Kirke bladet - Linå kirke

sejs.svejbaek.kirke.dk

Kirke bladet - Linå kirke

Kirke bladet

NR. 3 - 2007 SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER

FOR LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK SOGNE

Memmingen

-et sted i Tyskland...

Side 2

»Kirke hos os

- hvad er vi til for?«

Side 4

Hilsen

til konfirmanderne

Side 6

Årets tema 2007:

Hellige køer

Side 12


2

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

Memmingen, et sted i Tyskland

Tyskland er da bare noget,

man kører igennem!

Noget, der skal overstås, før

man kommer til de store

feriesteder ved Middelhavet.

Sådan oplever mange danskere

vores store nabo mod syd. Det

har jeg også selv gjort, indtil

jeg ved et tilfælde mødte en

tysk familie, og dermed fik

venner, så det blev naturligt

at komme væk fra autobahn

og rastepladser, for at opleve

et anderledes og levende

Tyskland.

Familiefaderen er evangelisk

præst og blev for nogle år

siden forflyttet til Memmingen.

I ugen op til pinse, blev det

endelig tid til et besøg. Så snart

vi var på motorvejen ved Skanderborg,

sagde den venlige

dame på GPS’en »følg vejen«,

og dagen efter »drej til højre

ved næste afkørsel«. Vi var nu i

Memmingen en gammel middelalderby

langt nede i Bayern.

Kurt var blevet dekan her. Det

svarer til provst i Danmark.

Men vi var jo langt nede sydpå,

og der var alle de traditionelle

tegn på at vi var nået ned i den

katolske del af Tyskland. Mens

vi kørte rundt i byen for at finde

det rigtige sted, så vi mange

kirker. På torvet lå en domkirke,

og det var den, St. Martin,

opkaldt efter Luther.

Bag kirken lå kirkekontoret

med præstebolig i de to

øverste etager. Selve byen var

en indre bydel med bymur

omkring, og mange spændende

bygninger fra den sene

middelalder. Små gader med

brosten og huse der lukkede

sig trygt godt omkring en.

Et væld af små spændende

forretninger og torve med

boder, hvor de omkringboende

bjergbønder falbød deres

specialiteter.

Men hvorfor var de lutheranere

eller evangeliske, som de

selv kalder det?

For at finde forklaringen, skal vi

tilbage til 1500-tallets begyndelse.

På den tid var den dominerende

kirkeretning overalt i

Tyskland og store dele af resten

af Europa katolicismen.

Da Luther’s reformtanker begyndte

at slå an, var der en udpræget

tendens til, at gennemslagskraften

blev større jo

længere væk man var fra

Vatikanet i Rom. Således også i

det bayriske område, hvor der

var en stærk feudal adelstand

med magtfulde fyrster, der

sagtens kunne se deres fordel

i at erklære deres områder for

katolske. Men statsdannelsen

havde en noget anderledes

karakter dengang end den vi

kender i dag. Ud over det bayriske

område lå der spredt byer,

der var fri-byer (freistadt). Disse

byer var organiseret på vidt

forskellige måder, men ofte var

det som med Memmingen, at

der var et slags demokrati, hvor

de rigeste borgere i fælles skab

styrede byens ve og vel. Dette

bystyre bestemte at spørgsmålet

om reformation skulle

afgøres ved en »folkeafstemning«.

Så alle frie mænd blev

kaldt til møde på byens torv,


hvor det ved håndsoprækning blev afgjort, at

man ville være reformeret, og så var man det.

For kirken betød det, at man gik hårdhændet til

værks med at smide alle »katolske« dekorationer

ud, dog skånede man de fantastiske korstole,

sikkert fordi de på grund af byens status som

Freistadt, havde en lidt anden funktion end hvad

der eller var sædvane. Her havde byens rige

borger skab nemlig købt sig ind, for således at få

plads på første parket ved højalteret.

Men hvad så i dag?

Jo, den evangeliske kirke er under pres. Byen er

vokset langt ud over bymuren, og tilflyttere er

ofte katolikker, men der er alligevel stadigvæk

ca. 37.000 medlemmer i områdets evangeliske

kirker, hvilket svarer til lige knap halvdelen af

indbyggerne.

Man skulle tro, at der så ville være basis for stærke

økumeniske (fælles kirkelige) tiltag, men ved

et kirkejubilæum for nylig i St. Martin, trak den

katolske præst sit tilsagn om medvirken tilbage.

Gået på klingen indrømmede han, at biskoppen

havde forbudt ham deltagelse. Det er en torn i

øjet på den ka tolske biskop, at der i hans område

ligger denne »ø« af evangelister, og samarbejdet

er indskrænket til at prøve at vise hensyn i planlægning

af aktiviteter. Der har tidligere været ført

en »klokkekrig«, lige tåbelig fra begge sider, idet

man simpelthen ringede med kirkeklokkerne,

hver gang man vidste den anden part havde

brug for ørenlyd.

Der er altså med andre ord konkurrence.

Men konkurrencen bevirker også, at man anstrenger

sig, og har et særdeles aktivt udfarende

kirkeliv. En stor kirke som St. Martins, har også

helt konkret brug for aktiv støtte til at holde

alle faciliteter kørende, for selv om man som i

Danmark har kirkeskat, rækker beløbet ikke til

holde alle aktiviteter og bygninger kørende med

betalt arbejdskraft. Derfor er der stærkt brug for

folk, der gør noget enten i det lange løb eller bare

møder talstærkt op ved specielle arrangementer.

Men dette skærper måske netop tilhørsforholdet

til kirken.

Under alle omstændigheder kan det være

interes sant, engang imellem at dreje fra den

tyske motorvej. Der ligger oplevelser lige rundt

om hjørnet, også selv om alle byer tilsyneladende

hedder »ausfahrt«.

Erik Lindebjerg

3

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007


4

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

»Kirke hos os - hvad er vi til for?«

- interview med to menighedsrådsmedlemmer fra Linå

Linå menighedsråd har i foråret

taget hul på diskussionen

»Kirke hos os - hvad er vi til

for?«. Jeg har interviewet to

menighedsrådsmedlemmer

for at høre, hvad de tænker

om kirkens udfordringer og

opgaver - nu og i fremtiden.

