Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

Poul Helgesen siger om Niels Stygge Rosenkrantz’s

død i 1533 således: ”Han var i sit liv og gerning

mere optaget af verden end af Gud”.

.1 Bispesædet i Børglum

I samarbejde med ærkebiskoppen af Hamburg-Bremen,

Adelbert, oprettede den danske konge Svend Estridsen

tre nye stifter i Nørrejylland omkring 1060: Århus,

Viborg og Børglum. Det nye Vendsyssel stift kom til at

omfatte Vendsyssel, Thy syssel med Hanherred, samt

Mors som egentlig var en del af Salling syssel. En del

kilder placerer det nordenfjordske bispesæde andre

steder end i Børglum de første ca. 70 år, men i den så-

Biskoppens embede eller myndighed var i kirkelig

henseende tredelt:

Potestas ordinis. Eneste med retten til at foretage

alle syv helligesakramenter: gudstjenester, sakramenteuddeling,

præstevielser osv. samt eneste

med ret til indvielse af kirker og kirkegårde, altre,

inventar, klokker, salve og olie.

Potestas magisterii. Apostlenes Lære, dvs. undervise,

missionere, afgøre trosspørgsmål, være læreanstalt.

Potestas iurisdictionis. Forvaltningen af den kirkelige

ret (kanoniske ret jf. romerretten).

Inden for hvert stift havde den enkelte bisp (biskop)

således fuldkommen myndighed i alle kirkelige

anliggender. Når han først var valgt, kunne han

ansætte og afskedige præster, dømme i moralske

anliggender og tilrettelægge stiftets økonomi. I

mange perioder af historien er kirkens gods betragtet

som len, dvs. at bisperne agerer på samme

måde som de af kongen udnævnte lensmænd.

Talrige eksempler vidner om, at de optræder med

militært opbud ganske på linie med verdslige

stormænd .

kaldte Florensliste, som er en liste, der findes i Firenze,

over alle stifter i de vestlige kirkeprovinser, nævnes

Børglum bispesæde. Florenslisten blev færdiggjort

og nedskrevet 1122, men den del der omhandler de

nordiske stifter menes at være lavet før 1104, derfor

det være en rimelig antagelse, at det nordenfjordske

bispesæde blev oprettet i Børglum 1060.

I det område, hvor bispegården med tilhørende stiftsadministration

har ligget, er der kun bevaret et enkelt

synligt minde om den omfattende bebyggelse, der

var her på marken i Børglums storhedstid. Det er en

stor granitsten, der på smukkeste vis har fået lov til at

overleve. Efter en lokal overlevering skal stenen have

stået på gårdspladsen til en af de store gårde, der lå ved

bispegården.

. Bisperne på Børglum

I det middelalderlige Børglum var det bispernes opgave

at sørge for, at stiftets økonomiske grundlag var i

orden, hvorimod det var klostrets kannikker, der stod

for at praktisere kristendommens forkyndelse og for

driften af hospitaler, skole og fattigvæsen. Rollen som

økonomiansvarlige har medvirket til den opfattelse, at

størstedelen af børglumbisperne var skrupelløse og

hårdhændede pengepugere. Men i virkeligheden var

de fleste af dem embedsmænd, der hverken var værre

eller bedre end landets øvrige biskopper eller for den

sags skyld adelsmændene på den tid.

Flere af børglumbisperne har i perioder opholdt sig på

nogle af de store gårde, som f.eks. Sejlstrup slot, Voergård

og Sæbygård, der hørte under bispesædet, og

det kan skyldes, at der måske ikke har været den store

luksuriøse bispegård ved Børglum i senmiddelalderen.

Ud af den lange bisperække er der specielt fire, der,

mere eller mindre fortjent, har medvirket til at tegne et

meget dramatisk billede af børglumbisperne, og det er

Oluf Glob, Tyge Klerk, Niels Stygge Rosenkrantz og ikke

mindst Stygge Krumpen. I det følgende ser vi nærmere

på de to sidste i rækken.

Kulturen mellem kyst og land

Niels Stygge Rosenkrantz 1 8 -1 19

Niels blev allerede som 23-årig valgt til abbed på Børglum

Kloster, og 8 år efter udnævner domkapitlet ham til

biskop. Han må have været en begavelse ud over det almindelige

med den lynkarriere, han skabte sig, og han

har formodentlig været både en dygtig klosterleder

og biskop. Men takket være Poul Helgesen, den noget

rabiate prædikant, bliver Niels ofte fremstillet som en

Biskop Niels Stygge Rosenkratzs gravsten er nu indmuret i

kirkens nordvæg. Den latinske rimede indskrift lyder i oversættelse:

”Her ligge under stene Niels Stygges gamle bene, dem

Christus fred forlene”

More magazines by this user
Similar magazines