26.07.2013 Views

årsrapport 2010 - Royal Arctic Line

årsrapport 2010 - Royal Arctic Line

årsrapport 2010 - Royal Arctic Line

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

årsrapport

2010


Selskabsoplysninger

Selskab

Reg. nr.

GER. nr.

Hjemsted

A/S-kapital

Ejerforhold

Bestyrelse

Direktion

Royal Arctic Line A/S, Aqqusinersuaq 52, Postboks 1580, 3900 Nuuk

Telefon: +299 34 91 00, Telefax: +299 32 24 50, E-mail: ral@ral.gl, Hjemmeside: www.ral.gl

A/S 209.527

164545538

Nuuk, Grønland

120 mio. kr.

Executivegruppe

Ledergruppe

Revision

Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Martha Labansen, formand

Kristian Lennert, næstformand

Bent Østergaard

Claus E. Nielsen

Ole Frie

Efraim Tittussen*

Jens Peter Berthelsen*

Mariane Hansen*

* Valgt af medarbejderne i 2010 for en 4-årig periode

Jens Andersen, Chief Executive Officer (CEO)

John Rasmussen, Chief Operations Officer (COO), og administrerende direktør, Royal Arctic Bygdeservice A/S

Bent Ole Baunbæk, Chief Financial Officer (CFO)

Niels Clemensen, Chief Development Officer (CDO)

Jesper Balthazar-Christensen, administrerende direktør, Royal Arctic Logistics A/S

Jette Larsen, administrerende direktør, Arctic Umiaq Line A/S

Taitsiannguaq Olsen, divisionschef, Royal Arctic Havneservice og administrerende direktør, Arctic Base Supply A/S*

Harald Asschenfeldt, afdelingschef, IT

Jens Boye, afdelingschef, Skibsdrift

Helena R. Kristiansen, afdelingschef, HR

Jakob Strøm, afdelingschef, Kommunikation og marketing

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

* Administrerende direktør i Arctic Base Supply A/S i perioden 1/1 2010 til 28/2 2011.


årsrapport

2010


2

Indhold

3 Hoved- og nøgletal for koncernen

5 Ledelsesberetning

6 Årets resultat

6 Nye skibe

7 Sejlplan 2010

7 Fragtrater

7 Olie- og valutakurstillæg

7 Ændringer i bestyrelse og ledelse

7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

8 Forventninger til 2011

9 Risici

10 Forretningsgrundlag

11 Markedet

11 Godsmængder

11 Island

12 Regularitet

12 Royal Arctic Lines flåde

13 Samfundsansvar

– Corporate Social Responsibity

13 Klima, miljø, sikkerhed

14 Samfundsengagement

15 Medarbejdere

15 Trivselsundersøgelse

15 Kompetenceudvikling

15 Elever

16 Royal Arctic Line koncernen

17 Royal Arctic Linietrafik

18 Royal Arctic Havneservice

19 Royal Arctic Bygdeservice

20 Royal Arctic Logistics

21 Associerede selskaber

22 Ledelsespåtegning

23 Den uafhængige revisors påtegning

23 Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S

23 Ledelsens ansvar for årsrapporten

23 Revisors ansvar og den udførte revision

23 Konklusion

24 Regnskabspraksis

24 Regnskabsgrundlag

24 Generelt om indregning og måling

24 Koncernregnskabet

25 Resultatopgørelsen

26 Balancen

28 Resultatopgørelse

29 Aktiver

30 Passiver

31 Egenkapitalopgørelse

32 Pengestrømsopgørelse

33 Noter

44 Corporate Governance i Royal Arctic Line


Hoved- og nøgletal for koncernen

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

DKK mio.

Resultat 2010 2009 2008 2007 2006

Samlede indtægter 831 789 847 793 752

Driftsresultat 39 25 16 39 79

Finansiering netto (1) (2) (6) (6) (10)

Årets resultat før skat 41 23 10 33 69

Årets resultat 29 19 6 23 58

Udbytte 0 0 0 6 25

Balance

Balancesum 714 689 703 745 767

Nettoarbejdskapital 222 145 (16) 56 98

Langfristede gældsforpligtelser 55 65 76 84 129

Egenkapital 439 410 391 392 394

Pengestrømme

Pengestrømme fra driftsaktivitet 100 108 66 117 124

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (22) 74 (143) (68) (26)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (10) (12) (47) (76) (97)

Ændringer i likvider 69 170 (124) (28) 1

Likviditet ved årets udgang 249 181 11 135 163

Nøgletal *

Overskudsgrad (%) 5,0 3,1 1,8 5,0 10,5

Afkastningsgrad (%) 5,8 3,6 2,2 5,3 10,3

Forrentning af egenkapitalen (%) (ROE) 6,5 4,5 1,6 5,9 15,2

Soliditetsgrad (%) 61,6 59,5 55,6 52,5 51,3

Afkast af investeret kapital (%) (ROIC) 10,0 4,8 2,7 6,5 12,3

Gearing af driftsaktiver 0,8 1,0 1,4 1,5 1,6

Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 795 818 862 809 680

* Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010".

Definitioner af nøgletal

Arbejdskapital = Omsætningsaktiver – kortfristet gæld

Overskudsgrad =

Afkastningsgrad =

Forrentning af egenkapitalen (ROE) =

Soliditetsgrad =

Afkast af investeret kapital (ROIC) =

Gearing af driftsaktiver =

Resultat før finansielle poster X 100

Samlede indtægter

Resultat før finansielle poster X 100

Samlede aktiver

Årets resultat eksklusiv minoritetsinteresser X 100

Gennemsnitlig egenkapital

Egenkapital ultimo X 100

Samlede aktiver

Resultat før finansielle poster X 100

Gennemsnitlig værdi af ikke rentebærende nettoaktiver

Ikke rentebærende nettoaktiver

Egenkapital ultimo

3


4

Langsigtede løsninger og nye udfordringer har kendetegnet

2010 i Royal Arctic Line. To datterselskaber blev til et, da Royal

Arctic Linieagentur og Arctic Container Operation blev lagt sammen

til Royal Arctic Logistics. En forlængelse af basishavnsaftalen

med Aalborg Havn er faldet på plads.

Endnu et nyt selskab, Arctic Base Supply, der servicerer den

spirende olieindustri i Grønland, har været gennem sit første

leveår. Samlingen af kompetencerne fra Danbor Service og

Royal Arctic Line har vist sin styrke.

I december besluttede Royal Arctic Line at selskabet i 2011 og

2012 bygger fem nye skibe, som alle vil medvirke til at sikre

forsyningssikkerheden af Grønland.

Royal Arctic Line A/S

Martha Labansen

Bestyrelsesformand

Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession

på al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de

grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en livsnerve

for det grønlandske samfund.

Royal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Bygde service

sørger for at fragte varer til og fra alle byer og bygder i

Grønland.

I 2010 har tendensen fortsat været, at godsmængderne til

Grønland ikke helt har nået det forventede niveau. En tilpasning

har været nødvendig, og for at komme styrket ud af de vanskelige

udfordringer har Royal Arctic Line i 2010 intensiveret arbejdet

med at nå de strategiske mål for at trimme driften. Projekt

Ninngarut har til formål at finde varige effektiviseringer og besparelser.

Dette er en vanskelig, men nødvendig opgave. Derfor

skal der lyde en stor tak til alle medarbejdere for en stærk og

helhjertet indsats. Royal Arctic Line er således godt rustet til at

møde de kommende års udfordringer.

Jens Andersen

Administrerende direktør

Royal Arctic Line driver også 13 havne i Grønland, og havnevirksomhed

i den grønlandske basishavn i Aalborg. Al søfragt

til og fra Grønland går via Aalborg, eller via Reykjavik hvad

angår gods fra Nordamerika.

Samfunds- og udviklingsopgaver som passagersejlads,

logistik løsninger og forsyninger til olieindustrien udføres af

datterselskabet Royal Arctic Logistics og de associerede

selskaber Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply.

Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993, og er 100% ejet

af Grønlands Selvstyre.


Ledelsesberetning

Året 2010, som er Royal Arctic Lines 18. driftsår, blev et år

præget af forandringer og udfordringer, samt et år hvor der er

taget nogle langtrækkende beslutninger. Desværre viste kerneforretningen

– den koncessionerede del af besejlingen af

Grønland – fortsat vigende tendenser på godsmængderne til

Grønland. Til gengæld er den ikke-koncessionerede del af

besejlingen samt nye forretningsområder præget af en positiv

udvikling.

Årets resultat blev 41 mio. kr. før skat, hvilket er en forbedring

på ca. 15 mio. kr. i forhold til det udmeldte ved halvårsmeddelelsen.

Efter skat blev resultatet 29 mio. kr.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Det forbedrede resultat er sammensat af forskellige faktorer.

Herunder en fortsat målrettet indsats for at følge koncernens

strategi om at tilpasse omkostninger til det aktuelle aktivitetsniveau,

og at indtægterne steg som resultat af øgede aktiviteter

og nye forretningsområder.

Set i lyset af beslutningen om betydelige investeringer i nye

skibe, og deraf følgende økonomiske forpligtelser, indstilles

der til ikke at udbetale udbytte.

De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde

842.000 kbm. i 2010 imod 822.000 kbm. i 2009.

Der ligger store udsving til grund for den samlede stigning i

godsmængderne. Den koncessionerede godsmængde til

Grønland faldt med ca. 6.000 kbm., og samtidig registreredes

et fald i de interne mængder på 13.000 kbm. i forhold til 2009.

Stigningen kan noteres i mængderne fra Grønland og på

projekt gods, som steg med henholdsvis 18.000 kbm. og

med 21.000 kbm. i forhold til 2009.

De samlede koncessionerede fragtindtægter udgjorde 561 mio.

kr. i 2010 imod 550 mio. kr. i 2009. Ikke-koncessionerede

indtægter udgjorde 200 mio. kr. i 2010 imod 170 mio. kr. i 2009.

Der er indgået aftale med Aalborg Havn frem til 2022, som

indebærer, at Aalborg vil være basishavn i Danmark for gods til

og fra Grønland. Ligeledes er der indgået aftale om etablering

af nyt pakhus og kontorfaciliteter, som forventes klar til indflytning

i andet halvår af 2011.

Med forventning om at opnå en forbedret udnyttelse af

kapacitet, faciliteter og organisationen i Aalborg er datterselskabet

Royal Arctic Logistics, som er et 100% ejet datterselskab,

etableret i Aalborg. Aktiviteterne i de to, nu afviklede

datter selskaber i Aalborg, Arctic Container Operation og

Royal Arctic Linieagentur er lagt sammen i det nye selskab.

I december 2010 indgik Royal Arctic Line aftaler med det tyske

P+S Werften i Stralsund om bygning af fem nye specialskibe.

Leveringen af de nye skibe forventes at ske successivt i andet

halvår af 2012.

Med levering af de nye skibe vil alle nuværende bygdeskibe

blive udfaset. Endvidere forventes det at Pajuttaat og Arina

Arctica udfases.

Den endelige bekræftelse på kontraheringen af nybygningerne

skete reelt i januar 2011 med indgåelse af en 20-årig kontrakt

med Selvstyret om bygdebesejling, samt Selvstyrets accept af

den anbefalede finansiering af nybygningerne med den tyske

bank KfW IPEX.

For Royal Arctic Bygdeservice blev 2010 endnu en milepæl.

I tæt samarbejde med Selvstyret er der udarbejdet en 20-årig

aftale om besejlingen af bygderne, og dermed faldt grundlaget

for investeringen i nye bygdeskibe på plads. Grundlaget blev

først vedtaget med finansloven for 2010, og siden bekræftet

med vedtagelsen af finansloven for 2011. Aftalen blev endelig

godkendt og underskrevet af Selvstyret i januar 2011. Indtil de

nye skibe forventes leveret i slutningen af 2012, vil bygderne

blive besejlet med den eksisterende tonnage.

For Arctic Umiaq Line (AUL), som ejes 50/50 af Air Greenland

og Royal Arctic Line, blev 2010 endnu et udfordrende år. Transportkommissionen

skriver i en delbetænkning, at AUL ud fra et

kommercielt synspunkt bør nedlægges, men at det i sidste

ende er en politisk beslutning. Politisk var der ikke flertal herfor,

og Naalakkersuisut besluttede derfor at afvente, at spørgsmålet

behandles af Inatsisartut. Selskabets driftsresultat for 2010 blev

på 0 kr., idet et underskud på 3,3 mio. kr. blev dækket af en

underskudsgaranti på op til 6,8 millioner, afgivet af Grønlands

Selvstyre.

For Arctic Base Supply (ABS), som ejes 50/50 af Danbor Service

og Royal Arctic Line, var 2010 selskabets første driftsår.

