Selvangivelse - Anette Sand

anettesand.dk

Selvangivelse - Anette Sand

2011.01 ( gl.nr. S 10 )

04.003

Navn og adresse

Vejledning

2010

Denne selvangivelse er beregnet for dig, der

– driver selvstændig virksomhed

– ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne

– har udlejningsejendom

– har forskudt regnskabsår

– er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen.

Andre selvangivelser

Hvis du har udenlandsk virksomhedsindkomst eller anden udenlandsk

indkomst, skal du sammen med selvangivelsen sende selvangivelse for

udenlandsk virksomhedsindkomst (blanket 04.011) eller selvangivelse

for udenlandsk indkomst (blanket 04.012). Det gælder dog ikke, hvis du

har aktieindkomst fra børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot.

Hvis du i 2010 har tjent på at sælge fast ejendom eller på finansielle

kontrakter, aftaler osv., skal du selv modregne et eventuelt tab, som du

har haft i indkomstårene 2002-2010. Læs mere på blanket 04.055.

Hvis du er kunstner og ønsker at bruge indkomstudligningsordningen,

skal du benytte TastSelv eller blanket 04.067.

Udfyld selvangivelsen

Sammen med selvangivelsen, der består af fire sider, har du fået et servicebrev,

der viser de oplysninger, som SKAT kender. Du kan bruge

oplysningerne, når du udfylder selvangivelsen.

Det er dit ansvar at sørge for, at alle tal er rigtige. Derfor skal du tjekke

tallene fra servicemeddelelsen og tilføje de oplysninger, der mangler.

Du skal også udfylde rubrikkerne om virksomheds- og regnskabsoplysninger.

Du kan indtaste dine tal i TastSelv Borger på www.skat.dk, eller

du kan udfylde selvangivelsen og sende den til os

Virksomheds- og regnskabsoplysninger

Du skal selvangive oplysninger om din virksomhed på side 4. Hvad du

skal oplyse, afhænger af, hvilken type virksomhed du driver, og hvad

din nettoomsætning er.

Læs mere i vejledningen Indsendelse af regnskabsoplysninger, hvor du

kan få information om, hvordan du udfylder de enkelte rubrikker. Vejledningen

finder du på www.skat.dk – Borger – Vejledninger.

De færreste skal indsende årsregnskab

Som hovedregel skal du ikke sende et skattemæssigt årsregnskab til

SKAT sammen med selvangivelsen. Du skal kun sende os regnskabet,

hvis vi beder om det. Erhvervsvirksomheder med en nettoomsætning

over 25 mio. kr. og deltagere i mindre anpartsvirksomhed skal dog sende

SKAT et skattemæssigt årsregnskab inden for samme tidsfrist som

selvangivelsen.

Husk fristen den 3. juli 2011

Senest den 3. juli 2011 skal selvangivelsen med regnskabsoplysninger

være sendt via TastSelv, modtaget i et skattecenter eller hos den kommunale

borgerbetjening.

Hvis du bruger TastSelv, skal du ikke sende os din papirselvangivelse,

og du kan i de fleste tilfælde udskrive årsopgørelsen med det samme.

Sender du selvangivelsen med posten, kan du først forvente at modtage

årsopgørelsen efter 3. juli 2011.

Hvis du ikke sender selvangivelsen til tiden, skal du betale et skattetillæg

på 200 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 5.000 kr. i

Selvangivelse

Personfradrag

Indregnet restskat 2008

Skattekommune

Skatteprocenter

2010

Telefonnummer

72 22 18 18

TastSelv Internet

www.skat.dk/tastselv

Personnummer

Ægtefællens personnummer

Sundhedsbidrag Kommune Kirke

Mail via

www.skat.dk/kontakt

TastSelv-kode

Side 1/4

alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 389.900 kr., er

skattetillægget 100 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 2.500

kr. i alt.

Kun under særlige omstændigheder kan du vente med at indsende selvangivelsen.

Hvis du ønsker at få udsættelse med at aflevere selvangivelsen,

skal du sende en begrundet ansøgning til et skattecenter.

