KIRKE & SOGN - Dronninglund.dk

dronninglund.dk

KIRKE & SOGN - Dronninglund.dk

KirKe & Sogn

kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Dåbstræf

Alpha-kursus

Præsentation

af ny organist

Høstgudstjeneste

i Dronninglund

Konfirmander - et

pilot projekt

En studiekreds om

det ondes problem

Dronninglund-Dorf

Pastorat

Foto: Frits Danielsen

august-september 2013 · nr. 5 · 48. årgang


2

Dronninglund Sogn

Kirkekontoret

Slotsgade 8 D,

9330 Dronninglund · Tlf 98 84 42 43

Åbningstider:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Kordegn

E-mail: hbd@km.dk · Mobil 24 87 11 84

Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen,

Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund.

Tlf. 98 84 10 24 · E-mail: rlt@km.dk

Ugentlig fridag mandag

Træffes Slotsgade 8 D,

ons. kl. 10-11 og efter aftale.

Mobil 24 87 11 89

Sognepræst Hanne Dahl

Kontor: Slotsgade 8 D · Tlf: 24 87 11 90

E-mail: hapd@km.dk

Ugentlig fridag mandag

Træffes på kirkekontoret onsdag 10-11

og efter aftale.

Øvrige:

Organist Susanne Rasmussen

Mobil 24 87 11 93

Kirkegårdsleder Dronninglund

Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D

man. – fre. kl. 11.00-12.00,

Tlf. 98 84 34 77, og efter aftale.

Kirketjener Hans Klausen

Hedevigsvej 14 · 9330 Dronninglund

Mobil 61 16 37 31

Graver, Dorf Kirke

Susanne Andersen · Tlf. 24 61 09 16

Menighedsråd

Formand Svend Skak Jensen,

Kirkevej 8 · Tlf. 98 84 17 76

Kirkeværge, Dronninglund Kirke

Finn E Larsen

Skovbrynet 16 · Mobil: 22 61 95 07

Kirkeværge, Dorf Kirke

Carl P. Jensen

Dorfvej 53 · Tlf. 98 86 12 21

MånedenS indlæg

Om skam og utilsigtede hændelser

I debatten om sygehusvæsnet hører

man jævnligt om »utilsigtede hændelser«.

Det er en utilsigtet hændelse, når

en patient f.eks. får en infektion efter at

have været indlagt på et sygehus. Det

er også en »utilsigtet hændelse« når en

patient dør som følge af en fejl i et behandlingsforløb

eller ved en operation.

Hver gang jeg hører begrebet »utilsigtet

hændelse« kan jeg ikke lade være

med at skamme mig. Jeg skammer mig

over, at vi tillader os at tale om mennesker

og deres sygdomsforløb som

»utilsigtede hændelser«. Velfærdsamfundet

og hospitalsvæsenet er den

moderne erstatning for den næstekærlighed

Kristus omtaler som det fremmeste

bud i loven.

I Markusevangeliet 12:30 hedder det:

»du skal elske Herren din Gud af hele

dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit

sind og af hele din styrke«; og: »du skal

elske din næste som dig selv. Noget andet

bud større end disse gives ikke.«

Kristus kaldte selv dette for de to vigtigste

bud. De knytter gudstroen sammen

med forholdene mellem mennesker,

og gør det til en religiøs pligt at

elske sin næste betingelsesløst.

Det moderne velfærdsamfund er den

konstruktion, der erstatter tidligere

tiders kirkelig fattig- og sygepleje baseret

på begrebet om næstekærlighed

og den pligt der følger deraf til at vise

barmhjertighed. Jeg ønsker mig på ingen

måde tilbage til tiden førend det

moderne velfærdssamfund. Men jeg

skammer mig på samfundets vegne

over den forråelse som udtrykket »utilsigtede

hændelser« er udtryk for. Lad

os opholde os lidt ved skammen som

filosofisk begreb i forhold til moderne

sygepleje.

Skammen er ifølge professor ved

Seksjon for Sykeplejevidenskab i Bergen,

dr.phil. Kari Martinsen en central

følelse og drivkraft i de relationer

der opstår i sygeplejen. Hun er meget

påvirket af Løgstrup og har en fænomenologisk

tilgang til omsorg og

pleje. I antologien »Løgstrups mange

ansigter« fremlægger hun en praktisk

anvendt læsning af Løgstrup med vægt

på en definition af tre former for skam.

