Oktober 2003 – Nr. 31 - Zone-Redningskorpsets

zone.redningskorpset.dk

Oktober 2003 – Nr. 31 - Zone-Redningskorpsets

16. årgang Oktober 2003 Nr. 31

Vi holder generalforsamling 15. maj 2004 i Helsingør

hvor den færdige Zone-station kan besigtiges


Ambulance

Genstande

2

ZONE NYT

Ole Ryolf har sendt os disse to billeder

af ZR Viborgs Chevrolet 1961

(Vogn 843).

Eftersom blåt blink til udrykningskørsel

først blev indført i 1963, må

begge billeder være fra efter

sammenslutningen.

Et andet sted i bladet praler jeg med, at vi kender oprindelsen på alle genstande. Det er ikke rigtigt.Noget er desværre

smuttet gennem årene, eller giveren har ikke kendt oprindelse og historie. Kan læserne hjælpe med disse fire genstande?

1

2

3

4

1) Flyverstol. Denne stol kommer fra

en tidligere nu afdød ZR-pilot, som

fortalte at den stammede fra et

Zone-fly. Engang var der et medlem

der drog dette i tvivl. Desværre

kan jeg ikke huske hvem. Den pågældende

og andre der ved noget

om denne stol må meget gerne melde

sig med deres viden.

2) Hvor mon denne pulmotor har været

brugt?

3) Låget på denne Zone-forbindskasse

er noget specielt. Det er velkendt,

at man efter sammenslutningen

satte Falcks mærke på restlageret af

ZR's kasser, men det var ikke den

falk, der er på denne kasse. Og se

navnetrækket under Zone-mærket:

Det er Mogens Falcks underskrift

indgraveret i guld. Hvad betyder

mon dette?

4) Hvem har afleveret dette flotte ZR

køler-mærke med flag, som kan

dateres til 1930?

Oktober 2003


Formanden

har ordet

Uffe Mortensen

Utrolig tilgang af nye

genstande til samlingen

Sommeren har budt på rigtig mange nye genstande. Det begyndte med, at Henrik

Jensen, søn af driftsleder Alfred Jensen i Hellerup, den 19. juli afleverede en meget

fin samling af genstande fra såvel sin far som direktør Johannes Hare, bl.a.

avisudklip, fotos og gaver som har været tilegnet Hare med dennes initialer m.v.

Kort efter - nemlig 28. juli - ringede Bent Behrendtz, at han i sin kælder havde

fundet akkvisitionschef Gunnar Lindehammers arkiver. Her dukkede igen et unikt

materiale op, bl.a. album fra Zone-revyerne i København samt fotos og udklip om

Svensk Räddningstjänst. Den 29. juli, altså dagen efter, modtog vi fra Torben Pedersen

genstande fra hans far direktør Jørgen Pedersen, bl.a. udsmykning fra dennes

kontor i Ålborg. Helt galt gik det dagen efter, da Bjarne Hinge i Århus overdrog

en helt fantastisk samling af scrapbøger og genstande fra Århus, bl.a. et sølvfad

givet til Svend Pedersen ved dennes afrejse til Vejle 1. februar 1944. Nu troede

vi, at det måtte være slut, men nej. 16. august afleverede Søren Madsen flere

flyttekasser med materiale fra sin far stationsleder i Nakskov Knud Madsen,

bl.a. brandrapporter, papirer, et udrykningshorn og henved 150 fotos fra Nakskov.

29. august modtog vi fra Gudrun Skovgaard i Århus en komplet samling af ZO-

NE-NYT fra det første nummer i 1938 til det sidste i 1940 og endelig har vi hen

over perioden modtaget scrapbøger og fotos fra bl.a. Niels Gobjerg (Bornholm),

Henrik Bendtsen (Ringsted), Viggo Hansen (København), Ib Jørgensen (København)

og Ole Jensen (Nykøbing S. og Ringsted).

Det er utroligt, at vi så mange år efter Zone-Redningskorpsets ophør som selvstændigt

korps fortsat kan modtage så betydelige og spændende samlinger, hvilket

vidner om det store engagement, der kendetegnede Zonens folk. Tak for det hele

og tak for den tillid, der herved vises os ved disse værdifulde gaver.

Uffe Mortensen

Arbejdet med at producere bladet er som er som alt andet arbejde i Zone-Redningskorpsets

Venner frivilligt og ulønnet. Redaktøren modtager meget gerne indlæg

og fotos fra læserne, men forbeholder sig ret til at ændre/redigere i modtaget

tekst. Fremsendelse af sådant materiale tages som udtryk for, at det kan benyttes

uden vederlag. "Zonen", "Zone-Redningskorpset"og "ZR" betyder det samme og anvendes

vilkårligt. Al tekst i jeg-form er skrevet af redaktøren, medmindre andet

er anført.

ZONE NYT

udgives af

Zone-Redningskorpsets

Venner

c/o Leo Jensen

Rugvænget 104 . 2980 Kokkedal

tlf. 49 18 05 06

Medlemsskab:

Kr. 150 årligt ved

betaling til giro 3 58 86 29

Redaktion:

Frederik Madsen

Skyttensvej 2 . 4300 Holbæk

tlf. 40 43 02 50

Oplag:

500 eksemplarer

Tryk:

Holbæk Eksprestrykkeri

Eftertryk tilladt

med kildeangivelse


Indhold:

Nyt fra museet

side 4-6

Reaktioner fra læserne

side 7-9

Nye efterlysninger

side 10-12

Beeretning og fotos

fra Viggo Hansen

side 13-18

Marius Westergaard

Frederiksen fortæller

side 19-21

Fra arkivet

side 22

Zonebyggeriet i Helsingør

side 23

Oktober 2003 ZONE NYT

3


Som det fremgår af billederne på side

23 går det raskt fremad med byggeriet

i Helsingør, ikke mindst takket være

Jens Johannessen og hans evne til at

tiltrække frivillige hjælpere fra Helsingør.

Så mange frivillige har vi aldrig

haft i Holbæk.