Selskabets målsætning er at være leverandør til de olieselskaber,

der opererer i Grønland. ABS har indgået en flerårig aftale

med selskabet Cairn, og der arbejdes derudover på at assistere

kommende aktører. Aktiviteterne i 2010 har været meget positive,

og samspillet mellem Danbor Service og Royal Arctic Line,

med hver deres kompetencer, har vist sig at være bæredygtigt.

En af de største udfordringer for at fastholde aktiviteterne i

Grønland er muligheden for at tilbyde egnede havnefaciliteter.

Behovet for yderligere plads i flere grønlandske havne er velkendt.

Naalakkersuisut nedsatte i slutningen af 2009 en transportkommission,

som har spørgsmålet om havne i Grønland

med i kommissoriet. Kommissionens rapport forventes offentliggjort

i første kvartal af 2011.

Royal Arctic Lines udviklingsafdeling har gennem 2010 arbejdet

med eksisterende samt potentielle, nye forretningsområder

herunder olie- og råstofområdet. Besejlingen af Antarktis, som

der blev indgået aftale om i 2009, er også i 2010 gennemført

med succes.

Der er klare tegn på øget interesse for olie og olieefterforskningen

i Grønland og de beslægtede serviceerhverv, mens

mineralsektoren i 2010 fortsat har været præget af meget

5


6

begrænset udvindingsaktivitet, men en del efterforskningsaktivitet.

2010 har været året, hvor der er taget store og langtrækkende

beslutninger om forsyningssikkerheden. Samtidig har nye

aktiviteter bidraget væsentligt til selskabets resultat. Der forventes

på kort sigt ikke væsentlige ændringer i godsmængderne,

hvilket betyder, at der også i 2011 vil være stærkt fokus på

tilpasning af omkostningerne til aktivitetsniveauet. Den lagte

strategi for interessenter, trimning og udvikling, som har vist sin

styrke i 2010, vil fortsat blive fulgt.

Årets resultat

Royal Arctic Lines koncernresultat for 2010 viser et overskud før

skat og minoritetsandele på 41 mio. kr. og 29 mio. kr. efter skat,

sammenlignet med et overskud i 2009 før skat på 23 mio. kr. og

efter skat 19 mio. kr.

Den positive udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer,

men primært en større omsætning og forbedret indtjening

på ikke-koncessionerede indtægter.

Driftsomkostningerne i 2010 udgør 746 mio. kr. mod 722 mio. kr.

i 2009. De væsentligste stigninger omfatter skibenes omkostninger,

terminaldrift og administration.

Omkostningen til bunkers, som hører under skibenes omkostninger,

er forøget med 15,7 mio. kr. som følge af stigende priser,

målt i danske kroner. De forøgede omkostninger til bunkers er til

dels modsvaret af stigende indtægter fra olie- og valutakurstillægget.

Imidlertid foregår reguleringen af tillægget i forhold til

markedspriserne bagud, hvilket medfører en saldo til senere

opkrævning, som ved udgangen af 2010 udgjorde 5,6 mio. kr.

Saldo til senere opkrævning ved årets begyndelse udgjorde

fire mio. kr., og forskellen på 1,6 mio. kr. fra årets begyndelse til

årets slutning er ikke indregnet i omsætningen. De øgede

omkostninger til terminaldrift knytter sig til den forøgede omsætning.

Omkostninger til administration er fra 2009 til 2010 steget med

ca. 6 mio. kr., især som følge af ekstraordinære konsulentydelser

samt større aktiviteter på en række områder.

Afskrivninger er faldet med ca. 4 mio. kr. i forhold til 2009, idet

skibene nu i det væsentligste er færdigafskrevet, bortset fra

Mary Arctica.

Resultatet for associerede selskaber bidrager positivt med en

forbedret indtjening på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til 2009.

Renteudgifter, netto, udgør ca. 0,5 mio. kr., hvor den tilsvarende

post i 2009 var en nettoudgift på ca. 1,6 mio. kr. Forbedringen

hidrører primært fra en generelt forbedret likviditet.

Koncernresultatet er ca. 15 mio. kr. over det niveau, som er

indikeret i halvårsmeddelelsen, hvilket især skyldes en stigning i

aktivitetsniveauet i slutningen af året.

Koncernens samlede indtægter udgør 831 mio. kr. (789 mio. kr.

i 2009). De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 561

mio. kr. (550 mio. kr. i 2009), fordeler sig med 67% (68% i 2009)

på transport til Grønland, 21% (20% i 2009) på transport fra

Grønland og 12% (12% i 2009) på transport internt i Grønland.

Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 200

mio. kr. (170 mio. kr. i 2009) eller 24% af den samlede nettoomsætning

(22% i 2009).

Andre driftsindtægter udgør i 2010 70 mio. kr. (70 mio. kr. i

2009) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands

Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice.

Koncernens nettoarbejdskapital udgør 222 mio. kr. i 2010

(145 mio. kr. i 2009). Den positive udvikling skyldes især

reduceret investeringsaktivitet.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet er negativ med 21 mio.,

hvorimod den tilsvarende post i 2009 var positiv med 74 mio.

Den positive pengestrøm fra investeringsaktivitet i 2009 skyldtes

tilbageførsel af ratebetaling vedrørende det aflyste skibsbygningsprogram.

Øvrig investeringsaktivitet i 2010 omfatter primært

investering i modificering af skibe og rullende materiel til

havnene.

Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til

249 mio. kr. (181 mio. kr. i 2009). Stigningen i likvide midler kan,

udover det positive likviditetsbidrag fra driften i 2010, henføres

til tilbagebetaling af byggerate vedrørende aflyste skibsbygninger.

Egenkapitalen ved udgangen af 2010 udgør 439 mio. kr.

(410 mio. kr. i 2009).

Royal Arctic Lines soliditet udgør 61,5% ved udgangen af 2010

mod 59,5% ved udgangen af 2009.

Nye skibe

Gennem hele 2010 har Royal Arctic Line arbejdet med et nybygningsprogram,

herunder udvælgelse af værft og sikring af

finansiering. I december 2010 godkendte bestyrelsen et samlet

nybygningsprogram på fem nye skibe, som skal bygges på

tyske P+S Werften. En grundig udvælgelsesproces viste, at

dette værft tilbød den bedste kombination af pris, kvalitet,

faciliteter, leveringstid og finansieringsmuligheder.

Den samlede ordre omfatter et containerskib af Mary-klassen,

med enkelte modifikationer, på 606 TEU (TEU=containermål -

Twenty foot Equivalent Unit), to containerskibe på hver 108 TEU

samt to mindre skibe med en containerkapacitet på hver 36

TEU. Disse fire mindre skibe vil indgå i bygdebesejlingen.

De nye skibe vil være med til at sikre en stabil og fleksibel

forsyning af Grønland. Den ny tonnage tillader en højere grad af

containerisering af bygdebesejlingen. Samtidig bidrager flådefornyelserne

gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line


kan imødekomme koncernens strategiske mål om udvikling af

forretningen inden for ikke-koncessionerede områder.

Sejlplan 2010

Sejlplanen for 2010 var baseret på en 10/11 dages anløbsfrekvens

i første kvartal, samt en frekvens med ugentlige anløb

resten af året, da erfaringen fra både 2008 og 2009 viser lave

godsmængder i første kvartal. Den ændrede sejlplan medvirkede

til at minimere den negative effekt af det lave aktivitetsniveau.

Men samtidig viste den ændrede sejlplan sig vanskelig at

håndtere for en række større kunder, og i 2011 sejles med en

ugentlig frekvens hele året. For at kompensere for det lave

omsætningsniveau forlænges sejltiden mellem Aalborg og

Grønland med et døgn, hvilket giver besparelser i brændstofforbruget.

Fragtrater

Der har ikke været ændringer i fragtraterne i 2010, men Naalakkersuisut

har godkendt at fragtraterne fra 1. februar 2011 hæves

med 1,5%. Samtidig indføres et investeringsbidrag til finansiering

af ny tonnage til bygdebesejlingen. Investeringsbidraget vil i

2011 være på 3,1%.

Olie- og valutakurstillæg

Per 1. januar 2010 var olie- og valutakurstillægget 8%. Prisudviklingen

vurderes løbende, og olie- og valutakurstillægget

reguleres i overensstemmelse hermed, hver anden måned.

Tillægget har i 2010 svinget mellem 8% og 13%. Pr. 1. januar

2011 er olie- og valutatillægget 11%.

Ændringer i bestyrelse og ledelse

Ved generalforsamlingen i 2010 udtrådte direktør Tage D.

Lennert af bestyrelsen i Royal Arctic Line.

Udviklingschef Niels Clemensen blev udnævnt til underdirektør i

Royal Arctic Line med titel af udviklingsdirektør pr. 1. maj 2010.

Kommunikationschef Jakob Strøm indtrådte i ledergruppen

pr. 1. maj 2010.

Økonomidirektør Lars Thorup fratrådte 31. juli 2010, og blev

afløst af Bent Ole Baunbæk som tiltrådte 1. august 2010.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold,

som forrykker vurderingen af årsrapporten.

7


8

Forventninger til 2011

Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af

gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet er således

bestemt af de transporterede mængder, og indtjeningen i

Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling og

konjunk turerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivninger

samt politiske og økonomiske udgivelser offentliggjort af Naalakkersuisut,

herunder Økonomisk Råds årsrapport, indikerer et

aktivitetsniveau i Grønland i 2011 på niveau med 2010.

Det er således forventningen, at godsmængderne til Grønland i

2011 vil være på niveau med 2010.

Sejlplanen for 2011 er baseret på en ugentlig anløbsfrekvens

hele året, da erfaringen fra 2010 viser et udpræget kundeønske

om ugentlige anløb. Den negative effekt af det lave aktivitetsniveau,

ikke mindst i første kvartal, forventes minimeret af besparelser

på driften, samt ændret mønster for losning og lastning i

Aalborg, som tillader skibet et ekstra døgn til rejsen mellem

Danmark og Grønland stort set uden at ændre kundernes

ind leveringsfrist. Dermed kan der spares bunkersforbrug ved

at sejle med reduceret fart.

De seneste års tendenser til ændringer i issituationen følges

nøje i Royal Arctic Line. I 2011 vil servicen til Østkysten blive

udvidet med mindst to anløb samt et vinteranløb, hvis dette

lader sig gennemføre.

Pajuttaat placeres i Diskobugten i første kvartal af 2011, og vil,

kombineret med en forlænget feedersejlads, udføre anløb af alle

de byer og bygder, det er muligt at nå afhængig af issituationen.

Strategi

Olieindustrien udviser fortsat stor interesse for Grønland, og der

forventes et stigende aktivitetsniveau i sektoren i 2011, ikke

mindst med forberedelsen af nye boringer i de kommende år.

Arctic Base Supply indgik i foråret 2010 en tre-årig kontrakt om

logistikservice med det skotske olieselskab Cairn Capricorn

Greenland Ltd. Olieselskabet gennemførte i 2010 tre ud af fire

planlagte efterforskningsboringer vest for Diskoøen, og forventer

i 2011 at gennemføre et lignende boreprogram ved Vestgrønland.

Aktiviteterne omkring olieboringer forventes samtidig

at give afsmittende omsætning i koncernens øvrige selskaber.

Nedgangen i aktiviteterne inden for minedrift fortsatte gennem

2010, hvor miner blev afviklet. Der er fortsat store forventninger

til sektoren på lang sigt, men i 2011 forventes fortsat moderat

udvikling på Royal Arctic Lines ydelser til sektoren.

Samlet set skønnes et resultat i 2011 i niveauet 40 til 45 millioner

kroner efter skat i Royal Arctic Line A/S. Det meget positive,

forventede resultat er et enkeltstående tilfælde og indtræffer

som konsekvens af, at der i 2011 ikke længere er afskrivninger

på den gamle flåde, og at der først afskrives på nybygningsprogrammet

de efterfølgende år. Det positive resultat vil samtidig

medføre betydelige skatteindbetalinger til det grønlandske

samfund i 2011.

Pengestrømme fra driftsaktivitet ventes også i 2011 at være

positive. Bortset fra nybygningerne, der har en særskilt finansieringsplan,

vil afdrag på gældsforpligtelser og årets investeringer

blive finansieret af den løbende drift. Det vurderes, at selskabet

har et betryggende finansielt beredskab til driften for 2011.

Royal Arctic Lines strategi, Naleraq 2015, fastsætter mål for, hvordan koncernen

fortsat kan sikre et tilstrækkeligt afkast til ejeren, samtidig med at priser og

service er på et konkurrencedygtigt niveau, og udføres til det grønlandske

samfunds tilfredshed. Efter strategien blev opdateret i 2009, har hele koncernen

i 2010 arbejdet med at gøre strategiens mål til en del af hverdagen.

