Name of receiver - Solar.eu

solar.eu

Name of receiver - Solar.eu

Årsrapport 2008

STRO

NGER

TOGE

THER


1. korrektur | 29. januar 2008

VISION, MISSION

OG VÆRDIER

I 2006 præsenterede Solar en ajourført

udgave af vision og mission for koncernens

selskaber i syv lande. I 2007

blev alle medarbejdere inddraget i

arbejdet med at definere koncernens

fælles værdier. I 2007 lancerede Solar

også virksomhedsprogrammet New

Solar 2010, der fokuserer på Growth,

Efficiency og People.

Vision

Solar should be known as the empathic company and the challenger

within our industry. We will be our customers’

preferred business companion, their expert in logistics

and their guarantee for safety of delivery.

Mission

At Solar, we understand our customers’ needs and

provide integrated workflow solutions.

Strategy

Growth

Adding value to customers

Stronger profile

Increased market presence

Efficiency

Sharing best practices

Lean management

Profit management

People

Solar leaders make talent grow

Leading edge by competences

Unleash entrepreneurship

Solar Values

Our values – what we stand for and what shape our culture

SmartFun • Glow • Courage

Forsidebillede:

Færøerne

Sort sol er et fænomen som optræder i foråret og efteråret, når stærene i aftentimerne

samles i flokke så store, at det nærmest ligner sorte skyer, der danser energisk på himlen.

Hovedparten af Solars døgnaktivitet ligger i aftentimerne. 70% af ordrene til næste

morgens leveringer ankommer og ekspederes mellem kl. 16 og 23 om aftenen.

Holland

Danmark

Norge

Tyskland

Sverige

Polen

Finland

Solar A/S Årsrapport 2008 / Kvartalstal


HOVED- OG NØGLETAL

Koncernen

2008 2007 2006 2005 2004

Hovedtal for resultat (€ mio.)

Omsætning 1.500,3 1.367,2 1.074,5 910,7 851,6

Primært resultat før amortisering (EBITA) 65,0 77,3 61,7 42,3 38,1

Primært resultat før særlige poster 58,3 71,2 61,4 42,3 33,8

Primært resultat (EBIT) 58,3 71,2 64,2 42,7 33,8

Finansielle poster, netto -12,9 -5,6 -2,2 -1,7 -2,2

Resultat før skat (EBT) 45,4 65,6 62,0 41,0 31,6

Årets resultat 31,0 47,5 43,8 30,6 20,1

Årets resultat i € pr. udestående aktie (EPS) 4,55 6,82 6,20 4,19 2,69

Hovedtal for balance (€ mio.)

Aktiver i alt 604,1 542,8 464,7 364,5 330,3

Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 11,2 13,8 13,8 15,4 2,3

Udestående aktiekapital 90,1 93,3 93,4 97,6 99,7

Egenkapital 205,0 229,0 196,4 194,9 174,7

Rentebærende forpligtelser 232,3 151,7 133,8 69,5 63,0

Hovedtal for pengestrømme (€ mio.)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 44,3 54,6 24,5 19,3 23,0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -74,7 -59,3 -37,5 -13,6 -1,7

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 11,8 25,5 -30,2 -23,5 -17,9

Nøgletal (pct., hvis andet ikke er anført)

Omsætningsvækst 9,7 27,2 18,0 6,9 4,2

Organisk vækst 5,0 15,3 17,4 6,5 5,3

Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4,3 5,7 5,7 4,6 4,5

Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 3,9 5,2 6,0 4,7 4,0

Resultatgrad 2,1 3,5 4,1 3,4 2,4

Gearing (netto rentebærende forpligtelser/EBITDA) antal gange 3,1 1,7 1,8 1,3 1,2

Egenkapitalforrentning (ROE) 14,3 22,3 22,4 16,6 11,9

Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 17,4 25,2 22,5 16,6 14,4

Afkast af investeret kapital (ROIC) 8,7 13,1 13,6 12,0 9,1

Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 10,2 14,7 13,7 12,0 10,9

Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 6,2 8,6 13,0 13,8 8,2

Egenkapitalandel (soliditet) 33,9 42,2 42,3 53,5 52,9

Indre værdi i € pr. udestående aktie 30,5 32,9 28,2 26,8 23,6

Børskurs i € 25,6 74,3 95,5 72,1 34,9

Børskurs/indre værdi 0,84 2,26 3,39 2,69 1,48

Udbytte i € pr. aktie 2,01 2,55 2,28 1,45 1,05

Udbytte i pct. af årets resultat (payout ratio) 43,6 37,1 36,3 34,7 39,1

Price Earnings (P/E) 5,6 10,9 15,4 17,2 13,0

Børskurs i DKK 191 554 712 538 259

Udbytte i DKK pr. aktie 15,00 19,00 17,00 10,83 7,83

Medarbejdere

Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) 3.010 2.658 2.281 2.196 2.218

Solar A/S Årsrapport 2008 / Hoved- og nøgletal


OVERBLIK

Solars aktiviteter

Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister.

Forretningsområdet er el-, vvs- og ventilationskomponenter

samt løsningsorienteret salg og service. Solars primære

kunder opererer indenfor el-, vvs- og ventilationsinstallationer,

industri – MRO og OEM samt forsynings-virksomheder

og infrastruktur.

Større begivenheder

Solar Nederland købte aktierne i Vegro B.V. og dermed

blev Solar Nederland B.V. én af kun to landsdækkende

tekniske grossister indenfor el-, varme- og sanitetskomponenter

samt integrerede løsninger.

Solar Polska købte aktierne i Eltomont Sp. z o.o.

Solar Deutschland, Solar Sverige og Solar Polska

udvidede filialnettet.

Solar iværksatte kampagnen Blue Energy med fokus på

energieffektive produkter og løsninger.

Solar oprettede Shared Services Centre for at samle en

række økonomiopgaver for datterselskaberne.

Solar besluttede at omlægge dele af det egenudviklede

ERP-system til SAP.

• SGS blev implementeret i Solar Nederland B.V.

Solar Danmark, Solar Norge og Solar Sverige gennem-

førte første implementeringsfase af Solar Lean Way.

• Der blev afholdt Solar Value Days for alle medarbejdere

i koncernen.

• HR-arbejdet blev systematiseret med værktøjet Solar

STAR (Strategy, Tasks, Actions & Results), der tydeliggør

sammenhængen mellem virksomhedens forretningsstrategi

og medarbejdernes personlige mål og opgaver.

• Den interne kommunikation blev udvidet med introduk-

tion af medarbejdermagasinet Solar News.

Resultatudvikling

• Organisk vækst udgjorde 5,0% mod 15% i 2007.

• Omsætningen steg med 9,7% til € 1.500,3 mio.

• EBITA udgjorde € 65,0 mio. mod € 77,3 mio. i 2007

svarende til 4,3% af omsætningen.

• EBT udgjorde € 45,4 mio. mod € 65,6 mio. i 2007 sva-

rende til 3,0% af omsætningen.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Overblik

Forventninger til 2009

Vi forventer en omsætning i intervallet € 1.350 til 1.450

mio. og EBITA i intervallet € 25 til 40 mio. Finanskrisens

varighed og dens afledte effekter på byggeri, industri og

råvarepriser kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes

med rimelig sikkerhed. Forventningerne til omsætning,

bruttoavance samt tab på debitorer i 2009 er behæftet

med usikkerhed ud over det sædvanlige.

Omsætning og EBITA i € mio.

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

Revenue

2004 2005

EBITA

Solars aktier

Solars aktiekapital er fordelt på nominelt € 12,1 mio. A-aktier

og nominelt € 85,7 mio. B-aktier. B-aktierne er noteret

på NASDAQ OMX Copenhagen og indgår i MidCap+ indekset

samt i MidCap på NASDAQ OMX Nordic.

• Det samlede afkast pr. aktie a nominelt DKK 100 (€

13,42) udgjorde € -46,09 i 2008 mod € -18,93 i 2007.

• Årets resultat pr. udestående aktie udgjorde € 4,55 i

2008 mod € 6,82 i 2007.

Aktiekursudvikling (indeks)

100

90

80

70

60

50

40

30

2006

2007

2008

1/1 2008 31/12 2008

MidCap+ Solar

80

70

60

50

40

30

20


SOLAR FASTHOLDER

KURSEN

Verdensøkonomien vendte på en tallerken i midten af 2008.

Sådan kan det i hvert fald forekomme bedømt på mediernes dækning.

Men selv om billedet er forenklet, er det en dyster realitet, at finanskrisen

er blevet til en længerevarende økonomisk krise.

Også Solar er ramt af den internationale krise i økonomien. I mange af vores

datterselskaber har omsætningen været vigende i andet halvår af 2008,

ikke mindst fordi nybyggeriet i mange lande er markant reduceret.

Men den økonomiske afmatning har også været lakmusprøven på vitale dele

af vores strategi. Gennem flere år har vi udvidet både produktsortiment og

kundekreds, hvilket har medført et stigende salg til kunder indenfor installation,

industri, offshore, tele og energi. Udvidelsen af produktsortimentet har

været fokuseret på områder som energistyring, belysning, kommunikation

og sikkerhed, og senest er der kommet et bredt sortiment af håndværktøj

på produktpaletten. Det gør Solar mindre følsom over for konjunkturudsving

i nybyggeriet.

I bestræbelserne på at nå vores strategiske mål frem mod 2010 har vi

skruet ned for tempoet på nogle områder – men det er helt afgørende,

at vi holder kursen. Solar holder derfor fast i gennemførelsen af de strategiske

initiativer i virksomheds programmet New Solar 2010.

Under New Solar 2010 fokusområdet Efficiency vil vi i de kommende år

fremskynde etableringen af standardiserede processer og koncepter. Vi vil

også opnå fordele ved fælles koncernfunktioner inden for IT, økonomi og

andre back office­funktioner. Kunderne vil fortsat opleve Solar som et selskab

med solidt kendskab og forankring i det lokale marked, men i driften af Solar

skal vi blive endnu bedre til at dele viden og gode erfaringer med hinanden.

Kort før årsskiftet lancerede vi kampagnen Blue Energy, hvor vi sætter fokus

på de mest energieffektive produkter og løsninger. Klimaspørgsmålet står

højt på dagsordenen i alle de lande, hvor Solar er repræsenteret. Både kunder

og lovgivere vil de kommende år konstant stille nye krav til installatørerne.

Med Blue Energy­programmet vil vi både være leverandøren og rådgiveren,

som hjælper installatørerne til at kunne møde de kommende krav. Vi er

sikre på, at Blue Energy­programmet både vil bidrage til løsningen af klimaudfordringerne

og gavne, når der alene måles ud fra traditionelle økonomiske

rationaler.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Forord

/1


Sildestimer kan indeholde tusindvis af sild, som per instinkt reagerer som en samlet

organisme og for eksempel kan ændre stimens form og retning på et splitsekund.

I Solar arbejder vi hele tiden på at integrere og styrke samarbejdet mellem afdelinger

og lande, så vi hurtigt kan tilpasse os forandringer i markedet.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Finansielle mål 4

Vækst 4

Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4

Afkast af investeret kapital (ROIC) 4

Soliditet 4

Udbytte 4

Gearing 4

Ledelsesberetning 6

Regnskabsberetning 12

Forventninger 2009 15

Aktionærinformation 18

Corporate governance 21

Bestyrelse 22

Koncernledelse 23

Koncernens selskaber 26

Koncernstruktur 26

Solar Danmark A/S 27

Solar Sverige AB 28

Solar Norge AS 29

Solar Nederland B.V. 30

Solar Deutschland GmbH 31

Solar Suomi Oy 32

Solar Polska Sp. z o.o. 33

P/F Solar Føroyar 34

Aurora Group 35

Regnskab 38

Resultatopgørelse 38

Balance 39

Pengestrømsopgørelse 40

Egenkapitalopgørelse 41

Noter 43

Ledelsens påtegning 65

Revisors påtegning 66

Solar i dag

Growth 10

Efficiency 16

People 24

Blue Energy 36

Solar A/S Årsrapport 2008 / Indholdsfortegnelse

/3


4

FINANSIELLE MÅL

Vi har vurderet koncernens finansielle mål og har tilføjet mål

for gearing, da der løbende foretages monitorering af såvel

soliditet som gearing (netto rentebærende forpligtelser i forhold

til EBITDA) for at vurdere koncernens finansielle styrke.

Gennem finansiel styrke er det vores målsætning at sikre såvel

stabilitet som opretholdelse af en høj grad af fleksibilitet for at

understøtte den fremtidige strategiske udvikling herunder

vækst gennem opkøb. I forbindelse med opkøb kan mål for

soliditet og gearing overskrides periodisk.

For perioden 2006 til 2008 har vi opfyldt de gennemsnitlige

årlige finansielle mål undtagen mål for EBITA margin og ROIC,

der afviger med 0,3% procentpoint og 0,4% procentpoint.

Den anvendte ROIC er korrigeret for effekten af opkøbte selskaber

i perioden.

Som det fremgår af forventningerne til 2009, vil vi ikke kunne

nå de finansielle mål i 2009. Virksomhedsprogrammet New

Solar 2010 vil blive erstattet af et nyt virksomhedsprogram i

2010. I forbindelse hermed vil der blive identificeret nye finansielle

mål som forventes offentliggjort i foråret 2010.

Vækst

Mål

Der tilstræbes en gennemsnitlig årlig organisk vækst på 6­8%

i perioden frem mod 2010.

Solar tilstræber at øge væksten yderligere gennem opkøb af

virksomheder. Opkøb skal dels være værdiskabende i form af

geografisk ekspansion eller udvidelse af produktsortimentet,

dels opfylde kravene til forrentning af den investerede kapital.

Realiseret

Den gennemsnitlige organiske vækst udgjorde 13% for

perioden 2006­ 2008.

Overskudsgrad før amortisering (EBITA)

Mål

Der tilstræbes et afkast af primær drift før amortisering (EBITA)

på 5,5­6,5% i forventning om, at de gennemførte og planlagte

effektiviseringer vil fortsætte med at bidrage positivt.

Realiseret

Det gennemsnitlige afkast af primær drift før amortisering

(EBITA) udgjorde 5,2% for perioden 2006­2008.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Finansielle mål

Afkast af investeret kapital (ROIC)

Mål

Der tilstræbes et afkast af den investerede kapital (ROIC) før

amortisering af immaterielle anlægsaktiver på 14­16%.

Realiseret

Gennemsnitlig ROIC udgjorde 13% for perioden 2006­2008.

Korrigeret for opkøbte selskaber i perioden ville gennemsnitlig

ROIC udgøre 13,6%.

Solar har i efteråret 2008 købt selskaberne Vegro B.V. og

Eltomont Sp. z o.o. Såfremt selskaberne havde været ejet af

Solar hele regnskabsåret, ville normaliseret ROIC udgøre 11%.

Soliditet

Mål

Det planlægges at reducere soliditeten gradvist til 35­40%.

Ændring af kapitalstrukturen vil fremkomme dels som følge af

opkøb, dels som følge af organisk vækst. Eventuel overskydende

likviditet kan anvendes til tilbagekøb af aktier.

Realiseret

Soliditeten udgjorde 34% i 2008 mod 42% i 2007. Solar har i

2008 udbetalt € 17,6 mio. til aktionærerne i udbytte og tilbagekøbt

egne aktier for € 13,8 mio.

Udbytte

Mål

Det tilstræbes at udbetale 35­45% af årets resultat som udbytte.

Realiseret

Der stilles forslag om udbetaling af 44% af årets resultat

i 2008 mod 37% i 2007.

Gearing

Mål

Det tilstræbes, at netto rentebærende forpligtelser udgør

mellem 1,5 og 2,5 gange EBITDA.

Realiseret

Netto rentebærende forpligtelser udgjorde 3,1 gange EBITDA

i 2008 mod 1,7 gange EBITDA i 2007. Solar har i efteråret

2008 købt selskaberne Vegro B.V. og Eltomont Sp. z o.o.

Såfremt selskaberne havde været ejet af Solar hele regnskabs­

året, ville normaliseret gearing udgøre 2,7 gange EBITDA.


Organisk vækst i %

18

15

12

9

6

3

0

2004 2005 2006 2007 2008

ROIC i % ekskl. amortisering

20

15

10

5

0

2004 2005 2006 2007 2008

Udbytte i % af årets resultat

50

40

30

20

10

0

2004 2005 2006 2007 2008

EBITA i %

6

5

4

3

2

Soliditet i %

50

40

30

20

10

0

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Gearing, antal gange

4

3

2

1

0

2004 2005 2006 2007 2008

Solar A/S Årsrapport 2008 / Finansielle mål

/5


LEDELSESBERETNING

Fortsat satsning på bredt produktsortiment

og E-business

Solar fortsatte i 2008 udviklingen hen imod at blive en integreret

teknisk grossist, hvor vi med nye produkter bliver mindre

følsomme over for konjunkturudsving. E­business er fortsat et

strategisk satsningsområde.

Med den aktuelle finanskrise er der lagt yderligere pres på det

europæiske grossistmarked, som gennem de senere år har

været præget af konsolidering. Afmatningen i byggeriet sætter

yderligere fart i udviklingen. De selskaber, som samtidig formår

at drive kriseledelse og forretningsudvikling, vil komme styrket

ud af recessionen.

Solar har gennem 2008 foretaget en række strategiske opkøb,

som har styrket vores markedsposition. Med opkøbet af

Vegro i Holland har vi fremover en stærk position som teknisk

grossist med kunder blandt både el­ og vvs­installatører i

Danmark, Sverige og Holland.

Udviklingen svarer til tendensen blandt kunderne, hvor der på

alle markeder bliver flere installatører, som i stigende grad har

integreret tekniske forretninger med både el­ og vvs­installation.

Udviklingen i Holland giver en indikation af, hvor de øvrige

europæiske markeder er på vej hen. I Holland står de 100

største integrerede tekniske installatører for cirka 65 procent

af omsætningen hos grossisterne. Hidtil har en af Solars konkurrenter

været den eneste landsdækkende tekniske grossist,

men med opkøbet af Vegro kan vi nu også levere el­ og vvsprodukter

til kunder over hele landet. I dag er det allerede

halvdelen af de hollandske kunder, som er integrerede tekniske

installatører.

/6 Solar A/S Årsrapport 2008 / Ledelsesberetning

I de kommende år arbejder vi videre ud fra strategien om at

gøre Solar til en integreret teknisk grossist i en række andre

lande. Samtidig holder vi fokus på udvidelsen af sortimentet

med produkter inden for sikkerhedsløsninger, energistyring og

kommunikation. Med den større spredning er vi mindre følsomme

over for konjunkturudsving i byggeriet og industrien.

Strategien har allerede vist sin styrke i forhold til den aktuelle

afmatning i byggeriet på en række af Solars markeder. Med

introduktionen af Solar Blue Energy sættes der fokus på energieffektivitet,

som kun er konjunkturafhængig i mindre grad.

E­business­løsninger er en anden strategisk satsning, som

skaber merværdi og større effektivitet for både Solar selv og

vores kunder. Solar Danmark, som er længst fremme på Ebusiness­området,

håndterer næsten 60 procent af samtlige

ordrer via E­business, mens GROWTH det på koncernplan er omkring

en tredjedel. Det viser, at der er et stort potentiale på dette

felt. Vores IT­platform vil i fremtiden blive en SAP­løsning, og vi

NEW SOLAR

begynder det store arbejde 2010 med forandringsledelse og integration

af SAP i Solar Group Systems/SGS i 2009.

EFFICIENCY PEOPLE

GROWTH

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY PEOPLE


Solar styrker de fælles back office-funktioner

Fælles IT­ og fælles økonomifunktion giver stordriftsfordele.

Solar fastholder det lokale markeds­ og kundefokus, samtidig

med at fælles funk tioner øger effektiviteten. Herudover fortsætter

vi den ambitiøse implementering af Lean.

Målsætningen om at agere som ”one company” har været

den røde tråd for Solar i 2008.

Den 1. august overtog det nye Shared Services Centre en

række økonomiopgaver for de danske, norske, svenske og

finske datterselskaber.

Samtidig er vores fælles IT­system, Solar Group Systems, nu

implementeret i fem af koncernens datterselskaber. På længere

sigt har Solar valgt en IT­løsning, hvor vi bevæger os fra

egne udviklede systemer til et standard rammesystem fra

SAP. Med disse løsninger opnår vi oplagte stordriftsfordele,

som gør os mere effektive, og modellen sikrer, at vi hurtigt og

effektivt får spredt best practice­erfaringer mellem datterselskaberne.

Mens vi fastholder den lokale forankring og et produktudbud,

som er tilpasset de forskellige landes markeder, sikrer de fælles

back office­funktioner en række fordele:

• Reducerede omkostninger, som afspejles i en bedre bundlinje.

• Med fælles IT- og økonomisystemer får vi bedre overblik

over hvilke dele af forretningen, som driver lønsomheden.

• De fælles systemer sikrer en hurtigere integration af de selskaber,

vi opkøber. Det er vigtigt i den skærpede europæiske

konkurrence, hvor opkøbte selskaber hurtigt skal bidrage

med en lønsom omsætningsvækst.

2008 har samtidig været præget af den fortsatte implementering

af Solar Lean Way i hele organisationen. I 2010 skal

Lean­tankegangen være en integreret del af hele virksomheden.

Solar i Danmark, Sverige og Norge er allerede igennem

den første implementeringsfase af Lean med klare forbedringer

af effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed. I implementeringen

af Lean har der været fokus på lederne som centrale

aktører. Med Lean­forandringsagenter som specialiststøtte

er det afgørende, at lederne aktivt går i spidsen for implementeringen

af Lean. Derfor har 140 ledere i løbet af 2008

været på kursus i fire dage.

Danmark, Norge og Sverige har været i front i første bølge af

implementeringen af Lean, og Solar Tyskland og Aurora

Group udgør nu anden fase. I de to selskaber er der allerede

etableret en masterplan for implementering af Lean. De øvrige

selskaber følger herefter frem mod 2010.