Der bygges hver torsdag aften og

hver 3. lørdag, når Jens Johannessens

brandhold har vagt. I skrivende stund

er hele underetagen ved at være færdig

og ikke mindst opsætning af gips-

Registrering

af genstande

i Holbæk

Som led i arbejdet med at overføre

samlingerne til Helsingør skal alle genstande

i Holbæk IT registreres. Jørgen

Olsen har nu i tre år været i gang med

dette og indtil nu er 1.000 (tusind!)

uniformsgenstande og 1.000 (tusind!)

materielgenstande registreret med

foto, oprindelse, giver, anvendelse m.v.

Et fantastisk arbejde. For hver eneste

genstand er vi i stand til at oplyse

hvem den har tilhørt og hvor den har

været anvendt, således at vi kan give

alle genstande både en personlig og en

lokalhistorisk dimension. Der findes

stort set ikke nogen station, vi ikke

har genstande fra. Når samtlige uniforms-

og materielgenstande er færdigregistreret,

kommer turen til

forbindskasser og legetøj. Udover genstandsregistreringen

har Jan Rasmussen

og jeg selv travlt med at registrere

den omfattende tilgang af fotos og

avisudklip, som er tilgået os, jf. formandens

indlæg på side 3, og pt. kan

vi slet ikke følge med. Indtil nu er

næsten 18.000 avisudklip, fotos og

dokumenter lagt ind i vores database.

4

ZONE NYT

Nyt fra museet

Byggeriet i Helsingør

lofter har været en stor belastning for

de frivillige. Heldigvis har Teknisk

Museum skaffet mandskab som kan

påtage sig malerarbejdet i garagehallen

og indretning af garagehallen er

derfor nu i fuld gang.

Georg Tegne-Hansen står for alt

det elektriske og for indretning af

vagtstue og mandskabsrum og alt tegner

til, at vi hen under jul kan have

underetagen færdig. Herefter kommer

turen til førstesalen. Jeg kan endnu

Jørgen Olsen

i gang med

registreringsarbejdet.

Som følge af den

enorme tilgang af

nye genstande

har vi måttet

tilkalde John

Hansen, som har

måttet sortere

og opklæbe 500

avisudklip hen

over eftersommeren.

ikke afsløre planerne for denne, idet

forskellige ting skal falde på plads,

men det tegner meget spændende.

Så glæd Jer! På www.zone-redningskorpset.dk

kan I følge udviklingen i

byggeriet. Og så må man altså fortsat

meget gerne melde sig som frivillig

ved at ringe til formanden på 49 20

23 01. Vi synes godt, at lidt flere

medlemmer kunne melde sig.

Oktober 2003


Blokvogn

færdigrestaureret

Som tidligere omtalt har vi for nogle

år siden købt en VARIG blokvogn som

Benny Slein Christiansen har brugt to

år på at afslibe, male og montere med

nye planker. Marius Vestergaard Frederiksen

fra Kalundborg har nu gjort

de sidste detaljer færdig bl.a. monteret

baglygter, tryktank og bremser og

vognen er ved sponsorat fra Falck nu

kørt til Helsingør. Blokvognen har stået

os i ca. kr. 50.000, heraf kr. 5.000

til udbedring af hærværksskader i

form af opskæring af nye dæk på vognen.

Vi er med blokvognen i stand til

at dokumentere en væsentlig side af

ZR's indtægtsgrundlag, nemlig entreprenørarbejdet,

som ikke mindst var

et vigtigt økonomisk supplement for

de små selvstændige stationsledere.

Marius Vestergaard Frederiksen

ved blokvognen.

Ny ambulance

Kort før redaktionens slutning har vi erhvervet denne Chevrolet 1947

fra Zone-Redningskorpset i Odder til samlingen. Ambulancen har

været i drift til 1970, hvor den blev erhvervet af Brandværnsmuseet i

Århus. Nærmere omtale følger i næste nummer.

Vores blokvogn og ZR's tilsvarende blokvogn i Randers 1961.

Moderniseret

hjemmeside

Foreningens hjemmeside www.zone-redningskorpset.dk

er blevet moderniseret. De gammeldags

knapper til venstre er erstattet af

mere moderne teknik, og forsiden giver mulighed

for valg af flere forskellige indgange

end før. Databasen beskrevet side 4 skal i

begrænset omfang på nettet, men udviklingen

af systemet hertil er ikke færdig endnu.

Følgende vil komme på nettet: Alle genstande,

vores vognregister med fotos af vogne

samt stationshistorien og fotos vi mangler

oplysninger om. Lovgivning om ophavsret og

persondata gør det vanskeligt at lægge yderligere

materiale på nettet.

Oktober 2003 ZONE NYT

5


Gruppemøder

med gamle

Zone-folk

Som omtalt i sidste nummer holdt vi i

august 2002 et møde i Odense med

en række gamle Zone-folk med henblik

på ikke mindst at lave fælles

brainstormning på fotos og personer,

idet vi stadig har et stort materiale, vi

mangler oplysninger om. Mødet med

ZR-folk i Odense har nu været gentaget

i form af et møde med ZR-folk fra

hele Fyn. Igen var det Anna og Børge

Jacobsen, der lagde hus og ikke

mindst frokost til.

Under dette møde kunne Jørgen

Frederiksen fortælle følgende utrolige

historie: Jørgen Frederiksen blev ansat

i Gelsted 1. maj 1955. I juli 1957 blev

han fyret fordi han skulle giftes(!).

Dengang boede redderen i et værelse

som hørte til kroen. Lønnen var kr.

70,00 incl. kost og logi. Og så kunne

redderen også passe cykelstald for

kroen og biografen og på den måde

tjene lidt ekstra. Jørgen Frederiksen

blev fyret, for man kunne ikke have en

gift mand ansat, som skulle have en

løn, der modsvarede værdien af kost

og logi - og så var han jo heller ikke til

disposition. Fyringen blev eksekveret

(Motiv. 6457) Foto E. Sveegaard.

