USER MANUAL MATCH 500-1500 UPS - Metric

metric.no

USER MANUAL MATCH 500-1500 UPS - Metric

g

GE Digital Energy

Match

Uninterruptible Power Supply

500 - 1500 VA

GE Digital Energy

General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51

CH – 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44

Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Match UPS

Technology for the Digital World. ver 4.1 - DK


g

DK

BRUGERVEJLEDNING TIL

Match

Uninterruptible Uninterruptible Power Power Power Supply

Supply

500 500 - 1500 1500 VA VA

VA

GE Digital Energy

Læs omhyggeligt vejledningen igennem før installation og opstart af Match UPS. Opbevar

denne vejledning på et sikkert sted af hensyn til fremtidig brug.

INDHOLD

1 INDLEDNING ..................................................................................................2

1.1 Indledning

1.2 Sikkerhedsregler

1.3 Transport/opbevaring

2 INSTALLATION...............................................................................................2

2.1 Installationsregler

2.2 Installationsprocedure

3 DRIFT..............................................................................................................4

3.1 Start

3.1.1 Start, strømforsyning til stede

3.1.2 Start, strømforsyning ikke til stede

3.2 Anvendelse: Normal drift

3.2.1 Normale driftsbetingelser

3.2.2 Belastningsindikation

3.2.3 Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning)

3.2.4 Batteritest

3.2.5 Slukning

3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer

3.3.1 Oplader aktiveret

3.3.2 Normal drift

3.3.3 AVR aktiv

3.3.4 Batteridrift

3.3.5 Lav batteristand

3.3.6 Udskift batteri

3.3.7 Overbelastning

3.3.8 Høj temperatur

3.3.9 Programmeret nedlukning

4 KOMMUNIKATION .........................................................................................7

4.1 RS232-port

4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr)

4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr)

5 VEDLIGEHOLDELSE .....................................................................................7

5.1 Generelt

5.2 Sikringer

5.3 Batterier

5.4 UPS-konfigurationsværktøj

6 FEJLFINDING .................................................................................................8

7 SPECIFIKATIONER........................................................................................9

© General Electric Digital Energy. Alle rettigheder forbeholdes; gengivelse uden tilladelse er forbudt. Denne vejledning kan ændres;

producenten påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 1 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)


g

1.1 Inledning

GE Digital Energy

GE (General Electric) Digital Energy Match UPS er en ægte, afbrydelsesfri strømforsyning, der

beskytter dit udstyr mod alle former for strømforstyrrelser, herunder totalt strømsvigt.

1.2 Sikkerhedsregler

ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. UPS’en indeholder batterier. Apparatets

udgange kan være strømførende, også når UPS’en er frakoblet strømforsyningen.

UPS’en indeholder potentielt farlige spændinger. UPS’en må ikke åbnes, apparatet indeholder

ingen dele, som brugeren kan servicere.

Alt vedligeholdelses- og servicearbejde, herunder udskiftning af batterierne, skal udføres af

uddannet servicepersonale.

1.3 Transport / opbevaring

• Fabrikanten påtager sig intet ansvar for transportskader, når udstyret sendes i uoriginal

emballage.

• Opbevar UPS’en tørt, opbevaringstemperaturen skal ligge mellem -20 og +45°C. Hvis enheden

opbevares i en periode, der overstiger 3 måneder, opnås optimal holdbarhed, hvis

opbevaringstemperaturen ikke overstiger 25°C.

• Hvis enheden opbevares i længere tid, skal batterierne genoplades jævnligt. Tilslut enheden til en

stikkontakt:

- hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +30°C, skal batterierne genoplades i

24 timer hver 3. måned,

- hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +45°C, skal batterierne genoplades i

24 timer hver måned.

Emballagen indeholder en Match UPS, et (til Match 500) eller to kabler en CD_ROM samt denne

vejledning. Kontroller UPS’en for skader efter udpakning. I tilfælde af beskadigelse skal fragtføreren samt

købsstedet straks informeres herom.

VIGTIGT:

Før tilslutninger foretages og før Match UPS tilkobles, skal det kontrolleres at:

• ledningsnettets spænding er 220-240 Volt og 50 eller 60 Hz og

• det samlede effektbehov for det tilkoblede udstyr ikke overstiger UPS-enhedens mærkeeffekt

(anført på mærkepladen). (Se 6, fig. 1.)

2.1 Installationsregler

1 - Inledning

2 - Installation

UPS’en er beregnet til almindelig anvendelse i hjem og på kontorer.

