Regionstog A/S CVR - Movia

moviatrafik.dk

Regionstog A/S CVR - Movia

ÅRSRAPPORT

2011

Regionstog A/S

CVR: 57 34 47 17


ABCD

Indhold

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Ledelsespåtegning 2

Den uafhængige revisors erklæringer 3

Ledelsesberetning 5

Selskabsoplysninger 5

Hoved- og nøgletal for koncernen 6

Beretning 7

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december 24

Anvendt regnskabspraksis 24

Resultatopgørelse 33

Balance 34

Pengestrømsopgørelse 36

Noter 37

017066 / CW 1


ABCD

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Regionstog A/S

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Regionstog A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2011. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet

og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at

opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet

og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse

af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten

af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis

er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet

og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og

koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

017066 / CW 3


ABCD

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Regionstog A/S

Banegårdspladsen 5

4930 Maribo

Telefon: 54 79 17 00

E-mail: post@regionstog.dk

CVR-nr.: 57 34 47 17

Hjemstedskommune: Lolland kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Dorthe Nøhr Pedersen (formand)

Tommy Frost

Per Lindberg Bennetsen

Jens Ravn

Jens Kristensen

Bjarne Buxbom

Steffen Bo Nielsen

Direktion

Jens Arne Jensen

Revision

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Osvald Helmuths Vej 4

2000 Frederiksberg

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

017066 / CW 5


ABCD

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal for koncernen

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

tkr. 2011 2010 2009 2008

Hovedtal

Nettoomsætning 259.913 241.765 218.283 195.435

Omkostninger -202.276 -195.209 -178.352 -124.246

Afskrivninger -43.148 -41.880 -39.006 -13.241

Resultat før finansielle poster 14.489 4.676 925 53.119

Resultat af finansielle poster -13.430 -13.430 -10.243 -10.020

Årets resultat -6.062 -5.867 -7.010 40.211

Balancesum 1.150.870 1.193.798 1.161.892 764.893

Egenkapital 511.475 532.929 518.148 426.951

Pengestrøm fra driften 7.085 33.520 55.522 9.790

Pengestrøm fra investering, netto -15.016 -61.904 -373.169 -541.454

Heraf til investering i immaterielle anlægsaktiver -28.005 -62.711 -383.389 -545.281

Pengestrøm fra finansiering 12.484 30.248 357.905 499.667

Pengestrøm i alt 4.553 1.864 40.258 -31.997

Nøgletal

Egenkapitalandel (soliditet) 44,4 % 44,6 % 44,6 % 44,6 %

Gennemsnitligt antal ansatte 239 241 232 166

Regionstog A/S er fusioneret med Vestsjællands Lokalbaner pr. 1. januar 2009.

Sammenligningstallene for 2008 er er opgjort på baggrund af sammenlægning af

regnskaberne for de 2 selskaber. Sammenlægningen er ikke sket tidligere år, hvorfor

oversigten kun indeholder 4 år.

Hoved- og nøgletal for 2010-2011 er tilpasset den anvendte regnskabspraksis i 2011. Nøgletallene

er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010".

Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for ændring af regnskabspraksis for

årene 2008-2009 vedrørende lagerføring i Nakskov samt ændring vedrørende omkostninger

til hovedeftersyn.

017066 / CW 6


ABCD

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Det er selskabets formål at udføre offentlig servicetrafik med tog i henhold til kontrakt med Trafik‐

selskabet Movia.

Tillige varetager Regionstog A/S opgaven som infrastrukturforvalter for de af dattervirksomheder‐

ne Infrastrukturselskabet LJ A/S og Infrastrukturselskabet VL A/S ejede strækninger.

Usædvanlige forhold

Det omfattende arbejde, der har været forbundet med sammenlægningen af aktiviteterne på Øst‐

banen, Odsherreds‐ og Tølløsebanen, samt Lollandsbanen har i lighed med år 2009 og 2010 også

præget år 2011. Arbejdet forløber som planlagt, og Regionstog forventer en normalsituation i

2012.

Driftsmæssig har Regionstog været påvirket af færdiggørelse opgraderinger på Østbanen samt

Tølløsebanen.

Der har derudover ikke været forhold af usædvanlig art.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har siden fusionen i 2009 været arbejdet målrettet imod en fortsat harmonisering af de admi‐

nistrative systemer, herunder arbejdet med ensartet registrering. Dette medfører sikkerhed i

validiteten regnskabsmaterialet i sammenligning med foregående år.

Der er ændret regnskabsprincip omkring regnskabsmæssig behandling af hovedeftersyn fra en

kilometerafhængig omkostning til aktivering med efterfølgende afskrivning. Usikkerheden relate‐

rer sig primært til værdiansættelsen af aktivet for perioden forud for fusionen i 2009.

Der er ikke kendskab til øvrige forhold, som måtte give en væsentlig usikkerhed ved indregning

eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regionstog A/S indgik en trafikkontrakt med Trafikselskabet Movia om levering af offentlig service‐

trafik med tog. Trafikkontrakten har virkning for perioden 1. januar 2009 og udløber uden

opsigelse ved tidspunktet for det af Banedanmark for trafikken på Statens jernbanestrækninger

fastlagte køreplanskifte omkring årsskiftet 2013/2014.

Trafikselskabet Movia har option på at forlænge kontrakten med 2 år, således at kontrakten i så

fald udløber ved det af Banedanmark fastlagte køreplanskift omkring årsskiftet 2015/2016. Trafik‐

selskabet Movia skal afgive meddelelse om denne option senest den 1. december 2012.

7


ABCD

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Hvis der i kontraktperioden fremsættes forslag om at samordne trafik med Staten, forbeholder

Trafikselskabet Movia sig ret til efter forhandling at opsige dele af kontrakten med 24 måneders

varsel.

Kontrakten indeholder en fast og en variabel kontraktbetaling, hvor den variable betaling afhæn‐

ger af udført trafikpræstation (togkilometer). Kontrakten omfatter endvidere

incitamentsordninger, der kan udløse henholdsvis bod og bonus. Områderne herfor er:

Rettidighed og pålidelighed for togdriften

Mål for passagertal

Kundetilfredshedshedsniveau.

