26.07.2013 Views

KURSER I BØRNEKORSMETODIK og SPIREKORSMETODIK - TPC

KURSER I BØRNEKORSMETODIK og SPIREKORSMETODIK - TPC

KURSER I BØRNEKORSMETODIK og SPIREKORSMETODIK - TPC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KURSER I BØRNEKORSMETODIK

og SPIREKORSMETODIK

Så er det tid for interesserede at tilmelde sig ét eller flere af FUK’s kurser i den

kommende sæson. Øvekor medvirker ved alle kurser.

Kursus 1 og Kursus 3 har samme indhold, medens Kursus 2 og Kursus 4 har samme

indhold. Kun lokalitet og øvekor er forskellig.

• Kursus 1 (pris kr. 500 inkl. frokost)

”Børnekor - Kom godt i gang – og hold gryden i kog

Lørdag den 29. september 2012 kl. 10 – 16 i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk

Instruktører: Margrethe Smedegaard og Vibeke Aarkrogh


• Kursus 2 (pris kr. 500 inkl. frokost)

”Spirekor med krudt i”

Lørdag den 15. september 2012 kl. 10 – 16 i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk

Instruktører: Vibeke Sahner Ockelmann og Mirjam Lumholdt

Tilmelding: snarest og senest 3 uger før kursusstart til lundbak@doks.dk, hvor nærmere

oplysninger også kan fås. Husk at anføre kursusnr. 1 eller 2.

Tilmelding registreres, når kursusgebyr er indbetalt til FUK’s konto, 9745 – 2780006628,

hvorefter bekræftelse på deltagelse tilsendes.

• Kursus 3 (pris kr. 500 inkl. frokost)

”Børnekor - Kom godt i gang – og hold gryden i kog

Lørdag den 15 . september 2012 kl. 10 –16, Nørrelandskirken, Holstebro

Instruktører: Instruktører: Margrethe Smedegaard og Vibeke Aarkrogh

• Kursus 4 (pris kr. 500 inkl. frokost)

”Spirekor med krudt i”

Lørdag den 22. september 2012 kl. 10 – 16 i Nørrelandskirken, Holstebro

Instruktører: Vibeke Sahner Ockelmann og Mirjam Lumholdt

Tilmelding: snarest og senest 3 uger før kursusstart til gsp@webspeed.dk , hvor nærmere

oplysninger også kan fås. Husk at anføre kursusnr. 3 eller 4

Tilmelding registreres, når kursusgebyr er indbetalt til FUK’s konto,

9745 – 2780006628, hvorefter bekræftelse på deltagelse tilsendes.


Præsentation af kurserne og de fire kursusinstruktører:

”Spirekor med krudt i!”

Børn er så forskellige – og derfor må kortimen gerne være varieret! Howard Gardners syn på

barnets mange forskellige intelligenser tog verden med storm - og kan med fordel tænkes ind i din

kortime. Få tips og ideer om, hvordan du engagerer hele barnets kompetence-register optimalt i

både sang og hørelære. Ikke mindst drengene vil elske det! Sagt på børnesprog: Syng som en

sørøver, træn noder med karate og få klatret i en tonestige. Sang, dans og glæde!

Mirjam Lumholdt blev færdiguddannet i 2010 ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium som

organist og korleder. Som ekstraordinær del af hovedfaget læste hun Sangpædagogik for børne- og

ungdomskor hos Margrethe Enevold. Mirjam har i forbindelse med sin afsluttende opgave rejst

rundt til ledende sangskoler i Tyskland, USA, Sverige, Danmark og Ungarn. Specialet beskæftiger

sig med, hvordan man engagerer barnets mange forskellige intelligenser optimalt i

børnekorsammenhænge. Sideløbende med studiet arbejdet som spirekorleder på Skt. Annæ

sangskole i Kbh., og assistent for Pia Boysen ved DRs spirekor, samt leder af Græsted Korskole.

Efter studiet ansat som børne- og ungdomskorleder ved Haderslev Domkirke og ved Kristkirken i

Kolding, hvor hun siden januar 2012 er på fuld tid.

Vibeke Sahner Ockelmann er uddannet musikpædagog og kordirigent på Det Kgl. Danske

Musikkonservatorium (DKDM) med specielt fokus på børnekorledelse. Derudover er hun ved at

afslutte PO på Sjællands Kirkemusikskole. Hun er ansat som kantor i kirkerne i Sorgenfri og

Lyngby, hvor hun først og fremmest er leder af 4 spire- og børnekor. Har tidligere haft spire-,

børne-, junior- og pigekor i bl.a. Fredensborg Slotskirke og på DKDM og har undervist i

børnekorledelse på Sjællands Kirkemusikskole og DKDM. Vibeke har ofte været stævnedirigent,

bl.a. i FUK-regi. Er meget optaget af spirekorsområdet i disse år.

”Børnekor – Kom godt i gang – og hold gryden i kog

Kurset har fokus på den praktiske dimension i korarbejdet, og henvender sig både til nyuddannede

organister og til jer, der har arbejdet med børnekor i flere år, men som måske mangler nyt input.

Der vil være fokus på hvordan man i praksis rekrutterer nye korister til sit kor, hvordan man

planlægger og tilrettelægger både selve korprøven, men også længere forløb for sit kor (fx årsplan).

Vi vil komme omkring repertoirevalg; hvad finders der af repertoire, og hvor/hvordan finder du det

og skaffer det, og hvad findes der af nyudgivelser på markedet, som kunne være spændende at

prøve.

Vokalt vil der arbejdes med ”hvad kan børnestemmer” og hvordan får man børnene til at synge

både med stemme og krop. Der vil fokus på børnestemmer, men vi vil også arbejde med at (turde)

stille sig op overfor koret og bruge sin egen stemme i stedet for altid at sidde bag klaveret! Og med

at integrere øvelser fra opvarmningen i arbejdet med forskellige satser.

Margrethe Smedegaard er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium med diplomeksamen i

klassisk sang. Hun virker i dag både som underviser og som solist i mange forskellige

sammenhænge. Til daglig virker hun som sanglærer ved Vestervig Kirkemusikskole, og som


ørnekorleder ved Nr. Tranders kirke i Aalborg. Der udover er hun bl.a. tilknyttet FUK som

korvejleder og er desuden med i Huskunstner-ordningen under Statens Kunstråd.

Vibeke Aarkrogh er født i 1963. Hun er uddannet organist og korleder fra Det jyske

Musikkonservatorium.

Vibeke Aarkrogh er ansat som underviser i fagene børne- og voksenkorledelse, orgel og hørelære

på Vestervig Kirkemusikskole og hun er dirigent for Vestervig Pigekor og Vestervig Kammerkor.

Siden 1992 har Vibeke arbejdet intensivt med kor i forskellige aldersklasser og på forskellige

niveauer, såvel børne- som voksenkor og hun har gennem sine ansættelser i hhv. Skive kirke og

Vestervig kirke erfaring i at etablere og videreudvikle korarbejdet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!