S Posten okt. 2008 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten okt. 2008 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 9 – oktober 2008 29. årgang

Arrangementer i

Oktober

4 . Sildemøde Musikteatret, Alrummet

kl. 11.00-13.00

9. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,

kl. 19.30

14. Kommunalbestyrelsesmøde, kl.

18.00

20. Deadline for S-Posten

20. Generalforsamling Rådhusets

kantine, kl. 19.30

28 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet,

kl. 17.30

29. Temamøde om arbejdsmarkedspolitik,

Birkelundgård, kl. 19.00

Kom og vær med i debatten

- det angår os alle

Mød Mogens Lykketoft

på Birkelundgård

29. oktober kl. 19.00

Temaet er Arbejdsmarkedspolitik

Generalforsamling

20. oktober

Kl. 19.30

Rådhusets kantine

Albertslund har ondt

i sundheden

Læs artiklen s. 18


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Layout: Henrik Hess og Britta S.

Jørgensen

e-mail: Greve.Hess@webspeed.dk

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Indkaldelse til generalforsamling side 3

Opstillingsregler til kommunalvalg 4

Besøg Folketinget ........................ side 5

Set fra sidelinien .......................... side 6

Nekrolog ...................................... side 8

Eu og patienterne ......................... side 9

Kandidater til EU-parlamentet..... side 11

Kampagnen er stadig i gang......... side 13

Kandidater til kommunalvalg ...... side 14

Mogens diskuterer arbejdsmar-

kedspolitik ................................... side 15

Sæt kryds i kalenderen, når

du får besked................................ side 16

Nu er det de ældres tur................. side 17

Albertslund har ondt i sundheden side 18

A - løb i Brøndbyskoven.............. side 20

Miljø– og planudvalgs møde ....... side 20

Arbejdsgrupper ........................ side 21

Kalender .................................... side 22

A-gruppen ................................. side 23

Partiforeningens bestyrelse ...... side 24

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2008 Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Dagsorden:

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag den 20. oktober 2008 Kl. 19,30

i Rådhusets Kantine

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Valg af referent

4) Valg af stemmetællere

5) Beretninger

a) Landspolitisk v/ Mogens Lykketoft

b) Regionspolitisk v/ Vibeke Storm Rasmussen

c) Organisatorisk v/ Aage B. Jensen

6) Forslag til opstillingsregler Socialdemokratiet i Albertslund

7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Generalforsamlingen).

8) Valg af:

a) 8 Kreds- og regionsrepræsentanter:

På valg er:

Jørgen Lind

Jette Blom-Jensen

Lars Toft Simonsen

Elisabeth Bentzen

Bergithe Pedersen

Per Gustafsson

Flemming Holst Larsen

Stephen Seidelin

b) 3 suppleanter for disse

Steen Poulsen

Vibeke W. Eriksen

Leif Neergaard

9) Eventuelt

Medbring termokaffe/te og krus

Side 3


Side 4

S-posten

Forslag til opstillingsregler for kandidater

til kommunalvalget

OPSTILLINGSREGLER

FOR SOCIALDEMOKRATIET I ALBERTSLUND

1. Lovgrundlag

1.1 Ved opstilling af kandidater til kommunevalget gælder de i love for Socialdemokratiet

§ 3 og 8 fastsatte bestemmelser.

1.2 Socialdemokratiet i Albertslund opstiller kandidater på én sideordnet liste.

2. Kandidatudvalg

2.1 Det af partiforeningen nedsatte kandidatudvalg kontrollerer opstillingsbetingelserne

for de rettidigt foreslåede kandidater og udarbejder en liste over de opstillede kandidater

i alfabetisk rækkefølge.

2.2 Kandidatudvalget består af 5 medlemmer. Der udpeges endvidere to suppleanter.

En kandidat kan ikke være medlem af kandidatudvalget. Kandidatudvalget vælges på

efterårsgeneralforsamlingen 2 år før kommunevalget.

3. Stillere

3.1 En kandidat skal for at kunne opstille have mindst 10 stillere, kandidater til borgmesterposten

dog 15 stillere. For at være stiller skal man være bosiddende i Albertslund,

have valgret til kommunevalget og opfylde partiets almindelige regler for tillidshverv.

3.2 Man kan godt være stiller for mere end én kandidat. En kandidat kan ikke være

stiller for sig selv.