Naleraq 2015 hviler på tre søjler:

Interessenter

En tæt kontakt til ejer og kunder er en forudsætning for, at Royal Arctic Line kan

honorere forpligtelserne i koncessionen samt de krav og behov, der kommer fra

det grønlandske samfund.

Drift

Koncernens strategiske indsatser på drift af kerneforretning skal fastholde

omkostningsbevidsthed samt optimere forretningsgange og it-infrastruktur.

Udvikling

På længere sigt kan en trimmet drift kun i begrænset omfang skabe de

resultater til ejer og samfund, som Royal Arctic Line har som mål. Derfor

handler en væsentlig del af Royal Arctic Lines strategi om vækst og udvikling

af ikke- koncessionerede aktiviteter på både eksisterende og nye markeder.


Risici

Royal Arctic Line arbejder i et geografisk afgrænset marked,

som er kendetegnet ved stabile efterspørgselsmønstre og en

markedsmæssig beskyttelse af kerneforretningen i henhold til

en koncession.

Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på

danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden

valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet.

Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for

udsving i prisen på US dollar og bunkers.

Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og

likvide midler, som er placeret i grønlandske og danske pengeinstitutter

med høj kreditværdighed. Beløbene, der er opført i

balancen, svarer til den maksimale risiko.

Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter rente-swaps samt i

begrænset omfang andre finansielle instrumenter. Aftalerne

indgås gennem større danske pengeinstitutter med høj kreditværdighed.

Vision

Royal Arctic Line er en koncern, der leverer transportløsninger

til rette pris og kvalitet, og vil – alene eller sammen med andre

– tilføre det grønlandske samfund væsentlige indtægter.

9


10

Forretningsgrundlag

Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line enekoncession

til at drive linjefart til, fra og mellem byerne i Grønland, samt

mellem Grønland og Reykjavik, Aalborg og en række oversøiske

destinationer. Med koncessionen følger en række betingelser

om anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for alle

byer på både Vest- og Østkyst.

Selvstyret kan også forpligte Royal Arctic Line til at indgå kontrakter

på forretningsmæssige vilkår om offentlig tjeneste med

transport af gods og passagerer jævnfør Landstingsforordning

nr. 5 af 6. juni 1997.

Godsmængder i kbm til følgende grønlandske byer

210.000

180.000

150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0

Aasiaat

Ilulissat

Fakta om Grønland

Maniitsoq

Nanortalik

Narsaq

Fra nord til syd er Grønland 2.670 km. Langs kystlinjen, som

er 44.087 km, ligger 18 byer, ca. 60 bygder samt et mindre

antal bosteder. Størstedelen af byerne og bygderne er

placeret på Vestkysten.

Transport mellem byer og bygder foregår udelukkende med

fly eller skib. Fra Diskobugten og nordpå samt på Østkysten

er havet generelt dækket af is om vinteren, og forsyninger

skal flyves ind i tre til seks måneder af året.

Nuuk

Royal Arctic Lines fragttarif bygger på et ensprissystem, så

prisen for søfragt er ens for alle byer. Naalakkersuisut har

endvidere vedtaget, at prisen for sydgående gods ud af Grønland

skal være lavere end for nordgående gods til Grønland.

Naalakkersuisut godkender fragtpriserne.

Royal Arctic Line drives på forretningsmæssige vilkår. Det

indebærer ifølge koncessionsforpligtelsen, at afkastet på den

investerede kapital som minimum skal sikre selskabets langsigtede

konsolidering.

Paamiut

Qaqortoq

Qasigiannguit

Sisimiut

Tasiilaq

Upernavik

Der bor ca. 56.000 mennesker i hele Grønland, heraf

ca. 9.500 i bygderne. I den mindste bygd, som anløbes af

Royal Arctic Bygdeservice, bor 32 personer, mens Nuuk

med sine 16.000 indbyggere er den største by i landet, og

den eneste by med over 7.000 indbyggere.

Uummannaq

Mange grønlandske byer er således så små, at de ikke

umiddelbart har et godsbehov, der retfærdiggør hyppige

skibsanløb. Koncessionens krav om forsyningssikkerhed og

hyppige anløbsfrekvenser er derfor en af forudsætningerne

for de små samfunds fortsatte drift og udvikling.

Kilde: www.stat.gl


Markedet

Som følge af koncessionen har Royal Arctic Line en markedsandel

på 100% for almen containeriseret godstransport til søs

i Grønland. Rederiet forsyner alle byer og bygder i Grønland.

Importen er meget påvirket af bygge- og anlægssektoren, der

tegner sig for omkring en fjerdedel af godsmængderne til

Grønland. En anden væsentlig faktor for importen er befolkningsudviklingen

og dermed godsmængderne til fødevare- og

detailbranchen.

Eksporten består hovedsageligt af fiskeriprodukter, der udgør

halvdelen af alle eksporterede godsmængder. Ændringer i den

politisk besluttede TAC (Total Allowed Catch) har derfor direkte

konsekvens for de sydgående godsmængder.

De mængder, der transporteres internt i Grønland, relaterer sig

hovedsageligt til fiskeri og transport af øl og vand, der tappes i

Nuuk, distribueres til kysten, og efterfølgende returneres

emballagen til Nuuk.

Udviklingen i godsmængderne er betinget af den generelle

udvikling i det grønlandske samfund. Rederiet er derfor sårbart

overfor større udsving som eksempelvis virkningerne af finanskrisen.

Som konsekvens har Royal Arctic Line iværksat udvikling

af ikke-koncessionerede forretningsområder.

Godsmængder

De samlede godsmængder for 2010 steg med 2,4% i forhold til

2009. Der er dog store forskelle på udviklingen i de enkelte

hovedgrupper og på de forskellige fragtveje.

Det nordgående koncessionsgods faldt med ca. 2%.

Det nordgående ikke-koncessionerede gods steg med 220%

fra 9.300 kbm. til 29.800 kbm., men udgør fortsat under fire

procent af de samlede godsmængder.

Det sydgående koncessionsgods steg med ca. 6%.

De interne godsmængder er faldet med ca. 9%.

Godsmængder

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

Island

Qaanaaq

Upernavik

Uummannaq

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Sisimiut

Maniitsoq

Nuuk

Paamiut

Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik

Tasiilaq

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ittoqqortoormiit

Reykjavik

Feeder

Nordvest

Atlantøst

Atlant

Østkyst

Forbindelsen til og fra USA, Canada og Island fortsatte i 2010.

De samlede godsmængder på forbindelsen udgjorde i 2010

13.236 kbm. Islandske Eimskip, hvis skibe besejler ruten fra

USA og Canada til Island, sejler i en 28 dages rotation. Royal

Arctic Line anløber Reykjavik kort tid efter Eimskips skib har

losset godset fra USA og Canada. Royal Arctic Line anløber

derved med fire til seks ugers frekvens. Godset bliver herefter

sejlet direkte til Grønland.

Internt i Grønland

Fra Grønland

Projektgods

Til Grønland

11

Aalborg


12

Regularitet, anløb til tiden

Procent

100

90

80

60

40

20

0

Regularitet

2010

2009

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Hårdt vejr, storis samt i mindre grad tekniske problemer kan

påvirke rederiets regularitet.

I 2010 var Royal Arctic Lines præcision i forhold til mastersejlplanen

i gennemsnit 76% (81% i 2009). Storis, dårligt vejr i

sensommeren og behov for ekstraordinær dokning af Arina

Arctica i december er hovedårsagerne til nedgangen.

Royal Arctic Lines flåde

Royal Arctic Lines flåde er designet til de arktiske og markedsmæssige

betingelser, som kendetegner Grønland. Flåden

består af ti transportskibe, der hver især er specialdesignet til

deres opgave.

Containerskibene

Rederiets fem største atlant- og feederskibe er af højeste,

baltiske isklasse og specialfremstillet med højt fribord for at

kunne sejle i arktiske farvande.

Samtlige skibe er udstyret med kraner, og suppleret med

rederiets pramme kan den samlede flåde operere stort set alle

steder i Grønland uanset anløbsforhold.

Naja Arctica og Nuka Arctica er på hver 782 TEU, og sejler i fast

rutefart mellem Aalborg og Grønland. Skibene er fra midten af

1990’erne, og forventes at have en restlevetid på 5-7 år.

Mary Arctica er på 588 TEU, og sejler dels mellem Aalborg og

Grønlands øst- og vestkyst. Skibet er meget fleksibelt og har i

november og december 2010 været udchartret til opgaver ved

Antarktis.

Irena Arctica på 424 TEU og Arina Arctica på 283 TEU, kan

anløbe de fleste byer i Grønland på både Øst- og Vestkysten.

Skibene losser med specialpramme og lastbiler de steder, hvor

der ikke findes havnefaciliteter.

Pajuttaat transporterer hovedsageligt stykgods og enkelte

containere. Skibet er fra 1979 og oprindeligt bygget til at sejle

med stykgods og i mindre omfang frysegods.

Bygdeskibene

Angaju Ittuk, Aqqaluk Ittuk, Anguteq Ittuk og Johanna Kristina

er alle mindre stykgodsskibe med en kapacitet på mellem 220

og 320 kubikmeter. Skibene er bygget mellem 1960 og 1984.

Skibenes alder er høj, og har i en årrække medført støt stigende

vedligeholdelsesomkostninger.


Samfundsansvar

– Corporate Social Responsibity

Royal Arctic Line har gennem mange år engageret sig i det

grønlandske samfund – blandt andet med et omfattende udbud

af uddannelser og sponsorater til både den frivillige indsats for

børn og unge samt sports- og kulturlivet i Grønland.

Hvad angår miljø er rederiet altid ajour med gældende lovgivning

og tilstræber at indrette arbejdsrutiner og anvende materiel

så skånsomt for miljøet som muligt.

I 2011 udarbejdes en samlet CSR-strategi for Royal Arctic Line.

Selvom der fortsat arbejdes med en færdiggørelse, så er de

første resultater af det strategiske arbejde allerede synlige.

I slutningen af 2010 indgik Royal Arctic Line sin første strategiske

partnerskabsaftale med en frivillig børneorganisation,

Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv. Den endelige partnerskabskontrakt

udarbejdes i begyndelsen af 2011. Samtidig

forventer Royal Arctic Line at indgå mindst et yderligere strategisk

partnerskab med en frivillig organisation i 2011.

Klima, miljø, sikkerhed

Det arktiske miljø er meget sårbart. Royal Arctic Lines selskaber

er bevidste om deres ansvar for at skåne miljøet i videst mulig

omfang. Det sker ved at tilrettelægge arbejdsrutinerne, så de

negative klima- og miljøpåvirkninger er mindst mulige.

Den grønlandske basishavn i Aalborg er kvalitetscertificeret

efter ISO 9001, miljøcertificeret efter ISO 14001 og arbejdsmiljøcertificeret

efter OHSAS 18001. I 2011 er det et strategisk

mål for Royal Arctic Line at certificere en række af de største

grønlandske havne efter samme standarder.

CO 2 , SO X og NO X

Royal Arctic Line følger forskning og udvikling, der kan reducere

energiforbrug og udledningen af CO 2 , SO x (svovlilte) og NO x

(kvælstofilte).

I forhold til skibe i konventionel fart er mulighederne for at

mindske CO 2 -forbruget på Royal Arctic Lines skibe begrænsede,

da aktuelle tiltag med hensyn til at reducere CO 2 -udledningen

gennem optimering af skibsdesign, stålkonstruktioner og

materialer ikke umiddelbart er optimale i arktiske områder af

hensyn til søsikkerheden under ishavssejlads. Royal Arctic Line

følger dog udviklingen indenfor dette område, og vil benytte

gennemprøvet teknologi i det omfang, det er muligt.

Slow Steaming /reduceret fart

Den meste effektive form for brændstofsbesparelse er, at skibene

sejler lidt langsommere end den normale marchfart. Royal Arctic Line

har igen i 2010 benyttet slowsteaming i det omfang vind- og strømforhold

tillader det. I 2011 betyder ændringer i sejlplanen, at mulighederne

for slowsteaming øges, da sejltiden mellem Danmark og Grønland

kan øges som følge af ændrede arbejdsrutiner på havnen i Aalborg.

13


14

Lovgivning

Søfart reguleres på tre niveauer. International, regional og

national lovgivning. Mens der endnu ikke er internationale

lovbestemte begrænsninger i udledningen af CO 2 , så findes der

både internationale samt eu-regler for udledning af SO x og NO x .

Dette reguleres i Marpol-konventionerne, som også regulerer

reglerne for bortskaffelse af affald og spildevand.

