26.07.2013 Views

systemisk forum - STOK – Dansk forening for systemisk terapi og ...

systemisk forum - STOK – Dansk forening for systemisk terapi og ...

systemisk forum - STOK – Dansk forening for systemisk terapi og ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SYSTEMISK FORUM<br />

Ole Nygård: s. 4<br />

Nyt fra bestyrelsen<br />

Referat fra s. 5<br />

general<strong>for</strong>samlingen<br />

Børn <strong>og</strong> skilsmisser -<br />

et børneperspektiv<br />

på familieom<strong>for</strong>mninger<br />

Søren Hertz: s. 10<br />

Håb, mod <strong>og</strong> uanede<br />

Fie Lønborg: s. 16<br />

Depressiv?<br />

Kværulant<strong>for</strong>rykt?<br />

eller ligefrem normal?<br />

Anette Mortensen: s. 18<br />

B<strong>og</strong>anmeldelse af<br />

Gitte Haslebo-nyhed<br />

Ole Nygård: s. 20<br />

B<strong>og</strong>anmeldelse af<br />

Michael White-nyhed<br />

2008 , 21. årgang nr. 3<br />

ISSN 1600-2954


Medlemsblad <strong>for</strong><br />

<strong>Dansk</strong> <strong><strong>for</strong>ening</strong> <strong>for</strong> Systemisk Terapi Og Konsultation<br />

Bestyrelsen<br />

Ole Nygaard, <strong>for</strong>mand 86 17 13 15 ole@wiol.dk<br />

Havgårdsvej 43, 8240 Risskov<br />

Irene Berri 48 18 43 98 ireneberri@mail.dk<br />

Kirsten Bjerregaard 40 17 85 83 k.bjerregaard@get2net.dk<br />

Susan Harnow 22 19 59 79 suharn@gladsaxe.dk<br />

Jacob Mosgaard 51 64 14 99 jacob.mosgaard@gmail.com<br />

Lisbeth Villumsen 97 76 41 74 post@livviadial<strong>og</strong>.dk<br />

Dorte Nikolaisen 86 32 62 60 dortenik@gmail.com<br />

Henvendelse til <strong><strong>for</strong>ening</strong>en<br />

Vedrørende indmeldelse <strong>og</strong> kontingent<br />

Irene Berri 48 18 43 98 ireneberri@mail.dk<br />

Vedrørende indholdet i bladet<br />

Fie Lønborg 48 24 82 40 redaktionen@danskstok.dk<br />

Vedrørende hjemmesiden<br />

Jacob Mosgaard 51 64 14 99 jacob.mosgaard@gmail.dk<br />

Vedrørende <strong><strong>for</strong>ening</strong>en i øvrigt 86 17 13 15<br />

Ole Nygaard<br />

Medlemsskab (gældende <strong>for</strong> et kalenderår).<br />

Alm. Medlemskab inkl. “Fokus på familien” kr. 550,-. Sambo 300,-. Studerende (fuldtids-) 350,-.<br />

Støttemedlemskab <strong>for</strong> institutioner inkl. ”Fokus på familien” årligt kr. 1.200,-<br />

Indbetales på Giro 4 568 826 til <strong>STOK</strong> v. Irene Berri,Søhøj 19, 4050 Skibby<br />

Medlemsskabet dækker året<br />

Kursusudvalg<br />

Giro 3 58 34 57<br />

Lokale kontaktpersoner<br />

Cathrine Dejgaard Fyn 62 23 48 45 sfacad@svendborg.dk<br />

Solvejg Rosenkilde Nielsen Bornholm 56 49 65 62 rosenkil@tiscali.dk<br />

Marion Sullmann Sydjylland 26 70 76 45 marion.sul@stofanet.dk<br />

Martin Oksbjerg Sydjylland 20 67 90 44 oksbjerg@stofanet.dk<br />

Bodil Burian Østjylland 86 27 47 23 burian@burian.eu.com<br />

Bente Jensen Nordjylland 98 38 11 14 bje-fb@aalborg.dk<br />

Mette Westergaard Midtvestjylland 97 42 90 76 mette_west@hotmail.com<br />

Sanne Ferdinandsen. Nordsjælland 23 47 17 31 Sanne@Granhojen.dk<br />

Bente Steen Sydsjælland 56 66 30 48 bentesteen@hotmail.com<br />

Judith Klitgaard Sydsjælland 55 96 94 50 judithklitgaard@yahoo.dk<br />

Systemisk Forum udgives af bestyrelsen <strong>og</strong> redigeres af bladudvalget.<br />

Sendes til alle medlemmer af <strong><strong>for</strong>ening</strong>en. Oplag 500 stk.<br />

2 Systemisk Forum 3/2008


Bladudvalget består af<br />

Svend Aage Rasmussen<br />

35 38 45 04<br />

Fie Lønborg<br />

26 70 04 24<br />

Susan Harnow<br />

22 19 59 79<br />

Mikael Brauner<br />

35 26 49 90<br />

Manuskripter sendes til<br />

e-mail:<br />

redaktionen@danskstok.dk<br />

Send materialet som en vedhæftet<br />

fil på e-mail.<br />

Artikler o.lign. skal gerne ledsages<br />

af et digitalt foto <strong>og</strong> en kort<br />

beskrivelse af <strong>for</strong>fatteren.<br />

Annoncepriser <strong>for</strong> medlemmer<br />

1 side 4.000 kr., ½ side 2.000 kr.<br />

1/4 side 1.000 kr<br />

Priser <strong>for</strong> ikke-medlemmer <strong>for</strong>handles.<br />

Hjemmesiden<br />

www.danskstok.dk<br />

webmaster<br />

Mikael Brauner<br />

E-mail:<br />

admin@danskstok.dk<br />

Forsideillustration:<br />

Bente Christensen,<br />

Billedkunstner i Risskov,<br />

tlf. 86 17 05 76.<br />

Deadlines i 2008<br />

1. marts<br />

1. juni<br />

1. september<br />

1. december<br />

Bladet udkommer 6-7 uger senere<br />

Systemisk Forum


NYT FRA<br />

BESTYRELSEN<br />

<strong>STOK</strong> <strong>–</strong><br />

ET EKSPERIMENTERENDE RUM<br />

GENNEM 20 ÅR.<br />

For mig har alle <strong>systemisk</strong>e praktikere i Danmark gennem årene gjort<br />

sit til, at mennesker med et utilfredsstillende liv kunne få samtaler til at<br />

få vendt det utilfredsstillende til det bedre <strong>–</strong> <strong>for</strong> såvel det private liv som<br />

arbejdslivet. Herved er utallige mennesker blevet tilbudt udviklende samtaler<br />

som et alternativ til medicin <strong>for</strong> ”livets besværligheder”.<br />

Denne terapeutiske <strong>og</strong> supervisionsmæssige indsats er <strong>for</strong>tsat afgørende<br />

vigtig - ikke mindst på baggrund af, at ordineringen af såvel Ritalin som<br />

antidepressiv medicin (i folkemunde kaldet ”Lykkepiller”) især i det sidste<br />

årti er steget eksplosivt <strong>–</strong> <strong>og</strong> nu bliver tilbudt til stadig yngre mennesker.<br />

Jeg har tidligere offentliggjort, at ca. 400.000 danskere er på antidepressiv<br />

medicin. Dette tal kan nu opdateres: I 2007 var antallet af danskere på<br />

antidepressiv medicin <strong>–</strong> ifølge Lægemiddelstyrelsen - 403.015 personer<br />

(en stigning på 20% på 4 år).<br />

Dette hænger ikke nødvendigvis sammen med, at flere danskeres liv er<br />

blevet invaderet af depression eller angst ifølge afdelingslæge på Rigshospitalets<br />

psykiatriske afdeling, Lars Søndergård (Jyllandsposten d.<br />

12.6.08): ”Læger <strong>og</strong> psykiatere er simpelt hen blevet bedre til at diagnosticere<br />

patienter, der har brug <strong>for</strong> antidepressiv medicin. Samtidig er<br />

medicinens bivirkninger blevet færre <strong>og</strong> mindre <strong>og</strong> der<strong>for</strong> vil man hellere<br />

udskrive en recept <strong>for</strong> meget end en <strong>for</strong> lidt!”<br />

4 Systemisk Forum 3/2008


I en provokerende <strong>for</strong>m kunne dette omskrives til et sl<strong>og</strong>an til alle danskere:<br />

Systemisk Forum<br />

”FIND DIG IKKE I LIVETS BESVÆRLIGHEDER<br />

- SNUP EN LYKKEPILLE”<br />

At ovennævnte måske ikke er så provokerende endda i virkelighedens verden kan høres fra Formanden<br />

<strong>for</strong> Psykiatrifonden <strong>og</strong> overlæge på Sankt Hans Hospital, Jes Gerlach:<br />

”Mange, der har haft en depression eller to, er begyndt at tage antidepressiv medicin som et <strong>for</strong>ebyggende<br />

middel, <strong>for</strong>di de ved, at bivirkningerne er mindre slemme, end hvis de bliver alvorligt syge”. (Jyllandsposten<br />

12.6.08)<br />

Jeg får lyst til at sige: VELKOMMEN TIL FAGRE NYE VERDEN!<br />

Og en <strong>for</strong>smag på denne mulige fremtid præsenterede P-1 i udsendelsen ”Det optimerede menneske”,<br />

hvor der blev talt om en fremtid, hvor der kunne skabes piller, som kunne kurere ikke-psykiatriske lidelser<br />

omkring almindelige besværligheder <strong>–</strong> som f.eks. generthed. Hvis man - <strong>og</strong> hvor<strong>for</strong> skulle dette ikke<br />

kunne lade sig gøre på et tidspunkt - bliver i stand til at lave medicin helt uden bivirkninger, altså totalt<br />

målrettet én ting, hvor<strong>for</strong> skulle folk så have det anderledes med at tage denne, end vi har det med at<br />

tage hovedpinepiller. Grænserne kommer nemt til at rykke sig.<br />

Hvis disse medicinske ”løsninger” ikke <strong>for</strong>tsat skal vokse ukontrollabelt <strong>for</strong> befolkningen, har <strong>STOK</strong>’s<br />

medlemmer <strong>–</strong> <strong>og</strong> alle andre terapeuter - en etisk opgave:<br />

Kom til <strong>STOK</strong>’s Årsmøde i november <strong>og</strong> giv dit bidrag til ”Samtalen som middel til selvhelbredelse”.<br />

Dette kan alle gøre, som i løbet af de sidste 20 år har udviklet <strong>systemisk</strong>e samtale<strong>for</strong>mer, der inviterer<br />

mennesker til aktivt at tage kampen op imod ”Livets besværligheder”. ALTSÅ: Kom <strong>og</strong> giv en workshop<br />

herom <strong>–</strong> eller kom <strong>og</strong> deltag på Årsmødet i disse mange workshops, der allerede er givet tilsagn<br />

om, <strong>og</strong> bliv inspireret af 20 års <strong>systemisk</strong> udvikling i ”DET EKSPERIMENTERENDE RUM <strong>–</strong> Fortiden<br />

i fremtiden”.<br />

Vi håber at se rigtig mange nuværende <strong>og</strong> nye medlemmer.<br />

På vegne af Bestyrelsen<br />

Ole Nygaard.<br />

Kom <strong>og</strong> giv dit bidrag til<br />

”samtalen som middel til selvhelbredelse”<br />

- Giv selv en workshop eller<br />

kom <strong>og</strong> deltag i Årsmødets mange<br />

workshops


Artikel:<br />

At <strong>for</strong>stå den andens position…<br />

- refleksioner omkring livet<br />

De, der er bekendt med<br />

den historiske udvikling<br />

af videnskaben <strong>og</strong> viden-<br />

skabssociol<strong>og</strong>i, kan se, at<br />

naturvidenskaben, der<br />

frakobler observatøren<br />

fra såvel det observerede<br />

som det sociale <strong>og</strong> politi-<br />

ske, kun har ringe mulig-<br />

heder <strong>for</strong> at frembringe<br />

n<strong>og</strong>et væsentligt.<br />

Fania Wajntraub-korski:<br />

Sociol<strong>og</strong> (Master of Social<br />

Science, Lund Univeersitet),<br />

Psykoterapeut (diplom fra surrey<br />

University <strong>og</strong> DISPUK)<br />

Jordemoder (Polen, sverige,<br />

Danmark)<br />

sygeplejerske (Sverige,<br />

Danmark)<br />

Langvarig erfaring fra<br />

sundheds- <strong>og</strong> privat sktor <strong>og</strong> fra<br />

ledende funktioner der<br />

Hvad er det, der får os til at<br />

springe op af stolen eller føle os<br />

beroliget?<br />

Vi, der bor på de nordlige breddegrader,<br />

springer måske ikke<br />

synligt op af stolen, men vender<br />

vore oplevelser indad <strong>og</strong> arbejder<br />

med dem i stilhed. Sommetider<br />

finder vor indre dial<strong>og</strong> løsninger<br />

på/<strong>for</strong>ståelser af det, vi var inddraget<br />

i, måske med dem vi har<br />

tillid til, <strong>og</strong> andre gange begynder<br />

vi at mobilisere kroppen <strong>og</strong> hele<br />

det mentale system <strong>for</strong> at <strong>for</strong>svare<br />

vore ”principper”. N<strong>og</strong>le gange<br />

bliver vi berigede af <strong>for</strong>skellighed<br />

i <strong>for</strong>tolkninger <strong>og</strong> har lettere<br />

ved at finde de løsninger, der er<br />

bedst <strong>for</strong> os, andre gange bliver<br />

vi fundamentalister af idéer, som<br />

vi kæmper <strong>for</strong>, at andre skal acceptere.<br />

Udtryksmåder er <strong>for</strong>skellige. Vore<br />

nordeuropæiske traditioner <strong>for</strong><br />

kulturelt samspil byder os at ”tage<br />

det roligt”, ”se tiden an”, ”vente<br />

<strong>og</strong> se”, ”det skal nok gå” <strong>og</strong> mange<br />

flere. Jantelovens skjulte budskab<br />

Mentor (Kvidfo)<br />

ejer af Systemic Vision<br />

siden 1989 med fokus på<br />

supervicion, kommunikation på<br />

arbejdsmarkedet, i familier <strong>og</strong><br />

flygtninges integration i Damark<br />

Brevkasseredaktør<br />

udsætter os <strong>for</strong> en svendeprøve i,<br />

om man ”virkelig duer”.<br />

Medierne tager fat på emner, som<br />

indtil nu kun har været betragtet af<br />

de indviede. Ideer om coaching,<br />

pædag<strong>og</strong>ik, <strong>for</strong>skellige <strong>terapi</strong><strong>for</strong>mer<br />

