Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

Vrejlev Kloster

Det foreslås at der tages udgangspunkt i det foreslåede

kulturmiljø udlagt af Nordjyllands Amt (område 30).

I de bygningsnære omgivelser kunne formidlingen af

de gamle (ikke eksisterende) bygningers historie og

bygningsmæssige sammenhænge ske f.eks. ved en

simpel markering i terrænet samt opstilling af informationstavler.

Herved kunne de gamle strukturer opleves.

Det er væsentligt for oplevelsen af klosteret, at området

opleves i sin helhed. I dag gennemskæres området af

en vej, der deler området og forringer oplevelsen af stedets

helhed. Vejens forløb kan derfor indgå i fremtidig

planlægning og om muligt flyttes uden for området.

Kirkerne

Mange kirker fra middelalderen er omfattet af initiativer

som f.eks. provst Exner-fredninger. Ved en gennemgang

af kirkerne og deres omgivelser kan der dog være

grundlag for en kulturmiljøafgrænsning, som er anderledes

end afgrænsningen af de frivillige fredninger og

indkigslinierne. Enten fordi der er bygninger, som har

en klar reference til kirkerne som f.eks. missionshuse,

eller fordi der er elementer i landskabet som kirkelade,

kirkesti osv.

Kirkerne er som landskabselementer vigtige. Indsigten

til kirkerne er vigtige at bevare, ligesom det er en kvalitet

at gøre kirkerne mere tilgængelige.

Øvrige emner

Et emne der kan arbejdes videre med er en gennemgang

af bygningernes bevaringstilstand og anbefalinger

til vedligeholdelse.

På sammen måde bør udstillingerne og formidlingen,

der sker fra klostrene, i højere grad løftes og tilbydes

yderligere fagligt indhold.

Stiforbindelser etableret som ”spor i landskabet” kan

udbygges og der kan i højere grad knyttes interessante

middelalder spor til stiforløbet. De kan f.eks. udgå fra

Børglum for at give klostret ekstra vægt i formidlingen.

Den uendelige sti rummer ligeledes et potentiale for

øget formidling af middelalderens spor i egnen.

Koblingen af flere elementer fra middelalderen, f.eks.

Børglum og Vrejlev klostre, de tidligere hovedgårde

under klostrene, voldsteder, middelalder kirker og

helligkilder giver tilsammen mulighed for en samlet

formidling af middelalderen som en stærk periode i

Vendsyssel. Pilgrimsruter kunne blive et nyt tilbud, hvor

kirke-, kunst- og landskabshistorie kunne formidles

gennem f.eks. fortællinger, kalkmalerier og ved at følge

gamle spor i landskabet.

I Stygge Krumpens fodspor

Fest-/picnicområde ved Børglum Kloster

Hjørring Kommune 9

More magazines by this user
Similar magazines