»Henry Noer, hvad er i dag

de største udfordringer for

kirken hos os?«

»Den store udfordring er at få

folk i tale! Det vil sige, at folk får

åbnet øjnene for, at kirken er et

sted hvor de også må komme.

De er nemlig både velkomne

og ventet i kirken, fordi kirken

er for folket. Men folkekirken

skal ikke være en underholdningsindustri,

for kirken kan

alligevel ikke konkurrere med

underholdningsindustrien.

Vores opgave er en anden.

Men det skal dog ikke betyde,

at der ikke også godt må

foregå arrangementer i vores

kirke udover den almindelige

højmesse søndag formiddag.«

»Man taler meget om, at

kirken skal forny sig. Men

hvordan kan man forny sig i

kirken, uden at man samtidigt

giver afkald på kirkens tradition

og forkyndelse?«

»Forkyndelsen er kirkens

hovedformål – først som sidst.

Kirkens budskab er det vi skal

bevare, men budskabet skal

formuleres, så folk bliver interesseret

i at ville høre det.«

»Hvordan vil du kort formulere

det budskab, som du gerne vil

have skal gå igen i kirkens gudstjenester

og aktiviteter?«

»Det er budskabet om, at Gud

søger os mennesker og vil fællesskab

med os! Det er et budskab

vi til stadighed har brug

for at høre, både når livet går

godt og når livet er svært, og

når vi har problemer med livet.

Når jeg går til gudstjeneste er

det både for at lytte men også

for at vise taknemmelighed for

det liv, vi får lov at leve. Der kan

selvfølgeligt være vanskelige

perioder i ethvert menneskeliv,

men også der giver gudstjenesten

mulighed at bringe sine

sorger og bekymringer frem for

Gud og derigennem få lov til

at opleve trøst og opmuntring.

Vi kan nemlig stole på, at Gud

lytter til vore bønner.«

»Hvor ser du så gerne, at

vores kirke bevæger sig hen?«

»Det er et svært spørgsmål.

Den største udfordring er nok

den fremmedgjorthed folk

føler overfor kirken og dens

sprog. Men hvis folk oplever, at

kirken er for dem og åben for

dem, ja, så er den første forudsætning

vel indfriet for, at de

får lyst til at komme igen.«

»I nogle kirker rundt om i

landet afholder man noget,

man kalder ”Gudstjeneste

for begyndere”, hvor man på

almindeligt hverdagsdansk

forklarer folk, hvordan en

gudstjeneste forløber. Var det

noget, du synes, man skulle

gøre her i sognet?«

»Det er en god ide. Hvis man

får tingene udlagt og forklaret,

så vil man få indsigt i, hvorfor

vi gør, som vi gør, når vi

fejrer gudstjeneste. Den bedste

måde at komme fremmed-

gjortheden til livs er vel ved

at afmystificere det ukendte

og gøre folk kendt med det

gammel kendte.«

»Kaj Henning Hansen, hvor

ser du så gerne, at vores kirke

bevæger sig hen?«

»Jeg er meget enig med

Henry i, at vi skal holde fast

i søn dagens højmesse. Det

er udgangs punktet for hele

folkekirkens arbejde. Det

gælder både lokalt og nationalt.

Det er den, der skal holde

hos os fast på vores tro: at Gud

holder fast på os! Så kan vi

altid lave alt muligt ud fra det,

- forudsat vi holder fast ved

udgangspunktet. Jeg er villig

til at gå endog meget langt

for at eksperimentere og lave

”events” for at få folk til at bruge

deres kirke og dermed komme

oftere i kirken. Omvendt tror

jeg langt hen ad vejen, at folk

bruger deres kirke, når de har

brug for det. Og dem skal der

også altid være plads til.«

»Hvordan så du gerne at

menighedslivet ved Linå kirke

ser ud om 10 år?«

»Jeg så gerne, at der var mange

flere, der deltog aktivt i menighedslivet.

Det gælder både

flere som vil deltage i menighedsrådsarbejdet

og flere

som kunne hjælpe til omkring

kirkens mange aktiviteter.«

»Det, du tænker på, er dét

det frivillige arbejde omkring

kirken?«

»Ja, det er det. Vi kan ikke spå

om fremtiden, men vi kan

måske forudse, at der i frem-


tiden ikke vil være økonomi til at løfte de opgaver,

vi løfter i dag ved lønnede medarbejder.

Jeg forudser, at der i fremtiden vil være mere

brug for frivilligt arbejde, hvis opgaverne skal

løftes. Jeg tror, vi på meget langt sigt får skilt stat

og kirke ad. Det vil betyde, at den lokale kirke

i langt højere grad skal finansieres ved lokale

midler. Den udvikling må følges op med, at flere

frivillige skal føle ejerskab for deres lokale kirke -

for ellers så ender det hele i ingenting.«

»Det lyder lidt dystert! Tror du folket vil at

udviklingen skal gå i den retning?«

»Nej, det tror jeg egentligt ikke. Men det betyder,

at folk skal begynde at interessere sig mere for

deres kirke, og særligt for den kirkepolitik, der

føres i folketinget i dag og fremover. Skrækscenariet

er, at vi ikke kan opretholde en samlet kirke,

der er kirke for hele folket, og som er det sted,

hvor vi kan høre Guds ord.«

Jeg takker Henry Noer og Kaj Henning Hansen for

at de ville deltage i interviewet. Menighedsrådet

forsætter deres diskussion af emnet »Kirke hos os

– hvad er vi til for?« på deres møder i efteråret.

Sognepræst Sune Haubek

▲ Kaj Henning Hansen

▲ Henry Noer

5

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007


6

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

Hilsen til konfirmanderne

»I er jordens salt og verdens lys« skriver evangelisten Mattæus.

Det er Jesus, der siger det,

mens han står på et bjerg og taler

til en hel masse mennesker,

som er fulgt efter ham.