Hun taler om den gode skam; den

skam der byder os at handle med ansvar

og samvittighed i forhold til vores

medmennesker. Den onde skam; den

skam der opstår når nogen har handlet

forkert mod os. Krænket vores blufærdighed.

Overtrådt grænsen for vores

urørlighedszone for at tale Løgstrupsk.

Endelig er der, hvad Kari Martinsen

kalder den nye skam. Den nye skam er

den, det moderne menneske føler over

ikke at slå til. Det er skammen over at

ligge nogen til last. Vi lykkes ikke med

vores liv når vi er syge. Vi opdrages til

at tage ansvar for os selv og synes, det

er skamfuldt at være afhængig af andre.

I min optik bør alle patienter behandles

med omsorg. Når det ikke sker, er

ikke bare et udtryk for et sundhedsvæsen,

der er presset af kravet om større

produktivitet, eller et sundhedsvæsen

der er udsat for konkurrence af privathospitaler.

Det er i høj grad begrundet

www.dronninglundkirke.dk


i, at vi er holdt op med at betragte offentlige

velfærdsgoder som et udtryk

for vores samfunds rigdom. Velfærdssamfundet

er et rigt samfund, der

hviler på nogle grundlæggende medmenneskelige

idealer. I stedet for at fokusere

på samfundets rigdom er der en

overvejende tendens til, at vi kun ser på

den enkeltes fattigdom. Desværre er vi

kommet så vidt, at en patient er fattig,

fordi vedkommende har hjælp behov.

Jeg tror ikke, at det enkelte menneske

har mistet sin evne til at vise medfølelse

og imødekommenhed overfor det

menneske, der har brug for os. Men jeg

tror, at samfundet som abstraktion betragtet

viser de træk, som giver anledning

til det Kari Martinsen kalder den

nye skam.

Der er brug for en grundlæggende

værdibaseret debat om, hvordan sundhedsvæsenet

skal betragte sine patienter.

Diskussionen om utilsigtede hændelser

og muligheden for at nedbringe

antallet af dem kalder på en endnu vigtigere

debat om værdighed og menneskelighed

i den hvide verden.

Af Hanne Dahl

SaMlæSning af KonfirMander

– et pilotprojeKt

Vi vil som noget nyt have alle tre klasser

onsdag morgen, hvor vi to præster

og vores nye organist vil stå for

timerne.

Undervisningen vil foregå i sognegården

som den plejer. Med en mindre

ombygning som snarest sættes i gang,

bliver der mulighed for at opdele undervisningen

i tre hold. Det nyetablerede

grupperum skal også kunne bruges

til kreativ værkstedsundervisning.

Ideen med at samlæse alle konfirmander

opstod af nødvendighed. Dronninglund

skole begynder i skoleåret

2013-14 at undervise projekt-orienteret

på tværs af klasserne. Derfor vil

det ikke længere være muligt at have

syvende klasserne enkeltvis i morgentimerne,

som vi hidtil har haft. Præs-

ter og menighedsråd har valgt at tage

udfordringen op og lade det være en

anledning til at nytænke den måde,

hvorpå vi underviser konfirmander.

Vores ønske er at udnytte den synergi-effekt

som forhåbentligt opstår,

når kirkens præster og musiske/pædagogiske

medarbejdere bliver til et

kateketisk team i stedet for at undervise

hver for sig. Organisten vil blive

en del af undervisningen, således at

der kommer til at indgå meget mere

musik og sang i konfirmandundervisningen.

Vi ønsker at give konfirmanderne en

større oplevelse af, at de indgår i et

kirkeligt fællesskab.

Vi ønsker at få mere ud af vores ressourcer.

Dette f.eks. ved at lave fælles

udflugter og emneforløb af længere

varighed.

Vi starter med en velkomstgudstjeneste

den 1. september i Dronninglund

Kirke og første undervisningsgang

bliver onsdag den 11. september i de

første to timer.

Datoer for konfirmation er

uændrede:

- 7. A, søndag den 4. maj kl. 10.00

- 7. B +X, søndag den 11. maj kl. 10.00

- 7. C, Bededag, den 16. maj kl. 10.00

Konfirmanderne vil få nærmere besked,

når vi nærmer os september. Vi

glæder os til det nye forløb!