<strong>og</strong> andet godt, der - lige som<br />

andre strømninger - kommer <strong>og</strong><br />

går. Det er, <strong>for</strong>di vi som mennesker<br />

er interesserede i at gøre<br />

tingene bedre, <strong>for</strong>stå dem bedre<br />

<strong>og</strong> udvide de muligheder, vi har,<br />

<strong>og</strong> som vi selv skaber.<br />

Først når vi er blevet opmærksomme<br />

på, at vore handlinger ikke<br />

er effektive, ikke nytter <strong>og</strong> koster<br />

alt <strong>for</strong> meget, begynder vi at lede<br />

efter bedre modeller <strong>og</strong> svar. Når<br />

der ikke er behov <strong>for</strong> at ændre<br />

n<strong>og</strong>et, gør man det ikke.<br />

De <strong>for</strong>skellige <strong>terapi</strong><strong>for</strong>mer så<br />

dagens lys, <strong>for</strong>di man kunne<br />

registrere ændringer i effekten<br />

af handlinger. Disse opstod, når<br />

man ændrede sine oprindelige<br />

basisantagelser.<br />

6 Systemisk Forum 3/2008


Vestens udvikling har skabt muligheder<br />

<strong>for</strong>, at vi kan udvirke<br />

meget. Denne udvikling udbyggede<br />

institutioner som ikke er<br />

bundet af faste, urørlige antagelser<br />

om, hvordan verden er skabt, <strong>og</strong><br />

har medført intellektuel opblomstring<br />

<strong>og</strong> grobund <strong>for</strong> utallige nye<br />

ideer.<br />

Videnskaben har <strong>for</strong> længst inddraget<br />

det politiske, sociale <strong>og</strong><br />

psykol<strong>og</strong>iske som vigtige elementer<br />

i søgen efter sandheden.<br />

For hvad hjælper det, at man har<br />

fået en måske<br />

banebrydende<br />

idé, hvis man<br />

ikke får ansættelse<br />

eller bevillinger?<br />

Hvem<br />

skal vurdere, om<br />

vore ideer er ”de<br />

rigtige”?<br />

Hvilke institutioner,<br />

hvilke ideer,<br />

hvilke midler<br />

der skal afsættes<br />

til dit eller dat,<br />

<strong>og</strong> hvem der skal<br />

<strong>for</strong>etage hvad,<br />

hænger sammen med, hvem vi<br />

tror på kan bidrage til en bedre<br />

<strong>og</strong> mere vidtskuende belysning<br />

af problemstillingerne.<br />

De, der er bekendt med den historiske<br />

udvikling af videnskaben<br />

<strong>og</strong> videnskabssociol<strong>og</strong>i, kan se, at<br />

naturvidenskaben, der frakobler<br />

observatøren fra såvel det observerede<br />

som det sociale <strong>og</strong> politiske,<br />

kun har ringe muligheder <strong>for</strong><br />

at frembringe n<strong>og</strong>et væsentligt.<br />

Den <strong>systemisk</strong>e sammenhæng,<br />

dens cirkularitet, kan ikke ses i sin<br />

helhed <strong>og</strong> kræver opmærksomhed<br />

på, at den tilsyneladende årsagsvirkning,<br />

vi umiddelbart kan få<br />

øje på eller bliver præsenteret<br />

<strong>for</strong>, allerede er impliceret i større<br />

kontekster. ”Konteksten er alfa<br />

Systemisk Forum<br />

Livet er blevet så kom-<br />

plekst, at vi har behov<br />

<strong>for</strong> at andre, som vi har<br />

tillid til, kan hjælpe os<br />

med at <strong>for</strong>tolke det, der<br />

sker rundt om os.<br />

<strong>og</strong> omega, hvis man vil begribe,<br />

ja overhovedet opfatte, et fænomen”,<br />

skriver Thomas Hoffman,<br />

…” rent fysisk sker n<strong>og</strong>et som<br />

følge af n<strong>og</strong>et andet, men dette<br />

”n<strong>og</strong>et andet” viser sig sjældent<br />

at have n<strong>og</strong>en entydig årsag, men<br />

bygger tværtimod på en <strong>for</strong>virrende<br />

kompleksitet af kræfter. Igen et<br />

andet ord <strong>for</strong>…kontekst.”<br />

Det sande/det originale<br />

Hvordan kan vi være sikre på, at<br />

det, vi møder er sandt, når livet er<br />

blevet så komplekst?<br />

Kan vi med<br />

vore sanser/viden<br />

checke, at<br />

dét, vi får at<br />

vide <strong>og</strong>så er<br />

sandt? For det<br />

meste skal vi<br />

tage stilling til<br />

n<strong>og</strong>et, andre<br />

har <strong>for</strong>muleret<br />

<strong>og</strong> enten nikke<br />

bekræftende eller<br />

begynde at<br />

tvivle på, om<br />

det, vi hører, er<br />

rigtigt.<br />

Vi er blevet flere, vi har berøring<br />

med mange flere mennesker<br />

omkring os, globaliseringen har<br />

medført større kendskab end hidtil<br />

til muligheder <strong>for</strong> <strong>for</strong>tolkninger af<br />

- <strong>og</strong> reaktioner på hændelser, der<br />

sker omkring os.<br />

Vi begynder igen at se på de definitioner,<br />

vi allerede har stiftet<br />

bekendtskab med, <strong>og</strong> bliver <strong>for</strong>undrede,<br />

når andre finder andre<br />

tolkninger af de samme emner.<br />

”Det er vigtigt at huske på, at begrebet<br />

om det offentlige rum beskriver<br />

en særlig sfære. På den ene<br />

side er det n<strong>og</strong>et andet end vores<br />

personlige, subjektive sfære <strong>og</strong> på<br />

den anden side n<strong>og</strong>et andet end<br />

lovgivningens konstitutionelle<br />

<strong>og</strong> faste <strong>for</strong>mler, institutioner <strong>og</strong><br />

arbejdsplads.” - skriver Malene<br />

Busk i Jyllandsposten.<br />

Hun indfører skelnen mellem det<br />

private, det offentlige <strong>og</strong> det institutionelle<br />

rum.<br />

Det personlige kan bringes til skue<br />

<strong>og</strong> diskussion i det offentlige rum,<br />

men det personlige har ingen plads<br />

i det institutionaliserede, private<br />

rum, <strong>for</strong>di der råder faste regler<br />

som tjener institutionernes idé.<br />

Institutioner vi hører til , som alle<br />

arbejdspladser, er jo - ifølge Immanuel<br />

Kant - netop de ”private”<br />

rum, hvor man aftaler, hvor meget<br />

<strong>og</strong> til hvilken løn man arbejder.<br />

” Udtryk <strong>for</strong> ens opfattelse af<br />

verdens indretning, af kønnenes<br />

relationer, af livets mening <strong>og</strong> fællesskabets<br />

værdier hører til i det<br />

offentlige rum, med den risiko det<br />

indebærer <strong>for</strong> kritik <strong>og</strong> modargumenter.”.<br />

”En skolelærer har stadig<br />

ret til at hverve medlemmer <strong>for</strong> et<br />

politisk parti eller kysse kæresten<br />

inderligt i det offentlige rum, bare<br />

ikke på jobbet”, skriver hun.<br />

Tillid<br />

Livet er blevet så komplekst, at vi<br />

har behov <strong>for</strong> at andre, som vi har<br />

tillid til, kan hjælpe os med at <strong>for</strong>tolke<br />

det, der sker rundt om os.<br />

Men hvem er de andre, vi kan læne<br />

os op ad? Hvilke bøger/tidsskrifter<br />

vælger vi at læse <strong>for</strong> at få n<strong>og</strong>et at<br />

vide, <strong>og</strong> hvilke vil vi ikke røre?<br />

Hvem vælger vi at blive <strong>for</strong>ført af<br />

med risiko <strong>for</strong> at falde <strong>for</strong> andres<br />

d<strong>og</strong>mer <strong>og</strong> fantasier? Som én af<br />

min søns skolekammerater spurgte<br />

en gang: ”Hvad koster pris?”<br />

Vi er blevet opdraget til at have tillid<br />

til både private <strong>og</strong> offentlige institutioner,<br />

<strong>og</strong> det kan vi kun, hvis<br />

de fremstår <strong>for</strong> os som neutrale.<br />

De klienter, vi møder, har ofte<br />

svært ved at blive revet ud af den<br />

traditionelle opfattelse af, hvad<br />

en familie er, <strong>og</strong> har endnu ikke<br />

fundet måder, til at integrere sig i


de nye situationer.<br />

”I arrest the past, and I hold myself<br />

stiffly against the future; I want<br />

to stop the flow”, beskriver Eva<br />

Hoffman sin erfaring med sit nye<br />

land i b<strong>og</strong>en: “Lost in translation”.<br />

At høre andres udtale af<br />

hendes <strong>for</strong>navn minder hende om,<br />

at hun er et fremmed sted.<br />

Ord <strong>og</strong> sætninger, man er vant til at<br />

høre i sin egen familie, <strong>og</strong> som kun<br />

har genklang <strong>og</strong> relevans der, kan<br />

ikke bare oversættes. De mister<br />

deres betydning, <strong>og</strong> oversættelse<br />

er ikke tilstrækkelig til at gengive<br />

essensen af budskabet.<br />

”It will take years be<strong>for</strong>e I pick<br />

and choose, from the Babel of<br />

American language, the style of<br />

wit that fits. It will take years of<br />

practice be<strong>for</strong>e its nuances and<br />

patterns snap smartly into the<br />

synapses of my brain so they<br />

can generate verbal electricity.”<br />

skriver Hoffman.<br />

Identitet<br />

Vores identitet bliver udsat <strong>for</strong><br />

kræfter, som vi må <strong>for</strong>holde os til.<br />

Identitet handler om ”at høre til”.<br />

Dette tilhørssted, er en plat<strong>for</strong>m,<br />

som hele tiden har været i bevægelse<br />

- set i historisk perspektiv.<br />

Teknol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> globalisering har<br />

tilført et tempo, det kræver et ret<br />

stort arbejde dels at følge med i, <strong>og</strong><br />

dels at inkorporere de ændringer,<br />

vor krop <strong>og</strong> vort sind accepterer.<br />

Det er en næsten uoverkommelig<br />

opgave.<br />

Men vi kæmper <strong>for</strong> at indtage en<br />

position, som gør det muligt <strong>for</strong><br />

os at ”overleve” på både kort <strong>og</strong><br />

langt sigt.<br />

Denne position har en pris.<br />

Vore valg hænger <strong>og</strong>så sammen<br />

med den tillid, vi har til både de<br />

mennesker, vi omgiver os med,<br />

<strong>og</strong> de institutioner, vi i den lange<br />

udvikling af vort samfund har<br />

skabt. Tillid har <strong>og</strong>så - ifølge<br />

N. Luhmann - en funktion, som<br />

reducerer kompleksitet. Jo mere<br />

fremskridt, desto større behov <strong>for</strong><br />

tillid. Tillid er følelsesmæssige<br />

bånd, som - ifølge F. Fukuyama<br />

- styrker vores identitet.<br />

Tillid stabiliserer interaktion, hvor<br />

begge parter kan handle anderledes,<br />

end den anden kan <strong>for</strong>vente.<br />

Tillid er <strong>og</strong>så afhængig af dét, der<br />

står på spil.<br />

For at opnå tillid kræves der tid.<br />

Tid, når bånd knyttes til <strong>for</strong>tiden<br />

<strong>og</strong> skaber <strong>for</strong>trolighed, <strong>og</strong> tid, når<br />

bånd knyttes til fremtiden <strong>og</strong> opbygger<br />

tillid. Betingelser <strong>for</strong> tillid<br />

opstår på baggrund af vore erfaringer<br />

med andre. Har den anden<br />

”<strong>for</strong>tjent”, at vi viser tillid, efter<br />

at vi har set dennes selvfremstilling<br />

<strong>og</strong> handlinger? - ræsonnerer<br />

Luhmann. Har man besluttet sig til<br />

at vise tillid til den anden, skabes<br />

der en risikofyld situation, hvor<br />

den, der har tillid til den anden,<br />

skaber normen <strong>for</strong> interaktion <strong>og</strong><br />

hvor den, der fik tilliden, befinder<br />

sig i en zone, hvor tillidsbrud kan<br />

have en høj pris. For begge.<br />

Vi ved, at integration<br />

af andre,<br />

udefrakommende<br />

borgere ikke<br />

er lykkedes her i<br />

landet. Det handler<br />

ikke bare om<br />

integration på<br />

arbejdsmarkedet<br />

(som hænger sammen<br />

med konjunktursvingninger),<br />

men <strong>og</strong>så om social<br />

integration.<br />

Vi har indtaget en<br />

position, hvor vi<br />

viser vores manglende<br />

tillid til de<br />

andre ved ikke at<br />

invitere dem med<br />

ind i vore sociale<br />

<strong>og</strong> kulturelle fællesskaber,<br />

hvor vi<br />

risikerer at måtte<br />

vige vore stillinger til dem, der<br />

måske er fagligt dygtigere. D<strong>og</strong><br />

rækker vores humanisme sommetider<br />

til det, der ikke personligt<br />

berører os. ”Afstandsetik”? med P.<br />

Kemps udtryk.<br />

Det kan ses som en ganske ”naturlig”<br />

selektion <strong>for</strong> selv at overleve,<br />

men på længere sigt - med den<br />

udvikling, der sker i samfundet<br />

- kan det være meget destruktivt<br />

med parallelle samfund <strong>og</strong> radikalisering.<br />

Den position, hver af os indtager,<br />

har altid konsekvenser; hvis ikke<br />

direkte <strong>for</strong> os selv, så indirekte <strong>for</strong><br />

det samfund, vi lever - <strong>og</strong> gerne<br />

vil trives i.<br />

Systemer, deres funktion <strong>og</strong> konsekvenser<br />

Kompleksiteten i verden omkring<br />

os leder til, at vi etablerer nye<br />

institutioner <strong>for</strong> at hjælpe os med<br />

både at undersøge <strong>og</strong> <strong>for</strong>etage<br />

valg. Med andre ord: Vi skaber<br />

yderligere systemer <strong>for</strong> at reducere<br />

kompleksitet.<br />

De demokratiske samfunds mangfoldighed<br />

af institutioner<br />

er stor,<br />

<strong>og</strong> der<strong>for</strong> kan vi<br />

som deltagere på<br />

demokratisk vis<br />

<strong>for</strong>etage valg:<br />

Valg af vore repræsentanter,<br />

valg af dem, vi<br />

føler os knyttet<br />

til , valg, som<br />

til dels er frivillige.<br />

Men når vi<br />

<strong>for</strong>etager et valg,<br />

må vi følge de<br />

spilleregler, den<br />

pågældende institution<br />

er repræsentant<br />

<strong>for</strong>.<br />

Vi må være opmærksomme<br />

på,<br />

at meget få af<br />

de eksperter, vi<br />

lytter til, skelner<br />

Tillid har <strong>og</strong>så - iføl-<br />

ge N. Luhmann - en<br />

funktion, som reduce-<br />

rer kompleksitet. Jo<br />

mere fremskridt, desto<br />

større behov <strong>for</strong> tillid.<br />

Tillid er følelsesmæs-<br />

sige bånd, som - ifølge<br />

F. Fukuyama - styrker<br />

vores identitet.<br />

8 Systemisk Forum 3/2008


mellem deres private meninger <strong>og</strong><br />

fakta - <strong>og</strong> hvor deres fakta stammer<br />

fra. Så når vi hører politikere,<br />

som henviser til eksperter, har de<br />

på <strong>for</strong>hånd valgt dem, der favoriserer<br />

deres egne standpunkter.<br />

Udtryk <strong>for</strong> følelser er<br />

kulturbestemt <strong>og</strong> de af<br />

os, som har haft kontakt<br />

med mennesker fra an-<br />

dre kulturer (ikke bare<br />

etniske), ved, at <strong>for</strong> at<br />

<strong>for</strong>stå de andre, må vi<br />

ty til de <strong>for</strong>klaringer,<br />

der giver os en idé om,<br />

hvad det drejer sig om.<br />

Udtryk <strong>for</strong> følelser er<br />

<strong>for</strong>bundet med de funk-<br />

tioner, de har både <strong>for</strong><br />

en selv <strong>og</strong> <strong>for</strong> andre som<br />

bekræftelse <strong>for</strong> tilhørs-<br />

sted <strong>og</strong> identitet.<br />

Hvert system (institution, familie<br />

eller anden organisation) har sit<br />

eget spr<strong>og</strong> <strong>og</strong> sine egne regler <strong>for</strong><br />

kommunikation <strong>og</strong> håndtering<br />

af afvigelser. Vil institutionen<br />

overleve, må den åbne sig mod<br />

omverdenen <strong>og</strong> hente de in<strong>for</strong>mationer,<br />

der er nødvendige <strong>for</strong> at<br />

kunne <strong>for</strong>ny sig. Denne proces er<br />

langsommelig <strong>og</strong> har konsekvenser<br />

<strong>for</strong> alle: Lugten i bageriet vil<br />

Systemisk Forum<br />

ændre sig med tiden!<br />

Når vi, som individer, tager stilling<br />

til n<strong>og</strong>et omkring os, <strong>for</strong>etager vi<br />

et valg med de konsekvenser,<br />

det indebærer. Det er ikke altid,<br />

vi <strong>for</strong>mår at se responsen (eller<br />

følgerne) som en konsekvens af<br />

vore handlinger. Vi har måske <strong>for</strong><br />

længst valgt vore idoler, som gør<br />

det lettere <strong>for</strong> os at <strong>for</strong>etage valg.<br />

Det kan være politiske, kulturelle,<br />

sociale eller professionelle<br />

idoler, som <strong>for</strong>mår at <strong>for</strong>føre os<br />

med deres spr<strong>og</strong> , symbolik eller<br />

handlinger.<br />

Har vi tilsluttet os et sæt regler,<br />

må vi være konsekvente <strong>og</strong> følge<br />

dem <strong>for</strong> at høste erfaringer. ”Straffen”<br />

<strong>for</strong> ikke at følge reglerne kan<br />

være udelukkelse af gruppen,<br />

personlige konsekvenser, måske<br />

ændringer af institutionernes organisation<br />

eller eventuelt etablering<br />

af andre, nye institutioner.<br />

Jo mere komplekst livet fremstår<br />

omkring os, desto større behov har<br />

vi <strong>for</strong> at have systemer, som kan<br />

”berolige” os.<br />

Kommunikation / Symbolernes<br />

spr<strong>og</strong>.<br />

”Each functional subsystem of<br />

society.. is characterized by a<br />

specific function, a specific code,<br />

and specific medium”<br />

(N. Luhmann i “Observing International<br />

Relations”)<br />

Når vi som individer reagerer på<br />

n<strong>og</strong>et i verden omkring os, <strong>for</strong>etager<br />

vi n<strong>og</strong>le valg af den symbolik,<br />

vi mener signalerer n<strong>og</strong>et, vi genkender<br />

i <strong>for</strong>vejen. Men symbolikken<br />

er <strong>for</strong>bundet med de kulturelle<br />

normer, vi vælger at bekende os<br />

til. Det gælder ikke bare familien<br />

med dens kulturelle normer, hvori<br />

religionen <strong>og</strong>så indgår, men <strong>og</strong>så<br />

de institutioner, vi virker i.<br />

Hver institution har sine karakteristika,<br />

<strong>for</strong>di institutioner virker i et<br />

samfund, hvor stabiliteten afhæn-<br />

ger af graden af sammenhængen.<br />

N<strong>og</strong>le har valgt at komme til Danmark,<br />

<strong>og</strong> n<strong>og</strong>le er født i landet. Når<br />

man kommer udefra, bemærker<br />

man en anden symbolik. Den må<br />

vi lære <strong>og</strong> inkorporere i vores egen<br />

symbolik <strong>for</strong> at kunne trives her.<br />

Den måde, vi udtrykker vore følelser<br />

på, hænger sammen med både<br />

det, vi har tilegnet os tidligere i<br />

vort liv, men <strong>og</strong>så med, at vi tillægger<br />

dens funktion en rolle i <strong>for</strong>hold<br />

til omgivelserne. Udtryk <strong>for</strong><br />

følelser er kulturbestemt <strong>og</strong> de af<br />

os, som har haft kontakt med mennesker<br />

fra andre kulturer (ikke bare<br />

etniske), ved, at <strong>for</strong> at <strong>for</strong>stå de<br />

andre, må vi ty til de <strong>for</strong>klaringer,<br />

der giver os en idé om, hvad det<br />

drejer sig om. Udtryk <strong>for</strong> følelser<br />

er <strong>for</strong>bundet med de funktioner, de<br />

har både <strong>for</strong> en selv <strong>og</strong> <strong>for</strong> andre<br />

