Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

kamme er opsat efter en brand i 1793. I 1855 bliver der

på nordsiden over for Sct. Annæ kapel tilføjet et nordkapel;

og i 1867 indsættes der i hele kirken rundbuede

støbejernsvinder. I 1908 flyttes hovedindgangen fra

Sct. Annæ kapel til tårnet, hvor der mod vest indsættes

en spidsbuet portal.

Den treskibede nordfløj fra 1924-26, som nu er hovedskibet,

bliver bygget samtidig med et våbenhus

nordligt på østsiden. Fløjen bliver placeret, hvor den

oprindelige korsarm ligger. Efter flytning af alteret

til Sct. Annæ kapel kommer det gamle kirkeskib til at

fungere som korsarme. Den herved fremkomne korsskæring

forhøjes og får nyt hvælv. Samtidig fornys flere

af de gamle hvælv.

Denne kirke er viet til Sanct Catharina af Alexandria,

ombygget og udvidet adskillige gange.

Em Kirke har romansk kor og skib. Der er tilføjet et

sengotisk tårn mod vest. Den romanske bygning er

opført af granitkvadre på profileret sokkel, der dog

alene er synlig på nordsiden af kor og skib. Murværket

er i sengotisk tid i vid udstrækning omsat med iblanding

af munkesten. Denne ombygning skyldes muligvis

en brand, hvilket det forhold, at adskillige kvadre er

skørnet af ild, tyder på.

8

I den tilmurede norddør er karmen af muret tegl; og i

tilmuringen er der indsat en romansk vinduesoverligger.

I skibets nordside sidder der et gotisk spidsvindue.

Tilsvarende gælder for korbuen, der også er ommuret

med anvendelse af teglsten. Kor og skib har bjælkelofter.

Det sengotiske vesttårn er i sin kerne opført af

munkesten – dog ses kun den skalmur, der bliver muret

i 1868. Dets underrum fungerer som våbenhus og står

ved en dør i forbindelse med skibet.

Furreby Kirke er en ensom forblæst kirke i det åbne

klitlandskab. Der bygget i romansk stil, hvilket ses af kor

og skib. Kirken er i 1937 forlænget mod vest.

Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en

profileret sokkel. Betydelige dele af murværket har i

tidens løb måttet sættes om. Det tydeligst i korgavlen.

Et nordvindue i skibet er tilmuret; og de to oprindelige

døre spores kun svagt. I det indre, der har bjælkelofter,

står den noget uregelmæssige, runde korbue med

grove, skråkantprofilerede kragsten.

Vestforlængelsen er bygget af gule mursten og af

kvadre, der er genanvendt. Denne bygning har fladbuet,

falset vindue mod vest og døre i nord og syd. Det er

dog kun den mod syd, som fører ind til forhallen. Den

mod nord fører ind til et depot.

Em Kirke Furreby Kirke Horne Kirke

Kulturen mellem kyst og land

Horne Kirke er oprindeligt opført i romansk stil, hvilket

ses af kor og skib. Den romanske bygning er opført af

granitkvadre på hulkantsokkel. Syddøren er tilmuret,

mens den rundbuede norddør, der har profilerede

kragsten, stadig er i brug. Korets rundbuede østvindue

med monolitoverligger ses tilmuret. Nogle vinduesmonolitter

er i ny tid genindsat; og andre er indmuret

i våbenhuset. I kirkens indre er korbuen bevaret med

rundstavprofilerede kragsten. Skibet har bræddeloft.

I sengotisk tid er bygget et våbenhus mod nord. En

væsentlig del af det er opført i granitkvadre. I 1776

nedbrydes et sengotisk tårn; og i dag er kun fundamentet

bevaret. Det ses placeret oven i en stensat stenaldergrav,

der som sekundær begravelse også rummer

en bronzealdergrav. Det er påvist ved en arkæologisk

udgravning i 1948. Da tårnet fjernes, opmures en ny

kamtakket gavl med initialer for Chr. Fr. Rantzau, greve

til Asdal. Senest er i 1960 tilkommet et tårn mod vest.

Hæstrup Kirke er i 1487 af et sognevidne bevidnet opført

af Vrejlev Kloster sammen med landsbyen Hæstrup.

I 1489 har biskop Niels Stygge Rosenkrantz bekræftet,

at Vrejlev Kloster ejer kirken. Kor og skib er opført i

senromansk tid med en sengotisk forlængelse mod

vest. Den oprindelige bygning har en normal romansk

More magazines by this user
Similar magazines