Han kender dem ikke og aner

ikke, hvem det er han taler til -

bortset fra, at han kan se, at det

i hvert fald ikke er de fine og

fromme. Der er nærmest hr. og

fru Jævn på skovtur.

Uden først at spørge om de tror

og hvor godt de tror siger Jesus

til folkeskaren, at de er Guds

salt og lys i verden.

De har ikke noget valg!

Når jeg læser teksten for jer, så

er det fordi det også er sagt til

jer. Og heller ikke I har noget

valg.

Jesus siger ikke, at I skal være

salt og lys.

Nej, han siger at I er det – sådan

som I er - med den finurlige

guddommelige ejendommelighed,

der er lagt ned i hver

eneste af jer! - Generte, frække,

sjove, tænksomme, temperamentsfulde,

bange. Det er jeres

liv og lyst og forskellighed

verden skal folde sig ud på.

Gennem jer skal verden lyse!

Det er jeres glød livet skal få

varme af.

Så lev og elsk og brug jeres

mod så langt det rækker.

Og bliv for Guds – og menneskers

– skyld aldrig, aldrig

ligeglade.

Det kan blive forfærdelig mørkt

og svært for jer. At vove at tro

på Gud giver ingen et garanteret

smertefrit liv. Og I mærker

sikkert, at mennesker tvivler

lige så tit som vi tror. For tro og

tvivl hører sammen. - Men bliv

aldrig ligeglade for da mister I

troen på lives guddommelige

betydning.

Og så er Fanden løs!

God vind ud i verden!

De bedste hilsener

Marianne Vigen Smolarz

Kl. 9.00: Øverst fra venstre: Anne Sørensen, Peter Skyum Larsen, Frederik Jakob Schmidt Jegsen, Christian Truelsen Elbæk Pedersen,

Kasper Hoffmann Rasmussen, Jesper Terkildsen. I midten fra venstre: Maja Smed Larsen, Niclas Hjorth Stjernholm, Johannes Iversen, Martin

Verner Kampmann, Rasmus Haunstrup Døssing, Jon Hickman, Signe Utoft Almar. Nederst fra venstre: Anne-Mette Glud Hjerrild, Emilie

Friis Velbæk, Lærke Højer Schultz, Martine Fløe Trillingsgaard, Cecilie Stecher, Rikke Arvedsen, Marie Øbo Larsen.


Kl. 11.00: Øverst fra venstre: Martin Remmer, Mark Lindorff, Christian Brødsgaard, Thomas Strange Hansen, Kasper Bro Rasmussen.

I midten fra venstre: Monica Møller Tranberg, Sophia Bjørnholt, Peter Brandt Andersen, Simon Vindfeld Jensen, Andreas Vemmelund

Jørgensen, Stine Hoffmann Rasmussen, Sofie Zilstorff Møller, Laura Krogh Fogt. Nederst fra venstre: Anne Marie Møller Salomonsson,

Mia Frost Rasmussen, Gro Gitz-Johansen, Sine Bjerg Ernshof, Mie Nyfeldt, Natasha Nass Kahr, Pernille Fogsgaard.

Kl. 13.00: Øverst fra venstre: Ann Cecilie Haurum, Frederik Skov, Alexandre Linnebjerg Moneron, Esben Jørgensen Bager, Frederik Borg,

Nicklas Just Nielsen, Rikke Hasager, Rasmus Bodholt Askman. I midten fra venstre: Camilla Jeppesen, Sebastian Preuthun Carlsen, Thomas

Frederiksen, Anders Bo Poulsen, Mark Bolin Tranekær, Martin Niekrenz, Alex Akshay Nielsen, Julie Carøe, Lisa Maria Dahl Sø Bøyesen,

Emma Louise Haupt Dybkjær. Nederst fra venstre: Line Anne Larsen, Emilie Bjørnekær Jespersen, Karoline Sanggaard, Pernille Bach

Kallesøe, Sophia Thomsen, Ditte Marie Kjærsgaard-Rasmussen, Mathias Bukh Vestergaard.

7

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007


8

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

Korene i Sejs-Svejbæk og Linå

Kom og syng med

Korene starter igen og der er også plads til dig

Korstart i Sejs-Svejbæk

Tirsdag den 4. september

kl. 14:30 begynder en ny Korskole

ved Sejs-Svejbæk kirke.

Korskolen er kirkens begynderkor

for børn på 4. klassetrin.

Alle børn på 4. klassetrin,

også børn der er bosiddende

i Sejs-Svejbæk, men går på

privatskoler andre steder, er

velkomne. Børnene lærer det

første år de grundlæggende

ting der kræves for at synge

i kor og vil herefter blive indsluset

i kirkens Børnekor, der

består af børn fra 5. klassetrin

og opefter. Der er korprøve

hver tirsdag i kirken fra kl.

14:30 - 15:30, og Korskolen vil

sammen med Børnekoret medvirke

ved ca. 6 gudstjenester

om året, først og fremmest ved

børne- og familiegudstjenester.

Nærmere oplysninger hos

Ingrid Bartholin Gramstrup,

tlf.: 25 15 33 12 eller e-mail:

ibartholin@gramstrup.org

Tirsdag den 4. september

kl. 15:45 begynder Børnekoret

ved Sejs-Svejbæk kirke en ny

sæson. Alle tidligere medlemmer

og også nye, fra 5. klassetrin

og opefter, der har lyst

til at prøve at synge i kor, er

meget velkomne. Børnekoret

øver hver tirsdag i kirken fra kl.

15:45 - 16:45.

Nærmere oplysninger hos

Ingrid Bartholin Gramstrup,

tlf.: 25 15 33 12 eller e-mail:

ibartholin@gramstrup.org

Korskolen i Linå starter fredag

den 7. september kl. 14:30 –

15:30. Korskolen er for børn

fra 3. – 4. klasse, der har lyst til

at synge i kirkekor. Der kræves

ingen særlige forudsætninger

for at komme i korskolen ud

over at have lysten til at synge

og møde flittigt til korprøverne

og nogle få gudstjenester

m.v. Der kører korbus frem og

tilbage fra Resenbro-området.