Rune Thomassen og Hanne Dahl

www.dronninglundkirke.dk 3


intro-KurSuS til KriStendoMMen

for Moderne MenneSKer

Har kristen tro noget at sige moderne

mennesker? Er de gamle dogmer klar

til at gå pension eller er der glemt guld,

vi kan finde frem i en hektisk hverdag?

Det prøver vi i fællesskab at finde ud

af gennem en serie på 8 aftener, der er

præget af uhøjtidelig stemning og frihed

til at vende tingene en gang til.

Kursusaftenerne er tænkt som en

chance til at få en letforståelig introduktion

til den kristne tro og til at

kunne drøfte det på tværs af de forskellige

forudsætninger, vi hver især kommer

med. Derfor har vi også opkaldt

4

Sogneeftermiddag

Fredag den 6. september

kl. 14.00

De to nibenitter, Yvonne Klokkerholm

Madsen og Viggo

Thøgersen, lægger vejen forbi

sognegården med musik og små

historier. De er kendt for at skabe

en god stemning med vægt

på fællessang, akkompagneret af

klaver, violin og sav. Så der skulle

være lagt op til en hyggelig eftermiddag.

Undervejs kaffe og afslutning ved

præsten.

aftenerne efter det første bogstav i det

græske alfabet: Alpha. Her kan alle

være med.

Rent praktisk begynder vi hver aften

kl. 18.15 med at spise sammen. Så vil

der være et oplæg og så tid til at drøfte

og debattere i grupper. Vi slutter præcis

kl. 21.00.

Første kursusaften er tirsdag den 17.

september under overskriften »Er der

mere i livet end du tror?«.

Øvrige datoer: 24/9, 1/10, 22/10,

29/10, 5/11, 12/11 og 19/11.

Desuden indgår

der også en

lørdag i kurset,

nemlig den

5/10, der vil

blive afholdt i

Hammer Bakker.

Selve kurset er gratis. Man betaler dog

kr. 25 pr. gang for maden og kr. 50 for

deltagermanualen.

Vil du gerne vide mere eller ønsker du

at tilmelde dig Alpha-kurset, så kontakt

sognepræst Rune Thomassen på

98 84 10 24 eller mail rlt@km.dk.

www.dronninglundkirke.dk


oplevelSer fra Seniorudflugten

den 7. juni 2013

Jeg er blevet anmodet om at skrive om

min oplevelse af senior udflugten d. 7

juni. Der var ca. 85 passagerer med,

fordelt på to busser.

Denne gang var udflugten arrangeret

af Hanne Dahl. Det var en tur gennem

naturskønne områder. Vi kørte

fra Dronninglund, planmæssig afgang

kl. 10.00 i flot solskinsvejr. Første stop

på turen var Års museum, med ankomst

kl. 11.00. I bussen jeg kørte, var

Hanne guide og i den anden bus var

Hannes ægtefælle, Mogens Ove Madsen,

guide.

Efter vi var kommet godt af sted på vej

sydover ad motorvejen og sunget en

morgensang fortalte Hanne om det vi

skulle opleve denne dag.

Turen var planlagt, at skulle gå til Års

museum, middag på Skivum Krat restaurant,

besøg på Vitskøl kloster og

derefter tilbage til Dronninglund til

eftermiddagskaffe og kage tilberedt af

nogle af menighedsrådets medlemmer.

Det gik dog ikke helt som planlagt, idet

vi i den bus jeg kørte, 4 km. før Års

hørte et kæmpe brag. Jeg var straks klar

over det nok var en punktering. Min

første tanke var om det var et forhjul

og jeg tog ekstra godt fat i rattet. Det

var heldigvis »kun« et baghjul som var

punkteret. Det er selvfølgeligt meget

beklageligt, det sker på sådan en tur. Vi

var heldige, for i Års var der et dækfirma

som var behjælpelig med at få skiftet

hjul. Imens var alle gæster på mu-

seet hvorefter, Johan, som var chauffør

i den anden bus begyndte at transportere

deltagerne ad snoet »bjergvej« til

Skivum Krat restaurant. Johan kørte to

gange, da jeg ikke var helt færdig.

Efter vi havde nydt en fortrinlig middag

og ca. en time forsinket kørte vi

tilbage ad den snoede »bjergvej« videre

op mod Vitskøl Kloster hvor der

er en park med et utal af forskellige urter.

Efter at Rune her, som afslutning

på turen, havde holdt en kort andagt

gik turen tilbage til Dronninglund.

