Høringssvar. Opgradering af strækningen Hobro - Banedanmark

bane.dk

Høringssvar. Opgradering af strækningen Hobro - Banedanmark

Svenstrup Samråd har diskuteret Banedanmarks forslag om kommende krydsning af

jernbanen i Svenstrup. Banedanmark foretrækker en viaduktløsning over banen med udkørsel

syd for den tidligere station, hvilket Svenstrup Samråd betragter som værende en

særdeles uhensigtsmæssig løsning.

1.) En viadukt vil virke som en kolos og skæmme byen.

2.) Larmen fra bilerne vil uhindret forplante sig til omkringliggende kvarterer.

3.) Bilisterne vil kunne se direkte ind i de berørtes villaer.

4.) Udmundingen i Hobrovej med en daglig trafik på 10.000 - 12.000 bilister vil komme til

at ligge umiddelbart efter et sving på Hobrovej, hvor der kan opstå særdeles farlige

situationer.

Svenstrup Samråd har undersøgt de alternative muligheder for en mere naturlig og

hensigtsmæssig krydsning. Med fuld enighed fra Samrådets medlemmer og 100% opbakning

fra beboerne på Svenstrup Banevej foreslås følgende løsning af opgaven: Dall Møllevej føres

fra øst under den nuværende overkørsel og foreslås ført op mod Hobrovej i en S-formet bue i

det hidtidige parkeringsareal nord for stationen. ( Den S-formede bue er en næsten identisk

kopi af Banedanmarks nuværende forslag om udfletning i Hobrovej syd for den gamle station.

) Det konstateres, at afstanden mellem banearealet og Hobrovej her er større end i

fredsskoven syd for den gamle station, så udfletningsarealet er ikke blevet mindre. Der vil

naturligvis skulle nedlægges et antal parkeringspladser, der som erstatning umiddelbart

vil kunne etableres syd for den gamle station, hvor Banedanmarks nuværende forslag til

udfletning er i tankerne. Til- og frakørsel til dette parkeringsareal kan ske ad den

allerede eksisterende ensrettede busvej. Man vil endvidere kunne tilpasse parkeringsbåsene

med hensyntagen til beplantningen i fredsskoven.

Der skal ud fra dette forslag ikke eksproprieres private arealer til erstatningsvej, da de berørte

arealer er h.h.v. Banedanmark og Kommunes Kommunes.

Dall Møllevejs udkørsel til Hobrovej vil ikke kunne ske direkte over for Godthåbsvejs

nuværende udmunding i Hobrovej, men dette er dog teknisk muligt.

Svenstrup Samråd håber på Banedanmarks forståelse for vore forventninger til en smidig og

æstetisk løsning af krydsningen af banen med mindst mulig gene for beboerne og

trafikanterne.

Medfølgende findes en principtegning til illustration af vort forslag.

På vegne af SVENSTRUP SAMRÅD

Alex Vestergaard


Trine Vejlskov Jensen (TVJ)

Sendt: 13. januar 2012 20:39

Til: hobro-aalborg

Emne: Nej til 160 km/t

Timemodellen. Er det ikke den, der går ud på, at en togrejse skal kunne klares på en time

mellem byerne København-Odense, Odense-Aarhus eller Aarhus-Aalborg, landets fire største

byer? De to første strækninger er på 160 og 169 km, hvor toget allerede i dag på Sjælland og

Fyn må køre med 180 km/t. (Det samme gælder forøvrigt Randers-Hobro.)

Mellem Aarhus og Aalborg er der kun 140 km. Skal toget så sætte farten ned efter Aarhus, fordi

det SKAL tage en time til Aalborg?

Når turen nu omsider kommer til Hobro-Aalborg-strækningen, skal det ikke være en halvhjertet

sekundaopgradering til 160 km/t.

180 km/t, tak!

Med venlig hilsen

Henrik Nilsson

Aalborg

1


Fra: Betina Søreide (BSRI)

Sendt: 13. februar 2012 07:54

Til: Lene Lund Wandel (LEW)

Emne: VS: Opgradering Hobro-Aalborg ... Vedr. Skørping

Kære Lene

Vil du kvittere for modtagelsen af denne som et høringssvar.

Mvh

Betina

Fra: Ejvind & Else Bøg Kristensen [mailto:ejel@mail.dk]

Sendt: 12. februar 2012 19:18

Til: hobro-aalborg

Emne: Opgradering Hobro-Aalborg ... Vedr. Skørping

Hej.

Vores mening til opgarderingen er her kort oplyst:

Tilvalg 1:

Gangbroen nord for stationen kan forlænges til Egholmsvej inden for banens arealer.

Vores mening er, at det er total unødvendig, da der ikke bor særligt mange

mennesker på Egholmsvej, og at gåvejen til byen/stationen er den sammen som

idag - før der etableres viadukt m.m.

Tilvalg 2:

Etablering af en gangtunnel ved Himmerlandsvej, vil berøre de samme arealer, som ved etablering af en

gangbro.

Vores mening er, at det skal være en gang og cykel tunnel, da der er

utroligt mange skolesøgende børn, der kommer fra den nordøstlige del af byen.

De slipper så for at skulle krydse både Møldrupvej og Jyllandsgade, når de cykler

fra skole.

Men venlig hilsen

Ejvind Kristensen & Else Bøg Kristensen

Gl. Skørpingvej 29

9520 Skørping

file://E:\Høringssvar Hobro - Aalborg\Høringssvar Nr. 3 VS Opgradering Hobro-Aal...

Page 1 of 1

06-06-2012


Trine Vejlskov Jensen (TVJ)

Sendt: 18. februar 2012 10:13

Til: hobro-aalborg

Emne: tunnelløsning

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Fuldført

Når projekterne skal i licitation, forventer vi, at både tunnel- og broløsningen bliver gennemarbejdet og

udbudt!

Vil man, hvis samlede licitation bliver billigere end antaget p.gr.a. ledig kapacitet hos entreprenørene, evt.

bruge

den forventede besparelse til tunnelløsningens merpris, hvis samlede udgift mere eller mindre kan

indeholdes i

det principielle tal kr. 200mill.? Det er en katastrofe, hvis Banedanmark får lov til gennemførelse af den

famøse broløsning!!!!

Susanne og Alex Vestergaard

Svenstrup Banevej 25

9230 Svenstrup

1


Rådet for Bæredygtig Trafik

Nørrebrogade 39, 1. tv.

2200 København N

baeredygtigtrafik.dk

Banedanmark

Anlægsudvikling

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Høringssvar. Opgradering af strækningen Hobro-Ålborg

Roskilde, den 23. februar 2012

Rådet for Bæredygtig Trafik tillader sig hermed at fremkomme med bemærkninger til 2. høring om

ovennævnte projekt, idet vi er klar over, at høringen primært omfatter miljøredegørelsen.

Imidlertid fandt 1. høring sted allerede i 2010, og i mellemtiden er der sket væsentlige ændringer i

forudsætningerne for det oprindelige projekt.

Dette omfattede egentlig alene en opgradering af banens højest tilladte hastighed fra 120 til 160

km/t. som et led i den såkaldte timemodel, der bl.a. indebærer 1 times rejsetid mellem Århus og

Ålborg. Siden er der truffet politisk principbeslutning om elektrificering af alle hovedbaner

startende med strækningen Lunderskov-Esbjerg, ligesom det er besluttet at indføre det nye

signalsystem ERTMS bl.a. mellem Hobro og Ålborg med implementering allerede i 2016-18.

En opgradering fra 120 km/t. til blot 160 km/t. finder vi under alle omstændigheder uambitiøs, selv

om man derved lige kunne ”snige” sig ned på den ønskede times rejsetid. Selv om det i

Banedanmarks baggrundsmateriale er anført, at det er ”vurderet ud over projektets rammer at

forberede broer, stationsanlæg m.v. til hastigheder over 200 km/t.”, skinner det dog igennem flere

steder i materialet, at en senere opgradering til i hvert fald 200 km/t. ikke er umulig.

Vi mener derfor, at en ombygning af strækningen til 160 km/t. ikke længere tjener noget formål, og

skal foreslå, at der allerede nu satses på mindst 200 km/t. kombineret med ERTMS og forberedelse

af elektrificering ved opsætning af master. Nye eltog vil formentlig være anskaffet, før

opgraderingen af strækningen er færdig, men fuld eldrift forudsætter naturligvis også

elektrificering mellem Fredericia og Hobro.


Endelig gør vi for en ordens skyld opmærksom på, at hele stationsanlægget i Skørping inkl. det

tidligere postkontor, så vidt vi ved, er fredet, hvorfor gangbro og elevatortårne vil være

ødelæggende for helhedsindtrykket.

Rådet for Bæredygtig Trafik er klar over, at det foreslåede ændrede projekt kræver politisk

tilslutning, men vi stoler trygt på Banedanmarks saglighed og fremsynethed i det videre sagsforløb.

Med venlig hilsen

Ole Iskov

Medlem af Rådet for Bæredygtig Trafik

Dommervænget 10 A, 1. th.

4000 Roskilde


Høringssvar til Banedanmark

Opgradering af strækningen Hobro - Aalborg

lndsieelse mod foreslået linieførine og broløs'nine

Svenstrup samråd vil indledningsvist gerne bifalde, at der etableres en niveaufri skæring af Dall Møllevej og

Jernbanen af trafiksikkerÅedsmæssige årsager! Svenstrup samråd er ligeledes klar over, at etablering af en

sådan vil betyde indgreb over for lodsejere og borgere, men at indgrebene og generne skal begrænses mest

muligt.

Ved borgermøde den 8. februar 2012 fremlagde Banedanmark 2 løsningsforslag til Dall Mpllevejs niveaufrie

skæring med jernbanen og forbindelse med Hobrovej mod syd.

Såvel broløsning som tunnelløsning opererer med en ca. 100 m lang skarp S formet forløb mellem

jernbanen og Hobrovej. Det foreslåede kurveforløb betyder, at der vil være fartbegrænsning til 30 km/h!

Trafiktælling angiver 2000 biler i døgnet, heraf 200 lastbiler.

