MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP Vedtægter for poulstrup ...

poulstrup.net

MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP Vedtægter for poulstrup ...

VEDTÆGTER

MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP

Vedtægter for poulstrup.net

Godkendt på Multinetværkets årsmøde marts 2006


Vedtægter for foreningen

www.poulstrup.net

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er www.poulstrup.net med hjemsted i Hjørring kommune.

Foreningen er som en selvstændig ikke erhvervsdrivende og ikke momsregistreret forening tilknyttet „Multinetværket i

Vrejlev-Hæstrup“. Domænenavnet Poulstrup.net er registreret under og ejet af Vrejlev-Hæstrup Fonden.

§ 2. Formål

www.poulstrup.net har til formål at være et nyhedsformidlende, debatskabende og informativt medie for egnen og gøre

lokalområdet synligt udadtil. Poulstrup.net drives på frivillig basis uden kommercielle interesser.

§ 3. Styrelse

www.poulstrup.net ledes af en permanent styrelse på 3 medlemmer således:

1 medlem repræsenterende Vrejlev-Hæstrup fonden

1 medlem repræsenterende Multinetværket

1 medlem repræsenterende Lokalbladet

Styrelsen konstituerer og supplerer sig selv og vælger en ansvarshavende webmaster, en kasserer og en ekstern

revisor. For at foreningen kan virke som støtteforening under foreningen „Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup“, skal

støtteforeningens vedtægter og styrelse godkendes her.

Den første styrelse, som udgør redaktionen, er sammensat således:

Fra V.-H. fonden, ansvarsh: Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, Poulstrup, 9760 Vrå

Fra multinetværket: Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, Poulstrup, 9760 Vrå

Fra lokalbladet: Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå

Kasserer: Knud Birch Andersen

Beslutninger om foreningens aktiviteter og redaktionelle linie træffes af styrelsen under iagttagelse af den beskrevne

kompetence. Beslutninger om den daglige ledelse og strategi træffes i styrelsen ved enstemmighed. Ved uenighed

kan et medlem af styrelsen forlange en afgørelse truffet af Multinetværkets styrelse.

§ 4. Redaktionelt stof

Poulstrup.net modtager redaktionelt stof og billeder indsendt af brugere og foreninger. Dette optages gratis.

Redaktionen afgør, om stof er egnet til optagelse på poulstrup.net, herunder om der bør ske en forkortelse af indlæg

eller fravalg af billeder. Har stof karakter af foreningsstof, som efter redaktionens opfattelse bør bringes på foreningens

egen hjemmeside, kan det henvises til dennes egen webmaster.

Vilkår for optagelse med heraf følgende opdatering på tilknyttede hjemmesider administreret under poulstrup.net

aftales direkte med webmasteren. Modtager redaktionen stof med indsatte link til relaterede sider, forbeholder

redaktionen sig ret til at fjerne disse.

§ 5. Annoncering

Sponsorer kan på poulstrup.net få optaget et aktivt logo til egen hjemmeside med et af styrelsen angivet format.

Logo på forsiden koster årligt 2000 kr., fra undersider 1000 kr.

Et aktivt link fra erhvervssiden koster årligt 500 kr. Virksomheder kan dog gratis få navn, telefonnummer og adresse

optaget. Foreninger og institutioner kan få gratis link til egne hjemmesider. For indsendte indlæg, der er annoncering

for entrégivende arrangementer kan der beregnes annoncepris.

Ud over ovennævnte sponsorer optager poulstrup.net ikke særskilte annoncesider.


MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP

§ 6. Foreninger og institutioner

Foreninger og institutioner kan få sine arrangementer gratis optaget i aktivitetskalenderen.

Foreninger, der ikke har egen hjemmeside kan mod aftale om betaling få fortetaget opdatering.

