(Microsoft PowerPoint - Slides_3 m\370de ... - Centralbibliotek

centralbibliotek.dk

(Microsoft PowerPoint - Slides_3 m\370de ... - Centralbibliotek

Frivillige på bibliotekerne

- 3. møde

Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011


Program – formiddag:

08.45-09.00: Kaffe og rundstykker

09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og

arbejde i netværksgrupperne med skabelse

af kollegialt ejerskab til jeres lokale

frivilligprojekterne

10.00-10.30: Formidling af frivilligprojekterne til:

- Kolleger (internt i egen organisation)

- De frivillige (jeres samarbejdspartnere)

- Brugerne (borgerne i jeres lokalområde)

10.30-10.45: Pause

v. Jeanne Nørreskov Karup, udviklingskonsulent

Gentofte Bibliotekerne

10.45-11.45: Arbejde i makkerpar med formidling af eget

frivilligprojekt til de tre målgrupper: Kolleger,

frivillige, brugere

11.45-12.00: Opsamling i plenum

12.00-12.45: Frokost


Program – eftermiddag:

12.45-13.15: Introduktion til arbejdsmodel

for partnerskabsindgåelse

v. Jeanne Nørreskov Karup,

udviklingskonsulent Gentofte

Bibliotekerne

13.15-14.15: Fælles udarbejdelse af pixivejledning

(10 gode råd ift.

samarbejdet med frivillige på

biblioteket)

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Afrunding og intro til evaluering af

Udviklingsforløbet


Puljehenvisninger fra Marie Ravnmark

Vi har fået midler fra følgende puljer:

NUKA: Styrkelse af frivilligt arbejde i

udsatte boligområder

Legepatrulje: Forebyggelse af kriminalitet i

socialt udsatte boligområder

Familienetværk: Øget sammenhængskraft

Alle puljer er finansieret at Ministeriet for

flygtninge, indvandrere og integration.


Måske noget for jer?

“GRÆNSER FOR FRIVILLIGHED” – Rådet for Socialt

Udsattes debatkonference om frivillighed

HVOR: Borups Højskole, Frederiks Holms Kanal 24, København K

HVORNÅR: 23. november 2011, kl. 10.00-15.30

PRIS: Deltagelse i konferencen er gratis.

HVEM KOMMER: repræsentanter fra frivillige sociale

organisationer, råd og nævn, brugerorganisationer på det

sociale område, kommuner, lands- og kommunalpolitikere.

(ca. 150 pladser)

Info om program etc.:

http://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/debatkonferenc

e-om-frivillighed


Opsamling på hjemmeopgave

Tag inden tredje møde en snak om:

Hvordan vil I involvere jeres kolleger i

frivilligprojektet?

Herunder: Hvad vil I gøre for at motivere

dem?

Eller mere bredt: Hvordan vil I skabe ejerskab

blandt jeres kolleger til samarbejdet med de

frivillige på biblioteket?

Hvilke konkrete handlinger forestiller I jer at

gøre, når I kommer hjem efter vores 3. møde?

Overvej i den forbindelse hvilken rolle ledelsen

skal spille?


Arbejde i netværksgrupper (40 min.)


Spørgsmål?


Formidling af frivilligprojekterne

…til:

Kolleger

De frivillige

Brugerne


Kolleger

Tag først og fremmest stilling til:

Hvem skal involveres?

Hvem skal ”bare” informeres?

Vær bevidst om hvorfor I vælger at

gøre, som I gør - vurder fordele/

ulemper.


Kolleger

Dernæst, hvordan ønsker I henholdsvist at:

Informere?

Involvere?

I begge tilfælde, vær reflekteret

omkring:

Hvad I formidlere videre?

Og hvilken effekt I ønsker

formidlingen skal have?


Tilbageblik

Hvad, kan eksempelvis ”være” værdien!

Værdien for medarbejderne kan variere fra

projekt til projekt, men også her er der nogle

fællestræk:

Muligheden for at få tilført nogle alternative

ressourcer til organisationen, så der kan

udvikles nye tilbud til brugerne

Få nye perspektiver på organisationen/få

feedback fra en ny vinkel

Mulighed for at blive knyttet tættere til sit

lokalområde i kraft af de relationelle

kontakter der opbygges med de frivillige


Kolleger

Tag stilling til hvordan I gør det –

dvs. hvilke metoder/redskaber I

vælger at benytte jer af, når I

formidler.


Kolleger – information hvordan?

…en mulighed er, at bruge pitch, som redskab

til at målrette jeres budskab til kollegerne

eksempelvis på et personalemøde, afdelingsmøde,

eller lign.


Kolleger – involvering hvordan?

To metoder til dialog (jf. FAQ om frivillige):

Anvendelse

Til MED-møde, personalemøde eller temamøde.

Tidsforbrug:

Kort model: 1 time

Længere model: 1½-2 timer.

Materialer: Kræver kun tuschpenne og papir, evt. post-it.

