Kommunikativ adfærd på internettet - Julies grafiske portfolio

julievn.dk

Kommunikativ adfærd på internettet - Julies grafiske portfolio

Bacheloropgave i Sprog og International Virksomhedskommunikation AAU maj 2008

Julie Vestergaard Nissen (fransk, kommunikation/it) - 070985

____________________________________________________________________________________________

ternaliseringsteori, der betragter forholdet mellem individ og samfund som værende gensidigt

konstrueret og konstruerende. Det betyder, at mennesket er med til at forme samfundets instituti-

oner, der efterfølgende vil virke tilbage mennesket. (Jacobsen 2001:122) Projektet læner sig

op ad denne socialkonstruktivistiske tilgang, set i lyset af at forholdet mellem web 2.0 og bruger-

en kan betragtes som værende gensidigt konstrueret og konstruerende. Et vigtigt udgangspunkt

for at undersøge hvordan og hvorfor brugere konstruerer en personprofil Myspace, er at være

klar over den cirkelbevægelse, at brugeren er med til at forme Myspace, samtidig med at Myspa-

ce er med til at forme brugeren. Goffmans begreb ’indtryksstyring’ er ligeledes med til at fast-

sætte projektets socialkonstruktivistiske position, idet individet ifølge denne overbevisning ikke

er fuldstændigt determineret men kan handle frit via indtryksstyring.

1.4 Etiske overvejelser

Forud for og i selve indsamlingen af den kvalitative empiri har jeg gjort mig nogle etiske over-

vejelser om, hvorvidt undersøgelsens resultater efterfølgende bør gøres offentligt tilgængelige.

Jeg er bevidst om, at jeg træder ind i andre menneskers livsverden, dvs. den måde de lever deres

liv , og at resultatet af min undersøgelse både kan krænke og forstyrre de udvalgte profilejeres

livsverden. Jeg har dog vurderet, at idet disse personer selv har gjort deres personlige oplysning-

er frit tilgængelige online, indvilliger de i, at disse oplysninger må bruges af andre personer. En

profilejer må derfor også være bevidst om, at der kan forekomme både negative og positive rea-

ktioner deres selvfremstilling fra andre. Hermed mener jeg, at det er etisk forsvarligt at of-

fentliggøre resultatet af denne undersøgelse.

1.5 Afgrænsning

Jeg har valgt at afgrænse mit fokusområde til kun ét socialt netværk, Myspace, da dette vil mu-

liggøre en dybdegående analyse. Empirien vil bestå af 4 udvalgte personprofiler fra dette net-

værk. Ved ’kun’ at inddrage 4 personprofiler kan projektet gå i dybden med analysen af de in-

formationer, profilejerne giver om sig selv. Personprofilerne inddrages som eksempler , hvor-

dan og hvorfor nogle brugere konstruerer en personprofil Myspace, hvilket vil sige, at hen-

sigten ikke er at generalisere noget ud fra disse. Personprofilerne er udvalgte baggrund af føl-

gende kriterier:

1. Alle personer har udfyldt størstedelen af de prædefinerede felter

2. Alle personer har uploadet billeder

3. Alle personer har skrevet mindst én blog

4. Alle personer er mellem 15 og 28 år

5. Alle personprofiler er danske

6. De 4 udvalgte personprofiler relaterer ikke til hinanden.

5

More magazines by this user
Similar magazines