Incitamentsordningerne har medført følgende:

Rettidighed og pålidelighed for togdriften:

Rettidighed beregnes på grundlag af forsinkede ankomster. En forsinket ankomst foreligger, når et

tog ankommer til en registreringsstation mindst 5,0 minutter senere end fastlagt i publikumskøre‐

planen.

Udviklingen i 2011 er påvirket af to forhold. Vinteren 2010/2011 havde stor indflydelse på retti‐

digheden samt problemer vedr. køreplansskiftet december 2011 på Tølløsebanen.

99,50%

99,00%

98,50%

98,00%

97,50%

97,00%

96,50%

96,00%

Rettidighed 2011

Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bod/bonus beregnes månedligt, og har samlet for året medført en bonus på t.kr. 1.041.

Rettidighed

Kontraktkrav

Gns. for året

Pålidelighed beregnes på grundlag af aflyste ankomster. En aflyst ankomst foreligger, når et tog

ikke ankommer til en registreringsstation eller mere end 30,0 minutter senere end fastlagt i nor‐

malkøreplanen.Påvirkningen i marts kommer i forbindelse med etablering af ny blok ved Holbæk.

8


ABCD

100,20%

100,00%

99,80%

99,60%

99,40%

99,20%

Pålidelighed 2011

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Pålideligheden beregnes månedligt. Der foretages ikke nogen bod/bonus beregning for pålidelig‐

hed.

Mål for passagertal:

340.000

320.000

300.000

280.000

260.000

240.000

220.000

200.000

Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Passagerstatistik

Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Pålidelighed

Gns. året

Realiseret 2011

Passagermål 2011

Realiseret 2010

Passagermålet for 2011 var fastsat til 3.427.000, og der blev realiseret et passagertal på 3.397.801,

hvilket er 29.199 lavere end passagermålet. Idet bod/bonus for passagerudviklingen opgøres må‐

nedligt, har året som helhed medført en bonus på t.kr. 24.

I forhold til det realiserede passagertal for 2010 på 3.212.969 er der tale om en passagerfremgang

på 184.832 svarende til 5,8 %.

Passagermålet var fastsat ud fra en forventning om at opgraderingen på Østbanen blev afsluttet i

2011, og ny køreplan iværksat fra maj måned 2011. Dette lykkedes ikke, og opgraderingen blev i

stedet afsluttet til køreplansskiftet 11. december 2011. Udviklingen følger det planlagte på nær

forårshelligdagen og december 2011, hvor vi mærkede en kraftig påvirkning fra lukningen af Stor‐

strømsbroen.

017066 / CW

9


ABCD

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Kundetilfredshed:

Kundetilfredshedsundersøgelsen er gennemført således, at den dækker næsten alle tog og alle

tidspunkter på døgnet i uge 44.

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

4,11

3,94

På en skala 1‐5, viste kundetilfredshedsundersøgelsen for 2011 et resultat

på 4,02 i forhold til 3,94 året før. Dette anses for tilfredsstillende. Dette skal

ses i sammenhæng med at driften på nogle strækninger samtidigt blev på‐

virket af væsentlige ændringer.

Rejsekortet blev indført i takstområde Vest (Odsherreds‐ og Tølløsebanen)

fra april 2011 og i takstområde Syd (Lollandsbanen og Østbanen) 24. okto‐

ber 2011.

4,02

2009 2010 2011

Kundetilfredshed

Bonus‐grænseværdi

Ligeledes blev billetsalgene lukket på Nakskov, Maribo og Hårlev stationer i

efteråret 2011.

En kundetilfredshedsundersøgelse, der har sammenfald mellem en stor

omlægning af billetsystem og lukning af billetsalg, gjorde det rimeligt at

antage en negativ påvirkning af kundetilfredshedsundersøgelsen. På den baggrund er resultatet

tilfredsstillende og medførte en bonus på t.kr. 1.738.

Målet for 2012 er at nå samme niveau som i 2009, og for at sikre dette vil tilbagemeldingerne på

kundeundersøgelsen udmøntes i en handlingsplan for de indsatsområder, der er påpeget af kun‐

derne.

I efteråret 2011 gennemførtes et større antal kundearrangementer for at udbrede brugen af Rej‐

sekortet. Lanceringen af Rejsekortet i syd begyndte ultimo oktober og her udgør rejsekortet 60 %

10


ABCD

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

af kundernes rejsehjemmel. Brugen af Rejsekortet i alle områder er fra 2010 til 2011 steget fra 4 %

til 35 %

Kundesegmentet er stadig i stor udstrækning pendlere, men der ses en stigning i antallet af fritids‐

rejsende. Netop for at støtte denne gruppe har Regionstog i 2011 haft fokus på

særarrangementer, der giver kunderne mulighed for at deltage i f.eks. festivaller eller kulturarran‐

gementer, hvor indgangsbillet og billet til transport med Regionstog til og fra arrangementet er

samlet i et. Disse tiltag er blevet taget godt imod af kunderne.

I efteråret 2011 kom ITS skærmene i togene i drift og information til kunderne er derefter i videst

mulige udstrækning sket denne vej. Kommunikationsmuligheden er blevet taget godt imod af bå‐

de medarbejdere og kunder. En del af tilbagemeldingerne fra kundetilfredshedsundersøgelsen

omhandlede netop den mangelfulde information i tog og på stationer. Den forhindring er elimine‐

ret.

Passagertrafikken

Passagerudviklingen har opdelt på strækningerne været således:

(Antal rejsende) afvigelse

Strækning 2008 2009 2010 2011 afvigelse i %

Lollandsbanen 868.624 839.186 905.710 924.733 19.023 2,1 %

Østbanen 871.721 911.536 967.038 1.017.998 50.960 5,3 %

Odsherredsbanen 1.093.027 1.054.243 976.025 1.083.650 107.625 11,0 %

Tølløsebanen 473.288 408.908 364.196 371.420 7.224 2,0 %

Total 3.306.660 3.213.873 3.212.969 3.397.801 184.832 5,8 %

Udfordringen med at få vendt tidligere års tilbagegang i passagertallet, syntes nu at have lykkedes,

efter indførsel af R‐net konceptet, som betyder ½‐times drift på hverdage i tidsrummet 06.00 –

20.00, og timedrift på øvrige tidspunkter, samt i weekenden. R‐net konceptet har kørt på Odsher‐

redsbanen og Lollandsbanen hele året.

Ved udgangen af 2010 var der samlet set en tilbagegang på Odsherredsbanen og Tølløsebanen.

Der kunne ved udgangen af 2010 konstateres en fremgang på Odsherredsbanen efter opgrade‐

ringsprojektet var blevet afsluttet. Denne positive udvikling er fortsat på Odsherredsbanen med en

stigning på 11 % i passagertallet i 2011.

På Tølløsebanen, er det lykkedes at få bremset det kraftige fald i passagertallet, og vendt dette til

en passagerfremgang på 2 %. Fra køreplansskiftet 10. december 2011 er der indført ½ times drift i

myldretiden om morgen og eftermiddagen. Hvilket er en markant forbedring i forhold til tidligere

køreplan. Regionstog har samlet for årene 2012 og 2013 fastlagt en passagerstigning på 10 %. Det‐

te for at vise banens berettigelse.

11


ABCD

Lollandsbanen lå til en fremgang på ca. 7 %, men

grundet lukning af Storstrømsbroen for togtrafik

den 19. oktober 2011. Togdriften var normal me‐

dio januar 2012, og det har betydet et frafald af

pendlere og har resulteret i, at passagerfremgan‐

gen er reduceret til 2,1 %.

Trods det forhold, at opgraderingen på Østbanen

blev afsluttet til køreplansskiftet 10. december

2011, er der via tilnærmet R‐net køreplan, uden

effekt af hastighedsopgraderingen opnået en

passagerfremgang på 5,3 %.

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Med R‐net drift på Odsherredsbanen, Østbanen og Lollandsbanen samt en udvidet køreplan med

½ times drift på Tølløsebanen tilbydes kunderne i Regionstog en god køreplan. Dette er også en af

de væsentligste årsager til at Regionstog har en positiv passagerudvikling på alle strækninger, og

en samlet passagerfremgang målt på året på 5,8 %, svarende til 184.832 rejsende.

120,0

115,0

110,0

105,0

100,0

95,0

90,0

85,0

80,0

75,0

70,0

2008 2009 2010 2011

Lollandsbanen

Østbanen

Odsherredsbanen

Tølløsebanen

Total

Der er stor fokus på en fortsat positiv udvikling af passagertallet, hvilket bl.a. afspejler sig i, at der

pr. 1. september 2011 blev oprettet en kundeafdeling, med primært fokus på fastholdelse og til‐

trækning af nye kunder.

12


ABCD

Vision og strategi

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Der er i 2011 arbejdet målrettet efter følgende vision og strategiske målområder for Regionstog

”Danmarks bedste jernbane, hvor kunden føler sig i fokus!”

Regionstog vil videreudvikle togproduktet, så det bliver mere attraktivt for flere. Dette skal ske ved

til stadighed at sørge for, at kunden oplever en sammenhængende rejse, der i sin helhed opleves

som god og tryg.

Regionstog vil måle og reducere sin miljøpåvirkning gennem forstærket miljøhensyn i både daglig‐

dagen og de langsigtede investeringer.

Derfor er det vigtigt, at Regionstog på alle niveauer opleves som en professionel virksomhed, samt

en effektiv og attraktiv arbejdsplads.

Dette skal ske indenfor følgende strategiske målområder:

1. Passagerfremgang

2. Tog til tiden

3. Bedre sammenhæng for kunden

4. Konkurrencedygtig effektivitet

5. Høj medarbejdertilfredshed

6. Mere miljøvenlig produktion.

I 2011 er arbejdet med fastlæggelse af og tilhørende handlingsplaner for udviklingsområderne

påbegyndt, og dette arbejde vil fortsætte ind i 2012 på følgende områder:

a. Forretningsudvikling med kundefokus

b. Konkurrencedygtig effektivitet

c. Attraktiv arbejdsplads

d. Projekter og investering

e. Mere miljøvenlig produktion.

Passagerfremgang – Tog til tiden – Bedre sammenhæng for kunden

Udover at alle arbejder for opfyldelse af de strategiske mål, blev der etableret en kundeafdeling

september 2011, som har til formål at intensiverer virksomhedens fokus på kunderne, herunder

kundehenvendelser, klagehåndtering samt optimering af kunderettede processer, og særlig fokus

på opfyldelse det strategiske mål omkring

Konkurrencedygtig effektivitet

Tilsvarende arbejdes der løbende med øget brug af nøgletal og styrkelse heraf, for at kunne do‐

kumenterer Regionstogs konkurrencemæssige situation ved benchmarking med andre

jernbanevirksomheder.

13


ABCD

Høj medarbejdertilfredshed

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Efter et par turbulente år med gennemførelse af fusionen i 2009, er arbejdet fortsat med at udvik‐

le organisationen med en høj grad af medarbejderinvolvering i beslutningsprocesserne via

forskellige udvalg og med involvering af tillidsrepræsentanter for alle fagområder. Organisations‐

udviklingen er fortsat i 2011, og især HR‐ og Sikkerhed haft fokus på processen og arbejdet med

implementeringen af de vedtagne politikker og værdier, og arbejdet hermed fortsætter ind i 2012

hvor der vil blive arbejdet med værdibaseret personalepolitik.

I marts 2011 gennemførtes en trivselsundersøgelse. Trivselsundersøgelsen dokumenterede at Re‐

gionstog samlet set har en velfungerende organisation med stort medarbejderengagement, men

trivselsundersøgelsen har også medført at der er igangsat en række delprojekter, som samlet skal

medvirke til en øget medarbejdertrivsel, herunder styrke identitet og fælles værdier i Regionstog.

Mere miljøvenlig produktion

2011 har været året, hvor miljødelen har været drøftet på flere niveauer i organisationen. I slut‐

ningen af 2011 er der igangsat en gennemgang af udvalgte produktionsområder med henblik på

miljøgennemgang og efterfølgende en mulig miljøcertificering.

HR og sikkerhed

Jernbanesikkerhed

Siden Regionstogs etablering i 2009, er der udført et konstant arbejde med at sikre implemente‐

ring og fortsat udvikling af sikkerhedsledelsessystemerne. Gennemførelse af fusionen kombineret

med store opgraderingsprojekter, har gjort implementeringen af sikkerhedsledelsessystemerne

ekstra ressourcekrævende, hvilket også har været gældende i 2011. Opgraderingsprojekternes

afslutning ultimo 2011, vil fremadrettet medføre en markant lettelse i arbejdet med sikkerhedsle‐

delsessystemerne.

Med udgangen af 2011, er der således gennemført en række tiltag til forbedring og forenkling af

sikkerhedsledelsessystemet, og Regionstog fremstår fortsat som en seriøs jernbanevirksomhed og

infrastrukturforvalter i forhold til samarbejdspartnere og myndighederne.

Personale

Ved indgangen til 2011 var der ansat 241 medarbejdere i Regionstog, mens der ved udgangen af

2011 var ansat 231 medarbejdere. 21 nye medarbejdere er ansat, mens 31 medarbejdere er fra‐

trådt i løbet af året, heraf 11 medarbejdere i forbindelse med omstrukturering/lukning af billetsalg

i Nakskov, Maribo og Hårlev.

14


ABCD

Infrastrukturanalyse/rapport

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Med baggrund i dannelsen af regionerne i 2007 overtog Movia hovedaktionærposten i de østdan‐

ske lokalbaneselskaber, Regionstog A/S og Lokalbanen A/S.

Movia har sammen med de to jernbaneselskaber ønsket et samlet overblik over baneinfrastruktu‐

ren, hvad angår de tekniske systemer og disse systemers tilstand for de enkelte banestrækninger

samt en kortlægning af investeringsbehovet i infrastrukturen frem til 2025. For Regionstog A/S

betyder dette reelt infrastrukturen ejet af de to 100 % ejede datterselskaber Infrastrukturselska‐

bet LJ A/S og Infrastrukturselskabet VL A/S.

Analysen blev udarbejdet i efteråret 2010 og omhandler

Aktuel tilstand af infrastrukturen

Tiltag, der planlægges gennemført frem til 2015 (indeværende rammeperiode)

Investerings‐ og reinvesteringsprojekter, der vil kunne komme på tale til gennemførelse i

perioden frem til 2025 (næste rammeperiode). For denne periode baseres analysen på 3

scenarier af mulige investeringer og reinvesteringer.

a. Grundscenariet – Hvad skal der til for at opretholde funktionaliteten ved primært

levetidsforlængelse

b. Fornyelsesscenariet – Heri indgår reinvesteringer som egentlige fornyelser og der‐

med større levetid

c. Øget funktionalitet – Udover reinvesteringer, indgår tiltag der øger banens funktio‐

nalitet

Med gennemførelse af denne analyse, er det lykkedes at skabe et overblik over de nuværende og

fremtidige investeringsbehov, herunder behovet for fremtidig egenfinansiering. Hvad angår inve‐

steringsbehovet frem til 2015, er det forventningen på koncernniveau at kunne fremskaffe

egenfinansiering på hele investeringsbehovet.

Fælles driftscenter (fjernstyring)

På baggrund af beslutningen om etablering af en fælles driftscenter for Regionstog på to geografi‐

ske lokaliteter i regi af Regionstog dækkende alle fire strækninger, blev der i 2011 afholdt EU

licitation på nyt fjernstyringssystem til Regionstog. Der indkom tre tilbud og efter forhandlinger

blev Bombardier Transportation Denmark valgt, som leverandør af det fremtidige fjernstyringssy‐

stem af Regionstogs fire banestrækninger. Det nye fjernstyringssystem forventes taget i brug

omkring årsskiftet 2012/13.

15


ABCD

Brand sikringsanlæg Holbæk

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Den operationelle driftsafvikling på Odsherredsbanen har været påvirket af, den i 2010 påsatte

brand gjorde, at sikrings‐/blokhytter udbrændte, og fjernstyringen af Holbæk station var ude af

drift i en periode efter branden. På den baggrund blev der kørt med nedsat hastighed Morsø –

Holbæk frem til 7. marts 2011, hvor ny blokfunktion blev godkendt og ibrugtaget. En tillempet

normalisering af trafikken til og fra Holbæk station, var dog først en realitet ca. 1 uge efter køre‐

plansskiftet i december 2011, hvor Banedanmark har fået foretaget reetablering af

centralsikringen på Holbæk station.

Opgraderingsprojekter

Det flerårige arbejde med afslutning af de store opgraderingsprojekter, er nu ved sin afslutning.

Som følge heraf blev der idriftsat ny køreplan ved køreplansskiftet december 2010 på Odsherreds‐

banen, og tilsvarende på Østbanen og Tølløsebanen i forbindelse med køreplansskiftet december

2011.

At opgraderingsprojekterne har taget flere år, har ikke været tilfredsstillende for nogen parter. En

konsekvens heraf har været, at vores kunder først blev tilbudt R‐net køreplan fra køreplansskiftet

11. december 2010 på Odsherredsbanen, og fra 10. december 2011 på Østbanen. For at sikre en

bedre køreplan på Tølløsebanen, har Regionstog indgået en tillægsaftale med Trafikselskabet Mo‐

via der sikrede en bedre trafikbetjening fra køreplansskiftet, således at der er ½‐times betjening i

myldretiden morgen og eftermiddag. Effekten af dette vil derfor tidligst kunne påvises i 2012 på

Østbanen og Tølløsebanen.

Stationsopgradering og ITS i Regionstog

De omfattende stationsmoderniseringer af Svinninge og Gislinge på

Odsherredsbanen, Kirke Eskilstrup på Tølløsebanen samt Grubber‐

holm og Himlingøje på Østbanen blev afsluttet i 2011.

Stationerne fremstår nu med moderne perronaptering, herunder

forbedret cykelparkering og med bedre omstigningsmuligheder mel‐

lem bus og tog samt nye P‐pladser for bilister. Projektet er

gennemført i samarbejde med Holbæk og Stevns Kommuner og er

medfinansieret af fremkommelighedspuljerne, der administreres af

Trafikstyrelsen.

Stationsopgraderingerne er gennemført som et led i bestræbelserne

på at fastholde eksisterende og tiltrække nye kunder til den kollekti‐

ve trafik, herunder til Regionstog.

Tilsvarende er der bevilliget tilskud fra de statslige puljemidler til et

større ITS projekt, som har til formål, at skabe større tryghed i tog og

på perroner, men også at give en målrettet og god trafikinformation på perronen eller i toget. Pro‐

jektet omfatter alle 29 togsæt og samtlige 46 stationer og trinbrætter på Regionstogs strækninger.

