Vedtægter for SF Roskilde

sf.dk

Vedtægter for SF Roskilde

Vedtægter for SF Roskilde

Marts 2012

§ 1. SF Roskilde er en selvstændig partiforening tilsluttet SF - Socialistisk Folkeparti.

Partiforeningen dækker Roskilde kommune.

§ 2. Partiforeningen anerkender de til enhver tid gældende vedtægter for SF - Socialistisk

Folkeparti.

§ 3. Foreningens formål er at virke for tilslutning til SF og dets ideer og politik. Dette kan ske

gennem, oplysning, mødevirksomhed og andre aktiviteter.

Gennem sin virksomhed skal foreningen fremme medlemmernes muligheder for at øve indflydelse

på partiets politik.

§ 4. Regnskabsåret er kalenderåret.

Generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og skal indkaldes skriftligt, via brev/mail med

mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen lægges endvidere på SF Roskildes hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal mindst indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning og

regnskab.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning.

a) Bestyrelsens beretning.

b).Udvalgenes beretning.

c).Byrådsgruppens beretning.

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Budget/kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 10, samt valg af medlemmer til kommunal-

gruppen, jfr.§ 14 stk. 2

8. Valg til øvrige tillidsposter.


9. Valg af opstillingsform til byrådet, regionsråd og folketinget. Valg af opstillingsform for

regionsråd og folketinget sker samlet for den enkelte region(storkreds).

10. Evt. valg af kandidater til byrådet, regionsråd og folketinget, jfr. §§ 8 og 9

11. Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Vedtægtsændringer

kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte. For at være beslutningsdygtig skal 6 % af medlemmerne

være til stede. Medlemsprocenten for at være beslutningsdygtig er pr. Udgangen af forudgående

kvartal.

Stemmeretten skal udøves personligt. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig

afstemning forlanges jvf. reglerne i § 13.

Stemmeret har alle, som har betalt partikontingent til og med januar kvartal det pågældende år.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

7 dage før generalforsamlingen. Kopi af indkomne forslag sendes til medlemmerne mindst 4 dage

før generalforsamlingen.

Stk. 4.Der skrives et beslutningsreferat som underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand, og

som i enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede.

Referatet af generalforsamlingen skal være udsendt til alle medlemmer via mail senest 2 måneder

efter generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har mail, kan se referatet på SF Roskildes

hjemmeside.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 3 uger efter,

at 1/3 af bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af de

punkter, man ønsker behandlet.

Disse skriftlige dagsordenpunkter kan ikke afvises behandling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

§ 7. For i videst muligt omfang at inddrage partiforeningens medlemmer, dels i

lokale/landspolitiske debatter , dels til afgørelse af partiforeningens politiske holdninger samt

organisering og gennemførelse af politiske aktioner indkalder bestyrelsen til medlemsmøder.

Stk. 2. Medlemsmøder afholdes minimum 2 gange om året. Der udarbejdes skriftlig referat fra hvert

medlemsmøde, som lægges på SF Roskildes hjemmeside.

Stk. 3. Til behandling af specifikke emner kan medlemsmødet anbefale at der nedsættes et eller

flere udvalg, der over for bestyrelsen er ansvarlig for de pågældende sagers rette behandling.

Udvalgene kan ikke træffe dispositioner af økonomisk karakter uden bestyrelsens godkendelse.

Opstilling af kandidater til byråd og regionsråd

§ 8. Opstilling af kandidater til byråd og regionsråd sker på et dertil indkaldt

opstillingsmøde/generalforsamling. For at være beslutningsdygtig skal 6 % af medlemmerne være


til stede. Medlemsprocenten for at være beslutningsdygtig er pr. Udgangen af forudgående kvartal.

Er mødet ikke beslutningsdygtig sker opstillingen ved en urafstemning som indkaldes skriftligt, via

brev/mail med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen lægges endvidere på SF Roskildes hjemmeside.

Stk.2. En efter §8 lovlig gennemført kandidatopstilling kan ikke ændres, medmindre en eller flere

kandidater trækker sig, og det fremgår af den vedtagne opstillingsprocedure. Hvis der efter

opstillingen indtræd er ganske særlige omstændigheder, kan landsledelsen dog godkende, at det på

en dertil indkaldt generalforsamling besluttes at afholde nyopstilling.

Opstilling af kandidater til Folketinget

§ 9. Opstilling af kandidat(er) til folketinget sker på et dertil indkaldt

opstillingsmøde/generalforsamling eller ved urafstemning. For at være beslutningsdygtig skal 6 %

af medlemmerne være til stede. Medlemsprocenten for at være beslutningsdygtig er pr. Udgangen

af forudgående kvartal. Er mødet ikke beslutningsdygtig sker opstillingen ved en urafstemning.

Indkaldes skriftligt, via brev/mail med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen lægges endvidere på SF

Roskildes hjemmeside.

Storkredsbestyrelsen er ansvarlig for opstilling af kandidater til folketinget. Opstillede kandidater

skal godkendes af landsledelsen.

Stk.2 . Opstilling af folketingskandidater finder sted i lige år.

Bestyrelsen.

§ 10. Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf det ene medlem

vælges af SFU. Som ledelse har bestyrelsen ansvaret for:

• Det lokale partiarbejde og forbindelsen til partiet på landsplan, samt kontakten til andre

organisationer

• partiforeningens organisatoriske virke

• at partiforeningen fastlægger partiets politik i Roskilde kommune, bl.a. i form af

valgprogram, der ligesom det øvrige lokale partiarbejde skal følge de hovedlinjer for partiets

politik, der lægges af landsmødet og landsledelsen

• opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet og til folketinget, samt

beslutning om opstillingsform

• opkrævning af kontingent og partiskat fra hverv på kommunalt plan

• at partiforeningen forholder sig til landspolitikken og den internationale politik, og

• at der i partiforeningen arbejdes såvel indadtil som udadtil med en mangfoldighed af

aktiviteter

• at der indkaldes til generalforsamlinger og medlemsmøder


Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges

3 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.

