Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

. Beskrivelse af udvalgte middelalderkirker

Hovedparten af kirkerne i Hjørring Kommune er bygget

i middelalderen. Nedenfor er udvalgte kirker beskrevet

i forhold til deres bygningshistorie og samspil til de

nærmeste omgivelser. Kirkerne er grupperet efter byggestilsperiode,

hhv. romansk, senromansk og sengotisk.

Romansk stilperiode (10 0-1 00)

Harritslev Kirke

Harritslev Kirke er en typisk Vendsyssel kirke, som

består af romansk kor og skib. Den romanske bygning

er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Begge

dørene, som indvendig har rundbue, er i behold, dog

er den mod nord tilmuret. Den runde korbue med skråkantsokkel

og hulkelprofilerede kragsten er de eneste

oprindelige enkeltheder. Både kor og skib har bjælkelofter.

Vestgavlen er ommuret i 1803.

Våbenhuset mod syd er tilbygget i 1800-tallet.

Det er en hvidkalket kirke, der er opført i mursten og

tækket med tegl. Efter ombygningen fremtræder den

som et langhus, som mod vest har et tilbygget tårn

med svejfede sidetage og pyramidespir.

Sanct Olai Kirke

Sanct Olai Kirke i Hjørring er den ældste middelaldekirke

i Hjørring og den er viet til Hellig Olav7 . Der er to

beretninger om byggeriet af kirken. I Resens Atlas fortælles,

at kirken er bygget af Olavs halvbroder Harald.

Magister Alb. Thura henfører til, at kirken er bygget i år

1038 af Magnus Olavsøn, samt at dens store jordbesiddelser

i middelalderen og disses beliggenhed nord for

kirken tyder på, at den har været byens hovedkirke.

Desuden at dens lokalisering inden for Hjørrings gamle

bykerne på en bakke, der falder stejlt mod syd og vest,

tyder på, at kirken har overtaget et hedensk kultsteds

rolle8 .

7. Da kong Olav først er død i 0 0, kan de trækirker, der er fundet

spor af, ikke have været indviet til ham.

8. Der er eksempler herpå fra adskillige lokaliseringer af kirker.

Harritslev Kirke

Kirken består af romansk kor og skib samt mod syd

et gotisk våbenhus. Den romanske bygning er opført

af granitkvadre på høj, profileret sokkel, hulkant over

rundstav. Krumhugne kvadre i korets østmur viser, at

den tidligere har haft apsis. Fundamentet til apsis er

påvist ved en udgravning i 1949.

I gotisk tid ombygges korbuen med munkesten, der

samtidig bliver spidsbuet. Koret skulle formentlig have

været overhvælvet, men det bliver kun ved ansatserne.

Skibets vestmur, hvis spids er af tegl med meget

utydelige spor af blændinger, støttes af en svær pille.

Våbenhuset er sikker gotisk i sin kerne men uden de

karakteristiske enkeltheder. Døren til våbenhuset er i

1959 ommuret i gotiske former.

Sanct Olai Kirke

Hjørring Kommune

I Stygge Krumpens fodspor

Ved en udgravning af kirkegulvet i 1966 er der opdaget

gulve i 2 niveauer under den nuværende kirke. Samtidig

bliver der konstateret trækulspartikler, som tolkes

som levn fra nedbrændte bygninger. Hvis den nuværende

kirke er bygget omkring 1040, kan den ældste

kirke meget vel stamme fra 900-920.

Kirken ligger i dag omgivet af Hjørring by i et velafgrænset

kirkegårdsanlæg. Syd for kirken er der en åben

torve-/parkeringsplads, der er medvirkende til kirkens

relativt frie placering i omgivelserne. Kirken opleves

derfor som et markant element i bybilledet i de nære

omgivelser.

Vrå Kirke

Vrå Kirke er kendt for kalkmalerier af stor kunst- og kulturhistorisk

betydning. Kirken er med romansk kor og

skib, som er opført af granitkvadre over en hulkantsokkel.

Den retkantede norddør er bevaret i brug, mens

syddøren er forsvundet ved omsætning af murværket.

Et enkelt romansk rundbuevindue ses tilmuret; og i en

meget stor kvader på skibets nordside ses et stenhuggerfelt:

En fordybet trekant. Bortset fra enkelte overliggere

er de oprindelige enkeltheder forsvundet.

Vrå Kirke

More magazines by this user
Similar magazines