Kunderne vil få aktuel realtidsinformation omkring togtrafikken i tog og på stationer, samt anden

16


ABCD

Alle de gamle Y‐tog er blevet skrottet,

eftersom det ikke var lykkedes at indgå

salgsaftaler trods flere fremvisninger.

Dog blev 8 Y‐togvogne ikke skrottet, idet

der stadigvæk foregik salgsforhandlinger

omkring disse. Forhandlingerne resulte‐

rede i et salg at Y‐togene, som betyder at

togene har fået en renæssance og i dag

kører i Andesbjergene i Peru på en 128

km lang bjergbane, som bringer minear‐

bejdere op til den højest beliggende

jernbanestation i Sydamerika – Galera,

som ligger 4.781 meter over havets over‐

flade. Salget medførte at Regionstog

havde to medarbejdere udstationeret i

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

relevant trafikinformation. Tillige indføres videoovervågning i tog og på perroner for at øge tryg‐

hedsniveauet. Projektet var forventet afsluttet medio 2011, men desværre blev

hovedleverandøren Butlernetworks erklæret konkurs den 1. juni 2011. Eftersom det ikke lykkedes

kurator for boet at afhænde boet som et samlet hele, og dermed opretholdelse af Butlernetworks

eget dedikerede datanet, var det nødvendigt at indgå nye samarbejder omkring færdiggørelse af

projektet, herunder finde nye leverandører, herunder netværksleverandører af public net. Trafik‐

styrelsen har vist velvilje til at give fristforlængelse for færdiggørelse af projektet, som nu

forventes endeligt afsluttet 1.ste halvår af 2012.

Allerede inden den endelige færdiggørelse, har det

kunne konstateres, at vores kunder har taget godt imod

det nye system, som giver Regionstog mulighed for hur‐

tig målrettet formidling af ad‐hoc trafikinformation til

vores kunder.

Tilsvarende er systemet også blevet godt modtaget af

vores medarbejdere, herunder ikke mindst de medar‐

bejdere, som skal håndterer ITS‐systemet på vores

fjernstyringscentral, samt vores kundeafdeling.

Togmateriel

Regionstog råder over 13 IC2 og 16 LINT 41 togsæt.

Materiellet fordeler sig således, at trafikken på Østbanen betjenes af LINT‐togsæt, Odsherreds‐ og

Tølløsebanen af LINT‐ og IC2‐togsæt og Lollandsbanen af IC2‐togsæt.

Salg af Y‐tog

17


ABCD

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Peru i 3 uger for at oplære køberens medarbejdere i fremføring og vedligeholdelse af togene.

Derudover er solgt 2 vogne til værestedet ”Perronen” i Nykøbing F., som et beskæftigelsesprojekt.

Klimaanlæg

Flere års arbejde med at få klimaanlæggene i IC2‐materiellet til at fungere måtte opgives. På den

baggrund blev der indgået en aftale med togleverandøren Bombardier Transportation Denmark,

som muliggjorde, at Regionstog kunne få udviklet et nyt klimaanlæg til IC2‐togene. To prototyper

er blevet udarbejdet, og der vil ske indbygning af det nye klimaanlæg i alle 13 IC2‐tog i løbet af

2012.

Øvrige projekter

Projekter udgør en væsentlig aktivitet på værkstederne, hvor året har været præget af opbygning

af nyt fælles lager, reservedels‐ og vedligeholdelsessystem, som nu er under implementering. Ind‐

føring af stregkoder på arbejdsordre, reservedele og lokationer.

På IC2‐togmateriellet er det især projekterne omkring renovering af trykluftsystemet, samt reno‐

vering af interiøret, gulv, sidebeklædning, stolekasser, sæder og hynder, samt indbygning af ITS og

CCTV (videoovervågning) der har præget året, og som fortsætter ind i 2012.

Materielafdelingen er også aktiv deltager i ERTMS/GSM‐R projektet og First of class kunde, hvilket

betyder at Regionstog er med i pilotprojektet .

Endelig kan det nævnes at der i 2011 er gennemført ca. 140 eftersyn på LINT‐tog, ca. 70 eftersyn

på IC2‐tog, 170 eksterne maleropgaver, samt 74 garantiarbejder for Alstom vedrørende LINT‐

togene.

18


ABCD

Den økonomiske udvikling

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Resultat

Koncern Døtre Moder Skat før skat

Årets resultat ‐6.063 ‐8.343 ‐6.063

Heri indgår afskrivninger på anlægsaktiver hvortil der

er modtaget investeringstilskud ført under reserver

under egenkapitalen 11.192 11.192

Heraf overført datterselskabsreserver 8.343

Overført resultat 5.129 ‐8.343 13.472 ‐9.914 23.386

Resultat datterselskaber:

LB Leasing 2 Aps 65 ‐22 87

Lollandsbanens Materieludlejning A/S 106 ‐35 141

Driftsmiddeludlejning VL A/S 412 ‐137 549

VLI af 14.4.2008 Aps ‐14 4 ‐18

Infrastrukturselskabet VL A/S ‐4.207 1.404 ‐5.611

Infrastrukturselskabet LJ A/S ‐4.704 1.578 ‐6.282

Samlet økonomisk udvikling koncern 5.129 ‐7.655 12.252

Ovennævnte tabel viser den samlede koncerns økonomiske resultat. Af hensyn til forståelsen af

det økonomiske resultats fremkommen, er der givet oplysninger omkring den resultatmæssige

påvirkning af investeringstilskud ydet indtil 1999, der regnskabsmæssigt er ført under andre reser‐

ver under egenkapitalen. Dette betyder at afskrivning på aktiver, hvortil der er ydet

investeringstilskud før 1999 tilsvarende ikke modsvares af indtægtsførelse af investeringstilskud.

Årets resultat er påvirket med afskrivninger på 11.192 t.kr der er ført direkte i resultatdisponerin‐

gen og henført til egenkapitalen ved nedbringelse af andre reserver.

Årets resultat efter skat for koncernen udgør et underskud på t.kr. 6.063. og overskud 1.061 før

skat. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Årets resultat efter skat for moderselskabet udgør et underskud på t.kr. 6.063 og overskud t.kr.

3.852 før skat. Resultatet anses for tilfredsstillende, idet resultatet er påvirket af afskrivninger t.kr.

11.192, som kan henføres til egne anlægsaktiver, hvortil der er modtaget investeringstilskud, samt

underskuddet af datterselskaber på t.kr. 8.343. Underskuddet i datterselskaber Infrastruktursel‐

skabet VL A/S og Infrastrukturselskabet LJ A/S er ligeledes påvirket af afskrivninger, som ikke

modsvares af indtægtsførelse af investeringstilskud, eftersom selskaberne er stiftet med appor‐

tindskud med en overkurs. Afskrivningerne på disse aktiver udgør t.kr. 13.048.

Således udviser resultat efter skat af dattervirksomhed et underskud på t.kr. 8.343, som ligeledes

anses for tilfredsstillende med forannævnte bemærkninger.

19


ABCD

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Stationsopgraderingsprojekterne og ITS‐projektet i Regionstog afsluttes i 1.ste halvår af 2012.

Med afslutningen af disse projekter, herunder afslutningen af de store opgraderingsprojekter på

Østbanen og Tølløsebanen i 2011, vil det betyde at Regionstog kommer ind i en mere normaliseret

driftssituation, hvilket vil komme banens nuværende og nye kunder til gavn.

År 2012 vil dog blive påvirket driftsmæssigt af en række større infrastrukturarbejder på statens

jernbanenet, hvor Tølløsebanen afskæres fra værkstedet i Holbæk i perioden juni‐august i årene

2012‐2014, hvilket sker som følge af Banedanmarks opgraderingsprojekt til 160 km´t af stræknin‐

gen mellem Roskilde og Holbæk, hvori Tølløse station ombygges, og der etableres dobbeltspor

mellem Lejre og Vipperød. Projektet vil stå færdigt i 2015. Når projektet er færdigt, vil det for

pendlerne til og fra Norvestbanen betyde flere afgange og kortere rejsetid.

Dertil kom at Vejdirektoratet rute 21

vejprojekt, medførte at der mellem den

31. marts og 22. april blev skubbet en

ny bro på plads under Odsherredsba‐

nen nord for Vig, samtidigt blev ”Vig

bro” syd for Vig vedligeholdt.

For kunderne på Odsherredsbanen

betyder de to broarbejder, at togene

mellem Grevinge og Nykøbing Sj. blev

erstattet med togbusser i den nævnte

periode. Mellem Holbæk og Grevinge

kørte togene efter den gældende køre‐

plan.

Busserne kan dog ikke køre lige så hurtigt som toget mellem Grevinge og Nykøbing Sj., og betød at

kunderne fik ½ times længere rejsetid.

Udover at ovennævnte store eksterne infrastrukturarbejder, medførte store gener for vores kun‐

der, medførte det også en række driftsmæssige påvirkninger, herunder også økonomiske. Disse er

alle forsøgt minimeret.

Den positive passagerudvikling er fortsat i årets første kvartal, hvor der kan konstateres fremgang

på alle strækninger i forhold til samme periode i 2011. Således er der konstateret en samlet frem‐

gang på 3,4 % i passagerudviklingen.

Som en konsekvens af ovennævnte store infrastrukturarbejder må der forventes en negativ på‐

virkning af passagertallet, ligesom der vil komme en generel negativ økonomisk påvirkning, i form

017066 / CW

20


ABCD

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

af ekstraomkostninger for afhjælpning af de økonomiske påvirkninger som følge af infrastruktur‐

arbejderne.

Dog forventes der et tilfredsstillende resultat, der lever op til det budgetterede niveau.

Der er efter regnskabsårets afslutning herudover ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil

kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

21


ABCD

Selskabsoplysninger

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

A/S Lollandsbanen ændrede pr. 6. januar 2009 selskabsnavn til Regionstog A/S. Pr. 1. januar 2009

blev driftsaktiviteten på strækningerne Køge ‐ Hårlev ‐ Faxe Ladeplads og Hårlev ‐ Rødvig (Østba‐

nen) tilført A/S Lollandsbanen/Regionstog A/S. Infrastrukturen blev overført samtidig og videreført

i regi af det allerede eksisterende 100 % ejede datterselskab Infrastrukturselskabet LJ A/S. Den 23.

juni 2009 blev det besluttet at fusionere Vestsjællands Lokalbaner A/S med Regionstog A/S, med

virkning tilbage fra 1. januar 2009, med Regionstog A/S som det fortsættende selskab. Vestsjæl‐

lands Lokalbaner A/S varetog driften på strækningerne Nykøbing Sj. ‐ Holbæk (Odsherredsbanen)

og Tølløse ‐ Slagelse (Tølløsebanen). Infrastrukturen på nævnte strækninger var placeret i det 100

% ejede datterselskab Infrastrukturselskabet VL A/S, der ligeledes indgik i fusionen.

Følgende datterselskaber ejes af Regionstog A/S:

Infrastrukturselskabet LJ A/S (100 %)

Infrastrukturselskabet VL A/S (100 %)

Lollandsbanens Materieludlejning A/S (100 %)

Driftsmiddelselskabet VL A/S (100 %)

LB Leasing 2 ApS (100 %)

VLI af 14.04.2008 ApS (100 %)

Infrastrukturselskabet

LJ A/S

Infrastrukturselskabet

VL A/S

Regionstog A/S

Lollandsbanens

Materieludlejning

A/S

Driftsmiddelselskabet

VL A/S

LB Leasing 2 Aps

Regionstog A/S: Moderselskabet er jernbanevirksomhed (operatør) og infrastrukturforvalter af

banestrækningerne som Regionstog A/S befarer. (Trafikkontrakt med Movia)

Infrastrukturselskabet LJ A/S: Ejer infrastrukturen på Østbanen og Lollandsbanen (Infrastrukturaf‐

gift + driftstilskud)

Infrastrukturselskabet VL A/S: Ejer infrastrukturen på Odsherred‐ og Høng Tølløse banerne (Infra‐

strukturafgift + driftstilskud)

Lollandbanens Materieludlejning A/S: Leasingaftale med Regionstog A/S omkring 6 IC2‐togsæt

Driftsmiddelselskabet VL A/S: Leasingaftale med Regionstog A/S omkring 9 Lint 41 togsæt

LB Leasing 2 Aps: Leasingaftale med Regionstog A/S omkring 7 Lint 41 togsæt

VLI af 14.04.2008 Aps medtages ikke i diagrammet, da selskabet ikke har nogen aktivitet.

