Rudersdal Kommune Peter Boding Andersen & Grønlund Rudersdal ...

nemagenda.rudersdal.dk

Rudersdal Kommune Peter Boding Andersen & Grønlund Rudersdal ...

N O T A T

Til

Rudersdal Kommune

Peter Boding

Fra

Andersen & Grønlund

Rudersdal Kommune.

Cykelstier på Egebækvej

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering

af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

Overslaget er udarbejdet i henhold til tegn.nr. SK2.0960.061-00, SK2.0960.062-

00, SK2.0960.063-00, SK2.0960.064-00, SK2.0960.401-00, SK2.0960.402-00 og

SK2.0960.403-00 alle af 20.11.2009 fra Andersen og Grønlund samt idéskitse 1,

3, 4 og 5 alle af 30.10.2009 fra Via Trafik.

Anlægsbeskrivelse:

I det følgende foretages en kort overordnet beskrivelse af skitseprojektet, og de

forudsætninger, der er gjort i forbindelse med beregning af entreprenøroverslaget.

På Egebækvej mellem Rundforbivej og ca. 60 m mod Attemosevej mod vest,

bibeholdes de eksisterende enkeltrettede cykelstier samt fortove i begge sider.

Overslaget for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej omfatter

således strækningen fra ca. 60 meter mod vest fra Rundforbivej til Attemosevej.

Der er særskilt udarbejdet entreprenørsoverslag for 2 alternative udformninger

ved Rundforbihallen omfattende ideskise 1 og 3.

Idet der prismæssigt ikke er den store forskel for de 2 alternative udformninger

ved børneinstitutionen, omfattende ideskitse 4 og 5, er de således regnet under

et.

Notat Overslag 0960 (09-12-2009).doc

Vænget 2 – 4130 Viby SJ. – Tlf. 4614 1350 – Fax 4614 1351

Dan: Mobil 2944 2791 - Preben: Mobil 2944 2795

CVR-NR 26192625

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

ANDERSEN & GRØNLUND ApS

Dato 2009-12-10

Initialer JD

Sag 0960

J.nr. Notat Overslag

Email jd@ag-aps.dk


For at få plads til de nye enkeltrettede cykelstier reduceres bredden af den eksisterende

kørebane fra ca. 7 m til 6,50 m. Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti

i nordsiden, samt de eksisterende fortove og skillerabatter inddrages og

omdisponeres i det nye anlæg. Ved områderne omkring Rundforbihallen og

børneinstitutionen, kan det være nødvendigt, at indsnævre kørebanebredden til

6 m, idet der her skal indarbejdes flere elementer.

Der er en ridesti i vejens sydside mellem idræts- og svømmeanlægget og motorvejsbroen.

Bredden af den eksisterende ridesti reduceres på enkelte kortere

strækninger for at skabe plads til de nye cykelstier.

Egebækvej er busførende mellem Attemosevej og Malmbergsvej. På projektstrækningen

er der 3 dobbeltsidige stoppesteder, heraf to med buslommer og

ét med stop ved vejside. For at få plads til de nye enkeltrettede cykelstier ændres

de 2 buslommer til busstop ved vejside.

For at overholde de eksisterende vejskel, samt for at begrænse justering af den

eksisterende ridesti mest muligt, forlægges den eksisterende centerlinie ca. 75

cm mod nord. Egebækvej har i dag på lige strækninger tagformet tværprofil

med højderyg i vejens centerlinje. Den nye centerlinie vil således være forskudt

for højderyggen på de lige strækninger, såfremt skitseprojektet udføres. Denne

forholdsvis lille asymmetri, vurderes til at få forholdsvis små konsekvenser for

kørselskomforten.

Cykelstierne udformes 2 m brede med asfaltbelægning og en 12/30 kløvet granitkantsten

affaset mod kørebane med lysning 10-12 cm.

Fortovet etableres med en minimumsbredde på 1,60 m, og adskilles mod cykelsti

med en kløvet granitkantsten med lysning 6-8 cm. Fortovet anlægges med 2

rækker fortovsfliser (62,5 cm x 80 cm x 7 cm), 1 række chaussésten mellem

kantsten og flise, 1 række chaussésten mellem fliserækkerne og en asfaltbort i

varierende bredde mellem flise og vejskel.

Der etableres fortov på hele strækningen i den nordlige side. I den sydlige side

etableres der fortov ved Rundforbihallen samt mellem Attemosevej og motorvejsbroen.