Der var undervejs blevet sunget et par

sange mere, Hanne havde fået fortalt

rigtig mange ting om Himmerlands

historie og Gaia fik sig en middagslur.

Tilbage i Dronninglund kl. ca. 17.30

kunne alle gæster, for mig at se trods

forhindringer, slutte en god dag med

forsinket eftermiddagskaffe.

Tak til arrangøren, tak til Hanne og tak

til alle de tålmodige deltagere som var

med. Hvis muligheden foreligger, deltager

jeg også gerne til næste år også

som chauffør.

Med venlig hilsen

Hermann Raasted, Ørsø

www.dronninglundkirke.dk 5


HøStgudStjeneSte i dronninglund

Søndag den 15. september kl. 10.00

Årets stemningsfulde gudstjeneste, hvor

vi mødes alle sammen og siger tak for

årets høst og for alt det, vi i det hele taget

får givet hver dag.

Som vanligt må man meget gerne medbringe

afgrøder eller eksempelvis brød

og saft, som lægges øverst i kirken og

efter gudstjenesten indgår dette som

gevinster i et særligt høstbingo, hvor

overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp.

Under prædikenen særligt program

for børnene.

Alle der har lyst er meget velkomne til

kirkefrokost bagefter i sognegården,

6

dåbStræf Så er arbejdet Med

KalKMalerierne i gang!

Torsdag den 29. august

kl. 17.00 til ca. 19.00

Alle børn, der har 5. års dåbsdag

i år er inviteret i Dronninglund

Kirke sammen med deres familier.

Vi skal se nærmere på døbefonten

og hvad der skete, da I blev døbt.

Der bliver også opdagelsestur i kirken

og vi skal synge lidt sammen og

høre en fortælling. Bagefter spiser

vi aftensmad i sognegården og alle

børn får en gave og et diplom med

hjem. Vi glæder os til at se jer.

Børne- og familieudvalget

Hanne Dahl

Rune Thomassen

hvor der også vil være høstbanko for

både børn og voksne og sjove boder.

Tilmelding til frokosten, der koster kr.

50 pr. person og kr. 25 for børn, på kirkekontoret,

hdb@km.dk eller 98 84 42

43, senest søndag den 8. september.

Siden sidste kirkeblad blev omdelt,

er der sket forandringer i Dronninglund

kirke. Håndværkerne er nu gået

i gang med at afskærme sideskibet,

idet folk fra Nationalmuseet har givet

instrukser om, hvordan afskærmningen

og arbejdsplatformen skal

udføres.

Herefter vil der være fire medarbejdere

tilknyttet projektet med at sætte

kalkmalerierne istand, der er beregnet

til at vare ca. 1 år.

Dronninglund kirke er vejkirke, så

derfor er der en del turister, der lægger

vejen forbi for at se og høre lidt

om kirken og i særdeleshed se kalkmalerierne,

der er kendt udover landet.

Kirken ønsker alle en god sommer,

og der vil blive en lille orientering i

næste kirkeblad om, hvor vidt arbejdet

er fremskredet.

Kirkeværge Finn Larsen

www.dronninglundkirke.dk


ny organiSt

Susanne Rasmussen er pr. 1. august

2013 ansat som ny organist i Dronninglund

og Dorf Sogne. Susanne

kommer fra en stilling som organist

ved Lindholm Sogn med Løvvangens

Kirkecenter som primært arbejdsområde.

Susanne har en del erfaring med

korarbejde og har i en årrække været

aktiv i bestyrelsen i Folkekirkens

Ungdomskor i Nordjylland. Udover

at være uddannet organist er Susanne

farvel til Kordegn CHriStell gade

Christell Gade fratrådte som kordegn

ved kirkekontoret i Dronninglund den

1. juli. I de år Christell var ansat, blev

kontoret udvidet flere gange, hvor hun

overtog kirkebogsføringen først for

Aså og Melholt sogne og senere også

Voer og Agersted sogne, og hun forestod

også flytningen til det nye kontor

på Slotsgade 8D.

også læreruddannet med bl.a. musik

som liniefag og har tidligere været efterskolelærer.

Der vil blive lejlighed til at hilse på Susanne

ifm. kirkekaffe efter gudstjenesten

søndag den 11. august.

Menighedsrådet byder vores ny organist

velkommen og ser frem til samarbejdet.