6

ZONE NYT

Placering omkring bordet fra venstre: Børge Jacobsen, Børge Andersen, Flemming

Nielsen, Søren Pedersen, Ove Holmgaard, Jørgen Frederiksen, Otto Andersen,

Henning Kjærsgaard og Arne Freddy Olsen.

fra Odense for det ville stationsleder

Aage Andersen, Gelsted ikke kendes

ved. Jørgen blev senere genansat i

Odense. Han fratrådte medio 1969.

Tilsvarende møder har været afholdt

i København og på billedet her

er det Ib Jørgensen, Bo Marthin, Egon

Salo og Flemming Steffensen samt fra

museet John Hansen. Selvom vi ikke i

København har kunnet leve op til Annas

frokostbord i Odense, har møderne

været en stor succes, og mange

oplysninger er blevet tilvejebragt.

For eksempel modtog vi dette foto

(motiv 6457) fra Lindehammers samlinger.

Fotografen på bagsiden indikerede,

at det var fra København. Eftersøgning

af fotografen var ikke meget

værd, idet hans bror kunne fortælle,

at han var død. Men på mødet kunne

Egon Salo ved hjælp af sin scrapbog

fortælle, at billedet er fra en ulykke

på Enghavevej 3. juni 1961 og at redderen

er Finn Højmark. Egon kunne

desuden huske, at også Erling Müggebier

deltog i redningsaktionen. Vi

overvejer derfor at forsøge at gentage

successen andre steder i landet. Jeg

vil gerne understrege, at alle er velkomne

til at deltage i møderne, og at

man kan melde sig hos redaktøren

hvis man ønsker at deltage.

Oktober 2003


Reaktioner fra læserne

Dette blads redaktør mangler ikke stof. Faktisk er tilgangen af stof fra læserne så voldsom, at det ikke er muligt at følge

med. På lager har vi således en billedsamling fra Preben Mortensen, en historie fra Marius Vestergaaard Frederiksen om

en ulykke i Asmindrup, en artikel fra Karl-Aage Grønbech om en genoplivning på Bornholm, og så har skibshistorikeren

Henning Mouritzen indsendt en artikel om redningsbåden Buldog. Hertil kommer de mange nye fotos, vi gerne vil vise ind

i mellem. I dette nummer bringer jeg følgende stof fra læserne: Reaktioner fra efterlysninger i tidligere numre, en historie

fra Viggo Hansen samt et udsnit af den enestående billedsamling han har overdraget museet og endelig en artikel fra Marius

Vestergaard Frederiksen om ambulancer i Kalundborg.

Breve fra læserne:

Vores mand i Norge, Bendt Stobbe,

har sendt denne artikel fra bladet

"Grini-Posten" som er et blad for foreningen

af politiske fanger 1940-1945.

Vi takker Bendt for hans store indsats

for at markere ZR i Norge.

Reaktioner på

efterlysninger i andre

numre af bladet

Smadret ambulance -

ZONE-NYT nr. 20 side 6

I et nummer af Zone-Nyt så langt tilbage

som april 1998 efterlyste vi historien

om denne smadrede ambulance

fotograferet på ZR's skrotplads.

Dengang fik vi ingen reaktioner,

men i forbindelse med fremstilling af

særudgaven af Zone-Redningskorpset i

Danmarks til Falcks personale sidste

år, hvor vi lavede en ekstra billedside

om Århus, kunne Per Ryolf levere det-

Fortsætter næste side

Oktober 2003 ZONE NYT

7


Fortsat fra forrige side

te billede fra Århus, som viser samme

ambulance. Vi vidste derfor nu, at

den smadrede vogn fra skrotpladsen

var vogn 464. Imidlertid kom der som

reaktion på Falck-udgaven af Zonebogen

til Falck-Museets Esbern Petersen

en henvendelse fra Arnold Bruun i

Her er masten fotograferet i Holbæk. Marius Vestergaard Frederiksen og

Christoffer Nissen står for restaureringsarbejdet. Masten vil blive opstillet på

Teknisk Museum i Helsingør, mens tårnet fra Søllested/ Nakskov vil komme

til Andelslandsbyen Nyvang.

Zone-masten i Maribo -

ZONE-NYT nr. 26 side 6

Jørgen Fritz Andresen i Maribo skriver:

Der er i et tidligere ZONE-NYT

skrevet om at denne mast er reddet og

hentet her i Maribo. Det glæder mig

meget, for det er mig der har lavet den.

Det er en gammel lysmast som jeg

hentede på kommunens oplagsplads.

Den var meget medtaget af rust, især i

bunden hvor hundene havde lettet ben

op ad den. Men vi gik i gang med at

banke rust af den. Da den var så pæn

som den kunne blive, blev den kørt ud

til den lokale smed, hvor jeg fik lov at

Zonefesten -

ZONE-NYT nr. 29 side 10

Jørn Hoffmann, søn af stationsleder

Ejnar Hoffmann har oplyst, at det er

ham der er med til festen som dreng

på motiv 5630. NB: Vi mangler fortsat

damens navn.

8

ZONE NYT

Århus. Et familiemedlem til ham havde

genkendt ham som drengen helt til

venstre i billedet. Arnold Bruun kunne

ikke huske ulykken, men har efter

en undersøgelse på stedet oplyst i

mail af 1. september 2003:

Ulykken skete i krydset Chr. Winthersvej/Vibyvej.

Gaden i baggrunden

er Chr. Winthersvej. Desværre kender

låne et svejseværk, og fik svejset trin og

spil på (som smeden havde lavet) samt

nyt U-jern i bunden og vejrhanen med

Zonens logo. Og da den var malet blev

den rigtig pæn.

Cecilreklamen -

ZONE-NYT nr. 29 side 11

Aage Christensen i Esbjerg (Ikke den

berømte fra Otterup) har telefonisk

supplerende om Otto Baatz (i midten

på Cecilfoto) oplyst, at Otto kom til

ZR Århus og derfra til ZR Esbjerg -

ligeledes som dykker. Efter sammenslutningen

mellem Falck og ZR begyndte

vognmand H.M. Lauritsen at drive

Redningsringens station i Esbjerg, og

den overtog Otto senere.

jeg ikke nogen af de tilstedeværende,

bortset fra mig selv, som står til venstre

i billedet.