Dialogmodellen handler om at tænke i fordele og ulemper ved

samarbejdet med frivillige ud fra fire perspektiver, som

repræsenterer de vigtigste deltagere i samarbejdet:

Borgeren

Den frivillige

Lederen

Medarbejderne, som den frivillige skal samarbejde med.


Kolleger – involvering hvordan?

Formålet med dialogmodellerne:

At sætte sig i den frivillige og brugerens sted

og ”opleve” samarbejdet fra deres

perspektiv.

Hvad er der er fordele? Hvad er der af

ulemper? Dernæst kan man gå videre og se

på mulighederne for medarbejderne og

lederen på arbejdspladsen, og hvad I skal

være opmærksomme på af ulemper og

barrierer, som skal håndteres og som måske

kan nedbrydes.


De frivillige

Tag stilling til, hvilken formidlingssituation

I står overfor (hvilken effekt I

ønsker at opnå) i forhold til de frivillige?

Er det for at:

Rekruttere?

Fastholde?

For opnå transparens ift. samarbejdet med

de frivillige?

Eller noget helt fjerde?


De frivillige – rekruttering (effekten)

Formidlingsafsæt:

Step 1 (frivillig vinklen):

Flyt dig! Se projektet fra de frivilliges

perspektiv.

What’s in it for them?

Kend deres motiver!

Step 2 (biblioteks vinklen):

Vær tydelig omkring projektets formål

(hvis det er defineret på forhånd), og de

frivilliges indflydelsesrum!


De frivillige – rekruttering

Step 3:

Vælg formidlingsmetoder (og medie) – hvordan

formidler I bedst? Er det via:

Plakater

(Job)annoncer

Formidlingsmøder

Dialogmøder

Nettet (facebook,

bibliotekets hjemmeside,

eller lign.)

Personlig kontakt

Sms

Etc.

Tag afsæt i målgruppens

(medie)vaner, færden,

etc. når I vælger

formidlingsmetode!


Brugerne

IGEN:

What’s in it for

them?

Overvej hvordan samarbejdet med de

frivillige skaber værdi for brugerne:

Har nye konkrete tilbud set dagens lys

pga. frivilligprojektet, der eksempelvis

medføre bedre services?

Fremme det konkrete frivilligprojektet

muligheden for et aktivt

medborgerskab i kommunen?


Brugerne

Tag stilling til hvilken effekt I ønsker i

forhold til brugerne – og læg jeres

formidlingsfokus der!


Brugerne

Vælg formidlingsmetoder (og medie) – hvordan

formidler I bedst? Er det via:

Plakater

Flyers

Brugersmøder

Events

Nettet (facebook,

bibliotekets hjemmeside,

eller lign.)

Personlig kontakt

Etc.

Tag afsæt i brugernes

(medie)vaner, færden,

etc. når I vælger

formidlingsmetode!


Spørgsmål?


Pause


Arbejde i makkerpar (1 time)

…med formidling af eget frivilligprojekt

til:

Kolleger

Frivillige

Brugere


Opsamling i plenum


Frokost


Model for partnerskabsindgåelse


Hvordan spiller modellen sammen med

frivillighed?

Tag hvad I kan bruge, og brug modellen

som inspiration, men vær opmærksom på:

Der eksisterer en anden form for gensidig

forpligtigelse, når I samarbejder med frivillige,

end hvis det var et partnerskab med en anden

institution, virksomhed eller forening (som er

det afsæt modellen har).


1. Partnerskabets karakter

Glance

Date

Engagement

Marriage

(Divorce)


2. Den strategiske forankring


3. Bibliotekets styrker og aktiver


4. Formidling og dokumentation

VS.


Spørgsmål?


Fælles udarbejdelse af pixi-vejledning


Pause


Evaluering

http://www.surveygizmo.com/s3/502

792/Evaluering-af-Udviklingsforl-banno-2011


Tilbageblik

Tanken bag de faglige Udviklingsfora:

Fra erfa-grupper til regionale

Udviklingsfora

Perspektivskift fra individ til organisation

Fokus på projektarbejdsformen og

konkret udfordring eller projekt som er

relevant at arbejde med for

organisationen

Tværfagligt sigte

Mulighed for at sætte relevante emner i

spil på tværs af regionen


Tilbageblik

Formål med Udviklingsforummet

Er at inspirere deltagerne til, at tænke

begrebet frivillige bredt, fra løsning af en fast

definerede opgave til at frivillige bliver en del

af biblioteksudviklingen, og de tilbud som vi

kan give borgerne.

Vi vil undersøge, hvad der er for nogle

fællesskaber, vi ønsker de frivillige skal

mødes og tage del i/samarbejde om på

biblioteket, samt undersøge hvad der er det

unikke, som de frivillige kan bidrage med i en

bibliotekskontekst.


Jeres output

Mulighed for projektmodning og

Tilbageblik

udarbejdelse af handleplan for lokalt

frivillighedsprojekt


Held & lykke med jeres frivilligprojekter!


Tak for

denne

gang!

More magazines by this user
Similar magazines