som bekræftelse <strong>for</strong> tilhørssted <strong>og</strong><br />

identitet.<br />

Kærlighed udtrykkes måske på en<br />

anden måde, identitet udtrykkes<br />

anderledes <strong>og</strong> effekten af integration<br />

i samfundet bestemmes af den<br />

erfaring, man selv har med andre<br />

store systemer <strong>og</strong> med de narrativer<br />

vi er opdraget med.<br />

Forståelse betyder ikke accept eller<br />

konsensus.<br />

Fælles konstatering af, at vi er<br />

enige om, at vi er uenige, fremmer<br />

ikke <strong>for</strong>ståelsen. N<strong>og</strong>le accepterer<br />

den ”flydende identitet”<br />

(Z. Bauman) uden angst, andre<br />

prøver netop at reducere denne<br />

kompleksitet <strong>og</strong> vælger stramme,<br />

rigide strukturer, som får dem til<br />

at føle sig trygge.<br />

”Forståelsen afslutter kommunikation”,<br />

mener N. Luhmann. I det<br />

øjeblik, der ikke findes en distance<br />

mellem de kommunikerende, er<br />

der ikke plads til kritisk stillingtagen.<br />

Det ved vi godt af egen<br />

erfaring. Vores konsensuskultur<br />

gør det vanskeligt at komme med<br />

nye ideer, at føle sig godt tilpas i<br />

gruppen på trods af ud<strong>for</strong>dring <strong>og</strong>


at turde omdefinere de oprindelige<br />

regler <strong>for</strong> samvirke.<br />

De kommunikerende vælger både<br />

den in<strong>for</strong>mation, der afsendes<br />

(inklusive motivation <strong>for</strong> afsendelsen<br />

som selektion af det, der<br />

afsendes), <strong>og</strong> modtageren vælger<br />

<strong>og</strong> bestemmer, om hun er enig<br />

eller ej.<br />

Modeller <strong>og</strong> valg af metode med<br />

deres konsekvenser<br />

De, der har erfaring med udviklingen<br />

af <strong>for</strong>skellige terapeutiske tilgange<br />

kan se, at n<strong>og</strong>le af ideerne<br />

ikke kan bruges på grund af de<br />

etiske overvejelser, terapeuten gør<br />

sig (man ved, hvad der er bedre<br />

<strong>for</strong> den anden); andre er ikke<br />

effektive/pragmatiske<br />

nok, mens<br />

endnu andre giver<br />

muligheder <strong>for</strong> et<br />

større arbejdsfelt<br />

<strong>og</strong> dermed måske<br />

bedre handlemuligheder.<br />

Ikke alle ideer kan<br />

bruges, <strong>for</strong>di vore<br />

klienter allerede er<br />

fanget af ideer fra<br />

deres egen verden,<br />

<strong>og</strong> sommetider må<br />

man høre godt efter<br />

i stedet <strong>for</strong> at<br />

”påtvinge” dem<br />

sin egen <strong>for</strong>ståelse<br />

af situationen. AlleredeMilanoskolen<br />

har påpeget<br />

de faldgruber, der<br />

åbner sig, når man<br />

<strong>for</strong>elsker sig i sine<br />

egne hypoteser.<br />

Når vi møder vore<br />

klienter, ved vi,<br />

at deres vanskeligheder hænger<br />

sammen med deres baggrund. De<br />

er bundet til deres tilhørssted, til<br />

deres egen - <strong>og</strong> andres <strong>for</strong>ståelser<br />

<strong>og</strong> til deres <strong>for</strong>ventninger om<br />

reaktioner/handlinger. Et individ<br />

er en del af en familie, det har<br />

relationer til mange andre <strong>og</strong> er<br />

samtidig medlem af en gruppe, en<br />

afdeling, en virksomhed <strong>og</strong> borger<br />

i et bestemt samfund. En anerkendelse<br />

af, at man i verden er bundet<br />

til hinanden (den <strong>systemisk</strong>e idé),<br />

gør det bare vanskeligere at orientere<br />

sig om, hvornår vi kan bruge<br />

hvad. Der<strong>for</strong> kan fastfrysning af et<br />

øjeblik være en hjælp.<br />

Vi er - som terapeuter/konsulenter<br />

- valgt <strong>for</strong> at hjælpe her <strong>og</strong> nu. Vi<br />

handler på basis af en <strong>for</strong>estilling,<br />

som den anden fremlægger <strong>for</strong><br />

os. Valget af model til at betragte<br />

familien <strong>og</strong> organisationen på har<br />

konsekvenser <strong>for</strong> måden at behandle<br />

dem på.<br />

Vi må der<strong>for</strong><br />

<strong>for</strong> et øjeblik<br />

fastfryse billedet<br />

,”instant<br />

picture” af<br />

d e n s i t u a -<br />

tionen, vi behandler.<br />

Dette<br />

kan <strong>for</strong> deltagerne<br />

skabe<br />

et øjeblik af<br />

overskuelighed,<br />

før man<br />

går videre.<br />

Fælles konstatering af,<br />

at vi er enige om, at vi<br />

er uenige, fremmer ikke<br />

<strong>for</strong>ståelsen. N<strong>og</strong>le ac-<br />

cepterer den ”flydende<br />

identitet” (Z. Bauman)<br />

uden angst, andre prø-<br />

Livet som helhed<br />

kan ikke<br />

fanges i regler<br />

<strong>og</strong> anvisninger,<br />

<strong>og</strong> vi kan<br />

ikke overskue<br />

de komplekse<br />

systemer. Vi<br />

kan ikke betragte<br />

det som<br />

et mekanisk<br />

stykke legetøj.<br />

Vi må påtage<br />

os den usikkerhed, som alle systemer<br />

udsættes <strong>for</strong>, <strong>og</strong> <strong>for</strong>holde<br />

os til den.<br />

At fastholde klienter i hjælpesystemer<br />

øger ikke kvaliteten af vort ar-<br />

ver netop at reducere<br />

denne kompleksitet <strong>og</strong><br />

vælger stramme, rigide<br />

strukturer, som får dem<br />

til at føle sig trygge.<br />

bejde med dem, men <strong>for</strong>dyrer blot<br />

opretholdelsen af disse systemer<br />

uden at skabe mere <strong>for</strong>ståelse.<br />

Her må vi tage etisk stilling.<br />

Vi må være ydmyge nok til at<br />

overveje, om ideerne kan bruges<br />

i andre sammenhæng, end de<br />

er tiltænkt. E. Bono ville kalde<br />

det:”Lateral tænkning”.<br />

Vi bliver sommetider opslugt<br />

af ideer om, at vi kan løse alle<br />

verdens konflikter med vore teoretiske<br />

tilgange. Det kan vi måske<br />

<strong>og</strong>så til dels. Men <strong>for</strong> at kunne<br />

det, må vi have større kendskab til<br />

de store socio-politiske systemer<br />

- både historisk, men <strong>og</strong>så mht.<br />

den reelle politik.<br />

Vi glemmer ofte, at vor stillingtagen<br />

handler om vort valg af<br />

modeller <strong>for</strong>, hvad der er rigtigt<br />

<strong>og</strong> sandt - <strong>og</strong> omvendt<br />

Vi kender ikke Sandheden. Videnskaben<br />

eksisterer kun, <strong>for</strong>di<br />

vi søger at finde Sandheden. Vi<br />

antager, at realiteten ser sådan ud,<br />

men hvilke beviser bruger vi <strong>for</strong> at<br />

underbygge vores standpunkt?<br />

En behandler skulle i et radiointerview<br />

i konkurrence med en coach<br />

<strong>og</strong> en terapeut <strong>for</strong>holde sig til,<br />

hvor<strong>for</strong> man skulle vælge netop<br />

hans tilgang til at løse klientens<br />

problemer. Han mente, at hans<br />

tilgang var den sikreste, <strong>for</strong>di klienten<br />

havde klagemuligheder. Når<br />

en behandler begrunder sit valg af<br />

behandling med muligheden <strong>for</strong>,<br />

at den behandlede kan klage til andre<br />

instanser, mister vi,,hvad det<br />

bedste <strong>for</strong> klienten er af syne.<br />

Komparative undersøgelser vedrørende<br />

effektiviteten af de behandlinger,<br />

vi som terapeuter /<br />

coacher er involveret i, er begrænsede.<br />

Som med al videnskabelig<br />

<strong>for</strong>skning må man på <strong>for</strong>hånd udvælge<br />

metoder til undersøgelse af<br />

10 Systemisk Forum 3/2008


effektiviteten af den terapeutiske<br />

behandling. Spr<strong>og</strong>et, man vælger<br />

at benytte sig af<br />

(<strong>og</strong> tolkningen<br />

af de resultater,<br />

man når), er<br />

på <strong>for</strong>hånd udvalgt.<br />

Med valget<br />

af spr<strong>og</strong>et<br />

har man <strong>og</strong>så<br />

valgt <strong>for</strong>tolkningsrammen.<br />

Man leder efter<br />

det, man på <strong>for</strong>hånd<br />

har valgt at<br />

lede efter, <strong>for</strong>di omvendt.<br />

man mener, at<br />

der findes et<br />

svar. Resultater<br />

af <strong>for</strong>skning i<br />

det sociale spil<br />

har begrænset<br />

”brugbarhed”.<br />

Videnskabshistorie<br />

har lært<br />

os, at der ikke<br />

altid findes svar dér, hvor man<br />

søger det; nøglen ligger ikke<br />

altid der, hvor der er mest lys.<br />

Det samme gælder, både når det<br />

handler om vore egne ”strålende”<br />

ideer - <strong>og</strong> andres ligeså.<br />

Der<strong>for</strong> kan man ikke postulere, at<br />

én metode er bedre end en anden.<br />

Bedre <strong>for</strong> hvem? På hvilket tidspunkt?<br />

Hvor længe? Med hvilke<br />

omkostninger? Kan metoden<br />

isoleres fra terapeuten <strong>og</strong> det, der<br />

<strong>for</strong>egår i lokalet?<br />

Mange analyser peger på, at det<br />

samspil, der <strong>for</strong>egår i samtalerummet,<br />

har indflydelse på udfaldet.<br />

Det inkluderer alle de involverede<br />

i den aktuelle interaktion.<br />

For bedre at <strong>for</strong>stå hvor<strong>for</strong> den<br />

ene ekspert efter den anden griber<br />

pennen eller mikrofonen <strong>og</strong> meddeler<br />

dette eller hint budskab, må<br />

man <strong>for</strong>stå, både hvilken position<br />

vedkommende har, <strong>og</strong> hvad denne<br />

Systemisk Forum<br />

Vi glemmer ofte, at vor<br />

stillingtagen handler<br />

om vort valg af mo-<br />

deller <strong>for</strong>, hvad der er<br />

rigtigt <strong>og</strong> sandt - <strong>og</strong><br />

Vi kender ikke Sand-<br />

heden. Videnskaben<br />

eksisterer kun, <strong>for</strong>di vi<br />

søger at finde Sandhe-<br />

den.<br />

position betyder <strong>for</strong> hans/hendes<br />

tilhørssted (institution, gruppe).<br />

Det er næsten<br />

trivielt at sige, at<br />

vort valg er det,<br />

hvad vi vælger<br />

bland de andres<br />

valg til at være<br />

vort valg.<br />

Såvel coaching<br />

som <strong>terapi</strong> er på<br />

mode i dag. Vi<br />

har bedre råd til<br />

selv at betale <strong>for</strong><br />

konsultationer<br />

<strong>og</strong> stræber efter,<br />

drømmer om at<br />

få det bedre. Det<br />

interessante er<br />

d<strong>og</strong>, at vi har flere<br />

<strong>og</strong> flere hjælpere<br />

end hjulpne,<br />

<strong>og</strong> det ser ud til,<br />

at de sidste får<br />

fisk - i stedet <strong>for</strong><br />

at lære at fiske.<br />

De mange kurser, vi har deltaget<br />

i på vore arbejdspladser, virker<br />

ikke, når vi ændrer arbejdssted.<br />

Hvor<strong>for</strong> d<strong>og</strong> ikke? Har vi konsulenter<br />

slukket brande - i stedet<br />

<strong>for</strong> at lære de ansatte at håndtere<br />

afvigelser <strong>og</strong> uenighed?<br />

Kunsten at pendle fra det konkrete<br />

(her <strong>–</strong><strong>og</strong> <strong>–</strong>nu -problemer) til det<br />

generelle (konsekvenser <strong>for</strong> identitet<br />

<strong>og</strong> samfund) kræver et bevidst<br />

valg af positioner.<br />

Afsluttende bemærkninger<br />

Den position, vi indtager, har<br />

konsekvenser på såvel kort som<br />

langt sigt - både <strong>for</strong> os selv <strong>og</strong><br />

<strong>for</strong> andre.<br />

At være bevidst om konsekvenserne<br />

af vore valg peger på muligheden<br />

af at få det bedre (mere<br />

kvalificeret?) i samspillet med<br />

andre. Men vore personlige - <strong>og</strong><br />

professionelle valg må have den<br />

etiske dimension, som på både<br />

kort <strong>og</strong> langt sigt er med til at præge<br />

opbygningen af vort samfund<br />

med de traditioner, som har bragt<br />

os dertil, hvor vi er i dag <strong>og</strong> med<br />

ideer om det fremtidige samfund.<br />

Hvem vil vi give vores tillid?<br />

Litteratur<br />

Busk, Malene (2008) Hvor ligger det<br />

offentlige rum? Jyllandsposten, 1. juni<br />

2008.<br />

E.Huff , Toby (2003) The Rise of Early<br />

Science, Cambridge University Press.<br />

Hoffman, Eva (1989) Lost in Translation:<br />

A life in a new language, Vintage.<br />

Hoffman, Thomas (2008) Kontekst kan<br />

produceres, Weekendavisen nr. 20, 16.maj<br />

2008.<br />

Luhmann, Niklas (1999) Tillid - en mekanisme<br />

til reduktion af social kompleksitet,<br />

Hans Reitzels Forlag.<br />

Luhmann, Niklas (1995) Social Theory,<br />

Stan<strong>for</strong>d University Press.<br />

Norbert, Elias (1999) Etablerade och<br />

outsiders, Aktiv förlag<br />

Wajntraub-Korski, Fania (2008) Identitet<br />

<strong>og</strong> kommunikation - et orienteringsløb,<br />

Meta<strong><strong>for</strong>um</strong> Nr.2, 2008.