• Beskyt UPS’en - i henhold til reglerne - med en 16A D-type sikring.

UPS’en skal forsynes fra en enfaset vekselstrømsstikdåse med jordforbindelse.

Forlængerledninger må ikke anvendes.

• Undgå placeringer med høj fugtighedsgrad, nær vand, i nærheden af varmekilder eller i direkte

sollys.

• Omgivelsernes temperatur må ikke overstige 40°C. Optimal batterilevetid opnås, hvis

omgivelsernes temperatur ikke overstiger 30°C.

• Det er vigtigt at ventilationsluften kan bevæge sig frit omkring og gennem enheden. Bloker ikke

udluftningshullerne.

• Tilslut ikke apparater som f.eks. elradiatorer, brødristere og støvsugere til UPS’en.

• Vær forsigtig ved tilkobling af laserprintere: kontroller at den nødvendige effekt ikke overstiger

UPS’ens kapacitet.

• Summen af lækstrøm fra UPS’en og de tilkoblede enheder må ikke overstige 3,5 mA.

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 2 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)


g

2.2 Installationsprocedure

fig. 1

1 2 3 4

1 Sluk for computeren og tag stikket ud af

stikkontakten.

2 Tag kablet af computeren (mærkespænding 250

Vac/10 A) og sæt dette kabel i hanstikket (2) bag på

UPS.

3 Med det/de medfølgende kabel/kabler kobles

computeren til apparatets udgange (4).

4 Sæt UPS’ens kabel i en vekselstrømsstikdåse med

jordforbindelse. Den grønne lysdiode 'on' (7, fig. 5)

blinker nu: der er strømforsyning, og batterierne

oplader. Hvis lysdioden ikke blinker, trykkes

kortvarigt på ‘I’.

Sandsynligvis lyser lysdioden ‘replace battery’;

lampen slukker så snart batterierne er opladet.

1 2 3 4 5

Match 500 - 700 Match 700L - 1500

6

GE Digital Energy

5 Det anbefales, at man lader UPS'en genoplade batterierne i cirka 2 timer. Du kan bruge UPS'en

uden først at oplade batterierne, men batterierne skal så muligvis oplades igen efter kort tid.

6 Til avancerede kommunikationsformål kan RS232 interfaceporten (3) tilkobles et

computersystem og/eller de interfacekort, der fås som ekstraudstyr, (5) kan tilføjes. Se kapitel 4.

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 3 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)

fig. 2

fig. 3


g

3.1 Start

Se venligst figur 5.

GE Digital Energy

3.1.1 Start, strømforsyning til stede

1 Tryk kortvarigt på 'I' (13) på tastaturet; lysdioden ‘on’ (der allerede blinker) vil nu lyse konstant.

2 Det udstyr, der er tilkoblet UPS, kan nu startes.

3.1.2 Start, strømforsyning ikke til stede

Hvis der ikke er strømforsyning til stede (kabel ikke tilkoblet, eller strømsvigt):

1 Tryk kortvarigt på 'I' på tastaturet og derefter

2 Tryk 'I' i 5 sekunder, indtil lydsignalet lyder.

Lysdioderne ’on’ og 'on battery' (12) lyser nu. UPS’en kører batteridrift: den aflader batterierne.

3.2 Anvendelse: Normal drift

3 - Drift

3.2.1 Normale driftsbetingelser:

• strømforsyning til stede,

UPS’en aktiveret,

• belastningen overstiger ikke UPS’ens kapacitet og

• driftstemperaturen er under alarmniveau.

3.2.2 Belastningsindikation (fig. 4)

1 Under normal anvendelse trykkes kortvarigt på 'I' på tastaturet.

2 Gule lysdioder blinker i 3 sekunder afhængig af belastningen (i

tilfælde af overbelastning blinker også “alarm' (8) lysdioden).

3.2.3 Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning)

Hvis denne funktion aktiveres, afbrydes UPS’en ved strømsvigt, når belastningen er mindre end

5% af maksimalbelastningen. På den måde forhindres unødvendig afladning af batterierne.

Enheden tilsluttes automatisk igen, når netforsyningen igen er etableret. Standardindstillingen for

tomgangsfunktionen er aktiv. Du kan ændre denne indstilling via RS232-porten ved hjælp af

softwaren, der medfulgte enheden (CD ROM, 5.4).