Børnekoret i Linå starter igen

fredag den 7. september kl.

15:45 – 16:45 og børnekoret

er for børn fra ca. 6. klassetrin

og der kører korbus frem og

tilbage fra Resenbro-området.

Ungdomskoret starter igen

tirsdag den 18. september kl.

19:00 – 21:00 i Sejs-Svejbæk

kirke. Ungdomskoret er en

fortsættelse af børnekoret,

men også nye medlemmer er

meget velkomne.

Koret øver ca. hver 14. dag.

Damekoret i Linå starter igen

tirsdag den 25. september kl.

19:30 – 21:30 i Linå sognehus.

Der kræves ingen særlige

forudsætninger for at være

med ud over at have lyst til at

synge og evnen til at synge nogenlunde

rent. Vi kan sagtens

være flere så nye medlemmer

som har lyst til at være med

i sangfællesskabet er meget

velkommen.

Nærmere oplysninger hos

organist Christian Holdensen,

tlf. 8685 3748 eller på mail:

chr.holdensen@wanadoo.dk

En lille flok ungdomskorsangere ved

Sminge Sø ▼


Kirkemusik

Torsdag den 20. september

kl. 19:30 i Linå kirke

Koncert med duoen »Restoration«,

Jette Rosendal, sang og

violin. Colin Booth, cembalo og

orgel.

Duoen blev dannet i 2003

og har siden turneret i både

England og Danmark og har

indspillet en CD med titlen

»O hører I ører«.

Jette optræder både som

sanger og barokviolinist og

Colin mestrer både cembalo og

orgel. Colin spiller på tro kopier

af originale instrumenter fra

1600-tallet. Colin er desuden

cembalobygger og har selv

bygget sine instrumenter.

Duoen brænder for at dele

glæden for den gamle musik

med publikum, og de lægger

stor vægt på at formidle musik

fra renæssancen og barokken

på en levende og engageret

måde. Colin Booth er cembalist

og cembalobygger gennem

mere end 25 år. Han har

udgivet 8 anmelderroste solo

cd’er med cembalo musik.

Jette Rosendal er Silkeborgpige

og solistuddannet sopran fra

Det Jyske Musikkonservatorium.

Hun har desuden studeret

et år i England , og det var også

her hun traf Colin, som hun

nu jævnligt samarbejder med.

Hun optræder i mange kammermusikalske

og solistsammenhænge

både i Danmark,

Tyskland og England og har 3

anmelderroste cd’er bag sig.

Jette er desuden uddannet

violinist med diplomeksamen

fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Det engelske ord »Restoration«

betyder »genetablering« og

henviser til genskabelsen af

noget, som tidligere har været

kraftigt nedtonet.

Der er fri entré til koncerten

▲ Jette Rosendal, sang og violin. Colin Booth, cembalo og orgel.

Søndag den 25. november

Sejs-Svejbæk kirke kl. 15:00

Vivaldis »Gloria« med

Sejs Koret og Gudenå Folkekor,

orkester og solister

under ledelse af Jørn Bendixen

Antonio Vivaldi har skrevet

denne flotte lille Messe, der

varer ca. ½ times tid.

Solopartierne synges af Bolette

Bruno-Hansen, alt (fra Den

Jyske Operas kor) og Anne Lise

Quorning, sopran (Sejs Korets

dirigent). Musikerne er »håndplukkede«

og resten af koncerten

kommer til at indeholde

instrumentale soloværker

af nogle af de medvirkende

musikere.

»Gloria« er en lovprisning af

Vor Herre, hvor tekst og musik

følges ad lige fra store flotte

korsteder til smukke/inderlige

passager – et lille velklingende

værk med stor fylde. Og både

fyldigt og flot bliver det, når de

to kor der tilsammen består af

ca. 70 sangere, fylder Sejs-Svejbæk

Kirkerum med fantastiske

stemmer og velklingende

musik.

Entré kr. 50.

9

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007


10

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

Højskoleeftermiddage og aftenmøder

Højskoleeftermiddag i Sejs-

Svejbæk kirke torsdag d. 13.

sept. kl. 14:15-16:30

»Fra den lille Sok til den store

SAK« ved Lise Søelund, Sejs

Der gives et overblik over en

af historiens største tænkere,

Søren Kirkegaard, fra såvel

en biografisk som filosofisk

vinkel. Vi ser i billeder, hvor den

lille Sok slog sine folder, og

hvor den store SAK foldede sit

tankeunivers ud.

Højskoleeftermiddag i Linå

Sognehus torsdag d. 27. sept.

kl. 14:15-16:30

»Om St. St. Blicher« ved lystfisker

Jøren Lysgaard Mikkelsen, Resenbro.

Fortælling om digterpræsten

Steen Steensen Blicher

samt ikke mindst dennes

forhold til naturen. Ligeledes

vil der blive oplæst historier på

jysk fra »Æ’Binnstouw«.

Sangaften i Sejs-Svejbæk

kirke onsdag d. 3. oktober kl.

19:30-22:00 ved sognepræst

Marianne Vigen Smolarz og

orga nist Ingrid Bartholin Gramstrup

En aften med gamle og nye

sange fra den nye højskolesangbog

– og med, hvad vi

ellers i fællesskab inspireres til

at synge og tale om. Vi lægger

op til en aften, hvor alle kan

give sit besyv med.

Højskoleeftermiddag i Sejs-

Svejbæk kirke torsdag d. 11.

okt. kl. 14:15-16:30

»Efterårshygge - Kom og vær

med til at synge efteråret ind!« -

ved kirkernes præster og organist

Christian Holdensen

Ønsk en sang fra den nye

højskolesangbog eller salmebogen;

hør en historie, spis en

kage og drik en kop kaffe/te. Vi

regner med en hyggelig eftermiddag

i hinandens selskab.