SOLAS-konventionerne vedrører maritime sikkerhedsspørgsmål

som skibskonstruktion, navigation og redningsudstyr.

Marpol- og SOLAS-konventionerne er indarbejdet i skibenes

rutiner, og nye tiltag indarbejdes løbende. Herudover fokuserer

rederiet på udvidet vedligehold af skibenes brænd-oliesystemer

for at sikre en optimal forbrænding, som igen medvirker til at

reducere udledningen.

Sikkerhed

Den internationale søfartsorganisation, IMO’s, sikkerheds- og

miljøbeskyttelsessystem, ISM, blev implementeret på Royal

Arctic Lines skibe i 1998. I systemet indgår et krav og en målsætning

om rutiner for miljøbeskyttelse. Alle skibe og havne

lever ligeledes op til International Ship and Port Facility Security

Code (ISPS).

Både havne og skibe bliver løbende kontrolleret, dels af Søfartsstyrelsen,

dels ved interne audits. Begge dele gennemføres

mindst en gang om året.

Farligt Gods

Royal Arctic Line og havne har godkendelser og stor erfaring

med at håndtere farligt gods i henhold til de internationale

forskrifter i IMDG-code.

CSR Greenland

I 2010 var Royal Arctic Line med til at stifte samarbejdet CSR

Greenland. Mange grønlandske virksomheder er i samme båd

som Royal Arctic Line. CSR er både nyt og bestemt ikke nyt.

Begrebet og det at arbejde strategisk og struktureret med

området er nyt – men mange grønlandske virksomheder har

arbejdet med forskellige CSR aktiviteter som for eksempel medarbejdertrivsel,

rummelighed, arbejdsmiljø og miljø i mange år.

CSR Greenland har fokus på forskellige aktiviteter, herunder:

- At koordinere virksomhedernes frivillige indsats

- At skabe opmærksomhed omkring CSR i

Grønland gennem kurser, arrangementer og PR

- At skabe et fora for erfaringsudveksling gennem netværk

- At være kontaktpunkt for relevante

internationale CSR-organisationer

Kilde: www.csr.gl

Samfundsengagement

Sponsorprogrammet i Royal Arctic Line er en hjørnesten i Royal

Arctic Lines samfundsengagement. Hovedvægten er lagt på

sponsorater af søfragt indenfor Royal Arctic Lines rutenet og

kun kontantbeløb i meget lille omfang. Det tilstræbes at fordele

sponsormidlerne inden for de tre hovedsøjler: Børn og unge,

kultur og sport samt socialt udsatte. Royal Arctic Line sponserer

alt lige fra ganske små begivenheder med små godsmængder

til store events. Største sponsorat i 2010 var GM i qajaq,

hvor der blev sponseret fragt af kajakker til en fragtværdi af

godt 100.000 kroner.

I 2010 har koncernen uddelt fragt- og kontantsponsorater til en

værdi af 1.250.000 kroner. Sponsoraterne er fordelt med 31% til

børn og unge, 42% til sport og kultur og 27% til socialt udsatte.

Ambassadører

Partnerskabsaftalen med Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv

omhandler projektet Som ringe i vandet, der skal øge bevidstheden

om vigtigheden af at forhindre seksuelt misbrug af børn.

Ambassadører, som kan videreformidle budskaberne, er en

essentiel del af projektet. Som en del af partnerskabsaftalen

tilbydes alle Royal Arctic Lines medarbejdere i Grønland at blive

uddannet som ambassadører, først i Nuuk og sidenhen i de

byer på kysten, som projektet udbredes til.


Medarbejdere

Koncernen har i 2010 gennemsnitligt beskæftiget 795 medarbejdere

mod 818 medarbejdere i 2009. Reduktionen i medarbejdertal

skyldes flere faktorer. De tre primære faktorer har

været sammenlægningen af de to tidligere selskaber i Aalborg,

stor afgang af færdiguddannede elever, samt øget fokus på

administrationen af antallet af medarbejdere, så genansættelser

har kunnet undgås ved fratrædelser.

Royal Arctic Line beskæftiger 247 maritime medarbejdere. Til

lands beskæftiger koncernen 548 medarbejdere på 14 lokationer

i Grønland og Danmark.

Trivselsundersøgelse

I slutningen af 2010 gennemførte Royal Arctic Line en trivselsundersøgelse

blandt samtlige koncernens medarbejdere.

Resultatet foreligger i begyndelsen af 2011 og vil udmønte sig i

en række handlingsplaner.

Kompetenceudvikling

Royal Arctic Lines daglige drift og udvikling af forretningen på

ikke-koncessionerede aktiviteter forudsætter, at koncernens

medarbejdere besidder de kvalifikationer, der er nødvendige for

at løse deres opgaver bedst muligt.

For at imødekomme kravene arbejder rederiet målrettet på at

skabe de bedste rammer for kompetenceudvikling for alle

medarbejdere i koncernen. Der tilbydes blandt andet sprogundervisning,

videregående erhvervsøkonomiske uddannelser

samt kurser i håndtering af farligt gods, sikkerhedskurser og

røgdykkerkurser.

Naleraq 2015 har fokus på interessenter og en af rederiets

vigtigste interessenter, er medarbejderne. For at kunne arbejde

med udvikling og fastholdelse af medarbejdere, ønsker Royal

Arctic Line at fokusere endnu mere på kompetenceudvikling.

Det vil ske gennem et projekt der skal sikre optimal udnyttelse

og udvikling af medarbejdernes ressourcer og potentialer.

Projektet søsættes i løbet af 2011.

Alle medarbejdere i koncernen

arbejder ud fra vores fælles værdisæt

- Vi kommunikerer hurtigt og effektivt

- Vi leverer høj kvalitet ud fra klare mål

- Vi er loyale, engagerede og selvstændige

Elever

I 2010 modtog hele 20 elever et uddannelsesbevis efter endt

uddannelse hos Royal Arctic Line. Den er den største samlede

uddannelsesafslutning på et år.

Ved udgangen af 2010 var antallet af elever derfor 63 (74 elever

i 2009) svarende til 8,1% af de beskæftigede i koncernen (8,9%

i 2009). Eleverne fordeler sig med 14 på de maritime uddannelser

og 49 indenfor administration og drift.

Royal Arctic Line er en af Grønlands største virksomheder, og

rederiet ønsker at bidrage til samfundets udvikling gennem en

bred vifte af uddannelsesmuligheder. En uddannelse hos Royal

Arctic Line skal kvalificere til en karriere i rederiet og samtidig

give mulighed for at søge karrieremuligheder i andre virksomheder.

Royal Arctic Line tilbyder

følgende uddannelser

- Skibsofficer

- Skibsmekaniker

- Terminalarbejder

- Kontorassistent

- Lager- og transportarbejder

- Entreprenørmaskinmekaniker

- Skibskok

- Shippingmedarbejder

- IT-supporter

- Klejnsmed

- Akademimerkonom

- IT-administrator

15


16

Royal Arctic Line koncernen

Aalborg Stevedore

Company A/S

67%, Aalborg

Royal Arctic

Logistics A/S

100%, Nuuk

Nordjysk Kombi

Terminal A/S

50%, Aalborg

Royal Arctic

Bygdeservice A/S

100%, Nuuk

Aalborg

Toldoplag A/S

40%, Aalborg

Royal Arctic Line koncernen består af en række divisioner,

datterselskaber og associerede selskaber. De tilknyttede selskaber

ejes i forskellige forhold af Royal Arctic Line og fremmede

selskaber. Divisionerne indgår som en del af moderselskabet

Royal Arctic Line A/S.

Royal Arctic Line A/S

Nuuk

Arctic Base

Supply A/S

50%, Nuuk

Royal Arctic

Tankers A/S

50%, Nuuk

Arctic Umiaq

Line A/S

50%, Nuuk

Omsætningstallene, vist i det følgende under omtalen af de

tilknyttede selskaber og divisioner, inkluderer eventuel intern

omsætning, som er elimineret i årsrapporten.


Royal Arctic Linietrafik

Divisionen er ansvarlig for den søværts trafik mellem Danmark,

Island og en række byer i Europa, Nordamerika, Canada og

Grønland samt mellem byerne i Grønland.

Royal Arctic Linietrafik har ligeledes ansvaret for rederiets

nybygningsprogram.

Under divisionens ansvarsområde hører endvidere disponering

af skibe og containerflåde, samt teknisk drift og vedligehold af

koncernens skibe.

Divisionen har gennemsnitligt beskæftiget 216 personer (237 i

2009), hvoraf de 176 var maritimt personale (190 i 2009).

Mastersejlplan

Royal Arctic Linietrafik udarbejder hvert efterår mastersejlplanen

for det kommende år, hvorefter den sendes i høring hos store

kunder. Der tages så vidt muligt hensyn til kunders specifikke

ønsker og behov i fastlæggelsen af rutestrukturen.

Mastersejlplanen er endvidere et af de vigtigste værktøjer for

omkostningsstyringen i rederiet, og der er således fokus på

både kapacitetsudnyttelse, bunkersforbrug, sejlede sømil samt

infrastrukturelle og isrelaterede begrænsninger i udarbejdelse af

sejlplanen.

Specialkompetencer

Forsyningen af Grønland fordrer, at Royal Arctic Linietrafiks

maritime medarbejdere skal varetage en række komplicerede

opgaver, som ikke vanligvis udføres af søfolk. Den grønlandske

infrastruktur kræver høj fleksibilitet i forbindelse med lastning og

losning, som i visse tilfælde foregår med pramme, specialfremstillede

lastbiler og helikoptere. Disse ekspertiser har rederiet

også anvendt til opgaver på Antarktis.

Forventninger til 2011

Rederiets nybygningsprogram sættes i gang i 2011. Der bygges

i alt fem skibe. Et skib af Mary-typen med en kapacitet på 606

TEU. To mellem-typer med en kapacitet på 108 TEU og to

mindre skibe med en kapacitet på 36 TEU. De fem skibe vil

blive leveret i 2012.

Kundeundersøgelse

Royal Arctic Kundeservice gennemfører i første halvår af 2011

en større kundetilfredshedsanalyse. De efterfølgende handlingsplaner

skal medvirke til at opfylde det strategiske mål om

tilfredse interessenter.

17


18

Royal Arctic Havneservice

Divisionen driver havne-, gods- og containerterminaler og

varetager på vegne af Grønlands Selvstyre den lokale havnemyndighed

i 13 grønlandske byer. Disse steder fører divisionen

endvidere tilsyn med havne- og kystfyr.

Der har i gennemsnit været beskæftiget 283 personer i 2010

(288 i 2009).

Serviceydelser

Udover de koncessionerede forpligtelser tilbyder divisionen

også ekspedition af trawlere, passagerskibe og krydstogt skibe.

Divisionen arbejder tæt sammen med Arctic Base Supply og

Royal Arctic Logistics om at udvikle serviceydelser inden for

disse forretningsområder.

Forventninger til 2011

Royal Arctic Havneservices medarbejdere varetager den daglige

kontakt til rederiets kunder i Grønland. Antallet af kunder

forventes at ekspandere i takt med udviklingen indenfor både

olie- og mineindustri. For at sikre, at krav fra fremtidige kunder

kan imødekommes bedst muligt, har divisionen fokus på medarbejdernes

kompetenceudvikling blandt andet indenfor sprog.

I 2011 skal en række af de større grønlandske havne certificeres

inden for kvalitetsledelse (ISO 9001) miljøledelse (ISO 14001) og

arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001). Certificeringen har dels til

formål at understøtte koncernens mål, dels at leve op til internationale

kvalitetskrav fra internationale partnere i for eksempel

olie- eller mineralindustrien, der skal benytte havne i Grønland.

Specialkompetencer

Kompetencekravene til divisionens medarbejdere er høje.

De deltager ved pramlosninger og specielt vanskelige

laste- og losseoperationer i hele landet.


Royal Arctic Bygdeservice

Datterselskabet har ansvaret for godsbefordringen til, fra og

mellem bygderne i Grønland samt passagerbefordring til bygder

i Midtgrønland. Opgaven er baseret på en servicekontrakt med

Grønlands Selvstyre. I de isfri områder besejles bygderne hver

14. dag med gods og i Midtgrønland ligeledes hver uge med

passagerer.

Selskabets omsætning udgjorde 73 millioner i 2010 (73 millioner

kroner i 2009). Heraf udgør 65 mio. kr. servicebidrag fra Grønlands

Selvstyre. I 2010 har selskabet i gennemsnit beskæftiget

31 medarbejdere, hvoraf de 30 var maritimt personale som er

ansat i Royal Arctic Line (36 medarbejdere, heraf 35 maritime

medarbejdere i 2009). Shipmanagement, bemanding, regnskabsassistance

og it-support udføres i henhold til serviceaftale

med Royal Arctic Line.