Der etableres fortove mellem Attemosevej og motorvejsbroen, fordi

der er bebyggelse i begge vejsider på denne strækning.

På strækningen mellem motorvejsbroen og Attemosevej vurderes det, at det er

nødvendigt at udføre de enkeltrettede cykelstier med bagfald. Cykelstierne udføres

med bagfald for ikke at få for store koteforskelle mellem det nye anlæg og

eksisterende koter ved vejskel ved grundene med bebyggelse.

Eksisterende afvanding på Egebækvej omfatter vejbrønde placeret ved kørebanekanten

i begge vejsider.

2


Placeringen af vejbrøndene justeres, i overensstemmelse med nærværende

skitseprojekt, til placering ved ny kørebanekant. Eksisterende stikledninger genanvendes

i det omfang det er muligt. Hvor de enkeltrettede cykelstier udføres

med bagfald (fortrinsvis på strækningen mellem motorvejsbroen og Attemosevej)

er det nødvendigt også at sætte en vejbrønd i cykelstien. Disse vejbrønde er

regnet som snydebrønde.

Mellem ridesti og cykelsti etableres en skillerabat på minimum 80 cm. På enkelte

delstrækninger vil det være nødvendigt, at reducere ridestiens bredde op til

30 cm. I skillerabatten mellem cykelsti og ridesti plantes bøgehæk, hvilket principielt

svarer til de eksisterende forhold.

Ved alle sideveje og overkørsler føres cykelsti og fortov igennem, hvilket primært

er for at forbedre forholdene for cyklister og gående, herunder deres

tryghed og sikkerhed. Idet overkørsler udsættes for kørende biltrafik anvendes

her en øget befæstelsesopbygning, eksempelvis granitchaussésten sat i beton

på betonplade i fortov eller kørebanefliser samt øget bære- og asfaltlag i cykelsti.

På motorvejsbroen anvendes limkantsten af beton ved kørebanen og mellem

fortov og cykelsti for ikke at beskadige den eksisterende membran og brodæk.

Dette svarer til de eksisterende forhold, hvor den eksisterende kantsten over

brodækket er udført i limkantsten/sømkantsten af beton. Mellem cykelsti og

ridesti opsættes en fysisk adskillelse.

Der er i dag ensidig vejbelysning som er placeret i vejens nordlige side ved vejskel.

Når der i fremtiden etableres enkeltrettede cykelstier i begge vejsider, bør

det overvejes om den eksisterende vejbelysning skal suppleres med belysning i

sydsiden.

Det forudsættes, at der kan genanvendes eksisterende chaussésten optaget

under entreprisen. Det forudsættes ikke at kunne genanvende eksisterende

brosten optaget under entreprisen. Det forudsættes, at kunne genanvende eksisterende

grusmaterialer under eksisterende kørebane og eksisterende fortov.

Det forudsættes ligeledes at kunne genanvende asfalt og grusmaterialer under

eksisterende dobbeltrettede cykelsti.

Eksisterende Torontoanlæg med belsyning justeres ved Rundforbihallen.

Overslag for ideskitse 1 omfatter en ombygning af Egebækvej med afsætning på

Egebækvej. Ideskitse 1 er den enkleste og billigste løsning af de foreslåede 3

alternativer ved Rundforbihallen.

Overslag for ideskitse 3 omfatter ombygning af Egebækvej ved Rundforbihallen

med helleanlæg og et nyt afsætningsområde inde på areal ved idrætsanlæg.

Dette forudsætter en del terrænregulering og nedrivning af eksist. overdækket

indgang til stadion, samt opførelse af ny overdækket indgang til stadion. Typen

3


af overdækning er regnet identisk den eksisterende overdækning, dvs. galvaniseret

stål og fladt eternittag.

Idet der desværre ikke er målt koter så langt ind på stadionområdet, som

ideskitse 3 kræver, er jordmængderne baseret på et groft skøn.

Ideskitse 3 er den dyreste og mest komplekse løsning af de foreslåede 3 alternativer.

Overslag for ideskitse 4/5 omfatter principielt den samme ombygning af Egebækvej

ved børneinstitutionen med hævede flade, afsætning langs Egebækvej

samt en opstramning af eksisterende P-plads. Entreprenørudgiften til ideskitse 4

og 5 er stort set identiske.