Karen Marie Poulsen

kontaktperson

HøStgudStjeneSte i dorf

Søndag den 29. september kl. 14

er der høstgudstjeneste ved Hanne

Dahl i Dorf kirke. Det er samtidig

den søndag, hvor det fælles provstiprojekt

»Fyld kirkerne« løber af

stablen.

Vi har valgt, at vi i år tilslutter os projektet

med høstgudstjenesten i Dorf

Som menighedsråd og præster vil vi

gerne takke for samarbejdet i årene og

ønske alt godt fremover.

Stillingen har været opslået ledig til

besættelse pr. 1. august, og vi forventer

snart at kunne præsentere sognets ny

kordegn.

Karen Marie Poulsen

kontaktperson

kirke. Det vil være en gudstjeneste,

hvor vi sætter alle sejl til for at lave

en festlig og højtidelig markering af

at høsten er i hus. Kom og vær med

til at fylde Dorf kirke!

Efter gudstjenesten er der kaffe i

Møllegården.

www.dronninglundkirke.dk 7


Sogneaften

I kunstens tegn

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 vil

stå i kunstens tegn. Da vil Mogens Ove

Madsen holde foredrag om hvad det er

vi ser, når vi ser på kunst.

Kunsten taler til os hver især, og sjældent

ser vi det samme. Men der er

alligevel nogle ting, man kan lægge

mærke til, som er med til at afgøre om

et billede er godt eller dårligt.

KunSt i Sognegården

Kunstudvalget er stolte over at kunne

præsentere en udstilling med en

af Nordjyllands meget anerkendte

kunstnere Leif Lemmiche, f. 1935.

Leif Lemmiche har udstillet på en

lang række af censurerede udstillinger.

Der vil være fernisering på udstillingen

fredag den 6/9 kl. 13, hvor der vil

blive serveret et glas. Åbningstale ved

Mogens Ove Madsen. Det er umiddelbart

inden senioreftermiddagen

begynder kl. 14. Vi håber at mange

kunne have lyst til at kigge forbi lidt

tidligere og være med til at åbne udstillingen.

Udstillingen kan ses i hele september.

Leif Lemmiche malede i de tidlige

år fabriksmiljøer, banegårde og lignende,

hvor jordfarverne dominerede.

Men derefter blev farven stærk

og ren, og naturen, ikke mindst havet,

8

Komposition, farveholdning og tekstur

er nogle af de ting, vi skal prøve at

lægge mærke til. Mogens Ove Madsen

vil med udgangspunkt i danske landskabsmalerier

prøve at give sit bud på

hvad der gør et billede til et godt billede.

Der vil blive lejlighed til at stifte

bekendtskab med en række kunstnere

som udmærker sig ved at have malet

med Nordjylland og Limfjorden som

inspiration.

kom til at spille en vigtig rolle. Samtidig

forsvandt den oprindelige naturalisme,

og i dag står hans udtryksform

midt mellem abstraktion og genkendelighed.

Hans kompositioner er ofte

inspireret af det vestjyske kystlandskab,

som han omdanner til en syntese

af klitter, himmel og hav. Ved første

øjekast opfattes kun en abstrakt rytme

af linier og farver, indtil man efterhånden

genkender de løsrevne virkelighedsfragmenter.

Dybest set må

Mogens Ove Madsen har en livslang

passion for kunst og er medlem af menighedsrådets

kunstudvalg. Han arbejder

til dagligt på Ålborg Universitet,

men har gennem en årerække været

leder af kunstskolen i Ålborg.

Alle er velkomne!

Lemmiches betegnes som naturalist,

for selv om hans billeder umiddelbart

virker abstrakte, synes det trods alt

at være sanseindtrykkene, som udgør

det bærende element i hans kunst.

Kunstudvalget.

www.dronninglundkirke.dk


ondSKab

– en StudieKredS oM

det ondeS probleM

Ondskaben har altid været et problem i filosofisk og teologisk

forstand. Hvis Gud er god og har skabt verden

som sådan, hvorfor findes der så ondskab?

Filosoffer forsøger at forstå ondskabens væsen og sociologer

forsøget at kortlægge den. Handler det onde om

arv eller miljø? Det onde er et tilbagevendende tema i

litteratur, billedkunst og film. Menneskelivet udspiller

sig som et drama i kampen mellem det onde og det gode.