Stk. 3. Bestyrelsen og revisorer vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis.

Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Formanden plus halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges på ulige år. Kasserer plus den anden

halvdel af bestyrelsen vælges på lige år.

Stk. 4. Hvis formanden trækker sig midt i perioden indkaldes med mindst 14 dages varsel til ekstra-

ordinær generalforsamling, hvor ny formand vælges.

Personer valgt på ekstra-ordinære generalforsamlinger indgår i den/de erstattede personers valg-

periode.

Såfremt kassereren går af i perioden, konstituerer bestyrelsen selv blandt sin midte en ny kasserer

indtil næste ordinære generalforsamling. Suppleanten træder herefter ind i stedet for den

nykonstituerede kasserer.

En suppleant indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udeblivelse (fravær uden afbud) på

2 af hinanden følgende møder.

Stk. 5. På sit første møde efter generalforsamlingen fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden,

samt foretager eventuelle konstitueringer.

Bestyrelsesmøderne, som er åbne for alle medlemmer, afholdes normalt én gang om måneden. Alle

medlemmer kan via mail få tilsendt dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder ved at anmode om

det.

§ 11. Kassereren er underskriftsberettiget til den bankkonto(Netbank) foreningen anvender til de

daglige forretninger. Bestyrelsen fastsætter det maksimale beløb, der må indestå på kontoen.

Stk2. Formand og kasserer er underskriftsberettigede i forening til foreningens øvrige bankkonti,

værdipapirdepoter og øvrige økonomiske anliggender.

§12. Medlemmer, der skylder for mere end 2 kvartaler, slettes af medlemslisten, hvis forholdet ikke

er bragt i orden senest 14 dage efter, at kassereren har meddelt dette til den pågældende.

Stk. 2. Medlemmer der er slettet i henhold til stk. 1, kan kun genoptages, når det fulde restancebeløb

er betalt.

Efter 5 år fra udmeldelsesdatoen kan bestyrelsen helt eller delvis eftergive tilbagebetalingen.

Diverse bestemmelser.

§ 13. Der foretages skriftlig afstemning i alle Partiforeningens besluttende forsamlinger, når mindst


et stemmeberettiget medlem begærer det, samt et andet støtter begæringen.

Skal der være skriftlig afstemning nedsættes et stemmeudvalg, hvis medlemmer ikke samtidigt kan

være kandidater til bestyrelsesvalg m.v. Stemmeudvalget forestår afstemning og optælling og med-

deler resultatet. Såfremt ingen drager optællingen i tvivl, er den endelig.

§ 14. Partimedlemmer, der ønsker at stille op til byråd / regionsråd eller anden kommunal

repræsentation, er forpligtiget til at overholde SF's love og vedtægter. De opstillede medlemmer

påtager sig desuden at arbejde aktivt for SF's synspunkter, som de er udtrykt i SF's Princip og

handlingsprogram, samt i form af vedtagelser på partiforeningens møder.

Stk. 2. Den løbende kommunalpolitik behandles i en nedsat kommunalgruppe, som består af SF's

byrådsmedlemmer, samt medlemmer valgt på generalforsamling . Der kan i gruppen maksimalt

være det antal generalforsamlingsvalgte medlemmer som antal byrådsmedlemmer på den

generalforsamling, hvor de generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges. Derudover er møderne

åbne for øvrige medlemmer af SF. Partiforeningens formand er født medlem af gruppen og således

et af de godkendte medlemmer.

Ved uenighed om SF's stillingtagen til en given sag afgøres sagen ved afstemning blandt de frem-

mødte medlemmer af kommunalgruppen. Valg til medlemskab af kommunalgruppen sker på hver

ordinær generalforsamling.

Kommunalgruppen fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af partiforeningens

bestyrelse.

Stk. 3. Partimedlemmer, som i kraft af, at de repræsenterer SF, har lønnede tillidshverv, er pligtige

til ved opstillingstidspunktet, at underskrive en bindende erklæring om, at være villige til at betale

partiskat efter de på underskrifts-tidspunktet gældende partiskatteregler. Erklæring afgives til

kassereren.

Stk. 4. Af valgdiæter i forbindelse med hvervet som tilforordnet, betales 1/3 af bruttobeløbet i parti-

skat.

Stk. 5. Partimedlemmer, der opnår lønnede tillidshverv, er pligtige til ved første lønudbetaling, og

derefter en gang årligt at afgive skriftlig redegørelse for størrelsen af de partiskattepligtige beløb.

Redegørelsen afgives til kassereren.

Medlemmer skal udelukkes fra partiet, hvis de ikke betaler skyldig partiskat efter at være blevet

rykket.

Stk. 6. Eventuelle dispensationsansøgninger fra partiskattereglerne behandles af bestyrelsen, og kan

højst gives for et år ad gangen.

I tvivlstilfælde skal bestyrelsen sende ansøgningen videre til SF’s landsledelse til endelig

beslutning.

§ 15. Foreningens opløsning er betinget af, at vedtagelsen herom er sket med mindst 2/3 af

stemmerne på en ordinær generalforsamling og en herefter afholdt urafstemning. For at være

beslutningsdygtig kræves det, at 20 % af medlemmerne er mødt frem.


Stk. 2. Ved opløsning af foreningen overgår midler og ejendele til SF - Socialistisk Folkeparti.

Stk. 3. Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling

SENEST ÆNDRET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. MARTS 2012

More magazines by this user
Similar magazines