Essey:<br />

Jeg vidste hvad jeg ville,<br />

jeg var klar <strong>og</strong> jeg gik<br />

målrettet efter det, lige<br />

til det blev alvor <strong>og</strong> jeg<br />

skulle tage endelig stil-<br />

ling, stilling til hvilken<br />

vej jeg så skal vælge at<br />

gå.<br />

Det jeg taler om, er mit<br />

personlige projekt om<br />

at blive selvstændig te-<br />

rapeut.<br />

At vælge til <strong>og</strong> fra<br />

En tankeproces omkring mit fremtidige arbejdsliv som<br />

45 årig Familieterapeut <strong>og</strong> drømmen om at blive<br />

Freelance uden at miste. Tanker omkring ansvar, mod<br />

<strong>og</strong> ”både <strong>og</strong>”.<br />

Et essay skrevet af Helle Wedel .<br />

Livet er fyldt af valg, hele tiden<br />

skal vi vælge: hvad vej vil jeg gå?<br />

Og hvad mister jeg <strong>og</strong> hvad får<br />

jeg? findes der mon valg, der ikke<br />

handler om at vælge fra ……. ?<br />

Jeg hjælper andre mennesker i mit<br />

arbejde som terapeut, jeg hjælper<br />

dem til at <strong>for</strong>etage de valg, der er<br />

bedst <strong>for</strong> dem . Jeg kan se lettelsen<br />

hos dem, når det er lykkedes at<br />

<strong>for</strong>etage et valg <strong>og</strong> være tilfreds<br />

med det <strong>–</strong> de er klar til at gå videre<br />

<strong>og</strong> møde nye valg på deres vej.<br />

Selv står jeg lige nu over<strong>for</strong> et <strong>for</strong><br />

mig stort <strong>og</strong> betydningsfyldt valg,<br />

mange <strong>for</strong>søger at hjælpe mig til at<br />

blive i stand til at <strong>for</strong>etage det valg,<br />

alligevel står jeg her <strong>og</strong> kommer<br />

ikke rigtig videre………..<br />

Jeg må lige spole lidt tilbage i<br />

min tankerække <strong>for</strong> at prøve at<br />

<strong>for</strong>stå, hvad det er, der gør det så<br />

vanskeligt .<br />

Jeg vidste hvad jeg ville, jeg var<br />

klar <strong>og</strong> jeg gik målrettet efter det,<br />

lige til det blev alvor <strong>og</strong> jeg skulle<br />

tage endelig stilling, stilling til<br />

hvilken vej jeg så skal vælge at gå.<br />

Det jeg taler om, er mit personlige<br />

projekt om at blive selvstændig<br />

terapeut.<br />

En lang proces er gået <strong>for</strong>ud <strong>og</strong><br />

mange overvejelser er gjort <strong>for</strong><br />

at nå her til. Det har været spændende<br />

<strong>og</strong> inspirerende <strong>og</strong> det har<br />

givet mig et ordentligt ” drive”-<br />

det at ud<strong>for</strong>me mine egne pjecer,<br />

lave min egen hjemmeside, skrive<br />

følgebreve <strong>og</strong> så videre- det hele<br />

ligger klar <strong>og</strong> jeg kunne jo sådan<br />

set bare gå i gang, starte <strong>for</strong> mig<br />

selv- en ”gammel rotte” som jeg<br />

med adskillige års praktisk <strong>og</strong><br />

teoretisk erfaring på bagen.<br />

Hvad venter jeg så på? eller hvad<br />

holder mig tilbage? Jeg ved jeg<br />

kan, det er ikke det der stopper<br />

mig. Jeg ved hvad jeg vil, hvilke<br />

opgaver jeg gerne vil have, det<br />

er heller ikke det, der holder mig<br />

tilbage, der <strong>for</strong>hindrer mig i at tage<br />

det endelige valg.<br />

Måske er det så svært <strong>for</strong>di det<br />

mere handler om fravalg end<br />

valg!<br />

Hvis jeg skal vælge den private<br />

praksis til <strong>for</strong> alvor, vil jeg være<br />

nød til at sige farvel til min nuværende<br />

arbejdsplads , som har været<br />

min arbejdsplads på god <strong>og</strong> ondt<br />

de seneste 5 år. En arbejdsplads<br />

som har haft en stor betydning <strong>for</strong><br />

mig, <strong>for</strong>di den har givet mig me-<br />

12 Systemisk Forum 3/2008


get både på det personlige <strong>og</strong> det<br />

faglige plan. En arbejdsplads med<br />

flere muligheder end begrænsninger<br />

alt i alt! Gode kollegaer,<br />

som er guld værd <strong>for</strong> mig, <strong>for</strong>di<br />

de inspirerer mig, de anerkender<br />

mig, de stiller spørgsmål, <strong>og</strong> de<br />

er gode at grine med, at diskutere<br />

med <strong>og</strong> at udvikle nye ideer med<br />

eller til.<br />

N<strong>og</strong>en kunne sikkert tænke,<br />

”hvor<strong>for</strong> tænker hun overhovedet<br />

på at vælge n<strong>og</strong>et andet ?” . Hvad<br />

er det så, der får mig til at tvivle<br />

på om jeg vil blive på denne arbejdsplads?<br />

Som selvstændig terapeut vil jeg<br />

skulle arbejde alene, jeg vil miste<br />

det faglige miljø, som jeg i dag er<br />

en del af. For ikke at glemme den<br />

faste månedlige lønchek, gruppe-<br />

supervisionen, uddannelser <strong>og</strong><br />

kurser, som er med til at ”klæde<br />

mig på” fagligt <strong>og</strong> udvikle mig<br />

løbende.<br />

Måske handler det, at ville være<br />

selvstændig terapeut, ikke så meget<br />

om at være utilfreds med det<br />

jeg har, men snarere om, at være<br />

søgende på n<strong>og</strong>et nyt. Min personlige<br />

trang til at ville udvikle,<br />

sætte i gang <strong>og</strong> ud<strong>for</strong>dres. Jeg er<br />

et utroligt dynamisk <strong>og</strong> engageret<br />

menneske, som trives bedst i et<br />

aktivt <strong>og</strong> ud<strong>for</strong>drende miljø. Det<br />

er det miljø, jeg har oplevet at<br />

være en del af på min nuværende<br />

arbejdsplads.<br />

Men jeg er <strong>og</strong>så et menneske,<br />

som trives bedst når jeg har egen<br />

styring <strong>og</strong> kontrol i mit arbejdsliv.<br />

Jeg har brug <strong>for</strong> råderum til selv<br />

at sætte i gang, udvikle <strong>og</strong> vælge,<br />

selv at tage ansvar ! Jeg vil gerne<br />

have muligheden <strong>for</strong> at udnytte<br />

mine ressourcer optimalt <strong>og</strong> arbejde<br />

med det jeg selv vælger.<br />

Det er sjældent det harmonerer<br />

med en ansættelse på en stor<br />

Systemisk Forum<br />

arbejdsplads med en overordnet<br />

daglig leder , som i kraft af sin<br />

stilling som Leder, har den <strong>for</strong>maliserede<br />

ret til at lede <strong>og</strong> <strong>for</strong>dele<br />

arbejdet <strong>og</strong> styre <strong>og</strong> bestemme, <strong>og</strong><br />

tage ansvar. Hvilket jo i princippet<br />

er helt o.k !<br />

Men hvor<strong>for</strong><br />

vælger jeg så<br />

ikke at søge<br />

en lederstilling?<br />

men det<br />

er jeg rimelig<br />

klar på, at jeg<br />

ikke har lyst<br />

<strong>og</strong> mod på<br />

lige nu. Jeg<br />

ønsker styring<br />

<strong>og</strong> kontrol<br />

<strong>og</strong> ansvar<br />

i eget arbejdsliv<br />

som det<br />

primære, <strong>og</strong><br />

ikke styring<br />

<strong>og</strong> kontrol <strong>og</strong><br />

ansvar over<strong>for</strong><br />

andre .<br />

En arbejdsplads som<br />

har haft en stor betyd-<br />

ning <strong>for</strong> mig, <strong>for</strong>di den<br />

har givet mig meget<br />

både på det person-<br />

lige <strong>og</strong> det faglige plan.<br />

En arbejdsplads med<br />

flere muligheder end<br />

begrænsninger alt i alt!<br />

Gode kollegaer, som<br />

er guld værd <strong>for</strong> mig,<br />

I den offentligeansættelse<br />

ligger der<br />

en vis <strong>for</strong>m<br />

<strong>for</strong> pres. Bla.<br />

Et pres, der<br />

handler om,<br />

at der fra den<br />

henvisende<br />

myndigheds<br />

side ligger en<br />

<strong>for</strong>ventning<br />

om, at fami- eller til.<br />

liekonsulenten/familiebehandleren,<br />

der er ansat i det kommunale<br />

tilbud, gerne skulle være i stand til<br />

at ”løse” hele den store mængde<br />

af komplekse problemstillinger,<br />

som familierne, der visiteres til<br />

Familiecentrene / værkstederne<br />

har, da der sjældent er penge til<br />

<strong>for</strong>di de inspirerer mig,<br />

de anerkender mig, de<br />

stiller spørgsmål, <strong>og</strong> de<br />

er gode at grine med,<br />

at diskutere med <strong>og</strong> at<br />

udvikle nye ideer med<br />

at sætte ind med andre eller mere<br />

relevante tilbud til disse familier<br />

(anbringelse).<br />

Arbejdsopgaverne ændrer sig i<br />

disse år, i takt med at kommunerne<br />

er trængte økonomisk. De opgaver<br />

vi får ind i familiecentrene<br />

ligger<br />

ovre i den ”tunge<br />

ende”, <strong>for</strong>stået sådan,<br />

at opgaverne<br />

ikke længere er i<br />

kategorien tidlig<br />

<strong>for</strong>ebyggelse, men<br />

snarere massive<br />

komplekse problemstillinger.<br />

Det<br />

er opgaver, som vi<br />

tidligere valgte at<br />

give andre tilbud<br />

uden<strong>for</strong> Familiecentrene/værkstederne.<br />

Det er<br />

opgaver som er<br />

vanskelige alene<br />

at arbejde med i en<br />

<strong>systemisk</strong> terapeutisk<br />

ramme.<br />

I bund <strong>og</strong> grund er<br />

det måske alligevel<br />

de opgaver, jeg<br />

skal arbejde med<br />

i det kommunale<br />

tilbud, der får mig<br />

til at ønske at ville<br />

n<strong>og</strong>et andet.<br />

De opgaver jeg<br />

ønsker at arbejde<br />

med er svære at få<br />

øje på i det kommunale<br />

tilbud i<br />

disse år. Men de<br />

er her jo, de familier,<br />

der ved en<br />

afgrænset terapeutisk indsats kan<br />

hjælpes godt på vej.<br />

Det er her mit ønske om at blive<br />

freelance terapeut igen dukker op,<br />

<strong>for</strong> jeg tænker jo, at disse familier<br />

gerne vil <strong>og</strong> har behov <strong>for</strong> den<br />

familieterapeutiske indsats , men


disse familier må opleve, at de<br />

enten ikke kan få hjælpen i det<br />

kommunale tilbud (<strong>for</strong>di problemerne<br />

ikke er massive nok <strong>og</strong> de<br />

der<strong>for</strong> ikke kan prioriteres) eller<br />

de ønsker ikke at få hjælpen i det<br />

kommunale tilbud, da de har et<br />

ønske om at <strong>for</strong>blive ”anonyme”<br />

<strong>for</strong> det offentlige system.<br />

Jeg har inden<strong>for</strong> min kommunale<br />

ansættelse i de seneste år oplevet<br />

at det har været meget ”op ad<br />

bakke” (<strong>og</strong> den bliver stadig mere<br />

<strong>og</strong> mere stejl!), at kæmpe <strong>for</strong> at<br />

holde fast i mit <strong>systemisk</strong>e virke<br />

. I takt med at familieopgaverne<br />

bliver mere <strong>og</strong> mere massive <strong>og</strong><br />

behæftet med alvorlig bekymring<br />

fra myndighedernes side.<br />

Jeg tror ikke længere så meget<br />

på, at jeg kan kæmpe denne kamp<br />

med sucess, <strong>og</strong> det har været<br />

med til at sætte skub i min egen<br />

personlige proces, som handler<br />

om at finde en måde at komme<br />

til at arbejde med det jeg brænder<br />

<strong>for</strong>: det <strong>systemisk</strong>e terapeutiske<br />

arbejde.<br />

Man kan måske kalde det at<br />

”kaste håndklædet i ringen”, at<br />

resignere?<br />

Igen, hvis jeg tror på at disse<br />

opgaver er der <strong>og</strong> dermed muligheden<br />

<strong>for</strong> at få ” kunder” som<br />

selvstændig er tilstede, hvad venter<br />

jeg så på?<br />

Jeg kunne lave en liste over <strong>for</strong>dele<br />

<strong>og</strong> ulemper ved det ene <strong>og</strong> det<br />

andet valg- <strong>og</strong> så træffe det valg,<br />

der ligger lige <strong>for</strong>, ” hvor svært kan<br />

det være?” Eller jeg kunne spørge<br />

mig selv: ” hvad er det værste , der<br />

kan ske…….?”<br />

For mig ville det værste, der kunne<br />

ske være, at jeg som selvstændig<br />

ikke kunne mødes i et fagligt inspirerende<br />

miljø, hvor jeg kunne<br />

<strong>for</strong>tsætte med at inspirere <strong>og</strong> lade<br />

mig inspirere <strong>og</strong> - vigtigst af alt<br />

- <strong>for</strong>håbentlig ville kunne undgå<br />

at gå i stå fagligt! At jeg kunne<br />

.....<br />

Et sådant fællesskab/<br />

netværk ville på en gang<br />

give muligheden <strong>for</strong> at<br />

være selvstændig tera-<br />

peut <strong>og</strong> samtidig være<br />

en del af en kollegial<br />

gruppe i et <strong>for</strong>håbentlig<br />

inspirerende fællesskab,<br />

evt. med supervision,<br />

lokalefællesskab o.a.<br />

Altså et ”både <strong>og</strong>”.<br />

komme til at kede mig alene, <strong>og</strong><br />

at stå med usikkerheden omkring<br />

min indtægt.<br />

Er det mon muligt at skabe et<br />

fælles fagligt <strong>systemisk</strong> miljø af<br />

freelance-terapeuter, som enten<br />

allerede arbejder som selvstændig,<br />

har freelance opgaver, eller - som<br />

jeg - ikke er nået længere end til<br />

det at skulle <strong>for</strong>etage et valg?<br />

Et sådant fællesskab/ netværk<br />

ville på en gang give muligheden<br />

<strong>for</strong> at være selvstændig terapeut<br />

<strong>og</strong> samtidig være en del af en<br />

kollegial gruppe i et <strong>for</strong>håbentlig<br />

inspirerende fællesskab, evt. med<br />

supervision, lokalefællesskab o.a.<br />

Altså et ”både <strong>og</strong>”.<br />

Jeg tror på, at mit mod til at<br />

<strong>for</strong>etage det endelige skridt henimod<br />

en karriere som selvstændig<br />

familieterapeut, <strong>og</strong> dermed mit<br />

endelige valg, vil være lettere hvis<br />

dette faglige netværk kunne blive<br />

en realitet., <strong>og</strong> dermed kan jeg se<br />

muligheden <strong>for</strong> et ”både <strong>og</strong>” !<br />

Hvis du har fået lyst til at høre<br />

mere om, hvem jeg er, <strong>og</strong> måske<br />

har fået lyst til at hjælpe mig ved<br />

at tage del i min tanke proces<br />

henimod et ” både <strong>og</strong>” , at udvikle<br />

tanker <strong>og</strong> ideer med mig omkring<br />

det at arbejde freelance , eller<br />

vil bidrage med dine erfaringer ,<br />

tanker eller ideer, hører jeg meget<br />

gerne fra dig.<br />

Du kan læse mere på min hjemmeside;<br />

www.familiehjlp.dk , hvor du<br />

<strong>og</strong>så finder mit tlf. nr. samt e-mail<br />

adresse.<br />

Jeg glæder mig til at høre fra andre,<br />

der måske går med eller har gået<br />

med n<strong>og</strong>le af de samme tanker,<br />

som jeg .<br />

Helle Wedel<br />

14 Systemisk Forum 3/2008


Reflektioner:<br />

Systemisk Forum<br />

20 år <strong>for</strong> <strong>STOK</strong><br />

20 år <strong>for</strong> <strong>STOK</strong><br />

Tyve år... med <strong>og</strong> uden stok!<br />

En personlig beretning<br />

Elena Cervera Smith er uddannet socialrådgiver i 1976. Stifter af Externa, Narrativt Center i 1998. Elena<br />

arbejder som selvstændig terapeut, supervisor, konsulent <strong>og</strong> underviser. Formand <strong>for</strong> <strong>STOK</strong> fra november<br />

