ALT UNDER ET TAG APS - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

kas.dk

ALT UNDER ET TAG APS - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

1 . J U N I 2 0 1 0

N U M M E R 4

Referat H 3 skønne ture H Tillykke! H Sankt Hans Fest


2

N Y T F R A K . A . S .

Formandens

klumme

Der har været standerhejsning og selv om

søsætningen blev forsinket er alle både

søsat når dette blad udkommer. Og forhåbentlig

er midtermolen og jolle-broen også

blevet færdige, så der er plads til alle de

søsatte både.

Bestyrelsen og udvalgene er konstitueret

efter generalforsamlingen. Kirsten M. Christensen

er blevet kasserer og Morten Ingerslev

har overtaget pladsen i Svanemøllehavnens

bestyrelse efter Jørgen Warming.

Med hensyn til Nordhavnsvejen er der i Københavns

Kommune truffet beslutning om at

igangsætte arbejdet med den gravede tunnelløsning.

Det er den løsning, hvor vejen føres

frem til Strandvænget og hvor trafikken så

skal føres hen forbi klubberne og Svanemølleværket

til krydset ved Sundkrogsgade.

Projektet skal gennemføres i perioden frem til

2015.

I en stor del af byggeperioden vil Strandvænget

være lukket på det stykke der går op til

Svanemøllen station, og der skal være byggeplads

på arealet ud for den nordlige del af

Svanemøllehavnen og Svaneknoppen. Det vil

betyde at adgangsforholdene til havnen og til

sejl- og roklubberne i denne periode kan blive

temmelig vanskelige.

Når projektet er afsluttet vil adgangsforholdene

være nogenlunde som nu bortset fra, at

der må forudses væsentlig mere trafik end nu.

Med hensyn til videreførelsen med sænketunnel

under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnsløbet

viser de nuværende trafikprognoser,

at det ikke er aktuelt på denne side af

2050. Det er da altid noget.

Og så er den længe ventede afgørelse i sagen

imod Restaurant Strandberg endelig kommet

idet der er faldet dom i retssagen. Desværre

fik vi ikke medhold i ophævelsen af lejekontrakten.

De nærmere detaljer og begrundelser

kender vi først når vi har set indholdet af

dommen.

Dette giver en meget vanskelig situation og

det er svært at se, hvordan vi skal komme

videre i forhold til dette.

H Niels Erik Andersen

Standeren er sat -

Rigtig god sejlsæson


F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T

K.A.S.-træf

Weekenden den 4.-6. juni

Glæd jer - det skal nok blive sommer, selv

om den i skrivende stund lader vente på

sig.

K.A.S. træffet starter som sædvanlig fredag

eftermiddag/aften og første stop er Dragør

Gamle Havn til rødvinstræf på kajen kl. 21.00.

Efter vores sædvanlige morgensamling går

sejladsen videre til romantiske Skanör, hvor vi

igen samles til hyggeligt samvær, grill og fest.

Om søndagen går turen igen tilbage til Svanemøllehavnen.

Vi har besluttet at bytte om på det sædvanlige

med at vi i forårssejladsen får mad udefra

og om efteråret griller, da vi dennegang skal

til “udlandet”.

Altså medbring selv grillmad - så sørger Festog

tursejlerudvalget for grillkul og velkomstdrinks

og forhåbentlig noget svensk musik.

Der er faktisk kun 25 SM til Skanör - så hold

jer endelig ikke tilbage.

Tilmelding til fest@kas.dk inden den 1. juni.

Det skal nok blive hyggeligt og sjovt.

Følg med på hjemmesiden - der kommer mere

om arrangementet.

H Ohøj fra Fest-og tursejlerudvalget

Johan Piil-Henriksen

HUSK Høst-træffet 27.-29. august.

Kapsejlads om Puks Mindepokal. Sejlads, middag og fest.

Følg med på hjemmesiden!

3


4

Ved forårsfesten blev der traditionen tro

uddelt førerbeviser til de elever, der gennem

mindst to sæsoner har øvet sig i praktisk

sejlads med klubbens gaffelriggede øvelsesbåde

og efterfølgende bestået prøven i praktisk

sejlads og derudover bestået prøven i

teoretisk navigation & søvejsregler samt fået

godkendt deltagelse i tovværkskurset, natsejladser

og vedligeholdelse af bådene.

Skoleudvalget ønsker et stort tillykke til de

nye førere – I har grund til at være stolte over

jeres bevis!

Førerbeviset er blevet tildelt:

Adam Hesselfeldt-Nielsen

Carl-Vilhelm Rasmussen

N Y E F Ø R E R E

Tillykke

til klubbens nye førere

Carsten Meyer

Christoph Egger

Jarl Iversen

Jens Dan Kjærsgaard

Kristian Krogh

Lars Bæk Pedersen

Mette Astrup Madsen

Peter á Rógvu

Peter K. Mogensen

Ramazan Turan

Sofie Wagner Pedersen

Thomas Wolters

Tina Pedersen

Tove Diana Jespersen

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

Fra venstre: Skolechef Signe Foverskov, Formand Niels Erik Andersen,

Ramazan Turan, Mette Astrup Madsen, Sofie Wagner Pedersen,

Carl-Vilhelm Rasmussen, Lars Bæk Pedersen, Tove Diana Jespersen,

Kristian Krogh, Adam Hesselfeldt-Nielsen og Tina Pedersen


S K O L E U D VA L G E T

5

Forårets eksamen

i iNavigation og Søvejsregler

Hen over vinteren har en række af klubbens

medlemmer svedt over stedbestemmelse,

kursudsætning, lanterner for

alskens fartøjer, havmiljølovens regler og

meget andet, der hører til pensum i kurset

Navigation og Søvejsregler.

29 elever gennemførte og bestod den afsluttende

eksamen, der blev afholdt i K.A.S. med

en skriftlig prøve mandag den 22. marts og

en mundtlig overhøring lørdag den 27. marts.

Yderligere tre elever fra kurserne har været til

prøve andet steds og bestået.

Skoleudvalget vil gerne ønske tillykke med

den beståede prøve til:

Anders Ingemann Tourell

Anne Nimb

Anne-Kathrine Egede Andersen

Anton Minchev

Birgit Valentin Hansen

Christian Fink-Jensen

Christian Sundenæs

David B. Collinge

Hanne S. Nielsen

Hanne Thorning-Schmidt

Henrik Hellesøe Hansen

Henrik Nord

Henrik Slotholt

Jakob Dahl

Janni Høeg

Jeanette Teglgaard

Jonas Skovborg

Jørgen Vig Jensen

Katrine Lund

Kim Larsen

Klaus Riiskjær Jensen

Lis Goul

Mads Holde

Mats-Peter Gohr Jespersen

Michael Monrad

Morten Knaack

Nikolaj Schultz

Sten Anderson

Søren Korsholm

Tanja Haagh Jensen

Tenna Norring Skou

Ulla Bjørnholt

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

Sigyns besætning med lærer

Michael Berthelsen ved forårsfesten


6

25 års hæderstegn til Niels Erik Andersen

Ved forårsfesten fik Niels Erik Andersen tildelt

K.A.S.’s 25 års æresstander.

Niels Erik startede som lærer på sejlerskolen

i 1985 og har undervist hver eneste sæson

siden da.

Samtidig har Niels Erik været aktiv i skoleudvalget,

herunder i en periode som skolechef.

Da fartøjsudvalget på et tidspunkt manglede

en fartøjschef, trådte Niels Erik til her og

overlod opgaverne i skoleudvalget til andre.

Som skolechef og fartøjschef sad Niels Erik

i klubbens bestyrelse. Det førte til, at Niels

Erik stillede op til posten som formand for

klubben ved generalforsamlingen i 2006.

Med Niels Eriks store engagement på flere

fronter i klubben gennem de sidste 25 år, har

han så rigeligt gjort sig fortjent til at modtage

klubbens hæderstegn for 25 års gerning i

klubben.

10 års æresstander til Peter Thomsen

Ved forårsfesten fik Peter Thomsen tildelt

K.A.S.’s 10 års æresstander.

Peter startede som lærer i 1995. Han har

holdt pause som lærer enkelte år, men sejlerskolens

andre lærere har i de år altid kunne

regne med Peter som vikar, hvis der var brug

for det.

N Y E N Å L E

Nye Hæderstegn

& Æresstandere

Sideløbende med lærergerningen har Peter

også ydet en højt kvalificeret indsats som

bådchef for Freja. Han har også flere gange

været skipper på sommerture og weekendture,

så Peter har gennem årene været et

stort aktiv for klubben og især for sejlerskolen.

Som en af de mere erfarne lærere på

sejlerskolen havde Peter fornøjelsen af i hans

tiende år som aktiv lærer, at undervise på

R-hold i sommeren 2010, men denne sommer

må sejlerskolen desværre undvære Peter, der

lige for tiden har rigeligt om ørerne med de

to tvillingepiger, der kom til verden sidste

vinter.

10 års æresstander til Jørgen Sølling

Ved forårsfesten fik Jørgen Sølling tildelt

K.A.S.’s 10 års æresstander.

Jørgen startede som lærer på sejlerskolen i

1999 og har med et enkelt års pause undervist

alle sæsoner siden da. De seneste år har

han samtidig ydet en indsats i Fartøjsudvalget,

hvor hans opgave særligt har været at

holde styr på skolebådenes sejlgarderobe.

Jørgen er også en aktiv kapsejler, og i denne

sæson har vi store forventninger til hans

deltagelse i onsdagsmatcherne som skipper

på Oui Oui.

Tillykke til jer alle tre!

H Bestyrelsen

v/Signe Foverskov


S K O L E U D VA L G E T

Yachtskippere

af 1. og 3. grad

Tillykke til de nye Yachtskippere af 1. grad

Forrige vinter var der nogle ambitiøse og

entusiastiske medlemmer af de forskellige

sejlklubber i Svanemøllekredsen, der gik i

gang med en studiekreds til Yachtskipper af

1. grad. Det var så stor en succes, at endnu

en god håndfuld tog udfordringen op hen

over den nyligt overståede vinter.

Pensum til prøven er meget omfattende, men

fem af de syv deltagere i studiekredsen gik til

eksamen den 17. april, og fire bestod prøven

med ros. Den femte har efterfølgende også

bestået ved en ny eksamination.

Skoleudvalget vil gerne ønske et meget stort

tillykke med den beståede eksamen til:

Alex Poulsen (Sundet)

Allan G. Stenbæk

Jan Petersen

Jon Bundesen

Kristian Møller Pedersen (Frem)

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

Tillykke til de nye Yachtskippere af 3. grad

I den nyligt overståede vinter startede 20

entusiastiske elever på kurset til forberedelse

til eksamen i Yachtskipper af 3. grad. Halvdelen

af eleverne kom fra K.A.S., mens resten var

medlemmer fra Sundet, Frem og Sejlklubben

København.

Steen Aagaard Sørensen, der tidligere har

undervist på navigationskurset, havde ønsket

sig nye udfordringer, så han skiftede denne

vinter over til at undervise på Y3-kurset sammen

med Lars Nielsen fra Sundet.

