Download Drager og Dæmoner Kandra - Verden Hinsides

verden.hinsides.dk

Download Drager og Dæmoner Kandra - Verden Hinsides

w@w

findes i affaldet, kan komposten bruges direkte

som gødning elter bare et par år. At være skraldemand

er naturliryis ikke noget velansetjob, men

nødvendi gt, og Mdet i Kandra afl ønner sine skraldemænd

godt, bl.a. med ethus et godt stykke uden

for byen, så byen kan slippe for at have dem

boende inden for murene.

Hvis man derfor savnmenligner Ibndra meden

by i middelalderens Europa, så er den et under af

renhed. Vist er der en vis hørm nrndt om i byen,

men den er langt fra så fæl som i virkelighedens

byer.

ORDEN OG OPSYN

Kommandanten har ansvaret for IGndras forsvar

og bevogtning. Byvagten, der i daglig tale bare

kaldes 'vagten', er Kandras politistyrke. De patruljerer

i byens gader og på dens mure om

dagen for at forhindre ballade, slagsmål, tlveri - og

andre lovbrud og om natten for at kunne stoppe

indbrud og brande.

I Kandra patruljerer 6 patruljer på gaderne om

dagen. Hver patrulje består af 4 mand. Hver port

har 8 vagtfolk og I befalingsmand. Om natten

patrulj erer 2 patrulj er med 4 mand på gaderne, og

der er 3 mand samt 1 befalingsmand ved hver

port. Dagspatruljeringen begnder kl. 6 om morgenen.

På den tid åbnes ogpå byens porte. De lukkes

igen kl. 9 om afteneo, og derefter kan kun gående

lukkes ind

- og med noget besvær også heste -

via de små døre, der findes i Nørre Port og Søndre

Port. Efter midnat skal man have meget gode

grunde parat for at blive sluppet ind i byen.

Bemærk at befalingsmændende ved portene

ikke er nogle dumrianer. De er dygtige mænd med

et godt omdømme, der har vist sig i stand til at

kunne træffe alle de beslutninger, der kræves af

en vagthavende befalingsmand. Man må finde på

en virkelig god løgahistorie, hvis de skal hoppe på

den. Og de holder sig hellere til det sikre og

velkendte fremfor det usikre og ukendte. Bemærk

også at vagternes forlægninger ligger klods op og

ned afbyportene. Er det nødvendigt kan en befalingsmand

i stor hast skalfe et par ekstra vagter,

der kan følge ned som eskorte.

Patruljerne på gaderne overgår til natpatrufering

ved titiden om aftenen, hvor de fleste værtshusgæster

er gået hjem, og hvor langt de fleste

allerede har lagt sig til at sove.

Murene ovenåges af to-mands patruljer - om

dagen aftremands - 6n fra hver port- om natten

en pahulje fra vagtkvarteret.

De store veje til og fra Kandra er de såkåldte

Rigsveje, der patnrljeres af Garden. Garden er

den kongeligt vagt, som bl.a. står vagt ved kongens

slot. Disse vagtpatruljer består af 8-12 golda-

6

terfra Garden underkomando afen lØjtnanteller

kaptajn.

SL-PE,RSONER

I teksten er omtalt en hel del SLpersoner. Hvis

men ser nærmere på dem, vil man se, at de ofte har

høje grundegenskaber og færdighedsværdier,

hvilket kan virke uretfærdigt. Men husk på at

disse trærsoner har levet og overlevet længe, og at

de derfor har været i stand til at sikre sig vigtige

og magtfulde poster i Kandra. De er kort sagt

meget specielle personer.

ABNINGSTIDER

De fleste håndværkere i l{andra arbejder fra otte

om morgenen til fem om a{tenen med godt en

times pause midt på dagen. Men allerede efter

klokken fire om eftemiddagen kan det være svært

at få fat på en håndværker, da de fleste vil være

helt færdige med deres arbejde til klokken fem,

når de skal slutte dagens arbejde. Butikkerne

åbner omkring klokken ni om morgenen og har

derefter åbent til seks eller s1ru om aftenen. De

håndværkere, der både har eget værksted og forretning,

begynder klokken otte i selve værkstedet,

men åbner først for salget klokken ni. Værkstedet

og produktionen fortsætter stort set til klokken

fem. - hvis de da ikke albrydes af kunder - og

derefter holder forretningen åbent for salgi yderligere

to timer.

Akademikere og andre med mere'lærde'professioner

har ingen egentlige arbejdstider. De tager

imod deres kunder, når det passer dem. De er

heller ikke så aIhængige af dagslyset for at kunne

arbej de, og deres kunder er i m.ange tilfælde håndværkere,

der jo har deres eget arbej de at tænke på.

TOID OG SKAT I KANDRA

De, der bringer varer ind i lGndra for at sælge

dem der, må betale told, mens de, der bor i selve

byen, slipper for told, men i stedet må de betale

skat.

Indtægterne fra skatt€n ogafgifterne bruges til

at opretholde Byvagten og alle de ØvÅge af byens

orgarrisationer og til vedligeholdelse af bymuren,

portene, rådhuset samttil envis gradogsåtil drilt

af Akademiet. Det medfprer jo en vis beskyttelse

(nod rwere f.eks.) at bo inden for byens mure, og

markederne trækker jo kunder til, så det er bedre

at sælge inde i byen end udenfor. Toldafgiften

plejer at være 2-3Vo af det indførtes værdi.

De , der bor i byen og betaler skat der, må indføre

varer til eget forbmg frit. Den, der misbnrger

denne ret (og smugler for andre) risikerer at miste

sit borgerbrev og blive emidt ud af byen. Kun

More magazines by this user
Similar magazines