4. Kandidater

4.1 Forslag til kandidater skal være kandidatudvalget i hænde inden udgangen af december

måned året før kommunevalget.

4.2 Kandidaterne kan efter eget ønske komme med kort præsentation på max. én A4side.

Denne skal afleveres til kandidatudvalget inden 14. januar i det år, hvor kommunevalget

finder sted, og vil derefter blive udsendt med S-Posten.

4.3 Er en kandidat også kandidat til borgmesterposten, skal dette meddeles kandidatudvalget

inden udgangen af december måned året før kommunevalget.

Hvis der er mere end én kandidat til borgmesterposten, foranlediger kandidatudvalget

urafstemning om posten som borgmesterkandidat.

Stemmeberettigede er medlemmer, der bor i kommunen, og opfylder partiets almindelige

regler for tillidshverv. Urafstemningen skal finde sted i februar måned i det år,

hvor der er kommunevalg.


S-posten

Side 5

4.4 Der afholdes medlemsmøde med præsentation af kandidaterne inden udgangen af

februar i det år, hvor der er kommunevalg.

5. Urafstemning

5.1 Kandidatudvalget foranlediger en urafstemning blandt stemmeberettigede medlemmer

bosat i kommunen inden udgangen af marts måned i det år, hvor der er kommunalvalg.

Kandidatudvalget og de valgte revisorer opgør urafstemningen. Kandidater

kan ikke deltage i opgørelsen.

5.2 Urafstemningsresultatet og optællingen offentliggøres snarest muligt i S-Posten.

Besøg

Folketinget

Partiforeningen arrangerer et

besøg i Folketinget, hvor

Mogens Lykketoft viser rundt

19 november

Kl. 17.00

Efter rundvisningen er der mulighed for at spise aftensmad

i Snapsetinget (egenbetaling !!!)

Der er begrænset deltagerantal, så meld dig hurtigst muligt

til formand Aage tlf.: 43 62 24 74


Side 6

Af Jette Kammer Jensen

Det statsdirigerede kommunale

selvstyre !!

Der var ikke meget positivt at

sige ved 1. behandlingen af

budget 2009. Alle omkring det

runde bord var enige om, at det

godt nok bliver svært, og at vi

ikke undgår besparelser. Det

jerngreb, som Regeringen holder

kommunerne i, bliver

strammere og strammere år for

år, samtidigt med at ministrene

uafladeligt beklager sig over, at

kommunerne ikke gør det godt

nok på dit og på dat.

Jeg er faktisk enig med Enhedslisten,

som mener, at Regeringen

er ved at destruere det

kommunale selvstyre, men ikke

enig i, at vejen frem er, at Finn

Aaberg afleverer borgmesterkæden

til Lars Løkke. Regeringens

projekt med at ødelægge

den offentlige sektor og mindske

det kommunale selvstyre

skal nemlig ikke lykkes.

Håndklædet skal ikke smides

i ringen, men bruges til

at tørre sveden af panden

og tage kampen op.

Skattestop, låneloft, serviceloft,

anlægsloft….mon jeg har glemt

Set fra sidelinien

S-posten

nogle lofter ?? Næste år finder

regeringen nok på endnu et loft

over et eller andet, og det sker

samtidigt med, at samme regering

lovede befolkningen bedre

service fra den offentlige sektor.

CEPOS – den såkaldte liberale

tænketank, men reelt den

liberalistiske tænketank – supplerer

Regeringen med sindrige

udtog at statistikker, der skal

vise, at vi kan få mere velfærd

for det halve !!

Det er bare for meget !!

Men selvfølgelig får Albertslund

et budget for 2009, men ikke

uden endnu en sparerunde. Det

bliver svært

Nabohjælp.

Glostrup og Albertslund kommuner

har begge dystre økonomiske

udgifter, og derfor blev

det besluttet, at indlede et

samarbejde mellem kommunerne,

der dels skal afdække, om

nogle opgaver kan løses i fællesskab

eks. fælles lønadmini-


S-posten

stration, dels skal afdække

bedst praksis, alt sammen med

det formål af mindske driftsomkostningerne

i de 2 kommuner.

Alle var enige i, at det var en

god idé.

Fra kommunal virksomhed

til aktieselskab

Alt er godt, hvis bare det ikke

er kommunalt !