Arnold Bruun blev født 1945, og

ifølge vore oplysninger udgik vogn 464

i september 1960. At dømme efter

drengenes påklædning må ulykken således

være sket om sommeren.

Reaktioner på efterlysninger

i sidste nummer:

Reaktioner på udflugt side 8: (Motiv

9237) Ivi Sørensen har telefonisk oplyst,

at hendes fornavn Evy er forkert

og at hendes efternavn dengang var

Lauridsen. Hun mener desuden at datoen

24. juni 1954 er forkert, idet hun

kom i lære i oktober 1955 og da billedet

er fra en sommerudflugt, må det

være 1956 eller senere. Ivi mener, at

udflugten fandt sted omtrent samtidig

med, at to Zone-flyvere forulykkede i

Alperne. (Det var Johan Bonsack von

Jessen og Niels Michael Seierøe.)

Denne ulykke fandt sted i oktober

1956, så vi kan nok forlade os på dette

år. Jørgen Olsen har efter nærmere at

have tænkt over sagen bekræftet 1956.

Han var 1955 kommet til Birkerød,

hvilket forklarer Børge Toftlunds medvirken

på turen - han og Jørgen fulgtes

nemlig til København, husker Jørgen

nu. Ivi har videre fortalt, at selskabet

skulle se den nye hangar, og at Viggo

Hansen og Christian Mikkelsen opførte

en sketch i form af en kvindeparodi

- til stor morskab for forsamlingen.

Endelig har Ivi oplyst, at manden ved

siden af hende ikke er en redder ved

navn Johannes, men hendes daværende

kæreste. Stor tak til Ivi for alle disse

oplysninger. Mon ikke der er flere der

kan hjælpe, så vi kan få de sidste navne

på plads?

Oktober 2003


Foto fra Sønderborg side 8:

Erik Tychsen har telefonisk oplyst, at

de fire personer er fra højre stationsejer

Hans Tychsen, redder Børge Andersen,

redder og inspektør Ove Petersen

og redder Christian Tychsen. Drengen

kendes ikke.

Billedet er taget af Erik Tychsen.

Om Ove Petersen har Erik Tychsen

fortalt, at han kom til Helsingør som

stationsleder. Da ZR blev overtaget af

(Motiv 4853)

Falck pr. 1. januar 1963 gik Ove Petersen

over i Redningsringen og begyndte

station i Helsingør. Ove Petersen forsøgte

at få sin gamle chef Hans Tychsen til

også at træde ind i Redningsringen, men

det fik direktør Wiboltt forhindret.

Foto af kranvogn side 9:

(Motiv 6271) Lars Hanson, søn af Knud

Hanson, har oplyst, at det er ZR vogn

558, en Bedford fra 1955, og at den helt

sikkert kom til Skanderborg.

Sideskabet var lavet sådan forklarer

(Motiv 6271)

Lars Hansson, at det kun var den øverste

del man åbnede. Sidefjælden skulle

altså ikke slås ned for at åbne skabet,

således som vi skrev i ZONE NYT.

Efterfølgende har bl.a. mødet med

Egon Salo, Ib Jørgensen og Bo Marthin

afdækket, at det var Finn Højmark, der

havde kranvognen med, da han kom ind

i ZR, der overtog vognen.

Ifølge vognlisten kom vogn 558 til

Skanderborg omkring 1960. Efter

sammenlægningen kom den til Falcks

Vogn 558 var Platanvejs på det tidspunkt største kranvogn - bemærk at der endnu

ikke er bygget skab på.

Vogn 558 på vej ind i garagen - også endnu før der er bygget skab.

Vogn 558 på opgave under dens tid i Skanderborg. Lars Hanson har forklaret, at

hans far ikke fjernede "Hovedstationen" fra vogndøren, hvilket affødte mange

spørgsmål fra og forklaringer til publikum.

station i Knebel. Se også artiklen fra

Viggo Hansen.

Oplysninger om vogn 714 side 19:

Flere læsere har henvendt sig, at der

helt sikkert var bagklap på vogn 714

Jørgen Plykker, kendt fra andre artikler

i bladet, skriver: Hej! Madsen. Der var

ikke noget spil på vogn 714, i den tid

den var på Ulrich Birchs Allé. Om det

har været der før den tid ved jeg ikke,

og hvorfor skulle man afmontere et sådant,

idet vi sagtens kunne havde brugt

et sådant i ZR. Har du fundet en bagklap?

Venligst Jørgen

Tusind tak for alle de mange reaktioner.

Der er flere efterlyste fotos

vi fortsat ikke har styr på, så tag

gerne gamle blade frem og kik en

ekstra gang.

Oktober 2003 ZONE NYT

9


10

ZONE NYT

Nye efterlysninger

Et nedstyrtet fly. På bagsiden er anført "1949". Kan det

være en Zone-maskine?

(Motiv 6306)

Fra dengang det var OK at drikke

en øl under opgaverne. Muligvis

er der tale om kabelnedlægning

under Guldborgsund og

mon ikke det er Marnefried

Suhr bagest i billedet. Men

hvem er de øvrige?

Kranvogn med motorpumpe. Hvilken station? Roskilde?

(Motiv 3872)

ZR Hørsholm i aktion på Lyngbyvej

i 1960. Med ryggen til

skulle det være Johannes Dalby

Christensen. Hvem er de to

andre reddere?

Oktober 2003


(Motiv 6389)

Fra de rigtig gamle dage i Ringsted, hvor det at en bil kørte i grøften var en folkebegivenhed. Harald Neumann står med

hånden på kranvognens reservehjul. Ifølge Grethe Frederiksen er redderen med armen på vogndøren Axel Rudolpf og

redderen på ladet Zone-Karl. Hvad var hans fulde navn og hvem er de øvrige personer?

(Motiv 6391)

Foto fra Wiboltts 70-års dag 6. august

1966 på Josty. Nr. 2 fra venstre er

Peter Hansen, som havde været stationsleder

i Roskilde, og nr. 4 er Frode

Olsen, dengang stationsleder i Birkerød.

Hvem er de to øvrige? Den maskinskrevne

tekst med Wiboltts

underskrift er påklæbet bag på fotografiet.

(Motiv 2353)

Zone-redder ved pumpe. Hvem er redderen og hvilken station

er billedet fra?

(Motiv 6164)

Frokostpause på Platanvej omkring 1960. Til højre Mogens

Plykker. Hvem er redderen til venstre?

Oktober 2003 ZONE NYT 11


12

ZONE NYT

(Motiv 1134, 1136, 1137)

Hvem er Zone-folkene på disse fotos

fra Nykøbing F?

Det rider mig som en mare, hvor billede

til venstre stammer fra. Det er

utvivlsomt Erik Tage Fabricius Rasmussen,

der sidder bagest i hjørnet til højre.

Kalenderen på væggen angiver "Februar

25. Lørdag". På baggrund heraf

kan årstallet være 1933 eller 1939. Er

årstallet 1933 kan kontoret kun være

København eller Eskild-strup. Ifølge

Arne Suhr er det ikke Eskildstrup jf. at

banen ikke kan ses fra vinduet. Jeg har

undersøgt lokaliteterne på såvel Madvigs

Allé 15, Thorvaldsensvej 2 og

Harsdorffsvej 8 og det stemmer heller

ikke med gaden overfor vinduet. Tilbage

er så 1939 og så er der langt flere

muligheder. Gudrun Skovgaard i Århus

har gjort opmærksom på, at Horsens

blev indviet 24. februar 1939, og at det

er nærliggende at antage, at Fabricius i

den anledning har været i Horsens for

at hjælpe stationen i gang. Jeg har

undersøgt sagen i Løvenørnsgade i

Horsens, og gaden der ses udenfor vinduet

er i så fald Carøesgade. Det passer

meget godt med lokaliteten, men

vinduernes placering på billedet indvendig

passer ikke med billeder vi har

af Horsens kontorvinduer udvendig.

Hvem kan løse gåden?

Oktober 2003


Viggo Hansen, bedre kendt som

Viggo Betjent, har sendt kommentarer

til dette foto (motiv 6267) jeg

sendte ham, fordi jeg mente det

måtte være Viggo til højre. Det kom

der to breve ud af, som jeg her har

sakset lidt sammen:

Fredericia 8. januar og 28 april 2003:

Bedre sent end aldrig. Tak for brevet

af 13. januar 2003, og undskyld at der

er gået så lang tid, men jeg har næsen

i så meget, så tiden den bare løber, og

så er der gået tid med at lede i gamle

negativer for at finde noget.

Og så tid i de gamle lommebøger for

at lede efter datoer, men det har knebet

meget, men nu kan I så se på materialet

og beholde det, for I kan nok

bedre sætte det i system. Her ligger det

jo bare i skuffer og skabe, men nu er

der faktisk blevet ryddet lidt op. Billedet

med den nye Chevrolet: Jeg kender

ikke de to mand, og husker ikke hvem

der tog det, men jeg mener det stammer

fra vejen, eller vigepladsen, lige

Fortsættes side 14

Beretning og fotos fra

Viggo Hansen

Viggos foto fra et stop på turen.

(Motiv 6267) Det er Viggo til højre. Hvem er de to andre?

Kastrup Lufthavn - Zonens hangar

i Dragør 2. juni 1949. Efter aftale

med flyleder Simonsen og kontorchef

Bille, blev det aftalt, at man

ville flyve rundflyvning over København

med politifolk fra "Askanerklubben"

og Politiskolen for kr.

10,00 pr. næse. Vi blev kørt derud

i politibusser og retur, og vi sørgede

selv for drikkevarer til ventetiden,

der kom jo kun syv i luften ad

gangen. Jeg ventede til den sidste

tur og sagde til Simonsen: "Nu er

det de sidste - så nu får vi vel en

god tur" - og det tog han meget

bogstaveligt. Knap var vi oppe i

flyhøjde, før han lagde den på siden

og sagde: "Prøv nu at se fiskene

nede i vandet" - og så gik det opad igen - og så fik den en tur nedad - og så ind over byen - om på siden. "Kan I se Tivolisøen"

råbte han - og nogle så noget andet, bl.a. mig, vi holdt fast i armlæn m.m. Og da vi landede, kunne jeg ikke sige et ord,

men lagde mig ind på en bænk og lå her nogen tid for at få indvoldene på plads, og kolleger bad Simonsen om at komme

noget oftere, så kunne jeg ad holde kæft så længe - ak ja og det havde man betalt kr. 10,00 for. (Simonsen er ikke på billedet.

Zone-piloten til højre er Venningbo. Til venstre står telegrafisten Niels Michael Seierøe).

Oktober 2003 ZONE NYT 13


Fortsat fra side 13

før Storstrømsbroen, hvor vi holdt et

hvil og direktør Hare havde bestil en

fotograf, der tog billeder af alle bilerne

på rad og række. Ind imellem tog vi

selv nogle foto.

Så vidt jeg husker startede vi ude i

Alderrogade på den herværende GM

samlefabrik og så gik turen direkte

mod Køgevej - Aldersrogade - Haraldsgade

- Tagensvej - Lygten -Fasanvejene

- Toftegårdsplads, Gl. Køge Landevej,

over Storstrømsbroen - efter kort ophold

- og så direkte til ZR i Eskildstrup,

hvor der var kaffepause. Så gik turen

hjemad, flere med toget, men vi havde

haft en uforglemmelig dag, for folk

gloede noget da de så alle de flotte nye

"varevogne" som så senere blev til ambulancer.

Jeg kom jo ofte forbi Platanvej

og hilste på, og så en dag spurgte

Lundtoft mig om jeg havde tid at køre

med på turen og det havde jeg selvfølgelig.

Foto fra Sundby Sejlforenings havn

er starten på en fælles politi-brandvæsen-Zone-skovtur

til Saltholm i maj

1953, der startede med, at vi bar masser

af øl og brændevin ombord på Tertia.

Efter ankomst til Saltholm gik der

druk i foretagenet, og på vej ombord

tabte en mand en kostbar sabel i vandet.

Brandmand Leif Høj sprang i vandet

for at redde den op, men han var

lige ved et drukne. På vej retur ville en

af de syv både der deltog, absolut prøve

at sejle en af os i sænk, så vi sad

med fødderne udenbords for at afværge,

og til al held fik han motorstop. Det

var Den store Bukkebruse fra Fælledvejens

politistation.

Vi kom retur til Sundby Sejlforening,

hvor der i klubhuset var dækket op

med sild, øl og brændevin samt skipperlabskovs,

og lidt senere på aftenen

besluttede 5 - 6 brandmænd fra Københavns

Brandvæsen, at nu ville de i

byen. De kørte i en taxa medbringende

en brandmand med benet i gibs fra

en tidligere ulykke på Holmen, og så

gik vi så hver til sit efterhånden.

Brandmændene nåede at frekventere

forskellige værtshuse og havnede vi ved

23-tiden i Mikkelbryggersgade på en

bar, hvor ham med benet med krykken

fik trykket en rude ind i døren - og der

blev en del mundhuggeri, hvorefter

politiet fra Station 1 (det var os der

havde arrangeret skovturen) blev tilkaldt.

Efter en del skænderi blev ham

14

ZONE NYT

Musikken leveret af SAM - Samuelsen

- der gjorde tjeneste på H - Platanvej.

(Hvem er de to andre?)

"Tjeneren" mener jeg hed Larsen - var

repræsentant i det daglige, men god

skuespiller. Det var til samme fest at

Christian Mikkelsen "MIK" og jeg optrådte

som vægtløftere i gamle stribede

badedragter, som vi havde lejet, og så

med nogle papvægte, men de foto har

jeg ikke. (Hvad hed Larsen mere end

Larsen, og hvem er "tjeneren" til højre?)

Det er Hans Christiansen - Platanvej -

mekaniker og altmuligt kørende - en

rigtig guttermand. (Hvem sidder til

venstre og hvem står til højre?)

med krykken sat op i salatfadet, og det

blev de andre sure over, så de satte sig

op ved siden af og alle havnede på Station

1, hvor de af vagthavende blev sat

ud i detentionen til kl. 07:30, så de

kunne nå vagten på Hovedbrandstationen

kl. 08:00. De fik senere en bøde

Det er igen

"Tjener"

Larsen -

plus en

ukendt

Billederne er fra Nordhavnen, hvor

der kom et skib fra Grønland med

tuberkuloseramte grønlændere, og de

skulle køre til forskellige sanatorier på

Sjælland, og Zonen mødte med al det

materiel man kunne skaffe, med direktør

Hare i spidsen, og køretøjer og

mandskab fra Sjælland og Falster.

(Carlo Lundtoft og Kaj Børge Røpke

står ved siden af Hare.)

På Platanvej før vi kørte - Lundtoft

læser planen op for de fremmødte. (Så

vidt jeg kan se er det Vagn Lohse

Hansen, Ringsted, Kaj Børge Røpke,

Vordingborg og Frode Sørensen, Holbæk.

Den sidste bag Lundtoft er mig

ukendt. Hvem mon det er?).

hver på kr. 100,00 og så sagde de: "tak,

der var da billigt, for havde vi fortsat

turen, havde det nok kostet mere".

De øvrige foto stammer fra en personalefest,

der blev holdt på St Hellerup

ca. 1946:

Oktober 2003


Mens der ventes i havnen. Til højre

Jørgen Bruun, til venstre ??? (Ja det vil

jeg også gerne vide)

Ambulancer opmarcheret i Nordhavnen. Mon ikke det er Holbæk og Kalundborgs

hvide Røde-Kors ambulancer, der holder bagest?

Inden afgang fra Saltholm i Sundby blev gruppen af politi, brand, og Zone-folk fotograferet til Aftenbladet. Den bageste

båd er Tertia. Yderst til højre på Tertia ses Arne Olsen, og til venstre for masten med sort hat Poul Oszadlik, der var

skipper på Tertia. Fra ZR ses desuden forrest i billedet med dødningshoved på blusen Erik Nielsen. Er der mon flere

Zone-folk på billedet?

Oktober 2003 ZONE NYT 15


Entreprenørarbejde - glas løftes op i

forbindelse med et byggeri - vistnok i

Herlev.

Så er der nogle løse negativer med

ZONEN på, taget rundt omkring, men

de er uden dato og sted - men det kan

jo være, at I med Jeres gode hukommelser

og andet materiale til sammenligning

kan få noget ud af det, ellers

lad det komme i papirkurven....

Et negativ er fra en katastrofeøvelse

på Papirfabriken i Borgmestervangen

udfor den gamle Nørrebros godsstation.

I øvelsen indgik nedfiring af tilskadekommen

fra fabrikens tårn.

Skibsbåren med "dukken" blev firet

ned uden problemer. Vogn 100 og nogle

ambulancer var med plus en del frivilligt

mandskab bl.a mig. Kik på det -

kan I bruge noget så er det fint, så har

jeg ikke spildt tiden med at lede.

Med venlig hilsen og håndslag og hilsen

fra Karin.

Viggo

Denne sidste del af brevet dækkede

over en enestående samling negativer,

hvoraf vi har fået fremstillet nogle

skønne fotos.

Tusind tak for disse gode historier og

enestående fotos.

Her er et par eksempler:

(Motiv 0591 og 9134): En lastbil er ved at tabe læsset på Hjørnet af Grøndals Parkvej og Sønderjyllands Allé. Af de to

Zone-folk er den ene Frode Olsen. Han husker såvel opgaven som, at Viggo var på stationen da alarmen kom og derfor kørte

med ud. Hvad mon det er for en kranvogn? Det ligner samme model som på forsiden af dette blad, men jeg kan ikke se

af vognlisterne, at Platanvej har haft en Ford Thames af den årgang.

16

ZONE NYT

Oktober 2003


Vogne opmarcheret i Lundtoftegade lige før Nørrebrogade den 9. juni 1959 i forbindelse med den katastrofeøvelse, Viggo

omtaler i sit brev. Forrest ses driftsleder Hugo Olsen.

(Motiv 0622) Dukken nedfires i marinebåre.

Det var jo under den kolde krig - en forsager fjernes.

Oktober 2003 ZONE NYT 17


Sammenstød lige ved Rådhuspladsen. Der er ikke tvivl om, at det er vogn 556 med det særprægede skab, jf. artiklen

"Reaktioner fra læserne" i dette blad.

Hugo Tegne-Hansen rumsterer i gården med en vogn som -ifølge Ib Jørgensen - blev anvendt til bugseringsopgaver. Kan

nogen hjælpe med nærmere oplysninger om den praktiske anvendelse, hører jeg gerne fra læserne. Og hvem er redderen

bagest i billedet?

18

ZONE NYT

Oktober 2003


En dag sidst i april var vi til åbning af

Andelslandsbyen Nyvang. I optoget

deltog udover vores kasserer Leo Jensen

også Marius Vestergaard Frederiksen

fra Kalundborg. Da vi skulle pakke

sammen, kom vi til at tale om et

indrammet luftfoto af Kalundborgstationen,

som hang i vagtstuen, og

det medførte at Marius 29. april 2003

sendte følgende mail:

Kære Frederik Madsen. Tak for en

hyggelig dag i forbindelse med optoget

til Andelslandsbyen, Torvet og senere

en realistisk bugseringsopgave. Vedlagt

er kopier af billeder som jeg fortalte

om.

(Motiv 6404): Efter nedlæggelse af

Sporvejene i Odense blev der doneret

en af sporvognene til børnene på Blindeskolen

i Kalundborg. Kalundborg

Folkeblad omtaler begivenheden 2. juli

1952. Sporvognen ankom pr. jernbane

til Kalundborg Station, hvorfra det

videre arbejde med aflæsning og transport

til Blindeskolen blev foretaget af

Zone-Redningskorpset, antagelig uden

beregning. Som det ses på billedet, tyder

det på at stationslederen Thorvald

Vestergaard Frederiksen undersøger

(Motiv 6405)

Marius Vestergaard

Frederiksen fortæller

(Motiv 6405)

om der skulle være efterladte passagerer

i vognen før aflæsningen foretages.

Desværre finder jeg ingen billeder af

selve transporten som foregik på Bådebygger

Thomsens blokvogn, der i øvrigt

altid blev stillet til rådighed for

Zonen ved en hel del båd transporter.

(Motiv 6405) Den hvide Chevrolet

Ambulance fra Dansk Røde Kors vi

talte om, er her fotograferet kort tid

efter Zonens overtagelse af Ambulance

kørslen den 1. december 1953. Ifølge

Kalundborg Folkeblad 1. marts 1951

forventes det, at den nye Ambulance

leveres den 18. April 1951 fra Carl

Weinreich Kalundborg.

Karosseriet er udført af Asnæs Karosserifabrik.

Chaufføren på billedet er

Albert Juul Nielsen, der i øvrigt havde

en fortid som privatchauffør for Niels

Bukh Ollerup Gymnastikhøjskole.

I et forsøg på at indkredse tidspunktet

for EMV Ambulancens periode

i Kalundborg er det nærmest tænkelige

forløb sådan her:

Ved overtagelse af

ambulancekørslen fra

Dansk Røde Kors:

1. december 1953

Chevrolet Ambulance 1939 (vogn 456)

og Chevrolet Ambulance 1950/51

(vogn 457)

1954

Chevrolet Ambulance 1950/51 byttet

til EMV Ambulance, antagelig 1953

model (Vogn 448)

1955/56

EMV Ambulance byttet til Ford V8

Oktober 2003 ZONE NYT 19


1939 midlertidig afløser Ford V8

Ambulance 1948 model C23 918

(Vogn 272)

1957/58

Ford V8 Ambulance 1948 model C23

918 byttet til Ny Mercedes Diesel

Ambulance 1957/58 (Vogn 624)

Selv om Chevrolet Ambulance 1950/51

var ret ny, blev den byttet på grund af

meget dårlig vejstabilitet. Opbygningen

på varevognschassis havde gjort den

ret tung bagtil og den korte hjulafstand

gjorde vognen ustabil. Det gav en del

patientklager i forbindelse med den

ubehagelige transport, dog med undtagelse

af en patient med tarmslyng, som

kunne stige ud af ambulance ved ankomsten

til sygehuset og tage hjem som

helbredt.

(Motiv 0480) Den hvidmalede

EMV Ambulance blev leveret fra Nykøbing

F. Det forekommer mig at den

senere kom til Fyn, måske Haarby.

Ambulancen var antagelig færdigbygget

på fabrikken i Tyskland og havde

et meget harmonisk karosseri og med

venstrehængte fordøre, udstyret med to

aluminiums bårer anbragt på en aluminiums

udtræksplade, for at lande

båren lidt udenfor kabinen. Desuden

et udrykningshorn med en ualmindelig

lyd, hvilket i forbindelse med

udrykningskørsel gennem Holbæk og

til Centralsygehuset gav en telefonoprigning

fra politiet i Holbæk med et

spørgsmål om det fremmedartede

udrykningshorn. Så vidt jeg husker

(Motiv 6406)

20

ZONE NYT

Hvis det er rigtigt, at Kalundborgs EMV kom til Hårby, må det være denne

vogn Marius omtaler i sit brev.

var der to toner og derefter tre toner

med forskellig tone højder. Men EMV'en

blev aldrig stabil i motorgangen.

Det lykkedes ikke at justere de to karburatorer

så motoren kunne gå jævnt.

Det værste var dog stangforbindelserne

fra ratgearet til gearkassen, de kunne

løsne sig i samlingerne. Jeg har selv

oplevet under en udrykning at skulle

ud og åbne motorhjælmen for at samle

trækstængerne.

(Motiv 6406) EMV'en blev returneret

til Nykøbing F og midlertidig afløst

af Ford V8 1939 der senere blev skiftet

til Ford V8 1948 C 23 918 indtil den

helt nye Mercedes Diesel 1957/58 blev

leveret

(Motiv 4300) Den gamle Chevrolet

1939 var altid nummer 1 ambulance

ikke mindst på grund af patientkomforten

men også kørselsstabilitet.

Med hensyn til finansiering af ambulanceovertagelsen

og købet af de to

ambulancer fra Dansk Røde Kors,

mener jeg at min far var den der skaffede

kapitalen, men jeg er ikke sikker,

måske er det derfor vi ikke tænkte så

meget på vognnumrene på de to ambulancer.

Med hensyn til investeringen i

stationsbygningerne er der ingen tvivl.

Zonens hovedkontor var ikke involveret

i ambulanceregnskaberne eller entreprenørarbejderne.

Det var alene

abonnementsafregningen fratrukket

Zonens procentdel som de tog sig af og

altid afregnede pr. bankveksel.

Med venlig hilsen Marius

Efter at have modtaget dette brev ringede

jeg til Marius, at han skulle se i

ZONE-NYT nr. 21, så ville han opdage,

hvad der blev af Kalundborgs Chevrolet-ambulance;

den blev nemlig katastrofevogn

i Ålborg. (Motiv 2178). (Tilsvarende

som Holbæks Røde Kors

Dodge-(varevogns)-ambulance blev

katastrofevogn i Viborg). Det ville Marius

ikke rigtig høre på. Han skrev 2.

maj 2003:

Jeg har studeret fotografierne af Chevrolet,

vogn 457 i Zone-Nyt nr. 21, og

finder følgende forskelle: Den hvide

Chevrolet Ambulance C 485 fra Ka-

Oktober 2003


(Motiv 4300) Knud Vestergaard Frederiksen foran den gamle Chevrolet 1939.

(Motiv 2178)

lundborg havde: To projektører / tågelygter

monteret på eller over forreste kofanger.

Udrykningslygterne var bygget eller fældet

ind i selve tagpladen, det forekommer mig

usandsynlig at skære lygterne ud og derefter

svejse taget sammen igen, for at montere

nye lygter som er boret på. Men udover

de to punkter som her er nævnt, er ligheden

slående idet 457 også ser tung ud i den

bageste del.

Hilsen Marius

Til dette svarede jeg:

Hej Marius. Mange tak for mail og billeder.

Jeg er sikker på, at Chevrolet-ambulancen

fra Kalundborg blev katastrofevogn i

Ålborg. Chevrolet 1939 ambulancen havde

vognnummer 456 (Oplysning fra en vognliste

fra 1960) og Chevrolet katastrofevognen

i Ålborg havde vognnummer 457. (Oplysning

fra samme vognliste). De to vogne

fik altså nummer lige efter hinanden og må

derfor være anskaffet samtidig - nemlig

fra Røde Kors i Kalundborg.

Kort efter ringede Marius at nu havde

han accepteret. Han kunne nemlig huske,

at håndtaget til bårerummet hang

lidt. (se motiv 6405). Og det samme

ses på motiv 2178.

Senere har Marius sendt et avisudklip

fra præsentationen af Chevroletambulancen

21. april 1951.

Så på denne måde blev adskillig meget

interessant Zone-historie klarlagt

nærmest ved en tilfældighed. Vi vidste

således ikke, at EMV-ambulancen havde

været i Kalundborg inden den kom

til Hårby, og vi kendte heller ikke Ålborg-Chevrolettens

fortid som ambulance,

selvom det var tydeligt på billederne,

at den havde en sådan fortid.

Præsentationen af Chevrolet-ambulancen 21. april 1951.

Oktober 2003 ZONE NYT 21


Fra

arkivet

Brochure fra den

tid, hvor ZR lige var

blevet landsdækkende,

dvs. ca. 1933:

Zone-

Redningskorpset

i Danmark

Zone-Redningskorpset i Danmark,

den store bog på 270 sider med

over 600 fotos, der udkom i 2000.

Pris kr. 375,-.

+ porto kr. 45,-

Du kan bestille bogen f.eks.

ved at sende kr. 425,00

på giro 3 58 86 29,

sende en e-mail til

info@zone-redningskorpset.dk

eller ringe til kasseren

på 49 18 05 06

22

ZONE NYT

Oktober 2003


Helsingør Brandvæsen gruppe 3 forstærket med Karl Aage Grønbech, Jim og vores formand. Fra venstre Jim, Jens, Karl

Aage, Kenneth, Mik, Ole C., Lennard, Per, Lars, Torben A., Uffe, Torben K.

Zone-byggeriet i Helsingør skrider som det fremgår af disse billeder godt frem. Vi forventer at underetagen med vagtstue

og mandskabsrum samt garagehal med køretøjer og materiel står færdig inden jul og at førstesalen med udstilling står

færdig inden udgangen af 2004. Den officielle indvielse forventes afholdt 8. juni 2005 på 75-års dagen hvor Reinholdt

Hansen, Johannes Hare og Eigil Juel Wiboltt i Eskildstrup underskrev deres aftale om at stifte Zone-Redningskorpset.

Karl-Aage Grønbech isolerer på førstesalen.

Georg Tegne-Hansen indretter vagtstue og mandskabsrum

med tilhørende køkken og toilet m.v.

Omslagsfoto:

I de kommende år kan vi glæde læserne med en række farveoptagelser, vi har modtaget fra Ole Jensen. På billedet fra

Nykøbing S. er det fra venstre Vagn Jensen og Peder Larsen, der præsenterer vognparken 1961/1962.

Oktober 2003 ZONE NYT 23

More magazines by this user
Similar magazines