Nuværende flåde

Royal Arctic Bygdeservice ejer fire bygdeskibe og indchartrer i

højsæsonen et stykgodsskib. Endvidere udfører selskabet en

del af passagertransporten gennem charteraftaler med private

udbydere.

De fire bygdeskibe har en høj alder. Det nuværende vedligehold

af skibene er forbundet med store omkostninger, blandt andet

fordi reservedele oftest skal specialfremstilles på grund af

skibenes alder.

Servicekontrakt

Den nuværende aftale med Grønlands Selvstyre udløb ved

årsskiftet. I forbindelse med selskabets nybygningsprogram er

forhandlingen af en ny længerevarende servicekontrakt påbegyndt

i 2009, og har været forhandlet gennem hele 2010.

Servicekontrakten udgør grundlaget for finansiering af nybygninger

til bygdebesejling. Finansloven for 2011 indbefatter

mulighed for en længerevarende serviceaftale, og i januar 2011

blev en 20-årig aftale underskrevet. Royal Arctic Line har kontraheret

fem nye skibe, og fire af skibene vil efter behov blive

udchartret til Royal Arctic Bygdeservice til kostpris.

Ny flåde

Royal Arctic Bygdeservice planlægger at begynde en delvis

containerisering af bygdesejladsen når der leveres nye skibe til

Royal Arctic Line. De to mindste af de nye skibe vil have en

kapacitet på 36 TEU, mens skibene i mellemklassen vil have en

kapacitet på 108 TEU. Designet af skibene sikrer, at containere

kan benyttes i højere grad end tilfældet er i dag, uden at give

køb på fleksibiliteten i forhold til mindre godsmængder.

Det foreslåede nybygningsprogram er fremtidssikret, og der er

taget højde for, at fraflytningen fra bygderne fortsætter dels ved

at reducere antallet af skibe, og dels ved at skibene har flere

anvendelsesmuligheder. Skibene kan for eksempel, med simple

modifikationer, bruges til SAR-beredskab, passagerbefordring,

maritime skolestuer, flydende læge-, øjen- eller tandlægeklinikker

m.m. Alle nybygninger vil have mulighed for at medtage 12

passagerer.

Flåden er designet således at alle opgaver kan løses på den

nuværende infrastrukturs betingelser, hvorfor større investeringer

i nye kajanlæg i bygderne ikke er påkrævet.

Passagersejlads i Midtgrønland

Naalakkersuisut har ønsket at forlænge aftalen med Royal

Arctic Bygdeservice om passagerbefordring i Midtgrønland

indtil udgangen af 2012 på uændrede vilkår. Royal Arctic

Bygde service og Arctic Umiaq Line har indgået en aftale, der

betyder, at Arctic Umiaq Line bliver fast underleverandør af

passagersejlads i Midtgrønland. Aftalen giver flere valgmuligheder

for passagerer og kommer også en række private turbådsoperatører

til gavn, da disse chartres til at udføre opgaven.

Denne aftale sætter Royal Arctic Bygdeservice i stand til at

koncentrere kræfterne om kernekompetencen fragt.

Forventninger til 2011

Der forventes ikke de store ændringer i bygdebesejlingen i

2011, da indholdet i den nuværende serviceaftale danner

grundlag for den kommende aftale.

Dog vil der i vinterperioden være stationeret tonnage i Diskobugten

som en konsekvens af de senere års ændringer i issituationen.

Udover øget service til gavn for kunderne, giver det

mulighed for løbende tømning af frysehuse.

19


20

Royal Arctic Logistics

Datterselskabet Royal Arctic Logistics A/S blev dannet i 2010

på basis af de to tidligere datterselskaber Royal Arctic Linieagentur

A/S og Arctic Container Operation A/S.

Datterselskabet varetager Royal Arctic Lines interesser i

Danmark og driver linje- og havneagentur i basishavnen i

Aalborg, og speditionsvirksomhed i Grønland og Danmark.

Selskabet driver en moderne havne-, gods- og container

terminal i Aalborg Østhavn. Royal Arctic Logistics ejer 67% af

Aalborg Stevedore Company, der udfører stevedoreopgaver,

der ikke relaterer sig til grønlandstrafikken.

I 2010 beskæftigede virksomheden i gennemsnit 167 medarbejdere

(179 i de to tidligere selskaber tilsammen i 2009).

Markedet

I 2010 omsatte selskabet for 222 millioner kroner (225 millioner

i 2009 samlet i de to tidligere selskaber). Faldet i godsmængder,

som fulgte af finanskrisen, har haft stor indflydelse på

omsætningen.

Ikke-koncessionsrelaterede forretninger har kompenseret for

nedgangen i godsmængderne.

Certificeringer

Royal Arctic Logistics er certificeret inden for kvalitetsledelse

(ISO 9001) miljøledelse (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse

(OHSAS 18001). Derudover er selskabet ISPS-godkendt (International

Ship and Port Facility Security-sikkerhedscertificeret).

Virksomheden er ligeledes godkendt af Fødevaredirektoratet til

opbevaring og håndtering af fødevarer i køle- og frysehus.

Spedition

I fri konkurrence med andre udbydere tilbyder selskabet alle

transportydelser.

Royal Arctic Logistics primære speditionsmarked er Grønland,

og i samarbejde med Royal Arctic Havneservice tilbydes service

i 13 grønlandske havne.

Derudover leverer selskabet globale transportydelser i samarbejde

med et verdensomspændende agentnet.

Udover speditionsydelser tilbyder denne del af Royal Arctic

Logistics også logistikydelser til virksomheder med særlige

krav, blandt andet trawlerservice, off-shore, lagerhotel og

distribution. Selskabet fungerer ligeledes som havneagent for

både forskningsskibe og størstedelen af de krydstogtrederier,

der sejler til Grønland.

Feederrute

Det er et strategisk mål at udvikle nye forretningsområder, og

Royal Arctic Logistics har i 2010, i samarbejde med Aalborg

Havn A/S, etableret en feederrute med forbindelser til Gøteborg

og Rotterdam.

Forventninger til 2011

Dannelsen af Royal Arctic Logistics var en udløber af en forlængelse

af basishavnsaftalen mellem Royal Arctic Line og Aalborg

Havn A/S til 2022. Forlængelsen betyder, at der nu er taget

første spadestik til et nyt logistikpakhus og nye kontorfaciliteter,

som Royal Arctic Logistics fremover vil leje sig ind i. De nye

faciliteter giver mulighed for at optimere driften og samtidig

udvide med nye forretningsområder. I 2010 har Royal Arctic

Logistics som en del af den samlede koncerns Ninngarut-

projekt, og som en del af sammenlægningen af de to virksomheder,

haft stor fokus på optimering og effektivisering af

arbejds processer. Disse effektiviseringer ventes at slå helt

igennem i 2011.


Associerede selskaber

Arctic Base Supply

Arctic Base Supply ejes 50% af Royal Arctic Line og 50% af

Danbor Service. Selskabet blev stiftet pr. 1. januar 2010. Selskabet

er stiftet med henblik på at forene de to moderselskabers

særlige kompetencer indenfor henholdsvis operationer i

Grønland og supply til off shore industrien. Selskabets mål er at

levere den bedst mulige service til de internationale olieselskaber,

som kommer til Grønland.

Markedet

I 2010 har et enkelt olieselskab foretaget prøveboringer i havet

vest for Diskoøen. Det skotske olieselskab Cairn Capricorn

Greenland Ltd. indgik inden ankomsten til Grønland en fuld

serviceaftale med Arctic Base Supply om logistikydelser.

Selskabet har således fået en god start i markedet.

Forventninger til 2011

I slutningen af 2010 blev en række nye efterforskningslicenser

langs Grønlands kyster udbudt, og der var stor interesse fra

olieselskabernes side. Kun Cairn Capricorn Greenland Ltd, som

Arctic Base Supply allerede har aftale med, forventes at udføre

deciderede boringer i 2011, men flere andre selskaber forventes

at etablere sig i Grønland for at forberede senere boringer.

Arctic Base Supply har kontakt til flere selskaber, og for at

imødekomme efterspørgslen og øge salgsindsatsen vil selskabet

i 2011 styrkes med en fuldtidsansat direktør.

Arctic Umiaq Line

Arctic Umiaq Line A/S ejes 50% af Royal Arctic Line og 50% af

Air Greenland. Selskabet blev etableret i efteråret 2006 med

henblik på erhvervelse og drift af passagerskibet Sarfaq Ittuk.

Sarfaq Ittuk sejler i rutefart på vestkysten mellem Narsaq og

Ilulissat. Der fokuseres primært på transport af lokale rejsende,

men også turistsegmentet serviceres. Arctic Umiaq Line har fire

landbaserede medarbejdere. Shipmanagement, bemanding,

regnskabsassistance og it-support udføres i henhold til serviceaftale

med Royal Arctic Line. I 2010 har Sarfaq Ittuk i gennemsnit

haft 26 besætningsmedlemmer, som er ansat i Royal Arctic

Line (35 i 2009).

Forventninger til 2011

De senere år har vist, at det ikke er muligt at drive passagersejlads

på rent kommercielle vilkår, og selskabet har haft en

underskudsgaranti fra Grønlands Selvstyre. For 2011 er der

forhandlet en underskudsgaranti på plads for et enkelt år. Det

forventes, at der i løbet af 2011 vil ske en afklaring af selskabets

fremtid, enten i form af en længerevarende aftale med Grønlands

Selvstyre om underskudsgaranti eller tilskud, eller i form

af en kontrolleret afvikling af selskabet.

Royal Arctic Tankers

Royal Arctic Tankers A/S ejes 50% af Royal Arctic Line og 50%

af Tankskibsrederiet Herning A/S. Selskabet ejer MV Pajuttaat,

som chartres ud.

21


22

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt

årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010

for Royal Arctic Line A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

og gældende regnskabsvejledninger.

Martha Labansen

Formand

København, 8. marts 2011

Direktion

Jens Andersen

Administrerende direktør

Bestyrelse

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

således at årsrapporten efter vores opfattelse, giver et retvisende

billede af koncernens og moderselskabets aktiver,

passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kristian Lennert

Næstformand

Bent Østergaard Claus E. Nielsen Ole Frie

Mariane Hansen Efraim Tittussen Jens Peter Berthelsen


Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S

Vi har revideret årsrapporten for Royal Arctic Line A/S for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010, side 2-42, omfattende

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,

pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som

moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven

og danske regnskabsvejledninger.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Dette

ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge

en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser

eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis

og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er

rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på

grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder. Disse standarder

kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører

revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at

årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Per Jansen

Statsautoriseret revisor

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de

beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte

handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er

relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en

årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte

regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den

samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Nuuk, den 8. marts 2011

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af

koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske

regnskabsvejledninger.

Claus Bech

Statsautoriseret revisor

23


24

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Royal Arctic Line er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse D,

samt danske regnskabsvejledninger.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Det er fra 2008 valgt, at indtægter af kapitalandele i tilknyttede

selskaber i moderselskabet vises netto efter skat, således at

skatten heri ikke længere medtages separat i posten ”Skat af

årets resultat”. Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse

hermed. Ændringen har alene opstillingsmæssig

betydning.

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000, hvor andet ikke er anført.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi

kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af

en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og

det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver

enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og

tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som

be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de

indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der

vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver

og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle

indtægter eller finansielle omkostninger.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter Royal Arctic Line A/S (modervirksomheden)

og de inden- og udenlandske virksomheder (tilknyttede

virksomheder) med igangværende kommercielle aktiviteter,

som kontrolleres af modervirksomheden jfr. koncernoversigten

side 16. Kontrol opnås ved, at moderselskabet enten direkte

eller indirekte ejer 50% eller mere af stemmerettighederne.

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder

mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig

men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede

virksomheder.

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne

for Royal Arctic Line A/S og dets tilknyttede virksomheder.

Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning

af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen

foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger,

interne mellemværender og udbytter samt fortjenester

og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder,

samt urealiserede interne avancer. De regnskaber, der

anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse

med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes tilknyttede virksomheders

regnskabsposter 100%.

Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og

nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis

resultatopgørelsen og balancen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den

forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomheders nettoaktiver

på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet

fra overtagelsestidspunktet. Nystiftede selskaber

medtages først i den regnskabsmæssige konsolidering fra

og med det regnskabsår, hvor den kommercielle aktivitet påbegyndes.

Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den

konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og

forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og

offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i

forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten

af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den

erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne

aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver

og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter

en individuel vurdering af brugstiden. Negative forskelsbeløb

(negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling

i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som

en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen

i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres.