2000 til august 2005<br />

Det er svært at huske præcis<br />

hvornår jeg først blev optaget af<br />

det <strong>systemisk</strong>e. Jeg husker godt<br />

begivenhederne, der vakte min<br />

interesse, men lige årsttallet... ...<br />

nej, årene flyder sammen. Men lad<br />

os bare vedtage, at min egen <strong>systemisk</strong>e<br />

rejse begynder n<strong>og</strong>enlunde<br />

på samme tid, som <strong>STOK</strong> blev<br />

dannet. det er muligvis ikke helt<br />

historisk korrekt, men helt hen i<br />

skoven er det heller ikke.<br />

Men de første år var uden stok. Jeg<br />

var ikke en af pionererne, men jeg<br />

var i andet geled. Der i sidste del<br />

af firserne gik jeg rindt <strong>og</strong> ledte<br />

efter måder at blive dygtigere på,<br />

efter værktøjer, som det hedder nu<br />

om stunder. Mine kollegaer gik på<br />

getaltkurser <strong>og</strong> læret at sige fra <strong>og</strong><br />

udtrykke deres følelser <strong>og</strong> behov.<br />

Alt kom på bordet <strong>og</strong> der blev<br />

grædt <strong>og</strong> smækket med dørene.<br />

Spændende, men anstrengende.<br />

Nej, det var altså ikke lige mig.<br />

Første gang jeg hørte om det<br />

<strong>systemisk</strong>e var da Bent Hougård<br />

hold fyraftensoplæg på social<strong>for</strong>valtningen<br />

i Aalborg. Han kom<br />

anstigende <strong>og</strong> præsenterede med<br />

stor selvtillid n<strong>og</strong>et han kaldte Family<br />

First. Det var en amerikansk<br />

model <strong>for</strong> hurtig, intensiv indsats<br />

i socialt belastede familier. 6 uger,<br />

så skulle den ged være barberet.<br />

Family First var en eklektisk model<br />

med lidt strukturelt, lidt strategisk<br />

<strong>og</strong> lidt<br />

<strong>systemisk</strong><br />

i en skøn<br />

<strong><strong>for</strong>ening</strong>.<br />

Bent Hougård<br />

satte<br />

ikke sit lys<br />

u n d e r e n<br />

skæppe <strong>og</strong><br />

mange syntes<br />

han var<br />

oversmart.<br />

Men der var<br />

flere ting<br />

af det ha<br />

sagde, der<br />

gjorde mig<br />

tankefuld<br />

<strong>og</strong> sulten<br />

efter mere.<br />

F.eks. satte<br />

han spørgsmål<br />

ved det<br />

kl<strong>og</strong>e i, at<br />

vi absolut<br />

kulle bruge<br />

2 år i familierne<br />

eller på behandlingshjemmene<br />

uanset problemets karakter<br />

<strong>og</strong> sstørrelse. Han tvivlede på, at<br />

mere nødvendigvis er bedre. Og<br />

var det ham, der introducerede<br />

mig <strong>for</strong> dette udsagn:”Hvis det<br />

du gør ikke virker, så gør n<strong>og</strong>et<br />

andet. Hvis det du gør virker, så<br />

Den første gang jeg stif-<br />

tede bekendtskab med<br />

<strong>STOK</strong> var på et årsmøde<br />

på Svendborg Vandre-<br />

hjem. Årstallet står stadig<br />

tåget i erindringen. Det<br />

jeg husker fra årsmødet<br />

er en spændende work-<br />

shop om <strong>for</strong>skellen på<br />

slælesorg <strong>og</strong> <strong>terapi</strong>, <strong>og</strong> en<br />

ustyrlig morsom revy.<br />

gør n<strong>og</strong>et mere.” Det udsagn har<br />

jeg sørme haft brug <strong>for</strong> mange<br />

gange.<br />

Senere fik jeg <strong>systemisk</strong><br />

uddannede<br />

kollegaer, <strong>og</strong> de adskilte<br />

sig markant<br />

fra de ander. De<br />

kunne se muligheder,<br />

hvor andre kun<br />

så begrænsninger.<br />

Og så kunne de stille<br />

spørgsmål, der<br />

skabte samarbejde<br />

<strong>og</strong> optimisme, <strong>og</strong><br />

de havde ikke travlt<br />

med at lave om på<br />

folk eller tage ansvar<br />

<strong>for</strong> deres liv.<br />

Netop dette er jo<br />

egentlig essensen<br />

i det, vi kalder det<br />

<strong>systemisk</strong>e paradigmeskifte.<br />

Ja, jeg blev smittet,<br />

jeg blev begejstret,<br />

jeg så lyset. Og jeg<br />

gik i gang med at uddanne mig,<br />

<strong>for</strong> jeg ville være familieterapeut<br />

<strong>og</strong> jeg ville være dygtig - en proces<br />

som ejg stadig er i gang med.<br />

Blev jeg uudholdelig, hellig <strong>og</strong><br />

bedrvidende? Måske bare lidt.<br />

eller lad os nøjes med at sige, at<br />

jeg n<strong>og</strong>le gange havde svært ved


at styre min begejstring over de<br />

spændende ideer <strong>og</strong> mine nye<br />

færdigheder, som jeg jo kunne se<br />

var virksomme.<br />

Den første gang jeg stiftede bekendtskab<br />

med <strong>STOK</strong> var på et<br />

årsmøde på Svendborg Vandrehjem.<br />

Årstallet står stadig tåget<br />

i erindringen. Det jeg husker fra<br />

årsmødet er en spændende workshop<br />

om <strong>for</strong>skellen på slælesorg<br />

<strong>og</strong> <strong>terapi</strong>, <strong>og</strong> en ustyrlig morsom<br />

revy.<br />

Senere fik jeg øje <strong>for</strong> <strong>STOK</strong>’s<br />

kurser <strong>og</strong> workshops. Den gang<br />

var Stoks aktiviteter hovedsageligt<br />

centreret i København, men<br />

store navne som Insoo Kim Berg<br />

<strong>og</strong> Micael White trak mig fra det<br />

nordjyske til hovedstaden. Især<br />

disse to workshops står stadig som<br />

betydelige <strong>og</strong> vigtige i min egen<br />

falgige udvikling.<br />

I det daglige måtte jeg kæmpe <strong>for</strong><br />

mine <strong>systemisk</strong>e tanker <strong>og</strong> ideer.<br />

Det var bestemt ikke de ideer, der<br />

var på borgen. Det <strong>systemisk</strong>e paradigmeskifte<br />

var på ingen måde<br />

slået igennem i den sociale <strong>for</strong>valtning.<br />

Her var professionallitet<br />

stadig defineret som evnen til at<br />

kunne definere andres hjælpebehov<br />

<strong>og</strong> motivere dem til at indse,<br />

hvad de ikke <strong>for</strong>måede <strong>og</strong> anvise<br />

dem, hvordan de fik rettet op på<br />

fejlene. Correct me if I am wrong,<br />

men er det ikke stadig såddan?<br />

Altså i grove træk? Den evige<br />

balanckunst bestd i at finde frirum<br />

til at praktisere det jeg troede på,<br />

<strong>og</strong> at <strong>for</strong>søge at skabe lydhørhed<br />

<strong>for</strong> min tankegang uden at blive<br />

docerende eller diskvalificerende<br />

over<strong>for</strong> andre. Denne balancegang<br />

vi I, kære læsere, sikkert kunne<br />

nikke genkendende til.<br />

Stoks årsmøder blev et frikvarter<br />

<strong>for</strong> den <strong>for</strong>sigtighed, som på en<br />

måde blev en del af mit professionelle<br />

liv. her kunne jeg frit<br />

slippe begejstringen løs, <strong>og</strong> jeg<br />

fik lejlighed til at udveksle tanker<br />

<strong>og</strong> ideer med ligesindede nørder.<br />

Efterhånden blev det et <strong><strong>for</strong>um</strong><br />

hvor jeg med sikkerhed mødte<br />

de samme velkendte ansigter fra<br />

”den <strong>systemisk</strong>e storfamilie”.<br />

Det blev et sted, hvor jeg fik<br />

glædelige gensyn med folk, jeg<br />

havde arbejdet sammen med, gået<br />

på kursus med, undervist eller<br />

superviseret.<br />

Jeg havde bestiemt ingen ambitioner<br />

om at være andet end menigt<br />

medlem af Stok, men en dag blev<br />

jeg ringet op af Søren hertz, som<br />

op<strong>for</strong>drede mig til at stille op som<br />

<strong>for</strong>mand i stedet <strong>for</strong> ham.<br />

Efter at være kommet mig over<br />

overraskelsen <strong>og</strong> have tygget lidt<br />

på det, beslluttede jeg at tage ud<strong>for</strong>dringen<br />

op. Jeg havde arbejdet<br />

som selvstændig i et par år, <strong>og</strong><br />

det gav mig frihede til selv at<br />

planlægge min tid <strong>og</strong>dermed prioritere<br />

arbejdet<br />

i Stok.<br />

Det blev til<br />

kanp 5 år i <strong>for</strong>mandsstolen.<br />

5 Spændende,<br />

ud<strong>for</strong>drende,<br />

arbejdsomme<br />

år.<br />

Sammen med<br />

de skiftende<br />

b e s t y r e l s e r<br />

havde jeg <strong>for</strong>skelligeambitioner.<br />

Først<br />

<strong>og</strong> fremmest<br />

så jeg en ud<strong>for</strong>dring<br />

i at<br />

gøre Stok til en<br />

landsdækkende<br />

<strong><strong>for</strong>ening</strong>.<br />

Som nordjyde vidste jeg, at det<br />

<strong>systemisk</strong>e stod svagt jo længere<br />

væk man kom fra København,<br />

<strong>og</strong> at de af os, som var interesserede,<br />

måtte rejse langt <strong>og</strong> arbejde<br />

ekstra hårdt <strong>for</strong> at få inspiration<br />

Når jeg ser tilbage til min<br />

tid i Stoks bestyrelse, er<br />

jeg stolt <strong>og</strong> tilfreds med<br />

den indsats vi gjorde<br />

på disse områder. Vi fik<br />

velfungerende lokalaft-<br />

delinger op at stå <strong>og</strong> vi fik<br />

stemme <strong>og</strong> indflydelse i<br />

Norden <strong>og</strong> i Europa.<br />

<strong>og</strong> sparring. For det andet blev jeg<br />

meget optaget af det internationale<br />

arbejde. Stok havde, <strong>og</strong>så før min<br />

tid, haft et godt samarbejde med de<br />

andre nordiske lande, ikke mindst<br />

Norge. men der begydte <strong>og</strong>så at<br />

blive dannet europæiske netværk,<br />

som havde til <strong>for</strong>mål at styrke den<br />

familieterapeutiske tradition <strong>og</strong><br />

den sysstemiske tankegang ude i<br />

verden.<br />

Når jeg ser tilbage til min tid i<br />

Stoks bestyrelse, er jeg stolt <strong>og</strong><br />

tilfreds med den indsats vi gjorde<br />

på disse områder. Vi fik velfungerende<br />

lokalaftdelinger op at stå<br />

<strong>og</strong> vi fik stemme <strong>og</strong> indflydelse i<br />

Norden <strong>og</strong> i Europa.<br />

Vi brugte <strong>og</strong>så rigtig meget tid<br />

på at <strong>for</strong>berede den Nordiske<br />

Kongres, som blev afholdt i Helsingør<br />

i august 2005. Det blev i al<br />

beskedenhed en super god kongres,<br />

lige som vi havde drømt om.<br />

Højt fagligt indhold<br />

kombineret<br />

med engagement<br />

<strong>og</strong> højt humør <strong>og</strong><br />

pragtfulde solbeskinnede<br />

dage i<br />

skønne omgivelser.<br />

årsmøderne <strong>for</strong>tsatte<br />

den gode tradition,<br />

som det faste<br />

samlingspunkt<br />

<strong>for</strong> fest <strong>og</strong> faglighed.<br />

det lå mig<br />

meget på sinde,<br />

at vi i Stok inviterede<br />

det narrative<br />

inden<strong>for</strong>, selvom<br />

vi som udgangspunkt<br />

er en <strong>systemisk</strong><br />

<strong><strong>for</strong>ening</strong>.<br />

I andre lande har de <strong>systemisk</strong>e<br />

<strong>og</strong> narrative delt sig i to konkurrerende<br />

lejre. Det synes jeg både er<br />

uskønt <strong>og</strong> unødvendigt. jeg synes<br />

at Stok har været medvirkende til<br />

16 Systemisk Forum 3/2008


at undgå dette, <strong>og</strong> det fungerer jo<br />

ganske udmærket.<br />

Men jeg havde <strong>og</strong>så drømme <strong>og</strong><br />

ambitioner, om jeg synes ikke<br />

lykkedes. Jeg havde drømt om at<br />

vi som <strong><strong>for</strong>ening</strong> blev mere synlige<br />

i den almene faglige debat. Jeg<br />

syntes, <strong>og</strong> synes stadigvæk at de<br />

<strong>systemisk</strong>e <strong>og</strong> narrative tanker <strong>og</strong><br />

metoder har <strong>for</strong> lidt plads i det<br />

samlede billede i den sociale <strong>og</strong><br />

behandlingsmæssige arbejde <strong>og</strong> i<br />

pædag<strong>og</strong>ikken. Jeg synes, at vi bli-<br />

Systemisk Forum<br />

ver <strong>for</strong> usynlige, <strong>for</strong> lidt fremme i<br />

skoene, <strong>for</strong>di vi jo grundlæggende<br />

ikke synes om at missioere eller<br />

overbevie andre. Men andre har<br />

jo ikke denne beskedenhed, <strong>og</strong> er<br />

ikke blege <strong>for</strong> at føre sig frem med<br />

evidens <strong>og</strong> videnskabelighed som<br />

argumentation <strong>for</strong> deres egen <strong>for</strong>træffelighed.<br />

Nej. Set systemisske<br />

paradigmeskifte er kun delvis slået<br />

igennem, <strong>og</strong> jeg har måttet sande,<br />

at hverken jeg eller de fleste andre<br />

Stok-medlemmer har tid, lyst eller<br />

20 år <strong>for</strong> <strong>STOK</strong><br />

ressourcer til i højere grad at vise<br />

flaget. Der er stadig et arbejde <strong>for</strong><br />

Stok at gøre på dette område.<br />

Efter kanpt 5 år i <strong>for</strong>mandsstolen<br />

måtte jeg, pga. alvorlig sygdom<br />

i familien, trække mig tilbage i<br />

utide efter den Nordiske kontres.<br />

Nu er jeg et glad <strong>og</strong> tilfreds menigt<br />

medlem af <strong><strong>for</strong>ening</strong>en, <strong>og</strong> det<br />

bliver der ikke lavet om på. For<br />

hvor<strong>for</strong> gå alene når man kan gå<br />

med Stok?<br />

I anledning af <strong>STOK</strong>’s jubilæum<br />

Jytte Gandløse er cand. psyk. aut. <strong>og</strong> specialist i psyko<strong>terapi</strong> <strong>og</strong> børneneuropsykol<strong>og</strong>i, samt supervisor<br />

Allerførst tak til. redaktionen<br />

<strong>for</strong> denne op<strong>for</strong>dring til at fejre<br />

vores <strong><strong>for</strong>ening</strong>s 20-års jubilæum.<br />

Jeg husker stadig den stiftende<br />

general<strong>for</strong>samling, som meget<br />

spændende <strong>og</strong> n<strong>og</strong>et nyt i vores<br />

faglige hverdag.<br />

Da jeg tiltrådte som <strong>for</strong>mand,<br />

havde jeg <strong>for</strong>ud siddet dels i<br />

uddannelses udvalget <strong>og</strong> dels i<br />

bestyrelsen.<br />

I min <strong>for</strong>mandsperiode var vi<br />

meget optaget af, at udvikle både<br />

den et- <strong>og</strong> toårige uddannelse,<br />

som vi havde i <strong><strong>for</strong>ening</strong>ens regi,<br />

vi havde uddannelser både i Kø-<br />

20 år <strong>for</strong> <strong>STOK</strong><br />

benhavn <strong>og</strong> på Bornholm, <strong>og</strong> vi<br />

havde en ide om, at det var lettere<br />

at få arbejdsgiverne til at betale<br />

<strong>for</strong> en uddannelse, når det var i<br />

<strong><strong>for</strong>ening</strong>ens regi. Teoretisk var<br />

uddannelsen meget præget af den<br />

<strong>systemisk</strong>e <strong>og</strong> den løsningsfokuserede<br />

teori.<br />

Desuden var vi i bestyrelsen<br />

meget optaget af det nordiske<br />

samarbejde, <strong>og</strong> fik her stor<br />

inspiration til vores årsmøder<br />

både mht. <strong>for</strong>m <strong>og</strong> indhold. Vi<br />

<strong>for</strong>søgte, at gøre årsmøderne til<br />

et sted hvor så mange som muligt<br />

kunne komme med deres faglige<br />

input, samt at holde mødet på et<br />

prisleje så at alle kunne være med,<br />

desuden havde vi nedsat pris til de<br />

der havde lang transport.<br />

Et tredje initiativ var et seminar<br />

med David Campbell, hvor kursus<br />

<strong>og</strong> uddannelsesudvalg, lokale<br />

kontaktpersoner <strong>og</strong> bestyrelsen,<br />

havde mulighed <strong>for</strong> at give<br />

hinanden inspiration <strong>og</strong> feedback<br />

samt finde en fællesvej.<br />

Jytte Gandløse


B<strong>og</strong>anmeldelse:<br />

B<strong>og</strong>en er opsamlingen af 20 års<br />

viden <strong>og</strong> erfaring fra Michael<br />

Whites praksis om Narrativ Terapi.<br />

Michael Whites b<strong>og</strong> er <strong>for</strong><br />

mig spækket med guidelines,<br />

opskrifter, anvisninger samt bunker<br />

af eksempler på, hvordan <strong>og</strong><br />

hvornår mødet med klienten går<br />

godt. Eksemplerne tages op igen<br />

<strong>og</strong> igen <strong>og</strong> kobles på Whites egne<br />

teoretiske ideer, samt det der tidligere<br />

er udviklet af andre. Men<br />

hvor herligt at læse en b<strong>og</strong>, <strong>for</strong><br />

”os” som er ”Udpræget praktiske<br />

begavede”(som det hedder på<br />

Nordjysk), selv om jeg selvfølgelig<br />

<strong>og</strong>så gerne vil dele hans<br />

teoretiske vinkel.<br />

White elskede hele livet arbejdet<br />

med klienterne <strong>og</strong> at tale/ undervise<br />

i små <strong>for</strong>samlinger (15- 20<br />

tilhørere), hvor han kunne være<br />

i nær dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> hele tiden på opdagelse.<br />