Linjen skal udføres med lodrette sider grundet pladsforholdene og vil ved en broløsning komme op i ca. 5-

8 m's højde! Endelig fældes et skovareal.

Svenstrup Samråd finder den foreslåede linjeføring uhensigtsmæssig og med dårlig trafikafuikling, samt

ringe trafiksikkerhed. Endvidere findes broløsningen meget uæstetisk og vilvære en mastodont i byen.

Slutteligt vil løsningen berøre en hel del beboere såvel direkte som indirekte ved indbliksgener, støj etc.

På Svenstrup By's vegne ønsker Svenstrup Samråd at udtrykke sin modstand mod den nuværende

linjeføring og i særdeleshed den foreslåede broløsning!

Forslas til ændret linieførins

På denne baggrund vil Svenstrup samråd foreslå en alteinativ l6sning, omfattende en nordlig linjeføring

over jenbanen, i princippet som vist på vedlagte planudsnit.

Den foreslåede linjeføring føres ud i Hobrovej i eks. lyskryds. Afstanden mellem jernbanen og Hobrovej er

ca. dobbelt så stor som ved den af Banedanmark foreslåede sydlige løsning.

Jernbanen ved lyskrydset er beliggende mere end 1 m lavere end Hobrovej (se foto 1), hvilket betyder

mulighed noget lavere dæmning, formentlig uden samme skarpe S kurveforløb og dermed en meget bedre

trafikafuiklingsmæssig og trafiksikker løsning, selv med lastbiltrafik. Endvidere fås en bedre sammenføring

med Hobrovej og byen. Dæmningen kan formentlig udføres traditionelt.

Svenstrup Samråd er klar over, at løsningen vil berøre lodsejere, men ikke i samme omfang som den sydlige

linjeføring. Linjeføringen bør naturligvis detailprojekteres, så den er til mindst mulig gene for berørte

lodsejere.


L, tl| i,

Si'.l

.t

.F

.,1

'\\,

-!:

i

. ....,."',"-'.,"i.

.. :_1-..! ,' --:;i'-*-

\a\ -"-'..a'.5\r*..1r -

t I

Foto 7: Jernbøne set fra kryds ved Skipper Clement Vej.

.: t "l

t

rtr-.t 6

På den Østlige side af jernbanen er terrænet på den største del af strækning beliggende højere og uden

beboelser tæt ved linjeføringen. Endvidere har området nord for Guldbækken karakter af traditionelt

landbrugsland (foto 2).

Foto 2: Fra Guldbækken og op mod krydsning med jernbone. Krydsningspunktet er lidt til højre for siloen.

i f:;.;yr;

j..'


På foto 2 er jernbanen beliggende mellem marken og de lavere beliggende huse. Dæmningen bliver

således ikke så markant i landskabet ved en overføring over jernbanen.

LØsningen skal krydse Guldbækken og de tilhørende engarealer. Dette kan gøres ved en almindelig

broløsning (underføring af Guldbækken i en tunnel), der tilgodeser faunapassage i større grad end den

nuværende.

Til gengæld kan den nuværende underføring af Guldbækken ved eks. vej nedlægges. Nedlægges denne og

en del af den nuværendeVej må den samlede påvirkning på miljøet kunne begrænses.

De passerede engarealer ligner i høj grad de tilsvarende engarealer ved den af Banedanmark foreslåede

linjeføring. Arealer, der med denne linjeføring friholdes for indgreb.

Foto 3: Alternotiv linjeføring set fra Dall Møllevej over mod Guldbækken og jernbonen. Linjen er co. midt i

billedet i god ofstand fra bebyggelsen til venstre.

Svenstrup Samråd ønsker, at den foreslåede linjefgring medtages, undersøges og vurderes, som

alternativ til de af Banedanmarks foreslåede løsninger, og til samme detaljeringsniveau, herunder

o Trafiksikkerhed

o Trafikafvikling, herunder indføring af tung trafik på Hobrovej

o Miljøpåvirkninger

o Æstetik. Æstetisk et stort plus for Svenstrup By

r Mulighed for at føre stiforløbet til Aalborg med over jernbanen

o Gener under anlægsarbejderne

l.ill

t! ,i


. Berørte lodsejere og naboer. Støj og indbliksgener

o Geotekniske og hydrologiske forhold (De geotekniske og hydrologiske forhold er formentlig bedre

end ved sydlig linjeføring, grundet det højere terræn)

r /konomi. Formentlig Økonomisk sammenlignelig med Banedanmarks broløsning og formentlig

billigere end Banedanmarks tunnelløsning (tilvalg)

Under alle omstændigheder finder Svenstrup Samråd den af Banedanmark foreslåede sydlige broløsning

som værende helt uacceptabel.

Svenstrup den 29. februar 2012

Svenstrup Samråd v/

'{rb f'ct**

Formand Frits Pedersen

Bakkedraget 6, 9230 Svenstrup

4027 8842

/'\

-tW€-/*- PoulO. Jørplnsen

0

Østermøllevej 13, 9230 Svenstrup

22 4rOr33


a\

r4, ".t

"-

'r7

3

I

I

I

t

"l_

.r

tr

FFT

lr"

'$,

,å:

b-i

E1

åå

'ttt;


*t

€..

'c-

:.

{

t

+, ,

'r tI

I

#;,t

'-E

*'

å1*-

,

a

Ir-

,$Æryw

t-s* '#.=-.=F

I r '*t''

&,'t

?"'

t

tFl

f..-*4 dntå.Fr,f

;

.,8 I '.,

.T:

F;.frq

rt

.=f

F3'

f I

* g

, i i

{f *, l.

f *--*i l

"* €"a . ',

t-Ii\'.{

,1

t.fr'

.E

.1 r

*.. t' '

**

F:

I

l|T

*r

.<

!l

rJ l

l

,k

#

*as

"s 1-

& #r*;, ",

4F

4

€{=

,t

I

.{tr "

t"

{

q

4

I

c

{

$ l

{ lr

t

.€

t'+ . i

,d --ii

kti ,$

I

! i


Høringssvar til Banedanmark

Vedr. opgradering af strækningen Hobro – Aalborg, erstatningsvej i Svenstrup.

På vegne af nedenstående grund- og husejere boende på Hobrovej og Cypresvej, som ”naboer” til den

planlagte vejbro med tilhørende anlæg, fremsendes hermed kommentarer til det foreslåede broanlæg,

tunnelanlæg og forslag til ændringer i Banedanmarks alternative løsningsforslag.

Broanlæg: Anlægget betragtes som et voldsomt visuelt indgreb i Svenstrups samlede bybillede og et

risikofyldt trafikanlæg, nævnes kan fx:

- Broen vil med en højde på over 8 meter + diverse installationer fremstå som et fremmed element i

det flade og lavt bebyggede område.

- Broen skærmer for udsigten til Østerådalen.

- Broens højde vil skærme for solen fra øst.

- Bilernes lys og bilrudernes reflekslys vil give gener ikke alene på Hobrovej, men ud over byen i

næsten alle retninger.

- Lyset fra broens belysning vil kunne ses over store dele af byen og virke generende.

- Bil-/motorstøjen vil øges, grundet opkørsel (bilernes acceleration) og flere trafikanter.

- Den eksisterende støjskærm bag stationsbygningen, bør forlænges til der hvor bro erstattes af

dæmning. Dette for at fjerne noget af togstøjen og eventuelle rystelser.

- Der bør etableres en form for afskærmning, ud mod Hobrovej, fra broens begyndelse til den

overgår i dæmning, formålet er at dæmpe togstøjen og skjule den markante brokonstruktion.

- Indfletningen i Hobrovej anses for at være særdeles risikofyldt, grundet vejens bredde og det

dårlige udsyn, fordi vejen svinger umiddelbart syd for indfletningen. Risikoen gælder for trafikanter

til og fra broen, men også for den gennemgående trafik.

- Der bør etableres en form for ind- og udfletningsanlæg på Hobrovej.

- Hobrovej er på visse tider af dagen særdeles kraftig trafikeret, 10–12.000 biler i døgnet.

- Etableres broløsningen vil grundejerne på Hobrovej overvejen erstatningskrav for tabt

ejendomsværdi.

Broanlægget ønskes ikke etableret!

Tunnelanlæg: Dette anlæg vil bedre kunne indpasses i byen og landskabet.

- Trafikrisikoen ved dette anlæg er den samme som nævnt overstående ved broløsningen.

- Støjskærmen (som omtalt ovenstående) bør her føres igennem i hele tunnelanlæggets længde.

Alternativer: Vore forslag er på mange punkter de samme som Banedanmark af forskellige årsager har

fravalgt. Vi må acceptere såvel naturmæssige som økonomiske argumenter. - Dog opfordrer vi til at se på

mulighederne for ændringer i forslagene:

Løsningsforslag 1: Erstatningsvejen føres fra Dall Møllevej mod nord via den eksisterende sti (som

opgraderes) for via en tunnel at krydse banen og flettet ind i det nyetablerede signalstyrede kryds Hobrovej

/ Skipper Clements Vej.


Løsningsforslag 4: Forbedring af dette forslag kan ske ved at indfletningen i Hobrovej flyttes til Lejrevejs

udmunding (signalstyret kryds evt. rundkørsel etableres).

Argumenterne for realisering af forslag 1 eller 4 er at den store trafikophobning i bymidten på Hobrovej kan

undgås og flyttes til velregulerede anlæg i byens udkant. Et andet vægtigt argument er at det voldsomme

visuelle indgreb i Svenstrups bymidte undgås. I Svenstrup arbejdes på flere fronter for at ændre områdets

karakter, til et velfungerende boligområde i naturskønne omgivelser i fornuftig kombination med aktive

virksomheder indenfor handel, håndværk og industri.