Højskoleeftermiddag i Linå

Sognehus torsdag d. 25. okt.

kl. 14:15-16:30

»Fornemmelse for Gud - Genbrug

af bibelske motiver i Torgny

Lindgrens forfatterskab« ved

Kirsten Andersen, lektor ved

Silkeborg Seminarium.

I den svenske forfatter Torgny

Lindgrens fortællinger og romaner

indgår bibelske motiver

på en humoristisk og overraskende

måde, så menneskeliv og

fornemmelse for Gud får dybde

og perspektiv. Torgny Lindgren

er medlem af det svenske

Akademi, de fleste af hans små

fortællinger og romaner er

oversat til dansk.

Højskoleeftermiddag i Sejs-

Svejbæk kirke torsdag d. 8.

nov. kl. 14:15-16:30

»Rejseberetning…« ved Henrik

og Olivia Køhler, Laven.

Olivia på 8 år har tilbragt 3

uger i Nordportugal med telt

sammen med sin far Henrik

Køhler, der er pædagog i Sejs

skoles SFO. De to har besøgt

vingårde langs Dourofloden,

spøgelsesbyer ved grænsen til

Spanien, været på fiskeriauktion

i Viana do Castelo. Først og

fremmest har de været sammen

uden mor og forstyrrende

søskende 24 timer i døgnet i 20

dage. Det er ligesom at dele en

hemmelighed sammen. Denne

eftermiddag deler de to ud af

deres hemmeligheder…

Højskoleeftermiddag i Linå

Sognehus torsdag d. 22. nov.

kl. 14:15-16:30

»Livet er en morgengave – et

causeri med alvor og humor« ved

fhv. sognepræst Poul Henning

Fromsejer.

Foredragets udgangspunkt er

Halfdan Rasmussens digt om

glæden ved at dyrke kruspersille

og purløg. Men hvad er liv-

et egentlig? Er det bare »et pust

i sivene«, som en anden digter

formulerer det? Hvordan får

livet indhold, mening, kvalitet

og hvordan kan vi bevare

livsmodet, når det går ned ad

bakke og vi mister det bedste

vi har? I et forsøg på at besvare

disse eksistentielle spørgsmål

kommer man i causeriet vidt

omkring i kirkens verden, men

også udenfor.

Tirsdag den 27. november kl.

19:30 i Linå Sognehus

»Adventsmøde«

Kom og syng med, og hør

om advents- og juletidens

sange og salmer. Voksenkoret

synger for. Kirketjener Dorthe

Træholt synger solo og organist

Christian Holdensen sidder

ved klave ret. Menighedsrådsmedlem

og lærer Eva Kjærgaard

Larsen læser julehistorier

og menighedsrådsformand

Lars Horsholt Pedersen

fortæller om hvor, hvordan og

hvorfor at han cyklede 587 km

på et døgn. En hyggelig aften

med musikindslag, oplæsning

m.v.

Højskoleeftermiddag i Sejs-

Svejbæk Kirke torsdag d. 6.

dec. kl. 14:15-16:30

»Galilei« ved fhv. højskolelærer

Erik Lindebjerg, Linå

Galilei formåede at tænke

helt nye tanker om videnskab.

Det gav ham mange fjender

blandt tidens lærde. Han så og

forklarede også universet på en

ny videnskabelig måde, derved

fik han kirkens som sin fjende,

og måtte stå skoleret for inkvisitionen

i Rom. Disse aspekter

og meget mere vil blive foldet

ud i foredraget.


Andre gudstjenester

Spaghettigudstjenesten

fredag den 7. september kl. 17:00

Spaghettigudstjeneste

onsdag den 10. oktober kl. 17:00

Allehelgenssøndag den 4. november vil der ved

højmessen i Sejs-Svejbæk kirke kl. 10:30 lyde lidt

flere musikindslag end normalt, som en markering

af netop denne søndags karakter.

Plejehjemsgudstjenester

Gudstjenester på Sejs Plejecenter

Tirsdag den 11. september kl. 10:30

ved Marianne Vigen Smolarz

Tirsdag den 9. oktober kl. 10:30

ved Sune Haubek

Tirsdag den 13. november kl. 10:30

ved Sune Haubek

Gudstjenester på Rødegaard

Onsdag den 12. september kl. 10:30

ved Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 10. oktober kl. 10:30

ved Sune Haubek

Onsdag den 14. november kl.10:30

ved Sune Haubek

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder i Linå

Torsdag den 6. september kl. 19:00

Torsdag den 4. oktober kl. 19:00

Torsdag den 1. november kl. 19:00

Menighedsrådsmøder i Sejs-Svejbæk kirke

Onsdag den 26. september kl. 19:00

Onsdag den 24. oktober kl. 19:00

Onsdag den 21. november kl. 19:00

Nøøøj det er for børn!!

Kom og hver med til en hyggelig formiddag sammen

med andre børn og deres mor eller far. Det

sker den sidste lørdag i hver måned i Linå kirkes

sognelokaler, kl. 9:30-11:00. Her vil vi synge,

høre historier, lege og spise lidt forfriskning evt.

egne madpakker. En god mulighed for at møde

andre familier i byen! Første gang er lørdag d. 29.

september.

Kontakt: Miriam Harrison – tlf. 86811651

Minikonfirmander

Minikonfirmander i Linå sogn

Den nye sæson 06/07 begynder i ugen lige efter

efterårsferien (uge 43) og løber frem til ugen lige

før påsken 2007 (uge 13). Vi udsender en invitation

til samtlige 3. klasses elever på Linå skole

og Resenbro skole omkring 1. september. Hvis

du bor i sognet og har et barn som går i tredje

klasse på en anden skole end de to ovennævnte,

så kan du tilmelde dit barn ved at e-maile eller

ringe til Sune Haubek på sune@haubek.dk eller

86841025. Sune Haubek

Minikonfirmandstart i Sejs-Svejbæk sogn

Efterårets minikonfirmander begynder i uge 37,

henh. onsdag den 12. og fredag den 14. september.