Betal restskat i god tid og spar penge

Hvis du betaler restskat efter 1. januar og senest den 1. juli 2011, skal du

betale en dag-til-dag rente på 4,6 %. Vi beregner renter fra og med den

1. januar til den dag, du betaler. Hvis du ikke selv betaler din restskat

senest 1. juli, opkræver vi din restskat med et procenttillæg på 6,6 %.

Fristen 1. juli 2011 gælder, uanset om du inden da har modtaget årsopgørelsen

eller ej. Du kan selv beregne din restskat på Tast-Selv på

www.skat.dk under Beregn skatten. Renterne kan du beregne enten via

www.skat.dk eller ved at logge på TastSelv og gå ind under Betalingsinformation

i skattemappen.

Læs mere i pjecen Restskat, som du finder på www.skat.dk - Borger -

Vejledninger.

Hvis du har aktier eller investeringsforeningsbeviser

På servicebrevet kan du se de oplysninger om udbytter og udlodninger,

som SKAT kender. Du kan også se gevinster eller tab, som SKAT har

opgjort og beregnet ud fra kendte oplysninger. Fra og med kalenderåret

2010 får SKAT automatisk oplysninger om køb og salg af aktier og

investeringsforeningsbeviser. Vi får dog kun oplysninger om aktier,

hvis aktien er optaget til handel på et reguleret marked.

I Aktier & Investeringsforeningsbeviser i TastSelv kan du se en komplet

oversigt over gevinster og tab på de aktier og investeringsforeningsbeviser,

SKAT kender. Her kan du også supplere vores oplysninger

og få udregnet din samlede avance, som du nemt kan overføre til

din selvangivelse.

Du kan også selv beregne dine samlede gevinster og tab og selvangive

beløbet ved at bruge blanket 04.068, som vi har vedlagt.

Læs mere i vejledningen Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser?,

som du finder på www.skat.dk – Borger – Vejledninger.

Hvis du har ejerbolig

Du skal selvangive oplysninger om din ejerbolig. Vores oplysninger om

din ejendom kan du se på et særskilt ejendomsskema. Du skal altid

udfylde rubrik 166 eller 167 under ejendomsoplysninger. Har du

ændringer til oplysningerne, skal du sende os et særligt bilag (blanket

04.052/04.053).

Kontrollerede transaktioner

Du skal oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis du alene, sammen

med nærtstående eller sammen med andre selskabsdeltagere ejer mere

end halvdelen af aktierne eller har et fast driftssted i Danmark eller i

udlandet. Reglerne står i skattekontrollovens § 3 B.

Mere information

Du finder SKATs vejledning Skatten 2010 på www.skat.dk. Du kan få

andre selvangivelser og blanketter på www.skat.dk, i et skattecenter

eller hos den kommunale borgerbetjening.


Personlig ind -

komst, hvoraf

der skal betales

AM-bidrag (8 %)

Personlig ind -

komst, hvoraf

der ikke skal

betales

AM-bi drag

Fradrag i

personlig

indkomst

Kapital-

indkomst

Fradragsberettigede

tab

angives med

minus

Fradrag i

kapitalindkomst

Ligningsmæs

sige

fradrag

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, multimedier, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag

2010

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag

Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM-bidrag

Anden personlig indkomst som fx, privat dagpleje og hushjælp mv. før fradrag af

AM-bidrag

Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen

Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af pensions

kasse. Visse personalegoder

Hædersgaver

Modtaget underholdsbidrag

Anden personlig indkomst

Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende livrente

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 46.000 kr.)

Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv.

Bidrag og præmie til privattegnede livsvarige pensionsordninger

Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010

omfattet af overgangsreglerne for ratepensioner og ophørende livrenter

Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto

Øvrige fradrag i den personlige indkomst

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebre ve

i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger

Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger

Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat

Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus).

Overskud ved anden anpartsvirksomhed

Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter. Fortjeneste ved ophør af anden

anpartsvirksomhed

Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning.

Gælder kun, hvis du selv ejer boligen

Anden kapitalindkomst, herunder avancer af obligationer og finansielle

kontrakter. Renteindtægter af pantebreve der ikke er i depot

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt

fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og

finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot

Renteudgifter af studielån fra Økonomistyrelsen

Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut

samt af pantebreve der ikke er i depot

Fagligt kontingent

Befordring

Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 50.000 kr.)