Så nu skal vand- og kloakforsyningen

udskilles i et selvstændigt

selskab – det har Folketinget

besluttet, og i Albertslund

bliver det så til et kommunalt

aktieselskab. Fra det ene til det

andet….ja det kommer til at

koste 1,5 mio. kr.!

Som Steen Christiansen så gribende

sagde det: Det er rendyrket

bureaukratisme – ikke

noget som helst andet. Borgerne

vil ikke opleve nogen ændring…altså

bortset fra, at fællesskabet

bliver 1,5 mio. kr.

fattigere.

Tja………..

Den ulovlige Godthåbspark

Som beboer i Godthåbsparken

bliver man jo ret så forskrækket,

når man i AP kan læse, at

det bare er ulovligt….

Det handler om bl.a. småhuse,

hegn, paraboler, overdækkede

Side 7

terrasser, udestuer, markiser,

drivhuse osv. Først tog jeg et

ekstra kik på eget rækkehus,

var vi nu uden for lov og ret,

lokalplaner og andre restriktioner

blev set efter i sømmene.

Gud ske lov, vi var på lovlig

grund. Og så gik jeg en tur i

området med den ro i sjælen,

og indrømmes skal det, ikke

alle steder ser alt lige kønt ud,

men en del så faktisk rigtig

pænt ud.

Det er balanceakt mellem på de

ene side at få den samlede bebyggelse

til at fremstå som en

helhed, og på den anden side

også give mulighed for at hver

familie kan sætte sit præg på

deres egen bolig.

Det blev så besluttet, at der

indledes en drøftelse med

grundejerforeningen om hegnspælene

i den balanceakt.

Og så smuttede jeg hjem i sikker

forvisning om, at de drøftelser

nok skal resultere i en hensigtsmæssig

balance.


Side 8

Nekrolog

S-posten

Partiforeningen mistede den 2. september en ildsjæl, da Grethe

Andersen døde efter flere års alvorlig sygdom. Grethe var et meget

socialt bevidst menneske. Hun havde markante meninger om kommunens

udvikling og partiets beslutninger, og gav ofte udtryk for

sine meninger, hvor hun var til stede.

Mens kræfterne endnu slog til deltog Grethe med meget energi og

interesse i arbejdet i Albertslunds ældreråd. Grethe var partiforeningens

fanebærer i en del år og initiativtager til anskaffelsen af

den nye fane, der blev indviet ved 100 års jubilæet i 2007. Fanen

vajede meget velfortjent over hendes båre ved begravelsen i Opstandelseskirken,

hvor det store fremmøde også med al tydelighed

viste, hvor vellidt Grethe var i store kredse.

John Holm Andersen mistede sin kone,

og vi mistede en meget kær ven.

Benny og Jette Blom-Jensen

Ved Grethes bisættelse læste præsten et meget smukt digt op. Det er skrevet af Bob

Dylan og oversat af Benny Holst .Dette digt skulle være Grethes testamente til sine

børnebørn. Jeg fik digtet af præsten, men kan af ophavsretslige grunde ikke bringe

det i bladet. Skulle nogle have interesse i et eksemplar af digtet , kan I henvende jer

til mig.

Venlig hilsen

Britta


S-posten

af Christel Schaldemose, MEP

EF-domstolen har fået meget

spalteplads i de danske aviser

hele sommeren. Dommen om

opholdstilladelse for ægtefæller

til den vandrende arbejdskraft

har fyldt både aviser, tv og radio.

Men der har også været en

del om patienters rettigheder.

EF-domstolen har nemlig igennem

en årrække afsagt domme,

der hver især har givet patienter

stadig flere rettigheder.

Men hvad handler det alt sammen

om?

Den seneste EF-domstols sag

om patienters rettigheder

handler om Yvonne Watts, en

britisk dame på 72 år, der havde

behov for en ny hofte. Hun

skulle vente et år på behandling

i Storbritannien og spurgte

derfor om tilladelse til at tage

til Frankrig. Det fik hun afslag

på, men hun tog alligevel af

sted uden at vide, om hun ville

få regningen dækket af staten.

Da hun kom hjem igen efter

veloverstået operation i Frankrig,

sendte hun regningen til

det britiske sundhedssystem.

Den regning nægtede de at betale.

Derfor lagde hun sag an

ved EF-domstolen, og i 2006 fik

Eu og patienterne

Side 9

hun så medhold af EFdomstolen.

