26.07.2013 Views

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

En tid til nye begyndelser

Når dette Kirkeblad udkommer, er vi lige gået ind i

adventstiden. Det er i sig selv en ny begyndelse. Begyndelsen

på juletiden med forberedelser, forventninger

og lys, der tændes i mørket. I kirken vender vi

desuden bogen den første søndag i advent, og begynder

forfra i den tekstrække, der bestemmer hvilke

bibelske tekster, der skal bruges i gudstjenesten. Det

er nok mest præster, der synes, at det er interessant,

men uden at skulle trætte med de lange forklaringer,

kan jeg afsløre, at prædikenteksterne det næste år er

markant ’bedre’ end teksterne det forgangne år. Måske

prædikerne da også bliver bedre :-)

Endnu vigtigere er det imidlertid, at det nye menighedsråd

tiltræder den selvsamme søndag. Navne kan

læses andetsteds her i bladet, hvor der er en kort

præsentation af det kommende menighedsråd. Vi

er meget heldige i Hjortshøj sogn på mange måder.

Dels har vi ret nemt kunnet opstille et fuldtalligt menighedsråd.

Og dels har vi et fantastisk sammensat

menighedsråd med nye og erfarne, unge og gamle,

mænd og kvinder. Der er allerede nu en rigtig god

stemning og energi i rådet, og et par rigtigt gode suppleanter,

som også har tænkt sig at deltage aktivt i arbejdet

omkring sogn og kirke. Vi har dannet en række

gode udvalg, også med medlemmer der ikke sidder i

menighedsrådet, og er i det hele taget ved at have et

rigtig godt netværk af aktive.

Blandt andet for at styrke denne netværkstanke,

har vi netop offentliggjort sognets nye hjemmeside.

Foreløbig findes hjemmesiden på den gamle adresse,

www.hjortshoejsogn.dk, men snart på en ny adresse:

www.hjortshoejkirke.dk. I næste nummer af Kirkebla-

det vil vi fortælle lidt mere om hjemmesiden og de

nye funktioner, herunder netværksdelen, som man

allerede nu kan kigge nærmere på under ’Netværket’

på hjemmesiden.

Som tema for dette nummer har vi valgt Gud og videnskaben.

Vi har bestræbt os på at afklare nogle begreber

omkring tro og viden, og vi har lagt forskellige

vinkler på emnet. Vi håber at det alt sammen kan virke

til inspiration og eftertanke derude i sognet. Måske

man endda for lyst til at dele sin undren, sin tro eller

sin tvivl i kirken eller sognegården.

Og husk så, at hver ny dag også er en ny begyndelse.

Vi får den foræret af intet. Vi har ikke selv skabt den,

men den ligger foran os skæbnesvangert fuld af muligheder,

gaver og andre mennesker, vi kan dele livet

med. Husk at sige tak, husk at nyde det.

Glædelig advent, jul og nytår

Morten Skovsted

Hvad tror vi på? Debat i Den gamle Skole

Vi fortsætter efterårets debataftener i et samarbejde mellem Hjortshøj kirke og Egå Kirke.

Et kort oplæg vil lægge op til debat ved bordene.

Tror du på spøgelser?

Torsdag d. 15. jan kl. 19.30 tager Lise Juhl Nielsen

fat på et af kristendommens mere ”luftige” emner,

nemlig Helligånden. Hvad er Helligånden overhovedet

for én? Hvad betyder det at blive døbt med

Helligånd? Hvad i alverden er tungetale? og hvordan

kan vi overhovedet tale fornuftigt om noget så

luftigt som ”Ånd”?

Hvem er den mand egentlig?

Torsdag den 11. marts kl. 19.30 afholdes den

fjerde og sidste i rækken af debataftener i Den

Gamle Skole. Her vil Mette Born Djurhuus sætte

fokus på spørgsmålet; hvem er manden med de

mange titler? - Menneskesøn, frelser, lam, helbreder,

skaber, tjener?

Om dette nummer ......................2

Og om tro ...................................2

Verdensbilledet sprænges .... 4 - 5

Skabelsestro og vished ......... 6 - 7

Tro, tvivl og håndfast viden .....8 - 11

Hvad skal man tro? ................ 12 - 13

Gud og videnskaben .............. 14 - 15

Nyt om FRIRUM ............................ 16

Om menighedsrådet ..................... 17

Sogneindsamling ’09 ..................... 18

Om forsiden .................................. 19

Aktiviteter ............................. 20 - 22

FDF/Praktisk info ...........................23

Kalenderen ................................... 24

Kirkebladet udgives af Hjortshøj menighedsråd

og udarbejdes af en redaktionsgruppe bestående

af: Ruben Fønsbo, Steen Kløve Lassen og Morten

Skovsted (ansv.). Evt. indlæg, kommentarer, kritik

eller ros kan mailes til rubens@email.dk.

Kirkebladet har til formål at oplyse om kirke og

kristendom, at anspore til refleksion og debat

herom samt at oplyse om arrangementer i kirke

og sognegård. Redaktionen ønsker et kirkeblad

skrevet af en bred skare af skribenter, og læserindlæg

modtages derfor gerne. Dette betyder

også, at hvert enkelt indlæg ikke nødvendigvis er

udtryk for redaktionens holdning, men udelukkende

må stå for skribentens egen regning.

Hvor meget menneske var Jesus? Opfattede han

Bladet udgives fire gange om året d. 1. marts, 1.

juni, 1. september og 1. december. Deadline en

måned før udgivelse.

Lise vil give et kort oplæg, hvor hun vil forsøge at

belyse hvad Helligånden er vha. bibeltekster, kunst

og salmer. Herefter skal vi fællesskab og gennem

sig selv som guddommelig? Og hvor er han egentlig

nu?

Efter et oplæg om bibelens og nogle af tidshistori-

Kirkebladet trykkes i 1500 eksemplarer, der hovedsageligt

omdeles i Hjortshøj sogn og forefindes

i kirken. Har du ikke fået Kirkebladet leve-

samtale ved bordene nærme os en forståelse af ens karakteristiske Jesusbilleder, vil vi efterfølgenret,

bedes du henvende dig til Hanna Rasmussen,

hvad/hvem Helligånden er og hvad den overhovede diskutere egne og andres opfattelser af Ham,

Løvgangen 1, tlf. 86 22 02 84. Bladet kan også

2

det skal til for i Den Danske Folkekirke anno 2009. som døde, men lever for os!

læses på www.hjortshoejsogn.dk.

3


Når verdensbilledet sprænges

Nogle gange sker rykket i udvikling så hurtigt, at det

er svært at følge med. Det skete for os i Europa omkring

år 1500. Groft sagt kan man sige, at det er

den bølge, vi stadig kører på, og som gennem de

sidste hundrede år har fået sat turbo på. Før den

tid var Europa ikke noget særligt, set i internationalt

historisk perspektiv. Både kineserne og inderne var

mindst lige så langt fremme som os, bedømt på teknologisk

og ideologisk udvikling. Og på den samme

tid udviklede en arabiske verden sig eksplosivt, med

baggrund i Islam. Og andre var ikke langt bagefter.

bruge bibelen til at tidsfastsætte skabelsen, ved at

regne tilbage gennem generationerne. Der var dem,

der mente, at alt hvad man skulle vide, stod i bibelen,

det var kun et spørgsmål om at læse og forstå den.

Af Steen Kløve Lassen

i fangenskab på Sønderborg slot, og hans farbror,

en midlertidig overgangsfigur, blev til Frederik I., og

adelen styrede de facto landet. Dermed var vejen

banet for Reformationen, hvor alt kirkelig ejendom

blev beslaglagt, og kirken var også ude af billedet

som politisk magtfaktor. Alt dette skete over to-tre

generationer, hvor forståelsen af omverdenen havde

været stabilt og forudsigeligt i århundrederne op til.

Var der sygdom, var det Guds straf. Blev man rig, var

det Guds gave – og så fremdeles. At prøve at sætte

sig ud over disse rammer, var næsten blasfemisk.

Men efterhånden som nogle mennesker fik indsigt,

var man nødt til at bryde disse forudsætninger, for at

komme videre i forståelsen af sammenhænge i naturen.

Og det havde omkostninger for dem, der gjorde

det. Leonardo da Vinci sad i husarrest på sine ældre

dage, fordi han troede mere på det han selv havde

set, end hvad kirken dikterede ud fra dens forståelse

af bibelen.

Kirkens rige og magt

Samtidig var der ved at opstå en stor folkelig modstand

mod kirken i dens kendte form. Kirken blev

stadig rigere, og for de øverste i dette hierarki, var

det tit næsten udelukkende et spørgsmål om magt og

penge, hvilket jo ikke just var meningen. Det medførte

også sine steder i den kirkelige organisation et

skørlevned, som den almindelige borger ikke kunne

billige. Da så samtidig kirken efterhånden havde raget

så meget gods til sig, at det begyndte at stikke i

øjnene på adelen og kronen, havde vi magtkampen.

det! Man havde nok i sig selv – men det havde europærerne

ikke!

Man vidste i Europa godt, at der var andet og mere derude.

Man havde en ide om, at man fx kunne sejle syd

om Afrika, og på den måde snyde de mange mellemhandlere

på handelsruterne mellem Europa og Asien.

Portugiserne fik udrustet nogle velsejlende og velbevæbnede

skibe, og sendte dem trinvis stadig længere

sydpå langs Afrikas kyst, og til sidst nåede de Indien.

Desværre var omkostningerne så store, at landet hele

tiden balancerede på en økonomisk knivsæg.

Men portugiserne havde skabt den teknologi, der

skulle til, for at komme til at dominere verdensbilledet.

En veludrustet og velbevæbnet flåde blev en stor

del af de europæiske stormagter fremover. Med den

kunne man hurtigt flytte sit magt-tryk, og gøre sin

politiske og militære indflydelse gældende, og dermed

påvirke de lokale økonomier til egen fordel = beskatning,

minedrift, krydderihandel osv. Det blev specielt

Spanien, der fik den store fordel af denne handel i første

omgang. De skulle bare lige have forenet landet,

og smidt araberne ud først. Men senere fulgte andre

lande efter, også Danmark. En del af ”undskyldningen”

var blandt andet, at de stakkels uvidende skulle

kristnes.