§ 7. Rettigheder og ansvar

Styregruppen varetager alle rettigheder for www.poulstrup.net og fastsætter retningslinierne for tredjemands

anvendelse af billedmaterialet og det redaktionelle stof. Kommerciel anvendelse af andre, herunder dele af

Poulstrup.net er ikke tilladt.

Såfremt der på Poulstrup.net ved en fejl bliver bragt stof eller billeder uden tilladelse fra de personer, der har

rettighederne, vil disse indlæg blive fjernet omgående ved henvendelse fra rettighedsindehaveren. Personer, der

finder, at materiale er bragt af Poulstrup.net imod reglerne for offentliggørelse på internettet, kan ligeledes på

forlangende få materialet fjernet ved henvendelse til redaktionen.

Poulstrup.net har kun ansvar for de sider, der opdateres af redaktionen under dennes logo. Indhold og forpligtelser

fra linkede sider er redaktionen uvedkommende. Linkede sider må ikke indeholde reklamer, der har til formål at

finansiere siderne uden om Poulstrup.net. Det er styregruppens egenhændige beslutning, om et link skal fjernes.

Poulstrup.netkan ikke gøres økonomisk ansvarlig over for fejlagtigt bragte informationer om aktiviteter.

§ 8. Økonomi og regnskab

Foreningens aktiver består af midler tilført af private sponsorer, offentlige myndigheder eller ved overskud fra driften.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen udarbejder et revideret regnskab og budget inden 1. marts.

Regnskabet underskrives af den samlede styrelse. Hæftelser vedrørende driften eller tredie mands krav påhviler

alene www.poulstrup.net og kan ikke overføres til styrelsesmedlemmerne personligt.

§ 9. Overskud og hæftelser

Foreningens aktiver skal lyde på dennes navn og noteres som tilhørende denne. Under iagttagelse af lovgivningens

regler anbringes foreningens kapital i Sparekassen Vendsyssel. Foreningens styrelse disponerer over foreningens

midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Styrelsen vælger en underskriftsberettiget, hvis mavn skal fremgå af foreningens protokol.

§ 10. Årsmøde

Det påhviler styrelsen på et årsmøde at oplyse styrelsens sammensætning og referat af dennes beslutninger, samt

fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Dette underskrives af samtlige styrelsesmedlemmer.

Årsmødet er offentligt og kan afholdes sammen med årsmødet for Multinetværket under dettes varsling og

dagsorden. Eventuelt særskilt årsmøde afholdes efter vedtægterne for Multinetværket. På årsmødet træffes

beslutning om eventuel anvendelse af overskud.

§ 11. Opløsning og ikrafttræden

Beslutning om opløsning eller ændring af vedtægterne kan kun foretages ved enstemmighed i styrelsen.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Multinetværket. Ved opløsning overgår eventuelle aktiver til „Multinetværket i

Vrejlev-Hæstrup“.

Ovenstående vedtægt er godkendt af poulstrup.net´s styrelse og af Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup den

30.3.2006 Ikrafttrædelsen af foreningen bekræftes gennem styrelsesmedlemmernes underskrifter.


MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP

Styrelse 2006 -2007

Foreningen „www.poulstrup.net“ har sammensat følgende styrelse:

For Vrejlev-hæstrup Hallens fond: Inger Hansen (Ansvarshavende)

For Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup: Knud Birch Andersen

For Lokalbladet Kirsten Mouritsen

Intern Kasserer: Knud Birch Andersen

Ekstern revisor. oplyses senere

Foreningen „www.poulstrup.net“ har godkendt vedtægterne den 30. marts 2006 gennem styregruppens

underskrifter:

01: ____________________________________ _______________________________________

02: ____________________________________ _______________________________________

03: ____________________________________ _______________________________________

Foreningen „Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup“ har godkendt vedtægterne for „www.poulstrup.net“

som en tilknyttet fokusgruppe på foreningens årsmøde den 30. marts 2006:

For styregruppen: _____________________________________________________________

Similar magazines