Domstolen konkluderede,

at Yvonne Watts var

berettiget til behandling på et

udenlandsk hospital på hjemlandets

regning, fordi ventetiden

på behandling i Storbritannien

var urimeligt lang.

Det interessante i den sag er to

forhold.

1. EF-domstolen dømte for første

gang, at en patient kunne

få dækket udgifter til hospitalsophold

i udlandet

2. EF-domstolen dømte til fordel

for en pensionist, dvs. ikke

kun en potentiel arbejdskraft,

men til en EU-borger.

Sagen viser klart, at EUborgere

har en række rettigheder.

Helt præcist hvor grænsen

for rettighederne går, er endnu

ikke afklaret. Og derfor er Europa-parlamentet

netop gået i

gang med behandlingen af et

direktiv om patientmobilitet. Vi

socialdemokrater har glædet os

til, at direktivforslaget skulle

komme. Vi mener nemlig det er

helt forkert, at domstolen fra

sag til sag skal udstikke grænserne

for patienternes rettigheder.

Vi mener, det er bedre

med politiske beslutninger.


Side 10

Men det ville nok være at lyve,

hvis jeg påstod, at vi er begejstrede

for det direktivudkast,

som er kommet. Vi ønsker, at

både danske og europæiske

patienter får nogle klare, umistelige

rettigheder. Men for os

er det utrolig vigtigt, at rettighederne

ikke kun gælder for

nogle få patienter, men kommer

alle patienter til gode.

Som forslaget er nu, kommer

det primært de velstillede patienter

til gode. Dem som i forvejen

er ressourcestærke og

måske endda har private sundhedsforsikringer.

Der lægges op

til, at patienterne selv skal betale

for rejse og ophold og desuden

selv skal lægge ud for behandlingen.

Der lægges også

op til, at patienterne efterfølgende

kun kan klage over behandlingen

i det land, hvor behandlingen

har fundet sted.

Yderligere er det problematisk,

at direktivet vil give patienter

S-posten

fra de gamle medlemslande flere

muligheder, mens patienter

fra de nye medlemslande bliver

stillet ringere. Årsagen er, at

man som patient vil kunne få

det beløb med sig, som en tilsvarende

behandling havde kostet

i hjemlandet. Da en behandling

i de nye medlemslande

typisk er billigere end én i

de gamle EU lande, betyder det

at en patient fra f.eks. Rumænien

stilles meget dårligere end

en dansk patient. Det er svært

at acceptere som europæisk

socialdemokrat.

Der er derfor mange elementer,

der skal forbedres i det direktivforslag,

der nu er på bordet,

før vi kan sige god for det. Vi

siger ja til patientrettigheder,

men de skal komme alle tid gode.

Vi siger ja til bedre information

til den enkelte, men informationen

skal ikke gavne de stærkeste

patienter på bekostning af

de svage.

Og vi siger ja til, at en læge

altid skal vurdere, om en patient

har et behandlingsbehov,

sådan at borgere ikke rejser til

udlandet, fordi de selv mener,

de har behov for behandling.

Vi siger ja til, at patienter skal

have en forhåndsgodkendelse,

før de modtager behandling i


S-posten

udlandet. Så kan man som patient

kan tage af sted i tryg

overbevisning om, at der ikke

venter en økonomisk ubehagelig

overraskelse derhjemme.

Vi siger derimod nej til en markedsgørelse

af det europæiske

sundhedssystem, og vi siger

nej til penge mellem patient og

læge. Endelig siger vi nej til et

system, der indbygger ulighed

Side 11

mellem patienterne alt efter om

man er fra et nyt eller gammelt

E U - l a n d .

Så enkle er hovedprincipperne

for vores arbejde med patientmobilitetsdirektivet.

Vi sætter

altid patienternes tarv forrest,

selvom Venstres Karin Riis-

Jørgensen fortæller jer noget

andet.

Kandidater til EU-parlamentet

S-kongressen har vedtaget listen over kandidater, som stilles op til valget til EU-Parlamentet i

juni 2009

S-kongressen har vedtaget listen over kandidater, som stilles op til valget til

EU-Parlamentet i juni 2009.

De 10 kandidater er:

1. Dan Jørgensen (spidskandidat)

2. Britta Thomsen

3. Christel Schaldemose

4. Ole Christensen

5. Claus Larsen-Jensen

6. Hüsseyin Arac

7. Malou Lunderød

8. Einer Lyduch

9. Mikkel Schøler

10. Henning A. Jensen


Side 12

Foreningernes dag

d. 6. september

S-posten

En årligt tilbagevendende

begivenhed.