Men i Europa bevirkede det, at der blev stadig mere

velstand, og en ny forståelse for naturvidenskab blev

grundlagt, at man mentalt følte sig genfødt, altså renæssancen.

Faktisk havde Europa nærmest været inde i en udvik-

Men i løbet af meget få år blev disse begrænsninger

sprængt. Jorden var ikke længere universets

centrum, og den var rund, i stedet for flad! Og man

kunne sejle hele vejen rundt om den! Og Paven og

kirken havde ikke ret i alt alene gennem sin magt

over troen! Han måtte se sig modsagt af en flok kættere

i det nordlige Europa, der mente at kunne klare

sig uden den katolske kirke. Også indsættelse af fyr-

Reaktionen blev, næsten forudsigeligt, et holdnings- Kejserens nye klæder

lingsmæssig stilstand i tiden efter romerriget, hvilket ster og konger uden en pavelig velsignelse, måtte

mæssigt sving til den modsatte side af vejen efter Og hvad har alt dette så lige med vores kristendom

fx bevirkede at vikingerne kunne komme til fadet. man finde sig i!

reformationen. Det puritanske og idealistiske kom at gøre? Jo, helt kontant er det forklaringen på, at kir-

Det eneste tidspunkt, der var nogenlunde samling på

i højsædet, på bekostning af det menneskelige. Fx ken i vort land er et statsligt anliggende, men det er

det, var i tiden med det tysk-romerske rige, med Karl Kirken i Danmark

blev det forordnet på et tidspunkt, at alle tjenestepi- nok den mindste del af det. For en nok lige så vigtigt

den Store.

Også i Danmark var det opbrydningstid. Kalmarger

skulle malkes, for at se om de havde født udenfor i forståelsen af os selv, er det nok, at udviklingen hele

unionen med Danmark og dermed det nuværende

ægteskab, og hvis de havde mælk, måtte de lade vejen er præget af den holdning, at grundlæggende

Den katolske kirkes indflydelse

Norge, samt Sverige, var samlet under en fælles

livet! Protestanterne holdt sig heller ikke tilbage mht. er vi alle ens, med ens behov for et værdigt liv. Den

I den tid havde kirken, der dengang var katolsk i hele trone, hvor Danmark førte ordet, havde været en

hekseafbrænding. Var det en svipser, kunne man jo tanke er en del af kristendommen, og selv om den har

vores del af verden, en afgørende magt. Hvis man Nordeuropæisk stormagt igennem lang tid. Christian

altid få plads i himlen.

taget mange svinkeærinder og afveje op gennem hi-

som almindeligt menneske ønskede uddannelse og II havde været konge et stykke tid, men i magtspillet

storien, er det stadig den, der gælder. Det er den, der

viden, var den eneste vej at gå, klostervejen. Så val- mellem kronen, kirken og adelen trak han det korte

Viljen til dominans

gælder, når det bliver åbenbart, at der forgår noget

get stod praksis mellem viden og kundskaber eller strå. Han var, i hvert fald i Danmark/Norge, en vel-

Så der skete meget, både på hjemmefronten og på fornuftsstridigt, uretfærdigt eller selvmodsigende, og

landsbyen og familielivet. Kun rige jordejeres og køblidt konge, men i Sverige meget upopulær pga. det

resten af den europæiske scene. Men tigerspringet, det lille barn råber til alle, at kongen jo ikke har noget

mænds børn kunne gøre sig håb om en lige så god Stockholmske blodbad, hvor den svenske adel blev

der gjorde, at Europa kom til at skille sig så domi- tøj på, i ”Kejserens Nye Klæder”. Når Obama kan sige

uddannelse, fx som præst.

udraderet. De ville gøre Sverige selvstændigt. Der

nerende ud, var nok en kombination af mange ting. ”All things are possible” om valget af sig selv som den

var bare det ved det, at den svenske adel også delvis

Men som jeg ser det, er det nok overvejende en første farvede præsident, kan det i og for sig også

At der ikke havde været nogen nævneværdig teore- var den danske adel, og så fik han dem naturligvis

kombination af to ting: Viljen og evnen til at udvikle gælde her, for det er grundlæggende set den samme

tisk og ideologisk udvikling næsten siden de gamle på nakken. Det er noget bøvl i et valgkongedømme,

og dominere. Kineserne var også langt fremme, før kultur og mentalitet, og det er en grundlæggende del

grækere, blev efterhånden en hæmsko. Katolicismen hvor adelen vælger kongen.

europæerne kom det, og sendte fx en kæmpe flåde af kristendommen. Det var kort sagt det, som gjorde

blev en begrænsning. Man måtte ikke dissekere men-

af sted rundt i verden. Den kom fx tilbage til Kina at nogle folk kunne føle sig stærke nok til at tage hånd

nesker, for på den måde at blive klogere på, hvordan Samtidig var kirken presset af folk som Hans Tau-

med giraffer! Men for kineserne var konklusionen, at om den fælles udvikling, selv om det måske kunne se

man kunne kurere dem, og Jorden var universets sen og Martin Luthers tanker, så den mistede fod-

der ikke var noget derude, der var værd at beskæf- ud som om, der var andre der havde taget patent på,

centrum, selv om det åbenbart for mange, at den fæste, og da det samtidig var kongens forbundsfæltige

sig med, og derfor blev sagen syltet så effektivt, hvordan forståelsen skulle være at dette eller hint. Je-

4 ikke var det. Ligesådan lå det fast, at man kunne le, fik kongen et problem. Han endte som bekendt

at der den dag i dag er svært at finde vidnesbyrd om sus var en oprører og en nytænker – hvad er du??? 5


Skabelsestro og frelsesvished

Er Bibelen i overnesstemmelse med det reelle verdensbillede?

En pige spurgte mig for nylig, om man var nødt til at

tro på, at verden blev skabt for kun 6.000 år siden,

hvis man ville være frelst. Jeg svarede ”nej”, som jeg

har gjort før til andre unge, der har haft problemer

med disse store spørgsmål. Jeg skriver denne kronik,

fordi jeg møder unge både troende og tænkende mennesker,

som kæmper med disse problemer, og som

ind imellem bliver stillet over for et ultimatum omkring

skabelsen, der indbefatter deres egen frelse.

Jeg selv voksede op som brændende ungjordskreationist,

overbevist om, at Gud havde skabt universet på

6 dage á 24 timer for under 10.000 år siden. I mine

unge år fik jeg problemer med de åbenlyse modsætninger

mellem denne holdning og de mange videnskabelige

observationer, der viste at universet var langt

ældre. Der var ikke meningsdiktatur i min menighed,

men de bøger, jeg læste, gav mig kun valget mellem

den vantro liberalteologi, der kastede skabelsesberetningen

ned i mytens og overtroens sump og ungjordskreationismens

”endegyldige bibelske sandhed”. Nogle

af bøgerne fortalte mig direkte, at min frelse var

diskutabel, såfremt jeg ikke troede rigtigt, og at jeg

ikke kunne tro resten af Bibelen, hvis jeg mente, de

første linier var løgn.

Jeg hæftede mig specielt ved én af Galileis udtalelser:

”…Det er sandt at to sandheder ikke kan stride mod

hinanden. Det er dygtige fortolkeres opgave at fremdrage

Skrifternes virkelige mening. Disse vil uden

tvivl være i overensstemmelse med de fysiske kendsgerninger,

som er logiske og som forsøg har vist os”.

Det vendte billedet for mig. Måske var det slet ikke

udpræget dumhed blandt verdens videnskabsmænd,

der var problemet, og måske var der slet ikke nogen

verdensomspændende ateistisk sammensværgelse.

Kunne det hænge sådan sammen, at det var Bibeltolkerne

(de ungjordskreationistiske), der ikke havde

evnet at fremdrage Skrifternes virkelige mening?

Bibelens verdensbillede

klar og letforståelig måde, fortalt almindelige men- siden både tidens begyndelse, og grundidéerne inden

Det er vigtigt at bemærke sig, at Galilei lagde ansvaret

nesker til enhver tid i menneskehedens historie om for Big Bang teorien, og det gjorde han alene ud fra

for korrekt opfattelse af verden - ikke kun på viden-

sit vældige skaberværk. Bibelens skabelsesberetning studier i Skriften og uden den moderne videnskabs

skabens mænd og deres observationer, men også - på

skulle kunne holde sin troværdighed gennem mindst observationer og teorier. En anden respekteret jø-

teologer og Bibelens fortolkere. Også de havde et an-

3 store verdenssyn, og forblive troværdig, uanset om disk lærd Maimonides (1135 til 1204) mente - også

svar; At læse Bibelen korrekt. Ud fra dette var Galilei

man levede blandt de gamle vestsemitiske folkeslag, i ud fra studie af Skriften - at rummet ikke eksisterede

af den overbevisning, at de ville nå frem til, at Bibelen

det gamle Grækenland, eller i dagens Danmark. Hvis før skabelsen. En tanke, som først blev fuld forstå-

var i overensstemmelse med det virkelige reelle ver-

det forholder sig sådan, er Gud ikke blot alvidende og elig med Einsteins teorier. Dette fik Arnold Penzias,

densbillede, for der kunne ikke være nogen modsæt-

allestedsnærværende, så er Han tilmed genial.

der har modtaget en nobelpris for sit arbejde med Big

ning mellem Bibel og univers. Der er megen visdom i

bang teorien til at udbryde: ”Det, vi ser, når vi med

Galileis ytringer, og man må spørge sig selv, om ikke

Beviser på skabende intelligens

vore teleskoper kortlægger galaksernes baner, så

han i langt højere grad var i overensstemmelse med

Da jeg som yngre begyndte at studere disse ting, fandt Maimonides fra sin åndelige udsigt”. George Smoot,