Standardfradrag for børnedagplejere/fiskere. Ansattes årlige betaling vedr. PCordning

(højst 3.500 kr.). Fradrag vedr. DIS-indkomst (begrænset fart)

Gaver til godkendte foreninger mv.

Donationer til kultur- og forskningsinstitutioner

Løbende ydelser til godkendte foreninger mv.

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv.

Fradragsberettiget indskud på etableringskonto

Øvrige lønmodtagerudgifter kr. ÷ 5.500 kr.

Udgifter til fredede bygninger

Rubrik Beløb i kroner Felt nr. . . . . . . .

202

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

29

31

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44

50

51

52

53

54

55

447

448

56

57

58

59

. . . . . . .

210

. . . . . . .

243

. . . . . . .

207

204

. . . . . . .

229

. . . . . . .

256

. . . . . . .

212

. . . . . . .

250

416

. . . . . . .

433

. . . . . . .

477

. . . . . . .

436

. . . . . . .

444

. . . . . . .

426

. . . . . . .

425

233

. . . . . . .

249

. . . . . . .

247

. . . . . . .

217

. . . . . . .

254

. . . . . . .

218

. . . . . . .

214

483

. . . . . . .

481

. . . . . . .

489

. . . . . . .

485

458

. . . . . . .

417

. . . . . . .

439

. . . . . . .

429

. . . . . . .

419

. . . . . . .

412

. . . . . . .

447

. . . . . . .

448

. . . . . . .

411

. . . . . . .

472

. . . . . . .

449

. . . . . . .

456

Side 2/4


BeskæftigelsesfradragVirksomhedsophør

Forskudt

regnskabsår

(lønindkomst,

AM-bidrag og

SP-opsparing)

Virksomhedsbeløb

Husk også at

udfylde side 4

Hvis du ønsker

beskatning

efter reglerne i

virksomhedsordningen

eller

kapitalafkastordningen,

skal

du også udfylde

de særlige

rubrikker for

disse ordninger

Øvrige virksomhedsoplysninger

Kapitalafkastordning

Virksomhedsordning

Særlig kapitalafkastberegning

Oplysninger om

ejerbolig til be -

regning af ejendomsværdiskat

Beskæftigelsesfradrag for personer (herunder grænsegængere), der er socialt sikrede

i udlandet (højst 13.600 kr.)

2010

Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører 2010

Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår:

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver

for 2009

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver

for 2010

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle,

før AM-bidrag og før renter

Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for

opsparet overskud

Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst 215.500 kr.)

Renteindtægter i virksomhed

Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt

udbytteskat

Anden kapitalindkomst i virksomhed

Renteudgifter i virksomhed

Kontingent vedrørende virksomhed.

Har du vedlagt/indsendt begæring om henstand med betaling af skat og AM-bidrag

af fortjeneste ved overdragelse af goodwill mv. mod vederlag som løbende ydelse?

Forskudsafskrivninger for 2010 ( skal også fratrækkes virksomhedens resultat,

rubrik 111/112 )

Ydelser efter lov om biblioteksafgift (beløbet skal tillige være indeholdt i rubrik

111/112)

Hævning af iværksætterkontomidler til køb af aktier mv.

Forlods afskrivning med etableringskontomidler, inkl. hævning til dækning af

lønudgifter mv.

Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler, inkl. hævning til dækning af

lønudgifter mv.

Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier mv.

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C, succession

Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen ?

Kapitalafkast i kapitalafkastordningen

Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning ( henlæggelsen )

Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt konjunkturudligningsskat

Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen ?

Kapitalafkast i virksomhedsordningen

Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen

(årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat)

Rentekorrektion

Overført fra konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat

Samlede overførsler (inkl. private andele og hensat til senere hævning)

Kapitalafkast af aktier og anparter ved erhvervelse af virksomhed

Felt nr.

490

261

. . . . . . .

917

. . . . . . .

918

221

. . . . . . .

435

. . . . . . .

473

. . . . . . .

237

. . . . . . .

246

. . . . . . .

213

. . . . . . .

488

. . . . . . .

438

155

. . . . . . .

531

. . . . . . .

331

. . . . . . .

235

. . . . . . .

593

. . . . . . .

605

. . . . . . .