Han understregede <strong>og</strong>så<br />

altid, at det narrative <strong>for</strong> ham var<br />

<strong>for</strong>skellige metoder, redskaber <strong>og</strong><br />

benævnelser han havde fundet<br />

brugbare via stærk inspiration<br />

<strong>og</strong>så fra mange andre, som han<br />

nævner en del af i b<strong>og</strong>en.<br />

Allan Holmgreen har skrevet i<br />

<strong>for</strong>ordet at han ”opfatter utve-<br />

Michael White.<br />

Kort Over Narrative Landskaber.<br />

Med <strong>for</strong>ord af Allan Holmgreen.<br />

Hans Reitzels Forlag 2008.<br />

Oversat af Ole Thornye<br />

304 sider<br />

tydigt denne b<strong>og</strong> som den bedst<br />

samlede fremstilling der er givet<br />

af den narrative <strong>terapi</strong>. Der er fyldt<br />

med eksempler. Der er grundige<br />

metodiske redegørelser <strong>for</strong> de terapeutiske<br />

fremgangsmåder.” Det<br />

er jeg enig med Holmgreen i.<br />

I sin indledning <strong>for</strong>tæller White<br />

om sine barndomsoplevelser, hvor<br />

kort over landskaber kom til at betyde<br />

så meget. Kort til rejser sammen<br />

med klienten, siger White,<br />

at han udviklede på anmodning<br />

fra andre, med ønsket om at gøre<br />

de terapeutiske processer, han har<br />

udviklet mere overskuelige. Han<br />

skriver senere i b<strong>og</strong>en, at det ikke<br />

er opskrifter, han har fremstillet i<br />

b<strong>og</strong>en, ej heller sandheder:” Narrative<br />

samtaler er ikke ”disciplinerede”<br />

De følger ikke en opskrift<br />

som i en k<strong>og</strong>eb<strong>og</strong>, men er i en vis<br />

<strong>for</strong>stand ” uregerlige”.<br />

Men jeg våger nu alligevel det<br />

ene øje <strong>og</strong> siger: At b<strong>og</strong>en meget<br />

meget fint kan anvendes som opskriftsb<strong>og</strong><br />

i den narrative praksis.<br />

Ligesom en god grundopskrift på<br />

brød fra ens mor fint kan bruges,<br />

til man selv bliver en mere habil<br />

bager. Når man ikke længere er<br />

nybegynder, får man lyst <strong>og</strong> inspi-<br />

ration til at eksperimentere mere<br />

med, hvad der <strong>og</strong>så kan kommes<br />

i brødet, så det bliver godt. Det<br />

bliver så pludseligt ens helt egen<br />

stil at bage i.<br />

Den narrative meta<strong>for</strong> var <strong>for</strong> Michael<br />

White hentet <strong>og</strong> inspireret af<br />

Jerome Bruner. Han lod sig <strong>og</strong>så<br />

inspirerer af rigtig mange andre,<br />

som han <strong>og</strong>så nævner i b<strong>og</strong>en.<br />

Blandt andet Tom Andersens<br />

udvikling af reflekterende team.<br />

Hvilket gav White ideen til direkte<br />

at inddrage tilhørere i det terapeutiske<br />

rum, selv om han var betænkelig<br />

ved den facon Andersen<br />

brugte med brugen af hypoteser.<br />

White mente, det kunne klientgøre,<br />

på samme måde som brugen af<br />

diagnoser kan gøre. White synes<br />

flere steder i b<strong>og</strong>en at lægge op til<br />

at gætte på, ”Om det kunne være<br />

sådan eller sådan?” eller om ”Det,<br />

andre klienter havde oplevet (som<br />

han videre <strong>for</strong>talte), kunne være<br />

brugbart <strong>for</strong> klienten?” Det kan<br />

set fra mit perspektiv ses som om,<br />

White i udviklingen undervejs har<br />

fundet <strong>og</strong>så n<strong>og</strong>et af dette brugbart<br />

i sin praksis. Anden inspiration fik<br />

han fra : Barbara Myerhoff med<br />

Definerende Ceremonier. Brug<br />

af Vidner. Gen-medlemsgørelses<br />

18 Systemisk Forum 3/2008


meta<strong>for</strong>en (frygteligt ord <strong>for</strong> en<br />

Nordjyde). Fra Michael Foucault,<br />

hvis ideer White brugte til at udvikle<br />

de Eksternaliserende Samtaler.<br />

Fra T. Todorov brug af ord<br />

som Konjunktiv samt Stillads. Fra<br />

Gaston Bacheland begreber som<br />

Resonans, Billede, <strong>og</strong> Katarsis.<br />

Jacques Derrida gav ham ideerne<br />

om Dekonstruktion. Unikke Hændelser<br />

fra Erving Goffman. Lev<br />

Vygotsky`s brug af ordet Mestring<br />

blev <strong>for</strong> White Agenthed, samt det<br />

at opdele i overkommelige dele.<br />

Stilladssering <strong>og</strong> ords betydning.<br />

Fra Vygotsky fik han således <strong>og</strong>så<br />

inspiration til at lave kort over<br />

Stilladserende Samtaler.<br />

B<strong>og</strong>en indeholder beskrivelser <strong>og</strong><br />

opskrifter til:<br />

•Eksternaliserende Samtaler med<br />

•Positionskortet.(Kort kan oversættes<br />

til veje man kan gå)<br />

•Fire spørgsmålskategorier.<br />

•Gen<strong>for</strong>fattende Samtaler, hvor<br />

han beskriver strukturen i sådanne<br />

samtaler.<br />

•Genmedlemsgørende samtaler<br />

(re-menbering) <strong>for</strong>mål <strong>og</strong> <strong>for</strong>dele.<br />

•Definerende ceremonier, strukturen,<br />

udvælgelse at eksterne vidner<br />

<strong>og</strong> det terapeutiske ansvar der er,<br />

<strong>og</strong>så i den slags samtaler.<br />

•Samtaler der fokuserer på unikke<br />

hændelser. Han beskriver nøje den<br />

måde Potionskort version 2 kan<br />

anvendes på. Narrative samtalers<br />

karakter fra unikke hændelser til<br />

righoldige <strong>for</strong>tællinger.<br />

•Stilladserende Samtaler.<br />

•Agenthed.<br />

•Sluttende af med Eksternaliserende<br />

Samtaler med udgangspunkt<br />

i kortet <strong>for</strong> Stilladserende<br />

Samtaler.<br />

Den terapeutiske samtale kan være<br />

som at gå i en ukendt skov. Sommetider<br />

virker det åbenlyst hvilken<br />

vej man kan gå, andre gange<br />

må man gå lidt frem <strong>og</strong> tilbage på<br />

<strong>for</strong>skellige små stier før man fin-<br />

Systemisk Forum<br />

der vej. Hvor man ender kan være<br />

helt u<strong>for</strong>udsigeligt. Landskaberne<br />

kan være helt <strong>for</strong>skellige alt efter,<br />

hvor man befinder sig.<br />

White giver os n<strong>og</strong>le kort over<br />

Narrative Landskaber med på<br />

vejen, hvor han flittigt henviser til<br />

teorien. Som jeg ser det, gør han<br />

meget ud af, at konteksten skal<br />

være i orden. Klienten <strong>og</strong> andre<br />

skal vide, hvilken slags samtale,<br />

de er budt ind i.<br />

Han nævnte tit i sit liv, at det at<br />

have Red- Skaber inspireret af andre,<br />

har hjulpet ham i samarbejdet<br />

med klienten. Så hvad ville han<br />

gerne Redde? <strong>og</strong> hvad ville han<br />

gerne Skabe?<br />

Jeg tror, at han gerne ville redde<br />

teorier <strong>og</strong> metoder, som andre<br />

før ham havde fundet brugbare.<br />

Skabe <strong>og</strong> nyudvikle metoder, som<br />

han har fundet brugbare. Lave<br />

beskrivelser af sit arbejde som<br />

kunne hjælpe andre.<br />

Det blev til 8 bøger <strong>og</strong> rigtig<br />

mange artikler. Rigtig god er<br />

Narrative Means To Therepeutic<br />

Ends (1990) <strong>og</strong> Maps of Narrativ<br />

Practice (2007). At denne nu er<br />

kommet på dansk gør bare livet<br />

nemmere. Den får min varmeste<br />

anbefaling.<br />

Michael White døde den 5 april<br />

2008 59 år gammel. 1 april fik<br />

han et stort hjerteinfarkt under en<br />

konference i San Diego. Han blev<br />

holdt kunstigt i live til hans datter<br />

kunne nå frem fra Australien, <strong>for</strong><br />

at sige farvel til sin far.<br />

Nu må vi praktiserer det narrative<br />

uden Michael White. Men vi kan<br />

sige ”God dag igen”. Vi kan <strong>for</strong>tsat<br />

invitere ham med ind i vores<br />

terapeutiske liv <strong>og</strong> tænke: Hvad<br />

ville Michael White have gjort?<br />

Hvad ville han have tænkt om<br />

dette eller hint?<br />

Dette blev hans sidste færdige b<strong>og</strong>.<br />

Jeg håber, at den b<strong>og</strong> han var i gang<br />

med at skrive må komme senere<br />

via hjælp fra mennesker, som stod<br />

ham nær <strong>og</strong>så arbejdsmæssigt<br />

som f.eks. Maggie Carey. www.<br />

dulwichcentre.com.au<br />

Mors den 26 juli 2008<br />

Lisbeth Villumsen<br />

www.livviadial<strong>og</strong>.dk


Nyt fra Lokalgrupperne<br />

<strong>STOK</strong>-Bornholm<br />

Kontaktperson <strong>for</strong> lokalgruppen er<br />

Solvejg Rosenkilde Nielsen<br />

Tempelvej 7<br />

3740 Svaneke<br />

56 49 65 62<br />

rosenkil@tiscali.dk<br />

<strong>STOK</strong>-Østjylland<br />

Bodil Burian<br />

burian@burian.eu.com<br />

Telefon : 86274723<br />

<strong>STOK</strong>-Nordsjælland<br />

Vedr. næste arrangement <strong>og</strong><br />

optagelse på mailliste<br />

henvendelse til<br />

lokalgruppens kontaktperson:<br />

Sanne Ferdinandsen<br />

23 47 17 31<br />

Sanne@Granhojen.dk<br />

20 Systemisk Forum 3/2008


Nyt fra Lokalgrupperne<br />

Systemisk Forum<br />

<strong>STOK</strong> - Sydjylland<br />

Marion Sullmann Martin Oksbjerg<br />

Frydvej 8 Hollændervej 27, 1.<br />

6000 Kolding 6000 Kolding<br />

75 52 72 39 / 26 70 76 45 20 67 90 44<br />

marion.sul@stofanet.dk oksbjerg@stofanet.dk<br />

<strong>STOK</strong>-Nordjylland<br />

Kontaktperson <strong>STOK</strong>-Nordjylland:<br />

Bente Jensen<br />

Dall Møllevej 43<br />

9230 Svenstrup<br />

Tlf 98 38 11 14/42 19 75 97<br />

Mail: bentejensen@live.dk<br />

<strong>STOK</strong>-Fyn<br />

Kontaktperson <strong>for</strong> lokalgruppen er<br />

Cathrine Dejgaard<br />

62 23 48 45<br />

sfacad@svendborg.dk


Nyt fra Lokalgrupperne<br />

<strong>STOK</strong>-Vestjylland<br />

Vi gentager en succes <strong>og</strong> genstarter studiekreds i <strong>STOK</strong> Vestjylland fra september 2008.<br />

Alle er velkomne.<br />

STUDIEKREDS I <strong>STOK</strong> VESTJYLLAND<br />

<strong>STOK</strong> VESTJYLLND INVITERER TIL DELTAGELSE I STUDIEKREDS OM<br />

NARRATIV TEORI OG PRAKSIS<br />

Studiekredsen planlægges til at strække sig over 5 gange, ca. en gang om måneden.<br />

Stikord til muligt indhold:<br />

• ”Den narrative samtale”, teori <strong>og</strong> praksis ud fra Michael Whites model <strong>for</strong><br />

narrativ <strong>terapi</strong>. ”Det narrative univers”, Om baggrunden <strong>for</strong> den narrative<br />

tænkning <strong>og</strong> terapeutiske praksis. Hvad er en historie i narrativ betydning,<br />

dominerende historier <strong>og</strong> undtagelser. identitet <strong>og</strong> handlemuligheder. Bevidning.<br />

Eksternalisering. Supervision, outsider witness group. mv..<br />

Studiekredsen er tænkt som et sted, hvor vi drøfter læste tekster, deler erfaringer <strong>og</strong> bruge<br />

studiekredsen som øverum. Du skal være indstillet på at det går på skift i Studiekredsen,<br />

hvem der er ansvarlig <strong>for</strong> afvikling af aftenerne.<br />

Første gang: torsdag den 18.09.08 kl. 19 - 21.30<br />

Sted: Familiecentret Spiren i Holstebro<br />

Tilmelding til undertegnede senest 15 august.<br />

Vel mødt!<br />

Mette Westergaard<br />

Kontaktperson <strong>STOK</strong> Vestjylland<br />

mette_west@hotmail.com<br />

22 Systemisk Forum 3/2008


Nyt fra Lokalgrupperne<br />

Systemisk Forum<br />

Den 28. maj havde vi vores <strong>for</strong>årsarrangement<br />

der blev holdt på Herfølge Krisecenter. Vi havde<br />

inviteret til et Video-Cafe møde, der blev flot<br />

besøgt af 27 deltagere, så pladsen var lidt trang.<br />

May Scharling havde igen velvilligt stillet sig til<br />

rådighed. Hun startede med et kort oplæg, hvor<br />

hun <strong>for</strong>talte om de narrative grundprincipper.<br />

Derefter så vi en video med dele fra en samtale,<br />

der havde rod i det narrative. Vi så dels, hvordan<br />

der blev interviewet ud fra de narrative principper<br />

<strong>og</strong> dels, hvordan samtalen efterfølgende<br />

blev bevidnet.<br />

Derefter var der debat i mindre grupper over kaffen<br />

<strong>og</strong> dejlig jordbærkage. Der var lagt op til et<br />

fokus i debatten ud fra narrative spørgsmål:<br />

- Hvad er jeg inspireret af lige nu, hvad<br />

er min hoved-ide?<br />

- Er der udsagn i samtalen der særligt<br />

tiltrækker min opmærksomhed, som jeg<br />

ville spørge mere ind til?<br />

- Hvilke ideer understøtter det på det personlige,<br />

faglige <strong>og</strong> teoretiske niveau?<br />

- Er disse ideer karakteristiske i mit daglige<br />

arbejde?<br />

Der så ud til at være god gang i grupperne <strong>og</strong><br />

snakken gik livligt.<br />

<strong>STOK</strong>-Sydsjælland<br />

Forårsarrangement.<br />

Vi sluttede aftenen af med at drøfte ideer til<br />

kommende arrangementer <strong>og</strong> evaluere sted <strong>og</strong><br />