Økonomi:

Priserne er baseret på vore erfaringspriser, prisniveau december 2009 og indeholder

udgifter til arbejdsplads, trafikregulering, opbrydningsarbejder, jordarbejder,

vejafvanding, belægningsarbejder, gadeinventar og belysningsarbejder

samt ca. 15%-17% til uforudseelige udgifter. Der er medtaget 17 % til uforudseelige

udgifter for etape 1 og 3 idet der her skal etableres afsætningsfaciliteter

m.v. i h.t. ideskitse 1, 3, og 4/5

Udgiften til lednings- og kabelomlægninger er ikke medtaget i overslaget og må

forventes, at skulle afholdes af ledningsejerne, idet ledninger og kabler er placeret

i vejareal i h.t. gæsteprincippet jf. vejloven.

I overslaget er ikke indeholdt eventuelle udgifter til ekspropriationer.

Entreprenørsudgiften ekskl. moms, andrager følgende:

Etape 1 (60 m fra Rundforbivej til Kratmosestien, inkl. idéskitse 1)

Specifikation Kr. ekskl. moms

Arbejdsplads og trafikregulering 210.000 kr.

Opbrydnings- og jordarbejder 345.000 kr.

Afvandingsarbejder 225.000 kr.

Belægningsarbejder 1.305.000 kr.

Beplantningsarbejder 20.000 kr.

Belysningsarbejder 160.000 kr.

Uforudseelige udgifter, ca. 17% 380.000 kr.

Entreprenørudgifter, i alt kr. 2.645.000 kr.

4


Såfremt det ikke er nødvendigt med supplerende belysning i sydsiden kan entreprenørudgifterne

reduceres med ca. 140.000 kr. ekskl. moms. Der er afsat en

midre sum under belysningsarbejder til justering af eksisterende torontoanlæg.

Etape 1 (60 m fra Rundforbivej til Kratmosestien, inkl. idéskitse 3)

Specifikation Kr. ekskl. moms

Arbejdsplads og trafikregulering 360.000 kr.

Opbrydnings- og jordarbejder 1.295.000 kr.

Afvandingsarbejder 300.000 kr.

Belægningsarbejder 1.725.000 kr.

Beplantningsarbejder 90.000 kr.

Belysningsarbejder 245.000 kr.

Overdækket indgang til stadion 75.000 kr.

Uforudseelige udgifter, ca. 17% 710.000 kr.

Entreprenørudgifter, i alt kr. 4.800.000 kr.

Såfremt det ikke er nødvendigt med supplerende belysning i sydsiden kan entreprenørudgifterne

reduceres med ca. 140.000 kr. ekskl. moms. Der er afsat en

midre sum under belysningsarbejder til justering af eksisterende torontoanlæg.

Det skal bemærkes, at der er regnet med belysning af den nye afsætningsplads.

Etape 2 (Kratmosestien til motorvejsbroen, inkl. strækningen på broen)

Specifikation Kr. ekskl. moms

Arbejdsplads og trafikregulering 510.000 kr.

Opbrydnings- og jordarbejder 1.000.000 kr.

Afvandingsarbejder 475.000 kr.

Belægningsarbejder 3.680.000 kr.

Beplantningsarbejder 35.000 kr.

Belysningsarbejder 510.000 kr.

Uforudseelige udgifter, ca. 15% 915.000 kr.

Entreprenørudgifter, i alt kr. 7.125.000 kr.

Såfremt det ikke er nødvendigt med supplerende belysning i sydsiden kan entreprenørudgifterne

reduceres med ca. 510.000 kr. ekskl. moms.

5


Etape 3 (motorvejsbroen til Attemosevej)

Specifikation Kr. ekskl. moms

Arbejdsplads og trafikregulering 400.000 kr.

Opbrydnings- og jordarbejder 790.000 kr.

Afvandingsarbejder 390.000 kr.

Belægningsarbejder 2.780.000 kr.

Beplantningsarbejder 25.000 kr.

Belysningsarbejder 340.000 kr.

Uforudseelige udgifter, ca. 17% 780.000 kr.

Entreprenørudgifter, i alt kr. 5.505.000 kr.

Såfremt det ikke er nødvendigt med supplerende belysning i sydsiden kan entreprenørudgifterne

reduceres med ca. 340.000 kr. ekskl. moms.

Afsluttende bemærkninger:

Vi håber at ovennævnte er i overensstemmelse med Deres forventninger, og

såfremt De har spørgsmål til det fremsendte, er De velkommen til at kontakte

os.

Med venlig hilsen

Andersen & Grønlund

Jacob Dahlin Dan Andersen

6

More magazines by this user
Similar magazines