Skolebiblioteket - Kommunernes Skolebiblioteksforening

ksbf.dk

Skolebiblioteket - Kommunernes Skolebiblioteksforening

Skolebiblioteket

et kvalitetsløft i folkeskolen

kommunernes Skolebiblioteksforening 2011


Skolebiblioteket er en del af

folkeskoleloven, og i ”Bekendtgørelse

om skolebiblioteker i folkeskolen”

hedder det:

§ 1.

Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk

servicecenter.

Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for

undervisningen og yder vejledning i brugen heraf.

Skolebiblioteket bidrager endvidere til skolens udvikling ved at formidle

relevante informationer.

Stk. 2. Skolebiblioteket skal understøtte folkeskolens formål

og medvirke til at fremme elevernes alsidige personlige

udvikling ved at øge deres lære- og læselyst.

Skolebibliotekerne benævnes ofte læringscentre eller udviklingscentre,

da de fungerer som dynamo for skolens samlede udvikling.

Skolens leder er overordnet leder for skolebiblioteket, og skolebestyrelsen

godkender efter indstilling fra skoleledelsen læremidler til

skolebiblioteket.

Alle skolens elever kommer på til skolebiblioteket mindst én gang

om ugen.

kommunernes Skolebiblioteksforening er en landsdækkende organisation,

der arbejder med alle sager, der vedrører folkeskolens og

uddannelsernes læringsmiljøer.

kommunernes Skolebiblioteksforening tager initiativ og medvirker til

udvikling, samarbejde og formidling af de læringsmiljøer,

tidens børn og unge skal uddanne og udvikle sig i.

iSbN: 978-87-87284-65-3

kommunernes Skolebiblioteksforening,

Åboulevard 5, 2. th., 1635 københavn V

ksbf@ksbf.dk www.ksbf.dk

Liselotte Hillestrøm, Landsformand


SkoleBiBlioteket …

• er en del af skolens virksomhed og understøtter folkeskolens

formål, medvirker til at fremme elevernes alsidige udvikling og

tager afsæt i skolens pædagogiske profil.

• er en væsentlig sparringspartner for skolens ledelse

vedrørende skoleudvikling ved at formidle relevante informationer,

fordi skolebibliotekarer også deltager i netværk, der

giver indsigt i nytænkning og udviklingstendenser kommunalt,

regionalt, nationalt og evt. internationalt.

• bidrager med vejledning, evalueringsmodeller og implementering

af læremidler såvel analoge som digitale.

• understøtter skolens undervisning samt de pædagogiske mål

ved at stille læremidler til rådighed for undervisningen og

yde vejledning i brugen heraf.

• har en pædagogisk opgave ved at understøtte elevers

lære- og læselyst. Dette gøres bl.a. gennem biblioteksorientering

og opgradering af elevers it-og mediekompetencer.

• har kompetencer til at vejlede i brug af it-hjælpemidler og undervisning

med it.

• har indsigt i børnelitteraturen gennem læsning samt uddannelse

og netværk.

• tilbyder lån af bøger til fritidslæsning ud fra sit kendskab til

såvel elevers læsestandpunkt som interesseområder.


SkoleBiBlioteket giver læSeløft

og læSelySt ved at

• understøtte skolens læsepolitik.

• tilbyde kurser i læsestrategier i både analoge og digitale materialer.

• udvikle materialesamlinger med digitalt og analogt indhold til

læseundervisningen.

• understøtte arbejdet i klasserne med faglige læsekurser.

• rådgive lærere og elever om valg af materialer og metoder, så

elevernes læseniveau støttes og udvikles.

• præsentere fritidslæsning, der pirrer elevernes nysgerrighed.

• udarbejde oplæg til læsebånd (læs 20 minutter dagligt).

• tage initiativ til deltagelse i nationale- og lokale læselystkampagner.


SkoleBiBlioteket yder

kollegavejledning ved at

• være mediefaglig sparringspartner.

• deltage i lærernes årsplanlægning i de forskellige fag.

• rådgive lærere i valg af læremidler.

• tage initiativ til nytænkning i brugen af læremidler, så Fælles

Mål kan opfyldes.

• formidle de mange faglige og kulturelle tilbud i nærmiljøet.

• præsentere skolens medieplan på teammøder og fagudvalgsmøder.

• præsentere nye ideer til udvalgte lærergrupper.

• vejlede i brugen af forskellige digitale ressourcer.


SkoleBiBlioteket Styrker it- og

mediekompetencer ved at

• tage udgangspunkt i temaerne i Fælles Mål 48: informationssøgning

og informationsindsamling, produktion og formidling,

analyse, kommunikation, vidensdeling og samarbejde.

• stille digitale ressourcer til rådighed.

• udarbejde en samlet it- og mediehandleplan.

• undervise i bibliotekskundskab, herunder søgestrategier og

kildekritik.

• præsentere eleverne for nye medier (interaktiv tavle, podcast,

e-bøger….)

• være på forkant med it- og medieudviklingen.

• tilbyde elever og lærere de bedste betingelser for egen medieproduktion.

• undervise elever i bl.a. junior pc-kørekort, til superbrugere og

medundervisere.


SkoleBiBlioteket medvirker til

Skoleudvikling ved at

• være en central aktør i forbindelse med implementering af

nye pædagogiske tiltag.

• understøtte ledelsens og kommunens skolepolitik.

• være pædagogisk sparringspartner for ledelsen.

• deltage aktivt i skolens udviklingsarbejde.

• holde sig ajour med ny og relevant pædagogisk viden.

• påtage sig et medansvar for undervisningen.

• deltage i videndelings- og netværksmøder.

• orientere om diverse tilbud fra nærmiljøet på pædagogiske

rådsmøder.


• Læring

SkoleBiBlioteket

er ogSå…

• inkluderende.

• kulturdannende.

• videnskabsformidlende.

• forundringsskabende.

• eksperimenterende.

• kulturformidlende.

• kulturskabende.

• fortællingsformidlende.

kommunernes Skolebiblioteksforening

Åboulevard 5, 2. th., 1635 københavn V

tlf. 33 11 13 91

ksbf@ksbf.dk

www.ksbf.dk

•Børn & Unge •Skole & Kultur •Politik & Faglighed

& Forskning •Litteratur & Teknologi •


Udvikling & Tendenser

Pædagogik & Evaluering •Internationalisering & Formidling

tryk og layout: tina bligaard, Glumsø bogtrykkeri A/S, 2011

More magazines by this user
Similar magazines