Judith Klitgaard <strong>og</strong> Bente Steen<br />

tidsramme. Vi har tidligere holdt medlemsmøderne<br />

længere sydpå i Vordingborg, hvilket har<br />

afholdt n<strong>og</strong>le af de ”nordligere” medlemmer<br />

fra at komme. I dag kom der til gengæld kun<br />

få fra den sydligere del. Det er et dilemma at<br />

kredsen dækker så stort et ge<strong>og</strong>rafisk område.<br />

Der var ønsker om at afsætte lidt mere tid<br />

end de 2 timer, der var afsat denne aften. Der<br />

kom <strong>og</strong>så flere konkrete <strong>for</strong>slag til emner til<br />

kommende arrangementer: Flerfamilie erapi<br />

<strong>og</strong> drøftelse af diagnosers betydning i vores<br />

arbejde. Endelig var der ønske om, at der er<br />

tid til at tale om, hvad der sker på de enkelte<br />

arbejdspladser <strong>–</strong> <strong>og</strong> evt. <strong>og</strong>så mulighed <strong>for</strong> at<br />

danne lokale netværksgrupper.<br />

Vi kan allerede nu <strong>for</strong>tælle, at det næste medlemsarrangement<br />

i efteråret vil blive den 1.<br />

oktober 2008, hvor psykiater Søren Hertz<br />

vil komme <strong>og</strong> holde et oplæg om diagnosers<br />

betydning. Så reserver allerede nu denne aften.<br />

Der vil blive udsendt en mere detaljeret<br />

invitation senere.<br />

Vi vil <strong>og</strong>så gerne her op<strong>for</strong>dre alle medlemmer<br />

i Sydsjællands-kredsen til at sikre, at vi har en<br />

mailadresse, da det letter vores arbejde med at<br />

udsende invitationerne <strong>og</strong> nyhedsbreve. Så er<br />

du i tvivl om, vi har din mailadresse, så send<br />

os en mail.<br />

judithklitgaard@yahoo.dk Bentesteen@hotmail.co


SYSTEMISKE KURSER i WIOL 2009<br />

NU EFTER SOCIALMINISTERIETS REGLER.<br />

Mulighed <strong>for</strong> Europæisk Certificering (60 ECTS-point)<br />

5-ÅRIG UDDANNELSE I SYSTEMISK <strong>og</strong> NARRATIV TEORI OG PRAKSIS<br />

Kurserne er på 9 x 2 dage over 3 x 1 år + 4. <strong>og</strong> 5. års overbygning á 24 dage.<br />

BASISÅRET starter d. 14.-15. januar 2009 i Århus:<br />

Pris = 22.900 kr. inkl. fuld <strong>for</strong>plejning.<br />

2. ÅRET starter i 26.-27.januar 2009 i Århus: Pris = 23.400 kr. inkl. fuld <strong>for</strong>plejning.<br />

3. ÅRET starter 12.-13. januar2009 i Århus: Pris = 23.400 kr. inkl. fuld <strong>for</strong>plejning.<br />

4. ÅRET: Overbygning 21.-23. jan.2009 i Århus:<br />

Pris = 38.000 kr. inkl. fuld <strong>for</strong>plejning<br />

OBS: Rabat på 1.000 kr. ved bindende tilmelding til kurset senest 11. august 2008<br />

Alle kurser i Århus: Kaløvig Bådehavns kursuscenter: Åstrup Strandvej 68 A, 8541<br />

Skødstrup<br />

WIOL: Cand. psych. Ole Nygaard - Familiekonsulent/psykoterapeut Winnie Ørting<br />

For yderligere oplysninger: Se hjemmeside: WIOL.dk<br />

24 Systemisk Forum 3/2008


Systemisk Forum<br />

Det eksperimenterende Rum<br />

Fortiden i Fremtiden<br />

John Gurnæs<br />

Jacob Storch<br />

M<strong>og</strong>ens Frandsen<br />

Thorkild Olsen<br />

Kit Sanne Nielsen<br />

Det bobler.......<br />

her får du den <strong>for</strong>eløøbige oversigt over workshopholdere<br />

Vibe Strøier<br />

Søren Hertz<br />

Allan Holmgren Elena Smith<br />

Pia Laursen<br />

Mats Widsell<br />

Du kan stadig nå at melde en workshop til.<br />

Henvendelse til Dorte Nikolajsen i bestyrelsen.


Externa<br />

Narrativt center <strong>for</strong> <strong>terapi</strong>, konsultation, undervisning <strong>og</strong> supervision<br />

www.externa.dk<br />

Efteruddannelse i narrativ teori <strong>og</strong> metode<br />

Nyt hold starter til efteråret 2008<br />

2-årigt praksisbaseret efteruddannelses<strong>for</strong>løb <strong>for</strong> professionelle behandlere. 19 + 20<br />

dage. Efterår 2008 til juni 2010.<br />

Sted: Rebildhus, Skørping. Tilmeldingsfrist 1. juli 2008<br />

Pris pr. år 22.000 kr. + moms<br />

In<strong>for</strong>mation <strong>og</strong> tilmelding elena@externa.dk<br />

Undervisere Elena Smith <strong>og</strong> Dorthe Damgaard samt danske gæstelærere.<br />

Læs mere på hjemmesiden.<br />

DAVID EPSTON · MAGGIE CAREY · JILL FREEDMAN<br />

NARRATIV PRAKSIS, INTENSIV UDDANNELSE & WORKSHOPS<br />

Her er muligheden <strong>for</strong> at udvikle dine narrative færdigheder på flere niveauer:<br />

For dig med kendskab til narrativ praksis:<br />

David Epston <strong>–</strong> Maggie Carey <strong>–</strong> Jill Freedman<br />

3 x 3 dage<br />

· David Epston 27.-29. august 2008: Questions in relation to the narrative interview.<br />

Anti-anorexia/anti-bullemia and playful approaches to problems.<br />

· Maggie Carey 23.-25. oktober 2008: Using narrative practice with groups<br />

and communities. Responding to trauma.<br />

· Jill Freedman 14.-16. januar 2009: Working with couples. Violence. Pris 14.000,-<br />

For dig med lidt kendskab til Narrativ Praksis:<br />

3 dage m. Mark Hayward, 25.-28. marts 2009. Pris 3.500,-<br />

For dig med begrænset eller ingen kendskab til Narrativ Praksis:<br />

3 dage m. Rasmus Olsen & Christian Kragh Pedersen, 02.-04. juli 2008. Pris 3.000,-<br />

Workshops:<br />

David Epston 1.-2. september: Masterclass Pris: 4.500,-<br />

David Epston 3. september: Resistance to Anorexia & Bulimia Pris: 2.000,-<br />

Maggie Carey 20.-21. oktober: Working with children & young people Pris: 3.700,-<br />

Jill Freedmann 19.-21. januar 2009: Narrative consultations in organisations Pris: 7.000,-<br />

For yderligere oplysninger <strong>og</strong> tilmelding se www.narrativ-praksis.dk<br />

RASMUS OLSEN · CHRISTIAN KRAGH PEDERSEN · MARK HAYWARD<br />

26 Systemisk Forum 3/2008


Systemisk Forum<br />

<strong>STOK</strong> 2 dages Kursus med Elena Smith<br />

Systemisk teori <strong>og</strong> metode <strong>for</strong> begyndere<br />

Den 4 <strong>og</strong> 5 december 2008 Kl. 9-16<br />

Sted: Viborg Vandrehjem<br />

Den <strong>systemisk</strong>e tænkning, <strong>og</strong>så kendt som Milanometoden, sl<strong>og</strong> <strong>for</strong> alvor igennem i Danmark i<br />

slutningen af 1980 erne <strong>og</strong> begyndelsen af 90 erne.<br />

De <strong>systemisk</strong>e tanker både provokerede <strong>og</strong> inspirerede <strong>og</strong> de betød banebrydende ændring i mange<br />

professionelles tænkning <strong>og</strong> metode.<br />

Der kom fokus på at tænke i muligheder i stedet <strong>for</strong> begrænsninger, <strong>og</strong> der blev sat spørgsmålstegn<br />

ved begreber som objektivitet <strong>og</strong> ved ekspert- <strong>og</strong> rollemodel som vej til ændringer. Med <strong>systemisk</strong>e<br />

metodik udvikledes en række brugbare værktøjer, hvis <strong>for</strong>mål var at skabe refleksion <strong>og</strong> bevidsthed<br />

om problemløsningsstrategier hos klienten.<br />

Det <strong>systemisk</strong>e har inspireret mange efterfølgende terapeutiske retninger.<br />

Kurset er beregnet til alle professionelle, som ikke nåede at stige på den <strong>systemisk</strong>e bølge <strong>og</strong> som er<br />

nysgerrige på at høre lidt om det.<br />

Der vil være en gennemgang af de mest grundlæggende <strong>systemisk</strong>e ideer som cirkularitet,<br />

neutralitet, kontekst <strong>og</strong> domæner <strong>og</strong> der vil være lejlighed til at øve sig i de almindeligste<br />

<strong>systemisk</strong>e spørgsmål typer <strong>og</strong> andre anvendelige værktøjer.<br />

Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser <strong>og</strong> diskussioner.<br />

Underviser: Elena Smith, Socialrådgiver. Systemisk <strong>og</strong> narrativ terapeut.<br />

Elena har efter endt socialrådgiveruddannelse (1976) arbejdet bla. ved Ungdomscentret i Aalborg,<br />

som hjemmehosser i Aalborg kommune, på Nordjyllands Amts børne- <strong>og</strong> ungerådgivning, på<br />

familiecenter i Brønderslev <strong>og</strong> ved børnepsykiatrisk afd. i Aalborg.<br />

Efteruddannelser. Systemisk tværfaglig efteruddannelse ved Dispuk 89-92. Level I <strong>og</strong> II i Narrativ<br />

<strong>terapi</strong> ved Michael White Dulwich Center i Adelaide Australien 98, samt 1- årig. Postgraduate<br />

diplomuddannelse samme sted 2002-2003.<br />

I 1998 stifter af Externa - selvstændigt narrativt institut <strong>for</strong> <strong>terapi</strong> undervisning <strong>og</strong> supervision.<br />

Fra 1998 til 2006 ekstern underviser ved Dispuk. Formand <strong>for</strong> <strong><strong>for</strong>ening</strong>en <strong>STOK</strong> i perioden 2000-<br />

2005.<br />

Pris: 1900kr <strong>for</strong> medlemmer <strong>og</strong> 2450kr <strong>for</strong> ikke medlemmer. Kursusafgift dækker undervisning <strong>og</strong><br />

<strong>for</strong>plejning men ikke overnatning.<br />

Tilmelding: Sker ved bank overførelse reg.nr.: 3434-4568826.<br />

Husk navn, medlemsnummer, adresse <strong>og</strong> mailadresse samt arbejdssted, samt hvilket kursus du vil<br />

deltage på.<br />

Tilmelding: Senest 30 august 2008<br />

Yderligere oplysninger. Lisbeth Villumsen post@livviadial<strong>og</strong>.dk


inpraxis 2008/09<br />

TILBYDER FØLGENDE UDDANNELSESFORLØB<br />

Systemisk <strong>og</strong> narrativ <strong>terapi</strong> <strong>for</strong> psykol<strong>og</strong>er. I<br />

Systemisk <strong>og</strong> narrativ <strong>terapi</strong> <strong>for</strong> psykol<strong>og</strong>er. II<br />

Systemisk konsulentuddannelse <strong>for</strong> psykol<strong>og</strong>er <strong>og</strong> andre akademikere. I<br />

Systemisk konsulentuddannelse. I<br />

Systemisk <strong>og</strong> narrativ konsulentuddannelse. II<br />

Supervisoruddannelse <strong>for</strong> psykol<strong>og</strong>er. Systemisk<strong>–</strong>narrativ<strong>–</strong>eksistentiel<br />

(i samarbejde med cand.psych. Vibe Strøier)<br />

Supervisionsgrupper <strong>for</strong> psykol<strong>og</strong>er med henblik på autorisation.<br />

Start august 2008, januar 09 <strong>og</strong> september 09.<br />

Udviklingsgruppe <strong>for</strong> psykol<strong>og</strong>er.<br />

TILMELDING<br />

Rekvirer tilmeldingsblanket via vores hjemmeside:<br />

www.inpraxis.dk hvor du <strong>og</strong>så kan læse mere om<br />

uddannelser <strong>og</strong> øvrige aktiviteter hos inpraxis<br />

Cand.psych Annette Mortensen, am@inpraxis.dk, 28898130<br />

Cand.psych Ane Wermer, aw@inpraxis.dk, 22620251<br />

Cand.psych Janne Graff, jg@inpraxis.dk, 40537886<br />

organisationsudvikling <strong>terapi</strong> supervision <strong>og</strong> coaching uddannelser<br />

Inpraxis, Langesvej 37, 3400 Hillerød<br />

28 Systemisk Forum 3/2008<br />

DesignWorks


Annonce<br />

Systemisk Forum


KURSER OG TEMADAGE<br />

tilbyder følgende undervisning, kurser<br />

<strong>og</strong> temadage i 2008:<br />

15/8-2008<br />

Narrativt behandlingsteam ved Mats Widsell<br />

-10 gange/år Pris: efter aftale<br />

15/9-2008<br />

At arbejde med selvet <strong>og</strong> nye historier<br />

- 4 dages seminar med supervisor Mats Widsell<br />

Pris: 5.300,-<br />

2/10-2008<br />

At arbejde med familier <strong>og</strong> pårørende i psykiatrien<br />

- 2 dages seminar med supervisor Mats Widsell<br />

Pris: 3.300,-<br />

28/10-2008<br />

Narrativ mægling <strong>og</strong> konfliktløsning<br />

- temadag med Elena Smith<br />

Pris: 1.500,-<br />

28/11-2008<br />

Specialuddannelse i håndtering af borderline<br />

problematikker. Internat over 3 weekender. Flere<br />

undervisere bl. a Mats Widsell.<br />

Pris: 15.000,-<br />

For flere oplysninger <strong>og</strong> tilmelding kontakt venligst<br />

Mette-Tine på tlf. 59 93 23 01<br />

eller e-mail mt@granhojen.dk<br />

Detaljeret kursuskatal<strong>og</strong> <strong>for</strong> hele undervisningsåret<br />

2008-2009 kan rekvireres i kursusafdelingen.<br />

LÆS MERE PÅ WWW.GRANHOJEN.DK<br />

Granhøjen er, udover at være et privat miljø-<br />

terapeutisk psykiatrisk behandlings tilbud, en kursus- <strong>og</strong><br />

konsulent virksomhed, der udskiller sig fra andre, ved at<br />

tage udgangspunkt i egen <strong>og</strong> din praksis.<br />

Kursustilbud 2008<br />

Psykol<strong>og</strong> Gitte Damsted<br />

Psykol<strong>og</strong> Per Wermuth<br />

Psykol<strong>og</strong>erne Filosofgangen 3<br />

Filosofgangen 3, 5.tv<br />

2000 Odense C<br />

At arbejde ressourceorienteret<br />

uden at tabe problemet af syne<br />

* At arbejde med reflekterende processer<br />

* At arbejde konsultativt<br />

* Samtaler med børn <strong>og</strong> unge<br />

Forår: 14.05.08, 03.06.08, 16.06.08 <strong>og</strong> 24.06.08<br />

alle dage kl 9-16<br />

Efterår: 18.09.08, 01.10.08. 21.10.08 <strong>og</strong> 06.11.08<br />

alle dage kl 9-16<br />

Kurset afholdes på Filosofgangen 3, 5. tv, 5000 Odense C<br />

Nærmere oplysninger: www.Psykol<strong>og</strong>erneFilosofgangen3.dk<br />

Tlf 66 17 20 87/ 66 19 31 44<br />

Tilmelding senest 15.04.08 (<strong>for</strong>år) <strong>og</strong> 15.08.08 (efterår):<br />

gd@Psykol<strong>og</strong>erneFilosofgangen3.dk/<br />

pw@Psykol<strong>og</strong>erneFilosofgangen3.dk<br />

30 Systemisk Forum 3/2008


Systemisk teori ved Jytte Gandløse<br />

Milanoskolen i går, i dag <strong>og</strong> fremover <strong>–</strong> hvad kan vi bruge?<br />

2- dages workshop<br />

Mandag d. 6. oktober 2008 kl. 10 <strong>–</strong> 17<br />

<strong>og</strong> tirsdag d. 7. oktober 2008 kl. 09 <strong>–</strong> 16<br />

Milanoskolen i 80’erne samt ideer, der stadig er brugbare i en postmoderne tid.<br />

Her er chancen <strong>for</strong> at få et dybere kendskab til den <strong>systemisk</strong>e <strong>terapi</strong> <strong>og</strong> dens metoder!<br />

I workshoppen vil de ”oprindelige” ideer om hypoteser, neutralitet <strong>og</strong> cirkulær udspørgen blive<br />

belyst.<br />

Desuden vil udviklingen i Milanoskolen frem til i dag med en ny opmærksomhed på relationen <strong>og</strong><br />

en dial<strong>og</strong>isk tilgang ud fra Paolo Bertrandos ideer om den terapeutiske relation <strong>og</strong> udviklingen af<br />

dial<strong>og</strong>en blive belyst.<br />

Form:<br />

Oplæg<br />

Film<br />

Diskussion<br />

Mulighed <strong>for</strong> supervision på egne cases.<br />

Præsentation:<br />

Jytte Gandløse er cand. psych. aut., <strong>og</strong> specialist <strong>og</strong> supervisor i psyko<strong>terapi</strong> <strong>og</strong><br />

børneneuropsykol<strong>og</strong>i. Var med i den første treårige træningsgruppe med Gianfranco Cecchin i<br />

begyndelsen af 80’erne <strong>og</strong> har siden været optaget af <strong>systemisk</strong> <strong>og</strong> narrativ tænkning både i teori<br />