Mange medlemmer slog

et slag forbi vores stand

Vi ses næste år.


S-posten

Kampagnen er stadig i gang

Side 13

Den 2. september gik starten på partiforeningens store kampagne.

I en helsides-annonce i AP opfordrede vi alle i Albertslund til at

komme med ideer til socialdemokraterne. Hvad er vigtigt, og hvad

vi skal arbejde for de kommende år? Hvad skal vi gøre mere af,

hvor skal vi skrue ned, og hvad skal vi gøre anderledes?

Borgerne opfordredes til at skrive deres mening på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk, eller sende os et brev.

Følg med på hjemmesiden og kom selv med dine kommentarer og

ideer!

Annoncen i AP blev fulgt op af et postkort, der er blevet omdelt i

hele kommunen. Her skal lyde en tak til omdelerkorpset og frivillige

hjælpere, der har gjort det muligt at komme ud til så mange borgere.

Når kampagnen slutter i starten af oktober, går vi i gang

med at skrive et nyt program for byens udvikling. Starten

går på generalforsamlingen den 20. oktober og i løbet af vinteren

skal programmet så gøres færdigt, så det kan vedtages

på forårsgeneralforsamlingen. Selve arbejdet med det

nye program er naturligvis forbeholdt medlemmer af partiforeningen.

Men indtil da er alle velkomne til at komme med

forslag til Albertslunds fremtid. De mange forslag og ideer

vil blive brugt som inspiration for arbejdet med det nye program.

Venlig hilsen

Flemming Jørgensen


Side 14

Kandidater til Kommunalvalg 2009

S-posten

Vil du selv eller kender du en der vil stille op, så er det nu eller inden

udgangen af dette år du skal melde dig på banen, jo før jo bedre.

Du kan melde dig ved at skrive eller ringe til følgende fra kandidatudvalget.

Mvh

Kandidatudvalget

søger kandidater

til kommunalvalget

i 2009.

Aage B. Jensen, Tlf. 43 62 24 74, Mail: aage_bj@hotmail.com

Else Boel Tlf. 43 62 60 09, Mail:eboel@stofanet.dk

Elmer Jensen Tlf. 22 27 49 51, Mail:elmer@afd5.dk


S-posten

Arbejdsmarkedspolitik

KOM OG DISKUTER ARBEJDS

MARKEDSPOLITIKKEN

MED MOGENS LYKKETOFT

29.oktober kl.19

på Birkelundgaard i Albertslund

Side 15

holder Socialdemokraterne i Taastrup-kredsen debatmøde om arbejdsmarkedet

med Mogens Lykketoft. Særligt indbudt er socialdemokraterne

og aktive faglige folk.

Men alle er velkomne til at diskutere de brændende spørgsmål:

Vil regeringen igen skære i dagpenge og efterløn? Skal det være

endnu sværere at få førtidspension?

Står vi over for fortsat mangel på arbejdskraft eller udløser den internationale

finanskrise ny stor arbejdsløshed?

Hvad er Socialdemokraternes og fagbevægelsens svar ?

Der bliver også sidst på mødet mulighed for at høre Lykketofts

kommentarer til andre brandaktuelle spørgsmål - bl.a. amerikanernes

skæbnevalg 4.11.

Kredsbestyrelsen Taastrupkredsen


Side 16

Kære partimedlem

S-posten

Hold øje med din nyhedsmail eller gå ind på partiets hjemmeside

www.x-ved-a.dk. Her vil du få besked !!!!!!

Bestyrelsen arbejder på at finde en

søndag i november måned,

hvor vi kan påbegynde arbejdet med at skrive det nye partiprogram.

Der skal nye og gode ideer på bordet. Der skal nedsættes arbejdsgrupper,

som skal arbejde videre med de forskellige politikområder.

Det kræver tid at skabe fremtid, så vi begynder

før jul på dette store arbejde, der skal være færdig til foråret.

Det er vigtigt, at også du er med til at sætte præg på din by.

Ordet er frit,

Men nogen skal tage det og mene det!!!!!


S-posten

Mette Frederiksen,socialordfører

Nu er det de ældres tur

Det er blevet

sværere at

være ældre i

Danmark. Det kan vi gøre meget

bedre. Socialdemokraterne

har tre konkrete forslag til,

hvordan vi styrker de ældres

muligheder i Danmark.