3.2.4 Batteritest

1 Under normal anvendelse trykkes på 'I' på tastaturet i et sekund.

2 Testen varer 4 sekunder. Se også 3.3.6.

3.2.5 Slukning

1 Tryk kortvarigt på ‘0’ (14) på tastaturet.

2 Hvis der er brug for elektrisk isolering, tages kablet ud af stikdåsen.

fig. 4

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 4 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)


g

3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer

o statusindikationer anvendelsesfunktion

! lavt prioriteret alarm unormale anvendelsessituationer

GE Digital Energy

!! højt prioriterede alarmer situationer hvor UPS’ens faktiske udgangsspænding ikke længere er

garanteret; der skal straks gribes ind.

Situation

on

o Oplader til (3.3.1) - - - - -

o Normal anvendelse

(3.3.2)

o AVR: Automatisk

spændingsregulering

(3.3.3)

⎯⎯⎯

alarm

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 5 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)

avr

⎯⎯⎯ - - - - -

progr.

shutd.

repl.

batt.

On

batt.

! Batteridrift (3.3.4) ⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯

!! Lav batteristand (3.3.5) ⎯⎯⎯ - - - - - ⎯⎯⎯

! Udskift batteri (3.3.6) ⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯

lyd-

alarm

- - - - -*

1x/8 s.

- - - - -*

1x/s.

!! Overbelastning (3.3.7) ⎯⎯⎯ - - - - - ⎯⎯⎯

!! Høj temperatur (3.3.8) ⎯⎯⎯ - - - - -

o Progr. nedlukning

forestående (3.3.9)

o Progr. nedlukning i gang

(3.3.9)

Funktioner og de dertil hørende indikationer, se 3.3.1–3.3.9

- - - - = med afbrydelser

⎯⎯ = konstant

* = kan nulstilles: tryk på ’I’ > 2 sekunder.

fig. 5

⎯⎯⎯ - - - - -

- - - - - ⎯⎯⎯

7

8

9

10 11 12 13 14

- - - - -*

1x/s.


g

3.3.1 Oplader aktiveret

Batterierne oplader, se 2.2.4.

3.3.2 Normal drift

Se 3.2.1.

GE Digital Energy

3.3.3 AVR (Automatisk spændingsregulering) aktiv

Den indgående strøms kvalitet er ringe, og AVR øger en for lav indgangsspænding eller

nedsætter en for høj spænding (se kapitel 7).

3.3.4 Batteridrift

Match’en bruger den energi, der er lagret i batterierne: se kapitel 7 ‘Batterier - autonomi’.

UPS’en lukker ned

• når batterierne er afladet (automatisk genstart) eller

• hvis der trykkes på 'O' på tastaturet (manuel genstart nødvendig) eller

• hvis computeren giver 'UPS shutdown' kommando (manuel genstart

nødvendig).

Nødtidsindikation (fig. 6)

Under batteridrift trykkes kortvarigt på 'I'. De 4 gule lysdioder viser i

3 sekunder den resterende nødtid for den faktiske belastning.

3.3.5 Lav batteristand (slut på nødtid)

Batterierne er næsten afladet. Styret nedlukning af

computerudstyret skal gennemføres inden for 1 minut.

3.3.6 Udskift batteri

Batterierne er dårlige. Alarmen slukker først efter næste batteritest: hvis batterierne enten er

opladet tilstrækkeligt (afladede batterier) eller udskiftet med et nyt sæt (slidte batterier).

3.3.7 Overbelastning

Den effekt udstyret kræver overstiger UPS’ens mærkeeffekt. Hvis overbelastningen varer ved

under batteridrift, vil UPS’en måske lukke ned.

3.3.8 Høj temperatur

Nedlukning på grund af for høj temperatur under batteridrift kan ske på grund af:

• ekstrem omgivelsestemperatur i omgivelserne,

• mangel på ventilation,

• overbelastning.

Når foralarmen lyser kontrolleres disse forhold for at undgå nedlukning eller skader. Hvis

temperaturen stiger yderligere vil UPS’en:

• hvis den kører på ledningsnettet: afbryde batteriladeren,

• hvis den kører på batteri: afbrydes helt. Udgangsspænding er ikke længere til stede!

3.3.9 Programmeret nedlukning

UPS overvågningssoftware gør det sikkert muligt at programmere en 'hvileperiode' for UPS’en

ved at sende to kommandoer til UPS’en:

• luk ned efter # minutter (blinkende lysdiode) og derefter,

• luk ned i # timer (konstant lysende lysdiode).

Den programmerede nedlukningsproces kan annulleres:

- tryk 'I' i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og aktivere UPS’en,

- tryk '0' i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og afbryde UPS’en.

fig. 6

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 6 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)


g

4.1 RS232 Port (fig. 7)

GE Digital Energy

RS232 Port er en interfaceport med stik (9-bens, Sub-D, hanstik) der muliggør avanceret kommunikation

mellem UPS’en og computeren (interfacesæt nødvendigt).

Vi anbefaler stærkt kun at anvende originale GE Digital Energy software produkter sammen med

RS232 interfaceporten.

fig. 7

Ben # Funktion

1 RS232 indgang (UPS nedlukning)

2 RS232 udgang

3 Ingen funktion

4 Plug and Play

5 Fælles

6 Ingen funktion

7 Lav batteristand

8 UPS tilkoblet

9 Strømsvigt

4.2 Relay Interfacekort (ekstraudstyr)

Kortet er udstyret med potentialfrie omskiftere til følgende alarmtilstande:

• strømsvigt,

• lav batteristand.

Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet.

4.3 SNMP Interfacekort (ekstraudstyr)

Med dette kort kan datainterfacen tilkobles direkte til et Ethernet netværk.

Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet.

5.1 Generelt

Match UPS er praktisk talt vedligeholdelsesfri: Sørg for korrekte omgivelser og hold ventilationshuller fri

for støv.

Læs venligst 2.1.

5.2 Sikringer

Hvis indgangssikringen (1, fig.1) er defekt skal den udskiftes med en kompatibel sikring af samme mærke

og type: FERRAZ TISP 5x20 eller LITTLEFUSE 215 5x20 eller WICKMANN 19181 5x20

Mærkedata for sikringer: se kapitel 7.

5.3 Batterier

Batteriets levetid er op til 6 år.

Da et sundt batteri er afgørende for UPS’en, giver 'I' på tastaturet mulighed for at foretage en hurtig

batteritest (se 3.2.3). Når batteriets tilstand er kritisk, afgives en 'replace battery' (udskift batteri) alarm.

Lad forhandleren udskifte batterierne så hurtigt som muligt.

5.4 UPS-konfigurationsværktøj

4 - Kommunikation

5 - Vedligeholdelse

Med UPS-konfigurationssoftwaren, der blev leveret med enheden på CD-ROM, kan du ændre

indstillingen af auto-off funktionen (3.2.3).

Indsæt CD-ROM’en i din computer og

1. Vælg RUN fra menuen Start

2. Indtast a:\conftool (indtastes det relevante drevbogstav (f.eks “d”))

3. Tryk ENTER

Se også README.TXT.

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 7 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)


g

GE Digital Energy

Når der opstår en fejl, skal de eksterne faktorer først kontrolleres (f.eks. tilkoblinger, temperatur, fugtighed

eller belastning) for at fastslå om problemet skyldes enheden selv eller omgivelserne. Check derefter

indgangssikringen – den er måske sprunget. Hvis det er tilfældet, skal den udskiftes (se 5.2) og du

forvisser dig om, at nødstrømsforsyningen (UPS) ikke er overbelastet.

Følgende skema skal kun opfattes som en enkel fejlfindings-checkliste; kontakt forhandleren eller gå ind

på www.gedigitalenergy.com hvis den foreslåede løsning ikke klarer problemet, eller hvis oplysningerne er

utilstrækkelige til at løse problemet.

PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING

Tilkoblet udstyr virker ikke

korrekt, lydalarmen lyder

konstant

Indgangssikring udløst

UPS’en vil ikke slå om til normal

drift, lysdioden 'on' bliver ved at

være tændt (oplader ikke

aktiveret)

UPS’en vil ikke skifte til normal

drift, lysdioden 'on' blinker

UPS’en vil ikke skifte til

batteridrift

Overbelastning medfører

nedsat udgangsspænding

Nedsæt belastningen

Overbelastning Nedsæt belastningen, se 5.2,

udskift sikring

Systemfejl Kontakt forhandleren eller gå ind

på www.gedigitalenergy.com

Kabel ikke tilkoblet Læs 2.2 'Installation'

Kablet tilkobles

Strømløs stikdåse, eller

forsyningsspændingen <

ca. 187Vac, eller

forsyningsspændingen ofte

uden for toleranceværdierne

Kontakt en elektriker.