<strong>og</strong> praksis.<br />

Er gennem mange år blevet superviseret af Peter Lang fra KCC <strong>og</strong> deltaget flere gange i deres<br />

summer schools, samt af Harlene Anderson <strong>og</strong> Sylvia London omkring kollaborativ praksis <strong>og</strong><br />

deltaget i narrative konferencer i Adelaide.<br />

Jeg arbejder både med individuel, par-, familie- <strong>og</strong> gruppe<strong>terapi</strong>, samt superviserer inden <strong>for</strong> denne<br />

reference ramme.<br />

Tilmeldingsfrist: 22. august 2008<br />

Sted: Hotel Kong Arthur, København.<br />

Pris: 2600,- <strong>for</strong> medlemmer af <strong>STOK</strong> <strong>og</strong> 3150,- <strong>for</strong> ikke-medlemmer (denne pris inkluderer et<br />

medlemskab af <strong>STOK</strong> <strong>for</strong> resten af 2008).<br />

Kursusafgift dækker undervisning samt <strong>for</strong>plejning, men ikke overnatning.<br />

Tilmelding: sker ved bankoverførsel til reg.nr.: 3434 konto nr. 4568826. Husk navn,<br />

medlemsnummer, adresse <strong>og</strong> mailadresse samt arbejdssted <strong>og</strong> kursusnavn.<br />

For nærmere oplysninger: Kirsten Bjerregaard, k.bjerregaard@get2net.dk eller tlf.: 40 17 85 83<br />

eller Lisbeth Villumsen post@livviadial<strong>og</strong>.dk<br />

Systemisk Forum


2 dages kursus med Elena Smith<br />

Narrativ teori <strong>og</strong> metode <strong>for</strong> begyndere<br />

Hvornår: D. 8. <strong>og</strong> 9. oktober 2008 kl. 9-16<br />

Hvor: Viborg Vandrerhjem<br />

Den narrative tænkning er på mange måder et barn af det <strong>systemisk</strong>e, men er <strong>og</strong>så en hel<br />

selvstændig <strong>og</strong> meget anderledes tankegang <strong>og</strong> arbejdsmetode. Den har vakt stor begejstring pga.<br />

dens respektfuldhed <strong>og</strong> dens kreative <strong>og</strong> samarbejdende facon.<br />

Metoden er udviklet i Australien af Michael White <strong>og</strong> bygger på tanken om, at vi som mennesker<br />

lever vores liv <strong>og</strong> udvikler vores identitet på baggrund af de historier, vi har om os selv. Men da<br />

livet er rigt <strong>og</strong> nuanceret, er der altid ikke-<strong>for</strong>talte historier, som, når de kommer i fokus, giver håb<br />

<strong>og</strong> nye muligheder.<br />

Kurset er beregnet <strong>for</strong> professionelle, som har intet eller kun lidt kendskab til det narrative.<br />

Kurset vil rumme en gennemgang af de narrative grundtanker <strong>og</strong> disses betydning <strong>for</strong> udvikling af<br />

metoderne eksternalisering <strong>og</strong> gen<strong>for</strong>fatning. Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser<br />

<strong>og</strong> diskussioner.<br />

Underviser Elena Smith<br />

Socialrådgiver. Systemisk <strong>og</strong> narrativ terapeut.<br />

Elena har efter endt socialrådgiveruddannelse (1976) arbejdet bl.a. ved Ungdomscentret i Aalborg,<br />

som hjemmehosser i Aalborg Kommune, på Nordjyllands Amts børne- <strong>og</strong> ungerådgivning, på<br />

familiecenter i Brønderslev <strong>og</strong> ved Børnepsykiatrisk afdeling i Aalborg.<br />

Efteruddannelser: Systemisk tværfaglig efteruddannelse ved DISPUK 89-92. Level I <strong>og</strong> II i<br />

Narrativ <strong>terapi</strong> ved Michael Whites Dulwich Centre i Adelaide, Australien, 98, samt 1-årig.<br />

Postgraduate diplomuddannelse samme sted 2002-2003.<br />

I 1998 stifter af Externa - selvstændigt narrativt institut <strong>for</strong> <strong>terapi</strong>, undervisning <strong>og</strong> supervision.<br />

Fra 1998 til 2006 ekstern underviser ved DISPUK. Formand <strong>for</strong> <strong>STOK</strong> i perioden 2000- 2005.<br />

Pris: 1900kr <strong>for</strong> medlemmer <strong>og</strong> 2450kr <strong>for</strong> ikke-medlemmer (denne pris inkluderer et medlemskab af <strong>STOK</strong><br />

<strong>for</strong> resten af 2008).<br />

Kursusafgift dækker undervisning <strong>og</strong> <strong>for</strong>plejning, men ikke overnatning.<br />

Tilmelding: Sker ved bankoverførsel til Reg.nr.: 3434-4568826.<br />

Husk navn, medlemsnummer, adresse <strong>og</strong> mailadresse samt arbejdssted, samt kursets navn.<br />

Tilmeldingsfrist: 1. september 2008.<br />

Yderligere oplysninger: Lisbeth Villumsen: post@livviadial<strong>og</strong>.dk<br />

32 Systemisk Forum 3/2008


Systemisk Forum<br />

Maggie Carey<br />

27. - 31. oktober 2008<br />

Intensiv workshop i narrativ <strong>terapi</strong><br />

Level IV<br />

Her er chancen <strong>for</strong> yderligere at dygtiggøre dig i den narrative <strong>terapi</strong> <strong>og</strong> dens metoder!<br />

Det er en workshop <strong>for</strong> terapeuter der ønsker at videreudvikle deres narrative praksis. Den giver hver<br />

enkelt deltager mulighed <strong>for</strong> at ud<strong>for</strong>ske teorien <strong>og</strong> dens metoder gennem undervisning <strong>og</strong> øvelser.<br />

Fokus er på at deltagerne trænes i efterfølgende at bruge metoderne i egen praksis.<br />

Maggie Carey er international kendt <strong>og</strong> har ry <strong>for</strong> at være en dygtig underviser. Hun er tilknyttet<br />

Dulwich Centre, hvor hun både laver <strong>terapi</strong> <strong>og</strong> underviser. Gennem mange år har Maggie Carey<br />

arbejdet sammen med Michael White.<br />

Denne workshop er en <strong>for</strong>tsættelse af level I, II <strong>og</strong> III, der blev afholdt i hhv. 2005, 2006 <strong>og</strong> 2007 med<br />

Maggie Carey. Kursister fra disse kurser kan nu tilmelde sig level IV. Det er <strong>og</strong>så muligt <strong>for</strong> andre<br />

kursister at melde sig på kurset, det er blot en <strong>for</strong>udsætning, at du kan dokumentere et tilsvarende<br />

niveau.<br />

Kurset er det sidste i rækken af levels, som afholdes i Danmark. Højere niveauer kan efterfølgende<br />

erhverves ved kurser i Australien. Til in<strong>for</strong>mation <strong>for</strong> de interesserede kan nævnes: I november 2009<br />

vil et 2 ugers kursus (level V <strong>og</strong> VI) blive afholdt i Adelaide i Australien af Dulwich Centre.<br />

Forløb: Alle dage fra kl. 9 til 16.<br />

Tilmeldingsfrist: 22. august 2008.<br />

Sted: Hotel Kong Arthur, København.<br />

Pris: 6300,00 kr. <strong>for</strong> medlemmer af <strong>STOK</strong> <strong>og</strong> 6850,00 kr. <strong>for</strong> ikke-medlemmer af <strong>STOK</strong>. Ikkemedlemmer<br />

får desuden ved tilmelding til dette kursus et medlemskab af <strong>STOK</strong> <strong>for</strong> resten af<br />

2008.<br />

Kursusafgift dækker undervisning, <strong>for</strong>plejning, materiale, men ikke overnatning.<br />

Tilmelding: Sker ved bankoverførsel til kontonr.: 3434-4568826.<br />

Husk navn, adresse, medlemsnr. <strong>og</strong> mailadresse <strong>og</strong> arbejdssted samt kursets navn.<br />

For nærmere oplysninger: Lisbeth Villumsen post@livviadial<strong>og</strong>.dk eller Kirsten Bjerregaard<br />

k.bjerregaard@get2net.dk.


Maggie Carey<br />

3. - 7. november 2008<br />

Intensiv workshop i narrativ <strong>terapi</strong><br />

Level II<br />

Her er chancen <strong>for</strong> at få et dybere kendskab til den narrative <strong>terapi</strong> <strong>og</strong> dens metoder!<br />

Workshoppen henvender sig til terapeuter, der ønsker at videreudvikle deres narrative praksis. Den<br />

giver hver enkelt deltager mulighed <strong>for</strong> at ud<strong>for</strong>ske teorien <strong>og</strong> dens metoder gennem undervisning<br />

<strong>og</strong> øvelser. Fokus er på, at deltagerne trænes i efterfølgende at bruge metoderne i egen praksis.<br />

Maggie Carey er international kendt <strong>og</strong> har ry <strong>for</strong> at være en dygtig underviser. Hun er tilknyttet<br />

Dulwich Centre, hvor hun både laver <strong>terapi</strong> <strong>og</strong> underviser. Gennem mange år har Maggie Carey<br />

arbejdet sammen med Michael White.<br />

Denne workshop er en <strong>for</strong>tsættelse af level I, der blev afholdt i 2007 med Maggie Carey. Kursister<br />

fra dette kursus kan nu tilmelde sig level II. Det er <strong>og</strong>så muligt <strong>for</strong> andre at melde sig på kurset <strong>–</strong> det<br />

er blot en <strong>for</strong>udsætning, at du kan dokumentere et basalt kendskab til den narrative teori <strong>og</strong> metode<br />

svarende til level I.<br />

Forløb: Alle dage fra kl. 9 til 16.<br />

Tilmeldingsfrist: 22. august 2008.<br />

Sted: Århus. Nærmere beliggenhed oplyses senere.<br />

Pris: 6200,00 kr. <strong>for</strong> medlemmer af <strong>STOK</strong> <strong>og</strong> 6750,00 kr. <strong>for</strong> ikke-medlemmer af <strong>STOK</strong>. Ikkemedlemmer<br />

får desuden ved tilmelding til dette kursus et medlemskab af <strong>STOK</strong> <strong>for</strong> resten af 2008.<br />

Kursusafgift dækker undervisning, <strong>for</strong>plejning, materiale, men ikke overnatning.<br />

Tilmelding: Sker ved bankoverførsel til kontonr.: 3434-4568826.<br />

Husk navn, adresse, medlemsnummer, mailadresse <strong>og</strong> arbejdssted samt kursets navn.<br />

For nærmere oplysninger:<br />

Lisbeth Villumsen post@livviadial<strong>og</strong>.dk eller Dorte Nikolajsen, Dortenik@gmail.com<br />

34 Systemisk Forum 3/2008


5. maj<br />

13. maj<br />

22. maj<br />

27.-28. maj<br />

11. juni<br />

27.-30.<br />

aug.<br />

5. sept.<br />

11.-12.<br />

sept.<br />

KURSUS- & AKTIVITETSKALENDER<br />

Temadag<br />

Anerkendende dial<strong>og</strong> i 3D<br />

Arrangør: Haslebo & Partners<br />

Nærmere oplysninger:<br />

www.gittehaslebo.dk/<br />

Løsningsfokuseret konfliktløsning.<br />

v/ Chris Iveson, Brief Consultacy<br />

Arrangør: Solution<br />

Nærmere oplysninger:<br />

www.solutionfocus.dk<br />

Temaaften om Flerfamilie<strong>terapi</strong><br />

Medlemsarrangement<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong>-Fyn<br />

Nærmere oplysninger: Se andet sted i bladet<br />

Narrativt Konsulentarbejde 2<br />

Arrangør<br />

Nærmere oplysninger:<br />

www.gittehaslebo.dk/<br />

27.-28. maj<br />

Medlemsarrangement<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong>-Nordjylland<br />

Nærmere oplysninger: Se andet sted i bladet<br />

Den 8. nordiske kongres i familie<strong>terapi</strong><br />

Arrangør: NFFT<br />

Nærmere oplysninger:<br />

www.nordisk2008.no<br />

Temadag:<br />

Trans<strong>for</strong>mativ dial<strong>og</strong>: At bruge kritik <strong>og</strong><br />

klager til at skabe et konstruktivt samarbejde<br />

ved professorerne Mary & Kenneth J. Gergen<br />

Arrangør: Haslebo & Partners<br />

Nærmere oplysninger:<br />

www.gittehaslebo.dk/<br />

Organisationsseminar:<br />

Selvledelse <strong>og</strong> stress<br />

Arrangør: Dispuk<br />

Nærmere oplysninger: www.dispuk.dk<br />

Studiekreds: narrativ teori & praksis<br />

Medlemsarrangement<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong>-Vestjylland<br />

Nærmere oplysninger: Se andet sted i bladet<br />

Inddragelse af borgere i planlægnings- <strong>og</strong><br />

beslutningsprocesser<br />

Systemisk Forum<br />

18. sept.<br />

19. sept.<br />

6.-7. okt<br />

8.-9. okt<br />

27.-31. okt<br />

3.-7. nov<br />

12.-13. nov<br />

14.-15. nov<br />

Prof. Barnett Pearce<br />

Arrangør: Dispuk<br />

Nærmere oplysninger: www.dispuk.dk<br />

Systemisk teori v. Jytte Ganløse<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong><br />

Nærmere oplysninger: Se andet sted i bladet<br />

Narrativ teori & metode v. Elena Smith<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong><br />

Nærmere oplysninger: Se andet sted i bladet<br />

Narrativ <strong>terapi</strong>, Level IV v/ Maggie Carey<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong><br />

Nærmere oplysninger: www.danskstok.dk<br />

Narrativ <strong>terapi</strong> level II<br />

v/ Maggie Carey<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong><br />

Nærmere oplysninger: www.danskstok.dk<br />

Narrativt Konsulentarbejde 3<br />

Arrangør<br />

Nærmere oplysninger:<br />

www.gittehaslebo.dk/<br />

<strong>STOK</strong>’s general<strong>for</strong>samling & årsmøde<br />

Sted: Hotel Park Inn, Kastrup<br />

Arrangør: <strong>STOK</strong><br />

Nærmere oplysninger: se andet sted i bladet


Afsender:<br />

<strong>STOK</strong> v/ Irene Berri<br />

Søhøj 19,<br />

4050 Skibby<br />

Eftersendes til ovenstående adresse ved varig flytning<br />

ID-nr 91761<br />

<strong>STOK</strong><br />

inviterer til 20 års jubilæum!<br />

2 dages årsmøde<br />

på Hotel Park Inn i Kastrup ved København<br />

14. <strong>og</strong> 15. november 2008<br />

DET EKSPERIMENTERENDE RUM<br />

- Fortiden i Fremtiden<br />

Hovedoplægsholder: Peter Lang<br />

Peter Lang er direktør <strong>for</strong> KCC i London <strong>og</strong> er kendt over store dele af verden <strong>for</strong><br />

sit arbejde med anerkendende tilgang til ledelse, pædag<strong>og</strong>ik <strong>og</strong> supervision. Peter<br />

Lang er en meget karismatisk <strong>og</strong> engageret person, et centralt navn i den <strong>systemisk</strong>e<br />

verden gennem hele <strong>STOK</strong>s levetid <strong>og</strong> mere til.<br />

Indholdet i hans oplæg vil blive oplyst senere.<br />

Workshops: Meld dig på banen allerede nu!<br />

Deltagerpriser:<br />

Medlem Ikke-medlem<br />

Enkeltværelse: kr. 3.100,- kr. 3.650,-<br />

Dobbeltværelse: kr. 2.700,- kr. 3.250,-<br />

Uden overnatning: kr. 2.200,- kr. 2.750,-<br />

Tilmelding <strong>og</strong> betaling:<br />

Du er først på deltagerlisten, når din betaling er registreret hos <strong>STOK</strong>.<br />

Betaling: Girokonto 456 8826<br />

eller bankkonto 3434 456 8826<br />

Hvis du ønsker at betale elektronisk via EAN regning sendes EAN-nummer til<br />

sorenvsorensen@hotmail.com<br />

Vær opmærksom på at betaling via EAN-nummer er meget langsom, <strong>og</strong> husk at der<br />

skal påføres navn på samtlige deltagere, hvis der betales samlet.<br />

Betalinger modtages ikke efter: 9. oktober 2008.<br />

For nærmere oplysninger henvises til:<br />

Dorte Nikolajsen. Telefon: 40 45 08 05, e-mail: dortenik@gmail.com<br />

Early book!<br />

Hvis din betaling er indgået før d. 15/9 2008 vil du modtage en b<strong>og</strong> med bidrag af<br />

Peter Lang på årsmødet!<br />

Enten: ”Fantastiske <strong>for</strong>bindelser <strong>–</strong> Relationer i undervisning <strong>og</strong> læringssamvær”.<br />

Eller: ”Værdsat <strong>–</strong> Værdsættende samtale i praksis”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!