Tryghed og en aktiv hverdag er

for langt de fleste mennesker

forudsætningen for en god pensionisttilværelse.

Det kræver

ressourcer. Både økonomisk og

menneskeligt. Desværre oplever

mange ældre medborgere,

at det bliver stadig sværere at

få pengene til at slå til. Det er

blevet dyrere at købe mad, køre

i bus og købe medicin. Og

har man kun sin folkepension,

bliver pengene hurtigt for få.

Kommunernes priser på mad er

nogle steder nærmest eksploderet.

I kommuner skal de ældre

betale helt op mod 5.000

kr. om måneden for at få mad.

Regeringens jerngreb om kommunernes

økonomi har fået

mange kommuner til at hæve

prisen for at få budgetterne til

at hænge sammen. Den dyre

mad har reelt gjort mange pen-

Side 17

sionister fattigere i dag, end de

var for få år siden.

De ældre skal med

Det at være senior eller ældre

skal i Danmark betyde nye muligheder.

Ingen er en byrde, og

de mange år efter en aktiv tid

på arbejdsmarkedet skal bruges

bedst muligt. Det kræver

en ordentlig økonomi for den

enkelte ældre. Især pensionister,

der kun har deres folkepension,

skal have flere penge

at gøre godt med.

I Socialdemokratiet er vi klar

med en plan for de ældre. Vi

har tre konkrete forslag, som vi

vil kæmpe for i de kommende

finanslovsforhandlinger – alle

sammen forslag, der skal forbedre

hverdagen for de økonomisk

dårligt stillede pensionister.

Vi vil gøre det gratis at køre

med bus og tog i lokalområdet.

Vi vil sætte en grænse for,

hvor meget kommunerne må

kræve for maden til de ældre.

Og vi vil udvide tilskuddene til

tandpleje, så ældre kan få en

ordentlig behandling.

Om nogen, fortjener vore ældre

deres rimelige del af samfundsøkonomien.

Det vil Socialdemokraterne

sørge for, de får.


Side 18

Albertslund har ondt i sundheden

Af Flemming Jørgensen

Mange albertslundere

har problemer

med helbredet. Det

koster i livskvalitet

for den enkelte – og

i kroner for kommunen.

Rygeforbud i kommunens

bygninger, vi har skiftet

sodavandsautomater ud

med drikkevand på skolerne, vi

har et godt stisystem (bortset

fra knallerterne, som politiet

skal tage sig af) og vi serverer

sund økologisk kost i daginstitutionerne.

Albertslund er en af de kommuner,

hvor sundheden er dårlig.

Mange har problemer med

overvægt, diabetes, rygerlunger

og hjertesygdomme. Det

står helt klart efter et møde

den 18. september, hvor Kommunalbestyrelsen

fik gennemgået

en sundhedsprofil for region

Hovedstaden og kommunerne

i området.

Her er et par af resultaterne:

Mange albertslundere har dårlig

kondition, mange er overvægtige

og hele 2800 borgere er

S-posten

svært overvægtige. Der er

900 borgere, der har diabetes,

og 3000 har kroniske

lungesygdomme. Der er en

tendens til, at disse sygdomme

er mere udbredt hos folk

med lav indkomst og kortvarig

uddannelse end blandt

vellønnede og højtuddannede.

Sundheden eller rettere

manglen på samme vender

den tunge ende nedad.

Der er også set på livsstilen

blandt voksne albertslundere:

Der er 4.700, der ryger dagligt,

4.800 har et risikabelt alkoholforbrug,

1.900 får usund kost

og 6.800 er fysisk inaktive.

Omkostninger i form af dårlig

livskvalitet er meget store.

Mange har et dårligt liv, fordi

de er plaget af sygdomme,


S-posten

nedsat førlighed og nedsat arbejdsevne.

Samtidig koster det

kommunen rigtig mange penge,

at en hel del ikke kan klare sig

selv eller magte et arbejde. Et

skøn fra forvaltningen lyder på,

at ekstra udgifter pga. livsstilssygdomme

løber op i 100

mill.kr. om året til hjælpemidler,

genoptræning, kontanthjælp,

førtidspensioner, behandling

af misbrugere osv. Til

sammenligning er der til forebyggelse

kun afsat 0,5 mill.kr. i

kommunens budget for 2008.