215

. . . . . . .

931

. . . . . . .

825

184

. . . . . . .

440

. . . . . . .

445

. . . . . . .

230

184

. . . . . . .

432

. . . . . . .

434

. . . . . . .

280

. . . . . . .

275

. . . . . . .

895

Er du enig i, at de anførte oplysninger om din ejendomme er fyldestgørende

og korrekte?

Er du uenig, skal du rette/tilføje oplysninger, herunder ejendom som SKAT ikke har

166 Hvis ja, sæt kryds 12 9

. . . . . . .

oplysninger om. Bilag til selvangivelsen om ejendomsværdiskat indsendes for

den/de pågældende ejendomme

167

Hvis ja, sæt kryds

og indsend bilag

130

Rubrik

70

71

91

92

93

111

112

113

114

115

116

117

118

125

132

133

134

135

136

137

138

139

141

142

143

144

147

148

149

150

151

152

162


Beløb i kroner

Hvis ja, sæt kryds

Hvis ja, sæt kryds

Hvis ja, sæt kryds

Hvis ja, sæt kryds

131

134

835

Side 3/4


Virksomhedsoplysninger

Begrundelse

for fritagelse.

Sæt kryds hvis

ja i rubrik 301:

Oplysninger om

revisorbistand

Sæt kryds hvis

ja i rubrik 303:

Oplysninger fra

regnskabet

Oplysninger om

opgørelsen af

skattepligtig

indkomst

Specifikke

hændelser

Virksomhedens CVR/SE-nr.

2010

Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger?

1. efter virksomhedstype

2. nettoomsætning over 25 mio. kr.

3. nettoomsætning under 300.000 kr., oplysninger om revisorbistand mv. skal besvares

Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige virksomhedsoverskud/-underskud

sket med bistand fra revisor?

Revisorbistandens art (sæt kryds): 1 revision af regnskab 2 gennemgang

af regnskab (review) 3 assistance med regnskabsopstilling 4 andet

Revisorerklæring (sæt kryds): 1 med forbehold 2 med supplerende oplysninger

3 uden forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor om (sæt kryds): 1 overholdelse af

skatte og afgiftslovgivningen 2 overholdelse af regnskabslovgivningen 3 andet

Nettoomsætning

Vareforbrug

Fremmed arbejde

Salgsfremmende udgifter

Vedligeholdelse af fast ejendom

Ordinært resultat før afskrivninger og renter

Regnskabsmæssige afskrivninger

Regnskabsmæssigt resultat efter renter

Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere)

Varebeholdninger

Anlægsaktiver

Egenkapital

Balancesum

Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris

Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris

Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT

Private andele (sæt kryds): 1 biludgifter (blandet benyttelse)

2 fri bil i virksomhedsordningen 3 eget vareforbrug 4 andet

Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger

Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag

Fast ejendom, genvundne afskrivninger

Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger

Immaterielle aktiver (goodwill mv.) skattemæssige afskrivninger

Straksafskrivning på småaktiver

Tab på debitorer

Nedskrivning af varelager for ukurans

Fratrukne hensættelser

Er der opnået gældseftergivelse eller akkord?

Beløb i kroner

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Dato Underskrift Telefonnummer hvortil evt.

henvendelse kan rettes

Det er dit ansvar, at selvangivelsen er fyldestgørende og korrekt !

Rubrik

300

301

302

303

304

305

306

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

380

Felt nr.

602

. . . . . . .

603

. . . . . . .

604

607

. . . . . . .

608

. . . . . . .

609

. . . . . . .

612

641

. . . . . . .

643

. . . . . . .

645

. . . . . . .

647

. . . . . . .

648

. . . . . . .

652

. . . . . . .

654

. . . . . . .

660

. . . . . . .

662

. . . . . . .

631

. . . . . . .

633

. . . . . . .

634

. . . . . . .

635

. . . . . . .

666

. . . . . . .

667

. . . . . . .

669

676

. . . . . . .

680

. . . . . . .

681

. . . . . . .

683

. . . . . . .

688

. . . . . . .

689

. . . . . . .

690

. . . . . . .

684

. . . . . . .

685

. . . . . . .

686

697

Side 4/4

More magazines by this user
Similar magazines