Batteristart er mulig: se 3.1.2

UPS for høj temperatur Læs 2.1

Lad UPS’en køle ned

Indgangssikring udløst Se ovenfor

Forsyningsspænding mellem

165-187Vac

UPS’en automatisk afbrudt Nedlukning efter ekstern

(software) kommando

Lysdioden 'replace battery'

lyser, intet lydsignal

6 - Fejlfinding

Kontakt en elektriker

Batterierne brugt Lad UPS’en genoplade

batterierne

Systemfejl Kontakt forhandleren eller gå ind

på www.gedigitalenergy.com

Vent til strømmen kommer igen

UPS for høj temperatur Læs 2.1

Lad UPS’en køle ned

Strømsvigt, batteri afladet Vent til strømmen kommer igen

Belastningen er < 5% af den

maksimale belastning, og der er

ingen netstrøm til stede

(funktionen ”tomgangsnedlukning”

er aktiv, se 3.2.3)

Hurtig batteritest lige efter

installation eller strømsvigt

Hurtig batteritest viser lav

batteristand

Vent til strømmen vender

tilbage

Lad UPS’en genoplade

batterierne

Læs 5.3, få batterierne udskiftet

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 8 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)


g

7 - Specifikationer

GE Digital Energy

Match model : 500 700 700L 1000 1000L 1500

Mærkedata

Voltampere (VA), : 500 700 700 1000 1000 1500

med computertypebelastning

Watt (W) : 300 420 420 600 600 900

med resistiv belastning

Indgang

Indgangsvekselspænding : 220-240 V

Indgangsvekselspænding, område : 165-275 V, strømforsyning

Maks. indgangsvekselspænding : 350 V (over 275 V batteridrift)

Min. startvekselspænding : 187 V (ved alle belastninger)

Indgangsfrekvens : 50 Hz eller 60 Hz

Indgangsfrekvensinterval : nominel ± 2,5 Hz

Strømforbrug uden belastning,

normal drift : typisk 7 W (500-700) eller 12 W (700L-1500)

Indgangsstrøm (A) : 2,8 4,0 4,0 6,0 6,0 8,0

Indgangssikring (A) : 5 5 5 10 10 10

Udgang

Udgangsvekselspænding : 230 V (passer til 220-240 V belastninger)

Udgangsvekselspænding, tolerance : nominel ± 2% (batteridrift, RMS-værdi)

Udgangsfrekvens : 50 Hz eller 60 Hz (autosensing)

Udgangsfrekvens ved

batteristart : sidst målte frekvens (fabriksindstilling 50 Hz)

Udgangsfrekvens, stabilitet : < ± 0,1 Hz (batteridrift)

Udgang, kurveform : sinus

Effektfaktor : 0,6 (0,7 ved 90% belastning)

Overførselstid : typisk 4 ms.

Buck/Boost spændingsregulering : ved 165-275 V indgangsspænding: udgangsspænding 190-254 V

Batterier (mærkedata ved 25°C)

Nominel spænding (Vdc) : 12 24 36 36 36 36

Antal x kapacitet (Ah) for batterier : 1x7 2x7 3x12 3x7 3x12 3x12

Type : 12 V, syretætte, vedligeholdelsesfrie

Levetid : op til 6 år (afhængig af anvendelse)

Genopladningsstrøm : 3 A

Opladningstid til 90% kapacitet

(timer, ca.-angivelse) : 2 2 2 2 2 2

Nødtid: driftstid i minutter

ved typisk belastning (75%) : 7 12 40 13 28 16

VA / Watt

100/ 60 42 84 190 120 190 190

300/180 10 26 70 41 70 70

500/300 4 13 41 23 41 41

700/420 - 8 30 15 30 30

1000/600 - - - 8 20 20

1500/900 - - - - - 10

Generelt

Vægt (kg) : 7,2 10,0 20,8 16,5 20,8 20,8

Dimensioner (HxBxD, mm)

Match 500-700 : 144 x 155 x 350

Match 700L-1500 : 225 x 180 x 360

Kabinet/tæthedsgrad : stål - plastik / IP20

Omgivelser

Sikkerhed : EN 50091-1-1

Elektromagnetisk kompatibilitet : EN 50091-2

Omgivelsestemperatur : -10 til +40°C

Lydniveau ved 1 meter : < 35 dB(A)

Maksimal relativ luftfugtighed : 95% (ikke-kondenserende)

LX: OPM_MAE_XXX_0K5_1K5_XDK_V041 9 GE DE Match 500-1500: brugervejledning 4.1 (DK)

More magazines by this user
Similar magazines