Kirken udfordres

Bibelens grundholdning til Skriftens Ord, verden om-

jeg, at der er seriøse videnskabsmænd og Bibeltro te- der leverede det endelige bevis i 1992 for Big Bang

Midt i mine spekulationer om verdens skabelse, der kring os og menneskets udforskning af den.

ologer, der mener, at Bibelen taler om en jord, der er teorien, giver ikke selv udtryk for at være en personlig

inkluderede værdien af min egen frelse, kom jeg til at

meget ældre end nogle påstår. Disse kaldes ”gammel- kristen, men han konkluderer dog: ”Der er ikke tvivl

læse beretningen om Galilei, der satte den mægtige Skabelsesberetningen er skrevet i en tid, hvor den kaljordskreationister”

og udgør et rigt varieret alternativ om, at der findes en parallel mellem Big Bang og den

kirke på den anden ende. På Galileis tid havde kirken dæiske opfattelse af en flad jord var fremherskende.

til teorien om den unge jord. Tanken om at Bibelen kristne fremstilling af skabelse ud af intet”.

taget det græske (ptolemæiske) verdensbillede til sig, Efter dette verdensbillede fulgte endnu to store; det

taler om en ældgammel jord, er ikke ny. Den skotske

og havde givet det næsten kanonstatus sammen med ptolemæiske, der hævdede en kuglerund jord i ver-

geolog og kristne kreationist James Hutton fremkom Et seriøst alternativ

Bibelens skrifter; Jorden var universets centrum, og dens centrum, og vort moderne verdensbillede, der

allerede i 1785 med tanken om, at jorden var gammel. Alt dette - og meget meget mere - er yderst spæn-

det kunne ikke diskuteres. Ikke desto mindre hæv- under stadig udvikling har afsløret et næsten uendeligt

Sir Charles Lyell (1830) fortsatte denne tanke og skrev dende, men for mig er og bliver det mest spændende

dede Galilei, at jorden ikke var i centrum. Det kom til univers med vores sol som en lille stjerne i yderkanten

i ”Priciples of geology” bl.a. følgende: ”...men uanset dog Bibelens egne udsagn om en gammel jord og et

at koste ham dyrt, for paven mente, at det ville skade af vores galakse. Hvad nu hvis Gud, allerede da han

hvilken retning vi stiler vore undersøgelser, om det er gammelt univers. Gammeljordskreationismen er et

troen på kirken og Skriftens ufejlbarlighed, hvis der inspirerede Moses til at skrive skabelsesberetningen,

i tid eller rum, opdager vi alle steder de klare beviser seriøst alternativ til både liberalteologiens mytetale og

blev sat spørgsmålstegn ved kirkens verdensbillede. kendte fremtiden? Esajas skriver jo: ”Husk, hvad der

på en skabende intelligens, og på Hans forsyn, visdom ungjordskreationismens bastante doktriner, og krist-

skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er

og kraft”. Og dette er før darwinismens fremmarch og ne blade og aviser burde give spalteplads til de bibel-

Konflikten opstod ikke på grund af Galileis observatio- ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra be-

radioaktive dateringsmetoder.

ske argumenter, der ligger til grund for dette syn. Så

ner, men fordi kirken læste Bibelen forkert og ophøjegyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det,

kan den danske kristenhed ved selvsyn tage stilling,

de et bestemt (og forkert) verdensbillede som absolut der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning

Var Big Bang Guds værk?

og de unge blandt os, der både vil tænke og tro (den,

sandhed. Er det ikke netop den samme tendens, vi ser står fast, alt det, jeg vil, gør jeg” (46.9-10).

Det var den belgiske præst og astrofysiker Georges- der tror må tænke) kan måske hjælpes ud af de kriser,

i dag iblandt nogle kristne? Er det ikke netop samme

Henri Lemaitre, der i 1927 fik den idé at sammenstille kravet om blind tro på en ung jord stiller dem i...

fatale fejltagelse, som bliver gjort, når ungjordskrea- Hvis Gud er suveræn og kan kundgøre enden fra be-

Einsteins teorier og Hubbles observationer, hvorved

tionister ophøjer et bestemt verdensbillede til indiskugyndelsen, har han vidst allerede da han inspirerede

Big Bang pludselig stod lysende klart. Men Lemaitre

tabel sandhed, og lader hele kristenhedens og selve Moses til at skrive skabelsesberetningen, at den ville

var ikke den første troende, der talte om Big Bang Artiklen er skrevet af af Simon Griis og er tidligere

Bibelens troværdighed stå og falde med deres påstan- blive læst i 3.500 år frem i tiden og under 3 store

som værende Guds skaberværks begyndelse. Den bragt på hjemmesiden www.gudogvidenskaben.dk.

6 des sandfærdighed?

verdensbilleder. Gud har i 31 simple sætninger på en

store jødiske lærde Nachmanides beskrev for 800 år Artiklen er anvendt med forfatterens tilladelse. 7

Michelangelo: ’Adam’. Freske i Det sixtinske Kapel


Tro, tvivl og håndfast viden Af Morten Sovsted

Der er nogle mennesker, der tror med stor afklarethed

og fast overbevisning. Måske de er så heldige

at have den samme barnetro, som de fik givet

for en mindre menneskealder siden. Andre kæmper

for at vinde eller fastholde troen. Og det er ikke

altid nemt. En ting er at være ligeglad med troen,

men noget andet er gerne at ville tro… uden helt

at kunne.

Og så er der os, der lader troen være en flagrende

men uhåndgribelig del af vores liv med al den tvivl,

der hører med. Af nød eller at lyst har vi slået os til

tåls med at troens genstande – Gud, livet og kærligheden

er vidunderligt uforudsigelige og i ordets

egentligste forstand uhåndgribelige. Troen lader os

ane sammenhænge, og via troen kan vi knytte os

til Gud. Men at fastholde Ham i troen.. det er vanskeligt.

Troen er ikke en klippe

I salmen ”Troen er ikke en klippe” skriver Jens Rosendahl

om troens væsen. Jeg holder så meget af

den salme, netop fordi den tør gøre op med mange

menneskers forestilling om, at tro er noget klippefast

noget, som aldrig vakler.

Troen er ikke en klippe

midt i et stormpisket hav

Troen er ikke en klippe midt i et stormpisket hav.

Troen er ikke det sikre. Troen er aldrig artikler trykt

i en indbundet bog. Og troen kan svigte midt i en

forfærdelig stund, som det alt sammen hedder i

den nævnte salme. Men troen er til gengæld så

meget andet. Med Rosendahls ord:

Fra mange mennesker ved jeg, at der

er en ting, der nager lige så meget

som den manglende tro. Og det er den

dårlige samvittighed over den manglende

eller svage elle vaklende tro.

Det er en skam, at det er sådan. For i

enhver tvivl rummes samtidigt en tro.

Tvivlen er troen tvilling, siger man. Og

det er vigtigt at sige igen og igen, så

ingen sidder tilbage med forestillingen

om, at man skal tro på en helt bestemt

måde. Eller at man skal have så og så

megen tro (gad vide, hvordan man måler

den slags? I gram? I kubikcentimeter

eller…?).

Tro er at mærke et bånd til Gud. Tro er

at ville Gud. Tro er at mærke, at Han

vil mig. Tro er at være på vej. Tro er at

søge. Tro er at lytte. Tro er at takke. Tro

er mange ting. Og hvis du er i tvivl, så

er der også tro. Ellers ville du bare være

ligeglad.

Tro og tvivl

Jeg har løbende samtaler med folk om tro

og tvivl. Det kan være folk, der opsøger

mig for at have en sjælesørgerisk samtale,

som ikke sjældent handler om netop

den nagende tvivl. Det kan være med konfirmander,

der er i tvivl om, hvorvidt de nu

tror nok til at kunne sige ja den forårsdag,

hvor dåbens store ja skal bekræftes. Og

jeg siger til dem, som jeg lige har skrevet:

Hvis du er i tvivl, så sig du trygt ja.

også altid kunne være tvivl. Og det er OK. For sådan

er troens væsen.

Tro eller viden(skab)

Men er det ikke lidt fattigt at måtte nøjes med at

tro, når det kommer til de store spørgsmål i livet?

Vi lever jo i en tid og i en verden, hvor vi er vant

til gerne at ville kunne bevise, måle, veje og ef-

terprøve alt. En gang var det kirken, de lærde og

traditionen, der definerede verden. Men fornuften

og videnskaben har taget over, og vi har vænnet

os til at søge svar på mange af livets store gåder i

videnskaben og ikke i myten eller religionen.

For det første synes jeg ikke, at det ene udelukker

den andet. Man behøver ikke tilslutte sig udelukkende

det naturvidenskabelige verdensbillede eller

udelukkende det religiøse. Jeg er både et naturvidenskabeligt

tænkende, moderne menneske og

et troende menneske. Jeg anerkender, at der er

grænser for vores viden og formåen. Selv i 2008.

Så jeg glæder mig over også at have plads i mit liv

til det, der er større end min fornuft, mit sprog og

min forstand. Og det er slet ikke så lidt endda…

Troens øjne er nok blinde for mange ting, men samtidigt

kan de se ting, som den håndfaste viden ikke

kan. Og overvej lige et øjeblik hvor kedeligt livet

ville være, hvis det hele var viden.

Håndfaste beviser

Lad mig tage udgangspunkt i noget så simpelt som

en salmebog: Om en salmebog kan man sige mange

ting med ret stor skråsikkerhed. Min egen salmebog,

som jeg har taget et billede af her til siden

måler f.eks. med ret stor nøjagtighed 165 x 88 x 33

mm. Enhver der er i tvivl er velkommen til at komme

og måle efter. Jeg er sikker på, at vi vil være

enige om, at dette er et uomstrideligt faktum. Jeg

kan også forsikre, at salmebogen vejer 395 gram.

Jeg kan oplyse, at der er 1438 sider i salmebogen

og så videre.

Her er ingen tro nødvendig. Der er tale om den

rene videnskab, fordi mine påstande kan efterprøves.