Der er velkomstgudstjeneste onsdag den

19. september kl. 19:00 for minikonfirmander og

familie. Tilmelding foregår via klasselæreren og

indkaldelse sendes direkte til deltagerne.

Minikonfirmandafslutning i Sejs-Svejbæk sogn

Søndag den 25. november kl. 10:30 holder

efterårets minikonfirmander afslutning. Minikonfirmanderne

deltager i højmessen med et lille

skuespil om kirkeåret, der hedder ”Fest, farver

og følelser”. Efter gudstjenesten er der et mindre

afskedsarrangement for hele familien og dertil

serveres lidt at spise og drikke.

Gamle minikonfirmander i Sejs-Svejbæk sogn

Torsdag den 29. november kl. 15:30 inviteres

4. og 5. klasse til et arrangement for gamle

minikonfirmander. Vi indleder med en minikonfirmandgudstjeneste,

dernæst er der æbleskiver og

saftevand, og til slut vil vi lave juleforberedelser.

Indbydelsen kommer via klasselæreren.

Indsamlinger

Linå kirke

September til Folkekirkens Nødhjælp

Oktober til Folkekirkens Ungdomskor

November til KFUM`S sociale arbejde i DK

Sejs-Svejbæk kirke

September til Baghuset og Kirkens Korshær

Oktober til Folkekirkens Nødhjælp

November til Viva Network ved Emily

og Patrick McDonald.

Du kan også SMS »kollekt« til 1277

- se også www.kollektliste.dk

11

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007


12

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

KK44's tema 2007: Hellige køer

KK44’s tema i 2007 er »Hellige Køer«. Det er et

bevidst tvetydigt tema; for hvordan skal vi forholde

os til hellige køer? Og hvad er en hellig ko i

virkeligheden?

En hellig ko er på den ene side noget, man ikke

må pille ved, noget man skal vise respekt eller

ligefrem underdanighed. På den anden side er

en hellig ko noget møg irriterende, irrationelt og

ubegrundet. Sidstnævnte slags hellige køer skal

nedlægges og slagtes. Men førstnævnte slags

hellige køer er der også – dem der skal respekteres.

En vigtig inspiration til temaet er den såkaldte

Muhammed-krise eller cartoon-krisen, som den

hed i resten af verden. Hos os handlede den om

ytringsfrihed, men i den arabiske verden handlede

den om respekt og mangel på samme.

I Danmark synes mange, at en religionsstifter,

som ikke kan tåle at blive gjort til grin i en

avistegning, er en hellig ko i værste forstand, som

i høj grad fortjener at blive gjort til grin. Hos os

gør vi grin med guder, ministre, præster, politifolk,

kassedamer, metrologer, rockere, feminister,

bøsser, blondiner, ligusterfascister, modstandernes

fodboldfans samt politikere af enhver slags

og af en hvilken som helst grund. Vi er et folkeslag,

som bruger ytringsfriheden til at holde os

muntre!

◄ Anton Vigen Smolarz's

svar på en hellig ko

Men er der slet ingen grænser mellem ytringsfrihed

og respektløshed? Hele Muhammed-krisens

forløb gav også anledning til selvbesindelse

og eftertanke. Er der virkelig ingen grund til at

dæmpe ytringsfriheden overfor visse religiøse

følelser eller disse følelsers genstand? Hvad er

religionsfriheden værd, hvis man ikke kan have

sin religion i fred for ytringsfriheden? Bare fordi

Jesus og hans far har det helt fint med vores form

for humor, er det jo ikke sikkert, at Allah og hans

profet har det på samme måde.

I øvrigt var en del kristne personer og organisationer

faktisk ude med støtte til de sårede muslimer.

Man skal ikke trampe på andre, når man

selv nægter at gå i Jesus-sandaler! Og må man

egentlig sidde på et alter eller vaske hænder i en

døbefont? Må man lege med alterbrødet?

Og hvad med døden eller seksualiteten? Skal

der ikke være grænser for mængden af vold og

porno i det offentlige rum? Skal promiskuøsitet

nu være mondænt? For nogle år siden var politisk

korrekthed meget ukorrekt. Men er slet ingen

politisk korrekthed korrekt?

Når man tænker over det, er der rigtig mange

vinkler og perspektiver på ’Hellige køer’, som

godt kunne trænge til en kærlig behandling. Det

er hele den vifte, KK44-ugen 2007 lukker op for.

Martin Ishøy


Kirke bladet

NR. 3 - 2007 SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER

FOR LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK SOGNE

Memmingen

-et sted i Tyskland...

læs mere på side 2

»Kirke hos os

- hvad er vi til for?«

læs mere på side 4

Hilsen

til konfirmanderne

læs mere på side 6

Årets tema 2007:

Hellige køer

læs mere på side 12

Nyt layout

Du holder lige nu første nummer

af kirkebladet med nyt

layout. Redaktionsudvalget

har gennem længere tid talt

om muligheden for at forny

kirkebladets layout.

Vi ville gerne

• forbedre læsevenligheden

• bruge farver

• have plads til flere billeder

Bladets grafiker, Skipper Smolarz,

var hurtigt med på idéen

og kom med et udkast. Redaktionsudvalget

var begejstret for

udkastet. Og lige nu kigger du

altså på resultatet.

Vi håber at kirkebladet fremover

vil blive læst og brugt

endnu mere end »det gamle«.

Har du kommentarer og/eller

idéer, så er du meget velkommen

til at kontakte redaktionsudvalget.

Kirkebladene lægges

også ud på kirkernes hjemmeside:

www.linaa-kirke.dk

www.sejs-svejbaek-kirke.dk

God læselyst!

Sejs-Svejbæk og

Linå Menighedsråd

En trofast

medarbejder

har fundet nye

udfordringer

Den 15. juni var Henning Nielsens sidste arbejdsdag på Linå Kirkegård.

Henning har de sidste 9 år haft sit virke i Linå, hvor han som en

dygtig gartner har passet og plejet afd. N, det midterste område på

Linå Kirkegård samt taget del i kirketjenesten i ferierne. Henning

har ligeledes trådt til i stedet for mig og den tidligere kirkegårdsleder

i vores fravær. Vi som kollegaer, publikum og kirkegængere

må vænne os til at denne venlige og kompetente mand ikke mere

er ansat her.