Vel vidende at Banedanmark har en forholdsvis bunden opgave ”luk baneoverskæringen i Svenstrup for 51

mio. kr.”, må vi dog appellere til at der tages hensyn til både nutidige og ikke mindst fremtidige borgere i og

omkring Svenstrup, samt byens visuelle udvikling. Økonomi alene bør ikke forhindre en langsigtet både

trafikal og naturmæssig optimal løsning: Vi opfordrer derfor Banedanmark til i samarbejde med Svenstrup

Samråd og Aalborg kommune at sikre Svenstrups eneste forbindelse til / fra øst for fremtiden.

Svenstrup den 29. februar 2012

Hobrovej 770: Kirsten Schumacher

Hobrovej 772: Allen Bertelsen

Hobrovej 774: Karl Wohlfarth

Hobrovej 776: Ole Engelbrecht Pedersen

Hobrovej 778 A: Poul Henning Ottesen

Hobrovej 778 B: Karl Erik Hansen

Hobrovej 780: Allan Michaelsen

Hobrovej 782: Inge Andersen

Hobrovej 784: Arne Svendsen

Hobrovej 788: Eigil Dahl

Hobrovej 771 B: Restaurant Lams

Hobrovej 793: Henrik Boddum Jensen

Hobrovej 797: Claus Vestergaard Pedersen

Hobrovej 801: Søren Brandt Larsen

Cypresvej 9: Viggo Johansen

Cypresvej 11: Henning Christensen

Cypresvej 13: Frank Liltorp

Vedstående personer har ved underskrift på en

talon bekræftet høringsvaret.

Dette høringssvar sendes til orientering til

Svenstrup Samråd og Aalborg Kommune


Trine Vejlskov Jensen (TVJ)

Sendt: 3. marts 2012 22:28

Til: hobro-aalborg

Emne: Høringssvar - jernbaneopgradering mellem Hobro og Aalborg.

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Fuldført

I forbindelse med varslingen af potentielt hurtigere tog mellem Hobro og Aalborg, så er jeg bekymret over,

hvilke yderligere støjgener dette medfører for naboer til jernbanerne.

Den høje procentuelle hastighedsforøgelse vil medføre væsentligere højere støjtal ved:

• Togstationer (og specielt naboer til disse) i forbindelse med accelerationer og de-accelerationer

• Strækninger, hvor hastigheder fremover overstiger det nuværende niveau

Spørgsmål:

• Hvilke konkrete planer foreligger der for at reducere støjtallene/-gener for naboer til Banedanmark

på denne strækning?

• Hvilke konkrete planer foreligger der omhandlende økonomisk kompensation til naboer, hvis

jernbaneopgraderingen realiseres?

Med venlig hilsen

Jan Magnus Nielsen

Koldbæksvej 10

9500 Hobro

Tlf. 9851 1000 / 3064 9851

E-mail: janmagnusnielsen@gmail.com

1


Ove Nielsen

Torvegyden 2

9520 Skørping

Banedanmark

Opgradering Hobro-Aalborg 5. marts 2012

På borgermødet i Skørping den 6. februar 2012 fremkom jeg med et forslag om en gangtunnel i

stedet for broer. Som det blev anbefalet, fremsender og uddyber jeg hermed mit forslag:

Gangtunnel på Skørping Station

Der bør etableres én gangtunnel umiddelbart nord for stationen i stedet for to

gangbroer og fire elevatortårne.

Samtidig bør det gamle ledvogterhus bevares.

Hele området omkring stationen er ret enestående med station, vandtårn, posthus, ledvogterhus,

gammelt apotek, bank, biograf og kulturstation (tidligere kro). Selvfølgelig holder vi lokale af

dette bybillede, men jeg tror at mange andre også anerkender og værdsætter dette tidsbillede.

Det fremgår også af jeres miljøredegørelse at stationen og vandtårnet er fredet.

Gangbroer og elevatortårne vil skæmme dette bybillede.

Nedrivning af det gamle ledvogterhus vil forringe det samlede område.

Med den nye vej syd for stationen og en gangtunnel nord for, bliver adgangsforholdene for såvel

gående som cyklister godt fordelt, i forhold til byens øvrige trafik, såvel nord som syd for

stationen.

En gangtunnel kan forbindes i niveau med Egholmsvej, og vil derfor være bekvem for både

gående og for trækkende cyklister.

Projektet er tydeligvis stærkt præget af de bevilligede 200 mill.kr., men det skal vel ikke i sig

selv føre til ødelæggelse af bymiljøet.

Uden at kende de nærmere tekniske omstændigheder vil jeg anslå, at meromkostningen så

rigeligt vil blive modsvaret af besparelser af to broer og flere (måske alle) elevatorer.

Venlig hilsen

Ove Nielsen


Fra: Lotte og Palle Nielsen [pallelotte@hotmail.com]

Sendt: 5. marts 2012 17:36

Til: hobro-aalborg

Emne: Skørping station

Til Banedanmark.

Jeg vil gerne komme med følgende kommentarer til Skørping station-projektet:

Som det fremgår af høringsudgavens side 50 er Skørping en by med grøn karakter,

med boligområder på begge sider af jernbanen, hovedsagelig bestående af enfamiliehuse.

Området har en åben struktur.....

Etablering af 2 gangbroer vil i høj grad påvirke det visuelle indtryk af området, og vil

fremtræde som 2 "fremmedlegemer" i landskabet.

Egholmsvej er en lukket vej med vel 50-75 beboere. Heraf er der få børn, som ikke skal

benytte toget, og nogle erhvervsaktive, som benytter bil i stedet for tog.

At bruge 5 mill. kr. - i henhold til tilvalg 1 - ved at montere trappe og elevator for

adgang til Egholmsvej, giver ingen mening.

Derimod vil tilvalg 2 med anlæg af perrontunnel ved Himmerlandsvej umiddelbart være den

bedste løsning, såfremt der bliver adgang for gennemkørende cyklister.

På østsiden af jernbanen er der anlagt cykelstier ud mod Skørping nord, hvor der bor

rigtig mange børnefamilier, som hver dag skal passere jernbanen. Såfremt der etableres

perrontunnel, vil skolebørnene ikke være udsat for den meget stærke trafik, der vil være

i området for erstatningsvejen ved Møldrupvej, og som der er i dag med overkørslen ved

Himmerlandsvej.

Efter min mening vil den bedste løsning dog være tilvalg 3. Her vil der én gang for alle -

så langt man kan se - være etableret et stationsanlæg, som tilfredsstiller både cyklister, togrejsende,

og som også giver forbindelse på tværs af byen. Desuden vil der blive en bedre og mere

sikker afvikling af den kørende trafik til erstatningsvejen ved Møldrupvej.

Venlig hilsen

Palle Schoopp Nielsen

Mølleparken 22

9520 Skørping

Desuden bliver man fri for de 2 gangbroer

file://E:\Høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 10 fra Palle Schoopp Nielsen vedr. Skørpin...

Page 1 of 1

06-06-2012


DN REBILD

www.dn.dk/rebild

rebild@dn.dk

Til

Banedanmark

Opgradering Hobro-Aalborg

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Hobro-aalborg@bane.dk

Gravlev den 5. marts 2012

Kommentarer til planerne for Skørping by ved opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg

Området omkring Skørping station er udpeget som kulturmiljø nr. 104a under temaet

Bosætning byer og emnet Stationsby. Se Aalborg Historiske Museums beskrivelse af

kulturmiljøet, som er vedlagt. Rebild Kommune har som planmyndighed pligt til at beskytte

og forbedre de værdifulde kulturmiljøer. Retningslinje 6.2.2 i Kommuneplan 2009 lyder

således:

Beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer: Inden for afgrænsningen af de udpegede områder

skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i

væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må

ikke finde sted i disse områder. Ændring af anvendelsen af historisk værdifulde bygninger

og anlæg inden for de udpegede kulturmiljøer kan finde sted, hvis den tjener til anlæggenes

bevarelse, respekterer de særlige kulturtræk og er i overensstemmelse med øvrig

planlægning og lovgivning.

Ved sin store grad af uforandrethed herunder fredede bygninger, oprindelig vej- og bebyggelsesstruktur

afspejler området omkring Skørping station med unik tydelighed den udvikling,

som fandt sted på flere lokaliteter i landet som følge af jernbanens etablering sidst i

1800-tallet. Jernbaneoverkørslen på Jyllandsgade er således centrum for det kulturmiljø,

som Skørping Kommune i sin tid ønskede at beskytte med udpegningen, ligesom overkørslen

er grundlæggende for områdets bebyggelsesstruktur. Her er tilmed tale om et levende

kulturmiljø, idet det meste af stationsområdet (herunder overkørslen) stadig opfylder

sin oprindelige funktion. Der ligger en stor værdi i, at kulturmiljøet ikke blot er en samling

arkitektoniske enkeltelementer, men en sammenhængende helhed, som stadig kan opleves

i fuld funktion.

I Banedanmarks Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg vurderes planens indvirkning

på kulturmiljø nr. 104a. Vi står helt uforstående over for, at de planlagte ændringer i

Skørping inkl. nedlæggelse af overkørslen, etablering af erstatningsvej samt etablering af

gangbro i Jyllandsgade først vurderes til ikke at påvirke kulturmiljøet, for efterfølgende i

redegørelsen at beskrives som en mulighed for forbedring kulturmiljøet.


DN REBILD

www.dn.dk/rebild

rebild@dn.dk

For det første er en ny vejstruktur og nedlæggelse af overkørslen helt grundlæggende

ændringer af kulturmiljøet, ligesom nedrivning af bygninger bl.a. det såkaldte ledvogterhus

på Jyllandsgade vil afbryde den sammenhængende husrække og give området ved banelegemet

en ny mere åben karakter. Etablering af en gangbro med elevatortårne i stil med

den på Støvring Station vil dominere området visuelt som et fremmedelement i den ellers

ret homogene bygningsmasse, der rummer både fredede og andre gamle velbevarede

bygninger.

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg indeholder en tegnet visualisering af erstatningsvejen

mellem rundkørslen ved Buderupholmvej og Møldrupvej, men ingen visualisering

af gangbroen på den - efter nedrivningen - mere åbne Jyllandsgade. Vi mener, at en

seriøs vurdering af en ny gangbros betydning for kulturmiljøet er umulig uden en fotomanipuleret

visualisering. Vi betragter derfor den manglende visualisering som et bevidst fravalg,

da en tydeliggørelse af ændringerne kunne skabe modvilje blandt borgerne.

Vi foreslår derfor, at der udarbejdes en visualisering af den centrale del af kulturmiljøet

med de planlagte ændringer. Ud fra visualiseringen skal det være muligt at se, hvordan

ændringerne vil tage sig ud fra flere vinkler. Vi foreslår, at Banedanmark i samarbejde med

Kulturarvsstyrelsen revurderer ændringernes betydning for kulturmiljøet og at planen inklusiv

visualiseringen sendes ud i fornyet høring.

Som det fremgår af ovenstående, ser vi helst, at kulturmiljøet i Skørping bevares så

uændret som overhovedet muligt. Bliver overkørslen alligevel nedlagt, peger vi på en tunnelløsning

på Jyllandsgade for både forgængere, kørestolsbrugere og cyklister. Vi foreslår

en løsning, hvor meget lidt af anlægget bliver synligt over gadeplan.

Ved evt. etablering af erstatningsvej gennem arealet med fredsskov, §3-beskyttet mose og

vandhuller, henstiller vi til at bevare så meget af den eksisterende vegetationen som overhovedet

muligt. Vi foreslår, at kongebregner og padder flyttes i samarbejde med lokale

aktører på den for disse arter mest skånsomme måde og tidspunkt.

Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening i Rebild Kommune

v/ formand Anette Bruun Hansen, Gravlevvej 32, 9520 Skørping

og

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg

v/ formand Jørgen Elsøe Jensen, Magnoliavej 70, 9000 Aalborg


Fra: Bitt Juul Jensen [bittjuul@hotmail.com]

Sendt: 5. marts 2012 22:04

Til: hobro-aalborg

Emne: Høringssvar

Høringssvar vedr. opgradering af jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Skørping d. 5.3.12

Jeg vil anbefale, at man laver en gå og cykel tunnel under banen, hvor den nuværende

baneoverskæring er i Skørping for at undgå, at byen bliver delt op i to. Forbindelsen på tværs, mener

jeg, er vigtig.

En gangbro vil bestemt ikke pynte midt i byen.

Jeg vil således anbefale Tilvalg 3

IC togene skal fortsat stoppe i Skørping

Igennem 23 år har jeg pendlet fra Skørping til mit arbejde i Aalborg. Jeg hilste det velkomment, da

vi fik Nærbanen. Dels fordi vi så fik halv times drift fra Skørping, og dels fordi jeg synes, det var

godt, at beboerne i Støvring, Svenstrup op Skalborg også fik mulighed for god offentlig transport. Jo

flere mennesker over i offentlig transport, jo bedre får vores miljø det.

Selvom der i planen står, at IC togene fortsat skal stoppe i Skørping, kan jeg have en vis bekymring

for, at Støvring, som i så mange andre anliggender vil forsøge at ”overrule” med henblik på at få IC

togene til at stoppe i Støvring på bekostning af Skørping.

Det må ikke ske. Skørping by er simpelthen bygget op omkring banen

Se følgende: http://www.nordjyske.dk/artikel/10/2875/19/4088386/3/ic-tog-kan-godt-stoppe-to-steder4

Med venlig hilsen

Bitt Juul Jensen

Sdr. Kirkevej 4

9520 Skørping

file://E:\Høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 12 Høringssvar.htm

Page 1 of 1

06-06-2012


Motorvejsudfletning ved Dall

Pladsforholdene ved Dall meget trange, og især Dall kirke bliver meget påvirket af den nye

motorvejsudfletnings udformning. Kirkemyndighederne har foreslået at rykke

motorvejsudfletningen mod syd. Derved bliver omvejskørselen fra nord mod vest større og den

aflastende effekt for Skalborg tilsvarende mindre. Derfor kunne en anden udformning være

interessant.

Alternativ

Linieføring

vest om

Aalborg

City Syd

Dall Villaby

Dall

To forslag er vist efterfølgende:

For at reducere støjgenerne ved Hasseris og

Dall Villaby foreslås det at følge argumenterne

fra borgergrupper i Hasseris og Dall og rykke

linieføringen for E39 mod syd-vest (vist med

rødt).

For at løse problemerne ved Dall kirke foreslås

det, at sløjfe de nordvendte ramper (den halve

trompet) og i stedet etablere en direkte

forbindelse mellem E45 og City Syd.

I det følgende er vist alternative forslag, som

alle løser op for problemerne ved Dall kirke og

som på forskellig måde skaber forbindelse til

City Syd og mulighed for udveksling mellem

de to motorveje fra nord.

Forslag 1 omfatter en ”shunt” mellem E45 og E39 på samme måde, som udvekslingen sker i dag

ved Bouet mellem de to motorveje E45 og E39. Trafik mellem de to motorveje vil primært bestå

af trafik mellem E45, nord og City Syd og trafik mellem Svenstrup og E45, nord.

Der er samtidig vist en tilslutning til Dallvej, som vil give trafik fra Ferslev/Dall mulighed for at

komme på motorvejen og derved reducere den gennemkørende trafik gennem Dall Villaby.

Forslag 2 tager udgangspunkt i, at langt den overvejende del af trafikken, der vil udveksle

mellem de to motorveje, er trafik til og fra lokalområdet: City Syd og Svenstrup. Derfor foreslås

en vejforbindelse mellem Hobrovej og Dallvej, som skal løse følgende:

a. Etablere forbindelse mellem E45, nord og City Syd

b. Etablere forbindelse mellem Svenstrup og E45, nord

c. Etablere forbindelse mellem Dallvej og Hobrovej som erstatning for den nedlagte

jernbaneoverskæring i Svenstrup 1

1 For de ejendomme (


De to forslag er ikke vurderet trafikteknisk i detaljer, men begge vurderes at være mulige og

kunne tilgodese en række af de kritiske punkter, der har været fremme under debatten. Det

bemærkes, at Interesserenterne omkring Dall Kirke og Dall Villaby er orienteret om forslagene

og er enige i de opnåede forbedringer.

Det skønnes, at ca. 7.000 køretøjer i døgnet vil benytte forbindelsen mellem Dallvej og

Hobrovej. Det vil aflaste Skalborg Bakke og Mariendals Mølle Motorvejen for ca. 5.000

køretøjer i døgnet, hvilket vil være tilstrækkeligt til at undgå de værste kødannelser i krydset ved

Hobrovej – Indkildevej.

Efterfølgende er løsningen vist i sin helhed.

Udvidelse af

City Syd syd for

IKEA

Forslag 1 Forslag 2

Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen

Vaarstvej 185, 9260 Gistrup *

2


Linieføring for

motorvejen flyttes

væk fra Dall Villaby

IKEA

For at lette presset på Skalborg Bakke er det nødvendigt at fokusere – ikke blot på City Syd, men

også på Svenstrup. Svenstrup er Aalborg kommunes næststørste bysamfund med ca. 8.000

indbyggere og et aktivt erhvervsliv, som genererer en betydelig trafik, som i dag primært skal

presses gennem Skalborg i retning mod Aalborg. Derfor skal forbindelsen mellem Hobrovej og

E45 være så direkte som muligt.

I Vejdirektoratets forslag skal Svenstrup trafikken først køre mod nord næsten frem til IKEA for

derefter at køre mod sydøst frem til motorvejsudfletningen syd for Dall. I alt en ikke ubetydelig

omvej.

Efterfølgende er vist to alternative tilslutninger til Hobrovej.

Ny vej mellem Dall og

Svenstrup med nordvendte

ramper giver tilslutning til

motorvejen for Svenstrup

Nord og City Syd - syd

Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen

Vaarstvej 185, 9260 Gistrup *

3


IKEA

IKEA

IKEA

I dette alternativ tilsluttes

forbindelsen Dallvej –

Hobrovej rundkørselen

ved Atletikvej. Her har

også Gjøl Pølser udkørsel.

Løsningen vil give den

mest direkte forbindelse

mellem Hobrovej og E45

for trafikken fra

Svenstrup.

I dette alternativ tilsluttes

forbindelsen Dallvej –

Hobrovej en rundkørsel

ved et kommende

tilslutningsanlæg for

motorvejsafgreningen vest

om Aalborg (E39).

Det tilgodeser lidt bedre

trafikken til City Syd,

medens trafikken fra

Svenstrup påføres en

mindre omvejskørsel.

Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen

Vaarstvej 185, 9260 Gistrup *

4


Nedlæggelse af

jernbaneoversk

æring i

Svenstrup

IKEA

En 1. etapeløsning

Forbedring af

vejforbindelse

mellem Dall

Møllevej og den

nye

forbindelsesvej.

Evt. senere

lukning af bro

ved etablering af

afgrening til E39

En 1. etapeløsning vil kunne bestå af en 2-sporet vej mellem Dallvej og Hobrovej med

nordvendte ramper på E45 syd for Dall Villaby. I forbindelse med nedlæggelsen af

jernbaneoverskæringen i Svenstrup må der etableres en bedre vejforbindelse mellem den nye vej

og Dall Møllevej.

En 1. etapeløsning kunne finansieres gennem bidrag fra Banestyrelsen, Vejdirektoratet og

Aalborg kommune.

Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen

Vaarstvej 185, 9260 Gistrup *

5


Gangbro over

jernbanen

ALH/2012-03-06

I Svenstrup er man ikke glade

for den viste løsning

(BaneDanmark), som vil

bringe en bro over banen op i

8 meters højde i et område

ved stationen, som er

omfattet af en

byforskønnelsesproces.

Problemet med en

erstatningsvej for Dall

Møllevej er de 7 ejendomme,

der er placeret umiddelbart

øst for jernbanen.

Den nuværende gangbro over

jernbanen kunne udbygges

med elevator, hvorved

fodgængere og cyklister

lettere kan komme over

banen til skole og butikker.

Ekstern lektor i trafik- og byplanlægning, AAU, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen

Vaarstvej 185, 9260 Gistrup *

6


Fra: Jakob Svane [JASV@DI.DK]

Sendt: 6. marts 2012 14:35

Til: hobro-aalborg

Cc: Annette Christensen

Emne: Høring af miljøredegørelse

Til Banedanmark

Dansk Industri har modtaget miljøredegørelsen for opgradering af banen Hobro-Aalborg i høring.

Dansk Industri skal hermed meddele, at vi ikke har bemærkninger til miljøredegørelsen ud over, at

redegørelsen ikke indeholder en beregning af projektets samfundsøkonomiske rentabilitet. Selv om der ser

ud til at være betydelige tidsgevinster i trafikken mellem de større provinsbyer, kan Dansk Industri således

ikke forholde sig til, om anlægsudgifterne i projektet står mål med de samfundsmæssige gevinster.

Dansk Industri skal på den baggrund opfordre Banedanmark til altid at inkludere beregninger af

samfundsøkonomisk rentabilitet i miljøredegørelser.

Med venlig hilsen

Jakob Svane

Konsulent

Infrastruktur

(+45) 3377 3756

(+45) 2334 4358 (Mobile)

jasv@di.dk

di.dk

file://E:\Høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 14 DI Høring af miljøredegørelse.htm

Page 1 of 1

06-06-2012


Fra: Jens Søndergaard

Sendt: 6. marts 2012 18:38

Til: hobro-aalborg

Emne: Høringssvar

Vedhæftede filer: Ny vej.pdf

Til Banedanmark

Høringssvar ang.at jeg ønsker at sælge hele det stykke jord der gennemskæres af ny vej over banen i

Ellidshøj

Kort og tekst vedhæftet.

Mvh.

Jens Søndergaard

Mjels Brovej 1 Ellidshøj

9230 Svenstrup J.


Til: Banedanmark Svenstrup d. 06.03.2012

Opgradering Hobro-Aalborg

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Henvendelse til Banedanmark vedr. opgradering Hobro-Aalborg

Svenstrup

Indsigelse og Idéer til miljøredegørelsen

Banedanmarks primære løsning i Svenstrup, som består af en broløsning, er en uacceptabel

løsning. En sådan løsning vil give enorme visuelle gener, idet bygningsværket vil fremstå som en

kæmpe klods midt i byen.

Som vi ser det, er der kun tre acceptable løsningsmuligheder:

1. At der etableres en tunnel i stedet for en bro. En tunnel vil især visuelt være meget bedre

for Svenstrup by. I forbindelse med denne tunnel vil vi anbefale, at der ved tilslutningen til

Hobrovej etableres højresvingsbane og lyskryds, for at trafikken nemmere kan glide.

2. At der etableres en tunnel ved den nuværende overkørsel, som udflettes i en sløjfe på ppladsen,

som ligger ved siden af stationen. Denne parkeringsplads bliver kun benyttet at

meget få, og der kan derfor sagtens laves en mindre parkeringsplads syd for stationen i

stedet for.

3. En erstatningsvej som går fra Dall Møllevej mod nord, og som rammer Hobrovej i krydset

mellem Hobrovej og Skipper Clements vej. Ved denne løsning undgår man at tilslutningen

til Hobrovej ligger midt i byen, men uden at tilslutningen kommer for langt væk fra den

oprindelige overkørsel. En fordel er også, at der allerede er etableret lyskryds i krydset

mellem Hobrovej og Skipper Clements vej. Ved denne løsning er det dog vigtigt, at der

opsættes skilte med privat vej på Svenstrup Banevej, idet denne vej vil kunne fungere som

en smutvej for de bilister, som skal syd på fra Dall Møllevej. Svenstrup Banevej er en privat

fællesvej, hvilket betyder, at beboerne på denne vej selv står for vedligeholdelse af vejen

samt udgifter hertil og derfor ikke ønsker unødig kørsel på vejen.

Kommentar til miljøredegørelsen

S. 21 – Nedlæggelse af overkørsler

På side 21 i miljøredegørelsen står der følgende:

”Dall Møllevej skaber forbindelse mellem Svenstrup og bysamfundene Ferslev, Dall

og Dall Villaby, hvor Svenstrup benyttes til indkøb, fritidsaktiviteter m.v. Dall

Møllevej er dog ikke skolevej for børn fra nogle af de nævnte bysamfund…”

”Omfanget af cykeltrafik på Dall Møllevej vurderes at være begrænset, idet der kun

er 5-10 husstande på Dall Møllevej øst for jernbanen.”

Kommentar til ovenstående citater:

Nej, Dall Møllevej er ikke skolevej for børn i de nævnte bysamfund, men er det for

de borgere, som bor øst for banen på Dall Møllevej og sidevejene til Dall Møllevej

(Svenstrupholm og Svenstrup Banevej), hvor der ligger 28 huse.

S. 23 – Erstatningsvej – broløsning

1


Til: Banedanmark Svenstrup d. 06.03.2012

Opgradering Hobro-Aalborg

Amerika Plads 15

2100 København Ø

På side 23 i miljøredegørelsen står der følgende:

”Broen suppleres med elevatorer for at sikre tilgængelighed for alle. Trappen kan

eventuelt suppleres med en sliske, så man kan trække sin cykel med hen over

broen.”

Kommentar til ovenstående citat:

En elevator er selvfølgelig nødvendig, så man kan få cykler og barnevogne med

toget, både når man skal syd- og nordpå. Vi mener også, at det er nødvendigt med

en cykelsliske, så man kan trække sin cykel med hen over broen. Dette vil sikre en

hurtig og nem tilgang til de naturskønne stier øst for banen.

S. 32 – Køreplanseksempler

På side 32 i miljøredegørelsen står der følgende:

”Som det fremgår af køreplanseksemplet i tabel 4, vil opgraderingen Hobro-Aalborg

betyde, at InterCity-togene ikke standser mellem Skørping og Aalborg, …”

Kommentar til ovenstående citat:

Dette mener vi, er en enorm forringelse for borgerne i Svenstrup. Hvis man nu bor i

Svenstrup og arbejder i Hobro, så skal man skifte tog undervejs. Dette får da ikke

flere lokale til at benytte offentlig transport, tværtimod. Det virker som om, at

opgraderingen kun skal forbedre forholdene for de personer, som rejser mellem de

større byer.

S. 51- 52 – Visuelle forhold

På side 51-52 i miljøredegørelsen står der følgende:

”Selvom den tætte beplantning ved Hobrovej fjernes vil en tunnel ikke fremtræde

markant. I stedet vil det betyde en bedre visuel kontakt med det åbne landskab mod

øst. Da størstedelen af anlægget vil ligge i åbent land og ved erhvervsområde

mellem banen og Hobrovej, vil en tunnel ikke give væsentlige visuelle gener for

beboerne i området.”

”Broen etableres med frihøjde på 6 m og vil derfor blive et markant visuelt element i

omgivelserne. Den nuværende høje træbeplantning skal lokalt fjernes langs

jernbanen, hvilket betyder, at boliger på Hobrovej vil få frit udsyn til en broløsning.

Fra Dall Møllevej og Svenstrup Banevej vil der ligeledes være frit udsyn til broen, da

erstatningsanlægget placeres i det åbne landskab. Belysning fra vejanlægget vil

øge erstatningsanlæggets synlighed i døgnets mørke timer, både tæt på og på

længere afstand.”

Kommentar til ovenstående citater:

Da Banedanmark selv beskriver, at en tunnelløsning vil være en bedre løsning

visuelt end en broløsning, så er vi uforstående overfor at Banedanmark alligevel

vælger broløsningen, som deres primære løsning.

En broløsning vil bl.a. have følgende negative konsekvenser for det visuelle:

2


Til: Banedanmark Svenstrup d. 06.03.2012

Opgradering Hobro-Aalborg

Amerika Plads 15

2100 København Ø

S. 68 – Støj fra vejtrafik

i. En frihøjde på 6 m betyder i realiteten en bro på ca. 8,5 m ved banen og ca.

11 m øst for banen. Et sådan bygningsværk vil virke skæmmende for

Svenstrup by.

ii. En broløsning vil også betyde at flere beboere både på Hobrovej og på

Svenstrup Banevej vil få udsigt til betonelementer i stedet for naturområder.

iii. Vejbelysningen på broen vil skinne ind i de omkringliggende boliger.

På side 68 i miljøredegørelsen står der følgende:

”Trafikken på Hobrovej er dog væsentlig større, hvorfor støjbidraget fra vejtrafikken

på erstatningsanlægget ikke vil betyde mærkbare ændringer for nogen boliger i

Svenstrup uanset om der vælges en bro over jernbanen eller erstatningsvejen

lægges i en tunnel under jernbanen.”

Kommentar til ovenstående citat:

Selvfølgelig er der allerede en del støj fra Hobrovej, men vi mener, at den støj, som

vil komme som følge af en broløsning, er en anden form for støj. Idet følgende er

gældende for en broløsningen:

i. Biler og lastbiler vil skulle accelerere op ad broen.

ii. Det vil ikke kunne undgås, at køretøjer vil komme til at holde i kø for at

komme ud på Hobrovej. Dette vil betyde køretøjer, som hele tiden stopper

op og igangsætter.

iii. Ved en broløsning vil trafikken befinde sig højere oppe, hvilket vil give støj i

højden. Støj som kan forplante sig ned over byen.

Kommentar til anlægsfasen

S. 11 – Påvirkning af omgivelserne – mens banen opgraderes

På side 11 i miljøredegørelsen står der følgende:

”I anlægsperioden vil der lokalt være gener i form af støj, vibrationer og støv. Disse

gener vil blive begrænset i videst muligt omfang, og der vil ske en målrettet

information til jernbanens naboer.”

Kommentar til ovenstående citat:

Vi vil gerne påpege, at information til jernbanens naboer er meget vigtig i

forbindelse med anlægningsfasen. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at

jernbanens naboer ikke nødvendigvis kun er de beboer, som bor lige op af den

nuværende overkørsel og der, hvor den nye erstatningsvej vil blive anlagt, men

også de beboere, som bruger vejsystemet i området dagligt. I den forbindelse vil vi

opfordre til, at Banedanmark sender breve ud frem for blot at annoncere i aviserne.

Yderligere vil vi foreslå, at der tilknyttes en kontaktperson, som man kan ringe til i

forbindelse med problemer eller spørgsmål under hele anlægsfasen.

3


Til: Banedanmark Svenstrup d. 06.03.2012

Opgradering Hobro-Aalborg

Amerika Plads 15

2100 København Ø

S. 85 – Trafikken

Hilsen

På side 85 i miljøredegørelsen står der følgende:

”Svenstrup Banevej lukkes midlertidigt i en del af anlægsfasen. Der etableres

omkørsel via Runesvinget i Svenstrup syd, for almindelig trafik. For tung trafik kan

omkørslen ske via Dallvej over Skalborg/Dall (mod nord) eller via

Ferslevvej/Bonderupvej (mod syd).”

”Som adgangsvej til arbejdspladsen øst for banen anvendes enten Svenstrup

Banevej, eller Dall Møllevej.”

Kommentar til ovenstående citater:

Her må vi påpege, at den beskrevne omkørsel for tung trafik er helt ukorrekt. De

veje, som nævnes i beskrivelsen, ligger slet ikke i nærheden af Svenstrup Banevej.

I forbindelse med den midlertidige lukning af Svenstrup Banevej vil vi gøre

opmærksom på, at der selvfølgelig i hele anlægsfasen skal være adgang til

Svenstrup Banevej for redningskøretøjer.

Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at det om vinteren kan det være umuligt at

bruge omkørslen via Runesvinget, idet viadukten er meget glat om vinteren.

Vi vil også lige minde Banedanmark om, at Svenstrup Banevej er en privat

fællesvej, så i tilfælde af at denne vil blive brugt i forbindelse med anlægsfasen, så

kræver vi selvfølgelig, at Banedanmark retablerer vejen med asfaltbelægning som

hidtil.

Mie Kjær Lauritsen & Anders Skov Sørensen

Svenstrup Banevej 7

9230 Svenstrup

Alex & Susanne Vestergaard

Svenstrup Banevej 25

9230 Svenstrup

Annette & Niels Thomsen

Svenstrup Banevej 11

9230 Svenstrup

Christina Bech Glerup Nielsen & René Egelund Nielsen

Svenstrup Banevej 4

9230 Svenstrup

Dorthe Vanggaard Nielsen

Svenstrup Banevej 3

9230 Svenstrup

4


BaneDanmark, opgradering Hobro-Aalborg

hobro-aalborg@bane.dk

7. marts 2012

Vedrørende opgraderingen af banen Hobro-Aalborg

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland samarbejder om de nordjyske infrastrukturprioriteter,

hvor en af dem er forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn. På den

baggrund er vi glade for at Staten nu investerer i at forbedre hastigheden på noget af denne

jernbane mellem Hobro og Aalborg.

BaneDanmarks projekt omfatter:

1. Nedlæggelse af overkørsler i Skørping, Svenstrup og Ellidshøj.

2. Ombygning af Skørping Station.

3. Gennemførelse af trafikale analyser med henblik på at identificere nødvendige tilpasninger

af sporlayout for opnåelse af timemodellen mellem Aarhus og Aalborg.

Når det gælder de to første punkter har disse særligt betydning i de direkte berørte kommuner, og

dette overordnede høringssvar forholder sig ikke til den konkrete udformning disse konkrete

projekter.

Vi bemærker, at projektet i første omgang sigter på en omgradering af jernbanen Hobro-Aalborg til

en højere hastighed på 160 km/t. Dette er i første omgang lavere end de 200 km/t, der er besluttet

i det brede landspolitiske forlig En Grøn Transportpolitik fra 2009.

På infrastrukturkonferencen 1. september 2009 var det en nordjysk udmelding at de 200 km/t er en

vigtig del af at hovedbanenettet går til Nordjylland. På vores møder med Transportminister og

Transportudvalg i efteråret 2011 var de nordjyske indspil blandt andet, at hovedbanenettet til

Fredericia-Aalborg bør elektrificeres.

KKR Nordjylland og Region Nordjylland har tidligere udtrykt, at Staten snarest muligt bør træffe

principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse, der vil styrke togtrafikken mellem Øst- og

Vestdanmark. Uanset den fremtidige løsning for togtrafikken mellem Øst- og Vestdanmark er

jernbanen mellem Aalborg og Aarhus en nordjysk del af det overordnede danske hovedbanenet.

Vi ønsker med dette høringssvar at markere, at det er glædeligt, at der investeres i jernbanen i

Nordjylland, men at der fremadrettet også skal være fokus på at opfylde ambitionen i forhold til

blandt andet den hastighed på over 160 km/t på jernbanestrækningen Aalborg-Hobro, der er

besluttet i det brede landspolitiske forlig En Grøn Transportpolitik fra 2009.

Med venlig hilsen

Ulla Astman H.C. Maarup

Regionsrådsformand Borgmester, Mariagerfjord Kommune

Formand for Kommunekontaktrådet

KKR

NORDJYLLAND


Fra: Torben Andersen [tvandersen345@hotmail.com]

Sendt: 7. marts 2012 15:30

Til: hobro-aalborg

Emne: henvendelse vedr. overføring af bane i i Skørping

Jeg er af den meget klare opfattelse, at der skal laves underføringer under banen i stedet for en stor(e)

broer/overføringer. Det vil æstetisk ødelægge fornemmelsen af en smuk station, vandtårn mv.samt skæmme

hele byen. Pengene til underføring skal kun findes en gang og vil givet også være billigere i vedligehold.

Med venlig hilsen

Torben Andersen

Hanehøjvej 6

DK 9520 Skørping

Telefon: 9839 1519

Mobil: 6150 1519

E-mail: tvandersen345@hotmail.com

file://E:\Høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 20 henvendelse vedr. overføring af bane i i ...

Page 1 of 1

06-06-2012


Forslag til alternativ føring af jernbane-krydsning i Skørping

Vi håber der er villighed til at se med friske øjne på at frembringe den bedste løsning for at få

Skørping til at fungere som mere end en gennemfartsvej. Det bør huskes, at den af Banedanmark

foreslåede tunnelløsning oprindelig er placeret på landkortet omkring 1920, da Skørping ikke

bestod af ret meget mere end hovedgaden. Byens nuværende og fremtidige udvikling går mod nord,

og den her foreslåede løsning kan sikre, at det unikke miljø omkring station og Kulturstation kan

bevares som en integreret og brugbar del af by-billedet, og ikke bare ender som en stærkt trafikeret

gennemfartsvej.

Der stilles hermed forslag om at den foreslåede krydsning af jernbanesporet i Skørping flyttes, til en

placering ca. 300 m nordligere.

Den primære begrundelse for forslaget, er et ønske om en bedre trafikafvikling gennem Skørping,

så man reducerer mængden af lastbiler og personbiler, der har behov for at passere bymidten.

Forslaget er, at krydsningen placeres lige nord for stationen, og syd for det nye lægehus.

I den østlige side afsluttes krydsningen med en rundkørsel på den trekant af den gamle

markedsplads, der stadig henligger ubrugt. Der er rigelig plads til at Sverriggårdsvej, Gl.

Skørpingvej og indkørsel til indkøbs-området kan kobles på rundkørslen, og husene på Markedsvej

ligger rigeligt langt nok væk, til ikke at blive påvirkede.

I den vestlige ende krydses over Egholmsvej, og der fortsættes i en blød bue, der ender lidt nord for

plejehjemmet, med tilslutning til Buderupholmvej. Oversigtsforholdene burde her kunne give

valgfrihed mellem et T-kryds og en rundkørsel.

Se den vedlagte skitse. Den indtegnede rundkørsel på markedspladsen har samme størrelse som

rundkørslen ved Buderupholmvej.

Hvis man ser på topografien, vil det mest logiske være at lave krydsningen som en bro.

Den østlige ende, på markedspladsen, har allerede i dag næsten fuld højde til togenes krævede

frirum. Den vestlige ende kan placeres, så kun 1 hus bliver berørt, hvis broen drejes en lille smule

mod vest-nordvest. Der er nemlig temmelig god plads mellem husene på det sted på Egholmsvej.

Med hensyn til at lande broen, er der så meget plads man måtte ønske, hen over vådområdet. Måske

vil det af hensyn til økologi og omkostninger til drænpumpning være fordelagtigt at fortsætte på

piller hen over vådområdet, indtil man passerer Mosevej. Der er ca. 300 m fra Egholmsvej til

Mosevej.

Passagen af Mosevej kan placeres nord for det sidste beboelseshus og syd for spejderhytten, så man

undgår ekspropriation af huse på det sted.

Prisen for selve bro-delen må kunne findes ret præcist, for den vil ligne den bro der blev bygget til

Støvring ådale for et par år siden. Den afsluttes også ”højt” i den ene side.

Hvis man absolut vil lave passagen som en tunnel, er det også muligt, men det er korrekt, at der så

nok bliver en noget stejl opkørsel til Gl. Skørpingvej.


For at spare de dyre – og ikke særlig kønne – elevatortårne, foreslås det, at adgangen til det

sydgående spor foregår fra vestsiden. Dermed kan perronen mellem spor 2 og 3 nedlægges, og

sporene flyttes lidt tættere på hinanden.

Dette vil også højne sikkerheden, da det reducerer fristelsen til at hoppe over spor 2 for at komme

til spor 3. Det vil virke mere risikabelt at skulle forcere 2 spor og måske et hegn i midten, og

dermed afholde folk fra at prøve.

For at komme til spor 3 kan man enten gå over broen, og ned ad trapper eller en handikap-rampe

langs Egholmsvej, eller gå gennem fodgængertunnelen, der placeres hvor Himmerlandsvej krydser

banen i dag. Adgangen til denne tunnel kan også laves handikapvenlig, med en rampe placeret langs

perron 1. På vestsiden falder Himmerlandsvej en del, så måske kan en handikap-rampe integreres i

denne side af fodgængertunnelen, ved at forlænge den 20 m ?

Adgangen til spor 1 (nærbanen) må kunne klares ved at forskyde dens perronområde 50 m mod

nord. Nærbanetoget er jo aldrig særlig langt, så det behøver ikke samme perronlængde som

intercitytogene.

Det vil være overvejende sandsynligt at de fleste cyklister vil vælge at benytte en tunnel ved

Himmerlandsvej, og dermed vil denne løsning føre til en langt mere sikker adskillelse af bil – og

cykeltrafik. Det er et vigtigt punkt at overveje, når en meget stor del af 600 elever skal passere

banen hver skoledag.

Der er yderligere et antal fordele ved den foreslåede løsning:

En stor del af den tunge industritrafik til Skørping Nord vil forsvinde fra bymidten.

Alle de personbiler, der kommer fra den nordlige halvdel af Skørping, og med ærinde mod skolen /

Rebild / Buderupholmvej, vil forsvinde fra området ved kulturstationen. Da Skørpings

tilsyneladende eneste mulighed for nye boligområder i de kommende år, er mod nord, vil denne

fordel få stigende betydning fremover.

Det vil være muligt at bygge en bro næsten uden at forstyrre togtrafikken.

Den specielle natur, der har ligget uberørt i mere end 60 år, kan bevares ved at undgå

tunnelbyggeriet.

Desuden er der et antal økonomiske fordele:

Det forlød på høringsmødet, og synes at kunne læses af miljøredegørelsen, at broer er lidt billigere

tunneler.

Der kan spares 2 gangbroer med elevator, til 28 mio.

Grundene 10bv, 10 ne og 10dn kan sælges. Provenue 1,5 mio. ? Det fremgik ikke helt klart om

yderligere et hus ved siden af ovennævnte grunde er i farezonen. I givet fald, yderligere 1 mio.

sparet.

Ejendommen 1 bt med 2 huse, heraf 1 helt nybygget, undgår ekspropriation. Besparelse 2 mio. ?

De 2 små ejendomme, som skulle fjernes for at føre Hyldalsvej ud til Himmerlandsvej (lige overfor

Egholmsvej) kan bevares. Besparelse 1 mio. ?


Det er uklart om der er samme krav til erstatningsnatur ved den foreslåede broløsning, som de krav

der er til erstatning af den fredsskov der berøres af det eksisterende tunnelforslag. Muligvis er der

en besparelse her.

Omkostninger til forsikring / erstatning for skader på huse i forbindelse med grundvandssænkning

ved tunnelbyggeriet kan spares.

Etablering af vej fra Sdr. Banevej til Mosskovvej, og muligvis befæstelse / asfaltering af

Mosskovvej kan spares.

Der er naturligvis ting der skal vejes imod:

Det vil sandsynligvis blive nødvendigt at ekspropriere et hus på Egholmsvej.

Stykket over vådområdet mellem Egholmsvej og Mosevej er lidt længere end vådområdet i det

nuværende forslag. Det må undersøges hvordan det vil påvirke prisen.

Adgang til det nye lægehus skal sikres. Hvis broen på østsiden af banen stilles på piller, er dette

løst. Alternativt må broens jordvold have en gennemkørsel.

Hvis jordvold vælges, må cykelstien fra Bentevej, langs baneterrænet, sendes ned til lægehusets

gennemkørsel.

Antallet af parkeringspladser mellem lægehus og station bliver berørt. Hvis pille-bro vælges, vil det

være minimalt. Hvis jordvold vælges, må der etableres et antal p-pladser i kanten af

markedspladsen.

En højtliggende vejbro risikerer at ”sprede” støj fra vejtrafikken, men det må være muligt at dæmpe

det meste af dette, ved hjælp af høje sider på broen. Det vil også afhjælpe, at folk i de nærmeste

huse ikke oplever, at man kan se ned i haverne fra broen.

Og så lige en krølle, der nok mere beror hos kommunen, end hos Banedanmark, men jo alligevel

har sammenhæng med den foreslåede løsning:

Til yderligere forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed i bymidten, kunne man ensrette

Himmerlandsvej fra torvet og østpå op til Møllevej. Trafik der kommer østfra og skal igennem

Skørping, kunne så ledes hen ad det første stykke af Møllevej, ned ad Mælkevejen, hen ad Gl.

Skørpingvejs forlængelse og ind i den nye rundkørsel på markedspladsen. Der kommer i dag en hel

del tung lastbiltrafik fra Terndrup-området og gennem Skørping, fordi det er nærmeste vej til E45.

Hver gang man ser et lastvognstog på vej igennem den snævre del af Himmerlandsvej, samtidig

med nogle cyklister, så lukker man øjnene og håber det bedste.

Med venlig hilsen

Hanne og Jan Ottesen, Mosskovvej 1

Kis og Bjarne Høgh, Mosskovvej 3

Torben Holm, Mosskovvej 7b, Skørping 7/3-2012


Fra: Jens Roesdahl / Region Nordjylland [jens.roesdahl@rn.dk]

Sendt: 7. marts 2012 18:12

Til: hobro-aalborg

Emne: Høringssvar vedr. Skørping.

Til Banedanmark.

Skolebestyrelsen ved Skørping Skole har flg. kommentarer til planerne om at etablere alternativ trafikal

krydsning af jernbanen ved Skørping:

1. Overordnet set forventer vi, at trafiksikkerheden for byens skolebørn ikke forringes. Skørping skole er

en stor skole med snart 650 elever. Skolen og langt hovedparten af eleverne er desværre bosiddende

på hver sin side af jernbanen, og der har derfor i flere år været arbejdet med at skabe en trafiksikker

skolevej mellem bymidten og skolen, bl.a. vha. cykelstier. Dette skal selvfølgelig ikke forringes igen.

Uanset hvilken løsning, der vælges, skal sikker skolevej for alle årgange af elever indtænkes i

projekteringen - herunder cykelstier, adskillelse af cykel- og biltrafik, m.v.

2. Den største del af skolebørnene kommer fra den del af byen, som ligger nord for den nuværende

baneoverskæring. Det er derfor vigtigt, at der i det nuværende forslag fra Banedanmark sikres en

gang-/cykeltunnel tæt ved stationen. Herved opnås, dels at at de fleste børn (og øvrige gang-

/cykeltrafik til skole, idrætscenter og Rebildområdet) ikke får en forlængelse af vejen, dels at en stor

del af skolebørnene ikke blandes med biltrafikken ud ad Møldrupvej og ned gennem tunnelen.

3. Tunnelen skal naturligvis omfatte cykelsti.

4. Ved Banedanmarks forslag opstår det praktiske - og reelle - problem, at cyklende børn på vej til skole

gennem tunelen rammer den nuværende rundkørsel tæt på cykelstien op til skolen. I virkelighedens

verden vil mange børn derfor vælge at cykle venstre om i rundkørslen og ikke den lange vej højre om

(hvor de så også skal krydse tre veje). En løsning kunne måske være at etablere dobbeltrettet cykelsti

i tunnelens sydlige side, så børnene allerede ved Møldrupvej ledes over i en dobbeltrettet cykelsti i den

sydlige side af tunnelen, som så kan fortsætte ad et dobbeltrettet stykke cykelsti venstre om i

rundkørslen. Dette stykke cykelsti føres så direkte over i den dobbeltrettede cykelsti langs

idrætscentrets parkeringsplads. Løsningen indebærer, at den cyklende trafik mod skolen skal krydse

tunnelens tilkørsel ved Møldrupvej. Trafiksikkerheden skal her sikres ved blå opmaling, helle, lyssignal

eller hvad der nu er mest effektivt.

5. En gruppe borgere har foreslået, at jernbanen istedet krydses lige nord for stationen. Dette forslag

(indbefattende en cykel-/gangtunnel ved nuværende overskæring) vil, så vidt vi kan se, også leve op

til vore overordnede krav: At børnenes skolevej som et minimum ikke bliver mere farlig.

Skørping Skole har et fortrinligt samarbejde med den kommunale forvaltning og Nordjyllands Politi ang.

skolevejens trafiksikkerhed. Uanset hvilket projekt, der bliver valgt, forventer vi at blive involveret i

projekteringsprocessen, så vores lokalkendskab positivt kan bidrage til det endelige resultat.

Med venlig hilsen

Jens Roesdahl, formand for skolebestyrelsen ved Skørping Skole

Gl. Skørpingvej 94

9520 Skørping

file://E:\Høringssvar Hobro - Aalborg\Nr. 22 Formand for skolebestyrelsen på Skørpi...

Page 1 of 1

06-06-2012


Click here to enter text.

Jernbaneoverskæring - Ellidshøj og Svenstrup

Banedanmark

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Att. Chefkonsulent Betina Søreide

bsri@bane.dk

Jernbaneoverskæring - Ellidshøj og Svenstrup

Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 8. marts 2012 behandlet sagen om

nedlæggelse af de eksisterende jernbaneoverkørsler i Ellidshøj og Svenstrup.

På baggrund af udvalgets behandling skal til Banedanmark anbefales, at der

for Ellidshøj arbejdes videre med Løsning 3.

I forhold til Svenstrup skal anbefales, at der arbejdes videre med en løsning,

der tager mere hensyn til bymiljøet.

Dette er med baggrund i, at den anbefalede tilslutningen til Hobrovej sker

midt i Svenstrup, og det derfor af æstetiske hensyn og at hensyn til bymiljøet

anses som mest hensigtsmæssigt med en tunnelløsning.

Teknik- og Miljøudvalget skal samtidig anbefale, at en eventuel ekstra udgift

til etablering af en mere bymiljøvenlig løsning afholdes af Banedanmark.

Med venlig hilsen

Mariann Nørgaard

Rådmand

Banedanmark

Rådmand Stigsborg Brygge 5, Boks 219 9931 2000

9400 Nørresundby

14. marts 2012

Sagsnr.:

2009-63338

Dok.nr.:

2012-82641

EAN nr.:

5798003743059


Høringssvar:

Til Banedanmark i forbindelse med ny vejføring der skal krydse banen i Skørping.

(Opgradering Hobro – Aalborg)

(OBS ! vi har fået forlænget vores høringsfrist til 16. marts 2012 efter aftale med

Betina Søreide, chefkonsulent, Banedanmark)

Høringssvar fremsendes hermed af :

Hanne Vestergaard Ottesen og Jan Ottesen

Mosskovvej 1

9520 Skørping

( Matrikel 4H og 4K) Skørping.

Vi ønsker en ændring af vejføringen til et alternativt forslag:

Først vil vi nævne, at vi synes, det er oplagt at kigge på en vejføring der går fra

Markedspladsen i Skørping, krydser banen nord for stationen via en bro og dernæst føres

videre som vej nord for Teglgårdsminde og ud i Buderupholmvej.

Denne løsning finder vi langt mere optimal end den løsning direkte fra rundkørslen, igennem

Fredskov, under banen i tunnel og ud på Møldrupvej i Skørping.

Dels ligger hovedparten af Skørpings bebyggelse i dag i den nordlige ende af byen. Dels vil det

give en langt mere sikker skolevej for de mange børn i byen. Sidst men ikke mindst, vil man få

den meget tunge trafik ud af byens centrum og ført direkte ud til Skørping Nord. Det vil give et

mere roligt og trygt centrum i byen. Særligt ved stationen og Kulturstationen, hvor der bl.a. er

megen cykeltrafik i dagtimerne. For os at se vil det også minimere antallet af huse og arealer,

der skal købes fri til formålet.

Særlige kommentarer, der vedrører den løsning, der går fra rundkørslen, via

Fredskov, under banen og ud på Møldrupvej.

Vores kommentarer skal ses som konstruktive og vi håber, uanset hvilken løsning der vælges,

på et konstruktivt samarbejde med Banedanmark i hele processen.

A:

På side 40 i jeres rapport (Miljøredegørelse, Høringsudgave, Opgradering Hobro – Aalborg )

står der:…” Vest for banen eksproprieres der permanent til erstatningsanlægget på

ejendommene Mosskovvej 1…”

Hvad menes der helt konkret med ovenstående sætning?

Hvilket areal er der tale om?

Hvor mange m2 er der tale om?

B:

Det ser ud som om, at der bliver et stort dige i vores have mod nordøst på grunden. Vi kan

også se og læse i rapporten at man fra Banedanmarks side ønsker, at vi skal afgive noget at

vores grund mod nordøst.

Vi undrer os over, ikke at være orienteret direkte om disse tanker, som vi i stedet skal læse

om i en offentlig rapport og høre om på et borgermøde.

Er denne fremgangsmåde almindelig praksis?

Vi ønsker dette spørgsmål afkræftet eller bekræftet - konkret.

Hvordan er kompensationen pr. m2, i så fald at der skal eksproprieres?

Hvad er kompensationen for ejendommens evt. værdiforringelse?


Vi kan ligeledes se, at der påtænkes en ekspropriering til en midlertidig arbejdsbræmme (den

grå bræmme på side 41). For os at se kommer denne bræmme meget tæt på vores hus. 1

meters afstand!

Vi er alvorligt bekymrede for, om vores hus vil tage varig skade af en arbejdsvej med tunge

maskiner så tæt på. Vores hus er fra 1908.

Hvordan er vi stillet, hvis der opstår sætnings revner og/eller andre skader på vores hus

Mosskovvej 1 under arbejdet - eller efter arbejdets ophør?

Hvilke muligheder har vi for erstatning og udbedring af skader der evt. opstår på vores hus?

Hvordan vil Banedanmark sikre sig mod at beskadige vores hus?

Hvordan erstattes det der måtte blive beskadiget i haven - f.eks. gamle og store træer m.v.?

Reetablerer Benedanmark vores grund/have?

Alternativt der etableres arbejdsvej på modsatte side af den kommende vej, altså på

østsiden, hvor man alligevel har planlagt ekspropriering af en ejendom på

Himmerlandsvej.

C:

Vi kan se på billedet og tegningen side 41, at der påtænkes et dige etableret i vores have mod

nordøst.

Hvor højt bliver vejens beliggenhed og diget i udmålt fra det eksisterende niveau?

Hvis udformningen med dige fastholdes over vores grund mod nordøst vil vi nærmest få en

grøft i haven.

Vil vi kunne få udlignet niveauet i denne ”grøft” til niveauet på grunden mod vest?

Hvis ikke, må vi betragte denne del af haven som absolut uanvendelig!

Vil Banedanmark udføre dette arbejde som et led i etableringen af et dige, for de ulemper det

giver at have et dige placeret midt i haven mod nordøst?

Kan vi få etableret en form for permanent lyddæmpning langs den nye vej? Hvilken?

Hvordan er erstatningsmulighederne for reetablering af vores have eller økonomisk

kompensation, da haven jo tager betydeligt skade i processen?

Desuden kan vi jo ikke benytte halvdelen af vores have i den pågældende periode.

D:

Dernæst kan vi se på billedet og tegningen på side 41, at der kalkuleres med Skørping/Rebild

Kommunes tidligere placering af rundkørslen samt udkørslen fra Skørping Idrætscenter til

Mosskovvej, direkte foran vores indgang og garage.

I dag er de faktiske forhold meget anderledes!

Udkørslen fra Skørping Idrætscenter er rykket betydeligt mod nord, således, den ligger uden

for vores matrikels areal. Dernæst er Mosskovvej sekundær vej til udkørslen fra Skørping

Idrætscenter. Det er udkørslen fra Skørping Idrætscenter, der direkte er tilsluttet rundkørslen.

Dette skyldes bl.a. at vi ville få betydelige gener ved den oprindelige plan. Og at politiet bl.a.

ikke kunne godkende udkørsel direkte fra vores garage til den oprindelige plan.

Derfor er der i dag en bræmme med udkørselsmulighed, direkte foran vores garage samt en

kile skråt mod syd, hvor Mosskovvej så skråner .

Har Banedanmark tanker om at ændre forholdene - som de ser ud i dag - til det der fremgår af

tegningen vedr. udkørsel fra Skørping Idrætscenter og Mosskovvej ?

Vi ønsker naturligvis en fastholdelse af de nuværende forhold for vores område mod vest på

Mosskovvej!

Vi ønsker de konkret planer for dette oplyst snarest.

Vi betragter de nyligt fremsendte tegninger som svar på punkt D. Vil det ikke være

rigtig forstået?


E:

Vi kan læse i materialet, at det påtænkes, at en del af husene på Sønder Banevej skal have

adgangsvej til rundkørslen via Mosskovvej.

Mosskovvej 1 er en del af en privat fællesvej.

Hvilke muligheder har vi for kompensation, hvis denne vej inddrages til offentlig vej?

Hvordan bliver man inddraget i processen som indehaver af en privat fællesvej, der pludselig

ændrer vilkår? Hvilke rettigheder har vi her?

Vi forventer, at der etableres en offentlig vej på området, da vi ikke ser os i stand til at

vedligeholde vejen ud for vores matrikel p.g.a. den forventede øgede trafikbelastning.

Vi forventer også at der etableres fast asfaltvej med fortov på Mosskovvej, således børn kan

færdes trygt på vejen. Vi forventer ligeledes, at der etableres vejbump på Mosskovvej, særligt

ud for nr. 1, da der ofte er hurtig trafik her, hvilket er til stor usikkerhed for de mindste

trafikanter.

Vi dette være en del af den fremtidige etablering af Sønderbanevejs udkørselsret via

Mosskovvej?

F:

Det fremgår på side 84 i rapporten at bl.a. Mosskovvej vil blive brugt som adgangsvej til

arbejdspladserne i anlægsfasen.

Vi forventer i den forbindelse, at der lægges en god og støvfri belægning på Mosskovvej, for at

minimere de gener, vi må få og for at Mosskovvej kan ”bære” den tunge trafik, da det er en

privat fælles vej, som vi normalt selv vedligeholder.

G:

Vi er af den overbevisning, at vores hus vil falde betydeligt i værdi, da vi dels mister noget at

vores grund mod nordøst og får en beliggenhed med vej på tre sider at grunden. Tidligere var

det kun på Mosskovvej. Desuden får vi også større støjgener, da trafikken kommer tættere på.

Hvordan er mulighederne for kompensation for værdiforringelse af vores ejendom m.v.

Konstruktive forslag til ændringer af det planlagte

Vi kan ikke se nødvendigheden af, at have en arbejdsvej 1 meter fra vores hushjørne mod

nordøst, når man alligevel vil ekspropriere ejendommen på Himmerlandsvej. Vi mener, det må

være i alles interesse ikke at beskadige vores hus med rystelser m.v. og derfor flytte

arbejdsvejen til modsatte side at den kommende vej. Altså på nord siden af den nye vej.

Når man alligevel vil ekspropriere ejendommen på Himmerlandsvej, vil det være oplagt at

flytte hele den nye vej nogle meter mod nordøst i en blød bue. På denne måde vil

Banedanmark helt kunne udgår at ekspropriere noget af vores grund mod nordøst, eller i hvert

tilfælde minimere eksproprieringen.

Hvis Banedanmark fastholder beslutningen om en ny vejføring fra rundkørslen, via Fredskov,

under banen og ud på Møldrupvej, så føler vi os særdeles berørt af både det kommende

anlægsarbejde samt den efterfølgende blivende løsning. Derfor vil vi meget gerne i direkte

dialog med Banedanmark ved et møde. Således at vi kan få en konstruktiv dialog om vores

spørgsmål, muligheder og rettigheder.

Vi mener hele denne vejføring giver en væsentlig forringelse af vores ejendoms værdi og

muligheden for evt. salg. Samtidig har vi en stor bekymring for de beskadigelser, der vil

komme på huset ved så stort et anlægs projekt blot 1 meter fra facaden. Dette kan jo på sigt

både stavnsbinde os og give os uoprettelige økonomiske problemer.

Hvilke rettigheder har vi i den forbindelse?

Vil Banedanmark invitere os til et møde og i givet fald hvornår?

Venlig hilsen

Hanne Vestergaard Ottesen og Jan Ottesen

15.Marts 2012.

More magazines by this user
Similar magazines