Men de fleste vil nok også være enige

med mig i, at dimensioner og sidetal på en salmebog

ikke er helt nok at bygge sit liv på. Og hvis

vi begynder at undersøge lidt mere komplicerede

sammenhænge, såsom kærlighedens væsen,

verdens oprindelse, samfundsopbyggelse, nationaløkonomi

eller bare næste uges vejrudsigt,

så vil vi erfare, at det hurtig bliver mindre håndfast,

hvad videnskaben kan fortælle os.

Tro er det levende, nære

som gi’r mig kræfter og mod

For der er ingen bestemt måde at tro på.

Der er ingen sløjfe, der er intet fast en-

I målløs undren...

Og egentlig er det vel meget godt sådan, er det

ikke? Ville det ikke være lidt kedeligt, hvis vi

demål. Der er ikke nødvendigvis nogen

Forts. s. 10

Og i sidste vers

endelig afklaring. Måske der er. Men ikke

nødvendigvis. At være troende er at være

Tro er utrolige kræfter

åben, lyttende sammen med Gud. Der er

som vil forandre alt.

lys og der er mørke. Der er øjeblikke af glæ-

8

Vove sig dybt ind i mørket

når der for alvor er kaldt

de og følelsen af en fast overbevisning om,

at Gud er lige her, midt i ens liv. Men der vil

Om denne salmebogs dimensioner kan man

sige en hel del med ret stor sikkerhed 9


Her slår ord ikke til. Og Gud er endnu større end Grand Canyon

vidste alt om livet? Personligt er jeg meget godt Lad mig vende tilbage til salmebogen, som jeg en

tilfreds med, at der stadig findes overraskelser. gang under en prædiken tog med på prædikestolen

Ja, at livet dagligt viser sig at være større end med spørgsmålet ”Hvad ville der ske, hvis jeg gav

mine forventninger og forudsigelser. Og at livet er slip på denne salmebog?” Den ville falde til jorden,

større, end det jeg forstår og kan sætte ord på. og det ville den gøre igen og igen og igen og igen.

Med videnskabelig sikkerhed. Som følge af jordens

Tænk hvis jeg kunne eller skulle sætte ord på en- tyngdekraft ville den accelerere med 9.82 m/s

hver fantastisk naturoplevelse, som da jeg oplevede

Grand Canyon denne sommer. Man kan sige

meget om de geologiske fænomener, der har ført

til dannelsen af Grand Canyon. Man kan konstatere,

at det er så og så mange kilometer bredt og så

og så dybt. Alt sammen meget imponerende, men

størst er dog den sprogløse oplevelse af bare at

være der og mærke, at man bliver helt stakåndet

10 af skønheden og farverne og størrelsen og..og…

11

2 vide ting. Det er både rart og praktisk, at der er så eller afslører sine mangler. Når katastrofen alli-

mange ting i vores dagligdag der ligger fast. Men gevel rammer. Eller når vi mærker livet eller dø-

det er også skønt, at der er lige så mange ting, der den true på trods af al (læge)videnskab… Så kan

kan forbløffe os og vise sig at være større, mere troen slå bro mellem os og Gud, som Grundtvig så

besværlige eller bare anderledes, end vi havde smukt skriver et i salmen O Kristelighed (nummer

forestillet os.

321 i salmebogen)

lige

indtil den ramte jorden. Men hvor er det dog også

Og sådan er det med både Gud, Jesus, Helligån- O Vinderundetro!

dødkedeligt, at den gør netop dette med så stor

den og livet: Det er langt større end vores for-

Du slår over dybet din gyngende bro,

forudsigelighed! Tænk, hvor spændende det ville

stand, vores ord og vores forudsigelser. Og med som isgangen trodser i brusende strand,

være, hvis den under forsøg nummer 9 eller 23

troens øjne kan vi se en masse ting, som er skjult

fra dødningehjem til de levendes land;

pludselig begyndte at svæve rundt i rummet, mens

for vore fysiske øjne. Herunder kærligheden, nå- bo lavere hos os, det huer dig bedst,

den skiftede farve og sang smukke sange. Det er

den, håbet og alt det andet, der ikke kan måles,

du højbårne gæst

næppe sandsynligt, men det kunne være sjovt. Og

vejes og bevises, men som kan spille en ganske

det anskueliggør, synes jeg, netop forskellen på tro

stor rolle i vores liv alligevel. Og troen kan give os Svært at forstå hele meningen? Det er OK. Du be-

og viden. På godt og ondt. For det er godt, at vi kan

mening og håb, der hvor naturvidenskaben svigter høver ikke blive færdig med det hele i dag.


Hvad skal man snart tro?

Et ægtepar sidder ved morgenkaffen med avisen. Der

står noget om skabelsen. Manden vrisser, at han ikke

begriber, hvordan nogle kan tro på, hvad der står i Bibelen.

”Min forstand forhindrer mig i at tro på alt det der,”

siger han. Hvortil fruen tørt svarer: ”Jamen, det er da en

meget lille forhindring!”

Omvendt er der også dem, hvis tro forhindrer dem i at

lade børnene lære om naturvidenskabens forklaring på

verdens tilblivelse. Når der står i Bibelen, at Gud har

skabt himlen og jorden, så må det nødvendigvis være

løgn, alt det der med Big Bang-teorien, og hvad de ellers

finder på.

Men Bibelen rummer jo to skabelsesberetninger. Den

første er en poetisk skildring af, hvordan der før tidernes

morgen kun var tomhed og øde og alt for meget vand.

Den beskriver, hvordan Gud over seks dage alene ved

sit Ord skabte rammerne for vores liv. Og efter hver dag

trådte Han et skridt tilbage, og så, at det var godt. Til

slut skabte Han mennesket, som kronen på værket, og

med en særlig velsignelse. Og så hvilede han sig.

I den anden skabelsesberetning er der ikke vand over

det hele. Den er nemlig blevet til et andet sted. Den

første er blevet til, hvor man døjede med, at floderne fra

tid til anden oversvømmede området. Vand var for dem

kaosmagten, så det var vandet, Gud fortrængte for at

skabe mulighed for liv. Den anden bibelske skabelsesberetning

er blevet til blandt ørkenfolket. For dem var

kaosmagten for meget sand og tørke. Så når de skal

fortælle, at Gud er ophavsmanden til liv, så beskriver de,

hvordan han lod en kilde vælde op af jorden, forgrene

sig i fire floder og blive til frugtbart land.

Hvad skal man så snart tro? Var der for vådt eller for

tørt, før Gud skabte verden? Og det stopper ikke der.

For hvor Han i den ene beretning skaber alene ved sit

Ord og skaber mennesket til sidst, som mand og kvinde,

så skaber Han i den anden mennesket først, men på en

anden måde: Først Adam af ler og livsånde, dernæst

Eva af Adams ribben.

De fire evangelister

res forskellighed siger de i det væsentligste helt det

samme: At mennesket har en særlig plads i skaberværket.

Og at Gud står bag skabelsen af verden. At

Gud er årsagen til, at der er mulighed for liv, uanset

hvilke kaoskræfter der truer livet. Det er det, vi bekender

troen på, når vi siger: ”Vi tror på Gud Fader,

den almægtige, himlens og jordens skaber.”

At naturvidenskaben så har et helt tredje, fjerde eller

tiende bud på, hvordan det egentlig rent konkret gik

for sig, rokker ikke en tøddel ved, at menneskelivet

og vort livsrum er både villet og skabt af Gud.

På samme måde er der interne uoverensstemmelser

mellem de fire evangelier, som indleder Det nye Testamente.

Af forskellige historiske grunde, som videnskabeligt

set kan være interessante nok, og som der

ikke går skår i evangeliet af, at man udforsker og når

til nye indsigter om. Men for troen er det, som gælder,

det som de fire evangelister også er enige om, men

blot fortæller på hver sin måde: at Gud i Jesus Kristus

kom til verden, levede i verden på godt og ondt, som

menneskers vilkår nu er, døde og opstod fra de døde

til liv og til håb for os. At Han vendte tilbage til verden

efter verdens dom over ham, er det ultimative udtryk

for syndernes forladelse.

Lidelsesberetningen og påskeevangeliet er det helt

centrale i alle fire evangelier. Igen er der forskelle, især

når man studerer, hvad evangelisterne fortæller om

Jesu sidste ord, da han hang på korset.

De ligner hinanden meget, men Jesus er ikke citeret

for det samme af dem alle. Hos Markus og Matthæus

er Jesus tavs, indtil den niende time, hvor han råber:

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

Hos Lukas siger han: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke,

hvad de gør.” Og til røveren på korset: ”Sandelig siger

jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.” Og til

sidst: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.”

Evangelisten Johannes har som den eneste ordene om,

at Jesus siger til Maria: ”Kvinde, der er din søn”, og til

Johannes: ”Dér er din mor.” I alle fire evangelier får

han eddike at drikke, men kun hos Johannes siger han:

”Jeg tørster.” Og som det sidste: ”Det er fuldbragt.”

Hvad skal man så snart tro?

Man skal tro evangeliet om, at ingen vej er så forfærdelig,

at Gud ikke vil gå den med os. Evangeliet om at

end ikke menneskers forenede kræfter kan udtænke

og udøve en ondskab så sort, at han ikke tåler den.

Evangeliet om, at Gud finder det umagen værd at

gennemlide alt: forræderi, fornægtelse, forhærdelse,

bespottelse og bespyttelse. Mage til stædighed. Den

stædighed betyder altså, at ingen fortvivlelse og håbløshed

kan finde et blivende sted, hvor evangeliet og

lovsangen lyder.

Der er ikke noget oprørende ved, at vi ikke får fuldstændig

enslydende rapporter. Evangelisterne fortæller,

ligesom alle andre fortæller, ud fra det, de har hørt

og set, og ud fra det som er vigtigt for dem at få frem.

Det betyder ikke nødvendigvis, at nogle af dem lyver.

Der finder bare altid en bevidst eller ubevidst sortering

sted, når vi fortæller noget.