Eksamen blev afholdt den 10. april, og 11

elever var tilmeldt. Af disse bestod de syv

i første omgang, men efterfølgende er der

yderligere fire elever fra holdet, der nu kan

kalde sig Yachtskippere af tredje grad.

Skoleudvalget vil gerne ønske tillykke med

den beståede eksamen til:

Allan Juul Andersen (Sundet)

Jacqueline Acda

Jørgen Dreyer

Mads Schenstrøm Stefansen (Sundet)

Michael Ditzel

Morten Petersen (SKK)

Ole Munch Hansen

Per Karsten Nielsen (SKK)

Rasmus Borring Andersen

Sten Emborg

Søren Bager (SKK)

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

7


8

Nyt fra

Efter en del flytninger af datoer for søsætningen

er vi nu kommet godt i gang , det

hele har kørt nogenlunde efter planen, dog

har der igen i år været en del bådejere der

ikke møder op eller beder om udsættelse, det

påfører klubben en del ekstra udgifter, til flytning

af både osv. Vi har også i år mange bådejere

der ikke skiller deres stativer/Bådmagasin

bukke fra hinanden.

Husk også at hvis jeres bukke/stativ ikke er

tydelig mærket, vil de blive fjernet uden ansvar.

På Kulpladsen har vi været så uheldige at

3 både er væltet ned af deres stativer 2 af

disse er de såkaldte Bådmagasin bukke, det

er dobbeltbukke. Denne ene båd væltede

fordi den ene buk var rykket så der kunne

poleres og males bund, den anden væltede

fordi ejeren havde fjernet boltene som holder

tværstiveren, i begge tilfælde var ejeren lige

gået væk fra båden, så de slap faktisk heldigt

fra uheldene, der var ”kun” materielle skader,

bådene blev løftet væk og kørt på værft, den

B Å D P L A D S U D VA L G E T

Bådpladsen

tredje stod i en almindelig trævugge, det var

et hændeligt udvalg. Grundet de første uheld

og for at undgå dette i fremtiden, vil reglerne

blive skærpet når en bådejer stiller sin båd på

disse ovennævnte bukke, mange af bukkene

passer nemlig ikke til båden og de rager også

langt ud fra båden, dette medfører stor gene

for nabo båden.

Der vil fra efteråret 2010 blive opkrævet et

ekstra gebyr, hvis bukkene står samlede om

vinteren på pladsen uden at blive benyttet,

eller hvis de rager for langt ud når de står

under en båd. Så det bedste råd fra bådpladsudvalgets

side er, skrot dem. De bukke vi

har på pladsen vil i løbet af sommeren blive

mærket med maling, så vi kan undgå at få

flere ind på pladsen.

Til slut vil jeg ønske alle bådejere en god

sejlsæson

H Bådpladsudvalget

Lennart Hansen


S K O L E U D VA L G E T

Skoleweekendture

Så er det lige før, at vi skal af sted på

årets første weekendtur. Er du en af de

heldige, som har fået plads på gaffelrigger

eller spækhugger, vil du snart modtage en

mail med mere detaljerede informationer og

koordinering af opgaver. Se desuden annonce

andetsteds her i bladet.

Næste weekendtur er Svanemøllekredsens

fællestur den 18.-20. juni, hvor ca. 15 både

forventes at deltage fra Svanemøllekredsens

sejlskoler. I år er det Sejlklubben Sundet,

som arrangerer. Turen starter med, at en

navigationsopgave udleveres. Når den er løst,

kendes destinationen og der sejles ud i sommernatten.

Lørdag aften er der middag, fest og dans. En

hyggelig måde at lære andre sejlskoleelever

at kende.

Kort efter sommerferien, tager vi på Skoleweekendtur,

hvor planen er at sejle ”som

vinden blæser”.

Har du ikke fået plads på en af turene, så

skriv dig på venteliste og håb på et afbud.

Førere til Spækhuggerne er også velkomne til

at melde sig.

Prisen for at deltage er 100 kr. samt penge

til mad, havneafgift og evt. til festen lørdag

aften.

Af hensyn til planlægning og indkøb, er tilmeldingen

bindende fra 8 dage før turens

start, dvs. torsdag aften i ugen inden weekendturen.

Bliver du syg efter denne dag og ikke kan

komme med, skal du betale din andel af turen,

selvom du ikke deltager. Skipper skal have direkte

besked, da et afbud betyder ændringer

for hele bådens besætning.

God tur!

9

H Skoleudvalget,

Taja R. Jacobsen

mobil: 26 87 87 32

email: taja@kas.dk

Anders sætter flaget


10

Antal fremmødte medlemmer 30.

a) Valg af dirigent

Formanden byder velkommen og foreslår

Vagn Hoffmann som dirigent. Vagn takker for

valget og konstaterer at generalforsamlingen

er lovligt indvarslet. Kommer med en mindre

rettelse til dagsorden pkt. h: Kirsten Christensen

på valg - villig til genvalg.

b) Godkendelse af bestyrelsens beretning

for det forløbne år

Formanden Niels Erik Andersen nævner de

medlemmer, vi har kendskab til, der er bortgået

i det forløbne år.

Jens Ejsingberg

Kristian Bækbo

Finn Bergmann Thorkildsen

Ole Jensen

John Valum

Alle rejste sig og der udtaltes et ”Æret være

deres minde”.

Henviser til årbogen og kommer med følgende

kommentarer:

Jeg vil starte med et udvalg som der ikke

plejer at være en egentlig beretning fra.

Økonomiudvalget

Og så er der i øvrigt sket en fejl, så beretningen

fra økonomiudvalget er ikke kommet med

i årbogen, så det ser måske lidt underligt ud

at jeg refererer til den i formandens beretning.

Men så må jeg tage den mere detaljeret

her. Økonomiudvalgets primære opgave er

selvfølgelig regnskab og budget, som vi tager

R E F E R AT

Referat af

Generalforsamlingen

Onsdag den 31. marts

under de særlige punkter senere, men lige i år

har udvalget også stået for et par andre ting,

som vi gerne vil gøre rede for.

At der har været et økonomiudvalg er blandt

andet affødt af, at Kirsten M. Christensen,

som blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, har

brugt året på at følge arbejdet med økonomien

og sammen med vores kasserer Jørgen

Warming for at kunne overtage det senere.

En af de ting, som økonomiudvalget har taget

fat på i 2009 har været et hovedeftersyn

af klubbens forsikringer sammen med en

ekstern konsulent. Det har bevirket, at vi har

fået justeret nogle ting omkring selvrisiko og

lignende, og så har vi fået samlet forsikringerne

så de har samme forfaldsdato – det

vil være en fordel, når der næste gang skal

forhandles vilkår med forsikringsselskabet.

Som en del af arbejdet er der udarbejdet

en Risiko- og forsikringspolitik for klubben.

Den beskriver, hvordan vi forholder os til de

forskellige områder inden for risikostyring

og forsikring. Blandt andet er hovedansvaret

omkring risiko- og forsikringsforhold blevet

samlet hos kassereren, og det vil regnskabsmæssigt

blive samlet, så det bliver lettere at

få et overblik over tingene. Det ændrer dog

ikke på, at det stadig vil være udvalgene der

skal håndtere de konkrete skader, sådan at

fartøjschefen eksempelvis stadig tager sig af

forsikringssagerne omkring bådene.

Strandberg

Sagen begyndte med, at vi sidste vinter

blev opmærksomme på, at Strandberg ikke

overholdt de forskrifter der gælder omkring


fødevaresikkerhed. Han havde fået en række

sure smiley’s og flere bøder.

Der er en klar bestemmelse i lejekontrakten

om at den kan ophæves ved lejers misligholdelse,

og manglende overholdelse af myndighedernes

krav er en af de ting der tydeligt er

nævnt som misligholdelse.

Derfor satte bestyrelsen en advokat på sagen

med henblik på at få ophævet Strandbergs

kontrakt.

Der er nogle trin i sådan et forløb som skal

gennemføres. Først skal lejer skal have et

varsel og mulighed for at rette for sig og først

derefter kan der ske en ophævelse. Det blev

alt sammen gjort som det nu skal gøres, og

ophævelsen blev fremsendt sidste forår.

Så kunne det have sluttet der, hvis Strandberg

havde rettet sig efter det. Men det gjorde han

ikke, og så havde vi ikke anden mulighed end

at gå rettens vej. Strandberg blev indstævnet

for boligretten som er den instans der tager

sig af den slags sager og vi fik ret hurtigt

berammet sagen til den 13. april i år.

Der har så i den mellemliggende periode været

udveksling af forskellige skriftlige indlæg

fra advokaterne, og nu venter vi på at det skal

blive den 13. april.

Vi mener naturligvis, at vi har en god sag,

men det er nu engang sådan, at retsvæsenet

og lovgivningen i høj grad tager vare på lejernes

interesser. Så intet er givet før der er

faldet dom i sagen engang efter den 13. april.

Det vil være sådan, at Jørgen Warming og

jeg vil blive indkaldt som vidner i sagen,

og det fremgår at der også vil blive ført en

række vidner af vores modpart. En af dem er

naturligvis Albert Strandberg.

Vi er fra flere sider blevet spurgt, hvilke planer

vi har når retssagen er overstået, og det vil

jeg gerne fortælle lidt om her.

Set i lyset af den usikkerhed der er omkring

sagen har jeg det personligt sådan, at jeg

REFERAT

11

ikke ville bryde mig om at lægge detaljerede

planer før vi har en afgørelse, og det har resten

af bestyrelsen været enige i. Så vi afventer

sagens udfald, og når vi har en afgørelse tager

vi den derfra.

Vi mener som sagt at vi har en god sag, som

vi bør kunne vinde.

Men selv om vi så vinder er det jo ikke sådan

at Strandberg er væk fra den ene dag til den

anden. Han skal have mulighed for at flytte

sine ting – det er jo ham der ejer møbler og

køkkeninventar. Og afklaringen af dette kan

formentlig også trækkes i langdrag. Men når

vi så kan råde over lokalet forestiller jeg mig,

at vi skaffer os et pusterum ved at udleje det

som selskabslokale til enkeltarrangementer i

en periode.

Og så kan vi uden alt for meget stress finde

ud af, hvad vi vil med restauranten.

Og det skal med al magt undgås, at vi igen

kan komme i en situation, hvor vi har en restauratør

på en kontrakt med afståelsesret.

Det er nok sådan cirka hvad jeg har at sige

om sagen her og nu.

Spørgsmål

Hvad er Strandbergs og hvad er vores i køkkenet?

Har vi ikke en inventarliste? – Kort

svar ”Nej”. Får vi besked når der sker noget?

Formanden ønsker ikke at gå i detaljer inden

retssagen.

Der opfordres til hurtig tilbagemelding til

medlemmerne når retssagen er afgjort.

Skoleudvalget

Sejlerskolens aktiviteter har fulgt de samme

linjer som tidligere med sejladsundervisning i

sejlsæsonen og teoriundervisningen i løbet af

vinteren. Beståelsesprocenten ved efterårets

praktiske prøve var ikke helt tilfredsstillende.

Det tilskriver jeg først og fremmest vejret.

Det blæste ret meget.

Så gik det bedre, da vi havde teoriprøve her i

lørdags den 27. marts hvor der kun var ganske

få der dumpede.


12

Fartøjsudvalget

Fartøjsudvalget står for vedligeholdelsen af

klubbens både. Først og fremmest ved koordinering

af det arbejde, som sejlerskolens

elever udfører som led i uddannelsesforløbet.

Fartøjschefen Allan Jensen står derudover

som kontakt til forsikringsselskab og værft i

forbindelse med skader og kollisioner. Det har

i det forløbne år haft en ret fremtrædende

plads!

Lad mig her gentage min opfordring til, at

der udvises godt sømandskab ved sejlads

med klubbådene, så vi kan undgå de værste

tilfælde i de kommende sæsoner.

Spørgsmål:

Lidt spørgsmål til førerprøven om beståelsesprocenter.

Kommentar fra Signe Foverskov, de større

skader har været på KAP2.

Bådpladsudvalget

Bådpladsudvalget administrerer de landpladser

vi disponerer over til vinteropbevaring af

bådene. Året 2009 er der ikke så meget at

sige til. Bådene blev søsat i foråret og taget

op i efteråret. At den kommende søsætning

er blevet forsinket skal måske lige nævnes selv

om det egentlig ikke hører til beretningen for

2009. Som I nok ved, har isvinteren forsinket

arbejdet med at renovere midtermolen. Og

for at undgå alt for meget kaos i søsætningsperioden

har alle klubberne udskudt søsætningen

2-3 uger. Det er der ikke så meget at

gøre ved. Selv om bådpladsformanden Lennart

Hansen ikke er her skal I ikke snydes for

at kunne debattere denne del af beretningen.

Og hvis der er spørgsmål skal vi fra bestyrelsen

forsøge at svare så godt vi kan.

Klubhusudvalget

I klubhuset er der gennemført den løbende

vedligeholdelse og der er sket lidt udskiftning

og ændringer i møbleringen af Jomsborg. Og

så har der været nogle reparationer efter de

indbrud der har været i huset i løbet af året.

R E F E R AT

Men større projekter i klubhuset har der ikke

været i 2009.

Fest- og Tursejlerudvalget

Der har været de sædvanlige ture i sejlsæsonen

– forårstræffets fest i Dragør husker jeg

som en meget festlig aften. Derudover nogle

foredrag og andre arrangementer.

Informationsudvalget

Informationsudvalget fik ny formand efter

sidste generalforsamling, hvor Susanne Hansen

overtog styringen af udvalget som står

for udgivelsen af BARKASSEN og driften af

klubbens web-site. Desværre er der så her

i vinter sket det, at Susanne har fået job i

Tromsø i Norge – og så er det jo lidt svært at

komme til bestyrelsesmøderne. Det er også

informationsudvalget der står for udgivelsen

af årbogen – det har Susanne dog ikke haft

noget med at gøre, så det er ikke hende I skal

skyde på, hvis jeres båd skulle have været

mellem Mette og Nelle i fartøjslisten. Der er

sket en fejl – jeg tror ikke helt det endnu er

afklaret hvordan, men vi beklager det selvfølgelig.

Som følge af det manglende afsnit i fartøjslisten,

vil der blive fremstillet et tillæg. Der

efterlyses også en korrekturlæsning af listen,

da der er enkelte fejlstavninger.

Kapsejladsudvalget

Kapsejladsudvalget fik også ny formand,

Charlotte Andersen efter sidste generalforsamling.

Det har som sædvanlig fortrinsvis

drejet sig om onsdagskapsejladserne i

Svanemøllekredsens regi. Charlotte er her

heller ikke i aften, men hvis der er nogen der

vil sige noget til dette udvalg skal vi nok sørge

for at hun får det at vide.

Fra salen kritiseres onsdagsmatcherne.

Formanden kan ikke give uddybende svar, da

det er kredsen der står for sejladserne. Johan

(formand i Svanemøllekredsen) kommenterer

at kredsens kapsejladsudvalg arbejder på en

ændring af præmisserne for sejladsen.


Havneudvalget

Jørgen Warming og Karsten Møller-Hansen

har også i år været vores repræsentanter i

Svanemøllehavnens bestyrelse. Renoveringsprojektet

er nu omsider ved at være tilendebragt.

Isvinteren har godt nok gjort det til lidt

af en gyser hvor arbejdet med midtermolen

og jollebroen i en lang periode har ligget

stille med over 30 cm is i havnen. Men nu går

det tilsyneladende fremad – selve midtermolen

ser ud til at være på plads og der bliver

arbejdet ivrigt med at montere Y-bomme og

sidebroer. Så det kan være, at det ender med

at komme til passe med de udskudte søsætninger.

Som jeg fortalte allerede ved sidste års generalforsamling,

går planerne om et nyt

havnehus ud på at, der skal bygges et hus i

to etager på Sundets gamle grund. Der har

været lidt uro omkring placeringen og orienteringen

af huset på grunden, men det er forhandlet

på plads, således at ikke kommer til

at genere vores udsigt ret meget. Huset blive

placeret langs med skellet ind til Gefion og

så tæt på skel som muligt. Med hensyn til

indretningen af arealerne omkring havnehuset

og imellem havnehuset og vores klubhus er

arbejdet lige gået i gang. Vi er blevet opfordret

til at fremkomme med vores ønsker og

forslag, og det arbejde har vi sat i gang i en

lille arbejdsgruppe. Helle Hagelund, som har

siddet i bestyrelsen indtil sidste år, og som

har den faglige baggrund i orden har lovet at

hjælpe os med at få formuleret vores ønsker

og skitseret vores forslag. Det indebærer opholdsarealer

med grillplads, parkering for cykler

og bagagevogne og nogle aktiviteter for

børn. Og så vil vi gerne have flyttet vores

flagmast om på den anden side af huset så vi

kan blive mere orienteret ud imod havnen.

Hanne L. efterlyser stiger ved KØS-broen.

Bestyrelsen forelægger problemet for havnefogden.

R E F E R AT

13

Øvrige forhold

Ud over de egentlige udvalg som jeg har talt

om indtil nu har vi nogle aktivitetsområder og

andet som ikke hører til udvalgene. Det vil jeg

tage samlet her til sidst. KØS Sejlsport – K

for K.A.S., Ø for Øresunds Sejlklub Frem og

S for Sejlklubben Sundet står for de tre klubbers

ungdomsarbejde. Det er en selvstændig

sejlklub under Dansk Sejlunion med ca. 100

medlemmer imellem 10 og 25 år. Hvis I har

nogle børn – eller måske snarere børnebørn

– i den aldersgruppe som har lyst til sejlads

er KØS et rigtigt godt sted at gøre det.

Søulke

I den anden ende af aldersspektret har vi

Søulkene som er en speciel klub i klubben

for ældre medlemmer af K.A.S. Aktiviteterne

består i at sejle i klubbens gaffelriggere hver

onsdag formiddag i sejlsæsonen og uden for

sejlsæsonen er der nogle aktiviteter af

(endnu) mere social karakter.

Eksterne forhold

Ud over de interne forhold som jeg indtil nu

har beskæftiget mig med er der nogle eksterne

ting, som jeg også må nævne.

Først - Nordhavnsvejen

Det ser ud til at der er en afgørelse på vej.

Der er et flertal i Københavns Kommune der

har lavet en aftale om at sætte arbejdet i

gang med den gravede tunnel fra Helsingørmotorvejen.

Det er den som slutter oppe i

Strandvænget med forberedelse til at den

med tiden kan føres videre. Det bliver, så vidt

jeg kan se, en skrabet model – altså uden

brede nødspor – så den vil ikke kunne udvides

til mere end de 4 vognbaner som den

bygges til fra starten. Det giver en naturlig

begrænsning på, hvor meget trafik den kommer

til at kunne afvikle. Og som prognoserne

for trafikudviklingen ser ud nu, vil det være på

den anden side af 2050 før bliver aktuelt at

føre vejen videre under Svanemøllebugten til

Nordhavnen.


14

Så det tror jeg vi skal overlade til næste

generation at bekymre sig om. Til gengæld

forventer de at vejen skal stå færdig allerede

i 2014, så det kan nok ikke vare længe før de

går i gang med det trafikale kaos som det kan

give.

Og så er Badestranden i Svanemøllebugten

endelig på vej

Den er vist nok også blevet forsinket af isvinteren,

men der skulle ikke være nogle juridiske

hindringer for at den bliver gjort færdig her

i sommer. I forbindelse med dette er der fra

strandgruppen lagt op til at der dannes en

paraplyorganisation for alle brugere af Svanemøllebugten.

Det er selvfølgelig et initiativ

vi vil holde øje med.

Et spørgsmål om hvor og hvornår retssagen

med Strandberg blev, blev besvaret med:

13. april kl. 9.30 i Københavns Byret.

Beretningen enstemmigt vedtaget.

c) Godkendelse af det reviderede

årsregnskab og status

Kasserer Jørgen Warming aflagde regnskabsrapport

for 5. og sidste gang med følgende

bemærkninger:

Resultatopgørelsen for 2009 udviser et tilfredsstillende

overskud, således at vi atter kan

hensætte 50.000 til bådfonden, som herefter

er på en 1/2 rund million kr. Indtægterne har

generelt været lidt over budget takket været

endnu et år med pæn tilgang af nye medlemmer

og fuldt hus på sejlerskolen.

På udgiftssiden ses en stigning i administrationsomkostningerne,

som skyldes:

1) advokatomkostninger i forbindelse med

retssagen mod Strandberg

2) udgifter til arkitekt i forbindelse med et

projekt for en total ombygning af klubhusets

toiletområde og

3) udgifter til forsikringsekspert.

Disse omkostninger var ikke forudset da

R E F E R AT

vi i slutningen af 2008 lagde budget. Men

også de finansielle indtægter udviser en

afvigelse fra det budgetterede. Den overskydende

likviditet har ikke givet det forventede

renteafkast (finanskrisen). Til balancen er der

kun det at bemærke, at vi fortsat har en ganske

stor likviditet, men også store kortfristede

gældsforpligtelser.

Dirigenten oplæser den interne revisionsprotokol

op.

Yderligere kommentarer

Beløbet til advokat i Strandbergsagen kan

totalt løbe op i kr. 100,000,-, hvis vi taber.

Regnskabet vedtaget.

d) Bestyrelsen forelægger budget og

planer for det kommende år

Kassereren Jørgen Warming forelagde budgettet

for 2010 med følgende bemærkninger:

Bestyrelsen har ikke planer om særlige nye

tiltag i 2010, og budgettet afspejler derfor

”business as usual”. Det skal bemærkes, at

administrationsomkostninger udviser en markant

stigning. Grunden hertil er, at vi fremover

samler alle omkostninger til forsikringer

og til udækkede skader under administrationen.

Men det betyder tilsvarende mindre

omkostninger under de forskellige udvalg. Så

det samlede omkostningsbillede udviser kun

en meget lille stigning. Det skal endvidere

bemærkes, at der også i budgettet for 2010

er afsat penge til vor advokat i forbindelse

med retssagen.

Flere spørgsmål fra salen vedrørende Strandberg

sagen. Kasseren kommenterer at der i

budgettet ikke er taget højde for udfaldet af

retssagen mod Strandberg. Vi afventer afgørelsen

til april, og så tager vi det derfra.

Hvis der skal bruges penge til opdatering af

restaurantlokalet og køkken efter Strandbergs

fraflytning er det en investering og hører ikke

hjemme i driftsbudgettet.


Udover leje betaler Strandberg ca. 30,000,-

kr. om året i el. Vi forventer ikke at skulle betale

Strandbergs advokat hvis vi taber, men

det er op til retten.

Dirigenten foreslår at bestyrelsen står klar

med en plan når afgørelsen for retssagen

foreligger.

e) Behandling af indkomne forsalg

Intet

f) Fastsættelse af kontingent og ind

meldelsesgebyr for det kommende år

Bestyrelsen foreslår kontingent hævet til

kr. 690,- pr. halvår og indmeldelsesgebyret

uændret til kr. 600,-. Jørgen formulerer kontingentstigningen

med at vi ønsker at fordele

kontingentstigninger med mindre trin, oftere.

Vedtaget.

g) Formanden Niels Erik Andersen er

på valg - villig til genvalg

Genvalgt

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer

i) På valg er

R E F E R AT

15

Jørgen Warming, ikke villig til genvalg

Lennart Hansen, villig til genvalg - valgt

Allan Jensen, villig til genvalg - valgt

Kirsten Christensen, villig til genvalg - valgt

Morten Ingerslev, nyvalgt

Jon Bundesen, nyvalgt (for 1. år)

j) Valg af revisor og – suppleanter

Christensen Kjærulff er genvalgt.

Kassereren roser vores revisor.

Tine L. Nørregaard er genvalgt som intern

revisor.

k) Eventuelt

Formanden byder de nye bestyrelsesmedlemmer

velkommen og takker de afgående.

Takker specielt Jørgen Warming og overrækker

en gave. Jørgen takker.

Signe fortæller at DR på lørdag sender levende

lørdag fra K.A.S. bådplads.

Vagn takker af og afslutter generalforsamlingen

kl. 21.06.

Formanden afslutter med et K.A.S. HURRA!

H Per Thorshøj, referent

H Vagn Hoffmann, dirigent

Erling Larsen Industrilakering ApS

Sprøjtelakering af

Inventar · Døre · Stole · Vinduer · Skilte · Alu/Metal

Laurentsvej 36 · 2880 Bagsværd · Tlf. 44 98 98 28 · www.erling-larsen.dk


16

M Å N E D E N S M A D F I D U S

Glemte retter

Ombord

Da jeg var barn i 50erne spiste vi ikke beskøjter ombord. Vi havde kun hørt rygterne om

dem, men aldrig smagt dem. Beskøjter er kiks (af engelsk bisquit) som er bagt uden gær

og uden ret meget salt så de opnår en årelang holdbarhed: De mugner ikke!

Beskøjter var til og med 2. verdenskrig udbredt på skibene og indgik i den madtradition i land

som havde tilknytning til skibsfarten. Hvor er den tradition blevet af? Udenfor museerne er den

væk i Danmark. MEN den har overlevet blandt grønlændere og på trawlerne i Nordatlanten. Og

der er stadig kultiverede italienere i Genova og Venezia der spiser beskøjter på suppe og som

crostini. Måske også i de andre kulturlande omkring Middelhavet.

Tilbage i Danmark har vi én fabrik, Bisca A/S i Hjørring, der producerer SKIBSKIKS til det grønlandske

marked: de kan købes i Danmark, lettest i butikker med grønlandske varer:

F.eks. Tranhuset i København.

Og nej, der er ikke garanti for orm eller knækkede tænder, når man spiser skibskiks, de er derimod

gode til crostinier, her kommer et lille klassisk udvalg:

l Udvandet klipfisk kogt og stødt med hvidløg, olie og persille

l Saltede ansjoser rensede og stødt med hvidløg, smør og persille

l Sardiner i olie, rensede og stødt med smør

l Røget torskerogn uden skind rørt med hvidløg

olivenolie og kogte kartofler

l Stegt hønselever stødt med hvidløg,salt og smør

Afkølet

l Pesto stødt af revet pecorino, pinjekerner, frisk

hakket basilikum og olivenolie

l Artiskokker, kapers, oliven og lignende

stødt og rørt med olivenolie

l Beskøjter stænket med olivenolie som er

rørt sammen med havvand eller vin.

H Jens Nørgård Pedersen

TEJSTEN


Mercury 525

Mercury 525

5,25 x 2,10 x 0,25

Polen 2004

Søren Jespersen

Mette

Bandholm 30

9,18 x 2,80 x 1,70

Knud Olsen

Knud Olsen, Bandholm

XPD9372 219 012 719

Tom Nielsen

Susanne Jordt

1972

Mia

B-31

D-536

9,61 x 2,78 x 1,80

Lars Bertelsen

MiaMaja

Phantom 42/44

D 48

13,40 x 3,52 x 2,20

Kjærulf/Elvstrøm

Phantom Yacht, Horsens

Michael Koppelhus

1988

Michelle

Ballad

9,14 x 2,96 x 1,55

Rolf Magnusson

Albin Marin,

860

Kristinehamn

OU5940

Søren Cramer

1976

Mifa

Jeanneau 29.2

8,80 x 2,98 x 1,40 2000

Karen Marie Heegaard

Mille

Maxi Magic

8,45 x 2,84 x 1,55

Per Holm

Mille

Nordisk Krydser

10,60 x 2,20 x 1,40

Jean Smedegaard

G L E M T E B Å D E

MillenniuM falcon D 63

Luffe 37

11,25 x 2,75 x 1,75

Oluf Jørgensen

Oluf Jørgensen, Kolding 1984

Jette Rattenborg Thomsen

Niels Rex Thomsen

Miller DEN 278

Granada 27

8,28 x 2,78 x 1,75

Rudy Alexander Tyron

MiMi D 112

Naver 29

8,80 x 2,80 x 1,50

Arne Borghegn

Holstebro Plastværk 1978

Torben Molbech

MiMi ii

Hallberg Rassy 352

10,54 x 3,38 x 1,67

Chritoph Rassy & Oll

Halberg Rassy

Ellös, Sverige 1987

Klaus Mønsted Pedersen

Mintua

HR Mistral 33

10,18 x 3,06 x 1,60

Thomas Lyngenbo

Mira

Drabant 33

10,07 x 3,17 x 1,73

Michael Snevig

Miss inuk

Havkajak

5,20 x 0,55 x 0,10

Vibeke Ahn Nielsen

Miss silia

HR 24

7,35 x 2,30 x 1,20

Christian Fink-Jensen

Mississippi MerMaid DEN 199

Spækhugger

7,44 x 2,33 x 1,44

Peter Bruun

Flipper Scow, Kvistgård

Henrik Mehlsen Sørensen

17


18

Mitte O D 89

Knarr

9,28 x 2,12 x 1,30

E.L. Kristoffersen

Torben Larsen

Muddi

Motorbåd

12,00 x 4,00 x 1,00

U.S.A. 1982

Rene Olsen

Mulle 86

Nimbus 26

7,98 x 2,20 x 1,42

Bjørn Olsen

Bjørn Olsen

Stubbekøbing 1973

Erik Strange

MuMi A 14

Nordisk Folkebåd

7,64 x 2,20 x 1,20

Brandt-Møller 1968

Jeppe Andrup

Mads Mikkel Olsen

Munker DEN 70

Dynamic 43

13,05 x 3,40 x 1,90

Thomas Kjærulff

Musse ii

Atlanta 22

6,82 x 2,20 x 1,30 1977

My Charlot

Lill Larsen

Musti 80

L 23

7,10 x 2,40 x 1,40

Mette Børrild

Mys 380

Benneteau 32 DS

9,70 x 3,00 x 1,40

Henrik F. Hansen

G L E M T E B Å D E

nannie A 120

Corona 30 m2 8,41 x 2,66 x 1,50

Vind-Hansen

Selvbygget

Jørgen Willer Nielsen

nantja ii

Marex 330 Millenium

10,26 x 3,31 x 1,00

Marex, Oslo, Norge 2000

Per Christensen

náttfari 2104

Albin Vega

8,27 x 2,46 x 1,40

Per Brohäll

Sverige 1974

Ágúst Karlsson

naus DEN 15

Larsen 34

10,40 x 2,63 x 1,65

Henning Axel Nielsen

nelle

Dehler 41 D

12,43 x 3,93 x 2,00

Hans Henrik Nissen

nelly

Skærgårdskrydser

12,40 x 2,50 x 1,90

Olsen

Olsen, Præstø Værft 1913

Nicolai Vædele

Undskyld mange gange til jer der er “røget ud” i Årbogen for 2009.

Jeg har ikke engang en god forklaring!

Håber I vil lægge dette blad i Årbogen.

H Mange hilsner fra Margit Arentoft


Beretning fra sommertogt uge 29 oplevet

ombord på Freja

Jeg er deprimeret…

Det er ellers ikke noget jeg sådan går og lider

af, men sagen er den, at jeg er tilbage på kontoret

efter en fantastisk uge på sommertur.

Og kontoret er unægtelig en noget trist affære

i forhold til livet ombord på det gode

skib Freja.

Det hele startede med at vi lørdag d. 11/7

troppede op i Helsingør havn hvor Freja lå

nok så nydelig og ventede. De forestående

opgaver med pakning, proviantering osv. blev

fordelt, og alle sprang på med krum hals.

Vores skipper og ”eskadrechef” Jesper styrede

pakningen af båden, og intet var overladt

til tilfældighederne. Alt havde sin plads,

og med få undtagelser, forblev det sådan resten

af ugen. En fornøjelse at man ikke skulle

lede efter noget som helst.

Freja, Ydun og Sigyn samt de 2 spækhuggere

Odin og Isabella udgjorde flåden i denne uge

29, i 2009, og ved 16 tiden blev alle sejl sat

med kurs mod Hornbæk.

Vel i havn, diskede Carl-Vilhelm op med mørbrad

i karry og stegte bananer, og resten af

aftenen stod på løssluppen hygge og whiskysmagning

fra Davids samling.

Søndag d. 12.

På trods af den bankende lyd fra faldene som

S O M M E R T O G T

Sommertogt

Er du i tvivl om en sommertur i klubbens gaffelriggere er noget for dig, så læs denne fuldstændig

sande og autentiske beretning fra sidste års tur. Men skynd dig. Der er et begrænset

antal køjer ombord. Gaster søges især til uge 2 (+3+4) og flere skippere søges til alle ugerne.