Vi vil i løbet af vinterens studiekredsforløb forsøge at

indkredse det ondes problem. Jeg vil lave et kompendium,

der består af tekster af filosofisk, teologisk, politisk

og litterær karakter. Undervejs vil vi også inddrage eksempler

fra billedkunstens og musikkens verden. Vi vil

slutte med at se den danske film »Adams Æbler«, der er

en nyfortolkning af Jobs bog.

Vi vil bl.a. læse uddrag af: Jakob Wolf: Jobs tårer, Hannah

Arendt: Eichmann i Jerusalem, Rene Girard: Job

syndebuk og idol. Vi skal bl.a. se billeder af Emil Nolde

og høre musik af Mozart.

Tekstkompendium kan købes på kirkekontoret for 50

kroner. Der vil også foreligge et forslag til en læseplan.

Aftnerne afholdes i sognegården på torsdage kl. 19.30-

21.30 og man medbringer selv brød til kaffen. Det er

gratis at deltage.

Datoer: 26/9, 31/10, 14/11, 28/11.

Den 28/11 vises der film. Aftenen er åben for alle, der

har lyst til at se filmen. Efter filmen serveres der et glas

vin og en ostemad.

Illustration fra Dore.

Da jeg ikke ønsker at trykke flere tekstkompendier end

nødvendigt, skal man gerne tilmelde sig på mail:

hapd@km.dk eller tlf. 24 87 11 90.

Vel mødt til en spændende studiekreds i efteråret.

www.dronninglundkirke.dk 9


notitSer

10

Dronninglund-Dorf pastorats kirkekontor:

Slotsgade 8D · 9330 Dronninglund

Kordegn · hbd@km.dk

Åbningstider:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Tlf. 98 84 42 43 · Mobil 24 87 11 84

Foto: Frits Danielsen

KØBManDSGÅrDenS GenBruG

Nørregade 7 · Dronninglund

Tlf. 98 84 25 03 - 27 39 28 94

Butikken er åben:

mandag-fredag 10-17.30, lørdag 10-12.

Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind!

BeSØGSTjeneSTen I DrOnnInGlunD

Ønsker du at få besøg, eller er du interesseret i at blive

besøgsven, kan du henvende dig til: Bent Heiselberg tlf.

98 85 46 55 eller Elin Andreasen tlf. 98 84 15 18.

Se i øvrigt Dronninglund kirkes hjemmeside:

www.dronninglundkirke.dk

BruG præSTerne!

Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det

ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik

over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor

hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et

besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget

brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også

gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det.

Præster bliver bedre af at blive brugt!

DeT SKer I SOGneGÅrDen

14.08 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

29.08 Kl. 17.00 Dåbstræf, først i kirken og

derefter mad og afslutning i sognegården

04.09 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

06.09 Kl. 13.00 Fernisering

06.09 Kl. 14.00 Senioreftermiddag ved De 2 nibenitter

08.09 Kl. 12.30 Søndagsfællesskab for børnefamilier

10.09 Kl. 18.00 Suppeaften

10.09 Kl. 19.30 I kunstens tegn

15.09 Kl. 11.30 Høstfrokost efter høstgudstjenesten

17.09 Kl. 18.15 Alpha-kursus

24.09 Kl. 18.15 Alpha-kursus

26.09 Kl. 19.30 Studiekreds

Næste menighedsrådsmøder:

der er menighedsrådsmøde den 14. august og

4. september kl. 19.00 i sognegården.

Deadline:

indlevering af materiale til næste kirkeblad

er den 2. september 2013.

www.dronninglundkirke.dk


MødeKalender

KFuM OG KFuK

KFUM & KFUK holder Fredagsfamilie en gang om måneden, programmet

kan ses på www.dronninglund.dk, byens hjemmeside. Du

er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan deltage

i den fælles spisning.

23.08 Grillaften i den storslået natur.

20.09 »Battle« på Dronninglund Efterskole.

Alle medbringer indesko.

Kontaktperson: Formand Morten Christensen, 26 21 85 94.

InDre MISSIOnS BØrnearBejDe

Klubberne mødes i Missionshuset, Lundagervej 4

Børne- og minijuniorklub mødes torsdag kl. 14.30-16.00.

Kontaktperson Lene Christensen tlf. 21 45 53 40

Juniorklubben mødes tirsdag kl. 19.00-21.00

Kontaktperson Bjarne Sønderby tlf. 22 23 59 76

InDre MISSIOnS unGDOM

Indre Missions Ungdom – Østvendsyssel IMU.