Det var det, Per Fly legede med i TV-serien ”Forestillinger”,

som blev vist i foråret. De samme dage ses

gennem seks forskellige personers øjne. Hver af disse

personer lægger øjne, ører og stemme til et afsnit.

De er alle på den ene eller den anden måde tilknyttet

opsætningen af den samme teaterforestilling. Sideløbende

med arbejdet lever de deres egne liv, forviklede

i hinanden.

Det giver sig selv, at når der er seks forskellige fortællere,

så får vi ikke seks ens afsnit. Aktørerne har

forskellige vinkler. Hvad den ene dvæler længe ved,

opfatter den anden dårligt nok. Men det giver ikke mening

at påstå, at den ene af dem opfatter og formidler

situationen mere sandfærdigt end den anden.

Hvis det nogensinde havde været meningen, at vi

skulle have en dokumentation for opstandelsen, som

kunne holde i enhver byret, så havde man næppe haft

fire påskeevangelier, som frejdigt beretter, at de første

til at forkynde Jesu opstandelse var nogle kvinder.

Kvinder duede ikke som vidner. Og alligevel – eller måske

derfor – bliver netop de – kirkehistoriens første

kvindelige præster - altså sendt ud for at forkynde det

vigtigste budskab verden endnu har hørt: Han er stået

op fra de døde!

Jesus Kristus er Guds Ord, som er kommet til verden,

og som ikke lader sig drive ud af verden igen. Det lod

sig heller ikke spærre inde bag en tonstung klippeblok.

Det holder sig heller ikke tilbage for at sprænge sig vej

ind i et hjertes kulde og skabe liv på ny. Ikke engang

en god forstand er nogen hindring.

Og der har givetvis været flere forskellige varianter,

Hvis det nogensinde havde været meningen, at Bibelen

skulle give os en endegyldig forklaring på, hvordan

alting var blevet til, så havde der nok kun været

én skabelsesberetning. Netop ved at rumme to fortæller

den os helt tydeligt, at det vigtige i troens sam-

12 men nu er det disse to, der står i vores Bibel. Og i al demenhæng ikke er hvordan, men hvorfor.

13

Solvej Paabøl Andersen, sognepræst i Veerst-Bække

’Forestillinger’


Gud og Videnskab

Videnskaben er fantastisk. Uden den

ville du ikke kunne læse disse ord.

Uden den ville lyset være slukket – og

alt på vor planet havde været anderledes.

Alt hvad der adskiller verden i dag

fra verden af i går, kan føres tilbage

til naturvidenskaben. Uden den havde

oplysningstiden aldrig fundet sted. Og

den teknologiske evolution vi befinder

os midt i havde været udelukket.

Den videnskabelige revolution fandt

sted i Europa midt i sidste årtusind. Men

hvorfor netop Europa? Det kan undre!

For går vi tusind år tilbage – tilbage til

begyndelsen af det årtusind, der blev

videnskabens årtusind, var der andre

kulturer der overstrålede Europas. Det

gælder ikke mindst den muslimske

verden, der var den kristne overlegen

på de fleste områder. Den muslimske

verden strakte sig fra Spanien i vest

til Indien i øst og havde imponerende

byer, hvor man videreførte og udviklede

antikkens videnskabelige spire.

Af Pelle Goldin

Hvad er videnskabens forhold til religion? Her tænkes specielt på forholdet

til kristendom og islam.

Galileo Galilei, 1564 - 1642

tidlige kirkefædre var inde på den

tanke – men med Thomas Aquinas i

1200-tallet blev det formuleret klart

og direkte. Herved skabtes fundamentet

for den videnskabelige revolution.

I den kristne Middelalder

indgik tro og fornuft i et symbiotisk

ægteskab, hvis dynamik mellem harmoni

og konflikt var enestående.

Troen som drivkraft

Forholdet mellem tro og fornuft

var bestandig genstand for diskussion

i Europa. Ikke desto mindre

var ægteskabet ubrydeligt frem til

den franske revolution. Hvilket betød

at troens altgennemtrængende

længsel efter sandhed sattes foran

videnskaben som et lokomotiv.

De kristne tænkere var bl. a. inspirerede

af de muslimske filosoffer Avicenna

(død 1037) og Averroes (død

1198) - den muslimske verdens betydeligste

tænkere. Lige så værdsatte

de to muslimer blev i den kristne verden,

lige så hurtig glemtes de imidlertid

i den muslimske. For her var det

bl.a. den persiske filosof Al Ghazali

(død 1111), der fik det sidste ord, da

han sagde, at tro og fornuft var uforenelige:

At fornuft var en satanisk gift,

der kun ville sprede tvivl om Koranens

åbenbarede og indiskutable sandhed.

Al-Ghazalis afvisning af filosofi og videnskab

vandt genklang og sejrede i

den muslimske verden. Og Avicennas

og Averroes skrifter endte på bålet.

lå inde med en sandhed, der udelukkede al tvivl. Og

overflødiggjorde al lærdom. Videnskabens forudsætning:

Nysgerrig iagttagelse og kritisk rationalitet,

fandt aldrig grobund i den muslimske verden.

Også i den kristne verden var der som nævnt konflikter

mellem videnskab og tro. Men en konflikt,

hvor der var plads til begge parter. En konflikt hvor

det altid blæste fra fire verdenshjørner samtidig,

og hvor ethvert svar forvandledes til et spørgsmål.

I løbet af 1800-tallet spidsede det dog til. Her

begyndte stadig flere at se videnskab og religion

som fjender. Mange kristne så naturvidenskaben

som en trussel. Og samtidig anså stadig flere videnskabsmænd

kristendom som ren og skær overtro

- et anakronistisk levn fra en før-oplyst tidsalder.

Her blev ikke mindst konflikten den 200 år gamle

konflikt mellem Galilei og kirken fremhævet, så den

nærmest blev et ikon på det grundlæggende modsætningsforhold.

En konflikt der understregede den stadig

mere udbredte opfattelse: At den naturvidenskabelige

revolution havde fundet sted på trods af kristendommen.

En forestilling i dag næsten står som et dogme.

Og Galilei-konflikten var reel nok. Det interessante er

imidlertid at den var en undtagelse i hans samtid. Ikke

blot var alle den videnskabelige revolutions fædre fra

Copernicus til Newton dybt kristne. Det var samtidig

i høj grad deres kristne tro, der var drivkraften bag

deres videnskabelige virke. Middelalderens og renæssancens

filosoffer/videnskabsmænd opfattede Gud

som en bestandig indgribende arkitekt og ingeniør,

der havde skabt verden efter nogle bestemte principper.

Og man så det som en guddommelig pligt at

klargøre disse principper. Man havde den klare opfattelse

at videnskaben pegede udover sig selv. Ved at

åbne naturens store bog fik man en direkte adgang til

det guddommelige skaberværk. Man opfattede i den

sammenhæng naturen som et tempel og videnskabsmanden

som præst, der viste Guds lys i det skabte.

kraften: For hvordan skulle man forklare universets

stabilitet, når tyngdekraften truede med at trække

alle himmellegemer sammen til en singularitet?

Her var Gud igen nødvendig som aksiom: Nemlig

som opretholder af et stabilt og evigt univers. Således

var Gud i dobbelt forstand det nødvendige

grundlag for det Newtonske univers. Som skaber

og opretholder af både tyngdekraften og universet.

En detalje Laplace havde overset, med sin berømte

påstand om at Gud var en overflødig hypotese.

Troens og videnskabens skilsmisse

I dag er den klassiske fysik afløst af den moderne,

der viser hen til et ufattelig komplekst univers, hvis

hemmeligheder vokser jo dybere vi ser. Og det vi

forstår”, kan alene beskrives med en matematik,

man ikke kan fortolke. Men den virker! Hver gang

vi tænder lyset. Hvert sekund solen skinner. Gud er

ikke længere et aksiom – og det symbiotiske ægteskab

mellem kristendom og naturvidenskab er opløst.

Ikke desto mindre var den religiøse drivkraft intakt

hos den moderne videnskabs fædre, Maxwell, Planck

og Einstein. Tag blot Einstein - sidste århundredes gigant

- der blandt andet skrev at ”den kosmiske religiøse

følelse er den stærkeste og ædleste drivkraft

i al videnskabelig forskning.” Og videre sagde: ”...i

denne vor materialistiske tidsalder er videnskabsmænd

de eneste mennesker, der er dybt religiøse.

Om nogen religion er kristendommen båret af dialektikken

mellem tro og en tvivl præget af selvopgør og

anfægtelse. Det er Biblen og kirkehistorien en lang

opvisning i. Troen er bestandig blevet formet i tvivlens

syrebad - bestandig svingende mellem prisning

af skaberværket og undren over dets uudgrundelige

ophav. Den store undren har hjemme i både jødisk og

græsk tænkning – kristendommens grundlag.

Kan tro og fornuft forenes?

Så hvorfor Europa? Hvorfor var det

midt i det kristne Europa at videnska-

Det er denne undren der om noget prægede den kristben

slog rod og satte blomst? Det har

ne tænkning i sidste årtusind. Det er denne undren

de sidste par årtiers videnskabshisto-

Isaac Newton, 1643 - 1727

og anfægtelse, der fostrede den dybe længsel efter

riske forskning et svar på. Vi skal her

sandhed. Og det er denne undren som har fået de

tilbage til tiden o. år 1200. Til begyn-

Gud og tyngdekraften

sidste tre årtiers forskning (bl.a. Fink-Jensen 2004 og

delsen af det årtusind der skulle blive

At den alkymistisk inspirerede kristendom var en Kragh 2006) til et pege stadig klarere på: At den na-

videnskabens. Til dengang både krist-

mægtig drivkraft sås ikke mindst hos sidste årtusinds turvidenskabelige revolution ikke fandt sted på trods

ne og muslimer stillede det afgørende

måske største geni, Isaac Newton. I sit enestående af kristendommen. Tværtimod.

spørgsmål: ”Kan tro og fornuft for-

videnskabelige værk om matematikkens principper

enes?” Diskussionen var heftig både i

forenede han de himmelske og jordiske love i forvis- Uden kristendommens tro, tvivl og undren havde der

den muslimske og den kristne verden.

ningen om at alt i universet - fra det største til det ganske enkelt ikke været nogen videnskabelig revo-

Og man nåede frem til to helt forskel-

Storhed og fald

mindste - er styret af bagvedliggende kosmiske love. lution.lige

konklusioner. Konklusioner der fik

Siden da har islam langsomt, men

De klassiske naturlove kunne hverken ses, gribes eller

skæbnesvanger betydning for vor pla-

sikkert, udviklet sig til en religiøs og

begribes. Lige så lidt som den Gud, der i den Newnet

– og præger den, den dag i dag:

videnskabelig tragedie. Det, der for

tonske mekanik var et af aksiomerne. For fjernede

tusind år siden tegnede til en ene-

man Gud, ville tyngdekraften slet ikke eksistere, idet Artiklen har været bragt som kronik i Kristeligt Dagblad

14

I den kristne verden nåede man frem

til at tro og fornuft kunne forenes så

de supplerede hinanden. Allerede de Albert Einstein, 1879 - 1955

stående succes i kølvandet på muslimernes

mægtige erobringer, endte i

en nedtur, fordi islam med Koranen

den for Newton var et udtryk for Guds tilstedeværende

ånd… ”virkningen af en mægtig evigt handlende.”

I det hele taget havde man et problem med tyngde-

1. marts 2007. De værker der henvises til, er: Morten

Fink-Jensens ph.d: ”Fornuften under troens lydighed”

2004, samt Helge Kraghs (redaktør) store 4-binds værk,

”Den danske Naturvidenskabs Historie” fra 2006 15


VINTERENS FRIRUM

Denne vinter er der planlagt FRIRUM til d. 14. december, 25. januar og 15. februar.

Gudstjenesterne vil som sædvanligt rette sig mod det lidt yngre publikum med en ligefrem tilgang til

forkyndelsen samt lovsange og gospel på både danske og engelsk. Gudstjenesten var ca 1 time og et

kvarter, og bagefter er der altid hyggeligt samvær i Den Gamle Skole, for dem der har lyst.

Af nyt tiltag skal nævnes Børnehjørnet i våbenhuset, hvor vi ruller et par tæpper ud og en masse legetøj,

så der er et sted at være, også for børnene uden at de forstyrrer gudstjenesten - mere end godt er :-)

Desuden vil der være mulighed for personlig forbøn i gudstjenesten, hvor man kan få præsten til at bede

for en/sammen med en om ting, der trykker, ting man gerne vil takke for el.l.

Syv på banen, tre på bænken

Allerede den 30. september var

det klart hvem der var valgt til

menighedsrådet for de næste fire

år, der var kun indleveret én liste.

Afstemningen den 11. november

kunne derfor aflyses.

Det nye råd består af de syv folkevalgte

og pastoratets tre præster.

Desuden er der valgt tre suppleanter

som gerne vil deltage aktivt

i opgaverne i de næste år.

Rådet skal planlægge sognets

aktiviteter og sammen med de

ansatte drive kirken som en virksomhed

med CVR-nummer, bud-

getter, regnskab, revision og momsregnskab. Rådet

skal vedligeholde bygninger og kirkegård og sikre

gode forhold for de ansatte, holde MU-samtaler og

udarbejde en personalepolitik.

Har det noget med kirke at gøre? Måske, men hvad er

kirke egentlig for en størrelse? Har de opgaver noget

med kristendom at gøre? Mit svar er et forsigtig ja og

et tydeligt nej, altså et dobbelt svar.

Det har noget med kristendom at gøre når kirken er

ramme om et fællesskab som hviler på et kristent livssyn

om hensyn og omsorg for andre mennesker. Det

er kristendom hvis det kristne budskab bliver forkyndt

i det fællesskab.

Kirken bevarer sine traditioner og holder fast i sit budskab

medens der sker forandringer. Forandringerne

er lettest at se over en lang årrække, på 100 år eller

Det afgående menighedsråd. Fra venstre: Per Siig, Tove Meldgaard, Morten

Skovsted, Ove O. Nielsen, Ruben Fønsbo, Hanna Rasmussen, Peder Kjærgaard,

Ib Elmer og Hanne Henriques

mere. Det menighedsråd som går af nu har været med

til at gennemføre en stor forandring i Hjortshøj kirke,

- en ny gudstjenesteform som har fået stor tilslutning

fra alle aldersgrupper i menigheden. Frirumsgudstjenesterne

er blevet til liv og vækst, en af rådets vigtige

opgaver, og det synes jeg er en succes historie som

vi godt kan fortælle andre om. På vegne af hele menigheden

vil jeg sige tak til rådsmedlemmer for dette

resultat og indsatsen gennem de seneste fire år.

Det nye råd har holdt konstituerende møde og genvalgt

formanden, en tillid jeg siger tak for og jeg byder

alle velkommen til et godt samarbejde.

Mit ønske for de næste fire år er at det hus vi begynder

at bygge i april 2009 vil blive ramme om godt fællesskab,

sang, musik, foredrag, kaffe, spagetti, samtaler.

At det bliver for små børn og deres familier, for store

børn, for unge og for... og for..., for hele menigheden.

Peder Kjærgaard

16

Det nye menighedsråd

Fra venstre: Tove Meldgaard,

Morten Skovsted, Ruben Fønsbo,

Hanna Rasmussen, Peder Kjærgaard,

Dorthe Knudsen, Christian Ernstsen

og Heidi Ørsted Jensen 17

Af Peder Kjærgaard


Vær med i kampen for

en verden uden sult

Den 1. marts 2009 sender Hjortshøj Sogn igen frivillige

indsamlere på gaden for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult.

1. marts er det 11. gang, at Hjortshøj sender frivillige

indsamlere på gaden ved den årlige sogneindsamling.

Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses hårdt

af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har

været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp i næsten

100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus

på sult.

Daglig, udmarvende sult er en livsbetingelse for 850

millioner mennesker kloden over. Sulten påvirker

mennesker fysisk, mentalt og åndeligt. Sulten gør det

umuligt at leve et aktivt liv. Et underernæret barn kan

hverken lege eller lære. Er barnet underernæret gennem

længere tid, tager både hjernen og immunforsvaret

skade.

’Vi ønsker en verden uden sult. Derfor sender vi indsamlere

på gaden den 1. marts,’ siger indsamlingsleder

Pernille Kildsgaard i Hjortshøj. ’Sidste år nåede

vi ud til rigtig mange i sognet, og i år håber vi at give

endnu flere mennesker mulighed for at gøre verden

til et lidt bedre sted, blandt andet ved også at sende

indsamlere til søndagsåbne butikker.’

Fakta om sult

854 millioner mennesker lever med daglig, udmarvende

sult.

Omkring 160 millioner børn – eller cirka hvert

fjerde af verdens børn under fem år - er underernærede.

Sult dræber hvert år flere mennesker end AIDS,

malaria og tuberkulose tilsammen.

Hvert 6 sekund dør et menneske af sult eller sultrelaterede

sygdomme – dvs. 25.000 mennesker

om dagen.

Hver gang fødevarepriserne stiger 1 %, kastes

16 millioner mennesker ud i sult.

Et menneske skal have 2100 kalorier om dagen

for at leve et normalt, velfungerende liv.

Sult svækker immunforsvaret, så især børn kan

dø af almindelige infektioner som mæslinger og

diarré.

Om forsidebilledet Af Ruben Fønsbo

Når videnskaben prøver at kigge Gud i kortene.

Som det vil fremgå flere andre steder i dette blad, kan

det være næsten umuligt at sætte skel mellem Gud

og videnskaben. Gennem mange år har videnskaben

arbejdet med Gud som forudsætning eller hypotese,

men med oplysningstiden blev tingene betydeligt

mere adskilt. Nu er der kun meget få videnskabsfolk

som vil begrunde et naturfænomen eller en astronomisk

hændelse med Guds indgriben, men der er alligevel

en stigende tendens til at antyde en større plan,

en overordnet styring eller en større intelligens bag

både Verden og Universet.

Den engelske astrofysiker Stephen Hawking skrev

for nogle år siden en bog som hed ’En kort historie

om tiden’, og her stillede han spørgsmålet om hvorfor

universet i det hele taget ulejligede sig med at eksistere.

Det var jo meget nemmere at lade være. Det

må nemlig have krævet en betydelig mængde energi

at sætte gang i en eksplosion som kunne skabe vores

univers; et univers der har udvidet sig i flere milliarder

år og stadig vokser med en fart af 71 kilometer i sekundet.

Og nu har man besluttet sig for at prøve at

et indblik i en eventuel plan. Ikke nødvendigvis Guds,

men den plan der alligevel ser ud til at være der.

Det skal ske i Schweiz, hvor en gruppe videnskabsmænd

i det europæiske center for partikelforskning,

CERN, har sat sig for genskabe Big Bang i en noget

mindre udgave end det oprindelige, for på den måde

at få oplysninger om både Big Bang, universets skabelse

og udvikling og måske også om dets fremtidige

skæbne. Det foregår i det imponerende apparat som

er afbildet på forsiden af dette blad; en Large Haldron

Collider, eller på dansk, en meget stor partikel-accelerator.

Partikel-acceleratoren består af en 27 km lang,

cirkulær tunnel hvor forskerne ved hjælp af kraftige

magnetfelter kan styre og accelerere elementarpartikler.

Det er planen at lade to partikler bevæge sig

hver sin vej i tunnelen med en hastighed nær lysets;

faktisk så hurtigt at hver partikel når at gennemføre

11.000 omgange i tunnelen hvert eneste sekund. Når

de to partikler opnår den ønskede hastighed, styres

de mod hinanden og kolliderer, og her forventer forskerne

at få et minibillede af hvad der egentlig skete

ved Big Bang.

Forsøget er spændende fordi det giver mulighed for at

få ny viden om de allerførste øjeblikke af universets

historie. Men selv om man sandsynligvis kan klarlægge

nogle af de mekanismer der styrer universets

udvikling og regelbundethed, er det på forhånd givet

at man ikke kan se på den anden side af Big Bang og

opdage hvad årsagen var, så heller ikke denne gang

har videnskaben svaret på om Gud findes eller ej.

Foredrag med Peter A.G.

Det sansende menneske - om livsmod, livsglæde og det sansende menneske

Sogneaften i Den gamle Skole i Hjortshøj med Peter A.G. fra rockgruppen GNAGS

Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 20

Foredraget tager udgangspunkt i det postulat, at færre og færre

har sig selv med i det, de foretager sig. Vi opdrages så at sige til

systematisk at sælge ud af os selv – hele den sanselige tilstedeværelse,

ikke se, ikke høre, ikke dufte, ikke røre. Og når vi mister de

sanselige dimensioner, mister vi følsomheden og evnen til at opleve

sammenhænge og samhørighed – også med naturen. Om den

kunstneriske dimension og kunsten som en måde at lære sig selv

at kende på. Om kunsten som udtryk for den glædelige harmoni

mellem ånd og krop. Om oplevelsen af kunsten som det væsentlige.

Ifølge Peter A.G. har danskerne så travlt med at nå bestemte

mål, at der hverken er tid til at vise hinanden opmærksomhed eller

til de tilfældigheder, hvor væsentlige samtaler og oplevelser

opstår: -Fortravlethed, der kun har sig selv som mål, dræber al

poesi.

18

Vær med i kampen for en verden uden sult! Meld

dig allerede nu som indsamler den 1. marts hos

Pernille Kildsgaard på tlf. 61 35 55 36 eller e-mail:

psille@webspeed.dk.

Kroppen kompenserer for manglende energitilførsel

ved at nedsætte de fysiske og mentale

aktiviteter. Sultne børn kan hverken lege eller

lære.

Kilde: FN (World Food Programme, Unicef og andre

FN-organer)

Peter A.G. Nielsen er sanger og sangskriver. Gennem 40 år frontfigur

i rockgruppen Gnags – desuden er han kirkegænger. Alle er

velkomne – også til en debat med Peter A.G. efter kaffepausen.

19


Vinterens aktiviteter

Musikalsk legestue for børn

Legestuen er åben hver tirsdag kl. 10 - 12 i Den

Gamle Skole ved siden af kirken. Det er for alle småbørn

(0-5 år) ifølge med en voksen. Vi synger, spiller,

bevæger os, leger og meget mere. Hver gang hygger

vi os med at spise medbragte madpakker. Legestuen

sørger for kaffe, te og saftevand. Det er gratis at

være med!

Der er juleafslutning tirsdag d. 16. dec og opstart i

det nye år tirsdag d. 6. jan 2009. For yderligere information

kontakt sognemedhjælper Britta Søes, som

leder legestuen (man. og tirs. ml. 12-13, 86228366

eller pr. mail sognemedhjaelper@get2net.dk)

Jysk Akademisk Orkester

Koncert med Jysk Akademisk Orkester 4. december

kl. 19.30 i Hjortshøj Kirke.

Orkesteret er startet i november 1958, som Århus

Studenter Orkester. I tidligere tider skulle der en optagelsesprøve

til for at blive medlem af orkestret, hvis

medlemmer alle var akademikere. Men i de senere år

er der blevet åbent for alle der kan spille et instrument

og selvfølgelig kan læse noder.Blandt de tidligere

medlemmer er flere i dag kendte professionelle

musikere. Her kan nævnes bl.a. Merete Hofmann,

Holger Laumand og Hans Abrahamsen, sidstnævnte

er i dag komponist.

Julegudstjeneste med FDF

Onsdag d. 3.dec. kl. 19 holder FDF deres juleafslutning

i kirken. ”Puslinge og Tumlinge” vil synge,

’Pilte’ går Lucia og ”Seniorerne” viser krybbespil.

Gudstjenesten er åben for alle.

Nytårsgudstjeneste med FDF

Søndag d. 11. jan. kl. 14 fejrer FDF opstart til den

nye sæson ved at holde gudstjeneste. Bagefter er

der forfriskning og hygge ved FDF. Gudstjenesten er

åben for alle.

Julegudstjenester for de mindste

Igen i år inviterer vi til julegudstjeneste for de små

og deres voksne. Gudstjenesten varer ca. ½ time, og

det er spændende, hvem vi får besøg af i år!

Tirsdag d. 9.dec. kl. 10: For dagplejebørn, legestue

og vuggestuebørn

Onsdag d. 10.dec. kl. 10: For børnehavebørn

Andre børn i alderen 0-6 år, som ikke går i institution

e.l., er selvfølgelig også meget velkomne.

De 9 læsninger

De ni læsninger er en

musikgudstjeneste

og en forberedelsesgudstjeneste

til julen.

Traditionen stammer

fra England, hvor den

første gang blev fejret

den 24. december

1918 i King’s College

Chapel i Cambridge.

Siden da er den blevet fejret samme sted hver eneste

år på nær én undtagelse i 1930. Selv under

2.verdenskrig fortsatte man, skønt kirkens mosaikruder

– og varmen derfor også - manglede.

Efterfølgende er gudstjenesten blevet en tradition i

en lang række kirker verden over, også i Danmark,

hvor De ni læsninger ofte fejres i adventstiden, netop

som en forberedelse til julen. Gudstjenestens tema

er ”målet og formålet med Guds kærlighed til hele sin

skabning”, som er det der kommer til udtryk gennem

bibelteksterne (kilde: Bibelselskabet).

Det gælder også i Hjortshøj, hvor De ni bibelske

læsninger veksler med salmesang, og korindslag fra

Hjortshøj Lokalcenters kor. Selve gudstjenesten finder

sted mandag den 9. december kl. 14 i Hjortshøj

kirke. Efterfølgende er der glögg og æbleskiver

i Den Gamle Skole, hvor koret også vil synge et par

engelske carols. Vi håber at mange vil møde op til en

både højtidelig, stemningsfuld og hyggelig eftermiddag.

Alle er velkomne!

Som det har været tilfældet de foregående år, kan

man i år søge om menighedsjulehjælp, hvis man af

en eller anden grund er økonomisk i knibe her op til

jul. Midlerne til julehjælpen indsamles i kirken op til

jul. Man kan sende sin ansøgning om julehjælp til

Hjortshøj Kirke, Egå Mosevej 7, 8250 Egå eller pr.

mail til egaa.sogn@km.dk med kort begrundelse. Ansøgningen

skal være modtaget senest tirsdag d. 9

december og et gavekort til SPAR-købmand Schjeldahl

vil blive uddelt op under jul.

Sogneindsamling 2009

Velkommen til Sogneindsamling 2009. Søndag d.

1. marts 2009 kl. 11 er det 11. gang at Folkekirkens

Nødhjælp holder Sogneindsamling i samarbejde

med sogne over hele landet. Siden den første

Sogneindsamling i 1999 er der samlet mere end 100

millioner kroner ind til verdens fattigste. Det er en

utrolig opbakning fra sognene og danskerne, og Folkekirkens

Nødhjælp satser på at kunne fejre jubilæet

med den største Sogneindsamling nogen sinde.

Dirigenten kan nogle måske også nikke genkendende

Der er nemlig et stort behov for hjælp til nogle af

til i en eller flere sammenhænge: Marianne Nørholm

VINTERENS FRIRUM

de mest udsatte mennesker i verden, og temaet for

Villadsen er uddannet folkeskolelærer, organist, AM-

Denne vinter er der planlagt FRIRUM til d. 14. decem- Sogneindsamlingen 2009 er Sult. Det sker i en tid,

musiklærer og musikleder.

Vi synger julen ind i Hjortshøj

ber, 25. januar og 15. februar.

hvor verdens fattigste presses yderligere af stigen-

Jysk Akademisk Orkester vil denne aften spille: Mo- Hvad skal vi lave lille juleaften? Traditionen tro vil

Gudstjenesterne vil som sædvanligt rette sig mod

de fødevarepriser.

zart: Serenade nr. 11 ( blæseroktet) 2., 3. og 4. sats,

2. sats fra klarinetkoncert, Telemann: Koncert for 2

fløjter og orkester og endelig Haydn-symfonien (nr.

104)

Hjortshøj kirke slå døren op for en times salmesang,

meditiation og i det hele taget tid til eftertanke for enhver

som føler sig klar til at fejre julen, hjemme såvel

som andetsteds. Det drejer sig ganske enkelt om fæl-

det lidt yngre publikum med en ligefrem tilgang til

forkyndelsen samt lovsange og gospel på både danske

og engelsk. Gudstjenesten var ca 1 time og et

kvarter, og bagefter er der altid hyggeligt samvær i

Bekæmpelse af sult har været en kerneopgave for

Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Vi håber at

rigtig mange i Hjortshøj Sogn vil hjælpe Folkekirlessang

og orgelmusik. Det er Hjortshøj kirke den

Den Gamle Skole, for dem der har lyst. Alle er velkens Nødhjælp med at giveverdens fattige og sultne

20 Vel mødt!

23. december kl. 19.30. Velkommen!

komne.

et nyt håb og en ny chance.

21

FRIRUM

Julehjælp


Gud og spaghetti

Gud og spaghetti er en gudstjeneste særligt tilrettelagt

for børnefamilier. Vi synger børnesange med fagter

og bevægelse til, en salme,

hører bibelfortælling (dukketeater,

drama el.lign.), beder Fadervor

og får Guds velsignelse.

Det starter kl. 17 og varer ca.

30 min. Efter gudstjenesten

er der spaghetti og kødsovs i

Den Gamle Skole ved kirken og

mulighed for at hygge sig med

andre. Maden koster 20 kr. for

voksne og 10 kr. for børn, max

50 kr. pr. familie.

Tilmelding til spisning senest

om mandagen – mail til sognemedhjælper

Britta Søes på

sognemedhjaelper@get2net.dk

eller sms til kirketjener Else Elmer på tlf. 2547 0213.

Datoer for kommende spaghettigudstjenester:

Onsdag d. 17. dec. kl. 17 – Risengrød m.m

Onsdag d. 7. jan. kl. 17

Onsdag d. 4. marts kl. 17

Hvad tror vi på?

Vi fortsætter efterårets debataftener:

Torsdag d. 15. jan kl. 19.30 i Den Gamle Skole i

Hjortshøj tager Lise Juhl Nielsen fat på et af kristendommens

mere ”luftige” emner, nemlig Helligånden.

Torsdag den 11. marts kl.19.30 i Den Gamle Skole

vil Mette Born Djurhuus stå for den fjerde og sidste

i rækken af debataftener. Her vil blive sat fokus på

spørgsmålet: hvem er manden med de mange titler?

Menneskesøn, frelser, lam, helbreder, skaber og tjener.

Deltagelse er gratis, inkl. kaffe og kage i pausen. Vi

håber at se mange nysgerrige, der vil lytte og debattere.

Fastelavn er mit navn…

Søndag d. 22. februar kl. 14 er der fastelavnsgudstjeneste

for hele familien. Efter gudstjenesten

følges vi ned til FDF-hytten, hvor vi slår katten af

tønden, og der vil være mulighed for at købe en forfriskning.

Kravlegudstjenester

Kravlegudstjeneste er en særlig gudstjeneste planlagt

for småbørn (0-5 år) m. deres voksne. Det er

efterhånden en tradition ved kirken at vi 2-3

gange årligt holder kravlegudstjeneste for de

mindste – en ganske kort gudstjeneste, hvor

børn og voksne sidder på tæpper oppe ved alteret

– synger nogle sange, hører bibelhistorie,

ber Fadervor og så får vi besøg af en masse

spændende dukker mm.!

Det foregår tirsdag kl. 10 i kirken og bagefter

er alle velkomne til at spise medbragte madpakker

i Den Gamle Skole.

Kontakt sognemedhjælper Britta Søes for at

høre nærmere (man. og tirs. ml. 12-13, 8622

8366 eller pr. mail sognemedhjaelper@get2net.

dk).

Dato for den kommende kravlegudstjeneste

Tirsdag 17. febr. kl. 10.

Minikonfirmander

Fra midten af januar 2009 og indtil påske er der igen

et tilbud for alle børn i 3.klasse om at gå til minikonfirmand.

Det kommer til at foregå i kirken og i

Den Gamle Skole ved kirken. Forløbet vil være en

blanding af fortælling, samtale, leg, teater, musical/

sang, forskellige aktiviteter og meget mere! Alle børn

i 3.klasse er velkomne.

For yderligere information kontakt sognemedhjælper

Britta Søes.

Nyt fra FDF i Hjortshøj

På lejr med Indiana Jones

70 børn, unge og voksne fra FDF Hjortshøj var i weekenden

den 24. - 26. oktober på løvfaldstur. Fantasirammen

for weekenden var Indiana Jones og ’Jagten

på den forsvundne skat’. Så inden skatten blev fundet

før tyskerne, skulle ulækre kryb spises, gåder skulle

gættes og forhindringer skulle passeres. Heldigvis lykkedes

det FDF’erne, at finde skatten med de 10 bud

inden det var for sent.

Opstart i det nye år

Søndag den 11. januar kl. 14.00 starter FDF op igen.

Vi starter i kirken, for derefter at fejre opstarten med

hygge, sang, informationer og den store nytårsquiz.

Opstarten er for alle der har lyst!

Julehygge for de ældste i kredsen

Mens resten af kredsen er gået på juleferie, så holder

de ældste i kredsen lidt ekstra julehygge. Der

Praktiske oplysninger

Kirkelige handlinger: Ved fødsler, dåb, navngivelse,

vielse, begravelse og ind- og udmeldelse af Folkekirken:

Kontakt kordegnekontoret på tlf. 86 22 79 66

Hjortshøj-Egå-Skæring kordegnekontor:

Poul Erik Ettrup Larsen, Egå Mosevej 7, 8250 Egå, tlf.

86 22 79 66, fax 86 22 44 19, mand. - fre. kl. 9 - 13,

torsd. desuden kl. 16 - 18. E-mail: egaa.sogn@km.dk

Præster:

Morten Skovsted (kbf. og begravelsesmyndighed)

Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj. Tlf. 86 22 02 30

Fri fredag. E-mail: morten@skovsted.dk

Lise Juhl Nielsen, Egå, Tlf. 86 22 35 65. Fri mandag.

Email: ljn@km.dk

Mette Djurhuus, mette@born-djurhuus.dk

Menighedsrådsformand: Peder Kjærgaard

Tlf. 86 22 96 68, e-mail: peder.kj@pedersplads.dk

har de nemlig overnatning

fra den 22. -

23. december, så alle

de medlemmer der

er på efterskole, kan

få set alle vennerne

fra FDF, inden julen

skal fejres i familiens

skød.

Kom og få smag for FDF – er du til store oplevelser og

gode kammerater så er det lige noget for dig. Vores

klasser er opdelt efter klassetrin i skolen, så man følger

ens klassekammerater. FDF-Hytten ligger Virupvej

15.

Hvornår mødes vi?

Puslinge og tumlinge (0. – 2. klasse) Mandage fra

16.30-18.00

Pilte (3. – 4. klasse) Tirsdage fra 18.00-20.00

Væbnere (5. – 6. klasse) Onsdage fra 17.00-19.00

Seniorvæbnere og seniorer (7. kl. og ældre)

Onsdage fra 19.00-21.00

Kontakt Morten (del af kredsledelsen) for information

på tlf. 27 21 62 53, springborg@fdf.dk eller se mere på

www.fdf.dk/hjortshoej

Organist: Anne Kragh

E-mail: organist@hjortshoejkirke.dk

Kirketjener: Else Elmer, tlf. 25 47 02 13

E-mail: kirketjener@hjortshoejkirke.dk

Sognemedhjælper: Britta Søes. Træffetid mand. og

tirsd. mellem 12 og 13 i Den gl. Skole. Tlf. 86 22 83 66.

E-mail: sognemedhjaelper@get2net.dk.

Kirkesanger: Birgitte Stougaard

Tlf. 86 78 90 38

Graver: Finn Matzen, Virupvej 11, 8530 Hjortshøj.

Tlf. på kirkegården: 40 35 69 56.

E-mail: graver@hjortshoejkirke.dk

Gravermedhjælper: Torben Nielsen

Næstformand, menighedsrådet:

Kirkebil: Til gudstjenester og sogneaftener i Hjortshøj

kan kirkebil bestilles på tlf. 86 22 79 66 i kordegnens

kontortid.

22

Christian Nørby Ernstsen, tlf. 86 21 16 24,

email: christian@ernstsen.dk

Kirkens hjemmeside: www.hjortshoejsogn.dk

23


Kalender, Vinter ’08-’09

December

On 3 Kl. 19 Julegudstjeneste v. FDF og Morten Skovsted

To 4 Kl. 19.30 Hjortshøj Kirke, koncert m. Jysk Akademisk Kor

Sø 7 Kl. 9.30 Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

Ma 8 Kl. 14 De 9 læsninger v. Morten Skovsted

Ti 9 Kl. 10 Julegudstj., Dagplejen, Vuggestuerne og Legestuen v/Morten Skovsted og Britta Søes

On 10 Kl. 10 Julegudstjeneste for Børnehaverne

On 10 Kl. 19 Menighedsrådsmøde, Den gamle Skole

To 11 Kl. 14 Lokalcenter Hjortshøj, Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Sø 14 Kl. 14 FRIRUM v/Morten Skovsted

On 17 Kl. 17 Spaghettigudstjeneste v/Morten Skovsted og Britta Søes

Sø 21 Kl. 11 Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Ti 23 Kl. 19.30 Vi synger julen ind i Hjortshøj Kirke

On 24 Gudstjenester: Lokalcenteret 10.30, Hjortshøj Kirke kl. 13, 14.30 og 16 v. Morten Skovsted

To 25 Kl. 14, Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Sø 28 Kl. 9.30 Gudstjeneste v. Mette Born Djurhuus

Januar

To 1 Kl. 16.30 Nytårsdag, Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

Sø 4 Kl. 11 Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Ti 6 Kl. 10 Opstart i Musikalsk Legestue efter ferien, Den Gamle Skole

On 7 Kl. 17 Spaghettigudstjeneste v/Morten Skovsted og Britta Søes

To 8 Kl. 14 Lokalcenter Hjortshøj, Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Sø 11 Kl. 9.30 Gudstj. v. Lise Juhl Nielsen, Kl. 14 Nytårsgudstj. v. FDF og Morten Skovsted

On 14 Kl. 19 Menighedsrådsmøde, Den gamle Skole

To 15 Kl. 19 Hvad tror vi på? Debataften i Den gl. Skole. Oplæg om Helligånden v. Lise Juhl Nielsen

Sø 18 Kl. 11 Gudstjeneste v. Morten Skovsted

Sø 25 Kl. 14 FRIRUM v. Morten Skovsted

To 29 Kl. 20 Sogneaften med Peter A.G: ’Det sansende menneske’, Den gl. Skole

Februar

Sø 1 Kl. 15 Kyndelmisse – musikgudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

Sø 8 Kl. 11 Gudstjeneste v. Morten Skovsted

On 11 Kl. 19 Menighedsrådsmøde, Den gamle Skole

To 12 Kl. 14 Lokalcenter Hjortshøj Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

Sø 15 Kl. 14 Frirum v. Morten Skovsted

Ti 17 Kl. 10 Kravlegudstjeneste v. Morten Skovsted og sognemedhjælper Britta Søes

Sø 22 Kl. 14 Fastelavnsgudstjeneste v. FDF, Morten Skovsted og Britta Søes

Marts

Sø 1 Kl. 9.30 Gudstjeneste v. Lise Juhl Nielsen

On 4 Kl. 17 Spaghettigudstjeneste v/Morten Skovsted og Britta Søes

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!