Fakta: Årets sommertur starter lørdag d. 10. 7. og slutter d. 7. 8. Skiftedag hver lørdag kl. 12.

Vi håber på deltagelse fra Frem, Sundet, Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København i uge 28

og 29. Se mere, og tilmeld dig på klubbens hjemmeside.

19

H Taja, Allan og Jesper

slog mod masten i den friske vind, blev det til

en god nats søvn. Og medens der stadig blev

gnedet øjne, diskede skipper op med hans

berømte æg & bacon ”sandwich”. Det var

første gang jeg smagte denne specialitet med

rødder tilbage til skippers tid i handelsflåden.

Og det er ikke underligt at det er blevet en

tradition. Det smager super.

Ved 10-tiden blev sejlene strakt, og med en

sydvestlig vind, gik turen mod Rørvig. Vi nåede

dog ikke længere end Gilleleje, da der var

udsigt til 1m vind i Kattegat og 20 SM på

kryds – ikke en populær kombination. I Gilleleje

blev UV jagt lykken afprøvet dog uden

held. Aftenen gik med hyggeligt besøg af besætningen

på Isabella.

Mandag d. 13.

Det blev aftalt at gå mod Arrild i Sverige i

stedet for ind i Isefjorden. Det passede mig

rigtig fint. Når man gerne vil snorkle, er den

svenske kyst langt at foretrække.

En dejlig sejlads over mod Kullen. Fin vind og

fantastisk udsigt til klipperne.

Odin var nået et stykke i forvejen og havde

konstateret at Arrild ikke havde plads til os.

Denne besked gik hele flåden rundt, og indenfor

et par minutter havde alle både skiftet

halse, og kursen var sat mod Torekov.

Indsejlingen i Torekov bød på et antal havnerundfarter

med max. falde manøvrer og jeg

mener også at kunne ane en bekymret mine


20

hos en bådejer da Freja strøg tæt forbi hans

højglanspolerede, og uden tvivl, kostbare

fribord. Alt forløb dog fuldstændig udramatisk

– der var jo masser af plads - og vi endte

med at ligge et fint sted ved bolværket lidt

agten for søredningsfartøjet.

Det er blevet aftalt at lave en overligger på

Hallands Väderö, så vi gik i gang med at kigge

os omkring og få provianteret. Vi måtte konstatere

at den store fiskeforretning på havnen

tilsyneladende ikke havde lyst til at betjene

os. Det til trods for at vi havde tænkt os at

investere i den største hele laks de havde…

underlig opførsel…

Vi udvandrede i protest, og fandt heldigvis

en alternativ, og meget serviceminded, leverandør

som bød på både is og flamingokasse.

Ellers en rigtig hyggelig by som helt sikkert er

et besøg værd.

Freja på fart fra

Gilleleje mod

Torekov

S O M M E R T O G T 2 0 0 9

Tirsdag d. 14

Med slæk på skøderne gik turen mod Hallands

Väderö. Der var ikke meget vind, men

det gav os til gengæld tid til at se både en

sæl og et par marsvin.

Det var min tur som rorgænger, så kortet

blev studeret. Det var første gang jeg skulle

ind gennem skærene til sådan en ø, så der

var både en plan A og B. Det var dog ikke

så dramatisk som jeg syntes det så ud til på

kortet, så vi landede i fin stil ved broen på

øen. Jesper havde fået tilladelse til at vi kunne

ligge der, når bare vi sørgede for at færgerne

havde plads til anløb. Det viste sig senere at

der var delte meninger om den sag…

Vandet var krystal klart, så båden var knap

rigget af før jeg baskede rundt med finner,

maske og snorkel. Lækkert at se klippeformationer

under vand. Der var et forholdsvis rigt

dyreliv repræsenteret ved brandmænd, vandmænd,

”dræbergobler”, havkaruds, stimer af

tobis, små hornfisk, snegle, muslinger, mikroskopiske

fladfisk, en nysgerrig snippe og ved

et aften dyk stødte jeg også på 3 ål. Der var

dog stadig ingen UV jagt lykke. Gad vide om

folk stadig tror på at man kan fange pighvarrer

på kniv. Hmm – Jeg gad godt lige at få

lejlighed til at bevise det…

På et tidspunkt anløb en båd med hvad vi

troede var en pensionist klub. Det viste sig

at være Torekov Kirke som var ude at fejre at

det var 800 år siden Hallands Väderö blev

givet til kirken af vores egen Valdemar 2. Sejr.

Noget egentlig bevis for denne ”gave” har

man aldrig fundet, så skipper var hurtig til

at betvivle kirketjenerens oplysninger, intet

gavekort – ingen gave! Det kunne jo være

at øen stadig var dansk… Nå, vi fik ikke øen

tilbage, men et smil og et velment held og

lykke på rejsen. Ret sjovt med dette historiske

sammenfald.

Der er en vandpost på øen som jeg benyttede

mig af. Lettere okker farvet, men det


smagte udmærket. Lidt senere gjorde Signe

mig opmærksom på at hun da havde kogt

vandet inden brug. Jeg tror der var et glimt

i øjet da hun sagde ”toiletterne er jo sådan

set ikke placeret ret langt fra brønden” ;-)

… hmm … jeg fik dog ingen symptomer på

forgiftning så svensken har jo nok tænkt over

tingene… eller…

Øen er utrolig smuk, og med meget varieret

natur. Jeg kan på det kraftigste anbefale at

aflægge den et besøg. Men husk myggebalsam.

Min morgen vandretur rundt på øen

havde mere karakter af en panisk spurt for at

udgå sværmene af blodtørstige kryb.

Onsdag d. 15.

Et stykke op af dagen sejlede vi videre mod

Båstad. Denne sejlads udviklede sig til lidt af

en kapsejlads blandt gaffelriggerne – eller var

det bare på vores båd? - Det var sjovt at se

hvordan de forskellige både valgte forskellige

strategier. Jeg må have glemt at kigge mig omkring,

for lige pludselig var der et tordenvejr

nogle kilometer væk på bagbord side. Jeg så

at Ydun fik bjerget topsejl og hos os blev der

gjort klar til rebning. Uvejret blev dog ude

om bagbord så de klargjorte stikbouter blev

bjærget igen.

1 sm fra havnen var vi vidne til et spændende

fænomen. Vi havde sejlet bidevind op mod

havnen, og lige pludselig var det plat læns og

vi var tæt på en ufrivillig bomning. Der er lidt

højde på kyststrækningen, så vinden må have

dannet hvirvler og et sug ind mod havnen.

Det resulterede i pæn fart ind i havneløbet

som ret hurtigt blev smalt. Heldigvis havde

folkene fra Isabella stillet sig klar og kunne

guide os til nogle gode pladser.

Båstad er åbenbart på den anden ende hvert

år pga. Swedish Open i tennis. Byens indbyggertal

bliver mangedoblet, og der er fest og

unga-bunga musik både dag og nat. Det er

interessant at iagttage hvordan jetsettet havde

parkeret færger af en anden verden, så tæt

S O M M E R T O G T 2 0 0 9

21

på festen som muligt. Og havde en ”se mig,

jeg har både råd til færge og sølv-bikini

iklædte event piger dansende på agter

dækket” stil kørende.

Det er muligt at jeg er blevet for gammel,

men jeg var altså glad for bare at betragte

cirkusset udefra, og så ellers slentre tilbage

til gaffelriggerne – der finder man ægte mennesker

med ægte stil.

Taja havde tilmed talt med havnefogeden,

og fået af vide at det ”rigtige” jetset fra

Stokholm ikke var kommet endnu. Deres

ankomst var forventet til dagen efter, og havnefogeden

havde vist nok set noget træt ud

ved tanken. Så jeg tror vi var mange der var

glade for at vi snart skulle videre.

Men vi hyggede os selvfølgelig. Middagen

stod på pizza som var blevet hentet af Martina

og Jesper. De havde, næsten med livet

som indsats, forceret en tordenskylle af hidtil

usete dimensioner. Der var jubel og klapsalver

da de endelig nåede tilbage. Jeg fandt ud af

at min ny indkøbte no-name taiwanesiske

sol-celleoplader godt kan tåle at blive glemt

ude i regnvejr… den skulle bare lige skilles ad

og tørres…

Torsdag d. 16.

Turen fra Båstad til Falkenberg blev fantastisk

sejlads. Ret pæn vind og store bølger som

ifølge mit utrænede øjemål var over 2m. Så

det var lidt skuffende da Jesper tørt konstaterede

at ”aarh, de er vist ikke mere end

1,5m”

Men stærkt gik det, og det var smukt at mærke

hvordan den gamle skude bjærgede sig

flot i søen. Sigyn var stævnet ud fra Båstad

en halv times tid før os, så vi besluttede os

for lige at indhente dem så vi kunne få taget

nogle gode billeder.

Og da det var gjort, kunne vi jo ligeså godt

gå i forvejen og sørge for gode havnepladser.

Der var vist noget med et reb og en storm-


22

klyver på Sigyn – ikke noget der var i brug på

eskadre chefens båd…

På dette tidspunkt trængte jeg lige til en

”morfar”, så jeg kilede mig fast mellem topsejl

og faldkurv på fordækket. Man sover fantastisk

med ca. 6 knob på en gaffelrigger. Jeg

vågnede ved at rorgængeren råbte ”vi skærer

lige op!”. Det var vist ikke for tidligt, for det

viste sig at vi passerede et skær tæt nok til at

David kunne have identificeret fuglene derinde

uden brug af telelinse… Det var vist ikke

så tydeligt afmærket, på vores tyske sejlsportskort.

Efter ca. 35 SM nåede vi til Falkenberg. Et,

ved første øjekast, ret kedeligt område.

Værftsindustri og store silobygninger, der

manglede bare silhuetterne af Olsen banden

for at fuldende billedet. Men byen vinder når

man kigger nærmere på centrum, og området

ved floden er også meget pænere så snart

man kommer lidt opstrøms.

Fredag d.17.

Vi skulle have været til Varberg, men der var

udsigt til 0-4m/s slør sejlads og bagende

S O M M E R T O G T 2 0 0 9

varme, så vi besluttede at bruge vores sidste

aften i Falkenberg. Carl-Vilhelm havde fødselsdag,

så det passede fint at vi kunne shoppe

lidt rundt og købe ind til festmåltidet om

aftenen. Menuen stod på hel laks som var

dampet i skippers rygeovn – endelig var der

noget der virkede… ;-) kartofler, salat, og Susannes

lækre dressing. Der var ”duge” på bordene,

glas fra svensk Røde Kors, og diverse

drikkevarer flød nok så rigeligt bordene rundt.

En helt igennem fin fest for Carl-Vilhelm og et

fornuftigt punktum for vores rejse.

Lørdag d. 18.

Vågner på gulvet i bådelaugets lokale. Jacobs

Ipod anlæg spiller stadig. Kl. er 7.30, så blev

det vel alligevel til 4 timers søvn… Det skulle

vel også være nok…

Skipper er allerede i gang med at forberede

morgenmaden, så da den er fortæret og vi

har fået nogle kopper kaffe, mønstrer vi den

energi der er tilbage, og går i gang med at

afrigge og rengøre båden.

Ved 10 tiden ligger Freja og skinner i al sin

renhed, og vi kan sætte os til at vente på Olaf

Kristian og Zaida

hygger sig på broen

i Falkenberg


og hans hold som skal fortsætte herfra.

Bagagen bliver pakket i Olafs bil og Zaida,

Carl-Vilhelm og jeg vandrer ned til torvet

hvor billetterne til toget kunne erhverves. Jeg

havde talt med en venlig dame dagen før så

jeg havde styr på banegårdens placering, billetkøb

og det hele.

Så vi havde masser af tid til at spise pizza på

torvet, for derefter at slentre ned til, hvad

der skulle vise sig at være, den forkerte banegård!!!

Det gik op for os da vi mødte Jacob

som begyndte at tale om busforbindelser ud

til stationen…

Så gik det ellers stærkt – vi havde 20min til

toget gik, så vi fik til alt held prajet en taxa

lige tids nok til at vi kunne nå toget. Det var

lige lovligt spændende.

På det tidspunkt har man ikke lyst til at vente

yderligere 2 timer på at komme hjem.

S O M M E R T O G T 2 0 0 9

Men vi nåede det og steg ombord på toget

mens Jacob sørgede for underlægningsmusik i

form af Wonderful Wonderful Copenhagen…

Det har været en fantastisk tur, og jeg vil

gerne takke alle for jeres bidrag til at gøre

denne rejse til en uforglemmelig oplevelse.

H God sommer

Kristian Krogh

Besætning:

Jesper Simonsen

Signe Foverskov

Taja R. Jacobsen

Zaida Rasmussen

Carl-Vilhelm Rasmussen

Kristian Krogh

23

Kristian

snorkler

efter

pigvarrer


24

Li Pe

Her er ikke en bil og kun hytter.

Thailand for tyve år siden!

Øen ligger i Tarutao National Marine Park

1000 km syd for Bangkok, 70 km ude i det

Indiske Ocean (Andeman Sea), og på Sunrise

Beach i en af Tarutao Resort’s fronthytter

tilbragte vi en uges perfekt, paradisisk ferie.

Havet 33 gr., luften 36 – 39.

Sunrise Beach er en 1 km lang strand, der

bøjer om hjørner i nord og i syd, så der er

altid strøm på langs af det vand, østenvinden

sender ind over revet. Havet er salt, varmt

og krystalklart. Sandet er blændende hvidt

”timeglas” sand. Tidevand er omkring 2,5 m,

så den dovne bader omkring højvande, blot

H I L S E N F R A T H A I L A N D

erThailands sidste Robinson Crusoe Ø

6-7 m ude. Ved lavvande vades der over til en

af to småøer, og der snorkles.

Kl. 6 står solen op og vækker een. Kl. 18 er

der solnedgang fra Sunset Beach. Kl 19 er alt

mørkt og stille. Fiskerne -LEY sea gypsies- har

haft Li Pe i 100 år. Nu er de fortrængt fra

strandene til øens indre. I feriehalvåret sejler

de gerne os turister ud til fine koralrev i deres

longtail både.

Vi besøgte Hin Ngam revet/ øen, som var

endnu mere fantastisk end, hvad vi kender fra

Samoa. Særlig clams i alle regnbuens farver

var fine. Vort Resort fungerer også som en af

Li Pe’s 3 stationer for bådafgange til fastlandet.

Vor station var et dejligt sted at sidde


med en kop kaffe og iagttage aktiviteter. Her

var ikke mange ”europæere” og kun en enkelt

barnevogn, som ellers ses alle andre steder

nu til dags!

De sidste to aftener blæste det op, så Monsunen

er på vej. De opankrede jordomsejlere

må så fortrække et halvt år. Ferien var vort

første besøg til havet i 3 år. Bangkok bugten

er for forurenet og overfyldt at besøge.

Li Pe kan nås med rutebåde fra Phuket/ Krabi

og med tog/ bus/ fly fra Bangkok.

H Med sejler hilsen

Hanne og Svend Aage

Hideaway, pt. Bangkok

H I L S E N F R A T H A I L A N D

25


26

Jylland

P Å T O G T M E D M A R I A N N E

om styrbord med Marianne

Det plejer ikke at gå i første forsøg – når

vi har planlagt sommertogter lidt uden

for vores normale sejlrevir, er det helt normalt

at vi får en periode med dårligt vejr. Og derfor

må udsætte planerne til et andet år. Vores

plan var Jylland rundt med en afstikker til

Helgoland.

For år tilbage lå vi nede i Kielerfjorden i vores

daværende Scan-kap 99 og lyttede intenst til

vejrmeldingens 5-døgns prognoser. Man skal

selvfølgelig have ordentligt vejr for at sejle i

Nordsøen. Dengang gik den ikke, men nu ville

vi prøve igen.

Fin tur derned og i Holtenau, Kiel, steg gode

venner ombord. 5-døgnsudsigten var helt

perfekt, så der var ikke noget at betænke sig

på. Det, som vi kalder Kielerkanalen, hedder

officielt Nord-Ostseekanal, og den er præcis

100 km lang.

Kanalbyggeriet blev igangsat af rigskansler

Otto von Bismarck ud fra primært militære

formål, idet den giver kort sejltid mellem

flådehavnene i Kiel og Wilhelmshaven ved

Holtenau

Nordsøen. Kielerkanalen er i dag verdens tættest

befærdede kunstige vandvej. Over 120

skibe sejler igennem kanalen dagligt svarende

til ca. 43.000 skibe pr. år.

For skipperens vedkommende var det anden

gang gennem kanalen. Første gang var i 1973,

hvor Danmark for første gang stillede et hold

til Admiral’s Cup sejladserne i England. Men

herom senere.

Kanalen er gammel – indviet i 1895 – og derfor

er sluserne udbygget i flere omgange. I

dag benytter den kommercielle skibsfart de

nye sluser og lystfartøjerne de gamle. Sammenlignet

med fx Götakanalen er sluserne

kæmpestore. Men de er pærenemme at sluse

i. Man mærker slet ikke fyldning og tømning

og frem for alt fortøjer man til flydepontoner,

som kører med op og ned under slusningen.

Mange ligger uden på hinanden, som i en

overfyldt havn, og det er ganske problemfrit.

Der er meget trafik i sommersæsonen, så der

er et vældigt leben, både uden for slusen

mens man venter, og inde i slusen. Men alt

Sluserne

er store


foregår i god ro og orden på bedste, tyske

vis. Og kun begrænset brug af højttalere.

I kanalen må man ikke sejle for sejl alene

– men gerne motorsejle. Som nævnt er der

meget kommerciel trafik, så man må være klar

til at holde til siden når coastere, krydstogtskibe

og containerfartøjer passerer.

Med en længde på godt 50 sømil, er det helt

oplagt at lave en overnatning midt i kanalen.

Vi overnattede i Gieselau Kanal, som var et

ganske idyllisk sted. Det er en lille, kort kanal,

som forbinder Kielerkanalen med Ejderen via

en sluse. Herfra kan man sejle til Vadehavet.

Næste dag sejlede vi videre til Brunsbüttel,

hvor vi netop kunne nå at handle, før vi skulle

sluse ud i Elben. Samme slags store sluse som

i Kiel, og en sand armada af både sejlede ud i

Elben. Nu var vi ude i et farvand, hvor det er

nødvendigt at tænke på tidevand og strøm.

Vi sejlede derfor til Cuxhaven, som ligger

ved Elbens udmunding. En rigtig tidevandshavn,

som vi slet ikke er vant til her hjemme.

I Svanemøllehavnen kender vi vores nye

forbindelsesbroer mellem mole og flydebroer

– jamen, så skal I se dem i Cuxhaven, hvor

vandstanden dagligt ændres med over 3

meter!

Afsejling næste dag bestemmes af tidevandet

– idet man tager højde for strømforholdene i

både havnen man sejler fra, og i havnen man

Idyl i en lille

sidekanal

P Å T O G T M E D M A R I A N N E

27

er på vej til. Med- og modstrøm bliver meget

kraftig. Nu om dage kan man se det hele på

sin søkortplotter, men ligesom vi har papirsøkort

som backup, er det også en god idé at

have sin tidevandstabel i bogform.

Cuxhaven er propfuld af hollændere, da det

er en oplagt transithavn mellem Nordsøen og

Østersøen.

Næste mål er Helgoland, som ligger ca. 40

sømil fra Cuxhaven. Der er i virkeligheden to

øer – Helgoland og badeklitten Düne. Kun

Helgoland er beboet, og har en speciel status

som toldfrit område. Hver dag ankommer et

stort antal skibe med én-dags turister. Da

havnen ikke er stor nok til disse skibe, bliver

passagererne overført til mindre både, som

sejler i pendulfart.

Helgoland er en rød sandstensø med stejle

klippekyster, som hæver sig 61 m over havet.

Hovedøens areal er 1,0 km 2 .

Helgoland er bemærkelsesværdig ved at være

opdelt i en lavt og en højt beliggende del. På

Helgoland taler man derfor om “Unterland”

og “Oberland”. Dette landskab umuliggør

etablering af bus- og sporvognstrafik på øen.

Til gengæld er der forbindelse mellem Unterland

og Oberland med et så usædvanligt

transportmiddel som en elevator. Energiske

feriegæster benytter dog ofte de tre trapper

Aften i Cuxhafen


28

med deres mellem 182 og 260 trin.

Den danske udenrigspolitik de seneste par

hundrede år er mere præget af fiaskoer end af

succeser, og vi sejler fortsat midt i historien.

Først gennem Kielerkanalen – mellem Slesvig

og Holsten, der var årsagen til de slesviske

krige. Også Helgoland var “dansk”, men da vi

holdt på den forkerte hest i begyndelsen af

1800-tallet, mistede vi både vores flåde og

Helgoland og København blev bombet. Takket

være englænderne. Slaget ved Helgoland i

1864 mod en østrigsk-preussisk flådestyrke

vandt vi på point, men 3 dage senere var

krigen slut, og den dansk-tyske grænse var nu

ved Kongeåen.

Senere blev Helgoland tysk ved en byttehandel

mellem Tyskland og Storbritannien, men

efter 2. verdenskrig forlod englænderne først

øen i 1952.

I havnen på Helgoland får jeg pludselig øje

på en tysk sejlbåd ved navn Tai Fat, og gamle

minder vælder op. Tai Fat var oprindelig

dansk og tegnet (41 fods one-off) af Jim

Hartvig Andersen, som også var skipper på

den under Admiral’s Cup sejladserne i 1973.

Danmark stillede et hold på tre både, og jeg

gastede på én af de andre, nemlig Jet (Swan

48), som i dag er en K.A.S. båd i Svanemøllehavnen.

Helgoland

er velbesøgt

P Å T O G T M E D M A R I A N N E

Vi sejlede dengang samtidigt gennem Kielerkanalen.

Den 3. danske båd var Kiss 3 – en

Norlin 41 – og den kom til England via Limfjorden.

Ex Kiss 3 har vi i øvrigt engang mødt i

Skagen – også den er nu i tysk eje.

Nu var det tid at søge tilbage mod Danmark,

så vi satte kursen mod Rømø. En god dagstur

på ca. 60-70 mil. Efter to havne, som var

mere end godt fyldte, var Rømø en voldsom

modsætning – der var kun én gæstesejler

foruden os. Vi fik udleveret nøglen til klubhuset,

og følte os meget velkomne. Rømø er

en gammel søfartsø med de kendte ”kommandørgårde”

og helt specielle gravsten på

kirkegården.

Dagene var præget af lange dagsetaper, for

der er langt mellem havnene. Vi sprang dog

Esbjerg over som næste stop og sejlede

mellem Blåvands Huk og den meget store

vindmøllepark på Horns Rev. Strandene på

den jyske vestkyst virker uendelige, men

det giver da adspredelse at kikke ind på alle

badegæsterne.

Målet var Hvide Sande, som også er porten

til Ringkøbing Fjord. Undervejs hertil begyndte

det at blæse op og vi ankom i ca. 10

m/s vestlig vind. For så vidt ikke noget problem,

men det sidste stykke ind for maskine

var med søerne ret ind agter, hvilket medførte

Meget special

natur på

Helgoland


at Marianne rullede kraftigt, da vi skulle ind

over revlen. Som skipper opsender man en

stille bøn om at skvulperiet i dieseltanken,

hverken hvirvler slam op eller får suget luft

op. Havnen er meget stor med en udmærket

lystbådeafdeling, som på det nærmeste var

mennesketom, men der var stor aktivitet i

fiskerihavnen, og vi fik endda folkedans at se

på kajen.

Dagen efter gik vi igennem slusen ind i Ringkøbing

fjord, og videre til Ringkøbing. Det er

den eneste havn, der kan benyttes af både

med større dybgang. Ren provinsidyl og en

fin kontrast til de lange stræk dagene inden.

Meget hyggelig havn med mange både. Byen

er med gamle huse, stokroser og gader med

toppede brosten.

Sidste stræk på vestkysten gik til Thyborøn,

et stræk på godt 50 sømil. Nu var vi tilbage i

kendt område, og resten af sommerturen gik

gennem Limfjorden og ned langs den jyske

østkyst. Turen endte med en indeblæsning

over tre dage i Fåborg. Det bragte os tidsnød

og vi sejlede derfor hjem fra Fåborg til

Svanemøllehavnen nonstop på resterne af

kulingen.

H Dorthe & Karsten

Marianne

Folkedans på kajen

i Hvide Sande

P Å T O G T M E D M A R I A N N E

29

Så sluser vi ind i

Ringkøbing Fjord


30

Sejlsport har i år den glæde at

KØS kunne byde hele Danmark til

Sankt Hans aften onsdag den 23. Juni! Svaneknoppen

vil fra klokken 16 sprudle med liv

og fest. Børn og unge kan prøve kræfter med

KØS sejlsports optimistjoller, og de lidt ældre

kan få en tur i en Yngling.

På land vil der lyde sød musik, og dufte af

ristede pølser. Foran Café Sundet vil Gladsaxe

Steelband spille fra klokken 18.30-21.00.

Det er i denne forbindelse en god ide at

bestille bord. Se eventuelt mere på cafesundet.dk.

Flere andre bands vil i løbet af aftenen

gæste Svaneknoppen.

KØS sejlsport vil invitere børn, unge, mellemvægtere

og sværvægtere til leg. Der vil være

bål med snobrød og skumfiduser, flødebollekast,

svømmekonkurencer og meget andet.

Det er også muligt at købe en grillpølse med

brød, salat, SlushIce, sodavand, øl og andre

gode ting.

Omkring klokken 21.30 vil der blive tændt et

stort bål midt i Svanemøllebugten, så heksen

kan blive sendt til Bloksbjerg. Der vil blive afholdt

den obligatoriske båltale, ligesom midsommervisen

vil blive sunget.

Når børn og sværvægtere er gået hjem, vil en

DJ spille op for de unge og mellemvægterne

indtil nat bliver til dag.

KØS sejlsport regner med at dette arrangement

bliver det største i Svaneknoppens

historie. Vi vil derfor råde folk til at man ikke

kommer i bil, men benytter cykel, tog, bus eller

ben. Hvis man alligevel er i bil, håber vi at

man undgår at parkere på Svaneknoppen.

K Ø S S E J L S P O R T

Sankt Hans aften

på Svaneknoppen

Man kan læse meget mere om Sankt Hans aften

med KØS sejlsport på vores hjemmeside:

www.kos-sejlsport.dk

Herudover er man meget velkommen til at

tilmelde sig på Facebook. Søg blot efter:

Sankt Hans aften på Svaneknoppen.

KØS Sejlsport glæder sig til en aften med

godt vejr, højt humør og en ny tradition.


F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T

Sankt Hans picnic

23. juni fra kl. 18

Aktivitetsudvalget i Sundet har efter de

sidste års større og større tilslutning til

Sankt Hans Picnic besluttet at gå planken ud

i år og entrere med Fest- og Tursejlerudvalget

i K.A.S.

Der er i år planlagt et større arrangement

i samarbejde mellem Sundet, K.A.S. og Svanemøllehavnen.

Ud over 2 store glødende

griller vil der være fællesspisning med harmonikamusik

fra kl. 18.00. Man medbringer

selv mad, drikke og godt humør.

Klokken ca. 22.00 synges solen ned naturligvis

a cappella, af 4 yndige damer. Samtidigt

bliver bålet sejlet ud i bugten, så alle kan få

Claus V. Hansens Eftf.

Vordingborggade 98

200 København Ø

Tlf. 35 55 75 20

31

lejlighed til at se heksen flyve til Bloksbjerg.

Derefter vil der være asfaltblues på kajen leveret

af levende musikere, til vi ikke orker

mere.

Vi søger om en tilladelse til udskænkning

på Svaneknoppen, så et fadølsanlæg bliver

muligvis inkluderet i arrangementet!

Se mere om arrangementet på hjemmesiderne

og opslag sædvanlige steder i klubberne og

havnen.

H På glædeligt sommergensyn

Aktivitetsudvalget Sundet

Fest- og Tursejlerudvalget K.A.S.

Medlem af:


32

Falliterklæring

Eller rettere sagt

tak for jeres udeblivelse til klargøring af klubbens både

Det er da helt utroligt, at klubbens medlemmer,

elever såvel som prof. fritidsejlere

tror, at klubbens både afrigger og

klargører sig selv. Ingenlunde.

Nå ja og hva` så? Det er jo bådchefen der

har ansvaret for at aflevere båden sødygtig

og i sejlklar stand, senest ved standerhejsningen.

Bare vi kan sejle i sæsonen, så går det nok.

Den går ikke gutter og gutinder, ting kommer

ikke af sig selv. Der er mødepligt!

I modtog båden sejlklar, da I startede. I har

pligt til at medvirke til, at den ligeledes er

sejlklar til næste sæson.

I må sandelig stramme op i trosserne og

møde op til arbejdet på pladsen, hvor vi hygger

omkring bådene.

For mit vedkommende mødte der 5 ud af

14, som var tilsagt til at hjælpe med Thor,

F A R T Ø J S U D VA L G E T

Før Efter

det må siges at være ringe, og noget af en

falliterklæring!

Husk at formålet med jeres deltagelse i arbejdet

er vigtigt, idet I som elever på sejlskolen,

lærer, hvordan man vedligeholder en båd og

dels at holde klubbens udgifter til vedligeholdelse

af bådene på et så lavt niveau, som

muligt. Herudover er der det sociale kammeratskab

og hyggen.

Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at

takke jer, der trods alt, mødte op og gav en

kæmpe hånd med, uden jer var det slet ikke

gået.

H God Vind

Ernst Schrøder

Bådchef Thor


Knud Reckweg

Thomas Sørensen

Luise Friborg Christophersen

Thomas Knud Gunnersen

Harboe

Arne Simonsen

K . A . S .

Velkommen til

Rasmus Skov Olesen

Hans Jørgen Bodelsen

Camilla Holten Møller

Jesper Iversen

Mette Milthers

Michael Sehested Lund

Louise Agger Hansen

Pernille Moesgaard

Uffe Henriksen

33

H Redaktionen ønsker

god vind!


34

Så skete det forunderlige igen. Alle K.AS.’

8 både kom i vandet - næsten til tiden.

Der var en smule drama op til søsætningen,

fordi ombygningen af havnen ikke var færdig.

Entreprenøren, som har bygget havnen om,

har ellers været flink til at holde sine aftaler,

men frøken Frost fik alligevel det næstsidste

ord. Der var is i meget længere tid i havnen,

end vi er vant til, og det forsinkede byggeriet.

For at få gang i processen hyrede man i april

måned et firma til at skære isen i stykker og

sejle den ud af havnebassinet. Hvem skulle

have troet, at det var nødvendigt, da vi tog

bådene op sidste år?

Men missionen lykkedes, og bådene blev sat

i vandet midt i april. De var fint malet og klar

til endnu en sæson.

F A R T Ø J S U D VA L G E T

Klubbådene

Klargøringsbassinet

rigges til

Ydun har været en tur på værft og fået skiftet

stævntræet, som var blevet mørt. Der var

gudskelov ikke råd indenunder. Så var det

blevet meget dyrt. Fylla har fået ny faldkurv,

og det ser rigtig fint ud. Der er indkøbt nyt

tovværk til gaffelriggerne, som ligner det vi

oprindelig brugte fra Fur Rebslåeri.

Det forventes at være langt bedre, end det vi

brugte i 2009 sæsonen. Det strækker sig lidt

i starten, og derefter skulle det agere, som

det fra Fur.

Der er indkøbt 4 nye fokke og fire stormklyvere

til gaffelriggerne. Til Hvalfisken er

der indkøbt en Genoa og til Odin en ny

fok. Derudover er der foretaget en masse

småreparationer på alle både.

Spækhuggernes bådmotorer er stjålet i løbet


Der kræves nøjagtighed

F A R T Ø J S U D VA L G E T

Der ordnes blokke

35

af vinteren, og vi er derfor i gang med at

indkøbe nye motorer. Det har vist sig lidt

svært, fordi to-takts motorer ikke er lette at

finde mere. Fartøjsudvalget har valgt to-takts

motorer, fordi de er sværere at fejlbetjene,

og fordi de vejer mindre. Det er lettere at

sætte en to-takter på en spækhugger end en

fire-takter. Motorerne leveres i starten af juni.

Indtil da har vi ingen motorer til spækhuggerne.

Jeg vil gerne takke alle de, og det er mange,

som har hjulpet med at få bådene klar til

denne sæson. Der ligger rigtig mange frivillige

arbejdstimer og meget engagement i at

få dette til at lykkes. En særlig tak til bådcheferne

og co-bådcheferne, som har ledet

vedligeholdelsen, og holdt folk til ilden.

En helt særlig tak skal lyde til Jesper Nissen

Ravn, som går af nu som bådchef på

Hvalfisken efter 18 år. Det er en enestående

bedrift Jesper har begået. Det har altid været

arbejde i høj kvalitet, fokus på detaljen og

fokus på resultater. Tusind tak Jesper fra alle

Hvalfiskens brugere, fra fartøjsudvalget og fra

de mange fartøjschefer, som du har overlevet.

Vi vil savne dig på holdet!

Hvordan er

det nu det er?


36

Det betyder så, at vi mangler en bådchef. Så

skulle du have lyst til at være med til at sørge

for at Hvalfisken forbliver en sejldygtig, sikker

og flot båd, så tag en snak med fartøjschefen

om dette. Der er masser af personer, som er

klar til at hjælpe dig igang. Og en co-bådchef

som vil støtte dig. Lederskab og engagement

er vigtigere end bådkendskab i rollen som

bådchef.

F A R T Ø J S U D VA L G E T

Har du lyst til at prøve kræfter med at lede

og med koordinering af bådvedligehold, så er

her et godt sted at uddanne sig og øve sig og

blive en god leder.

Der er masser kompetente folk i fartøjsudvalget

man kan spørge om det bådtekniske, så

det skal vi nok klæde dig på med.

Bundjernene ilægges


I sejlsæsonen er det lærerer og skippere, som

har ansvaret for at udbedre småskader, så

bådcheferne kan holde fri. Bådcheferne har

knoklet og fortjener lidt fritid nu.

Så kommer du ud for mindre skader, så forsøg

at klare det selv, men husk at rapportere i

havariprotokollen. Store skader meldes altid

direkte til fartøjschefen på mail allan@kas.dk

Masten er

ved at være

klar

F A R T Ø J S U D VA L G E T

Så skal masterne på

37


38

F A R T Ø J S U D VA L G E T

Med ønsket om en forrygende sejlsæson uden skader, hverken på besætning eller materiel

H Allan Jensen, Fartøjschef

Så gælder det

dørkbrædderne


S VA N E M Ø L L E H AV N E N

Nyt fra Svanemøllehavnen

Benzinøen

Benzinøen er flyttet ud af Svanemøllehavnen

og p.t. lagt ved Lautrupkaj om den skal ligge

der er uvist, det eneste vi har fået at vide er

at ejeren har søgt om tilladelse til at etablere

den fast ved Lautrupkaj ved siden af miljø/

pumpestationen, når der er nærmere om

placeringen sætter vi det på hjemmesiden.

Foråret er over os og midtermolen er næsten

færdig der har været lidt politisk debat med

hensyn til forlængelsen af M 2, men også det

er blevet løst og M 2 forlængelse bliver med et

17,5 graders knæk så også roerne kan være der.

De både der skal ligge på vestsiden af M 2

bør udvise særlig agtpågivenhed overfor

robådene da disse ikke har det samme udsyn

/ overblik som sejl-motorbådene.

Jollebroen har også voldt problemer idet

tilslutningen ved nordmolen har vist sig at

være vanskeligere end først antaget, og der

arbejdes på at løse problemet.

Vi håber på at vi snarest kan tage hele midtermolen

og jollebroen i brug og således glæde

os over en total renoveret havn.

39

Havnehuset er nu ved at være endelig godkendt

og så er det ”bare” med at få huset

opført så også midtermolens brugere kan

få nogle tålelige bade- og toiletforhold og

havnens personale nogle administrative lokaleforhold.

Nærmere på hjemmesiden før vi

går i gang med at bygge.

Havneassistent Thomas Christensen har sagt

sin stilling op og søgt nye udfordringer, hvilket

har bevirket at vi har været lidt presset i

foråret, vi siger tak til dem der har givet en

hjælpende hånd.

1 juni tiltræder Mogens Allan Christiansen

som havneassistent i Svanemøllehavnen.

Mogens er 47 år, bor i Brønshøj og kommer

fra et job som montør. Jeg håber alle vil tage

godt imod Mogens så han hurtig vil føle sig

”hjemme” i Svanemøllehavnen.

Fra havnens side er der kun tilbage at ønske

god sommer og tak for forståelsen at midtermolen

ikke blev færdig til tiden, men vejret

kan vi ikke bestemme over.

Sejl sikkert, god sommer

H John Vestergaard

ALT UNDER ET TAG APS

Tømer og Snedkermester Hans Larsen

Bellahøjvej 180 · 2720 Vanløse · Tlf. 20 13 86 96 · www.alt-under-et-tag.dk


40

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E

S Ø U L K E

Sejlads med gaffelriggere

Besøg på Christiana

Søulkene afsluttede den 14. april vintersæsonens

arrangementer med et vellykket

besøg på Christiania. I strålende forårsvejr

guidede en kompetent beboer os rundt til en

række spændende seværdigheder og fortalte

indlevende om Christianias historie og ”pro

et contra” ved de mange projektet og institutioner.

Vi sluttede dagen af med Spiseloppens

udmærkede frokosttallerken.

Niels Purup aflagde ved sejlsæsonens start

sit sidste regnskab og overdrog kassererværdigheden

til Ole Risgaard. Vi takker Niels for

indsatsen og ønsker Ole alt muligt held med

udfordringen.

H Hans Henning Eriksen


S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E

Første sejldag

Vi er så fra onsdag den 5. maj i gang med de nye stærkt udfordrende havnemanøvrer for

gaffelriggerne. Men det er jo ikke noget problem for garvede søulke!

“Morgenbøn”

Knud Erik Gleie

formand

Ole Risgaard

kasserer

41

Fine udsejlinger på trods

af at vinden var helt forkert

Hans Henning Eriksen

sekretær


42

F O R S I D E N

Jeg var nede i havnen ved mastekranen da

Ib Bergmann og hans nye a-hold sejlede ud

første sejlaften. Det kom der et billede ud af.

Michael Bertelsen

B A R K A S S E N

Jon Bundesen (formand) ............. 21 47 58 86

Margit Arentoft ..............................36 47 07 67

Søren Werk (internet) ..................40 25 26 63

Vagn Hoffmann (internet) ........... 43 64 75 31

Sidste frist for aflevering af materiale til

BARKASSEN 5 er den 1. august 2010 på

e-mail til barkassen@kas.dk medmindre

andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj

opløsning som muligt.

Tryk Baurs Offset ......................... 44 94 93 00

Internet I N T E R N E T

Hjemmeside .......................................www.kas.dk

E-mail ................................................. kas@kas.dk

Formand ...................................formand@kas.dk

Sejlerskole ......................................skole@kas.dk

Barkassen ..............................barkassen@kas.dk

Webmaster .......................... webmaster@kas.dk

Teknisk webmaster .....................teknik@kas.dk

Fest-og Tursejlerudvalget ..............fest@kas.dk

Klubhusudvalget ........................lokaler@kas.dk

K . A . S .

A N N O N C E R I B A R K A S S E N

K L U B K O N T O R

Forretningsfører .............Nelly Lisby Brefelt

Klubkontorets åbningstider:

Telefon tirsdag og torsdag kl. 12-14

Personlig onsdag

Vinter kl. 15-18

Sommer kl. 17-20 (sejlsæson)

Telefon ............................................39 20 71 72

Fax ....................................................39 20 71 79

Bank ......................................2191 3491339585

H AV N E K O N T O R

Havnefoged John Vestergaard

Mandag

kl. 07.30-10.00 og kl. 16.00-18.00

Tirsdag-fredag

kl. 07.30-10.00 og kl. 12.30-13.30

Lørdag og søndag LUKKET

Telefon ............................................ 39 20 22 21

E-mail ........................................info@smhavn.dk

K Ø S - S E J L S P O R T

Formand Ulrik Andreasen ...........35 34 00 13

E-mail formand@kos-sejlsport.dk

Juniorleder (8-15 år)

Gunnar Bjørnsson ..........................39 69 18 17

E-mail junior@kos-sejlsport.dk

Ungdomsleder (13-15 år)

Claus Brünger ...............................35 43 38 82

E-mail ungdom@kos-sejlsport.dk

www.kos-sejlsport.dk

Annoncesalg Margit Arentoft 36 47 07 67 / 22 12 11 35

K.A.S.’ medlemsblad udkommer 8 gange om året. Oplag: 1100 stk. Format A 5.

Udgivelsesdatoer Deadline fornæste nummer er den 1. august 2010.

Derudover udkommer BARKASSEN i 2010: 15. august, 15 september, 1. november og

15. december.

Priser 1/1 side kr. 1000,-, 1/2 side kr. 550,-, 1/4 side kr. 300,-

Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%.

Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale, som sendes til redaktionens e-mail-

adresse: barkassen@kas.dk

BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø


B E S T Y R E L S E

Formand

Niels Erik Andersen 35 43 44 18

Næstf., Margit Arentoft 36 47 07 67

Kasserer

Kirsten M. Christensen 40 11 89 85

Jon Bundesen 21 47 58 86

Signe Foverskov 45 88 86 45

Lennart Hansen 22 15 98 92

Morten Ingerslev 45 87 50 88

Allan Jensen 20 30 50 88

Johan Piil-Henriksen 36 45 66 52

Udvalg U D VA L G

Kapsejladsudvalg

Charlotte Andersen

Klubhusudvalg

21 93 13 13

Margit Arentoft

Informationsudvalg

36 47 07 67

Jon Bundesen

Kasserer

21 47 58 86

Kirsten M. Christensen

Skoleudvalg

40 11 89 85

Signe Foverskov

Bådpladsudvalg

45 88 86 45

Lennart Hansen

Havneudvalg

22 15 98 92

Morten Ingerslev 45 87 50 88

Karsten Møller-Hansen

Fartøjsudvalg

45 85 86 68

Allan Jensen

Fest-og Tursejlerudvalg

20 30 50 88

Johan Piil-Henriksen 36 45 66 52

K . A . S .

Juni

J U N I

4.-6. K.A.S.-Træf

Sejlads, middag og fest

4. Havfruesejlads

8. Bestyrelsesmøde kl. 18

18.-20. Svanemøllekredsens fællestur

23. Sankts Hans arrangementer

på Svaneknoppen

Juli

J U L I

10. Sommertogt start

September S E P T E M B E R

12. Gaffelriggerdag

14. Bestyrelsesmøde kl. 18

Oktbver O K T O B E R

2. Førerprøve

3. Reservedag, førerprøve

13. Bestyrelsesmøde kl. 18

16. Standernedhaling

43

August A U G U S T

6.-8. DM i Spækhugger

7. Sommertogt slut

16. Bestyrelsesmøde kl. 18

18.-22. Skoleweekendtur

27.-29. Høst-træf

Kapsejlads om Puks Mindepokal

Sejlads, middag og fest


Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

Non stop

Fåborg Svanemøllen med Marianne

More magazines by this user
Similar magazines