Regnskab side 01 (Page 1)

nordvest.dk

Regnskab side 01 (Page 1)

AS Medieselskabet

Nordvestsjælland

www.nordvest.dk

CVR-NR. 56 60 96 28

KONCERN

ÅRSRAPPORT 2004

100. REGNSKABSÅR


Selskabsoplysninger Medieselskabets bestyrelse

Direktion

Mogens Flyvholm, adm. direktør

Claus Sørensen, direktør

Daglig ledelse

Mogens Flyvholm,

chefredaktør og adm. direktør

Claus Sørensen,

chefredaktør og direktør

John Pedersen, driftsleder

Per S. Simonsen, marketingchef

Flemming Nielsen, økonomichef

Tryk: A/S Medieselskabet Nordvestsjælland

Revision

Henri Weber,

RIR Revision, Holbæk

statsautoriserede revisorer I/S

Koncernoversigt

Moderselskab

A/S Medieselskabet

Nordvestsjælland

Datterselskaber

A/S Distributionsselskabet

Nordvestsjælland, 100%

Havision A/S, 100%

Ugebladet Vestsjælland ApS, 55%

(Holbæk Amts Venstreblad - Kalundborg Folkeblad)

afholder

ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

onsdag den 11. maj 2005 kl. 19.30

på Hotel Strandparken, Kalundborgvej, Holbæk

DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år

4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til

godkendelse samt årsberetning

5. Disponering af regnskabsresultat. Beslutning om anvendelse af

overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt regnskab

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg for A-aktionærerne (Holbæk Amts Venstreblad):

Kate Felby

Anders Kloppenborg

Ole Nielsen

På valg for B-aktionærerne (Kalundborg Folkeblad):

Frank Nielsen

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg for A-aktionærerne (Holbæk Amts Venstreblad):

Stig Nielsen

På valg for B-aktionærerne (Kalundborg Folkeblad):

Troels Birk Kristoffersen

9. Valg af revisor.

På valg er revisor Henri Weber, RIR-Revision, Holbæk

10. Eventuelt.

AFTENENS TALER:

Forstander Troels Mylenberg, Vallekilde

I forbindelse med generalforsamlingen er Medieselskabet vært ved et beskedent

traktement. (Snitter, øl/vand og kaffe).

På bestyrelsens vegne

ANDERS KLOPPENBORG

formand

2

Anders Kloppenborg

Formand

Knud F. Munksgaard

Lone Saaby

Ole Olsen

Indholdsfortegnelse

Jens-Torben Nielsen

Næstformand

Ole Nielsen

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Revisionspåtegning 3

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

for moderselskabet 4

Ledelsesberetning 4

Arne Mølgård Kristensen

Hanne Sørensen

Kate Felby

Frank Nielsen

Tove Bonnichsen

Thomas Ø. Petersen

Koncern- og årsregnskab

1. januar - 31. december 2004

Anvendt

regnskabspraksis 5 - 6

Resultatopgørelse for

koncern og moderselskab 7

Balance for koncern

og moderselskab 8 - 9

Pengestrømsopgørelse

for moderselskabet 10

Noter til moderselskabet 10 -15

Noter til koncernselskabet 15 - 16


Ledelsespåtegning

Revisionspåtegning

Til aktionærerne i A/S Medieselskabet Nordvestsjælland

Vi har revideret årsrapporten for A/S Medieselskabet Nordvestsjælland samt koncernens

årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004, der aflægges

efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor

revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på

at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter

de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere

stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige

skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af

årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt

grundlag for vor konklusion.

3

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og

moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt

af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og moderselskabets

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004 i overensstemmelse

med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 14. april 2005

RIR REVISION

statsautoriserede revisorer I/S

Hans H. Hansen Henri Weber

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor


Record Version=2

Caption/Abstract=Hol-

Hoved- og nøgletal for moderselskabet

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

De væsentligste aktiviteter i A/S Medieselskabet Nordvestsjælland er udgivelsen af de

to dagblade Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad samt en række distriktsblade.

Herudover drives avistrykkeri og bogtrykkeri samt distributionsvirksomhed.

Udviklingen i regnskabsåret

Resultatet i modeselskabet er et overskud på t.kr. 5.538 før skat og t.kr. 3.826 efter

skat. Det opnåede resultat, er en lille halv million bedre end det budgetterede, men det

skal ses på baggrund af en bestyrelsesbeslutning om en ekstraordinær nedskrivning på

6 mio. kr. på selskabets eksisterende rotationspresse.

Skønt resultatet derfor ikke er umiddelbart sammenligneligt med det opnåede resultat

for sidste år, kan det bemærkes, at moderselskabets nettoomsætning beløber sig til

t.kr. 152.037, hvilket er et plus på t. kr. 3.594.

Moderselskabets samlede aktiver andrager t.kr. 85.077 og egenkapitalen t.kr. 41.118.

Som nævnt er resultatet på trods af store ekstraordinære nedskrivninger bedre end det

budgetterede, hvorfor det må anses for at være særdeles tilfredsstillende.

Ved regnskabsårets begyndelse er der etableret et datterselskab, A/S Distributionsselskabet

Nordvestsjælland, der i årets løb har forestået distributionen af bladhusenes

produkter samt produkter omdelt for fremmede.

4

I 2004 traf bestyrelsen en beslutning om at investere i en ny rotationspresse med nyt

pakkeri og et såkaldt computer-to-plate anlæg, der gør, at avissiderne kan overføres

direkte fra computerne til trykpladerne. Hele installationen bliver placeret i et nyt hus på

Microvej i Holbæk. Samlet er der tale om investering i størrelsesordenen 65-70 mio,

den største enkeltinvestering i selskabets historie. Samtidigt blev der truffet beslutning

om fysisk at flytte selskabets bogtrykkeri, Holbæk Amts Bogtrykkeri, ud under samme

tag, så alle trykaktiviteter dermed bliver samlet.

Beslutningen har blot i mindre grad påvirket udviklingen i regnskabsåret.

Den forventede udvikling

For år 2005 forventes et positivt resultat, skønt de massive investeringer vil begynde at

gøre sig gældende på afskrivningerne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

I begyndelsen af 2005 indgik selskabet et strategisk samarbejde med reklamebureauet

Aktiv Partner ApS ved at købe 48% af selskabets anparter, men der er ikke dermed

tale om, at der fra balancedagen og frem til i dag er indtrådt forhold, som ændrer på

vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Koncernårsrapporten for A/S Medieselskabet Nordvestsjælland er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i

regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes

ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles

aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang

til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms

og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,

ejendommenes drift samt lokaleomkostninger, tab på debitorer, operationelle

leasingomkostninger m.v.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de

enkelte dattervirksomheders resultat før skat. Andel i dattervirksomhedernes skat og

ekstraordinære poster indregnes under skat af ordinært resultat henholdsvis ekstraordinært

resultat efter skat.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,

der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger,

finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede

kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,

amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen

m.v.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og

inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives

ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider:

Indretning af lejede lokaler 5 år

Bygninger 10 – 50 år

Bogtryksmaskine samt rotationspresse 10 – 20 år

Øvrige tekniske anlæg og driftsmidler 3 – 5 år

Aktiver med en kostpris på under tkr. 11 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen

i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen

mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under

afskrivninger.

5

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes

en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som

oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede

amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer

inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på

balancedagen.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden A/S Medieselskabet Nordvestsjælland

samt dattervirksomheder, hvori A/S Medieselskabet Nordvestsjælland direkte eller

indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har

bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger,

aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede

fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Udbytte fra andre værdipapirer og kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor

udbyttet deklareres.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som

hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og

som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

A/S Medieselskabet Nordvestsjælland er sambeskattet med en række helejede danske

dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede

danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med

refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i

acontoskatteordningen.

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i

resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen

med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den

andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres

hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af

virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med

fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til kr. 0 og et

eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets

andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen

til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige

værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele med ejerandel på 20% og derunder, medtages

under finansielle anlægsaktiver og måles til indre værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien

er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.


Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

6


Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

7


Balance 31. december

8


Balance 31. december

9

5


Pengestrømsopgørelse for moderselskabet

Noter til moderselskabet

10

4


Noter til moderselskabet

11

5


Noter til moderselskabet

12

4


Noter til moderselskabet

13

5


Noter til moderselskabet

14

4


Noter til koncernregnskabet

15

5


Noter til koncernregnskabet

16

4

More magazines by this user
Similar magazines