26.07.2013 Views

hele artiklen

hele artiklen

hele artiklen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BIH

Dansk Beton Industriforenings

Elementfraktion

Anbefalet fugtindhold

Elementer af letklinkerbeton udtørres

som vist herunder.

Densitet Fugtindhold

kg / m³ Vægt-%

1350 6,0

1550 5,0

1850 4,0

Målemetoder

Veje- og tørremetoden: På et repræsentativt

sted udbores en prøve ved tørboring. I varmeskab

i et laboratorium bestemmes det nøjagtige

fugtindhold.

Af Poul Kirkegaard, formand for BIH

Hovsa-løsninger må ikke give

elementbyggeriet ridser i lakken

Byggeri med elementer af beton og letklinkerbeton har længe kæmpet

mod mange fordomme. Nu er elementerne helt frikendt for at forårsage

indeklimaproblemer. Men hvis elementerne ikke håndteres og udtørres

korrekt, er vi lige vidt. I BIH opfordrer vi derfor til, at byggeriet benytter

den viden om både konstruktive forhold, korrekt udtørring og fugtmåling,

vi stiller til rådighed.

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut

viser klart og entydigt, at der ikke

er belæg for myten om, at beton fører til

et dårligt indeklima på grund af frigivelsen

af fl ygtige forbindelser. Alle testede

elementer opfylder de krav, som ligger

til grund for indeklimamærket.

Det betyder desværre ikke, at alt byggeri

med elementer af letklinkerbeton

automatisk har et sundt indeklima, og

elementernes image må stadig fi nde

sig i ærgerlige, uforskyldte ridser i lakken

på grund af problemer med fugt og

skimmelsvamp. Uforskyldt, fordi elementerne

udelukkende består af uorganisk

materiale, som i sig selv ikke giver

grobund for skimmelsvamp.

Politisk tretrinsraket skal

bekæmpe fugt og skimmelsvamp

Fra politisk side har man også sat fokus

på at sikre kvaliteten i dansk byggeri. Senest

med erhvervs- og økonomiminister

Fugtindikator (Gann måling): Fugtindikatoren

er et lille, elektrisk instrument med en

kugleformet målesonde. Med kendskab til

elementets middeldensitet kan fugtindholdet

bestemmes. Metoden anvendes kun som vejledning.

Bendt Bendtsens forslag, der skal forebygge

fugt og skimmelsvamp i boliger.

Forslaget består af tre dele: En obligatorisk

byggeskadeforsikring for private

bygherrer. Dernæst et krav i bygningsreglementet

om, at bygherren i

forbindelse med byggetilladelsen skal

redegøre for, hvordan materialer og

konstruktioner vil blive beskyttet mod

vejr og vind. Og endelig foreslås det, at

der fastsættes krav om maksimal fugtindhold

i nybyggeri og krav om måling

af dette.

Vi har allerede den nødvendige

viden

BIH hilser naturligvis forslaget og eventuelle

initiativer om øget kontrol velkommen,

da det kan være med til at øge

dokumentationen af kvaliteten, ligesom

det kan være med til at forebygge fejl og

mangler.

RF-måling: Den relative luftfugtighed måles i

et boret hul i elementet og kan ved hjælp af

desorptionskurver omsættes til fugtindhold i

elementet. Metoden er følsom over for svingninger

i temperatur, men er pålidelig under

ideelle forhold.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Dansk Beton · Nr. 4 · November · 2006


Men det er dog samtidig vigtigt at slå

fast, at øget kontrol og en forsikringsordning

i sig selv ikke løser problemerne

med fugt og skimmelsvamp. Det gør

derimod grundig planlægning og omtanke

fra første færd, og derfor opfordrer

BIH til, at dette prioriteres højere i

fremtidens byggeprojekter.

I dag har vi allerede den nødvendige viden

om, hvordan vi forebygger fejl, som

dem der opstår i forbindelse med manglende

udtørring. I BIH stiller vi denne viden

til rådighed for både udførende og

projekterende på vores hjemmeside.

Byggeri med hovedet under armen

Men hvad nytter det, hvis der ikke er afsat

tid og ressourcer til at udnytte denne

viden i byggeriet, og hvis elementhåndteringen

på byggepladsen foregår med

hovedet under armen? En væsentlig årsag

til problemerne er nemlig mangelfuld

udtørring, skødesløs omgang med

byggematerialer og dårlig planlægning.

Udtørringsmetoder:

Opvarmning og ventilation:

Ved opvarmning og ventilation

(varme på radiatorer og vinduer

på klem) vil den relative luftfugtighed

i bygningen ligge på op til

90%, hvis der ventileres kraftigt.