Mødes mandag i ulige uger kl. 19.30 i

Dronninglund Missionshus, Lundagervej 4.

Kontaktperson Kasper Kristensen, telefon 28 79 16 33,

mail: fedtmule1990@hotmail.com.

ÅBen FaMIlIe

Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier,

der mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning

og samtaler om tro.

Vi er i alderen 20-40 år og mødes mandag i lige uger kl. 19.30 i

Dronninglund Missionshus.

Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle.

Kontaktperson: Jacob Møller Jacobsen, tlf. 20 73 00 11

FDF DrOnnInGlunD

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.

Vedrørende opstart efter sommerferien: Se hjemmesiden.

Der er mulighed for at flytte FDF-klasse,

hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med!

Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf. 98 84 32 31

eller se på hjemmesiden:

www.fdf.dk/Dronninglund

DrOnnInGlunD

MISSIOnShuS

Møderne holdes i Drl. Missionshus, Lunderagervej 4

Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf. 29 70 18 06 eller email:

birgitsaerkjaer@gmail.com

august

Onsdag den 14. august: Bibelkredsenes fælles opstart.

Fredag den 23. august: Fællesmøde hos Nyt Liv,

Fredensgade 4.

Taler er Jens Olsen, Ringkøbing.

September

Onsdag den 4. september: Bibelkreds i hjemmene.

Onsdag den 11. september: Tove og Jens Martin kommer

og synger for og med os.

Torsdag den 19. september: Kreds – efterårsmøde.

Fredag den 27. september: Familieaften.

Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 19.30.

Datoer med * er ikke onsdage.

www.dronninglundkirke.dk

11

F D F


gudStjeneSter

Gudstjenester på Margrethelund

og Dronninglund Sygehus

Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14.30

på Margrethelund med efterfølgende

kaffe sammen med deltagerne kl. 16.00,

på Sygehuset i dagligstuen på afd. M1.

01.08 Jeanette Geller begge steder.

15.08 Kathrine Buus Christensen

på Margrethelund,

Sophie Nordentoft på Sygehuset.

05.09 Rune Thomassen begge steder.

19.09 Rune Thomassen begge steder.

Gudstjenester i Blåbærhaven

09.08 Rune Thomassen.

13.09 Hanne Dahl.

Kirkebilen kører søndage og helligdage

til Dronninglund Kirke:

Gudstjeneste kl. 10.00

Margrethelund kl. 9.25

Blåbærhaven kl. 9.30

Rutebilstationen kl. 9.35

Stormgade kl. 9.40

Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke

er på et andet tidspunkt end kl. 10, kører

kirkebilen efter samme plan med start 35

min. før gudstjenesten begynder.

Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra

Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf.

98 84 10 24.

GuDSTjeneSTer DrOnnInGlunD DOrF

04.08 – 10. søndag e. trin.

Luk. 19, 41 - 48

11.08 – 11. søndag e. trin.

Luk. 18, 9-14

18.08 – 12. søndag e. trin.

Mark. 7, 31-37

25.08 – 13. søndag e. trin.

Luk. 10, 23-37

29.08

01.09 – 14. søndag e. trin.

Luk. 17, 11-19

08.09 – 15. søndag e. trin.

Matt. 6, 24-34

15.09 – 16. søndag e. trin.

Luk. 7, 11-17

22.09 – 17. søndag e. trin.

Luk. 14, 1-11

29.09 – 18. søndag e. trin.

Matt. 22, 34-46

Kl. 11 Jeanette Geller

Kl. 11 Rune Thomassen

Kirkekaffe

Kl. 10 Hanne Dahl

Kl. 10 Rune Thomassen

Kirkekaffe

Kl. 17 Hanne Dahl/Rune

Thomassen, Dåbstræf

Kl. 10 Hanne Dahl/Rune

Thomassen

Velkomst for nye konfirmander

Kirkekaffe

Kl. 10 Hanne Dahl

Kl. 10 Rune Thomassen

Høstgudstjeneste

Kl. 10 Hanne Dahl

Kl. 10 Rune Thomassen

Udgives af Dronninglund Menighedsråd · Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

Kl. 17

Rune Thomassen

Aftensang

Kl. 14.00

Hanne Dahl

Høstgudstjeneste

»Fyld Danmarks

Kirker«

www.dronninglundkirke.dk

Similar magazines