Solar-medarbejdernes kompetencer tegnes

ind på et landkort

Det systematiske HR­arbejde er sat i faste rammer med

Solar STAR. Uddannelse af ledere bliver prioriteret højt,

og den interne kommunikation blev styrket i 2008.

Solar STAR har stået i centrum for HR­arbejdet i 2008. Overalt

i koncernen har vi indført medarbejdersamtaler, hvor hver medarbejder

sammen med sin nærmeste leder definerer en række

konkrete mål med udgangspunkt i Solars strategi og mål.

På koncernplan er der opbygget et samlet kompetencekatalog.

For hver stillingskategori er det klarlagt, hvilke kompetencer

man skal have for at udfylde jobbet. Dette systematiske

arbejde vil blive udnyttet i hele koncernen. På den måde er

Solar STAR et nyttigt værktøj som:

• sikrer en præcis afdækning af vores behov, når vi rekrutterer

medarbejdere.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Ledelsesberetning

/7


• giver et konkret input til medarbejdernes uddannelsesbehov,

som både kan anvendes lokalt og på koncernplan.

• sikrer, at den enkeltes ambitioner og potentialer bliver afdækket,

så vi benytter medarbejdernes talent optimalt.

På ledelsessiden arbejder vi videre med uddannelse og træning

af ledere. Udfordringen er at ændre ledelsesstilen. Mange

af Solars ledere er særdeles kompetente specialister, men i

udviklingen af strategiprogrammet New Solar 2010 ønsker vi

at bringe lederen videre fra at være specialist og kontrollør. Vi

ønsker en mere coachende stil, hvor lederen skal skabe rammer

og sparring, så medarbejderne yder optimalt.

I 2008 nåede en proces med medarbejderne frem til disse

kerneværdier for vores virksomhed: Courage/Mod, Glow/Glød

og SmartFun. Arbejdet fortsætter i 2009, hvor medarbejderne

i de enkelte selskaber og filialer arbejder videre med at konkretisere

værdierne.

Intern kommunikation har været prioriteret særdeles højt.

Solar Leadership Forum, som blev etableret i 2007, fortsatte

i 2008. Efter hvert kvartalsregnskab klædes 260 ledere på, så

de kan gå i dialog med deres egne medarbejdere om resultatudviklingen

og fremdriften i implementeringen af de strategiske

initiativer i New Solar 2010.

Solars nye medarbejdermagasin Solar News så dagens lys i

2008. På syv sprog fortæller vi små og store historier fra vores

mange selskaber. Redaktionen på koncernhovedkontoret har

etableret et tæt samarbejde med kommunikationsnetværket i

datterselskaberne.

Vi forsætter det systematiske HR­arbejde i 2009, hvor den

store medarbejderundersøgelse Solar Navigator atter gennemføres.

/8 Solar A/S Årsrapport 2008 / Ledelsesberetning

Medarbejdere

Solars overordnede forretningsstrategi er tæt knyttet til det

vigtige arbejde med medarbejderengagement og medarbejderudvikling.

Med Solar STAR ønsker vi at matche medarbejdernes ambitioner

med virksomhedens behov. Systemet understøtter vores

strategi ved at give os fælles processer og et fælles værktøj til

talentudvikling, udviklingssamtaler, ledelsesudvikling, administration

af opnåede resultater og kortlægning af kompetencer

og mobilitet.

Solars værdidage og præsentationen af vores tre værdier har

givet os et godt grundlag til at opbygge en værdibaseret og

resultatorienteret kultur. Solars værdier er blevet tydeligere og

fungerer som en slags forfatning i hele koncernen. Værdierne

er blevet omsat til målbare adfærdskompetencer, som alle

ledere og medarbejdere vil blive målt på i udviklingssamtaler

og medarbejderundersøgelse fra 2009.

Procentvis fordeling af medarbejdernes anciennitet i Solar

< 2 år

2 - 5 år

5 - 10 år

> 10 år


Solar Academy

Vores interne uddannelsestilbud fokuserede på forskellige

strategirelaterede udviklingsaktiviteter i 2008, hvor

• alle ledere blev uddannet i at afholde medarbejderudviklingssamtaler

• 140 medarbejdere blev uddannet inden for vores Leanledelsesprogram

• 12 medarbejdere gennemførte vores Lean change agentuddannelse

• 261 medarbejdere modtog engelskundervisning via vores

Global English­tilbud

Rekrutteringer og fratrædelser

700

600

500

400

300

200

100

0

2006

Rekrutteringer Fratrædelser

2007

2008

Fakta og tal

Vi ansatte 398 medarbejdere i 2008 og forfremmede yderligere

96 medarbejdere, mens 396 medarbejdere forlod os i

2008. Dette er en klar nedgang på begge områder i forhold til

2007, hvor vi havde 591 nyansættelser og 470 fratrædelser.

I 2008 ændrede vores geografiske opbygning sig på grund af

erhvervelsen af nye virksomheder. Solar Nederland er nu vores

største enhed. Danmark er dog stadig det land med flest

ansatte, om end medarbejderne er fordelt på to datterselskaber

og koncernens hovedkontor.

Gennemsnitsalderen for medarbejderne er 42 år. 34% af Solars

medarbejdere har været ansat i deres respektive virksomheder

i mere end 10 år, 19% i fem­ti år, 19% i to­fem år og

28% i mindre end to år. Denne fordeling af anciennitet skyldes

både en udvidet forretningsmodel og kraftig omsætningsvækst

i de seneste år.

Geografisk fordeling af gennemsnitligt antal medarbejdere

Danmark incl. Færøerne

Sverige

Norge

Holland

Tyskland

Polen

Finland

Solar A/S Årsrapport 2008 / Ledelsesberetning

/9


10

GROWTH

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY PEOPLE

GROWTH

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY PEOPLE

NEW SOLAR

2010

GROWTH:

De integrerede

installatører og

grossister er

morgendagens

vindere

I Holland sidder de integrerede installatører solidt på

markedet. Den udvikling fortsætter på alle markeder,

hvor Solar er repræsenteret. Kundekrav og ny teknologi

skaber udviklingen, fortæller Frans Soulier, CED for

Solar Nederland.

De installatører, som både arbejder med installation af el,

vvs og ventilation, bliver morgendagens vindere. Derfor er

det, de grossister, som med et bredt produktsortiment kan

tilbyde one­stop­shopping, som bliver vinderne på grossistsiden.

CED for Solar Nederland, Frans Soulier, er ikke i tvivl om udviklingen.

I Holland er halvdelen af installatørerne i dag integrerede

installatører – målt i antal vel at mærke. Måler man i

omsætning, er det langt over halvdelen.

Den teknologiske udvikling har udvisket de traditionelle

grænser, som tidligere definerede, hvad elinstallatøren tog

sig af, og hvad vvs­installatøren tog sig af.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Growth

”Grænserne mellem el og varme er blevet opblødt. Her

spiller de energibesparende teknologier en stor rolle,

f.eks. varmepumper, som man ikke klart kan kategorisere

som el eller varme,” siger Frans Soulier.

Kundekrav

Men sideløbende med ny teknik stiller kunderne også

nye krav. Uanset om slutkunden er en privat forbruger

med eget hus eller en virksomhed, så foretrækker kunderne,

at de kan tale med én og samme person.

Frans Soulier er ikke i tvivl om, at de integrerede installatører

er mere effektive.

”Der er ved at blive bygget et nyt hospital i Rotterdam.

Her har du en byggeplads, hvor der er omkring 1000

mand i gang. Når du har den samme virksomhed,

som står for installation af el, vand, varme, sanitet og

ventilation, vil du kunne organisere arbejdet langt mere

effektivt. Det gælder både selve byggeprocessen,

men det gælder også, når der skal lejes kraner eller

indrettes vel færds faciliteter med skurvogne til mandskabet,”

siger han.


One-stop-shopping

One­stop­shopping, hvor én og samme grossist leverer

et bredt sortiment af varer, er i sig selv en stor gevinst

for installatørerne. Rent praktisk tager det kortere

tid, når man modtager varer fra én grossist én gang,

end hvis man skal have de samme varer leveret fra fem

leverandører.

”Selv om listen er længere, så tager det mindre tid, når

én mand skal tjekke forsendelseslisten én gang frem

for fem gange, og sådan er der en lang række områder

med store gevinster,” siger Frans Soulier.

Han peger samtidig på, at de store integrerede installatører

er blevet langt mere professionelle. De stiller krav

til E­business og logistik. Typisk forlanger de varerne

leveret direkte til byggepladsen, så de ikke har udgifter

til eget lager. På samme måde vil de store og moderne

installatører have varerne leveret til tiden, hverken før

eller senere. De ved godt, at et lager er ensbetydende

med renteudgifter.

Når svaner flyver på træk ned over Europa, flyver de altid i v­formation.

Den stærkeste flyver forrest, udstikker kursen og skaber læ for de bagved­

Hjælp kunderne

At Holland er længst fremme i udviklingen skyldes ifølge

Frans Soulier, at det hollandske marked er præget

af mange store installatører. Alene de 100 største står

for 65 procent af den samlede omsætning. Samtidig

har der gennem flere år været massiv mangel på kvalificeret

arbejdskraft. Det har været med til at skabe udviklingen,

fordi installatørerne konstant har været på

jagt efter effektiviseringer og andre løsninger, som kunne

afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Finanskrisen kan betyde, at tempoet i økonomien tager

af, men udviklingen hen imod større og mere professionelle

integrerede installatører vil fortsætte, mener

Frans Soulier.

”Selv om Holland også er ramt af finanskrisen, er der

stadig stor mangel på boliger. Og så har du hele klimaområdet,

som får betydning overalt. Her vil man på

tværs af landene stille nye skrappere krav for at nedbringe

CO ­udslippet. De nye teknologier omkring

2

energieffektivitet er i stor stil teknologier, som ligger

i feltet mellem el, varme og ventilation. På tværs af

landegrænser står klimaspørgsmålet højt på dagsordenen,

og derfor vil udviklingen, hvor vi får flere

integrerede installatører, fortsætte, og det får konsekvenser

for grossistmarkedet,” siger Frans Soulier.

liggende og svagere svaner.

Solar vil være førende og være den, der driver udviklingen på alle de områ­

der og markeder, vi befinder os.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Growth

/11


REGNSKABSBERETNING

I 2008 steg omsætningen med 9,7% til € 1.500 mio. EBITA

udgjorde € 65,0 mio. mod € 77,3 mio. i 2007 og resultat før

skat udgjorde € 45,4 mio. mod € 65,6 mio. i 2007. Resultatet

er negativt påvirket af ikke forventede nedskrivninger af varelagre

på € 2,2 mio. som følge af stærkt faldende råvarepriser

i 4. kvartal. For 2009 forventer Solar en omsætning i intervallet

€ 1.350 til 1.450 mio. og EBITA i intervallet € 25 til 40 mio.

Omsætning

Omsætningen steg med € 133,1 mio. til € 1.500,3 mio. Heraf

udgjorde organisk vækst 5,0%.

Omsætning i € mio. og organisk vækst i %

1500

1200

900

600

300

0

0

€ mio. %

2004 2005

Omsætning

2006

Organisk vækst

2007

/12 Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskabsberetning

2008

I alle selskaber med undtagelse af Solar Deutschland var den

organiske vækst betydeligt under vækstniveauet for 2007.

20

15

10

5

Fordelingen af omsætning på selskaber i 2008 var som følger:

Fordeling af omsætning

Omsætning Organisk Andel af

i € mio. vækst i %* omsætning i %

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Solar Danmark A/S 437,2 421,3 4 12 29 31

Solar Sverige AB 302,8 268,2 7 20 20 20

Solar Norge AS 242,4 218,3 14 36 16 16

Solar Nederland B.V. 271,3 218,4 0 9 18 16

Solar Deutschland GmbH 151,7 143,0 6 6 10 10

Solar Suomi Oy 19,9 21,8 ­9 ­5 1 2

Solar Polska Sp. z o.o. 24,8 21,7 ­3 28 2 2

P/F Solar Føroyar 6,2 6,0 3 35


Udviklingen i EBITA i € mio. og i % af omsætningen de seneste

fem år kan illustreres således:

EBITA i € mio. og i % af omsætning

100

80

60

40

20

0

0

€ mio. %

2004 2005

EBITA i € mio.

2006

2007

EBITA pct. af omsætningen

2008

EBITA for 2008 udgjorde € 65,0 mio. og var på niveau med

de senest udmeldte forventninger.

Finansielle poster

Finansielle poster, netto faldt til € ­12,9 mio. mod € ­5,6 mio. i

2007. Betydelige kursfald på primært SEK og NOK påvirkede

de finansielle poster negativt med € 4,6 mio. Af det samlede

kurstab vedrører € 3,3 mio. den ikke likvide del af mellemværender

i NOK mellem Solar Norge AS og Solar A/S samt

Aurora Group Norge AS og Aurora Group Danmark A/S.

Selskabsskat

Selskabsskatten udgjorde € 14,4 mio. mod € 18,1 mio. i

2007, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 31,7% svarende

til en stigning på 4,1 procentpoint i forhold til 2007. Den

væsentligste del af stigningen vedrører ændring af skatteværdien

af ikke aktiverede underskud i dattervirksomheder, der

udgjorde 2,3% i 2008 mod 0,2% i 2007.

Årets resultat

Årets resultat udgjorde € 31,0 mio. mod € 47,5 mio. i 2007.

Årets resultat blev som anført påvirket negativt med € 2,2 mio.

som følge af stærkt faldende råvarepriser i 4. kvartal samt af

kursfald på SEK og NOK med € 4,6 mio. Amortiseringer af

immaterielle anlægsaktiver udgjorde € 6,7 mio. mod € 6,1

mio. i 2007.

6

5

4

3

2

1

Balance

Den samlede balancesum steg med € 61,3 mio. til € 604,1

mio. hovedsagligt som følge af køb af selskaberne Vegro B.V.

og Eltomont Sp. z o.o.

Egenkapitalen faldt med € 24,0 mio. til € 205,0 mio. Udbetaling

af udbytte og køb af egne aktier reducerede egenkapitalen

med i alt € 31,4 mio.

Kursforskelle opstået ved omregning af egenkapitalen i dattervirksomheder

til euro har påvirket koncernens egenkapital

negativt med € 14,5 mio. ligesom nettoeffekt af tab på finansielle

instrumenter indgået til sikring af fremtidige transaktioner

resulterede i et tab på € 9,3 mio.

Som følge heraf er egenkapitalandelen reduceret til 34%

og dermed lidt under Solars mål for egenkapitalandel på

35­40%.

De samlede rentebærende forpligtelser steg med € 80,6 mio.

til € 232,3 mio. Der blev optaget ny langfristet gæld på

€ 54,5 mio. Trækket på den kortfristede bankgæld steg

med € 16,6 mio.

Gearingen steg til 3,1 gange EBITDA mod 1,7 gange EBITDA

i 2007. Såfremt selskaberne Vegro B.V. og Eltomont Sp. z o.o.

havde været ejet af Solar hele 2008 ville normaliseret gearing

have udgjort 2,7 gange EBITDA.

Den investerede kapital var € 459,2 mio. ved årets udgang,

hvilket svarede til en stigning på 16% i forhold til året før.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskabsberetning

/13


14

Pengestrømme

Årets pengestrømme fra driftsaktivitet faldt med € 10,3 mio. til

€ 44,3 mio. som følge af dårligere indtjening som kun delvist

kompenseres af reduktion i arbejdskapitalen. Opgjort pr. 31.

december 2008 udgjorde arbejdskapitalen 18,8% af omsætningen

mod 18,7% i 2007. Såfremt selskaberne Vegro B.V. og

Eltomont Sp. z o.o. havde været ejet af Solar hele 2008, og

der foretages en regulering for udviklingen i valutakurser, ville

arbejdskapitalen udgøre 17,7% af omsætningen. Uden Vegro

B.V. og Eltomont Sp. z o.o. og reguleret for valutakurser ville

arbejdskapitalen udgøre 16,9% af omsætningen. Der er således

opnået en reduktion af arbejdskapitalen på 1,8% af omsætningen

i 2008.

Målt pr. udestående aktie ultimo året udgjorde pengestrømme

fra driftsaktivitet € 6,60 mod € 7,84 i 2007.

Købet af Vegro B.V. og Eltomont Sp. z o.o. førte i 2008 til udbetalinger

på € 58,6 mio.

Udbetaling af udbytte og køb af egne aktier påvirkede pengestrømme

fra finansieringsaktivitet med i alt € 31,4 mio. Pengestrømme

fra finansieringsaktivitet udgjorde € 11,8 mio.

Investeringer

Der blev i 2008 investeret € 4,5 mio. i ny administrationsbygning

i Norge. I Danmark påbegyndte Solar desuden udvidelse

af administrationsbygningen i Vejen. Der blev i 2008 investeret

€ 1,9 mio. i byggeriet, der forventes at være klar til brug i

Q3 2009. Koncernens samlede nettoinvestering i materielle

anlægsaktiver udgjorde € 11.2 mio.

Solars IT­strategi blev redefineret i 2008, idet det blev beslut­

tet at omlægge dele af koncernens ERP­system til SAP. Over­

gangen gennemføres i de kommende 3­4 år. De samlede in­

vesteringer forventes at udgøre op mod € 40 mio. fordelt over

en 3­årig periode med hovedvægten på 2009 og 2010. Der

blev i 2008 aktiveret € 4,7 mio. vedrørende SAP.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskabsberetning

Solar planlægger fortsat betydelige investeringer i automatiserede

centrallagre og øvrige effektiviseringstiltag. De gennemførte

og planlagte udviklingsaktiviteter og rationaliseringer

foretages for løbende at tilpasse koncernen til udviklingen i

samhandelsmønstre og infrastruktur. Formålet er at sikre, at

Solar til stadighed er en effektiv og pålidelig samarbejdspartner

for kunder og leverandører.

Etik og miljø

Solar påtager sig et betydeligt ansvar over for det samfund,

der omgiver koncernens aktiviteter og føler en forpligtelse til at

føre forretningen effektivt og ansvarligt. Solar respekterer gældende

internationale standarder vedrørende menneskerettigheder,

racisme, børnearbejde etc. og tilstræber at være blandt

de ledende indenfor arbejds­ og miljøforhold i de geografiske

områder, koncernen arbejder i.

Aflønning af ledende medarbejdere

Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 12 i 2008 har bestyrelsen

etableret en incitamentsordning for ledende medarbejdere.

Udnyttelseskursen fastsættes til gennemsnitskursen på

NASDAQ OMX Copenhagen de første 10 børsdage efter

offentliggørelsen af årsrapport 2008. Tildelingen sker den

26. marts 2009, hvor også udnyttelseskursen beregnes.

Antallet af optioner kan først opgøres på dette tidspunkt,

men forventes at udgøre ca. 55.000 stk. Bestyrelsen agter

at tildele op tioner igen i de kommende år.


FORVENTNINGER 2009

Den tidligere lange periode med høj organisk vækst blev brudt

i 2008. Den generelle afmatning tog til fra foråret og i kombination

med finanskrisen, blev det starten på den dybe økonomiske

krise, vi nu befinder os i.

De seneste års forretningsudvikling og geografiske ekspansion

vil kun i begrænset omfang dæmpe den negative vækst,

som vi forventer i indeværende år. Som meddelt i selskabsmeddelelse

nr. 1 2009 forventer vi fortsat at gennemføre opkøb

af virksomheder.

Som følge af den generelle markedsudvikling gennemføres

der en yderligere reduktion af personalet for at tilpasse omkostningerne

til den nye situation. Når reduktionen er fuldt

gennemført i løbet af 2009, vil det medføre en besparelse på

årsbasis svarende til € 11 mio. Reduktionen skal ses i forlængelse

af de tiltag, der blev iværksat i efteråret 2008, således at

de samlede besparelser på årsbasis vil udgøre € 23 mio.

Udover reduktion af personaleomkostninger vil der i 2009

være fokus på at styrke bruttoavancen, begrænse omkostningsforbruget,

reducere arbejdskapitalen samt begrænse

investeringer. Dog gennemføres den i selskabsmeddelelse

nr. 53 2008 omtalte investering i nyt ERP­system, der medfører

en investering på op til € 40 mio. i perioden 2009­2011.

Som konsekvens heraf forventes en omsætning i intervallet

€ 1.350 mio. til € 1.450 mio. svarende i værste fald til en

negativ organisk vækst på næsten 20%. På trods af de generelle

omkostningsbesparelser samt personalereduktionerne vil

den stærkt faldende omsætning indebære en forventet EBITA

i intervallet € 25 mio. til € 40 mio. Nedbringelse af gæld vil fortsat

have en høj prioritet. Målet er således at nedbringe arbejdskapitalen

til 16% af omsætningen ved udgangen af 2009.

Den økonomiske krises varighed og dens afledte effekter på

byggeri, industri og råvarepriser kan på nuværende tidspunkt

ikke vurderes med rimelig sikkerhed. Forventningerne til omsætning,

bruttoavance samt tab på debitorer i 2009 er derfor

behæftet med usikkerhed udover det sædvanlige. I forventningerne

har vi dog forudsat, at vækstpakkerne i de enkelte

lande vil have en positiv effekt fra 4. kvartal.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Forventninger 2009

/15


16

GROWTH

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY PEOPLE

GROWTH

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY PEOPLE

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY:

Økonomi med sprogøre

Der er store gevinster ved at samle en række

økonomiopgaver for Solars selskaber i ét fælles

servicecenter. Sprog og kultur har været den store

udfordring, fortæller Shared Services Centre Manager

Bo Michaelsen.

Husk nu det rigtige asiakasnro! Og vær nu opmærksom

på, at rahtikustannukset registreres særskilt! Forvirret? Det

er ellers klart nok, når blot man har den rette parlør. Så ved

man nemlig, at det handler om kundenumre og fragtomkostninger.

På alle skriveborde i Solars Shared Services Centre i Vejen

ligger en lille ordliste, som hjælper de ansatte, så de hurtigt

kan oversætte omkring 50 af de mest almindelige betegnelser

fra norsk, svensk og finsk. Men listerne kommer for

alvor først i brug, når de finske fakturaer bliver håndteret.

Manager Bo Michaelsen indrømmer uden tøven, at sproget

og kulturen har været en af de helt store udfordringer,

siden Shared Services Centre for økonomi så dagens lys

1. august 2008. Men han er også positivt overrasket over,

hvor godt det generelt er gået med at flytte opgaverne:

”Kommunikation, sprog og kultur har helt klart været nøgleområder,

hvor vi har skullet vænne os til hinanden. Vores

norske kolleger skriver ofte meget kort og koncist, når de

Solar A/S Årsrapport 2008 / Efficiency

vil have noget rettet. Vi har fået e­mails, hvor der bare stod

”ret venligst” med fire udråbstegn. Her var der flere af kollegerne,

som lige skulle vænne sig til det. De troede, at der

lå surhed bag. I virkeligheden er det bare nordmændenes

stil, som er anderledes end vores,” siger Bo Michaelsen.

Godt samarbejde

Arbejdet med at registrere og betale fakturaer til leverandører

og opgaven med at matche kundernes indbetalinger til

de fakturaer, Solar har udstedt, lå tidligere i de enkelte datterselskaber.

Men siden august har det fælles servicecenter

varetaget opgaven for Solar i Danmark, Norge, Sverige

og Finland.

”Der er oplagte gevinster ved at samle opgaven. Tidligere

sad der to til seks medarbejdere i hvert selskab. Nu sidder

vi 14 medarbejdere. Der er flere stordriftsfordele. Vi får opbygget

fælles ekspertise, så vi er mindre sårbare, hvis en

kollega bliver syg eller forlader Solar,” siger Bo Michaelsen.

Etableringen er gået over forventning. I løbet af de første

fem måneder har Solars Shared Services Centre opnået

samme effektivitet og kvalitet, som da opgaven lå i de enkelte

datterselskaber.


”Vi har skullet rekruttere nye kolleger, hvor der måske

før sad medarbejdere med adskillige års erfaring. Derfor

regner man normalt med en vis tilbagegang, før gevinsterne

slår igennem på lidt længere sigt. Det lover godt, at vi

er helt på niveau allerede efter fem måneder,” siger Bo

Michaelsen, der mener, at de positive resultater skyldes

et godt samarbejde med ledelsen i de enkelte selskaber,

som har afgivet opgaven.

”Jeg har oplevet, at ledelsen har været meget engagerede.

Der har ikke været noget med, at de så skævt til, at opgaven

blev flyttet fra dem. Det har hjulpet processen, at vi har

prioriteret dialogen højt. Sammen med ledelserne i de selskaber,

som er vores interne kunder, har vi sat en række

konkrete mål, som vi hele tiden måler på. Det drejer sig

blandt andet om, hvor hurtigt vi får registreret indkomne

fakturaer, og hvor hurtigt vi får identificeret, hvilke af vores

fakturaer betalingen fra kunderne dækker,” fortæller Bo Michaelsen.

Myretuer bebos af op til millioner af myrer, som altid har fascineret pga.

deres evne til at kommunikere, løse problemer og organisere arbejdet

imellem sig, hvor hver individuel myre kender sin rolle og arbejder for

Bedre IT

Efter etableringen af det fælles servicecenter med datterselskaberne

i Danmark, Finland, Norge og Sverige som

kunder i 2008, bliver opgaven i 2009 at udvide konceptet,

så flere selskaber kommer med på den fælles løsning. Her

er man bundet af, at det alene er de selskaber, som er integreret

i det fælles IT­system SGS, Solar Group Systems,

som kan kobles på Shared Services Centre. Derfor bliver

det i første omgang dele af Solar Holland, som Bo Michaelsen

og hans hold får som nye interne kunder i løbet

af 2009. En del af datterselskaberne flytter først over i takt

med, at Solar koncernen overgår til en SAP­løsning. På

længere sigt er der store gevinster, mener Bo Michaelsen.

Allerede i dag håndterer de 10 medarbejdere i kreditorafdelingen

på årsplan omkring en halv million fakturaer.

”Vi har allerede en plan for, at alle datterselskaber skal med

i ordningen, hvor det fælles servicecenter varetager opgaverne.

Men vi kommer ikke til at vokse mandskabsmæssigt

i samme takt, som vi har gjort i startfasen. Samtidig

med at vi høster stordriftsfordelene, skal vi flytte store dele

af både den indkommende og udgående fakturering over,

så det bliver ren elektronisk fakturering. Her vil der virkelig

også være store effektiviseringsgevinster,” siger han.

koloniens bedste.

Solar har i 2008 arbejdet fokuseret på at skabe klarhed i arbejdsprocesserne

og samle udvalgte funktioner i effektive centrale enheder som f.eks. vores

Shared Services Centre.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Efficiency

/17


AKTIONÆRINFORMATION

Solars aktier

Solars aktiekapital er fordelt på nominelt € 12,1 mio. A­aktier og

nominelt € 85,7 mio. B­aktier. A­aktierne er ikke børsnoterede.

B­aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under

fondskode DK0010274844 med kortnavn SOLAR B og indgår i

MidCap+ indekset samt i MidCap på NASDAQ OMX Nordic.

A­aktierne har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på DKK 100,

mens B­aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på DKK

100.

Forudsætningen for at opnå stemmeret er, at aktierne er navnenoteret

i Solars aktiebog senest dagen før indkaldelse til

generalforsamling er offentliggjort i Statstidende.

Aktiekursudvikling (indeks)

100

90

80

70

60

50

40

30

1/1 2008 31/12 2008

MidCap+ Solar

Kursen på Solars aktie faldt fra kurs DKK 554 ved udgangen

af 2007 til kurs DKK 191 ved udgangen af 2008, hvilket svarede

til et fald på 66%.

Aktionærer

Pr. 31. januar 2009 var der i alt navnenoteret 78% af kapitalen

fordelt på 3.977 aktionærer.

Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel på 5% eller mere

af den samlede kapital pr. 31. januar 2009:

Ejerandel og stemmeret

/18 Solar A/S Årsrapport 2008 / Aktionærinformation

Aktier Stemmer

Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9%

Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 13,2% 6,3%

Solar A/S, Kolding 7,8% 3,7%

Fordeling af aktiekapital pr. 31. januar 2009

Fordeling af stemmer pr. 31. januar 2009

Egne aktier

Solar har siden december 2007 gennem tre aktietilbagekøbsprogrammer

købt egne aktier for € 6,3 mio. Det seneste aktietilbagekøbsprogram

blev afsluttet 22. maj 2008. Udover aktietilbagekøbsprogrammer

har Solar i april og september 2008

opkøbt egne aktier for € 7,9 mio. Solars beholdning af egne

aktier udgjorde pr. 31. januar 2009 568.220 stk. B­aktier, svarende

til 7,8% af aktiekapitalen.

Beholdning af egne aktier

Fonden af 20. December 17,0%

ATP 13,2%

Bestyrelse og direktion 3,7%

Øvrige danske aktionærer 33,7%

Udenlandske aktionærer 2,9%

Ej navnenoterede aktionærer 21,7%

Egne aktier 7,8%

Fonden af 20. December 59,9%

ATP 6,3%

Bestyrelse og direktion 2,5%

Øvrige danske aktionærer 15,9%

Udenlandske aktionærer 1,4%

Ej navnenoterede aktionærer 10,3%

Egne aktier 3,7%

Stk. 2008 2007

1/1 323.420 318.420

Køb 244.800 5.000

Kapitalnedsættelse 0 0

31/12 568.220 323.420


Udbytte og afkast pr. aktie

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om udbetaling

af udbytte på DKK 15,00 pr. aktie, hvilket svarer til

€ 2,01 pr. aktie og en udlodningsprocent på 44.

Det årlige udbetalte udbytte pr. aktie er steget fra € 0,69 i året

2004 til € 2,55 i året 2008. Det samlede afkast af en aktie på

nominelt DKK 100 (€ 13,42) kan opgøres således:

Afkast pr. aktie

I alt Gen.snit Året Året

2004-08 2004-08 2008 2007

Stigning i børskurs i € ­0,73 ­0,15 ­48,64 ­21,21

Udbetalt udbytte i € 8,03 1,61 2,55 2,28

Afkast i € 7,30 1,46 ­46,09 ­18,93

Investor Relations politik

Alle aktionærer skal have mulighed for at modtage information,

der kan påvirke aktiekursen i rette tid og inden for rammerne

af de børsetiske regler. Dette sikres ved offentliggørelse

af relevant information via NASDAQ OMX Copenhagen, opdatering

af hjemmesiden www.solar.eu, samt ved møder med

investorer og finansanalytikere. I en periode på fire uger op til

offentliggørelse af regnskabsrapporter kan der ikke afholdes

investormøder eller lignende møder. Perioderne med IR­tavshed

fremgår af finanskalenderen.

Investor Relations aktiviteter

Solar sender online webcasts i forbindelse med offentliggørelse

af årsrapport og delårsrapport for Q2. I forbindelse med erhvervelsen

af Vegro B.V. afholdt Solar investormøde, der ligeledes

blev webcastet. Solar stiller sig desuden til rådighed ved

individuelle møder for investorer og analytikere i Danmark og

udlandet. Solar har i 2008 været på roadshow i New York,

London, Paris og Amsterdam, samt deltaget i bl.a. Finansanalytikernes

Virksomhedsdag, SEB Enskilda Nordic Seminar

og Danske Equities Small/MidCap Seminar. Desuden har Solar

i 2008 afholdt sin kapitalmarkedsdag hos Solar Danmark A/S

i Vejen.

Generalforsamling

Solar A/S afholder generalforsamling fredag den 17. april

2009 kl. 11.00 hos Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43,

Vejen.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om:

• at der udbetales DKK 15,00, svarende til € 2,01 i udbytte

pr. udestående aktie a DKK 100

• at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier

• at bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at

forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 63.820.000

• at generalforsamlingen godkender overordnede retningslinjer

for incitamentsprogrammer

• at der gives mulighed for uddeling af udbytte (a

conto udbytte) i henhold til Aktieselskabslovens § 109a

Bestyrelsesmedlemmer i Solar vælges i henhold til vedtægterne

for ét år.

En oversigt over bestyrelsesmedlemmer findes på side 22.

Finanskalender 2009

17. april Generalforsamling

22. april – 20. maj IR­tavshed

23. april Udbetaling af udbytte

20. maj Delårsrapport Q1

24. juli – 21. august IR­tavshed

21. august Delårsrapport Q2

21. oktober – 18. november IR­tavshed

18. november Delårsrapport Q3

Præsentation af årsrapport 2008 transmitteres online fra

NASDAQ OMX Copenhagen den 12. marts 2009 kl. 11.00

og kan følges på www.solar.eu.

Analysedækning

Følgende selskaber har analysedækning af Solar

Danske Bank A/S

Carnegie Bank A/S

Nordea Bank Danmark A/S

SEB A/S

Sydbank A/S

Investorkontakt

Jane Hamann Juel

Investor Relations Manager

Telefon: 76 30 42 44

E­mail: jju@solar.dk

Solar A/S Årsrapport 2008 / Aktionærinformation

/19


Selskabsmeddelelser 2008 ekskl. insidermeddelelser

Dato Nr. Meddelelse

18.11 53 Delårsrapport Q3 2008

15.10 52 Solar Nederland B.V. erhverver den

hollandske vvs­grossist Vegro B.V.

06.10 51 Solar Polska Sp. z o.o. har erhvervet den polske

el­grossist Eltomont Sp. z o.o.

30.09 50 Solar Nederland B.V. forventer nu afklaring vedrørende

15.09 48

erhvervelse af den hollandske

vvs­grossist Vegro B.V. medio oktober

Køb af egne aktier

10.09 47 Køb af egne aktier

26.08 45 Finanskalender 2009

20.08 44 Delårsrapport Q2 2008

05.08 43 Ny CED udnævnt i Solar Sverige AB

30.07 42 Solar Nederland B.V. har indledt forhandlinger omkring

erhvervelse af Vegro B.V.

23.05 41 Delårsrapport Q1 2008

23.05 40 Aktietilbagekøb

19.05 39 Aktietilbagekøb

13.05 38 Aktietilbagekøb

05.05 37 Aktietilbagekøb

28.04 36 Solar A/S’ polske datterselskab, Solar Polska Sp. z o.o.,

har indledt forhandlinger om erhvervelse af en el­grossist

25.04 35 Iværksættelse af nyt program for aktietilbagekøb

24.04 34 Køb af egne aktier

23.04 33 Køb af egne aktier

22.04 31 Køb af egne aktier

17.04 30 Køb af egne aktier

16.04 29 Køb af egne aktier

/20 Solar A/S Årsrapport 2008 / Aktionærinformation

Dato Nr. Meddelelse

11.04 28 Gældende vedtægter

11.04 27 Forløb af generalforsamling

11.04 26 Aktietilbagekøb

07.04 25 Aktietilbagekøb

31.03 24 Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere

31.03 23 Aktietilbagekøb

25.03 22 Indkaldelse til generalforsamling

25.03 20 Aktietilbagekøb

17.03 19 Aktietilbagekøb

11.03 17 Iværksættelse af nyt program for aktietilbagekøb

11.03 16 Årsrapport 2007

05.03 15 Aktietilbagekøb

05.03 14 Ændring af finanskalender

03.03 13 Aktietilbagekøb

25.02 12 Etablering af optionsordning for ledende medarbejdere

25.02 11 Resultat for 2007 samt nye forventninger til 2008

25.02 10 Aktietilbagekøb

18.02 9 Aktietilbagekøb

11.02 8 Aktietilbagekøb

04.02 7 Aktietilbagekøb

28.01 6 Aktietilbagekøb

24.01 5 Ny Chief Executive Officer i Aurora Group

21.01 4 Aktietilbagekøb

14.01 3 Aktietilbagekøb

07.01 2 Ny Corporate IT­Director i Solar A/S

07.01 1 Aktietilbagekøb


CORPORATE GOVERNANCE

Solar mener, at Fondsbørsens anbefalinger til god selskabsledelse

er et værdifuldt redskab til at sikre en forsvarlig ledelse,

en effektiv risikostyring og en god gennemsigtighed for aktionærer

og øvrige interessenter. Solar følger derfor grundlæggende

de anbefalinger, der er relevante for selskabet.

Solars bestyrelse består af seks medlemmer, der er valgt af

generalforsamlingen og tre medlemmer, der er valgt af medarbejderne.

Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse

med anbefalingerne for corporate governance, så mindst

halvdelen af medlemmerne er uafhængige. Når nye personer

bliver foreslået til bestyrelsen, bliver deres afhængighed oplyst.

Bestyrelsen afholder ordinære møder seks gange om året

og mødes i øvrigt, hvis der er behov for det.

I 2007 nedsatte Solar et revisionsudvalg bestående af Kent

Arentoft, Peter Falkenham og Jens Borum. Revisionsudvalget

afholder møde tre gange om året. Blandt revisionsudvalgets

væsentligste opgaver er:

• at føre tilsyn med de finansielle oplysninger i årsrapporten

og delårsrapporterne og vurdere de samlede oplysninger,

der offentliggøres

• at gennemgå og vurdere Solars interne kontroller

• at anbefale bestyrelsen hvem der skal indstilles til generalforsamlingen

som ekstern revisor

Bestyrelsens og direktionens aflønning fremgår af note 6 på

side 51. Hvis Solar opsiger ansættelsesforholdet med selskabets

direktør, vil direktøren få udbetalt et års vederlag og yderligere

et års gage.

Som nævnt følger Solar grundlæggende anbefalingerne for

god selskabsledelse og har kun afvigelser på få områder:

Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen

Solar anser det ikke for væsentligt, at fuldmagter til generalforsamlingen

giver aktionærerne mulighed for at tage stilling til

hvert enkelt punkt på dagsordenen.

Herudover har Solar ingen væsentlige afvigelser.

Interessenternes rolle og betydning for selskabet

Solar har ingen væsentlige afvigelser.

Åbenhed og gennemsigtighed

Solar har ingen væsentlige afvigelser.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Solar har ingen væsentlige afvigelser.

Bestyrelsens sammensætning

Solar offentliggør ikke rekrutteringskriterier og årlig bestyrelsesprofil,

da Fonden af 20. December er majoritetsaktionær

og stiller forslag til bestyrelsens sammensætning. Solar har

ikke fastsat en aldersgrænse eller begrænsning i antallet af

bestyrelsesmedlemmernes øvrige bestyrelsesposter, da Solar

vurderer kompetencer og arbejdskapacitet individuelt.

Herudover har Solar ingen væsentlige afvigelser.

Bestyrelsen og direktionens vederlag

Solar har ingen væsentlige afvigelser.

Risikostyring

Solar har ingen væsentlige afvigelser.

Revision

Solar har ingen afvigelser

En fuldstændig beskrivelse af Solars holdning til de enkelte

punkter i corporate governance­anbefalingerne kan findes på

Solars hjemmeside www.solar.eu.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Corporate governance

/21


BESTYRELSE

Jens Borum Aase Kofoed Carsten H. Ørssleff Bent H. Frisk Remy Cramer Preben Jessen Kent Arentoft Peter Falkenham Niels Borum

Jens Borum (f. 1953, indtrådt 2006)

Formand

Lektor, Københavns Universitet.

Cand. scient. 1980, Lic. scient. 1985.

Medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i perioden

1982­2006, heraf som næstformand i perioden 1989­1991 og som formand

i perioden 1991­2006.

Formand for bestyrelsen for Unisense A/S.

Medlem af bestyrelsen for Fonden af 20. December og Unisense Fertilitech A/S.

Peter Falkenham (f. 1958, indtrådt 2003)

Næstformand

Koncerndirektør, COO, TrygVesta (TrygVesta Forsikring A/S).

Civilingeniør 1982, HD Udenrigshandel 1984.

Medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i perioden

2004­2006.

Medlem af bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S og tre datterselskaber i

TrygVesta Forsikring A/S.

Kent Arentoft (f. 1962, indtrådt 2007)

CEO & President, DISA A/S

HD Regnskabsvæsen 1989.

Executive Management, London Business School 1995.

Formand for bestyrelsen for DISA Industries A/S og øvrige datterselskaber i

DISA Gruppen.

Medlem af bestyrelsen for Eksport Kredit Fonden og Ekspert Kredit Finansiering A/S.

Niels Borum (f. 1948, indtrådt 1975)

Konsulent

Civilingeniør 1973.

Medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i perioden

1991­2006, heraf som næstformand i perioden 2004­2006.

Formand for bestyrelsen for Fonden af 20. December.

/22 Solar A/S Årsrapport 2008 / Bestyrelse

Remy Cramer (f. 1945, indtrådt 2006)

Adm. direktør, Inter Primo A/S

Svagstrømsingeniør 1972.

Formand for bestyrelsen for syv datterselskaber i Inter Primo A/S.

Medlem af bestyrelsen for to datterselskaber i Inter Primo A/S.

Bent H. Frisk (f. 1961, indtrådt 2006)*

Afdelingschef

Preben Jessen (f. 1956, indtrådt 2006)*

Områdeleder

Medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i

perioden 2002­2006.

Aase Kofoed (f. 1948, indtrådt 2006)*

Indkøber

Medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i

perioden 1990­2006.

Carsten H. Ørssleff (f. 1943, indtrådt 2006)

Direktør, G&C Holding A/S

CEO for Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni i perioden 1987­2006.

Formand for bestyrelsen for Riegens A/S, og Sapa A/S.

Medlem af bestyrelsen for G&C Holding A/S, Jørgen Schou Holding A/S, Schou

Holding A/S, Trade Wind A/S, Schou Company A/S, H.P. Værktøj A/S, Riegens

Investment A/S, Paranova Group A/S, Paranova Pack A/S og Lact Innovation Aps.

* Valgt af medarbejderne


KONCERNLEDELSE

Koncerndirektion

Flemming H. Tomdrup (f. 1952, ansat 2006)

Chief Executive Officer

Formand for bestyrelsen for 10 datterselskaber

i Solar koncernen.

Medlem af bestyrelsen for Alectia A/S og Thomas B. Thriges Fond.

Solar Management Team

Per Andersen (f. 1956)

Corporate Market Director

Hilmar Bartels (f. 1952)

Chief Executive Director, Solar Deutschland GmbH

Magnus Dahlmann (f. 1953)

Corporate Marketing Director

Jan Willy Fjellvær (f. 1961)

Chief Executive Director, Solar Norge AS

Lars Goth (f. 1961)

Corporate Supply Chain Director

Anders Gärdström (f. 1966)

Chief Executive Director, Solar Sverige AB

Michael H. Jeppesen (f. 1966)

Corporate Finance Director

Pauli Joensen (f. 1951)

Chief Executive Director, Aurora Group

Flemming Koch (f. 1961)

Corporate IT Director

Søren Larsen (f. 1948)

Chief Executive Director, Solar Danmark A/S

Jyrki Lignell (f. 1950)

Chief Executive Director, Solar Suomi Oy

Heidrun Marstein (f. 1973)

Corporate HR Director

Frans Soulier (f. 1958)

Chief Executive Director, Solar Nederland B.V.

Dariusz Targosz (f. 1969)

Chief Executive Director, Solar Polska Sp. z o.o.

Jan Vestergaard (f. 1955)

Corporate Business Development Director

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernledelse

/23


24

GROWTH

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY PEOPLE

GROWTH

NEW SOLAR

2010

EFFICIENCY PEOPLE

NEW SOLAR

2010

PEOPLE:

Gule post-it lapper

afdækkede

kompetencebehov

Hvad kan vi nu – og hvad skal vi kunne i fremtiden?

Solar satser på efteruddannelse og rekruttering. Medarbejdere

og ledere efterlyser fokus på bløde værdier

og stærkere lederskab.

Da cirka 200 medarbejdere og ledere i løbet af 2008 afdækkede

Solars kompetencebehov på 25 workshops, var

gule Post­it­lapper et afgørende værktøj. Først blev alle de

forskellige kompetencer, som knytter sig til diverse jobfunktioner,

noteret på sedler, som derefter blev grupperet. Det

gav dels et systematisk overblik over de eksisterende kompetencer,

dels et billede af de kompetencer, der er brug for

i fremtiden.

Med afdækningen har Solar fået et meget konkret input til,

hvor der skal sættes ind med efteruddannelse, og hvad

der skal prioriteres, når vi rekrutterer nye medarbejdere.

”Vi har fået et uvurderligt input. Nu kan vi nemmere lukke

det hul, der er mellem de eksisterende kompetencer og

fremtidens behov,” siger HR­direktør Heidrun Marstein.

Solar A/S Årsrapport 2008 / People

”Vi lagde vægt på, at medarbejdere og ledere deltog på lige

fod i processen, fordi medarbejderne kender alle detaljerne.

På den måde fik vi en præcis afdækning af behovene, ligesom

motivationen for arbejdet fremover også er langt højere,

når så mange medarbejdere har været involveret.”

Afdækningen af kompetencebehovene er fra 2009 en del af

de systematiske årlige medarbejdersamtaler. Processen styres

gennem koncernens samlede HR­program, Solar STAR.

Ledelseskompetencer

Vi skal fremover satse mere på de bløde værdier, hvis det

står til ledere og medarbejdere. På tværs af selskaber og

arbejdsområder viste de mange workshops, at vi er stærke

rent teknisk på vores arbejdsfelter, men at vi skal blive bedre

til samarbejde, konflikthåndtering og til at motivere og

coache.

”Det ligger meget fint på linje med de udfordringer, vi ser

på ledersiden. Solars ledere er meget dygtige managere,

der kender deres fagområde helt ud i detaljen, men ledelseskompetencerne

skal løftes,” siger Heidrun Marstein.


Et selskab

Målsætningen om ”one company” bliver en af de helt store

udfordringer fremover, mener HR­direktøren.

”Friheden til de lokale selskaber bliver mindre, og vi skal

helt klart overvinde nogle mentale barrierer. Vi skal harmonisere

og dele viden, men det må ikke gå ud over motivationen.

Heldigvis viser processen, at Solar er en organisation,

hvor man har stor vilje til at involvere sig og dele erfaringer,”

siger Heidrun Marstein.

Spil bold på tværs

De kommende år skal de forskellige afdelinger og selskaber

blive dygtigere til at spille bold på tværs.

”Vi har et godt fundament, men der er også en række barrierer.

En af de helt store udfordringer er at kommunikere i

en koncern, hvor vi har selskaber i flere lande med hvert sit

modersmål,” siger Heidrun Marstein.

Mariehønen er kendt for sit karakteristiske røde dækvinger med sorte prik­

ker. Men kigger man nærmere, findes der faktisk mange arter af mariehøns,

som varierer i størrelse, farver, antal prikker og adfærdsmønstre.

I Solar sætter vi pris på vores medarbejderes mangfoldighed og søger altid

at udnytte styrken i vores forskelligheder.

En anden af de store udfordringer er få de større projekter

gennemført i en travl hverdag.

”På den ene side har direktørerne i datterselskaberne været

med til at drive processen frem. De har selv efterspurgt

kompetenceafdækningen. På den anden side er det ikke

nogen hemmelighed, at den barriere, vi oplevede i projektet,

var knyttet til prioriteringen. I en meget travl hverdag og

en kultur, hvor alle er vant til, at kunderne kommer først,

har det været en opgave at få selskaberne til at prioritere

kompetenceafdækningen. Jeg ser det ikke som modstand,

det er et klassisk dilemma for udviklingsprojekter,”

siger Heidrun Marstein.

Solar A/S Årsrapport 2008 / People

/25


26

KONCERNENS SELSKABER

Solar Danmark A/S, Danmark

Reg. nr. 15908416

Del af Solar A/S

Solar Norge AS, Norge

Reg. nr. 980672891

Selskabskapital NOK 70.000.000

Solar Nederland B.V., Holland

Reg. nr. 09013687

Selskabskapital € 7.000.000

Vegro B.V., Holland

Reg. nr. 37029757

Selskabskapital € 400.000

Solar Suomi Oy, Finland

Reg. nr. 242634

Selskabskapital € 2.995.642

Solar Polska Sp. z o.o., Polen

Reg. nr. 0000003924

Selskabskapital PLN 65.020.000

Eltomont Sp. z o.o., Polen

Reg. nr. 0000113763

Selskabskapital PLN 800.000

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

Solar A/S

Reg. nr. 15908416

Selskabskapital DKK 728.240.700

Alle koncernens selskaber er 100 pct. ejet.

Enkelte selskaber uden aktivitet er ikke medtaget i ovenstående oversigt.

P/F Solar Føroyar, Færøerne

Reg. nr. P/F 104

Selskabskapital DKK 12.000.000

Solar Sverige AB, Sverige

Reg. nr. 5562410406

Selskabskapital SEK 100.000.000

Solar Deutschland GmbH, Tyskland

Reg. nr. HRB 516 NM

Selskabskapital € 51.400.000

Aurora Group Danmark A/S, Danmark

Reg. nr. 56827013

Selskabskapital DKK 25.000.000

Aurora Group Norge AS, Norge

Reg. nr. 945585781

Selskabskapital NOK 401.000

Aurora Group Sverige AB, Sverige

Reg. nr. 5564945961

Selskabskapital SEK 100.000

Aurora Group Finland Oy, Finland

Reg. nr. 328656

Selskabskapital € 85.776


SOLAR DANMARK A/S

Solar Danmark styrker positionen i et vigende marked

Solars strategi om en langt større spredning af produktporteføljen

viste sin effekt i 2008. Det danske marked er præget af

en brat opbremsning i byggeriet, men med spredningen på

flere produktgrupper er Solar mindre sårbar over for konjunkturudsving.

Frem til midten af tredje kvartal var aktivitetsniveauet højt –

men så blev Solar Danmarks salg ramt af dæmpet vækst og

finanskrisen, der har udviklet sig til en økonomisk krise. Salget

til en række industrikunder fortsatte dog på stort set uændret

niveau, dog med en mindre opbremsning sidst på året. Større

fokus på indtjeningen har påvirket denne positivt, mens stigende

fragtomkostninger har haft den modsatte virkning.

Grossistmarkedet har generelt været presset, men Solar Danmark

har alligevel formået at styrke sin markedsposition, bl.a.

ved hjælp af en række nye og nyere produkter inden for vvs,

ventilation og senest Solar Tools. Med kabler, optiske fiberkabler

og produkter til gadebelysning har vi styrket vores salg

til energisektoren. Også forretningen inden for netkontrolsystemer

har udviklet sig positivt.

Solar A/S, moderselskabet

Omsætning i € mio. EBITA %

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

2008

9

8

7

Solar Danmark er i gang med en udvidelse af administrationsbygningen

i Vejen. Med udvidelsen bliver selskabets hovedkontor

samtidig et showroom, der viser mulighederne for netkontrol

med IP­teknologi.

Solar Danmark er blandt de datterselskaber, som er nået

længst med implementeringen af Lean, og i 2008 kunne vi se

mærkbare virkninger med stigende effektivitet, kvalitet og

medarbejdertilfredshed.

Den generelle afmatning i samfundsøkonomien i kombination

med virkningerne af finanskrisen var markant i slutningen af

2008 og vil også præge 2009. Derfor forventer vi en nedgang

i omsætningen for 2009.

Solar A/S, moderselskabet

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 311,9 377,3 421,3 437,2

EBITA 24,0 31,5 36,6 36,4

Egenkapital 232,5 222,2 254,1 250,5

Balancesum 319,5 349,2 364,9 417,2

Organisk vækst 7,0% 20,6% 11,7% 3,9%

EBITA i % 7,7% 8,3% 8,7% 8,3%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering 16,7% 17,9% 21,6% 15,7%

Medarbejdere (FTE) 680 708 779 847

Antal filialer 16 16 16 16

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

/27


28

SOLAR SVERIGE AB

Integration og ekspansion

Integration og ekspansion var nøgleord for Solar Sverige i

2008. I løbet af året blev Alvesta V.V.S. – Material, som blev

opkøbt året før, integreret i virksomheden, og samtidig øgede

vi vores tilstedeværelse på det svenske marked. De nye kombinerede

el­ og vvs­filialer i Malmø, Karlstad og Stockholm har

givet os en endnu stærkere position som teknisk grossist med

et bredt sortiment indenfor både el og vvs.

2008 var præget af et højt aktivitetsniveau. Væksten aftog

dog sidst på året, da finanskrisen satte ind med en markant

påvirkning af afsætningen til vores svenske installations­ og

industrikunder. Også i Sverige har de stigende omkostninger

til fragt påvirket indtjeningen negativt.

På el­området har vores fokus været øget indtjening, og på

vvs­området øget geografisk dækning.

Solar Sverige AB

Omsætning i € mio. EBITA %

350

300

250

200

150

100

50

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

2008

7

6

5

4

3

2

1

0

Solar Sverige er blandt de selskaber, som er længst med

implementeringen af Lean, og allerede nu kan vi konstatere

højere effektivitet, bedre kvalitet og større medarbejdertilfredshed.

Solar Sverige skiftede ledelse ved indgangen til 2009, hvor

Kjell Svensson efter eget ønske overgik til en deltidsstilling

med primær fokus på udvikling af vvs­området, og Anders

Gärdström tiltrådte som CED.

Med den aftagende vækst i sidste halvdel af 2008 og usikkerhed

om de generelle økonomiske konjunkturer begynder

2009 med en betydelig usikkerhed. Vi forventer derfor negativ

organisk vækst for selskabet i 2009.

Solar Sverige AB

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 151,2 180,9 268,2 302,8

EBITA 6,6 12,0 14,9 11,9

Egenkapital 26,6 32,1 30,0 23,5

Balancesum 47,6 73,1 125,9 105,7

Organisk vækst 12,0% 19,1% 19,6% 7,1%

EBITA i % 4,4% 6,6% 5,6% 3,9%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering 15,0% 17,4% 12,3% 12,3%

Medarbejdere (FTE) 366 390 484 555

Antal filialer 29 31 40 46


SOLAR NORGE AS

Solar Norge gennemfører restruktureringsplan

Omsætningen i Solar Norge er mere end fordoblet i løbet af

de seneste tre år målt i lokalvaluta. Også i 2008 havde virksomheden

en betydelig omsætningsvækst. I midten af 2008

stod det imidlertid klart, at denne vækst var sket på bekostning

af indtjeningen. Derfor blev der midt på året iværksat en

større restruktureringsplan med en betydelig reduktion af

medarbejderstaben og udskiftninger i ledelsen – samt en styrkelse

af bruttoavancen.

Solar Norge ekspanderede fortsat inden for en række nye

brancher: telesektoren, energisektoren og off­shore.

Samlet set blev resultatet for 2008 under det forventede

niveau, men restruktureringsplanens mål er blevet overholdt.

Med den høje aktivitet og de lange afstande i Norge har de

høje fragtudgiftet været en særlig stor udfordring for Solar

Norge.

Solar Norge AS

Omsætning i € mio. EBITA %

300

250

200

150

100

50

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

2008

7

6

5

4

3

2

1

0

I forbindelse med selskabets centrallager er der etableret nyt

hovedkontor tæt på Oslos internationale lufthavn Gardermoen.

Dette har medført en betydelig effektivisering, da alle centrale

funktioner for Solar Norge nu er samlet på et sted.

Også i Norge mærker vi finanskrisens vigende konjunkturer.

Der er igangsat mindre nybyggeri inden for både bolig og erhverv,

men udviklingen er dog mindre dramatisk end i andre

lande, og Norge har holdt sig på et positivt vækstniveau. Den

fortsatte restrukturering af Solar Norge forventes at få fuld effekt

i 2009. Vi vil stadig have fokus på indtjeningen frem for

yderligere omsætningsvækst. Vi forventer negativ organisk

vækst for selskabet i 2009.

Solar Norge AS

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 125,6 158,7 218,3 242,4

EBITA 6,0 9,0 13,3 9,1

Egenkapital 31,3 35,2 36,3 29,0

Balancesum 54,4 67,0 89,7 75,8

Organisk vækst 21,3% 27,6% 36,2% 13,8%

EBITA i % 4,7% 5,7% 6,1% 3,8%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering 12,9% 14,4% 18,8% 18,8%

Medarbejdere (FTE) 273 296 353 369

Antal filialer 23 25 25 25

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

/29


30

SOLAR NEDERLAND B.V.

Solars nye storebror

Købet af den hollandske vvs­grossist Vegro B.V. var ikke alene

det største opkøb i Solars historie – det betyder også, at Solar

Holland forventes at blive det største selskab i koncernen i

2009. Vegro havde i 2007 en omsætning på niveau med Solar

Nederland, og med opkøbet er vi én af blot to store landsdækkende

tekniske grossister.

Solar forventer samlede omkostninger til restrukturering på

mellem € 5 og 6 mio. i 2009 og 2010. Når fusionen er fuldt

gennemført, forventer vi, at synergierne giver årlige besparelser

på mellem € 3 og 4 mio. Opkøbet betyder, at vi annullerer

den eksisterende plan for udvidelsen af Solar Hollands aktiviteter

indenfor vvs. Det samme gælder planerne om et nyt

centrallager og hovedkvarter i Zevenaar.

Solar Nederland B.V. (incl. Vegro B.V. i perioden 15/10 - 31/12 2008)

Omsætning i € mio. EBITA %

300 6

250

5

200

4

150

3

100

2

50

1

0

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

2008

Indtil opkøbet af Vegro har omsætningen på Solar Hollands

vvs­område været betydeligt svagere end forventet, blandt

andet på grund af vanskeligheder med at rekruttere kvalificerede

medarbejdere.

Solar Nederland har i 2008 med succes afsluttet det store arbejde

med at implementere det fælles IT­system SGS.

2009 bliver et udfordrende år for Solar Holland. Der venter en

betydelig opgave med at integrere de to selskaber samtidig

med forventning om svækkede hollandske konjunkturer. Den

organiske vækst forventes derfor at blive negativ i 2009.

Solar Nederland B.V. (incl. Vegro B.V. i perioden 15/10 - 31/12 2008)

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 136,9 150,1 218,4 271,3

EBITA 5,3 8,3 11,0 10,5

Egenkapital 15,1 16,4 18,7 19,9

Balancesum 44,2 75,6 74,0 176,7

Organisk vækst 5,7% 9,6% 8,5% ­0,1%

EBITA i % 3,8% 5,5% 5,0% 3,9%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering 37,8% 14,8% 25,9% 17,0%*

Medarbejdere (FTE) 306 309 404 529

Antal filialer 18 24 24 37

* Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således helårseffekten af

Vegro B.V. fremgår.


SOLAR DEUTSCHLAND

GMBH

Nye medarbejdere skal styrke positionen

Også det tyske marked har været præget af en vis afmatning i

de private investeringer, hvilket har påvirket resultatet for Solar

Tyskland negativt. Her spiller det samtidig ind, at vi er repræsenteret

i den nordlige del af landet, som generelt er præget

af svagere økonomi end det vestlige og sydlige Tyskland.

Det tyske grossistmarked har været præget af opkøb og ejerskifter,

som har skabt en vis uro. Vi har overtaget 55 medarbejdere

fra tre filialer af en virksomhed, der blev opkøbt af en

af vores konkurrenter. Det har kortsigtet påvirket indtjeningen

negativt, men på længere sigt forventer Solar Tyskland, at de

55 medarbejdere kan blive et stort aktiv på grund af deres betydelige

erfaring og markedskendskab.

Solar Deutschland GmbH

Omsætning i € mio. EBITA %

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

2008

2

1

0

-1

-2

Vi ser løbende på mulighederne for at udvide vores geografiske

tilstedeværelse, så vi på længere sigt kan dække en større

del af det tyske marked. Den forventede vækst som følge

af en udvidet tilstedeværelse og etableringen af 3 nye filialer

giver en bedre udnyttelse af den eksisterende lagerkapacitet

på centrallageret i Lanken ved Hamborg.

Der er betydelig fokus på at forbedre indtjeningen, og for

2009 forventer Solar Tyskland, at de nye filialer vil sikre en omsætningsvækst

i et grossistmarked, der vil være præget af

færre investeringer og en reduceret eksport fra industrivirksomhederne.

Solar Deutschland GmbH

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 124,5 134,8 143,0 151,7

EBITA 1,2 1,6 1,3 ­1,5

Egenkapital 46,6 48,1 49,3 47,9

Balancesum 59,2 59,8 58,9 59,8

Organisk vækst 1,5% 8,3% 6,1% 6,1%

EBITA i % 1,0% 1,2% 0,9% ­1,0%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering 2,2% 2,7% 2,5% ­2,8%

Medarbejdere (FTE) 328 329 348 389

Antal filialer 16 16 21 24

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

/31


32

SOLAR SUOMI OY

Stor udfordring i Finland

Ligesom i 2007 kom Solar Finland ud af 2008 med et negativt

resultat. Selskabet står i en vanskelig situation, som er blevet

skærpet af finanskrisen, der betød en yderligere opbremsning

af nybyggeriet for både boliger og kommercielle bygninger.

Samtidig havde de store finske eksportvirksomheder en svag

udvikling.

Allerede i 2007 skar Solar Finland salget til industrien bort for

at begrænse de tabsgivende aktiviteter. Arbejdet med at nå en

positiv indtjening fortsatte i 2008, hvor der skete en større udskiftning

i medarbejderstaben. Samtidig er der iværksat et uddannelsesprogram

for både nye og eksisterende medarbejdere.

Selskabet styrkede leveringsevnen og ­kvaliteten markant i

løbet af året og lever nu helt op til koncernens målsætning.

Solar Suomi Oy

Omsætning i € mio. EBITA %

25

20

15

10

5

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

2008

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

Trods de væsentlige restruktureringstiltag, som betyder, at selskabet

begynder 2009 med reduceret omkostningsniveau,

står Solar Finland fortsat med store udfordringer, da virksomheden

endnu ikke har formået at skabe tilstrækkelig lønsom

vækst.

Solar Suomi Oy

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 17,3 23,0 21,8 19,9

EBITA ­1,7 ­1,8 ­1,9 ­2,0

Egenkapital 5,6 3,7 5,1 3,1

Balancesum 8,6 10,5 8,1 6,8

Organisk vækst 16,9% 32,6% ­5,1% ­8,8%

EBITA i % ­10,0% ­8,0% ­8,7% ­10,1%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering ­26,7% ­38,8% ­30,3% ­50,8%

Medarbejdere (FTE) 56 60 59 53

Antal filialer 7 7 8 7


SOLAR POLSKA SP. Z O.O.

Opkøb giver vækst

Der var høj aktivitet først på året i Polen, men da afmatningen

satte ind i andet halvår, medførte det tilbagegang i omsætningen.

Især salget til kommercielle byggeprojekter gik tilbage,

mens industriomsætningen var mere stabil.

I oktober 2008 afsluttede Solar Polen opkøbet af den polske

elgrossist Eltomont. Når opkøbet får fuld effekt, forventer vi en

stigning i omsætningen med 40 procent. Eltomont har ikke

eget centrallager, og derfor vil den øgede omsætning betyde

en bedre kapacitetsudnyttelse af Solar Polens centrallager.

Sammenfald i leverandørkredsen giver synergier på indkøb

og arbejdskapital.

Solar Polska Sp. z o.o.

(incl Eltomont Sp. z o.o. i perioden 6/10 - 31/12 2008)

Omsætning i € mio. EBITA %

30

25

20

15

10

5

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

2008

2

1

0

-1

-2

-3

Overtagelsen af Eltomont, der havde hovedkvarter i Rybnik

vest for Krakow, betyder, at vi styrker vores tilstedeværelse i

det sydvestlige Polen. Solar Polen forventer, at integrationen

af Eltomont vil være afsluttet inden udgangen af 2009.

Solar Polen etablerede i løbet af 2008 nye filialer og havde ved

udgangen af året 8 filialer, mens Eltomont har 11 filialer. For at

sikre tilstrækkelig kritisk masse vil vi også fremover satse på

både organisk vækst og opkøb af virksomheder.

Omsætningen vil i 2009 være negativt påvirket af konjunkturerne,

mens den større volumen, som kommer med købet af

Eltomont, forventes at sikre højere effektivitet og realisering af

de forventede synergier.

Solar Polska Sp. z o.o.

(incl Eltomont Sp. z o.o. i perioden 6/10 - 31/12 2008)

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 13,6 16,3 21,7 24,8

EBITA ­0,3 0,1 0,2 ­0,7

Egenkapital 9,2 9,5 10,4 8,4

Balancesum 12,0 12,3 13,8 15,4

Organisk vækst 1,4% 16,8% 28,4% ­3,4%

EBITA i % ­2,4% 0,7% 0,9% ­2,8%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering ­4,7% 1,6% 2,0% ­5,9%*

Medarbejdere (FTE) 82 82 92 119

Antal filialer 6 6 6 19

* Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således helårseffekten af

Eltomont Sp. z o.o. fremgår.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

/33


34

P/F SOLAR FØROYAR

Pres på omsætning – men fornuftigt resultat

Den positive udvikling, som gennem flere år har præget det

færøske marked, blev i løbet af andet halvår 2008 afløst af en

afmatning, som betød en tilbagegang i omsætningen. Solar

Føroyar har dog fortsat en fornuftig udvikling i resultatet baseret

på salg til byggeri og industri.

P/F Solar Føroyar

Omsætning i € mio. EBITA %

7

6

5

4

3

2

1

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

2008

25

20

15

10

5

0

Solar Føroyar har ambitionen om at udvide den eksisterende

forretning fra el­grossist til integreret teknisk grossist.

Denne udvikling er dog indtil videre strandet på problemer

med at rekruttere medarbejdere med tekniske kompetencer

på vvs­området.

P/F Solar Føroyar

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 3,8 4,4 6,0 6,2

EBITA 0,4 0,7 1,2 1,1

Egenkapital 1,6 1,6 1,6 1,6

Balancesum 2,9 3,4 4,4 3,8

Organisk vækst 2,0% 18,0% 35,0% 3,2%

EBITA i % 11,0% 15,5% 19,8% 17,1%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering 32,7% 120,7% 138,5% 72,9%

Medarbejdere (FTE) 10 10 11 11

Antal filialer 1 1 1 1


AURORA GROUP

Detailafmatning smittede af på Aurora Group

Aurora Group driver grossistvirksomhed med tilbehør til forbrugerelektronik

i Danmark, Sverige, Norge og Finland. I 2008

blev virksomheden påvirket af den generelle nedgang i detailhandlen,

som dels betød formindsket salg, dels at en række

samarbejdspartnere i detailhandlen reducerede lageret på

grund af afmatningen i efterspørgslen.

Omsætningen i 2008 blev samtidig påvirket negativt, fordi en

stor kunde, som blev etableret på det norske marked i 2007,

endnu ikke har nået det ønskede og forventede niveau i omsætningen.

En række nye kunder blev etableret, ikke mindst med opbygningen

af butikker for en ny stor kunde i Sverige. Aurora

Group styrkede sin position som en af Nordens førende leverandører

af tilbehør til forbrugerelektronik.

Aurora Group

Omsætning i € mio. EBITA %

70

60

50

40

30

20

10

0

2005

Omsætning

2006

EBITA i %

2007

2008

3

2

1

0

Pauli Joensen tiltrådte 1. februar 2008 som CED for

Aurora Group.

På de interne linjer blev det primo 2009 besluttet at etablere

et nyt centrallager, som en tredjeparts logistikløsning i

Jönköping, Sverige, der er en central placering for selskabets

nordiske aktiviteter. Når lageret er etableret i løbet af 2. kvartal

2009 vil Aurora Group opnå betydelige reduktioner af logistikomkostningerne.

Det er nødvendigt at fortsætte selskabets forretningsudvikling

til detailhandlen for at kunne realisere den nødvendige resultatforbedring.

Aurora Group

Beløb i € mio. 2005 2006 2007 2008

Omsætning 33,7 38,8 60,1 55,4

EBITA 0,8 0,3 0,7 0,1

Egenkapital 4,1 5,4 4,6 4,6

Balancesum 14,9 31,0 33,8 31,8

Organisk vækst ­30,4% ­2,9% 11,8% ­6,1%

EBITA i % 2,5% 0,9% 1,2% 0,2%

Afkast af investeret

kapital (ROIC) før amortisering 8,4% 15,9% 2,4% 0,8%

Medarbejdere (FTE) 97 97 128 138

Solar A/S Årsrapport 2008 / Koncernens selskaber

/35


BLUE ENERGY:

Solars bidrag

til klimaet

Sammen med en række strategiske leverandører sætter

Solar fokus på energirigtige produkter og løsninger.

Energirigtige løsninger bliver i stigende omfang et centralt

konkurrenceparameter.

Energirigtige produkter vil i stigende grad få betydning for

Solars markedsposition. Derfor er det vigtigt, at vi både

kan levere og vejlede effektivt. Med Blue Energy­programmet

har Solar klart markeret sig som ledende i branchen,

og den plads giver vi ikke fra os.

”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at vi hos vores kunder er

kendt som den innovative grossist. Nu står klima og energi

højt på dagsordenen overalt, og derfor er det oplagt, at vi

også skal beherske dette område. Solars kunder bliver

også mødt med stigende krav, både fra kunder og lovgivning,”

siger Mette Bredkjær, Corporate Marketing Manager.

Tænke i helheder

Blue Energy er et samlet program, hvor Solar sammen

med omkring 30 strategiske leverandører har fundet frem

til de mest energirigtige produkter. Men programmet omfatter

også uddannelse og vejledning til installatørerne. En

energirigtig løsning i dag kræver ikke alene de bedste

komponenter, det kræver en intelligent styring, som sikrer,

at komponenterne spiller rigtigt sammen.

/36 Solar A/S Årsrapport 2008 / Blue Energy

”Både hos Solar og hos vores kunder er den store udfordring,

at vi skal tænke på tværs. Vi skal både kende produkterne

helt ned i detaljen, samtidig med at vi skal tænke

i helheder, hvor belysning, vvs og ventilation spiller sammen,”

siger Mette Bredkjær.


Solar er first mover

De energirigtige produkter er beskrevet i et katalog, som

sendes ud i 112.000 eksemplarer i de lande, hvor Solar

har datterselskaber. Blue Energy­kampagnen vil også være

særdeles synlig, når Solar deltager på messer – og endelig

er der oprettet en særlig hjemmeside og et uddannelsesprogram

for både kunder og medarbejdere. Første fase af

kampagnen for Blue Energy løber fra 1. november 2008

frem til juni 2009.

”Der er ingen tvivl om, at vi i dag er first mover på dette

område. Men det her er kun første skridt. Vores mål er, at

vi permanent skal have pladsen som den grossist, der har

de stærkeste energirigtige produkter og den bedste vejledning.

Hvis det skal lykkes, skal vi udvikle os hele tiden. Ellers

kan vi ikke fastholde positionen,” siger Mette Bredkjær.

Blue Energy er en del af Solar­værktøjet Integrated Work­

flow System, IWS, som sikrer, at den samlede knowhow i

Solar gøres tilgængelig for den enkelte kunde. Med IWS er

der opbygget en systematik, som afdækker, hvilke Solarservices

der er relevant for den enkelte installatør. Dermed

er der skabt sikkerhed for, at Blue Energy­konceptet også

kan nå ud til de kunder, som ikke selv efterspørger det.

Når bjørnen går i dvale om vinteren, hvor manglen på mad fordrer et minimalt

aktivitetsniveau, bruger dens krop langt mindre energi end om sommeren.

Solar har i 2008 lanceret Blue Energy, som er en samling af produkter og

services, der er klimavenlige, f.eks. i form af et lavt energiforbrug.

Klæder kunderne på

Klima­ og energispørgsmål står højt på dagsordenen på

tværs af landegrænserne – det er alene tempoet og nuancerne,

der er forskel på. Mens Danmark for eksempel fokuserer

på vindenergi, fordi en række af verdens førende

vindmølleproducenter er danske, er der andre fokusområder

i andre lande. Men alle lande kan finde store energibesparelser

på bygninger, og mens nybyggeriet er på lavblus

på grund af finanskrisen, er det oplagt med en indsats for

at energieffektivisere den eksisterende bygningsmasse.

”Det er vigtigt at understrege, at det kan betale sig at vælge

energirigtige løsninger. Både private forbrugere og virksomheder

ønsker en god økonomi, og det kan motivere til

flere energieffektive løsninger. Det er her, vi kan klæde installatørerne

godt på, så de kan rådgive kunderne bedre.

Nye undersøgelser viser, at tre ud af fire private forbrugere

vælger ud fra installatørens rådgivning. Derfor er det vigtigt,

at installatørerne kan rådgive rigtigt og dokumentere løsningerne.

Solars Blue Energy­kampagne har tænkt alle led

ind, derfor forventer vi os meget,” siger Mette Bredkjær.

”Med Blue Energy gør vi vores for det globale klima, samtidig

med at der er et forretningsmæssigt rationale for både

Solar, vores kunder og vores vigtigste leverandører.”.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Blue Energy

/37


ResultatopgøRelse

1. januar - 31. december

Note € mio. Koncern Moderselskab

/38

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

2008 2007 2008 2007

4 Omsætning 1.500,3 1.367,2 437,2 421,3

Vareforbrug -1.188,4 -1.072,7 -324,7 -313,8

Bruttoresultat 311,9 294,5 112,5 107,5

5 Eksterne driftsomkostninger -64,4 -55,2 -13,6 -12,9

6 Personaleomkostninger -170,5 -152,2 -57,8 -53,9

7 Tab på tilgodehavender fra salg -2,8 -1,7 -1,1 -0,6

Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 74,2 85,4 40,0 40,1

8 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -9,2 -8,1 -3,6 -3,5

Primært resultat før amortisering (EBITA) 65,0 77,3 36,4 36,6

14 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -6,7 -6,1 0,0 0,0

Primært resultat (EBIT) 58,3 71,2 36,4 36,6

Udbytte fra dattervirksomheder - - 6,6 19,7

9 Finansielle indtægter 5,5 4,9 5,4 3,0

10 Finansielle omkostninger -18,4 -10,5 -7,3 -3,5

Resultat før skat (EBT) 45,4 65,6 41,1 55,8

11 Selskabsskat -14,4 -18,1 -8,5 -8,6

12 Årets resultat 31,0 47,5 32,6 47,2

13 Årets resultat i € pr. udestående aktie (EPS) 4,55 6,82

13 Årets resultat i € pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 4,55 6,82


Balance

pr. 31. december

Note € mio. Koncern Moderselskab

AKTIVER

2008 2007 2008 2007

14 Immaterielle anlægsaktiver 45,7 50,5 4,7 0,0

15 Materielle anlægsaktiver 174,4 125,7 39,0 38,8

16 Finansielle anlægsaktiver 0,9 0,7 184,0 181,9

Anlægsaktiver 221,0 176,9 227,7 220,7

17 Varebeholdninger 162,0 154,7 42,5 47,8

18 Tilgodehavender fra salg 202,6 196,9 43,5 52,1

Tilgodehavende hos dattervirksomheder - - 98,4 41,4

Tilgodehavende selskabsskat 6,8 2,2 2,4 0,0

Andre tilgodehavender 5,5 4,6 2,3 2,2

19 Periodeafgrænsningsposter 2,9 2,8 0,3 0,5

Likvider 3,3 4,7 0,1 0,2

Omsætningsaktiver 383,1 365,9 189,5 144,2

Aktiver i alt 604,1 542,8 417,2 364,9

PASSIVER

20 Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 97,7

Reserver -23,9 -0,1 -4,0 0,9

Overført resultat 117,6 113,8 143,2 137,9

Forslag til udbytte for regnskabsåret 13,5 17,6 13,5 17,6

Egenkapital 205,0 229,0 250,5 254,1

21 Rentebærende forpligtelser 141,4 77,4 68,2 21,0

Andre forpligtelser 0,2 0,0 0,0 0,0

22 Hensættelse til pensionsforpligtelser 3,7 3,9 0,5 0,6

23 Hensættelse til udskudt skat 20,7 15,2 6,5 5,2

24 Andre hensatte forpligtelser 1,5 0,0 0,0 0,0

Langfristede forpligtelser 167,5 96,5 75,2 26,8

21 Rentebærende forpligtelser 90,9 74,3 33,6 29,7

Gæld til leverandører 82,4 95,7 33,8 31,5

Gæld til dattervirksomheder - - 2,2 2,1

Skyldig selskabsskat 1,4 4,3 0,0 0,3

25 Andre gældsforpligtelser 56,4 42,5 21,6 20,4

26 Periodeafgrænsningsposter 0,5 0,3 0,3 0,0

24 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,2 0,0 0,0

Kortfristede forpligtelser 231,6 217,3 91,5 84,0

Forpligtelser 399,1 313,8 166,7 110,8

Passiver i alt 604,1 542,8 417,2 364,9

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/39


pengestRømsopgøRelse

1. januar - 31. december

Note € mio. Koncern Moderselskab

/40

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

2008 2007 2008 2007

Årets resultat 31,0 47,5 32,6 47,2

Afskrivning og amortisering 15,9 14,2 3,6 3,5

Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer 0,8 -1,1 0,8 -0,3

9,10 Finansielle poster, netto 12,9 5,6 1,9 0,5

Selskabsskat 14,4 18,1 8,5 8,6

9,10 Betalte finansielle poster, netto -8,3 -6,0 -0,4 -0,5

Betalt selskabsskat -21,4 -20,0 -8,8 -7,2

Pengestrømme før ændring i driftskapital 45,3 58,3 38,2 51,8

Ændring af varebeholdninger 8,0 -4,2 4,5 -0,3

Ændring af tilgodehavender 11,6 -15,5 21,5 -16,5*

Ændring af ikke rentebærende forpligtelser -20,6 16,0 -2,3 5,1

Pengestrømme fra driftsaktivitet 44,3 54,6 61,9 40,1

14 Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -4,7 0,0 -4,7 0,0

27 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -11,2 -13,8 -3,8 -3,5

Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver -0,2 0,9 -2,1 -3,5

28 Køb af dattervirksomheder -58,6 -46,4 0,0 0,0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -74,7 -59,3 -10,6 -7,0

Optagelse af rentebærende langfristede forpligtelser 54,5 51,5 54,5 0,0

Afdrag på rentebærende langfristede forpligtelser -11,3 -10,7 -7,3 -5,0

Lån til dattervirksomheder - - -71,1 1,1*

Udbetalt udbytte -17,6 -15,9 -17,6 -15,9

20 Køb og salg af egne aktier -13,8 -0,4 -13,8 -0,4

Øvrige poster 0,0 1,0 0,0 1,1

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 11,8 25,5 -55,3 -19,1

Pengestrømme i alt -18,6 20,8 -4,0 14,0

Likvide beholdninger pr. 1. januar -69,6 -91,4 -29,5 -43,5

28 Overtaget ved køb af dattervirksomheder -1,0 0,0 0,0 0,0

Valutakursreguleringer 1,6 1,0 0,0 0,0

Likvide beholdninger pr. 31. december -87,6 -69,6 -33,5 -29,5

Likvide beholdninger pr. 31. december

Likvider 3,3 4,7 0,1 0,2

Kortfristede rentebærende forpligtelser -90,9 -74,3 -33,6 -29,7

Likvide beholdninger pr. 31. december -87,6 -69,6 33,5 -29,5

* I sammenligningstallene for 2007 er der i moderselskabet foretaget reklassifikation af lån til dattervirksomheder på € 1,1 mio.


egenkapitalopgøRelse

1. januar - 31. december

Koncern

Reserver Reserver

Aktie- for sikrings- for valuta- Overført Forslag

€ mio. kapital transaktioner kursregulering resultat til udbytte I alt

2008

Egenkapital pr. 1. januar 2008 97,7 0,9 -1,0 113,8 17,6 229,0

Valutakursregulering primo 0,1 0,1 0,2

Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder -14,5 -14,5

Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -10,9 -10,9

Skat af værdireguleringer 1,6 1,6

Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 0,1 -9,3 -14,5 0,1 0,0 -23,6

Årets resultat 17,5 13,5 31,0

Totalindkomst 0,1 -9,3 -14,5 17,6 13,5 7,4

Udbetaling af udbytte -17,6 -17,6

Køb af egne aktier -13,8 -13,8

Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 -13,8 -17,6 -31,4

Egenkapital pr. 31. december 2008 97,8 -8,4 -15,5 117,6 13,5 205,0

2007

Egenkapital pr. 1. januar 2007 97,7 -0,1 -1,4 84,3 15,9 196,4

Valutakursregulering primo 0,0

Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 0,4 0,4

Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat 1,1 1,1

Skat af værdireguleringer -0,1 -0,1

Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 0,0 1,0 0,4 0,0 0,0 1,4

Årets resultat 29,9 17,6 47,5

Totalindkomst 0,0 1,0 0,4 29,9 17,6 48,9

Udbetaling af udbytte -15,9 -15,9

Køb af egne aktier -0,4 -0,4

Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 -0,4 -15,9 -16,3

Egenkapital pr. 31. december 2007 97,7 0,9 -1,0 113,8 17,6 229,0

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/41


egenkapitalopgøRelse

1. januar - 31. december

/42

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Moderselskab

Reserver Reserver

Aktie- for sikrings- for valuta- Overført Forslag

€ mio. kapital transaktioner kursregulering resultat til udbytte I alt

2008

Egenkapital pr. 1. januar 2008 97,7 0,9 0,0 137,9 17,6 254,1

Valutakursregulering primo 0,1 0,1

Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -6,2 -6,2

Skat af værdireguleringer 1,3 1,3

Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 0,1 -4,9 0,0 0,0 0,0 -4,8

Årets resultat 19,1 13,5 32,6

Totalindkomst 0,1 -4,9 0,0 19,1 13,5 27,8

Udbetaling af udbytte -17,6 -17,6

Køb af egne aktier -13,8 -13,8

Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 -13,8 -17,6 -31,4

Egenkapital pr. 31. december 2008 97,8 -4,0 0,0 143,2 13,5 250,5

2007

Egenkapital pr. 1. januar 2007 97,7 -0,1 0,0 108,7 15,9 222,2

Valutakursregulering primo 0,0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat 1,1 1,1

Skat af værdireguleringer -0,1 -0,1

Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Årets resultat 29,6 17,6 47,2

Totalindkomst 0,0 1,0 0,0 29,6 17,6 48,2

Udbetaling af udbytte -15,9 -15,9

Køb af egne aktier -0,4 -0,4

Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 -0,4 -15,9 -16,3

Egenkapital pr. 31. december 2007 97,7 0,9 0,0 137,9 17,6 254,1


noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Solar A/S for 2008 aflægges i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standard (IFRS), som godkendt af EU og

yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder,

jf. NASDAQ OMX Copenhagens oplysningskrav til årsrapporter for

børsnoterede selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten er endvidere aflagt i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) som udstedes af IASB.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten aflægges i €, der er selskabets præsentationsvaluta.

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Solar A/S samt dattervirksomheder,

hvori Solar A/S direkte eller indirekte har kontrol.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets

og de enkelte dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens

regnskabspraksis. Der foretages elimineringer for koncernintern omsætning,

andre interne driftsposter, interne mellemværender, fortjenester og

tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder samt interne

kapitalandele.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor Solar A/S faktisk opnår

kontrol over den overtagne virksomhed.

Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse

frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke

for nyerhvervede eller frasolgte virksomheder.

Ved køb af virksomheder, hvor Solar A/S opnår bestemmende indflydelse

over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte

virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle

aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig

ret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt skat

af de foretagne omvurderinger.

For virksomhedssammenslutninger indregnes positive forskelsbeløb (goodwill)

mellem kostprisen for virksomheden og dagsværdien af de overtagne

identificerbare aktiver og forpligtelser som goodwill under immaterielle aktiver.

Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første

værdiforringelsestest udføres inden udgangen af overtagelsesåret. Ved

overtagelsen henføres goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder,

der efterfølgende danner grundlag for værdiforringelsestest.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder

opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og

den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet samt

omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste eller tab indregnes på

salgstidspunktet i resultatopgørelsen.

Omregning af beløb i fremmed valuta

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en

funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det

primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed

opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er

transaktioner i fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den

funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Forskelle mellem transaktionsdagens

kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle poster.

Alle monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på balancedagen,

omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens kurs. Forskelle

mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle poster.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder med en anden funktionel

valuta end € omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens

kurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Som

transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskursen for de enkelte måneder,

i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle,

opstået ved omregning af disse virksomheders egenkapital ved

årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af

resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser,

indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for

valutakursreguleringer.

Kursregulering af mellemværender, der anses for en del af den samlede

nettoinvestering i virksomheder med en anden funktionel valuta end €, indregnes

i koncernregnskabet direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve

for valutakursreguleringer. Tilsvarende indregnes i koncernregnskabet

valutakursgevinster og – tab på den del af lån, der er indgået til kurssikring

af nettoinvesteringen i disse virksomheder, og som effektivt sikrer mod tilsvarende

valutakursgevinster/-tab på nettoinvestering i virksomheden, direkte

i egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/43


noter

/44

1 Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Afledte finansielle instrumenter

Der anvendes udelukkende afledte finansielle instrumenter til begrænsning

af finansielle risici i form af rente- og valutarisici.

Afledte finansielle instrumenter måles første gang til kostpris og efterfølgende

til dagsværdi. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab

indregnes i resultatopgørelsen, medmindre de afledte finansielle instrumenter

er indgået til sikring af fremtidige transaktioner. Værdireguleringer af afledte

finansielle instrumenter til sikring af fremtidige transaktioner indregnes

direkte på egenkapitalen. I takt med at de sikrede transaktioner realiseres,

indregnes gevinst eller tab på sikringsinstrumentet fra egenkapitalen til den

samme regnskabspost som de sikrede poster. En eventuel ikke effektiv del

af det pågældende finansielle instrument indregnes i resultatopgørelsen.

Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender eller

anden gæld.

Resultatopgørelse

Omsætning

Omsætningen består af handelsvarer indregnet i resultatopgørelsen, såfremt

risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt

indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen måles ekskl. moms

og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter

indregnes i omsætningen.

Omkostninger

Vareforbrug indeholder årets køb samt årets forskydning i beholdningen af

handelsvarer. Herunder indgår svind samt eventuelle nedskrivninger som

følge af ukurans.

Eksterne omkostninger indeholder årets afholdte omkostninger af primær

karakter i forhold til hovedformålet.

Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag, pensioner, aktiebaseret

vederlæggelse og øvrige personaleudgifter til selskabets ansatte,

herunder direktion og bestyrelse.

Tab på debitorer indeholder konstaterede tab på debitorer, indtægter på

tidligere afskrevne varedebitorer samt nedskrivning til tab.

Særlige poster

Særlige poster omfatter større indtægter og omkostninger af engangskarakter.

Disse poster præsenteres særskilt af hensyn til sammenligneligheden

i resultatopgørelsen herunder for at give et bedre billede af det primære

resultat.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter samt kursgevinster og

-tab m.v.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Selskabsskat

Solar A/S er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle

danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i

forhold til disses skattepligtige indkomster. Selskaber, der anvender skattemæssige

underskud i andre selskaber, betaler sambeskatningsbidrag til

moderselskabet svarende til skatteværdien af de udnyttede underskud,

mens selskaber, hvis skattemæssige underskud anvendes af andre selskaber,

modtager sambeskatningsbidrag fra moderselskabet svarende til

skatteværdien af de udnyttede underskud (fuld fordeling). De sambeskattede

selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Årets skat indregnes med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte

på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte

på egenkapitalen. Skatten består af aktuel skat og ændringer i udskudt

skat.

Balance

Kunderelaterede immaterielle anlægsaktiver

Kunderelaterede immaterielle anlægsaktiver erhvervet i forbindelse med

virksomhedssammenslutninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger.

Kunderelaterede immaterielle anlægsaktiver erhvervet før 1. januar 2005 er

amortiseret lineært over 3 år, svarende til den forventede økonomiske

brugstid. Fastsættelsen af amortiseringsperioden er foretaget på basis af

ledelsens erfaring.

Kunderelaterede immaterielle anlægsaktiver erhvervet senere end 1. januar

2005 amortiseres lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden

udgør sædvanligvis 5-7 år.

Goodwill

Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til kostpris. Efterfølgende

måles goodwill til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger.

Der foretages ikke amortisering af goodwill.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens pengestrømsfrembringende

enheder på overtagelsestidspunktet. Fastlæggelsen

af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur

og interne økonomistyring.

Software

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede amortiseringer og

nedskrivninger. I kostprisen indgår såvel direkte interne og eksterne omkostninger.

Software amortiseres lineært over 8 år. Afskrivningsgrundlaget

reduceres med eventuelle nedskrivninger.


1 Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til

kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet

anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen

på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for

sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et

materielt aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende

aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige

økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede bestanddele ophører

med at være indregnet i balancen, og den regnskabsmæssige værdi overføres

til resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation

og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over aktivernes forventede

brugstid, der udgør:

Bygninger 40 år

Tekniske installationer 20 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-5 år

Der er enkelte afvigelser til ovenstående afskrivningsperiode, hvor brugstiden

er anslået til at være kortere.

Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden, dog maximalt 5 år.

Grunde afskrives ikke.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Goodwill testes årligt for værdiforringelse, første gang inden udgangen af

overtagelsesåret.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse sammen

med de øvrige langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende

enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives til genindvindingsværdi

over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere.

Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de

forventede fremtidige nettopengestrømme fra den virksomhed eller aktivitet

(pengestrømfrembringende enhed), som goodwill er knyttet til. Nedskrivning

af goodwill indregnes på en separat linie i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af langfristede aktiver vurderes årligt for at

afgøre, om der er indikation på værdiforringelse.

Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi,

som er den højeste af aktivets dagsværdi med fradrag af forventede

afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi. Kapitalværdien beregnes

som nutidsværdien af forventede pengestrømme fra den mindste pengestrømsgenererende

enhed, som aktivet tilhører.

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi

af et aktiv overstiger aktivets genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse

indregnes i resultatopgørelsen.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver

tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger og

skøn, der førte til nedskrivningen.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnes på handelsdagen til dagsværdi

med tillæg af transaktionsomkostninger, som er direkte forbundet med erhvervelsen.

Efter første indregning måles værdipapirer, der beholdes til udløb,

til amortiseret kostpris efter den effektive rentefods metode. Værdipapirer,

som måles til amortiseret kostpris, nedskrives til en lavere

nutidsværdi af de fremtidige pengestrømme. Nedskrivningen indregnes i

resultatopgørelsen.

Værdipapirer og kapitalandele, der er disponible for salg, måles efter første

indregning til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes direkte på

egenkapitalen. Dette gælder dog ikke for ændringer, som skyldes nedskrivning

eller valutakursomregning. Renteindtægter, som beregnes efter

den effektive rentefods metode, samt modtagne udbytter indregnes løbende

i resultatopgørelsen. Når værdipapirer og kapitalandele, som er disponible

for salg, afhændes, indregnes de akkumulerede tab og gevinster i

resultatopgørelsen. Når der er objektive beviser for at et finansielt aktiv,

som er disponibelt for salg, har tabt værdi, indregnes akkumulerede tab,

som tidligere er indregnet direkte på egenkapitalen, i resultatopgørelsen.

Nedskrivninger, som foretages på kapitalandele, tilbageføres ikke gennem

resultatopgørelsen. For andre værdipapirer tilbageføres nedskrivninger som

følge af objektive hændelser, der er sket efter nedskrivningen, gennem resultatopgørelsen.

Finansielle aktiver indregnes ikke længere, når retten til at modtage pengestrømme

fra aktivet er udløbet eller overført til en anden part, og koncernen

i al væsentlighed har overført risici og fordele forbundet med ejerskab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO-metoden eller til nettorealisationsværdi,

såfremt denne er lavere.

Kostpris for varebeholdninger omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/45


noter

/46

1 Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum

med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet

salgspris.

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg måles ved erhvervelsen til dagsværdi og efterfølgende

til amortiseret kostpris. Ud fra en individuel vurdering af tabsrisiko

nedskrives der til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter betalte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår og måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger, der er indregnet som omsætningsaktiv, omfatter

bankindeståender samt kontantbeholdninger og måles til dagsværdi.

Egenkapital

Egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer vedrørende egne aktier indregnes direkte

på egenkapitalen.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for generalforsamlingens

vedtagelse. Udbytte, som forventes udbetalt for regnskabsåret,

vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Skatteforhold

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen

som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af

tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle

midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

og hensættelser. Udskudt skat indregnes med den aktuelle skattesats.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede

skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at

kunne realiseres enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved

modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det

er sandsynligt, at de vil blive udnyttet.

Udskudt skat indregnes endvidere til dækning af den genbeskatning af underskud

i tidligere sambeskattede, udenlandske dattervirksomheder, der

vurderes at blive aktuel.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Pensionsforpligtelse

Der er indgået pensionsaftaler med en væsentlig del af medarbejderne.

Forpligtelser vedrørende de bidragsbaserede ordninger indregnes i resultatopgørelsen

i den periode, de optjenes, og eventuelle skyldige indbetalinger

medtages under anden gæld.

Forpligtelser vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger til nuværende

og tidligere ansatte er opgjort systematisk ved en aktuarmæssig tilbagediskontering

af pensionsforpligtelsen. Kapitalværdien beregnes på

grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. rente, inflation,

lønniveau og forventet levealder. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi

med fradrag af dagsværdien af aktiver tilknyttet ordningen indregnes

i balancen under hensatte pensionsforpligtelser. Hvis nettobeløbet er

et aktiv, indregnes det under pensionsaktiver i balancen.

Såfremt de samlede aktuarmæssige gevinster og tab overstiger 10% af

den største numeriske værdi af pensionsforpligtelsen eller af dagsværdien

af pensionsaktiverne, indregnes det overskydende beløb i resultatopgørelsen

over det resterende antal år, de omfattede medarbejdere forventes at

arbejde for koncernen.

En ændring i kapitalværdien som følge af ændringer i de indgåede pensionsaftaler

indregnes i resultatopgørelsen, hvis de omfattede medarbejdere

har erhvervet endelig ret til de ændrede ydelser. Ellers indregnes og amortiseres

ændringen i kapitalværdien i resultatopgørelsen over det tidsrum,

hvori de ansatte opnår denne ret.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser måles efter ledelsens bedste skøn over det beløb,

hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries.

Omkostninger til omstruktureringer indregnes som forpligtelser, når en detaljeret,

formel plan for omstruktureringen er offentliggjort senest på balancedagen

overfor de personer, der er berørt af planen.

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne

provenu med fradrag for afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende

perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, således at

forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle poster over låneperioden.

Gæld til leverandører og øvrige kortfristede forpligtigelser

Gæld til leverandører og øvrige kortfristede forpligtigelser måles ved første

indregning til dagsværdi og herefter til amortiseret kostpris.


1 Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Periodeafgrænsningsposter under forpligtigelser

Periodeafgrænsningsposter under forpligtigelser indeholder betalinger, der

er indgået senest på balancedagen, men som vedrører indtægter i de efterfølgende

år.

Leasing

Leasingaftaler, hvor den væsentligste del af aktivets risici og fordele forbliver

hos leasinggiver, klassificeres som operationelle leasingaftaler. Leasingaftaler,

hvor den væsentligste del af aktivets risici og fordele overgår til virksomheder

i Solar koncernen klassificeres som finansielle leasingaftaler.

Ingen leasingaftaler er per balancedagen klassificeret som finansielle leasingaftaler.

Leasingbetalinger vedrørende operationel leasing indregnes lineært

i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings-,

og finansieringsaktivitet for året, forskydninger i likvider samt likvide

beholdninger ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under

pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes

pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra overtagelsestidspunktet,

og pengestrømme fra solgte virksomheder indregnes frem til

salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode som

resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital,

modtagne og betalte renter samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse

med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver

samt køb og salg af virksomheder.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter køb og salg af egne aktier,

betaling af udbytte samt optagelse eller afdrag på langfristede rentebærende

forpligtelser.

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indeståender i pengeinstitutter

og kortfristede rentebærende forpligtelser.

Segmentoplysninger

Solar har ét aktivitetssegment og ét geografisk segment.

Aktieoptionsprogram

Aktieoptioner måles til dagsværdien på tildelingstidspunktet og indregnes i

resultatopgørelsen under personaleomkostninger over den periode, hvor

den endelige ret til optionerne optjenes. Modposten hertil indregnes under

andre gældsforpligtelser, da der kan ske kontant afregning.

Dagsværdien af de tildelte optioner estimeres ved anvendelse af Black-

Scholes modellen. Ved beregningen tages der hensyn til de betingelser og

vilkår, der knytter sig til de tildelte aktieoptioner.

Nøgletal

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres

i overensstemmelse med IAS 33.

Alle øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske

Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2005”.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/47


noter

/48

2 Kommercielle og finansielle risici

Solars aktiviteter indebærer, at resultat og egenkapital kan påvirkes af en

række kommercielle og finansielle risici. Den nordlige del af Europa er det

primære geografiske markedsområde for aktiviteterne. Denne del af verden

er kendetegnet ved økonomisk og politisk stabilitet. Nedenstående afsnit

beskriver en række kendte risikofaktorer, der skønnes at kunne påvirke

resultat og balance.

Kommercielle risici

Solar beskæftiger sig med engroshandel og distribution af el-, vvs- og ventilationskomponenter

m.v. til bygninger, anlæg og produktion. Koncernen

har mange års erfaring med at vurdere og håndtere forretningsområdets

risici. Der anvendes ikke ressourcer på andre forretningsområder eller spekulations-

og chancebetonede tiltag.

Konjunkturfølsomhed

Solar er i lighed med øvrige internationale virksomheder dels påvirket af

globale konjunkturer, dels af lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor

koncernen er repræsenteret. Gennem de seneste år er koncernens forretningsgrundlag

dog blevet udvidet væsentligt. En betydelig del af de seneste

års vækst kan henføres til udvidelse af produktsortimentet inden for

bl.a. offshore/marine, telekommunikation og security samt industri. Eksponering

overfor konjunkturændringer inden for byggebranchen er således

reduceret, og koncernens udvikling følger derfor nu i større omfang den almindelige

økonomiske udvikling.

Kunder

Sammensætningen af kundeporteføljen gør, at Solar er robust overfor bortfald

af enkelte kunder. Omsætningen med den største kunde udgør under

2% af koncernens samlede omsætning.

Leverandører

En betydelig del af Solars leverandører er komplementære, og koncernen

er derfor kun i begrænset omfang afhængig af de enkelte leverandører.

IT

Aktiviteterne er baseret på en intensiv anvendelse af avancerede IT-løsninger.

Størstedelen af al hardware er samlet i koncernens IT-afdeling samt på

en anden lokation med en komplet driftsklar spejling af installationen. Hovedparten

af den anvendte software er egen udvikling, og der anvendes

betydelige ressourcer på kvalitetssikring af software. For bedre at kunne

understøtte en fortsat positiv udvikling af koncernens forretningsaktiviteter,

er IT-strategien redefineret. Dele af koncernens egenudviklede ERP-system

vil i løbet af de kommende 3-4 år blive omlagt til SAP.

Forsikring

De risici, som ikke kan afdækkes gennem den løbende drift, bliver afdækket

gennem etablering af forsikring.

Via forsikringsprogrammer søger Solar at minimere uforudsigelige hændelsers

eventuelle påvirkning af koncernens finansielle resultat. Solar har tegnet

de forsikringer, der anses for at være relevante og sædvanlige i bran

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

chen og for koncerner af Solars størrelse. Der foretages løbende en

vurdering af de forsikringsmæssige forhold bl.a. indenfor områderne bygning,

løsøre, driftstab, transport, erhvervs- og produktansvar for at sikre,

at de tegnede forsikringer er i overensstemmelse med Solars politik. Den

valgte selvrisiko anses ikke for at overstige det sædvanlige i branchen eller

for koncerner af Solars størrelse. Det kan dog ikke garanteres, at alle risici

er vurderet korrekt, samt at der er tilstrækkelig forsikringsdækning for alle

potentielle risici, som Solar koncernen kan blive udsat for.

Finansielle instrumenter

Resultat og egenkapital påvirkes af en række finansielle risici. Finansielle

instrumenter må udelukkende anvendes til afdækning af kommercielle og

finansielle risici. Alle finansielle transaktioner er baseret på kommercielle

aktiviteter, og der foretages ikke spekulative transaktioner.

Solar A/S anvender Nordea Bank Danmark A/S, som hovedbankforbindelse.

Valutarisiko

I lighed med andre internationale virksomheder er Solar udsat for valutarisici

i form af omregningsrisiko, idet en betydelig del af omsætningen stammer

fra selskaber uden for eurosamarbejdet. De anvendte valutaer er euro,

danske kroner, svenske kroner, norske kroner samt i mindre omfang polske

zloty.

Fordeling af omsætning på valuta 2008 2007

EUR 30% 28%

DKK 30% 32%

NOK 18% 18%

SEK 21% 20%

PLN 1% 2%

De enkelte datterselskaber påvirkes ikke væsentligt af udsving i valutakursen,

da både omsætning og omkostninger i datterselskaberne er i samme

valuta.

Solar har en række investeringer i udenlandske datterselskaber, hvor

o mregningen af egenkapitalen i disse selskaber til euro afhænger af

valutakursen.

Investeringer i form af egenkapital i datterselskaber afdækkes som udgangspunkt

ikke, da disse investeringer anses for langsigtede, og det

vurderes, at afdækning ikke på langt sigt vil skabe nogen værdi.


2 Kommercielle og finansielle risici – fortsat

Fordeling af nettoaktiver på valuta 2008 2007

EUR 30% 32%

DKK 27% 21%

NOK 23% 25%

SEK 16% 17%

PLN 4% 5%

Ledelsen har vurderet, at de isolerede effekter af sandsynlige ændringer på

10% i valutakurser pr. 31. december over for EUR kan specificeres således:

Effekt på indregning af datterselskab af evt. valutakursændring på 10%

Årets

resultat Egenkapital

€ mio. 2008 2007 2008 2007

NOK 1,4 1,2 4,0 4,7

SEK 0,6 0,9 2,9 3,7

PLN 0,0 0,0 0,8 0,9

I alt 2,0 2,1 7,7 9,3

Ovenfor er specificeret de valutaer, der har væsentlig indflydelse på egenkapital

og resultatopgørelse.

Det er forudsat i analysen, at alle øvrige variable specielt renten, forbliver

konstant.

Effekten af et tilsvarende fald i valutakursen på ovenstående valutaer vil

være den samme blot med modsat fortegn for årets resultat og egenkapital.

Renterisiko

Der foretages løbende overvågning og tilpasning af rentebærende forpligtelser.

Lån er udelukkende optaget i valutaer i de lande, hvor Solar har aktiviteter.

Af de samlede rentebærende forpligtelser tilstræbes, at maksimalt

halvdelen er baseret på en variabel forrentning fastsat efter aktuelle pengemarkedssatser.

De øvrige rentebærende forpligtelser er fastforrentede.

Solar koncernen har ikke nogen langfristede rentebærende aktiver af

betydning. Solars hovedbankforbindelser har ikke stillet covenant krav til

Solar i forbindelse med rentebærende forpligtelser.

Konsekvensen af Solars politik er en vis renterisiko, hvilket indebærer,

at en renteændring vil påvirke resultatet.

Rentebærende forpligtelser

Fordeling på variabelt og fastforrentede forpligtelser

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Variabelt forrentede 80,4 65,3 27,6 24,7

Fastforrentede 151,9 86,4 74,2 26,0

I alt 232,3 151,7 101,8 50,7

Resultateffekt af evt. rentestigning på 1% -0,8 -0,8 -0,3 -0,3

Langfristede rentebærende forpligtelser

Fordeling på valuta

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

EUR 97,5 23,2 67,6 21,0

DKK 0,6 0,0 0,6 0,0

NOK 5,5 7,3 0,0 0,0

SEK 37,8 46,9 0,0 0,0

I alt 141,4 77,4 68,2 21,0

Rentesats i % 4,3-5,8 3,8-5,7 4,8-5,8 3,8-5,7

Udestående renteswaps indgået til afdækning af variabelt

forrentede lån :

Dagsværdi -10,0 1,1 -5,3 1,1

Omkostninger til renteswaps indregnet i resultatopgørelsen:

I alt 1,0 0,3 0,2 0,3

Kortfristede rentebærende forpligtelser

Fordeling på valuta

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

EUR 46,3 38,8 13,0 15,0

DKK 20,5 23,2 13,5 14,7

NOK 10,6 7,7 5,3 0,0

SEK 12,4 4,6 1,8 0,0

PLN 1,1 0,0 0,0 0,0

I alt 90,9 74,3 33,6 29,7

Rentesats i % 3,2-5,7 4,0-6,6 3,2-5,7 4,2-5,2

Likviditetsrisiko

Solar har et mål om væsentlig egenfinansiering for at sikre uafhængighed

af långivere og dermed større handlefrihed. Hovedparten af finansieringen

styres centralt ud fra de enkelte datterselskabers drifts- og investeringsmæssige

likviditetsbehov. Det sikres, at der altid er en tilstrækkelig og fleksibel

likviditetsreserve og spredning af forfaldstidspunkter på såvel langfristede

som kortfristede kreditfaciliteter.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/49


noter

/50

2 Kommercielle og finansielle risici – fortsat

Forfaldsoversigt pr. 31. december 2008, koncern

€ mio. < 1 år 1-5 år > 5 år I alt

Realkreditinstitutter 0,3 1,5 32,9 34,7

Kreditinstitutter 10,2 41,9 64,5 116,6

Medarbejderobligationer 0,0 0,6 0,0 0,6

Bankgæld 80,4 0,0 0,0 80,4

Gæld til leverandører 82,4 0,0 0,0 82,4

Anden gæld 58,3 0,0 0,0 58,3

Finansielle forpligtelser 231,6 44,0 97,4 373,0

Likvide beholdninger 3,3 0,0 0,0 3,3

Tilgodehavender fra salg 202,6 0,0 0,0 202,6

Andre tilgodehavender 15,2 0,0 0,0 15,2

Finansielle aktiver 221,1 0,0 0,0 221,1

Netto, i alt 10,5 44,0 97,4 151,9

Dags-

Regnsk.

mæssig

€ mio. værdi værdi

Realkreditinstitutter 34,7 34,7

Kreditinstitutter 116,6 116,6

Medarbejderobligationer 0,6 0,6

Bankgæld 80,4 80,4

Gæld til leverandører 82,4 82,4

Anden gæld 58,3 58,3

Finansieller forpligtelser 373,0 373,0

Likvide beholdninger 3,3 3,3

Tilgodehavender fra salg 202,6 202,6

Andre tilgodehavender 15,2 15,2

Finansielle aktiver 221,1 221,1

Netto, i alt 151,9 151,9

Forfaldsoversigt pr. 31. december 2007, koncern

€ mio. < 1 år 1-5 år > 5 år I alt

Realkreditinstitutter 0,0 0,0 0,0 0,0

Kreditinstitutter 9,0 31,9 45,5 86,4

Medarbejderobligationer 0,0 0,0 0,0 0,0

Bankgæld 65,3 0,0 0,0 65,3

Gæld til leverandører 95,7 0,0 0,0 95,7

Anden gæld 47,1 0,0 0,0 47,1

Finansielle forpligtelser 217,1 31,9 45,5 294,5

Likvide beholdninger 4,7 0,0 0,0 4,7

Tilgodehavender fra salg 196,9 0,0 0,0 196,9

Andre tilgodehavender 9,6 0,0 0,0 9,6

Finansielle aktiver 211,2 0,0 0,0 211,2

Netto, i alt 5,9 31,9 45,5 83,3

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Regnsk.

Dags- mæssig

€ mio. værdi værdi

Realkreditinstitutter 0,0 0,0

Kreditinstitutter 86,4 86,4

Medarbejderobligationer 0,0 0,0

Bankgæld 65,3 65,3

Gæld til leverandører 95,7 95,7

Anden gæld 47,1 47,1

Finansielle forpligtelser 294,5 294,5

Likvide beholdninger 4,7 4,7

Tilgodehavender fra salg 196,9 196,9

Andre tilgodehavender 9,6 9,6

Finansielle aktiver 211,2 211,2

Netto, i alt 83,3 83,3

Ikke udnyttede kreditfaciliteter

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

31/12 116,7 94,0 37,5 40,6

Kreditrisiko

Solar udsættes for kreditrisici på tilgodehavender og indestående i pengeinstitutter.

Den maksimale kreditrisiko svarer til den regnskabsmæssige

værdi. Der vurderes ikke at være kreditrisici forbundet med likvide beholdninger,

da modparten er banker med god kreditrating. Tilgodehavender fra

salg er pga. spredningen i kunderne fordelt således, at risikoen ikke vurderes

at være usædvanlig. Kreditgivning til kunder anses for at være et

naturligt og væsentligt element i virksomheden. Solar foretager konstant

en effektiv styring af kreditgivningen. Kunder med en kreditramme over

€ 150.000 er med enkelte undtagelser forsikret mod tab dog med en selvrisiko

på € 100.000 Solar Polska Sp. z o.o. og Vegro B.V. foretager generelt

en forsikringsmæssig afdækning mod tab i det omfang det er muligt. Tab

på kreditgivning anses for at være en naturlig forretningsmæssig risiko.

Tab på kunder vil derfor forekomme.

Forfaldsoversigt, tilgodehavender fra salg

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Ej forfaldne 157,0 151,3 40,4 45,2

Forfalden i 1-30 dage 31,5 34,2 2,4 4,6

Forfalden i 31-90 dage 12,0 10,3 1,0 2,1

Forfalden i mere end 91 dage 10,8 7,6 0,4 1,0

211,3 203,4 44,2 52,9

Nedskrivning -8,7 -6,5 -0,7 -0,8

I alt 202,6 196,9 43,5 52,1


3 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Ved udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med almindeligt

gældende principper foretager ledelsen skøn og opstiller forudsætninger,

der påvirker de rapporterede aktiver og forpligtelser. Ledelsen baserer sine

skøn på historiske erfaringer samt forventninger til fremtidige begivenheder.

De faktiske resultater kan derfor afvige fra disse skøn.

Følgende skøn og dertilhørende vurderinger anses for væsentlige for udarbejdelse

af regnskabet:

Nedskrivningstest for goodwill

Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill, eller når der er indikation på

et nedskrivningsbehov, foretages skøn over, hvorledes de dele af virksomheden

(pengestrømsfrembringende enheder), som goodwill knytter sig til,

vil være i stand til at generere tilstrækkelige positive netto pengestrømme i

fremtiden til at understøtte værdien af goodwill og øvrige nettoaktiver i den

pågældende del af virksomheden.

Som følge af forretningens karakter må der skønnes over forventede pengestrømme

mange år ud i fremtiden, hvilket naturligt fører til en vis usikkerhed.

Usikkerheden er afspejlet i den valgte diskonteringsrente.

Nedskrivningstesten og de særligt følsomme forhold i forbindelse hermed

er nærmere beskrevet i note 14 til koncernregnskabet.

Nedskrivning på varebeholdninger

Der foretages nedskrivning på varebeholdninger på grund af varens ukurans.

Ledelsen vurderer specifikt varebeholdningerne, herunder varens omsætningshastighed,

aktuelle økonomiske konjunkturer samt produktudviklingen

i tilknytning til, hvorvidt nedskrivningen er tilstrækkelig.

Nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse tilgodehavender fra salg

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse tilgodehavender.

Ledelsen analyserer specifikt varedebitorer herunder kundernes kreditværdighed

og aktuelle økonomiske konjunkturer for at sikre, at nedskrivningen

er tilstrækkelig.

Hensættelse til udskudt skat

Der indregnes ikke udskudte skatteaktiver, hvis det ikke vurderes som tilstrækkeligt

sikkert, at disse kan reducere den fremtidige skattepligtige indkomst.

Ledelsen vurderer i den forbindelse den forventede fremtidige skattepligtige

indkomst.

4 Segmentoplysninger

Solar har ét primært aktivitetssegment, der består i grossisthandel, og ét

sekundært geografisk segment, idet risiko og afkast ikke afviger væsentligt

mellem de lande, hvor koncernen har aktiviteter. I overensstemmelse med

Solars informationspolitik gives der supplerende oplysninger om koncernens

enkelte selskaber.

5 Honorar til revisorer

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

PricewaterhouseCoopers

Revision 0,2 0,3 0,1 0,1

Andre ydelser 0,1 0,1 0,0 0,1

I alt 0,3 0,4 0,1 0,2

Andre revisorer

Revision 0,1 0,1 0,0 0,0

Andre ydelser 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 0,1 0,1 0,0 0,0

6 Personaleomkostninger

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Gager og lønninger m.v. 144,3 129,7 53,8 50,9

Pensioner, bidragsbaserede 12,0 10,4 3,1 2,7

Pensioner, ydelsesbaserede 1,5 0,8 -0,1 -0,5

Omkostninger til social sikring 12,7 11,4 1,0 0,9

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 -0,1 0,0 -0,1

I alt 170,5 152,2 57,8 53,9

Gns. antal medarbejdere (FTE) 3.010 2.658 847 779

Aflønning af bestyrelse

Honorar til bestyrelsen 0,3 0,2 0,3 0,2

Aflønning af direktion

Gage og tantieme 0,6 0,7 0,6 0,7

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 -0,1 0,0 -0,1

I alt 0,6 0,6 0,6 0,6

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/51


noter

/52

6 Personaleomkostninger – fortsat

Aktieoptionsprogrammer

Der er i 2006 indgået aftale om et aktiebaseret incitamentsprogram til selskabets

direktion. Der blev i 2006-2008 tildelt henholdsvis 4.830 stk.,

2.047 stk. og 3.535 stk. Disse optioner giver direktøren ret til at erhverve

én Solar B-aktie til en pris på henholdsvis DKK 559,00, DKK 732,89 og

DKK 424,33 i 6 uger fra offentliggørelse af selskabets årsrapport i henholdsvis

2009, 2010 og 2011.

Der er i 2008 indgået aftale om et aktiebaseret incitamentsprogram til ledende

medarbejdere. Der blev i 2008 tildelt 35.592 stk. aktieoptioner, som

hver giver de ledende medarbejdere ret til at erhverve én Solar B-aktie til

en pris på DKK 424,33 i 10 bankdage fra offentliggørelse af selskabets

årsrapport for 2010 og 2011.

Begge programmer giver mulighed for, at vederlæggelsen kan foretages

som differenceafregning.

Led.

Antal stk. ultimo 2008 Direktion medarb. I alt

Udestående primo 2008 6.877 0 6.877

Tildelt i 2008 3.535 35.592 39.127

Udnyttet 0 0 0

Bortfaldet 0 0 0

Udløbet 0 0 0

Udestående ultimo 2008 10.412 35.592 46.004

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Led.

Antal stk. ultimo 2007 Direktion medarb. I alt

Udestående primo 2007 4.830 0 4.830

Tildelt i 2007 2.047 0 2.047

Udnyttet 0 0 0

Bortfaldet 0 0 0

Udløbet 0 0 0

Udestående ultimo 2007 6.877 0 6.877

2008 2007

Markedsværdi efter Black-Scholes model 0,0 0,0

Forudsætninger for opgørelse af

markedsværdi efter Black-Scholes model:

2008 2007

Forventet volatilitet 32% 22%

Forventet udbytte ift. kursværdi 6% 2%

Risikofri rente 5% 4%

7 Tab på tilgodehavender fra salg

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Konstaterede tab 2,4 3,2 1,4 0,5

Indgået tidligere afskrevne

tilgodehavender -0,3 -0,1 -0,2 -0,1

Ændring i nedskrivning

2,1 3,1 1,2 0,4

til imødegåelse af tab 0,7 -1,4 -0,1 0,2

I alt 2,8 1,7 1,1 0,6

8 Afskrivning på materielle anlægsaktiver

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Bygninger 3,5 3,0 1,0 1,0

Anlæg, driftsmateriel og inventar 5,4 5,2 2,6 2,7

Indretning af lejede lokaler 0,5 0,3 0,1 0,0

Avance/tab ved salg af driftsmateriel m.v. -0,2 -0,4 -0,1 -0,2

I alt 9,2 8,1 3,6 3,5

9 Finansielle indtægter

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Renteindtægter 2,0 2,0 3,0 1,9

Valutakursgevinster 3,4 2,1 2,3 0,4

Øvrige finansielle indtægter 0,1 0,8 0,1 0,7

I alt 5,5 4,9 5,4 3,0

Finansielle indtægter, modtaget 2,1 2,8 3,1 2,6

10 Finansielle omkostninger

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Renteomkostninger 10,1 8,5 3,5 3,1

Valutakurstab 8,0 1,7 3,8 0,4

Øvrige finansielle omkostninger 0,3 0,3 0,0 0,0

I alt 18,4 10,5 7,3 3,5

Finansielle omkostninger, betalt 10,4 8,8 3,5 3,1


11 Selskabsskat

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Aktuel skat 12,9 18,0 7,3 8,7

Udskudt skat 1,3 1,4 1,3 0,6

Skat af årets resultat 14,2 19,4 8,6 9,3

Nedsættelse af dansk selskabsskatteprocent 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Øvrige reguleringer til tidligere år 0,2 -0,8 -0,1 -0,2

I alt 14,4 18,1 8,5 8,6

Opgørelse af den effektive skatteprocent:

Dansk selskabsskatteprocent 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Ikke skattepligtig værdi af udbytte fra dattervirksomheder - - -4,0% -8,8%

Skattepligtig værdi af sambeskattede danske dattervirksomheder - - -0,7% 0,0%

Nedsættelse af dansk selskabsskatteprocent 0,0% -0,8% 0,0% -0,9%

Ikke fradragsberettiget amortisering af immaterielle anlægsaktiver 3,7% 2,3% 0,0% 0,0%

Ændring af skatteværdi af ikke aktiverede underskud i dattervirksomheder 2,3% 0,2% - -

Ikke skattepligtige/fradragsberettigede poster i moderselskab 0,7% 0,5% 0,7% 0,5%

Ikke skattepligtige/fradragsberettigede poster og afvigende skattesatser i forhold til dansk

skatteprocent i udenlandske dattervirksomheder -0,4% 1,7% - -

Skat vedrørende tidligere år 0,4% -1,3% -0,3% -0,4%

Effektiv skatteprocent 31,7% 27,6% 20,7% 15,4%

12 Årets resultat

Moder-

Koncern selskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Forslag til fordeling af årets resultat:

Foreslået udbytte, moderselskab 13,5 17,6 13,5 17,6

Overført resultat 17,5 29,9 19,1 29,6

Årets resultat 31,0 47,5 32,6 47,2

Udbytte i € pr. aktie a DKK 100 2,01 2,55 2,01 2,55

Udbytte i DKK pr. aktie a DKK 100 15,00 19,00 15,00 19,00

13 Årets resultat i € pr. udestående aktie

Koncern

2008 2007

Årets resultat i € million 31,0 47,5

Gns. antal aktier 7.282.407 7.282.407

Gns. antal egne aktier -463.502 -318.502

Gns. antal udestående aktier 6.818.905 6.963.905

Udvandingseffekt af aktieoptioner -9.999 -1.006

Udvandet antal udestående aktier 6.808.906 6.962.899

Årets resultat i € pr. udestående aktie 4,55 6,82

Årets resultat i €

pr. udestående aktie udvandet 4,55 6,82

Ved beregningen er A-aktier medregnet i enheder a DKK 100.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/53


noter

/54

14 Immaterielle anlægsaktiver

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Koncern Moderselskab

Kundere- Software Kundere- Software

laterede Good- under laterede under

€ mio. aktiver will udvikling I alt aktiver udvikling I alt

2008

Kostpris 1/1 2008 134,3 19,2 0,0 153,5 0,5 0,0 0,5

Valutakursregulering -12,4 -2,6 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang i året 0,8 1,2 4,7 6,7 0,0 4,7 4,7

Afgang i året 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris 31/12 2008 122,7 17,8 4,7 145,2 0,5 4,7 5,2

Amortisering 1/1 2008 103,0 0,0 0,0 103,0 0,5 0,0 0,5

Valutakursregulering -10,2 0,0 0,0 -10,2 0,0 0,0 0,0

Amortisering i året 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0

Amortisering af udgåede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortisering 31/12 2008 99,5 0,0 0,0 99,5 0,5 0,0 0,5

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2008 23,2 17,8 4,7 45,7 0,0 4,7 4,7

Resterende afskrivningsperiode i antal år 6 - - - - - -

2007

Kostpris 1/1 2007 118,5 0,0 0,0 118,5 0,5 0,0 0,5

Valutakursregulering 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Tilgang i året 14,9 19,2 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0

Afgang i året 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris 31/12 2007 134,3 19,2 0,0 153,5 0,5 0,0 0,5

Amortisering 1/1 2007 95,6 0,0 0,0 95,6 0,5 0,0 0,5

Valutakursregulering 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

Amortisering i året 6,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0

Amortisering af udgåede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortisering 31/12 2007 103,0 0,0 0,0 103,0 0,5 0,0 0,5

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2007 31,3 19,2 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0

Resterende afskrivningsperiode

i antal år 6 - - - - - -


14 Immaterielle anlægsaktiver – fortsat

Goodwill

Ledelsen har pr. 31. december 2008 afsluttet en værdiforringelsestest af

den regnskabsmæssige værdi af goodwill. Værdiforringelsestesten er foretaget

i fjerde kvartal på basis af de af direktionen og bestyrelsen godkendte

estimater og forretningsplaner samt øvrige forudsætninger med de efter

IAS 36 fornødne tilpasninger.

Hovedparten af den regnskabsmæssige værdi af goodwill er fremkommet

forbindelse med købet af det svenske selskab Alvesta V.V.S.-Material AB i

2007.

Ved værdiforringelsestesten for pengestrømsfrembringende enheder sammenholdes

genindvindingsværdien (nytteværdien), der er opgjort som den

tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme, med

den regnskabsmæssige værdi af de enkelte pengestrømsfrembringende

enheder.

Forventede fremtidige pengestrømme baseres på budgetter og forretningsplaner

for de kommende 2 år.

Væksten i omsætningen fra 2007-2008 udgjorde 18%.

Vækstraten i værdiforringelsestesten for 2009 er 7,5%, som følge af opstart

af 3 nye filialer, mens vækstraten anvendt i værdiforringelsestesten for

årene efter 2009 er 2-4%, der dog af forsigtighedshensyn er væsentligt lavere

end den forventede vækstrate.

Den 31. december 2008 udgjorde arbejdskapitalen 26% af årets omsætning.

Det er Solars vurdering, at arbejdskapitalen ikke vil overskride gennemsnittet

for de øvrige selskaber i koncernen. Af forsigtighedshensyn er

der forudsat en arbejdskapital på 25% i værdiforringelsestesten.

Budgetter og forretningsplaner for de kommende 2 år er baseret på Solars

nuværende, igangværende og kontraherede investeringer, hvori risici i de

væsentlige parametre er vurderet og indregnet i de fremtidige forventede

pengestrømme. De første 2 år er baseret på den af ledelsen godkendte

strategi New Solar 2010. Fremskrivninger for år 3 og fremefter er baseret

på generelle forventninger til markedet samt risici.

Terminalværdien efter 5 år fastsættes under hensyntagen til de generelle

vækstforventninger, der af forsigtighedshensyn er fastsat til 4%.

Den anvendte diskonteringssats på 8,5% til beregning af genindvindingsværdien

er før skat og afspejler den risikofri rente. I de anvendte pengestrømme

er der indarbejdet effekt af de fremtidige risici knyttet hertil, hvorfor

sådanne risici ikke er tillagt i de anvendte diskonteringssatser.

Det er ledelsens vurdering, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende

forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige

værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien.

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/55


noter

/56

15 Materielle anlægsaktiver

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Koncern

Anlæg, Indretning Aktiver

Grunde og driftsmateriel af lejede under

€ mio. bygninger og inventar lokaler opførelse I alt

2008

Kostpris 1/1 2008 140,4 56,3 3,4 2,3 202,4

Valutakursreguleringer -7,5 -2,1 -0,3 -0,4 -10,3

Tilkøbte virksomheder 61,6 14,7 2,1 0,0 78,4

Tilgang i året 5,4 4,3 1,6 2,2 13,5

Afgang i året -1,0 -1,4 0,0 -1,6 -4,0

Kostpris 31/12 2008 198,9 71,8 6,8 2,5 280,0

Af- og nedskrivning 1/1 2008 31,6 42,3 2,8 0,0 76,7

Valutakursreguleringer -0,5 -1,3 -0,4 0,0 -2,2

Tilkøbte virksomheder 9,9 12,5 1,2 0,0 23,6

Afskrivning i året 3,5 5,4 0,5 0,0 9,4

Af- og nedskrivning på udgåede aktiver -0,8 -1,1 0,0 0,0 -1,9

Af- og nedskrivninger 31/12 2008 43,7 57,8 4,1 0,0 105,6

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2008 155,2 14,0 2,7 2,5 174,4

2007

Kostpris 1/1 2007 124,1 54,0 3,1 0,9 182,1

Valutakursreguleringer 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2

Tilkøbte virksomheder 6,8 2,7 0,0 0,0 9,5

Tilgang i året 9,5 3,6 0,4 3,1 16,6

Afgang i året 0,0 -3,8 -0,1 -1,7 -5,6

Kostpris 31/12 2007 140,4 56,3 3,4 2,3 202,4

Af- og nedskrivning 1/1 2007 28,6 38,4 2,5 0,0 69,5

Valutakursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilkøbte virksomheder 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9

Afskrivning i året 3,0 5,2 0,3 0,0 8,5

Af- og nedskrivning på udgåede aktiver 0,0 -3,2 0,0 0,0 -3,2

Af- og nedskrivninger 31/12 2007 31,6 42,3 2,8 0,0 76,7

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2007 108,8 14,0 0,6 2,3 125,7


15 Materielle anlægsaktiver – fortsat

Moderselskab

Anlæg, Indretning Aktiver

Grunde og driftsmateriel af lejede under

€ mio. bygninger og inventar lokaler opførelse I alt

2008

Kostpris 1/1 2008 43,7 21,7 0,7 0,0 66,1

Valutakursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang i året 0,7 1,1 0,1 2,0 3,9

Afgang i året 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3

Kostpris 31/12 2008 44,4 22,5 0,8 2,0 69,7

Af- og nedskrivning 1/1 2008 11,3 15,4 0,6 0,0 27,3

Valutakursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afskrivning i året 1,0 2,6 0,1 0,0 3,7

Af- og nedskrivning på udgåede aktiver 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3

Af- og nedskrivninger 31/12 2008 12,3 17,7 0,7 0,0 30,7

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2008 32,1 4,8 0,1 2,0 39,0

2007

Kostpris 1/1 2007 41,1 21,5 0,7 0,0 63,3

Valutakursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang i året 2,6 1,2 0,0 0,0 3,8

Afgang i året 0,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0

Kostpris 31/12 2007 43,7 21,7 0,7 0,0 66,1

Af- og nedskrivning 1/1 2007 10,3 13,5 0,6 0,0 24,4

Valutakursreguleringer 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Afskrivning i året 1,0 2,7 0,0 0,0 3,7

Af- og nedskrivning på udgåede aktiver 0,0 -0,9 0,0 0,0 -0,9

Af- og nedskrivninger 31/12 2007 11,3 15,4 0,6 0,0 27,3

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2007 32,4 6,3 0,1 0,0 38,8

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/57


noter

/58

16 Finansielle anlægsaktiver

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Koncern Moderselskab

Andre Andre

tilgode- Kapital- tilgode-

€ mio. havender andele havender I alt

2008

Kostpris 1/1 2008 0,7 235,2 0,4 235,6

Valutakursregulering 0,0 0,2 0,0 0,2

Tilgang i året 0,2 2,0 0,0 2,0

Udloddet udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening - 0,0 - 0,0

Kostpris 31/12 2008 0,9 237,4 0,4 237,8

Nedskrivninger 1/1 2008 0,0 53,7 0,0 53,7

Valutakursregulering 0,0 0,1 0,0 0,1

Nedskrivning i året 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivninger 31/12 2008 0,0 53,8 0,0 53,8

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2008 0,9 183,6 0,4 184,0

2007

Kostpris 1/1 2007 1,6 231,7 0,4 232,1

Valutakursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang i året 0,0 3,5 0,0 3,5

Afgang i året -0,9 0,0 0,0 0,0

Udloddet udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening - 0,0 - 0,0

Kostpris 31/12 2007 0,7 235,2 0,4 235,6

Nedskrivninger 1/1 2007 0,0 53,7 0,0 53,7

Valutakursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning i året 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivninger 31/12 2007 0,0 53,7 0,0 53,7

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2007 0,7 181,5 0,4 181,9


17 Varebeholdninger

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Færdigvarer 162,0 154,7 42,5 47,8

Resultatført nedskrivning 0,1 -0,6 0,3 0,4

18 Nedskrivning af tilgodehavender fra salg

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Nedskrivning ud fra:

Aldersfordeling 2,2 1,7 0,4 0,4

Individuel vurdering 6,5 4,8 0,3 0,4

I alt 8,7 6,5 0,7 0,8

Nedskrivning 1/1 6,5 7,7 0,8 0,6

Valutakursregulering -0,3 0,0 0,0 0,0

Tilkøbte virksomheder 1,8 0,2 0,0 0,0

Nedskrivning for året 2,0 2,2 0,5 0,2

Realiserede tab i året -1,0 -1,7 -0,6 0,0

Tilbageført for året -0,3 -1,9 0,0 0,0

Nedskrivning 31/12 8,7 6,5 0,7 0,8

19 Periodeafgrænsningsposter

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Forudbetalte:

Huslejer 0,2 0,8 0,1 0,0

Forsikringer og abonnementer 0,5 0,2 0,0 0,0

Øvrige omkostninger 2,2 1,8 0,2 0,5

I alt 2,9 2,8 0,3 0,5

20 Aktiekapital

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Moderselskab

€ mio. 2008 2007

Aktiekapital 1/1 97,7 97,7

Valutakursreguleringer 0,1 0,0

Aktiekapital 31/12 97,8 97,7

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og opdelt i følgende klasser:

A-aktier 40 stk. a DKK 10.000 0,1 0,1

A-aktier 2.240 stk. a DKK 40.000 12,0 12,0

A-aktier i alt 12,1 12,1

B-aktier 6.382.407 stk. a DKK 100 85,7 85,6

I alt 97,8 97,7

20 Aktiekapital - fortsat

Udestående B-aktier Antal stk. Nom. værdi

2008 2007 2008 2007

Udestående 1/1 6.058.987 6.063.987 81,2 81,3

Valutakursregulering - - 0,1 0,0

Køb af egne aktier -244.800 -5.000 -3,3 -0,1

Udestående 31/12 5.814.187 6.058.987 78,0 81,2

Egne aktier (B-aktier)

Antal stk. Nom. værdi Kostpris Andel af aktiekapital

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Beholdning 1/1 323.420 318.420 4,4 4,3 16,2 15,9 4,5% 4,4%

Køb 244.800 5.000 3,3 0,1 13,8 0,4 3,3% 0,1%

Kursregulering - - 0,0 0,0 0,1 -0,1 - -

Beholdning 31/12 568.220 323.420 7,7 4,4 30,1 16,2 7,8% 4,5%

Kursværdi 31/12 14,6 24,0

Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, til dækning af

optionsprogram og nedsættelse af aktiekapitalen.

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i 2009.

Alle egne aktier besiddes af moderselskabet.

/59


noter

21 Rentebærende forpligtelser

/60

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Langfristede rentebærende forpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 34,4 0,0 34,4 0,0

Gæld til kreditinstitutter 106,4 77,4 33,2 21,0

Medarbejderobligationer 0,6 0,0 0,6 0,0

I alt 141,4 77,4 68,2 21,0

Udløb 2011-37 2008-18 2012-37 2008-16

>1 år < 5 år 44,0 31,9 21,4 14,9

> 5 år 97,4 45,5 46,8 6,1

I alt 141,4 77,4 68,2 21,0

Kortfristede rentebærende forpligtelser

Bankgæld og kassekreditter 80,4 65,3 27,6 24,7

Gæld til realkreditinstitutter 0,3 0,0 0,3 0,0

Gæld til kreditinstitutter 10,2 9,0 5,7 5,0

I alt 90,9 74,3 33,6 29,7

Der henvises i øvrigt til note 2: Kommercielle og finansielle risici.

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle forpligtelser svarer til dagsværdien.

Øvrige gældsforpligtelser, der indgår under kortfristede forpligtelser, skal

betales indenfor 1 år.

22 Hensættelse til pensionsforpligtelser

Pensionsordninger udgøres hovedsageligt af bidragsbaserede pensions-

ordninger og i mindre grad af ydelsesbaserede pensionsordninger.

Pensionsforpligtelser, som ikke er afdækket forsikringsmæssigt (ydelsesbaserede

ordninger) opgøres til den aktuarmæssige værdi på balancetidspunktet.

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Ydelsesbaserede ordninger

Beløb indregnet i resultatopgørelsen:

Pensionsomkostninger 1,2 1,2 -0,1 -0,5

Renteomkostninger 2,2 2,1 0,0 0,0

Forventet afkast af ordningens aktiver -1,9 -2,5 0,0 0,0

I alt 1,5 0,8 -0,1 -0,5

22 Hensættelse til pensionsforpligtelser – fortsat

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Bevægelser i nettoaktiver/forpligtelser indregnet i balancen:

1/1 3,9 5,0 0,6 1,2

Valutakursregulering -0,4 0,1 0,0 0,0

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0

Personaleomkostninger 1,5 0,8 -0,1 -0,5

Betalte bidrag til ordningen -1,3 -2,0 0,0 -0,1

I alt 31/12 3,7 3,9 0,5 0,6

Ydelser indregnet i balancen:

Nutidsværdi af uafdækkede

forpligtelser 42,4 41,3 0,5 0,6

Handelsværdi af pensions-

ordningernes aktiver -41,5 -34,4 0,0 0,0

Ikke indregnede aktuar-

mæssige gevinster/tab 2,8 -3,0 0,0 0,0

I alt 3,7 3,9 0,5 0,6

Fordeling af pensionsforpligtelse:

Pensionsaktiv 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsforpligtelse 3,7 3,9 0,5 0,6

I alt 31/12 3,7 3,9 0,5 0,6

Gennemsnitlige aktuarmæssige forudsætninger:

Diskonteringssats 4,0-5,6% 4.0-5.3% 4,0% 4,0%

Forventet afkast på aktiver 4,5-5,6% 4.5-5.8% - -

Lønstigningstakt 2,0-4,5% 2.5-4.5% - -

Pensionsstigningstakt 2,0-4,3% 2.0-4.3% - -

For alle større ydelsesbaserede ordninger udføres årligt aktuar mæssige

beregninger og værdiansættelser.


23 Hensættelse til udskudt skat

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

1/1 15,2 8,3 5,2 5,1

Korrektion vedr. tidligere år 0,0 0,0 0,0 0,0

Valutakursreguleringer -1,4 -0,2 0,0 0,0

Tilkøbte virksomheder 5,8 6,2 0,0 0,0

Regulering, ændret skatteprocent 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Indregnet i egenkapitalen -0,2 0,0 0,0 0,0

Indregnet i resultatopgørelsen 1,3 1,4 1,3 0,6

I alt 31/12 20,7 15,2 6,5 5,2

der specificeres således:

Udskudt skat 20,7 15,2 6,5 5,2

Udskudte skatteaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0

Udskudt skat i alt, netto 20,7 15,2 6,5 5,2

Specifikation på balanceposter:

Valuta- Tilkøbte Øvrige

kursregu- virksom- regule-

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

der igen specificeres således:

Forventes anvendt inden 1 år -0,4 -0,3 -0,2 -0,2

Forventes anvendt efter 1 år 21,1 15,5 6,7 5,4

I alt, netto 20,7 15,2 6,5 5,2

Ej indregnet i balancen:

Udskudte skatteaktiver 6,5 7,7 0,0 0,0

Udskudte skatteaktiver består af skattemæssige underskud i Tyskland,

Polen og Finland. Aktivet er ikke indregnet, da det ikke anses for tilstrækkeligt

sikkert, at de skattemæssige underskud kan realiseres.

Koncern Moderselskab

1/1 leringer heder ringer 2008 2007 2008 2007

Materielle anlægsaktiver 2,6 -0,1 6,5 -0,1 8,9 2,6 2,0 2,1

Hensættelse til tab

på tilgodehavender -0,3 0,0 -0,1 0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2

Pensionsforpligtelser -0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,2 -0,4

Øvrige poster 13,0 -1,3 -0,5 0,8 12,0 13,0 4,9 3,7

I alt, netto 15,2 -1,4 5,9 1,0 20,7 15,2 6,5 5,2

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/61


noter

24 Andre hensatte forpligtelser

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

/62

Langfristede

Diverse 1,5 0,0 0,0 0,0

Specifikation langfristede:

1/1 0,0 0,1 0,0 0,0

Valutakursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilkøbte virksomheder 1,5 0,0 0,0 0,0

Tilbageført i året -0,3 -0,1 0,0 0,0

Årets hensættelser 0,3 0,0 0,0 0,0

I alt 31/12 1,5 0,0 0,0 0,0

Kortfristede

Restruktureringsomkostninger 0,0 0,2 0,0 0,0

25 Andre gældsforpligtelser

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Personaleomkostninger 27,3 29,0 14,3 14,7

Skatter og afgifter 7,2 7,6 0,2 3,5

Sikringsinstrumenter 10,0 0,0 5,3 0,0

Anden gæld og skyldige beløb 11,9 5,9 1,8 2,2

I alt 56,4 42,5 21,6 20,4

26 Periodeafgrænsningsposter

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Forudbetalt omkostningsrefusion 0,1 0,1 0,0 0,0

Øvrige forudbetalte indtægter 0,4 0,2 0,3 0,0

I alt 0,5 0,3 0,3 0,0

27 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Køb af grunde og bygninger 5,4 9,5 0,7 2,6

Køb af anlæg, driftsmateriel

og inventar 4,3 3,6 1,1 1,2

Indretning af lejede lokaler 1,6 0,4 0,1 0,0

Aktiver under opførelse 2,2 3,1 2,0 0,0

Tilgang i alt 13,5 16,6 3,9 3,8

Salg af grunde og bygninger -0,2 0,0 0,0 0,0

Salg af anlæg, driftsmateriel

og inventar -0,5 -1,0 -0,1 -0,3

Indretning af lejede lokaler 0,0 -0,1 0,0 0,0

Aktiver under opførelse -1,6 -1,7 0,0 0,0

Afgang i alt -2,3 -2,8 -0,1 -0,3

I alt 11,2 13,8 3,8 3,5

28 Køb af dattervirksomheder

Koncern

2008

Eltomont Sp. z o.o. Vegro B.V.

Dags- Regn- Dags- Regn-

værdi skabs- værdi skabs-

på over- mæssig på over- mæssig

tagel- værdi tagel- værdi

sestids- før over- sestids- før over-

punkt tagelse punkt tagelse

Anlægsaktiver 0,5 0,4 54,3 36,1

Omsætningsaktiver 4,0 4,0 56,7 57,6

Langfristede forpligtelser -0,3 -0,3 -35,6 -32,5

Kortfristede forpligtelser -3,2 -3,2 -19,8 -17,0

Erhvervede nettoaktiver 1,0 0,9 55,6 44,2

Immaterielle anlægsaktiver 1,6 0,0 0,4 0,0

Anskaffelsessum 2,6 56,0

Heraf likvide

beholdninger (nettogæld) 0,1 0,9

Likviditetseffekt, netto 2,7 56,9


28 Køb af dattervirksomheder – fortsat

Solar Polska Sp. z o.o. overtog pr. 6/10 2008 100% af aktiekapitalen og

stemmerettighederne i det polske selskab Eltomont Sp. z o.o. Prisen for

ovetagelse af 100% af aktierne udgjorde € 2.6 mio. Enterprise value udgjorde

€ 2.8 mio. ved normaliseret arbejdskapital. Det tilkøbte selskab

indgår i Solars regnskab med omsætning € 2,4 mio. og EBITA € 0,1 mio.

Såfremt selskabet havde været ejet hele regn skabsåret, ville selskabet

indgå i Solars regnskab med omsætning € 8,2 mio. og EBITA € 0,3 mio.

Solar Nederland B.V. overtog pr. 15/10 2008 100% af aktiekapitalen og

stemmerettighederne i det hollandske selskab Vegro B.V. Prisen for overtagelse

af 100% af aktierne udgjorde € 56.0 mio. Enterprise value udgjorde

€ 93.0 mio. ved normaliseret arbejdskapital. Det tilkøbte selskabs indgår i

Solars regnskab med omsætning € 53,1 mio. og EBITA € 2,8 mio. Såfremt

selskabet havde været ejet hele regnskabsåret, ville selskabet indgå i

Solars regnskab med omsætning € 224,3 mio. og normaliseret EBITA korrigeret

for salgsomkostninger € 8,1 mio.

2007

Alvesta V.V.S - Material AB

Dags- Regn-

værdiskabs- på over- mæssig

tagel- værdi

sestids- før over-

punkt tagelse

Anlægsaktiver 7,6 4,2

Omsætningsaktiver 20,7 20,7

Langfristede forpligtelser -8,3 -6,6

Kortfristede forpligtelser -7,7 -7,7

Erhvervede nettoaktiver 12,3 10,6

Immaterielle anlægsaktiver 34,1 0,0

Anskaffelsessum 46,4

Heraf likvide beholdninger (nettogæld) 0,0

Likviditetseffekt, netto 46,4

Solar Sverige AB overtog pr. 1. maj 2007 100% af aktiekapitalen og

stemmerettighederne i det svenske selskab Alvesta V.V.S.-Material AB.

Omsætningen fra den tilkøbte virksomhed udgjorde i 2007 € 52.2 mio.

29 Eventualforpligtelser

Koncern Moderselskab

€ mio. 2008 2007 2008 2007

Kontraktlige forpligtelser

Indgåede kontraktlige forpligtelser på byggerier ud over det, som er

indregnet i balancen:

I alt 2,7 4,3 2,7 0,6

Operationelle leasing- og huslejeforpligtelser

Uopsigelige minimumsleasingydelser skal betales indenfor følgende

perioder fra balancedagen:

< 1år 3,5 2,1 0,8 0,4

>1 år < 5 år 4,3 3,3 1,4 0,7

> 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 7,8 5,4 2,2 1,1

Resultatført operationelle leasingydelser udgør:

I alt 3,6 2,3 0,6 0,4

Firmabiler og kontorinventar lejes på operationelle leasingkontrakter.

Leasingperioden er typisk en periode på:

Antal år 3-6 3-6 3-6 3-6

Huslejeforpligtelser med uopsigelighedsperiode på op til 6 år:

I alt 36,7 24,8 1,7 2,1

Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankengagementer er der stillet sikkerhed i aktiver til en

regnskabsmæssig værdi på:

I alt 217,1 146,4 31,4 0,0

Pantsætninger og garantier

Til sikkerhed for dattervirksomheders bankengagementer er der afgivet garantier

på:

I alt - - 94,3 110,3

Til sikkerhed for dattervirksomheders gældsforpligtelser er der afgivet garantier

på:

I alt - - 35,4 35,8

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

/63


noter

30 Nærstående parter

/64

Koncernen og moderselskabet

Solar A/S er underlagt bestemmende indflydelse af Fonden af 20. December

(registreret som erhvervsdrivende fond i Danmark), som ejer 17,0% af

aktierne og besidder 59,9% af stemmerne. De resterende aktier er ejet af

en bredt sammensat aktionærkreds.

Som andre nærtstående parter anses selskabets bestyrelse og direktion.

Der har i regnskabsåret ikke været andre transaktioner med medlemmer af

bestyrelse og direktion, end hvad der fremgår af note 6.

Moderselskab

€ mio. 2008 2007

Moderselskabet har haft følgende væsentlige transaktioner med nærtstående

parter:

Salg af ydelser til tilknyttede selskaber 6,2 4,9

Salg af varer til tilknyttede selskaber 9,3 9,7

Solar A/S Årsrapport 2008 / Regnskab

31 Nye regnskabsstandarder

Der er udstedt følgende standarder og ændringer til eksisterende standarder

og fortolkninger med ikrafttrædelse for regnskabsåret 2009 eller senere

som koncernen ikke har implementeret:

Godkendt af EU

• Ændring til IAS 1 om præsentation af årsrapporten vedrørende bl.a. krav

om præsentation af en totalindkomstopgørelse

• Ændring til IAS 23 om kapitalisering af låneomkostninger, hvorefter låneomkostninger

skal indregnes i kostprisen på egenproducerede aktiver

med lang produktionstid

• Ændring af IFRS 2 vedr. aktiebaseret aflønning vedrørende sondringen

mellem optjeningsbetingelser og restriktioner og regnskabsmæssig behandling

af annulleringer

Ikke godkendt af EU

• Ændring af IFRS 3 og IAS 27 om virksomhedssammenslutninger og

koncernregnskaber. Ændringen medfører bl.a., at transaktionsomkostninger

skal omkostningsføres, mulighed for indregning af fuld goodwill

ved delvise overtagelser og behandling af køb og salg af minoritetsinteresser

som egenkapitaltransaktioner

• Ændring til IAS 39 med præcisering af, at det ikke er muligt at lade tidsværdien

af en option afspejle den afdækkede risiko, og at det kun er

muligt at afdække inflationselementet i en finansiel post i det omfang,

det er kontraktligt fastlagt.

• IFRIC 15 om klassifikation og regnskabsmæssig behandling af aftaler

om opførelse af fast ejendom

• IFRIC 16 om valutakursafdækning af nettoinvesteringer i udenlandske

enheder

Ovenstående standarder, der træder i kraft for regnskabsåret 2009 eller

senere, forventes at have en begrænset effekt på årsrapporten for 2009.


ledelsens påtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt

årsrapporten for 2008 for Solar A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser

den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at

Kolding, den 12. marts 2009

I direktionen

Flemming H. Tomdrup

CEO

I bestyrelsen

årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver, finansielle stilling, pengestrømme

samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken delse.

Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft

(formand) (næstformand)

Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk

Preben Jessen Aase Kofoed Carsten H. Ørssleff

Solar A/S Årsrapport 2008 / Ledelsens påtegning

/65


Revisors påtegning

Til aktionærerne i Solar A/S

Vi har revideret årsrapporten for Solar A/S for regnskabsåret

2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, finansielle

mål, hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for

såvel koncernen som for moderselskabet. Årsrapporten aflægges

efter International Financial Reporting Standards som

godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til

årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Revisionen har ikke omfattet afsnittet kvartalstal for koncernen.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som godkendt af

EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for

børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning,

implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er

relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver

et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om

fejl informa tionen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og

anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse

af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten

på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i

overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse

standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger

og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af

sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

/66 Solar A/S Årsrapport 2008 / Revisors påtegning

Kolding, den 12. marts 2009

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for

de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte

handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigel ser eller fejl. Ved

denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der

er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en

årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte

regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering

af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede

af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af

koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 2008 i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede

selskaber.

Lars Almskou Ohmeyer Flemming Petersen

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor


ADRESSER

Solar A/S

Haderslevvej 25

DK - 6000 Kolding

Tlf. : +45 76 30 42 00

www.solar.eu

Solar Danmark A/S

Industrivej Vest 43

DK - 6600 Vejen

Tlf. : +45 76 96 12 00

www.solar.dk

Solar Sverige AB

Box 311

Gullbergs Strandgatan 34

SE - 401 25 Göteborg

Tlf. : +46 31 382 5000

www.solar.se

Solar Norge AS

Valhallavegen 8

NO - 2050 Jessheim

Tlf. : +47 63 94 64 00

www.solarnorge.no

Solar Nederland B.V.

Effect 5

NL - 6921 RG Duiven

Tlf. : +31 26 365 29 11

www.solarnederland.nl

Vegro B.V.

Korte Vondelstraat 2-10

NL - 1811 AE Alkmaar

Tlf.: +31 72 519 26 26

www.vegro.nl

Solar Deutschland GmbH

Leineweberring 15

DE - 21493 Elmenhorst

Tlf. : +49 51 89 94 510

www.solar-elektro.de

Solar Polska Sp. z o.o.

ul. Rokicinska 162

PL - 92-412 Lódz

Tlf. : +48 42 677 58 00

www.solar.pl

Eltomont Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 81A

PL - 44-207 Rybnik

Tlf.: +48 32 739 18 68

www.eltomont.pl

Solar Suomi Oy

Sierakiventie 8-10

FI - 02780 Espoo

Tlf. : +358 10 2141 200

www.solarsuomi.fi

P/F Solar Føroyar

Brekkutún 2, Hoyvik

P.O. Box 105

FO - 110 Tórshavn

Tlf. : +298 35 79 33

Aurora Group Danmark A/S

Lyskær 7

DK - 2730 Herlev

Tlf. : +45 44 85 82 00

www.auroragroup.eu

Aurora Group Norge AS

Bromstadveien 57

NO - 7047 Trondheim

Tlf. : +47 73 82 94 30

www.auroragroup.eu

Aurora Group Sverige AB

Risneleden 67

Box 703

SE - 174 27 Sundbyberg

Tlf. : +46 8 564 90 850

www.auroragroup.eu

Aurora Group Finland Oy

Toiviontie 1

FI - 33920 Pirkkala

Tlf. : +358 (0) 20 7438060

www.auroragroup.eu

Solar A/S Årsrapport 2008 / Adresser


KVARTALSTAL

Koncernen

Hovedtal for resultat (€ mio.)

Q1 Q2 Q3 Q4

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Omsætning 360,8 319,4 377,5 333,6 349,4 335,9 412,6 378,3

Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 14,9 15,9 18,4 20,7 16,4 23,2

Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 13,2 14,4 16,7 19,0 14,8 21,5

Finansielle poster, netto -1,8 -0,5 -1,7 -1,4 -2,4 -1,3 -7,0 -2,4

Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 11,5 13,0 14,3 17,7 7,8 19,1

Kvartalets resultat 8,3 11,1 8,2 9,6 10,0 12,7 4,5 14,1

Resultat i € pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 1,20 1,38 1,48 1,82 0,67 2,03

Resultat i € pr. udestående aktie

ekskl. amortisering 1,44 1,77 1,45 1,59 1,73 2,07 0,91 2,27

Hovedtal for balance (€ mio.)

Aktiver i alt 562,2 483,7 573,6 564,5 564,1 580,5 604,1 542,8

Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 3,0 5,2 3,0 4,4 0,4 0,4 4,8 3,8

Udestående aktiekapital 92,4 93,5 91,1 93,6 90,0 93,4 90,1 93,3

Egenkapital 231,9 206,9 219,5 202,7 221,2 216,8 205,0 229,0

Rentebærende forpligtelser 150,1 124,8 170,0 196,0 161,6 184,7 232,3 151,7

Hovedtal for pengestrømme (€ mio.)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 11,3 14,8 1,0 -8,4 19,1 13,1 12,9 35,1

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0 -5,2 -3,0 -50,8 -0,6 0,5 -68,1 -3,8

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6 -1,7 -23,2 34,9 -9,0 -2,4 50,6 -5,3

Nøgletal (pct., hvis andet ikke er anført)

Omsætningsvækst 13,0 25,8 13,2 29,7 4,0 31,2 9,1 23,1

Organisk vækst 6,7 18,1 10,4 17,9 4,7 16,3 -1,3 10,2

Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4,2 5,5 3,9 4,8 5,3 6,2 4,0 6,1

Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 3,8 5,1 3,5 4,3 4,8 5,7 3,6 5,7

Resultatgrad 2,3 3,5 2,2 2,9 2,9 3,8 1,1 3,7

Egenkapitalforrentning (ROE) 14,4 22,0 14,5 18,8 18,2 24,2 8,4 25,3

Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 17,4 24,4 17,5 21,7 21,2 27,5 11,5 28,4

Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,7 13,7 9,3 10,3 11,8 13,2 7,4 16,1

Afkast af investeret kapital (ROIC)

ekskl. amortisering 11,5 15,2 11,0 11,8 13,6 14,8 9,3 17,8

Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 9,1 11,3 8,5 14,0 6,4 9,3 6,1 7,2

Egenkapitalandel (soliditet) 41,2 42,8 38,3 35,3 39,2 37,3 33,9 42,2

Indre værdi i € pr. udestående aktie 33,6 29,7 32,3 29,1 32,9 31,1 30,5 32,9

Børskurs i € 59,7 97,2 49,8 100,3 46,4 85,1 25,6 74,3

Børskurs/indre værdi 1,77 3,27 1,54 3,44 1,41 2,73 0,84 2,26

Børskurs i DKK 445 725 372 746 346 634 191 554

Medarbejdere

Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) 2.786 2.515 2.861 2.646 2.942 2.712 3.461 2.764

Solar A/S Årsrapport 2008 / Kvartalstal


Denne årsrapport er udgivet af:

Solar A/S, Haderslevvej 25, DK - 6000 Kolding

CVR-nr. 15 90 84 16

Copyright: Solar, marts 2009

Design og layout: Bysted A/S

Tekst: Solar A/S

Foto: Scanpix

Tryk: Arco Grafisk


Solar A/S

Haderslevvej 25

DK - 6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 42 00

CVR-nr.: 15908416

www.solar.eu

More magazines by this user
Similar magazines