Ved denne metode vil udtørringen

forløbe relativt langsomt på grund

af den høje luftfugtighed.

Kondenstørrer:

En kondenstørrer fungerer som

et omvendt køleskab, hvor luften

suges gennem en kølefl ade, og

vandindholdet derved kondenserer.

En kondenstørrer skal have

afl øb til kloak. Der kan opnås en

relativ luftfugtighed på 40% i bygningen.

Ved denne metode vil udtørringen

forløbe middel hurtigt.

Adsorptionstørrer:

En adsorptionstørrer fungerer ved,

at luften suges gennem en absorbent,

der optager vandindholdet.

En adsorptionstørrer har fl ere

kamre, der regenereres efter tur,

og den skal have en lille ventilationsslange

til det fri for afl edning af

fugten fra regenereringsprocessen.

Der kan opnås en relativ luftfugtighed

på 10-20% i bygningen.

Ved denne metode vil udtørringen

forløbe hurtigt.

Hvis vi skal undgå disse problemer, må

logistikken på byggepladsen forbedres.

Samtidig skal den overordnede planlægning

og koordinering mellem de

forskellige håndværkere og underentreprenører

strammes op, så der allerede

i projekteringsfasen er afsat tid og ressourcer

til den nødvendige udtørring.

Byggeri med elementer gør det let at

lukke råhuset hurtigt for udtørring, mens

der samtidig kan arbejdes videre både

udvendigt og indvendigt, hvilket især i

vintermånederne er en stor fordel. Men

hvis tidsplanerne skrider på byggepladsen,

udnyttes disse fordele ved elementbyggeriet

ikke.

Hovsa-løsninger koster dyrt

Ansvaret for holdbare tidsplaner og løsninger

ligger hos de projekterende og

byggeledelsen, som i en tid med fart på

byggeriet kan fristes til at springe tiden

til udtørring over. Med risiko for at man

kommer til at betale en højere pris i sidste

ende. Blandt andet i form af dyre

udbedringer af fugtskader og problemer

med skimmelsvamp.

Derudover ender sorteper i mange tilfælde

ved de udførende håndværkere

eller leverandøren af elementerne, som

stilles i et ufortjent dårligt lys.

Grundig vejledning sikrer bedre

resultat

Alle byggeriets aktører har interesse i

at komme problemerne til livs, og hos

BIH arbejder vi derfor løbende på at

udbygge vores viden og værktøjer til at

gøre dette. På vores hjemmeside www.

bih.dk kan der for eksempel downloades

grundige vejledninger om metoder

til udtørring og fugtmåling i elementer af

letklinkerbeton.

Ved at behandle produkterne korrekt

har vi med det elementoptimerede byggeri

i dag alle forudsætninger for at

bygge både sundt og effektivt. Men der

må ske en ændring i både holdning og

handling, hvis elementbyggeriets image

skal styrkes fremover.

Læs mere på:

www.bih.dk under Teknik/Fugt

www.mst.dk. Arbejdsrapport fra

Miljøstyrelsen nr. 18, 2006: ”Afdampning

fra beton” af Jørn Bødker,

Teknologisk Institut.

Helvægge

og dæk af

letklinkerbeton

Elementproducenter

Betonelement 7010 3510

4100 Ringsted

EXPAN A/S 7637 7000

8600 Silkeborg

EXPAN A/S 7637 7000

6920 Videbæk

EXPAN A/S 7637 7000

5471 Søndersø

EXPAN A/S 7637 7000

6650 Brørup

EXPAN A/S 7637 7000

3310 Ølsted

Fårup Betonindustri A/S 8645 2088

8990 Fårup

Gandrup Elementfabrik A/S 9654 3800

9362 Gandrup

Gandrup Elementfabrik A/S 7693 9000

6580 Vamdrup

Give Elementfabrik A/S 7670 1540

7323 Give

Leth Beton A/S 9794 5511

7755 Bedsted Thy

Niss Sørensen & Søn A/S 9756 4222

7860 Spøttrup

Præfa-Byg 9895 1300

9750 Østervrå

Tinglev Elementfabrik A/S 7217 1000

6360 Tinglev

BIH – Sekretariatet:

Dansk Beton Industriforening

Elementfraktionen

Dansk Byggeri

Kejsergade 2, Box 2125

1015 København K

Telefon: 72 16 00 00

Telefax: 72 16 00 38

E-mail: Sekretariat@bih.dk

www.bih.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!