Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

KIRKER BYGGET I MIDDELALDEREN

.1 Stilarter og stilperioder

Den første danske kirke bygges i Hedeby omkring år

850, men der er fra udgravninger rundt om i Danmark

kendskab til kristne begravelser allerede o. 700-800.

Der kan ikke fastsættes nøjagtige perioder for stilarter

inden for kirkebyggeri, da de forskellige stilarter

overlapper hinanden og deres udbredelse varierer i de

enkelte lande og landsdele. De nedenfor angivne årstal

kan derfor ikke tages som absolutte tidsgrænser men er

de perioder, der anvendes i denne tekst. De kirker, der

beskrives nærmere neden for, er bygget i middelalderen

romansk og gotisk stil.

Frem til ca. 1000 blev kirkerne bygget i træ med en levetid

på 70-80 år. Arkæologiske udgravninger i bl.a. Jelling

har vist spor efter flere kirkebygninger på samme

sted. I løbet af 1100-tallet medfører bl.a. indførelsen af

kirkeskat (tiende) det nødvendige økonomiske grundlag

til at de tidligste trækirker får tilbygninger af sten.

Den tidligste byggestil er romansk (år 1050-1200), hvor

kirkerne bygges uden tårn, lofterne er flade og de små

vinduer er rundbuede. Kirkens døre, hvor syddøren

er mændenes indgang, og norddøren kvindernes, er

gerne rigt udsmykket med symboler og motiver.

Ofte desuden med søjler og et tympanon (en overligger).

Tympanon-udsmykningen kan typisk være et stenrelieft

med et Kristussymbol, løver eller fabeldyr, eller et

symbol den helgen, kirken er indviet til. Den engelske

indflydelse i forbindelse med kristendommens indførelse

i Danmark var stor, hvilket også ses i byggestil og

arkitektur for de tidligste kirker.

I den senromanske periode 1200-1275 fastholdes karaktertrækkene

fra den romanske periode, dog bygges

våbenhuse og nye kirker bygges med hvælv. Det er

også i denne periode, at tegl vinder indpas som bygge-

materiale. Det er de nye, reformerte munkeordener, der

medbringer viden om fremstilling af tegl til Danmark.

Efter ca. 1250 bliver den gotiske stil fremherskende.

Den gotiske stilperiode omfatter årene 1250-1550 i

Hjørring Kommune

I Stygge Krumpens fodspor

Danmark. Her bygges tårne på kirkerne, der indlægges

(bygges inden i) spidse hvælv, og vinduerne bliver både

større og får spidse buer.

More magazines by this user
Similar magazines