I oktober skal vi i Kommunalbestyrelsen

vedtage et nyt budget

for kommunen. Vi kan se

frem til, at vi må svinge sparekniven

mange steder, fordi stigende

sociale udgifter er ved at

slå bunden ud af kommunekassen.

Tænk hvis vi ved en effektiv

forebyggelse kunne få flere

mennesker fra passiv forsørgelse

og dårlig livskvalitet til at

blive aktive tilfredse borgere.

Side 19

Problemet er desværre, at det

ikke er så nemt at forebygge

livsstilssygdomme. På det omtalte

møde i september hørte

vi, at traditionelle kampagner

om at ryge og drikke mindre,

spise sundere og bevæge sig

mere stort set er uden effekt.

Der skal mere indgribende indsatser

til. Noget kræver lovgivning

f.eks. i form af højere afgifter

på alkohol eller forbud

mod at ryge i offentlige lokaler

og restaurationer. Andet kan vi

selv gøre – og en hel del har vi

allerede gjort. Vi har f.eks. indført

Spørgsmålet er, hvad vi skal

gøre fremover for at give flere

albertslundere et bedre liv, og

hvor vi skal finde pengene til en

øget sundhedsindsats. Det

handler ikke alene om det kommende

budget, men også om

de kommende års indsats.

Hvad skal vi skrive i det

kommunalpolitiske program?

Hvad mener du?


Side 20

A-løb i Brøndbyskoven

Løb for helbredet - og støt familier med kræftramte børn.

By – Trafik – Grønne områder

Miljø-politisk gruppe holder

møde:

Onsdag den 29. oktober kl. 19.30 hos

Steen Christiansen Præstehusene 59.

Dagsorden for mødet:

S-posten

Den første udgave af A—løbet afvikles søndag den 12. oktober, hvor overskuddet går til

familier med kræftramte børn.

Socialdemokraterne i Brøndby afvikler den første udgave af A - løbet søndag den 12.

oktober - et motionsløb - med første start kl. 10.00 ved Naturskolen i Brøndbyskoven.

Alle kan være med, da der er mulighed for at vælge mellem 3 distancer - Rose ruten på

1 km., DSU - ruten på 3 km. og endelig A - ruten på 6 km. Der er flotte medaljer til alle,

der fuldfører samt væske og frugt i målområdet.

Det koster 50 kr. at deltage, uanset distance - og formålet med løbet er - foruden at få

så mange mennesker ud at mationere i naturen - at donere hele overskuddet fra løbet til

familier med kræftramte børn.

Tilmelding kan ske til Ken Magelund, Højstens Boulevard 7, 2605 i Brøndby, eller på

magelund@os.dk.

Startpenge på 50 kr. indbetales på Arbejdernes Landsbank, Glostrup afd. kontonr. 5326-

0553318. Yderligere oplysninger om løbet kan ses på hjemmesiden -

Www.Socialdemokraterne Brøndbyvester.dk


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Vakant

NB. Sildemøde NB.

Lørdag den 4. oktober 2008

fra kl. 11.00-13.00

i Musikteaterets Alrum

Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af

de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kom og få en rød sild, en hyggesnak

eller en god diskussion sammen med

Side 21


Side 22

KALENDER:

Oktober

4 . Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00

9. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

12. A - løbet i Brøndbyskoven med start kl. 10.00

14. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

20. Deadline for S-Posten

20. Generalforsamling Rådhusets kantine, kl. 19.30

25. National kampdag

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

29. Temamøde om arbejdsmarkedspolitik, Birkelundgård, kl. 19.00

November

1 . Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

19. Besøg i Folketinget kl. 17.00

25 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

December

6 . Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00

9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

15. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

15. Deadline for S-Posten

30. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Folkeoplysn.udvalg

Socialudvalg (F),

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Side 23

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

toftsimonsen@hotmail.com

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott (f)

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Jakob Storm

Robinievej 102

Tlf.: 43 42 74 74

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Leif Neergaard

Galgebak Over 7-1 B

Tlf.: 43 62 23 97

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Suppleanter: Susanne Kassentoft

Blokland 90 1. tv

Tlf.: 22 20 08 02

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

elmer@afd5.dk

E-mail:

jakob@jsn.dk

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

Leif.neergaard@gmail.com

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail

Susanne@partikontoret.dk

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines