Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

. Perspektivering

Kulturmiljøet ved Vrejlev Kloster og Vrejlev kirke er

delvis bevaret. Vrejlev Kloster og Vrejlev Kirke er hver

for sig repræsentative som type - dels som hovedgård,

dels som folkekirke/kirkemiljø. Der er her tale om to

modpoler, indtil videre i bogstavelig forstand, på hver

sin side af vejen: Den gejstlige i form af kirken nord for

vejen og den verdslige hovedgård syd for vejen over

den tidligere klostergård.

Netop vejen mellem kirken og nonnefløjen hen over

den tidligere klostergård udgør et uheldigt tiltag, der

deler området. Det kunne relativt enkelt rettes op.

En virkning i positiv retning vil være en retablering

af klostergården. Der har tidligere i forbindelse med

vejomlægningen nord om kirken været planer fremme

om anlæg af en pikstensbelagt plads, som i sin udformning

og bearbejdning skulle fortælle, hvor de tidligere

klosterbygninger og klostergården mellem kirken og

hovedgården har ligget. Pladsen kunne tjene som

kirkens p-plads. En enkelt og visuel virkningsfuld måde

at fortælle stedets historie på.

Oplevelsesværdien omkring Vrejlev Kloster kunne

måske umiddelbart synes beskeden, men kun fantasien

sætter grænser. I den kommende planlægning bør

det overvejes at sikre indblik til stedet og landskabet

omkring såvel Vrejlev Kirke og Vrejlev Kloster som de

forskellige mindre bygninger i nærområdet med en

historie forbundet med kirke og herregård. Landsbyen

Poulstrup nær klostret kan tilføres yderligere værdi ved

Den folkelige myte om Børglum-biskopperne, her i Løkkenmaleren Erik Larsens fortolkning

Vrejlev Kloster set fra nordøst Vrejlev Kloster Kirke set fra syd

et positivt samspil med klostret f.eks. med fortællingen

om byens sammenhæng med klostret i middelalderen

(håndværkere og arbejdskraft til klostret). Her kunne

også Poulstrups kulturhistorie og udvikling siden middelalderen

være et tema.

Karakteristisk er kirken i sig selv. Den høje, slanke og

set fra øst eller vest ”skæve” bygning virker på en måde

imponerende og samtidig som stærkt hjemmehørende

på stedet. Set i tåge opleves stemningen på stedet som

om det stadigvæk er et fungerende kloster. Tiden siden

reformationen har stået stille. Og dog så brydes stemningen

i tågen af bilerne på omfartsvejen og motorsaven

i skoven.

Kulturen mellem kyst og land

En af de forestående udfordringer er at løfte de ledigblevne

bygningsarealer i selve herregårdsanlægget ind

i en ny fremtidig anvendelse. Der bør fremtidigt undgås

bygninger i nutidens byggestil tæt på hoved- og nonnefløj.

En udfordring er at se på fredningsforholdene

og de beskyttelsesinteresser, de dækker. Ligeledes bestemmelserne

om stedets anvendelse til landbrug, som

måske kan være begrænsende i forhold til en anvendelse,

der kunne sikre bygningerne og deres vedligeholdelsesstand.

Er de forskellige bestemmelser tilstrækkelige

i en moderne kontekst og kan de understøtte, at

bygningernes anvendelse løftes ind i en ny fremtid? Det

kunne være til formål som tegnestue, kreative værksteder

og boliger.