Såvel positive som negative forskelsbeløb afskrives over 5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af tilknyttede

virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen

eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af

nettoaktiverne på afhændelses- henholdsvis afviklingstidspunktet,

inklusive ikke afskrevet goodwill samt forventede omkost-


ninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i

resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis

andre driftsomkostninger.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning

til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser

og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet

på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs

eller til de valutakurser, hvortil beløbene er sikrede. Valutakursdifferencer,

der opstår mellem transaktionsdagens kurs og

kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs,

indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver,

der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i

balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte

finansielle instrumenter indregnes i særskilt post under henholdsvis

tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der

er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af

dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,

indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien

af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der

er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af

fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen.

Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede

ændringer som en del af kostprisen for de pågældende

regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne

for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes

ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som

finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Principper for måling og indregning

Basisfragtindtægter indregnes forholdsmæssigt efter skibenes

position for de igangværende rejser ved regnskabsårets udgang.

Øvrige indtægter omfatter de i året fakturerede ydelser.

Udgifter medtages i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører.

Afskrivninger

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede

økonomiske levetid. I særlige tilfælde foretages individuelle

op- og nedskrivninger herudover.

25


26

Der foretages afskrivninger baseret på følgende vurderinger af

de materielle aktivers økonomiske levetider:

- Skibe 10 - 20 år

- Bygninger 5 - 30 år

- Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 3 - 10 år

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives efter samme retningslinjer,

som gælder for ejede aktiver af samme art.

Anskaffelser under t.kr. 50 indregnes i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver

opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af

salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen

sammen med af- og nedskrivninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og

associerede virksomheder

I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige

andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat

før skat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester

og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på koncerngoodwill

henholdsvis negativ koncerngoodwill. Andel i tilknyttede

virksomheders skat indregnes under skat af årets resultat.

I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige

andel af associerede virksomheders resultat efter skat.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger,

rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og

urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,

gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, samt

amortiseringstillæg vedrørende pantegæld og prioritetsgæld.

For finansielle poster, der har anden termin end regnskabsåret,

foretages periodisering.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der

hidrører fra begivenheder, som ikke hører under koncernens

ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af

udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen tillige med eventuelle

reguleringer vedrørende tidligere år.

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen opgjort som

beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser

indregnes i resultatopgørelsen.

Skat beregnes med 25,0 % af den danske indkomst og 31,8%

af den grønlandske indkomst.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

af- og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over fem år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med tillæg af

opskrivninger og fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte

tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring af aktivet

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Renter af kapital, som i fremstillingsperioden er anvendt til

forudbetaling på nybygningskontrakter, medregnes i anskaffelsessummen

for det aktiv forudbetalingen vedrører.

Finansielt leasede aktiver, som er af væsentlig betydning for

den økonomiske stilling, medtages i balancen med en værdi,

der på begyndelsestidspunktet svarer til nutidsværdien af de i

aftalerne fastlagte minimumsydelser. Dog anvendes anslået

handelsværdi, såfremt denne skønnes væsentligt lavere. Ved

regnskabsårets udgang værdiansættes aktiverne efter samme

retningslinjer, som gælder for ejede aktiver af samme art.

Under grunde og bygninger indgår ombygningsudgifter af

lejede lokaler.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi,

såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Udgifter til vedligeholdelse afholdt i forbindelse med ordinære

klassedokninger indregnes i resultatopgørelsen på afholdelsestidspunktet.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og

associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

indregnes og måles efter den indre værdis metode

(equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen

måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes

regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af

uafskrevet positiv henholdsvis negativ koncerngoodwill og med

fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og

tab.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med

negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt

tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med

moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang,

det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige

negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes

det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang,

modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at

dække den pågældende virksomheds forpligtelser.


Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og

associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning

af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige

værdi overstiger kostprisen.

Ved køb af tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden,

eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis

svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til

imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter

afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der

sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter

børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til

dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Urealiserede gevinster

og tab føres over resultatopgørelsen.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for

vedtagelse på generalforsamlingen. Eventuelt foreslået udbytte

for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser i henhold til søloven.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede

gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige

og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt

i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudt skat måles på grundlag af gældende skatteregler og

skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens

lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes

udløst som aktuel skat.

Udskudt skat beregnes med 25,0% af den danske indkomst og

31,8% af den grønlandske indkomst.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lån-optagelse til kostpris,

svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte

transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til

amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved

anvendelse af den effektive rentes metode.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes

i balancen som gældsforpligtelser og måles efter første

indregning til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel

indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som

en finansiel omkostning.

Såfremt leasingydelsen er aftalt i fremmed valuta, kursreguleres

passivposten efter samme principper, som gælder for øvrige

mellemværender i fremmed valuta.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris,

der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter

modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret

kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den

indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift,

investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets

begyndelse og slutning.

Pengestrømme ved køb og salg af virksomheder vises separat

under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter. I

pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende

købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme

vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til

salgstidspunktet.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet

reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i

driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter

betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og

aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle

anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter

ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital

og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af

lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer

med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

27


28

Resultatopgørelse

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Omsætning

Koncessionerede fragtindtægter 555.900 544.695 560.952 549.592

Ikke koncessionerede indtægter 120.369 94.505 199.800 169.615

Nettoomsætning 676.269 639.200 760.752 719.207

Andre driftsindtægter 4.520 4.520 70.128 70.128

1 Samlede indtægter 680.789 643.720 830.880 789.335

Omkostninger

2 Fragtrelaterede omkostninger (29.290) (28.881) (45.635) (42.664)

Bruttofortjeneste 651.499 614.839 785.245 746.671

Skibe (145.177) (124.559) (176.267) (158.798)

Havneanløb (5.597) (5.454) (5.658) (5.461)

Terminaler (111.675) (102.902) (105.357) (100.463)

Containerdrift (45.608) (50.977) (30.170) (34.940)

Salg og administration (40.886) (36.169) (59.419) (53.133)

3 Personale (201.005) (197.579) (290.751) (286.572)

4 Af- og nedskrivninger på aktiver (69.761) (73.435) (78.586) (82.577)

Samlede omkostninger (619.709) (591.075) (746.208) (721.944)

Driftsresultat 31.790 23.764 39.037 24.727

5 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat 6.529 2.149 1.218 -

5 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 1.318 (273) 1.401 (90)

Resultat før finansielle poster (EBIT) 39.637 25.640 41.656 24.637

Finansielle poster

6 Finansielle indtægter 4.089 3.831 3.849 3.905

6 Finansielle udgifter (4.468) (5.985) (4.398) (5.537)

Skat

Resultat før skat 39.258 23.486 41.107 23.005

7 Skat af årets resultat (10.575) (4.975) (12.366) (5.368)

Årets resultat 28.683 18.511 28.741 17.637

Minoritetsaktionærernes andel af tilknyttede virksomheders resultat 0 0 (58) 874

Årets Resultat 28.683 18.511 28.683 18.511

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0

Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 1.847 (6.124)

Overførsel til næste år 26.836 24.635

I alt 28.683 18.511


Aktiver pr. 31. december

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Koncern goodwill 0 0 650 0

8 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 650 0

Materielle anlægsaktiver

Skibe 146.061 173.953 146.994 178.408

Bygninger 89.657 93.608 94.465 98.890

Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 86.179 103.108 101.948 121.023

Anlæg under opførelse 2.603 5.680 2.603 5.870

Finansielt leaset transportudstyr 0 0 129 0

9 Materielle anlægsaktiver i alt 324.500 376.349 346.139 404.191

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder 49.546 43.817 0 0

Kapitalinteresser i associerede virksomheder 7.151 5.583 8.711 7.059

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 7.000 8.000 7.000 8.000

Værdipapirer 4.298 4.298 4.298 4.298

Udskudte skatteaktiver 0 0 1.221 2.304

10 Finansielle anlægsaktiver i alt 67.995 61.698 21.230 21.661

0

Anlægsaktiver i alt 392.495 438.047 368.019 425.852

Omsætningsaktiver

Vare- og driftsbeholdninger

Driftsbeholdninger 18.679 15.851 20.842 18.009

Vare- og driftsbeholdninger i alt 18.679 15.851 20.842 18.009

Tilgodehavender

11 Tilgodehavender fra salg 48.412 35.920 59.104 47.815

Værdi af igangværende transporter 3.973 4.213 3.973 4.213

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 7.217 12.479 0 0

Tilgodehavender associerede virksomheder 3.723 1.408 5.302 1.408

12 Uindløste efterkravsforsendelser 1.816 4.634 1.921 4.738

Andre tilgodehavender 1.286 1.178 2.797 1.391

Periodeafgrænsningsposter 1.876 4.834 1.969 4.840

Afledte finansielle instrumenter 257 0 257 0

Tilgodehavender i alt 68.560 64.666 75.323 64.405

Likvide beholdninger

13 Likvider 219.821 164.630 249.440 180.870

Omsætningsaktiver i alt 307.060 245.147 345.605 263.284

Aktiver i alt 699.555 683.194 713.624 689.136

29


30

Passiver pr. 31. december

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Egenkapital

14 Aktiekapital 120.000 120.000 120.000 120.000

Reserve for netto opskrivning af kapitalandele:

- tilknyttede virksomheder 37.437 36.908 0 0

- Associerede virksomheder 2.149 831 3.275 1.874

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0

Overført resultat 279.683 252.590 315.994 288.455

Egenkapital i alt 439.269 410.329 439.269 410.329

Minoritetsinteresser

15 Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen 0 0 2.173 4.387

Minoritetsinteresser i alt 0 0 2.173 4.387

Hensatte forpligtigelser

Garantiforpligtigelser 516 741 546 791

7 Udskudt skat 91.359 88.410 92.642 89.946

Hensatte forpligtigelser i alt 91.875 89.151 93.188 90.737

Gældsforpligtigelser

Langfristede gældsforpligtelser

Pantegæld i skibe 31.739 40.669 31.739 40.669

Prioritetsgæld 23.320 24.478 23.320 24.478

Finansiel leasing 0 0 93 0

16 Langfristede gældsforpligtelser i alt 55.059 65.147 55.152 65.147

Kortfristede gældsforpligtelser

16 Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 10.299 10.251 10.334 10.251

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 0 167 0

17 Leverandørgæld 28.109 30.344 36.229 38.044

Gæld til tilknyttede selskaber 21.597 27.305 0 0

Selskabsskat 7.670 7.616 8.366 7.964

18 Anden gæld 45.677 43.051 68.746 62.277

Kort gæld 113.352 118.567 123.842 118.536

Gæld i alt 168.411 183.714 178.994 183.683

Passiver i alt 699.555 683.194 713.624 689.136

23 Pantsætninger

24 Leasing- og lejeforpligtelser


Egenkapitalopgørelse

DKK 1.000

Royal Arctic Line A/S

Aktiekapital

Reserve for

nettoopskrivning

af kapital andele

Udbytte

Overført

overskud

Egenkapital

i alt

Egenkapital 1. januar 2010 120.000 37.739 0 252.590 410.329

Årets resultat 1.847 26.836 28.683

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 257 257

Egenkapital 31. december 2010 120.000 39.586 0 279.683 439.269

Egenkapital 1. januar 2009 120.000 43.863 0 227.298 391.161

Årets resultat (6.124) 24.635 18.511

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 657 657

Egenkapital 31. december 2009 120.000 37.739 0 252.590 410.329

Royal Arctic koncernen

Egenkapital 1. januar 2010 120.000 1.874 0 288.455 410.329

Årets resultat 1.401 27.282 28.683

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 257 257

Egenkapital 31. december 2010 120.000 3.275 0 315.994 439.269

Egenkapital 1. januar 2009 120.000 1.964 0 269.197 391.161

Årets resultat (90) 18.601 18.511

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 657 657

Egenkapital 31. december 2009 120.000 1.874 0 288.455 410.329

31


32

Pengestrømsopgørelse

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Driftsresultat 31.790 23.764 39.037 24.727

Af- og nedskrivninger 69.761 73.435 78.586 82.577

Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder 6.000 8.000 0 0

Nettorenter (379) (2.154) (549) (1.632)

7 Betalt skat (7.572) (3.049) (8.195) (3.661)

19 Ændring i driftskapital (12.007) 16.139 (8.876) 6.008

Pengestrømme fra driftsaktivitet 87.593 116.135 100.003 108.019

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

10,20 Investeringer (19.420) 72.785 (22.331) 69.011

Salg af anlægsaktiver 1.508 1.779 1.960 3.969

Nettoinvestering i kapitalandele i tilknyttede og

associerede virksomheder

(5.450)

0 (2.150)

0

Lånekapital, tilknyttede og associerede virksomheder 1.000 1.000 1.000 1.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (22.362) 75.564 (21.521) 73.980

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

21 Årets lånoptagelse 0 567 158 567

22 Årets afdrag (10.040) (12.210) (10.070) (12.210)

Udbetalt udbytte 0 0 0 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (10.040) (11.643) (9.912) (11.643)

Ændringer i likvider 55.191 180.055 68.570 170.355

Likvider ved årets begyndelse 164.630 (15.425) 180.870 10.515

Likvider ved årets udgang 219.821 164.630 249.440 180.870

13

Fordelt således:

Likvide midler 219.821 164.630 249.440 180.870

Bankgæld 0 0 0 0

I alt 219.821 164.630 249.440 180.870


Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

Hvor intet andet er anført er beløb angivet i DKK 1.000. 2010 2009 2010 2009

1 Samlede indtægter

Selskabets indtægter sammensætter sig af transportydelser mellem Grønland, Canada, Island og Danmark, mellem byer i

Grønland, for- og eftertransport, stevedoreydelser og andre ydelser i naturlig forlængelse heraf.

Omsætningen er opdelt i indtægterne fra den koncessionerede søtransport samt øvrige ikke-koncessionerede indtægter.

Andre driftsindtægter udgøres af Grønlands Selvstyres betaling for indgået serviceaftale med Royal Arctic Bygdeservice A/S.

2 Fragtrelaterede omkostninger

Disse vedrører omkostninger, der direkte medgår til opnåelse af indtægter, og vedrører primært omkostninger til for- og

eftertransport samt kommission til Royal Arctic Logistics A/S.

3 Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne kan specificeres således:

Lønninger og gager 174.186 169.275 256.322 249.722

Pensionsbidrag og sociale omkostninger 24.949 25.766 32.365 34.044

Andre personaleomkostninger 1.870 2.538 2.064 2.806

Personaleomkostninger i alt 201.005 197.579 290.751 286.572

Direktion 2.509 2.538

Bestyrelse 644 750

Vederlag i alt 3.153 3.288

Gennemsnitligt antal heltidsansatte 622 634 795 818

Antal ansatte ved årets udgang 606 626 780 797

Elever indgår i opgørelserne ved årets udgang med 63 73 63 73

Endvidere er der ved årets udgang i Royal Arctic Line A/S

ansat følgende medarbejdere som er udlejet til

Royal Arctic Bygdeservice A/S 27 31

Arctic Umiaq Line A/S 27 25

Arctic Base Supply A/S 1 0

4 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver

Skibe 43.845 45.595 47.368 49.118

Bygninger 4.874 4.696 5.404 5.205

Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 21.954 24.770 26.590 29.873

Finansielt leaset transportudstyr 0 0 29 0

Koncern goodwill 0 0 163 0

Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver (912) (1.626) (968) (1.619)

Af- og nedskrivninger i alt 69.761 73.435 78.586 82.577

33


34

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

5 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder efter skat

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat

Royal Arctic Logistics A/S 6.974 0

Arctic Container Operation A/S 0 (3.496)

Royal Arctic Linieagentur A/S 0 6.270

Royal Arctic Bygdeservice A/S (445) (625)

Salg af aktier i Aalborg Stevedore Company A/S 0 0 1.218 0

Tilknyttede virksomheders resultat i alt 6.529 2.149 1.218 0

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat

Ejendomsselskabet Suliffik A/S 0 208 0 208

Arctic Umiaq Line A/S 0 (745) 0 (745)

Aalborg Toldoplag A/S 0 0 91 184

Nordjysk Kombi Terminal A/S 0 0 (8) 0

Royal Arctic Tankers A/S 94 264 94 264

Arctic Base Supply A/S 1.224 0 1.224 0

Associerede virksomheders resultat i alt 1.318 (273) 1.401 (90)

6 Finansielle poster

Samlede finansielle indtægter udgør 4.089 3.831

Heraf udgør renteindtægter vedrørende tilknyttede virksomheder 617 289

Samlede finansielle udgifter udgør (4.468) (5.985)

Heraf udgør renteudgifter vedrørende tilknyttede virksomheder (229) (383)

7 Skat

Den udgiftsførte selskabsskat sammensætter sig således:

Royal Arctic Line A/S

Aktuel skat, Grønland 7.670 7.847 7.670 7.847

Udskudt skat, Grønland 2.949 (2.872) 2.949 (2.872)

Regulering vedr. tidligere år (44) 0 (44) 0

Tilknyttede virksomheder

Aktuel skat, Grønland 252 605

Aktuel skat, Danmark 2.129 222

Regulering for tidligere år 0 0

Udskudt skat, Grønland (460) (488)

Udskudt skat, Danmark (130) 54

Skat af årets resultat 10.575 4.975 12.366 5.368

Indkomstskat 7.572 3.049 8.195 3.661

Betalt skat i alt 7.572 3.049 8.195 3.661

Afstemning af skatteprocent:

Grønlandsk skatteprocent 31,8% 31,8% 31,8% 31,8%

Dobbeltbeskattet værditilvækst i tilknyttede virksomheder 0,4% (7,9%) 0,4% (8,1%)

Forskel i skatteprocent for tilknyttede virksomheder (5,3%) (2,9%) (2,1%) (0,6%)

Anden skatteprocent, minoritetsandele 0,0% 0,0% (0,4%) 0,3%

Andet, herunder ikke fradragsberettigede omkostninger 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Årets effektive skatteprocent 27,0% 21,1% 29,8% 23,5%


Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Hensættelsen til udskudt skat skyldes større

skattemæssige end regnskabsmæssige afskrivninger

og fremkommer således:

Hensættelse primo 88.410 90.380 89.946 91.972

Årets hensættelse 2.949 (2.893) 2.696 (2.949)

Regulering mellem udskudt og aktuel skat vedr. 2008 0 923 0 923

Hensættelse ultimo 91.359 88.410 92.642 89.946

Udskudt skat hviler på følgende poster:

Materielle anlægsaktiver 79.653 77.277 81.089 78.903

Finansielle anlægsaktiver 12.589 12.001 12.589 12.001

Omsætningsaktiver (718) (633) (796) (648)

Øvrige (165) (235) (240) (310)

I alt 91.359 88.410 92.642 89.946

8 Immaterielle anlægsaktiver

Koncern goodwill

Kostpris

Tilgang i året 0 0 813 0

Kostpris ultimo 0 0 813 0

Af- og nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger 0 0 163 0

Af- og nedskrivninger ultimo 0 0 163 0

Bogført værdi ultimo 0 0 650 0

9 Materielle anlægsaktiver

Skibe

Kostpris

Kostpris primo 761.791 761.791 775.986 775.986

Tilgang i året 15.953 0 15.953 0

Kostpris ultimo 777.744 761.791 791.939 775.985

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo 587.838 542.243 597.577 548.459

Årets af- og nedskrivninger 43.845 45.595 47.368 49.118

Af- og nedskrivninger ultimo 631.683 587.838 644.945 597.577

Bogført værdi ultimo 146.061 173.953 146.994 178.408

35


36

Noter

Bygninger

Kostpris

Kostpris primo 148.228 143.161 154.601 149.379

Tilgang i året 923 5.087 978 5.242

Afgang i året 0 (20) 0 (20)

Kostpris ultimo 149.151 148.228 155.579 154.601

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo 54.620 49.924 55.710 50.505

Årets af- og nedskrivninger 4.874 4.696 5.404 5.205

Af- og nedskrivninger ultimo 59.494 54.620 61.114 55.710

Bogført værdi ultimo 89.657 93.608 94.465 98.890

Transportudstyr, havnebåde maskiner og inventar

Kostpris

Kostpris primo 313.145 239.886 371.128 294.757

Tilgang i året 5.621 15.651 8.507 19.175

Afgang i året (5.218) (10.430) (6.338) (10.843)

Reklassificering fra finansielt leaset transportudstyr 0 68.038 11.454 68.038

Kostpris ultimo 313.548 313.145 384.751 371.128

Opskrivninger

Opskrivninger primo 0 0 1.500 1.500

Opskrivninger ultimo 0 0 1.500 1.500

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo 210.037 128.835 251.605 164.564

Årets af- og nedskrivninger 21.954 24.770 26.590 30.875

Af- og nedskrivning på afgang i året (4.622) (10.297) (5.346) (10.563)

Reklassificering fra finansielt leaset transportudstyr 0 66.729 11.454 66.729

Af- og nedskrivninger ultimo 227.369 210.037 284.303 251.605

Bogført værdi ultimo 86.179 103.108 101.948 121.023

Anlæg under opførelse

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Skibe 1.747 5.680 1.747 5.680

Bygninger 169 0 169 0

Transportudstyr, havnebåde, maskiner og inventar 687 0 687 190

I alt 2.603 5.680 2.603 5.870


Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Finansielt leaset transportudstyr

Kostpris

Kostpris primo 0 68.038 11.454 82.549

Tilgang i året 0 0 158 0

Afgang i året 0 0 0 (3.057)

Reklassificering til transportudstyr, havnebåde, maskiner og

inventar

0 (68.038) (11.454) (68.038)

Kostpris ultimo 0 0 158 11.454

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo 0 66.729 11.454 79.186

Årets af- og nedskrivninger 0 0 29 0

Af- og nedskrivning på afgang

Reklassificering til transportudstyr, havnebåde, maskiner og

0 0 0 (1.003)

inventar

0 (66.729) (11.454) (66.729)

Af- og nedskrivninger ultimo 0 0 29 11.454

Bogført værdi ultimo 0 0 129 0

Materielle anlægsaktiver i alt 324.500 376.349 346.139 404.191

Pantsætninger, se note 22.

10 Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris

Kostpris primo

Tilgang i året:

6.909 6.909 0 0

Køb af minoritet på 20 % i Arctic Container Operation A/S 5.200 0 0 0

Royal Arctic Logistics A/S

Afgang i året:

45.107 0 0 0

Arctic Container Operation A/S (19.048) 0 0 0

Royal Arctic Linieagentur A/S (26.059) 0 0 0

Kostpris ultimo 12.109 6.909 0 0

Op- og nedskrivninger

Op- og nedskrivninger primo 36.908 42.759 0 0

Andel af årets resultat 6.529 2.149 0 0

Udbetalt udbytte (6.000) (8.000) 0 0

Op- og nedskrivninger ultimo 37.437 36.908 0 0

Bogført værdi ultimo 49.546 43.817 0 0

37


38

Noter

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris

Kostpris primo 4.752 4.752 5.184 5.184

Arctic Base Supply A/S 250 0 250 0

Afgang i året 0 0 0 0

Kostpris ultimo 5.002 4.752 5.434 5.184

Op- og nedskrivninger

Op- og nedskrivninger primo 831 1.104 1.876 1.966

Andel af årets resultat 1.318 (273) 1.401 (90)

Nedskrivninger 0 0 0 0

Op- og nedskrivninger ultimo 2.149 831 3.277 1.876

Bogført værdi ultimo 7.151 5.583 8.711 7.059

Ejendomsselskabet Suliffik A/S, Nuuk, ejerandel 30,3% 4.385 4.385 4.385 4.385

Arctic Umiaq Line A/S, ejerandel 50 % 182 182 182 182

Aalborg Toldoplag A/S, Aalborg, ejerandel 40% 0 0 1.337 1.245

Nordjysk Kombi Terminal A/S, Aalborg, ejerandel 50% 0 0 223 231

Royal Arctic Tankers A/S, ejerandel 50% 1.110 1.016 1.110 1.016

Arctic Base Supply A/S, ejerandel 50 % 1.474 0 1.474 0

Bogført værdi ultimo 7.151 5.583 8.711 7.059

Tilgodehavende hos associerede virksomheder

Kostpris

Kostpris primo 8.000 9.000 8.000 9.000

Kostpris ultimo 8.000 9.000 8.000 9.000

Op- og nedskrivninger

Årets bevægelse (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

Op- og nedskrivninger ultimo (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

Bogført værdi ultimo 7.000 8.000 7.000 8.000

Værdipapirer

Kostpris

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Kostpris primo 4.298 4.294 4.298 4.294

Tilgang i året 0 4 0 4

Kostpris ultimo 4.298 4.298 4.298 4.298

Bogført værdi ultimo 4.298 4.298 4.298 4.298


Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

Udskudte skatteaktiver

Kostpris

Kostpris primo 0 0 2.304 364

Tilgang i året 0 0 0 1.940

Afgang i året 0 0 (1.083) 0

Kostpris ultimo 0 0 1.221 2.304

Bogført værdi ultimo 0 0 1.221 2.304

Finansielle anlægsaktiver i alt 67.995 61.698 21.230 21.661

11 Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavenderne indeholder ud over fragtindtægterne, afgifter opkrævet på vegne af Grønlands Selvstyre. Disse afgifter

opkræves sammen med fragten.

12 Uindløste efterkravsforsendelser

På visse forsendelser opkræves der sammen med fragten et efterkravsbeløb. Disse værdibeløb indgår i

den samlede udestående debitormasse. Disse vises dog separat.

13 Likvider/bankgæld

Heraf udgør USD 325 (26)

Heraf udgør EUR 689 3

Omregnet til statusdagens kurser giver dette DKK 6.962 (115)

14 Aktiekapital

Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser.

Aktiekapitalen består af én aktie á DKK 80 mio. og én aktie á DKK 40 mio.

Aktiekapitalen er ikke ændret de seneste fem år.

15 Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen

Minoritetsinteresser ved årets begyndelse 4.387 5.261

Køb af minoritet på 20 % i Arctic Container Operation A/S (4.387) 0

Salg af aktier i Aalborg Stevedore Company A/S 2.115 0

Andel af årets resultat 58 (874)

Minoritetsinteresser ved årets slutning 2.173 4.387

39


40

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

16 Langfristede gældsforpligtelser

Den langfristede gældsforpligtelse forfalder således:

Kortfristet del af pantegæld i skibe 9.068 9.068 9.068 9.068

Kortfristet del af prioritetsgæld 1.231 1.183 1.231 1.183

Kortfristet del af leasingforpligtelse 0 0 35 0

Kortfristet del af langfristet bankgæld 0 0 0 0

Kortfristet del i alt 10.299 10.251 10.334 10.251

Langfristet del i alt 55.059 65.147 55.152 65.147

Nominel værdi i alt 65.847 76.098 65.882 76.098

Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris)

Pantegæld i skibe 0 4.534 0 4.534

Prioritetsgæld 17.225 18.670 17.225 18.670

Amortiseret kostpris i alt 17.225 23.204 17.225 23.204

17 Leverandørgæld

Heri indgår endnu ikke indløste efterkravsforsendelser med (1.816) (4.634)

18 Anden gæld

Heri indgår ikke-forfaldne afgifter til

danske og grønlandske myndigheder med

1.710

(723)

Skyldige poster vedrørende løn og hyre indgår med 31.611 32.215

Endvidere indgår der skyldige omkostninger med 12.356 11.558

19 Ændring i driftskapital

Forskydning i tilgodehavender (3.637) (2.359) (10.661) 17.437

Forskydning i driftsbeholdninger (2.828) (3.801) (2.833) (4.218)

Forskydning i hensatte forpligtelser (225) 54 (245) 54

Forskydning i leverandørgæld (2.235) 4.912 (1.815) 698

Forskydning i anden gæld m.v. (3.082) 17.333 6.678 (7.963)

Ændring i driftskapital i alt (12.007) 16.139 (8.876) 6.008

20 Investeringer

Investering i skibe 15.953 0 15.953 0

Investering i bygninger 923 5.087 978 5.242

Investering i andre anlægsaktiver 5.621 15.651 8.507 19.175

Investering i leasingaftale 0 0 158 0

Forskydning i anlæg under opførelse (3.077) (93.527) (3.267) (93.337)

Investeringer i alt 19.420 (72.785) 22.331 (68.920)


Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

21 Årets lånoptagelse

Lånoptagelse, pantgæld i skibe 0 0 0 0

Lånoptagelse, prioritetsgæld 0 567 0 567

Indgåelse af leasingforpligtelser 0 0 158 0

Lånoptagelse, bankgæld 0 0 0 0

Årets lånoptagelse i alt 0 567 158 567

22 Årets afdrag

Årets afdrag, pantegæld i skibe 8.930 9.050 8.930 9.050

Årets afdrag, prioritetsgæld 1.110 1.062 1.110 1.062

Afdrag på leasingforpligtelser 0 0 30 0

Afdrag, bankgæld 0 2.098 0 2.098

Årets afdrag i alt 10.040 12.210 10.070 12.210

23 Pantsætninger

Den bogførte værdi af pantsatte aktiver udgør:

Skibe 146.061 173.953 146.061 173.953

Bygninger 46.948 49.833 46.948 49.833

24 Leasing - og lejeforpligtelser

Ud over de balanceførte forpligtelser har selskabet følgende væsentlige forpligtelser:

Containere med udløb i 2013 og en samlet betaling på

USD 6,5 mio. svarende til DKK:

Hvoraf der i 2011 forfalder USD 2,7 mio. svarende til DKK 15.102

Lejeaftaler der kan opsiges til

udgangen af 2011 med årlige betalinger på:

Lejeaftaler der kan opsiges til

udgangen af 2013 med årlige betalinger på:

Lejeaftaler der kan opsiges til

udgangen af 2022 med årlige betalinger på:

45.137

12.186

31.934

11.622

45.137

12.186

0

10.700

31.934

11.622

16.500

Royal Arctic Logistics A/S har stillet lejebetalingsgaranti på: 6.200 0

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for

kassekredit til Arctic Container Operation A/S på:

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for

kassekredit til Aalborg Stevedore Company A/S på:

0

0

10.000

2.000

0

41


42

Noter

Royal Arctic Line A/S Royal Arctic koncernen

DKK 1.000 2010 2009 2010 2009

25 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Der er i årsrapporten udgiftsført honorar til

den generalforsamlingsvalgte revisor som følger:

Revision af årsrapport 825 855 1.197 1.284

Regulering for tidligere år 70 182 127 182

895 1.037 1.324 1.466

Rådgivning og anden assistance 456 367 610 500

I alt 1.351 1.404 1.934 1.966

26 Nærtstående parter

Som nærtstående parter anses medlemmer af selskabet bestyrelse og direktion, selskabets eneaktionær,

Grønlands Selvstyre, samt selskaber hvori disse har bestemmende eller betydelig indflydelse.

Der har ikke været gennemført væsentlige transaktioner med nærtstående parter i året og samhandel med selskaber,

hvori Grønlands Selvstyre har bestemmende indflydelse, har haft karakter af normal samhandel.

Ledelsesvederlag fremgår af note 3.

Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

27 Ledelseshverv

Bestyrelsen og direktionens ledelseshverv i aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede tilknyttede virksomheder

Kristian Frederik Lennert

Direktør i Inuplan A/S

Næstformand i Grønlandsbanken A/S

Bestyrelsesmedlem i Nuna Consult A/S Ingeniørit Siunnersuisartut

Bent Østergaard

Bestyrelsesformand i J. Lauritzen A/S

Bestyrelsesformand i DFDS A/S

Bestyrelsesformand i Kayxo A/S

Bestyrelsesformand i Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S

Bestyrelsesformand i Nanonord A/S

Bestyrelsesformand i Cantion A/S

Bestyrelsesmedlem i Millionbrains A/S

Bestyrelsesmedlem i Mama Mia Holding A/S

Bestyrelsesmedlem i COMENXA A/S

Ole Frie

Bestyrelsesformand i Fredericia Shipping A/S

Bestyrelsesformand i H.E. Jørgensen A/S

Bestyrelsesformand i H.E. Jørgensen Ringsted A/S

Bestyrelsesformand i ICT Logistics A/S

Bestyrelsesformand i Iron Mountain A/S

Bestyrelsesformand i DKC Transport A/S

Bestyrelsesmedlem i Nyherji A/S

Bestyrelsesmedlem i Applicon A/S

Bestyrelsesmedlem i Dansupport A/S

Jens Andersen

Bestyrelsesformand i Royal Arctic Tankers A/S

Bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet ”Posthuset” A/S

Bestyrelsesmedlem i Arctic Umiaq Line A/S


44

Corporate Governance

i Royal Arctic Line

Royal Arctic Lines selskabsledelse følger de retningslinjer, der

er udstukket fra ejeren Grønlands Selvstyre. En arbejdsgruppe

under det daværende hjemmestyre har tidligere udarbejdet et

sæt retningslinjer for god selskabsledelse. Anbefalingerne er

opdelt i otte punkter baseret på det danske Nørby-udvalgs

konklusioner om god selskabsledelse. Royal Arctic Line implementerer

løbende anbefalingerne fra Selvstyret.

I. Aktionærernes rolle og

samspil med selskabsledelse

Royal Arctic Line har en tæt dialog med ejerens repræsentanter

– Naalakkersuisut og Departementet for Boliger

og Infrastruktur. Alle større beslutninger fremsendes til

kommentering hos ejerrepræsentanter inden implementering,

og rater og mastersejlplan godkendes hvert år

af ejerens repræsentanter. Samtidig modtager ejeren

kvartalsrapporter og økonomiske nøgletal fra Royal Arctic

Line. Endelig inviteres det samlede Inatsisartut til et årligt

dialogmøde.

II. Interessenternes rolle og

betydning for selskabet

Vision, mission, værdier og strategi er vigtige redskaber i

den daglige styring af Royal Arctic Line. Interessenterne

er i fokus i alle redskaberne. Samtidig understøttes disse

overordnede retningslinjer af en lang række politikker, for

eksempel miljøpolitik, sikkerhedsprocedurer, ligestillingspolitik,

IT-politik, vold-, mobning-, chikane- og diskriminationspolitik

samt misbrugspolitik.

III. Åbenhed og gennemsigtighed

Royal Arctic Lines vedtagne kommunikationspolitik baserer

sig på koncernens værdi om at kommunikere hurtigt

og effektivt. Der benyttes en række kanaler til formidling,

herunder et profilblad og hjemmesiden. På www.ral.gl er

finansiel information tilgængelig. Der arbejdes med at øge

mængden af tilgængelig information, herunder sponsorpolitik,

sprogpolitik og CSR-strategi.

IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har forestået visionsarbejdet til opdateringen

af selskabets strategi – Naleraq 2015 – og har fået

forelagt og godkendt den endelige udformning. Gennem

dette arbejde har bestyrelsen således haft stor indflydelse

på de lang sigtede mål i selskabet. I 2010 har bestyrelsen

foretaget en selvevaluering og en evaluering af samarbejdet

med direktionen, sådan som det beskrives i ”Anbefalinger

for god selskabsledelse i Grønland.”

V. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen i Royal Arctic Line A/S lever til fulde op til

de generelle udvælgelseskriterier i Grønlands Selvstyres

opdaterede ”Retningslinjer for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer”

fra 2010, da mindst 2/3 af de generalforsamlingsvalgte

bestyrelsesmedlemmer har relevant

erfaring fra erhvervslivet, og mindst den sidste 1/3 har en

særlig indsigt i samspillet mellem et offentligt ejet aktieselskab

og en offentlig ejer. Ligeledes lever bestyrelsens

sammensætning op til de udpegningskriterier og særlige

hensyn, som er beskrevet i retningslinjerne. Dog tilstræbes

der i retningslinjerne en ligevægt mellem kvinder og

mænd, og bestyrelsen i Royal Arctic Line har på tidspunktet

for aflæggelse af denne årsrapport et kvindeligt

generalforsamlingsvalgt medlem (bestyrelsesformanden)

og fire mandlige. De tre medarbejdervalgte medlemmer

fordeler sig med èn kvinde og to mænd.

VI. Aflønning af bestyrelse og direktion

Aflønning af bestyrelsen følger retningslinjerne fra

Grønlands Selvstyre. Selskabets formand aflønnes med

200.000 kroner om året, de øvrige medlemmer med

100.000. Direktionens aflønning inklusive pensionsbidrag

fremgår af årsrapporten, og vurderes at være i tråd med

markedsvilkår. Direktionen er åremålsansat, og kontrakten

indeholder ikke aftaler om fratrædelsesgodtgørelser

eller bonusordninger.

VII. Risikostyring

Ledelsen vurderer de driftsmæssige risici løbende, og

der aflægges månedsregnskab til medlemmerne af

bestyrelsen. Strategiske risici afdækkes i et årligt revue,

og markedsmæssige risici på kerneforretningen er ikkeeksisterende

som følge af koncession

VIII. Revision

Bestyrelsen vurderer revisionens uafhængighed og

kompetence til brug for generalforsamlingens stillingtagen

til valg af revision. Rammerne for revisionens opgaver

og vederlæggelse behandles mindst èn gang årligt på

et bestyrelsesmøde. Vederlag og opgaver forhandles af

direktionen, men forelægges bestyrelsen til godkendelse

eller afvisning.


© Royal Arctic Line A/S, Marts 2011

Redaktion: Økonomidirektør Bent Ole Baunbæk & Kommunikation

Fotos: Lars Svankjær, BANG.GL, Nuisi grafik

Layout: Nuisi grafik

Tryk: Hellas Grafisk A/S

Papir: Cocoon silk – Klimakompenseret 100% genbrug

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!