Dog er det en glæde for den danske folkekirke at han stadigvæk

er i systemet, idet han har fået ansvaret som kirkegårdsleder ved

Hørup Kirke i Kjellerup. Jeg vil ønske Hørup tillykke med valget af

Henning. Jeg kan love sognet vil have en reel og seriøs mand på

posten fremover.

Herfra vil jeg på kollegaers vegne ønske Henning tillykke med jobbet

og god vind fremover.

Jens Skovbjerg Hansen

Kirkebil og mødebil

Kirkebil til Linå

Der kører kirkebil til Linå kirke

de søn- og helligdage der er

gudstjeneste kl. 10:30.

Kirkebilen til Linå kirke starter

på Sen sommervej kl. 9:40 og

fortsætter gennem Resenbro

til Linå kirke. Hvis nogen bor

uden for ruten eller vil afhentes

i deres kørestol, ringer man til

Silkebus, tlf. 86 82 14 66, hvor

der i øvrigt indhentes nærmere

oplysninger.

Kirkebil til Sejs-Svejbæk

Det er Taxa fra Silkeborg, der

kører kirkebil til Sejs-Svejbæk

kirke de søn - og helligdage,

hvor der er gudstjeneste kl.

10:30 For at komme med

skal man ringe til Taxa senest

samme søndag kl. 9:00

tlf. 86 80 60 60 og aftale

nærmere for afhentning. Husk

at sige hvis der er brug for en

taxa med lift. Taxaen kører

tilbage kl. 11:45. Nærmere

oplysninger kan fås på kirkekontoret

tlf. 86 84 15 75

Mødebil til Linå & Sejs-Svejbæk

Mødebil til Linå sognehus og

Sejs-Svejbæk kirke. Hvis man

har brug for transport til og fra

møder, koncerter eller andre

arrangementer skal man ringe

til kirkekontoret, 86 84 15 75,

seneste dagen før for at aftale

nærmere.

13

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007


14

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

KIRKE hos os - www.kirkehosos.dk - DEBAT

AT VÆRE KIRKE /

AT VÆRE KLOVN

Det første udsagn er sikkert

uforståeligt for mange mennesker,

idet en kirke ikke er

et begreb man kan sige om:

»At være kirke«. Man kan sige,

hvordan det er at være klovn,

og det kommer der som bekendt

mange gange noget

sjovt ud af, i hvert fald når der

er tale om en cirkusklovn.

Jeg mener, når Lars Horsholt

Pedersen i sit indlæg i »Resenbro

bladet« nr. 63/07 sommer

2007 skriver, at nu skal der

gang i samtalen om det »At

være kirke«, er en ukorrekt

måde at udtrykke sig på.

Jeg går ud fra at L.H. Pedersen

udtaler sig på vegne af menighedsrådet

i Linå Sogn.

Svar på indlægget ”At være

kirke / At være klovn”

Tak for indlægget med ovenstående

titel. Det er altid rart, når

nogen reagerer på opfordring til

dialog og samtale.

I indlægget stilles der

spørgsmålstegn ved, om man

kan bruge vendingen »at være

kirke«. Vi mener fortsat, at det

giver god mening at bruge

denne vending. Men måske er

vendingen lidt indforstået... Når

vi bruger ordet »kirke« i denne

sammenhæng, tænker vi ikke

kirkebygningen af ”døde”

sten, men på alle, der bekender

Jesus Kristus som Guds søn og

som deres Herre og Frelser.

Allerede i 1836 skrev Grundtvig:

»Vi er Guds hus og kirke nu,

bygget af levende stene,

som under kors med ærlig hu

troen og dåben forene…«

(Salmebogen 323. vers 3)

Og i dag giver en søgning på

Det – der måske er tale

om, er hvordan samspillet

mellem eks.v. menigheden og

menigheds rådet kunne tænkes

at blive uddybet.

Det kunne være, hvilke mål og

hvilke målsætninger/delmål

menighedsrådet har for deres

virke i sognet. Hvordan deres

samspil med de ansatte i

sognet skal være fremover.

Hvordan kommunikationen

med menigheden evt. via

forskellige medier kunne være

(blive bedre!) o.s.v..

Jeg mener ikke det fremgår

klart af teksten, hvad der skal

ske fremover. Er det menigheds

rådet, som internt vil bruge

de forskellige værktøjer, de har

fået gennem materialet »Kirke

hos os« og haft på dagsordenen

i februar måned? Hvem skal

»at være kirke« godt 800 hits

på Google. Hvilket vidner om

at mange andre også bruger

udtrykket og beskæftiger sig

med dette vigtige tema.

For at være kirke i dag, er det

ikke vigtigt at beskæftige sig

med grænser. Det handler om

at grave brønde og om at lede

mennesker til en kilde. Kilden

er Jesus Kristus, og brønden er

Guds Ord. Det er det centrum,

vi skal koncentrere os om. Så

kan vi lade Djævelen om at

vedligeholde grænserne, så vi

ikke er dem, der fører den sorte

bog.

Gennem samtalen så vel

internt i menighedsrådet så vel

som med alle andre, vil vi gerne

prøve at finde frem til hvor

og hvordan der kan »graves

brønde« her i Linå Sogn.

Menighedsrådet har ikke

nogen fast plan for, hvordan

samtalen skal forme sig. Men

samtalen foregå i mellem?

Er det en dialog I mener kan

foregå gennem en opfordring i

»Resenbro bladet«, eller ligger

der mere substans bagved?

Hvordan vil I »være kirke«? Det

mener jeg ikke et menighedsråd

kan være eller for så vidt

skal være, det har vel aldrig

været meningen med et menighedsråd!

Vi bliver ganske vist spurgt

om vores mening. Den har

min mand også givet, og det

kom der indtil nu ikke noget

ud af. Så vi venter spændt på

den omtalte dialog i sognet

Linå, og om menighedsrådet

virkelig har interesse i »vore

holdninger, vore ideer, vore

drømme...« i Resenbro , Linå

Sogn.

Bente Lysgaard Mikkelsen

Dybdal Skovvej 63, Resenbro

nu har vi taget hul på den. Og

det finder vi væsentligt.

Når det er sagt, er kirkebladet

efter vores opfattelse ikke det

bedste medie til dialog og

debat, idet det udkommer så

relativt sjældent. Her er sognets

hjemmeside mere oplagt. Eller

samtale ansigt til ansigt f.eks. til

et sognearrangement.

En god samtale og konstruktiv

dialog er kendetegnet ved

viljen til at lytte og viljen til

at prøve at forstå den anden.

Mere end den er kendetegnet

ved at få den anden overbevist

om, at ens egne idéer og

synspunkter er de »rigtige«.

Vi glæder os til at forsætte

samtalen om »at være kirke« –

både internt i menighedsrådet

og med alle der har lyst at deltage

i samtalen.

Med venlig hilsen

Linå Menighedsråd


Kirkelig vejviser

Kirkelige handlinger

Dåb, vielse og begravelse

aftales med kordegnen og

den præst, der skal medvirke.

Fødselsanmeldelser afleveres

på eller sendes til kirkekontoret

senest to dage efter fødslen.

Husk forældrenes dåbsattester

og eventuelt vielsesattest.

Kirkekontor for Linå

og Sejs-Svejbæk

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1575

Kordegn Henrik Højen

e-mail: heh@km.dk

Åbent mandag - fredag 9-12:30,

torsdag dog 9-13 og 16-18

Sognepræster

Sune Haubek

Linåbuen 3, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1025

e-mail: sune@haubek.dk

Træffes bedst onsdag 18-19, tirsdag

og torsdag 10-11, fredag 17-18.

Mandag er fridag.

Marianne Vigen Smolarz

Georg Krügers Vej 2,

8600 Silkeborg

(indgang fra kirkens forplads)

Tlf. 8684 5705

e-mail: mvs@km.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag 18-

19, onsdag og fredag 11-12.

Mandag er fridag. Man er også

velkommen til at kon takte præsterne

uden for træffe tiderne.

Organister

Christian Holdensen

Tlf. 8685 3748

e-mail:

chr.holdensen@wanadoo.dk

Mandag er fridag.

Ingrid Bartholin Gramstrup

Mobil 2515 3312

e-mail:

ibartholin@gramstrup.org

Linå kirke

Kirketjener Dorthe Træholt

Tlf. 8684 1405

Mobil 4075 0463

Mandag er fridag.

Sognehuset i Linå tlf. 8684 1487

Sejs-Svejbæk kirke

Julsøvej 130,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 5559

Kirketjener Ulla Daugaard

e-mail: sejs-kirke@mail.tele.dk

Træffes i kirken, bedst formiddage.

Mandag er fridag.

Linå og Sejs-Svejbæk

kirkegårde

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1484

Kirkegårdsleder

Jens Skovbjerg Hansen

e-mail: linaa.kgd@mail.dk

Træffes tirsdag-fredag kl. 9:30-10:30

i Linå. Træffes onsdag kl. 12-15 i

Sejs-Svejbæk graverhus ved kirken,

tlf. 8684 5580.

Undervisningsassistent

i Sejs-Svejbæk

Lise Søelund, tlf. 8684 6170

e-mail:

lise_soelund@hotmail.com

Mandag er fridag.

Kirkebladet udgivet af

Linå menighedsråd, formand:

Lars Horsholt Pedersen,

tlf. 8680 2909

Sejs-Svejbæk menighedsråd,

formand: Flemming Østergaard,

tlf. 8684 6906

Redaktion

Henrik Højen, kordegn.

Sune Haubek, Linå.

Marianne Vigen Smolarz, Svejbæk.

Flemming Østergaard, Svejbæk.

Ulla Daugaard, Sejs.

Aage Hübertz, Svejbæk.

Lars Horsholt Pedersen, Skærbæk.

Erik Lindebjerg, Linå.

Ansvarshavende, dette

nummer: Henrik Højen.

Næste nummer udkommer

ca. 1. december 2007.

Sidste frist for stof hertil:

20. oktober 2007.

Kirkernes hjemmeside:

www.sejs-svejbaek-kirke.dk

www.linaa-kirke.dk

Trykt hos Ry Bogtrykkeri A/S

Tlf. 8689 1244

15

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007


16

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 3 - 2007

Gudstjenester

SEPTEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 2. september 09:00 09:00

12. søndag efter trinitatis Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 7. september 17:00 Spaghettigudstjeneste

Sune Haubek

Søndag den 9. september 10:30 19:00

14. søndag efter trinitatis Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 16. september 09:00 10:30

15. søndag efter trinitatis Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 23. september 09:00 10:30

16. søndag efter trinitatis Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 30. september 10:30 09:00

16. søndag efter trinitatis Sune Haubek Sune Haubek

OKTOBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 7. oktober 10:30 Høstgudstjeneste 10:30 Høstgudstjeneste

18. søndag efter trinitatis Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 10. oktober 17:00 Spaghettigudstjeneste

Sune Haubek

Søndag den 14. oktober 09:00 10:30

19. søndag efter trinitatis Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 21. oktober 10:30 09:00

29. søndag efter trinitatis Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 28. oktober 09:00 10:30

21. søndag efter trinitatis Sune Haubek Sune Haubek

NOVEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 4. november 10:30 10:30 musikgudstjeneste

Alle helgen. Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 11. november 09:00 10:30

23. søndag efter trinitatis Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 18. november 10:30 09:00

23. søndag efter trinitatis Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 25. november 10:30 10:30 minikonfirmanderne medvirker

Sidste søndag i kirkeåret Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 2. december 10:30 10:30

1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 9. december 09:00 10:30

2. søndag i advent Sune Haubek Sune Haubek

Følg med på www.sejs-svejbaek-kirke.dk og www.linaa-kirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines