem og seks lavede

også tricks med benene.

4. nummer var løftepyramiden vi

var delt op i to hold, hvor der

var tre i vær hold. De to nederste

skulle krydse deres arme

og tage fat i hinandens hæn-


der og så skulle den tredje stille

sig der op. Og det samme

skulle det andet hold gøre og

så skulle de øverste holde hinanden

på skuldrene.

Og så gik vi ud af manegen.

Skrevet af Cecilie og Celina

Flødeskumskage nummeret

Dette nummer handler om tre

klovne der spiser flødeskumskager.

De heder Lærke, Edward og

Peter. Da de kom ind på var de

meget nervøse. De satte sig ned

på manegen og så gik det hele i

gang. Lærke spurgte Peter og Edward

om de kunne lide flødeskumskagerne

og de sagde ja det

kan vi godt, men de snød hende

får de smagte rædsomt. Så sagde

23

Lærke jeg går lige ud i køkkenet

for jeg glemte noget. Edward råbte:

Kom aldrig igen. Så begyndte

Peter og Edward at brokke sig

over kagerne. Ad sagde Edward

og Peter, og så kom Lærke tilbage

og spurgte hvad de brokkede sig

over. Så sagde Peter det er dine

dumme kager så sagde Edward

de tager livet af os. Det kan I ikke

være bekendt sagde Lærke og

klaskede en flødeskumskage i hovedet

på Peter så kaster Peter

også en flødeskumskage i hovedet

på Edward og så kaster Edward

en på Lærke. Og så griner

de alle sammen og bukker og går

ud af manegen.

Edward og Peter.


Hundenummer

I cirkus Hopla var der en cirkusdirektør

hun hed Josefine. Hun havde

taget sine to hunde med, de

hed Fifi og Bambino, de var rigtig

søde. De kunne dæk, sit, rulle

rundt , danse og sjippe. Men hvad

er nu det? Bambino tissede op ad

cirkusdirektør Josefine og så råbte

cirkusdirektøren at de skulle ud af

manegen med det samme.

Lærke, Josefine og Smilla

Knivkasterne

Det startede med at vi skulle lave

cirkus til 3.b´s klassefest. Mathias

og Simon var et hold. Der var også

et andet hold som var Andreas

og Steffen. Da kom ind på scenen

sagde Mathias at de skulle kigge

på kniven han havde i hånden. De

24

skulle se at det ikke bare var plastik

men en rigtig jernkniv. Så sagde

Mathias nu vil mester Støvher

og mester Munkar vise et nummer.

Imens stod Simon og gjorde

sig klar til at få kastet en kniv efter

sig. Mathias gik hen foran Simon

og gjorde klar til at Kaste. Han kastede

og ramte lige mellem benene

på Simon som var glad for at

han ikke blev ramt. Så gik vi ud og

var færdige med dette meget farlige

show.

Mathias og Simon

Knivkasterne

Vi skulle lave cirkus i 3.B. Og vi

skulle være knivkastere. Vi gik ind

i manegen. Så præsenterede vi

os. Jeg hed mester Stef og min

assistent hed mester Malthe. Men


vores rigtige navne var Steffen og

Andreas .Så kom den store finale

Mester Stef skulle kaste en kniv

mod mester Malthe. Men der var

bare en ting mester Stef var ny i

firmaet og havde aldrig prøvet det

før. Publikum sad spændte og

ventede. Så kastede mester Stef

kniven. Han ramte lige under mester

Malthes venstre arm. Så sagde

mester Malthe: Der var mester

Malthe lige heldig J Så klappede

publikum og så bukkede vi og gik

ud af manegen.

Steffen og Andreas 3.B

Lille bi giv mig honning.

Det startet med at Klara, Caroline

og Cecilie skulle øve til et klovnenummer

som hedder lille bi giv

mig honning. Det handler om at

den hvide klovn siger til publikum

nu vil jeg lave sjov med Viggo han

kommer nu. Den hvide klovn siger

til Viggo sæt dig ned på stolen så

løber jeg rundt i en cirkel og basker

med armene og så bukker

jeg for dig 3 gange så skal du bare

sige lille bi giv mig honning. Så

sagde Viggo okay og sætter sig

på stolen og så siger Viggo lille bi

giv mig honning og så spytter den

hvide klovn på Viggo så vil Viggo

gøre gengæld imens så går den

hvide klovn og griner ha ha. Så

prikker Viggo til den hvide klovn

og så spytter han på ham og så er

det ham der griner ha ha. Så sagde

Viggo skal vi ikke lave sjov

med Augustus okay sagde den

hvide klovn. Og så kommer Augustus

ind så sagde den hvide klovn

25

sæt dig ned på stolen så løber jeg

rundt i en cirkel og basker med

armene og så bukker jeg for dig

3 gange og så skal du bare sige

lille bi giv mig honning. Men det

forstod Augustus ikke og efterabet

den hvide klovn og til sidst gav de

op det endte med at Viggo blev

den våde klovn.

Skrevet af Caroline og Klara.

Popcorn

Popcorn er et nummer med to

klovne og de hed Jonas og Rasmus

.nummeret handler om to

klovne der kommer ud fra tæppet.

ud fra tæppet kommer Jonas og

Rasmus. Jonas går først og bagefter

kommer Rasmus. så siger

Jonas må jeg få nogen popcorn

nej siger Rasmus du må købe dine

egen så bliver Jonas sur og

dasker så hårdt til popcornbaret

så alle popcornene flyver ud så

begynder Jonas at spise alle popcornene

og så klapper publikum

og så går Jonas og Rasmus ud.

Siamesiske tvillinger

Vi syntes at det var sjovt at være

siamesiske tvillinger, fordi vi hang

sammen.

Stykket handlede om at vi aldrig

kunne enes om noget og brugte

meget af vores tid på at skændes.

Der var en kænguru, som vi i det

mindste var enige om var dum,

fordi den stjal vores ting og drillede

os.

Luna og Olivia.


S5 på Mosely . . .

Mandag den 3. juni til tirsdag

den 4. juni tog S5 på overnatningstur

til Mosely. Vi startede

med at pakke tingene i bilen, så

vi ikke skulle bære vores bagage.

Vi gik 3 - 4 km, før vi kom til

Mosely, da vi ankom, fik vi pakket

soveposer og underlag ud

og spiste madpakker. Derefter

gik vi rundt for at finde vej i skoven.

Vi var på to opgaveløb, de

handlede om naturfag, der var

også et natløb. Det handlede

om S5 i skoven. Vi lavede et

bål, så vi kunne få aftensmad.

26

Der blev også lavet pandekager,

skumfiduser og popkorn

over bålet. Så der var meget

hygge omkring bålet.

Næste dag ryddede vi op efter

os på lejerpladsen. Vi pakkede

vores bagage i Mettes bil. Så vi

ikke skulle gå med det. Vi gik

op på skolen og satte tingene

på plads. Derefter slappede vi

af indtil vi skulle hjem.

Det var en god og hyggelig tur,

vi fik ud af det :-)

MITZI SKOV-

KATHARINA SIMONSEN


5.årgangs alternative

hyttetur.

5.årgangs hyttetur blev aflyst

på grund af lockouten, så derfor

fik vi lov til at sove på skolen

og komme en tur i Fårup sommerland.

Den nat vi skulle sove på skolen

skulle vi have læsemarathon.

Vi læste nu ikke så meget,

men hyggede os med en

masse andre aktiviteter. Der

var rundbold, fodbold, forskellige

spil, playstation, film mm. Til

aften spiste vi pizza. Vi kunne

bare ikke spise så meget, fordi

vi havde spist en masse slik og

kage om eftermiddagen. Det

Lockouten

27

gjorde nu ikke så meget, for så

var der til os i 10-pausen dagen

efter.

Det var rigtig hyggeligt at overnatte

på skolen. Det var meget

dejligt ikke at være i en hytte,

men at være et sted man kender.

Den 6.juni gik turen så til Fårup

sommerland. Det var helt vildt

fedt. Den nye rutschebane

”Orkanen” er mega sjov. Der

var ikke ret mange mennesker i

sommerlandet den dag, så vi

skulle faktisk ikke stå i kø, så vi

prøvede en masse. Vi gik rundt

i små grupper og havde en

hyggelig dag.

Hilsen 5.A

Alle var helt oppe og køre over lockouten, fordi det var jo lige en 1

uges ekstra fri, men det blev til meget mere - til hele 4 uger, det var

dejligt de første par uger, men i længden var det træls, for man så

ikke sin skolekammerater hver dag, især ikke dem, der bor ude på

landet.

Det var lidt mærkelig for 7.a fordi vi ikke så hinanden fra fredag d.

22 til den 28. april, hvor vi skulle konfirmeres, vi havde ikke dagene

i skolen, hvor vi kunne glæde os sammen.

Skrevet af Emil Niss, 7.a


TELEFONLISTE

Kontoret mariagerskole@mariagerfjord.dk 9711 5400

Skolesekretærer Helle Storm Sørensen 9711 5400

hesso@mariagerfjord.dk

Susanne Olesen 9711 5400

Skoleleder Jesper Sommer Heibøll 9711 5401

jeshe@mariagerfjord.dk

Viceskoleleder Christian Andresen 9711 5402

candre@mariagerfjord.dk

Afdelingsleder Bo Strand 9711 5409

bostr@mariagerfjord.dk

SFO-leder Birgit Junker Larsen 9711 5410

bijla@mariagerfjord.dk

Skolefritidsordningen 9711 5423

Lærerværelset 9711 5406

Teknisk serviceleder Lars Brink, 9711 5408

Teknisk serviceleder kontor 9711 5412 / 5132 5904

Psykolog (0.-3. kl & 7.-9. kl) Anne Dorte Nielsen 5154 0571

Psykolog (S-klasserne) Lisbeth Jeppesen 2923 1835

Psykolog (4.-6. kl.) Christina Læsø 2311 8105

Læsekonsulent Jens Ole Nyvang 9711 3266

Sundhedsplejerske Helle Dahlgaard hedah@mariagerfjord.dk 5121 2306

Socialrådgiver Helle Sørensen 9711 3236

Skoletandlæge Kirsten Andersen 9711 4480

Skolebibliotekar Nils Carlsen 9711 5414 / 9711 5415

Skolebibliotekar Niels Randrup-Thomsen 9711 5414

UU-vejleder Hanne Christensen 9711 5416 / 2035 1755

Mariagerfjord Ungdomsskole 9711 4346

Færdselskontaktlærer Marlene Lykkegaard Jensen 9711 5400

AKT/SSP-kontaktlærer Ellen Myhrmann 9711 5406

SKOLEBESTYRELSEN pr. 01/08 2012

Formand

Anni Grønborg Jensen Ny Havnevej 5 A, 9550 Mariager 9854 1342

Morten Sejr Fledelius Stisen Frydensbjergvej 12, 9550 Mariager 8643 2262

Hanne Brink Valmuevej 22, 9500 Hobro 9852 1008

Søren Kruse Skovbrynet 3, 9550 Mariager 9810 1062

Lene Mette Niss Katbjerg Oddevej 6, 9550 Mariager 9855 5034

Klaus Gothjælp Nielsen Rinddalen 33, 9550 Mariager 9668 7675

Mette Thun Albertsen Vestergade 5, 9550 Mariager 8624 8222

28

Redigeret d. 20.9.2012

More magazines by this user
Similar magazines