Det bemærkes, at der kun er ansatte i Regionstog A/S, idet Regionstog A/S udlejer personale til

infrastrukturselskaberne LJ og VL.

22


ABCD

Aktiekapitalen i Regionstog A/S kr. 2.647.012 er tegnet og indbetalt således:

Trafikselskabet Movia 1.802.031 68,08 %

Lolland Kommune 291.700 11,02 %

Odsherred Kommune 131.505 4,97 %

Holbæk Kommune 101.103 3,82 %

Guldborgsund Kommune 98.300 3,71 %

Sorø Kommune 93.168 3,52 %

Stevns Kommune 39.912 1,51 %

Faxe Kommune 21.376 0,81 %

Kalundborg Kommune 12.564 0,47 %

Køge Kommune 10.595 0,40 %

Slagelse kommune 3.309 0,13 %

Private aktionærer 41.449 1,56 %

Samlet aktiekapital 2.647.012 100,00 %

Selskabets vedtægter er senest godkendt den 3. juni 2010.

017066 / CW

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

23


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Indledning

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Årsrapporten for Regionstog A/S for 2011 er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellem)

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra nedenstående

ændringer.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret på følgende

områder:

Omkostninger til hovedeftersyn

Selskabet har i tidligere år foretaget hensættelse med 1,25 kr. pr. kørt tog-KM til fremtidig

vedligehold af selskabets tog. Den anvendte regnskabspraksis har ikke været i

overensstemmelse med årsregnskabsloven og er som følge heraf ændret. Ifølge den nye

regnskabspraksis aktiveres omkostninger til hovedeftersyn og afskrives over den forventede

brugsperiode. Ændringen i regnskabspraksis har medført en forøgelse af de materielle

anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 med 9.623 tkr., nedbringelse af anden gæld med 9.074 tkr.

og nedbringelse af udskudt skat med 2.158 tkr. Egenkapitalen for 2010 er således forøget

med 16.539 tkr., som følge af ændringen af regnskabspraksis.

Driftseffekten af ændringen i regnskabspraksis for 2011 er 3.237 tkr. (2010: 1.394 tkr.)

Der er foretaget korrektion af sammenligningstallene for 2010. Det har ikke været muligt for

selskabet at opgøre effekten for 2009 og tidligere år, hvorfor 5-års oversigten ikke er

korrigeret.

Lager i Nakskov

Selskabet har i tidligere år ikke foretaget aktivering af lagerbeholdninger på selskabets lager

i Nakskov. Selskabet har i 2011 ændret regnskabspraksis, således at lagerbeholdninger i

Nakskov føres på samme vis som øvrige lagre i selskabet. Ændringen i regnskabspraksis har

medført en korrektion af sammenligningstallene for 2010 for varelageret og egenkapitalen

som er forøget med 3.577 tkr.

Det har ikke været muligt for selskabet på pålidelig vis at opgøre effekten af ændringen i

regnskabspraksis for tidligere år, hvorfor tallene i 5 års-oversigten for 2009 og 2008 ikke er

korrigeret.

Ændring i primo egenkapital i koncernregnskabet

Selskabet har tidligere år i koncernregnskabet foretaget resultatdisponering via andre

reserver ved overførsel af investeringstilskud modtaget tidligere år. I 2010 og 2009 er der

foretaget for store overførsler fra posten andre reserver på egenkapitalen til posten overført

resultat på egenkapitalen. Fejlen er korrigeret i årsregnskabet for 2011.

Sammenligningstallene i koncernregnskabet er korrigeret.

Ændringen har ikke haft effekt på den samlede egenkapital eller resultater tidligere år.

Ændringer i klassifikationer af regnskabsposter

Som følge af fejl i klassifikationen af regnskabsposter tidligere år, er der foretaget korrektion

017066 / CW 24


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

af sammenligningstal. Ændringen i klassifikationen har ikke haft effekt på resultat eller

egenkapital primo.

Generelt om indregning og målin

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver

og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabselement nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes

en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig

kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede

amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller

amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets

indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt

tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgørelsen.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Regionstog A/S samt dattervirksomheder,

hvori Regionstog A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne

eller på anden måde har bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,

interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester

og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders

dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet.

Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse

frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede,

solgte eller afviklede virksomheder.

017066 / CW 25


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres

som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver

på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til

salg eller afvikling.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders

identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet.

Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede

og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet.

Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede

aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under

immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel

vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ

goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder,

indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen

i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig

til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til dagsværdien af

ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikkemonetære

aktivers gennemsnitlige levetid.

Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af

året efter anskaffelsen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende

til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter

indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder

kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,

indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller

den sikrede forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder

betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender

eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning

af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen

til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige

transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen,

til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som

sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

017066 / CW 26


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Nettomsætning består primært af indtægter fra kontrakt med Movia. Nettomsætningen

indregnes med den del af beløbet som vedrører indeværende år.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter omkostninger afholdt for at opnå årets

nettoomsætning.

Omkostninger indregnes med den del af beløbet som vedrører indeværende år.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler, autodrift og

administration. Omkostninger indregnes med den del af beløbet som vedrører indeværende

år.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders

resultat efter skat skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, finansielle omkostninger ved

finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,

gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser

samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Regionstogkoncernens

dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det

tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt,

hvor de udgår fra konsolideringen.

Moderselskabet Regionstog A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner

som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de

017066 / CW 27


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.

I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud

sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til

nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i

resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen

med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde, bygninger og infrastruktur, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg og

driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der

afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter

afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering

af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger og infrastruktur 50 år

Spor 50 år

Rullende materiel/tog 25 år

Levetidsforlængelse togmateriel 10 år

Broer/overkørselsanlæg 3-6 år

Sikringsanlæg 15 år

Lastbilmateriel og tjenestevogne 5-7 år

It/andre software baserede systemer 3-6 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og

fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i

balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

017066 / CW 28


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som

diskonteringsfaktor eller virksomhedens alternative lånerente. Finansielt leasede aktiver

behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og

leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses

under eventualforpligtelser m.v.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders

resultat før skat og efter forholdsmæssig eliminering af intern avance/tab

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes

indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af

urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til negativ indre værdi,

og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens

andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den

regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende

beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller

faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres

under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det

omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Såfremt at indre værdi

er mindre end kostprisen indregnes værdireguleringen på overført resultat.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet.

Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Ved køb af nye dattervirksomheder og associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på

erhvervelsestidspunktet.

017066 / CW 29


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere

end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede

tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære

generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises

som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet

skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster

og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige

underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved

udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Regionstog A/S er sambeskattet med med koncernens datterselskaber. Regionstog A/S er

administrationsselskab i sambeskatningen.

Regionstog A/S overtager som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes

selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af

sambeskatningsbidrag.

017066 / CW 30


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til forurenede grunde. Hensatte

forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug

af selskabets økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi

eller til dagsværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter

fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle

forpligtelser til amortiseret kostpris.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle

leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende

indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og

finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets

begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra

investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte

virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder

indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke

kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

017066 / CW 31


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af

virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning

af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag

på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Nøgletal

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger

og Nøgletal 2010".

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Egenkapitalandel

Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

017066 / CW 32


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Koncern Modervirksomhed

tkr. Note 2011 2010 2011 2010

Nettoomsætning 259.913 241.765 247.809 229.646

Eksterne omkostninger -89.558 -89.024 -82.269 -80.303

Bruttofortjeneste 170.355 152.741 165.540 149.343

Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af materielle

1 -112.718 -106.185 -112.718 -106.185

anlægsaktiver -43.148 -41.880 -26.234 -26.381

Resultat før renter m.v.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede

14.489 4.676 26.588 16.777

virksomheder 0 0 -8.343 -8.208

Finansielle indtægter 6.175 3.550 504 268

Finansielle omkostninger -19.605 -16.668 -14.898 -14.537

Resultat før skat 1.059 -8.442 3.851 -5.700

Skat af årets resultat 2 -7.121 2.575 -9.914 -167

Årets resultat -6.062 -5.867 -6.063 -5.867

Forslag til resultatdisponering

tkr.

Andre reserver -11.192 -11.217

Overført resultat 5.129 5.350

-6.063 -5.867

017066 / CW 33


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Koncern Modervirksomhed

tkr.

AKTIVER

Anlægsaktiver

Note 2011 2010 2011 2010

Materielle anlægsaktiver 3

Grunde og bygninger 530.023 548.395 28.584 29.619

Produktionsanlæg og maskiner 33.598 29.911 3.752 3.003

Andre anlæg og driftsmidler 463.726 488.755 76.547 84.126

Leasingaktiver 0 0 381.039 398.060

1.027.347 1.067.061 489.922 514.808

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 352.436 376.170

Anlægsaktiver i alt 1.027.347 1.067.061 842.358 890.978

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpemateriel

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og

8.750 8.871 8.750 8.871

tjenesteydelser

Tilgodehavender hos tilknyttede

4.653 12.394 3.144 4.882

virksomheder 12.790 13.105 43.842 37.657

Andre tilgodehavender 17.727 16.228 4.262 5.236

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0 0 789 0

Periodeafgrænsningsposter 2.990 2.084 506 2.084

Udskudt skatteaktiv 16.773 18.768 0 3.939

54.933 62.579 52.543 53.798

Likvide beholdninger 59.840 55.287 53.824 33.033

Omsætningsaktiver i alt 123.523 126.737 115.117 95.702

AKTIVER I ALT 1.150.870 1.193.798 957.475 986.680

017066 / CW 34


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Koncern Modervirksomhed

tkr.

PASSIVER

Note 2011 2010 2011 2010

Egenkapital 5

Aktiekapital 2.647 2.647 2.647 2.647

Andre reserver 141.151 152.343 141.151 152.343

Overført resultat 367.677 377.939 367.677 377.939

Egenkapital i alt 511.475 532.929 511.475 532.929

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 0 0 6.767 0

Miljøforpligtelse 6 2.000 2.000 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 2.000 2.000 6.767 0

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser 7

Kreditinstitutter 364.843 378.145 0 0

Leasingforpligtelser 0 0 369.595 386.942

Investeringstilskud 186.967 173.287 5.778 0

551.810 551.432 375.373 386.942

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet gæld 22.326 22.005 13.461 13.135

Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.528 40.179 8.012 11.508

Gæld til tilknyttede virksomheder 29 0 17.591 12.623

Anden gæld 46.399 23.665 19.914 18.619

Periodeafgrænsningsposter 5.303 21.588 4.882 10.924

85.585 107.437 63.860 66.809

Gældsforpligtelser i alt 637.395 658.869 439.233 453.751

PASSIVER I ALT 1.150.870 1.193.798 957.475 986.680

Eventualforpligtelser og

sikkerhedsstillelser m.v. 8

Pensioner 9

Nærtstående parter 10

017066 / CW 35


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

tkr. Note 2011

Koncern

2010

Årets resultat -6.062 -5.867

Reguleringer 11 50.269 39.305

Pengestrøm fra primær drift før ændring af arbejdskapital 44.207 33.438

Ændring i driftskapital 12 -37.122 82

Pengestrøm fra driftsaktivitet 7.085 33.520

Køb af materielle anlægsaktiver -28.005 -62.711

Salg af materielle anlægsaktiver 12.989 807

Pengestrøm til investeringsaktivitet -15.016 -61.904

Fremmedfinansiering:

Afdrag på langfristet gæld -12.982 -12.672

Regulering af gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 3.886 0

Modtaget investeringstilskud 13.400 42.920

Reguleringer af investeringstilskud 1.863 0

Tilskud fra Trafikstyrelsen 6.317 0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 12.484 30.248

Årets pengestrøm fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet 4.553 1.864

Likvider, primo 55.287 53.423

Likvider, ultimo 59.840 55.287

017066 / CW 36


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010

1 Personaleomkostninger

Lønninger 98.929 95.188 98.929 95.188

Pensioner 8.831 6.527 8.831 6.527

Andre omkostninger til social sikring 4.958 4.470 4.958 4.470

112.718 106.185 112.718 106.185

Vederlag til direktion 2.203 2.004 2.203 2.004

Vederlag til bestyrelse 353 250 353 250

Gennemsnitligt antal medarbejdere 239 241 239 241

2 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 13.476 2.437 3.602 0

Regulering udskudt skat -6.355 -5.012 6.312 167

7.121 -2.575 9.914 167

3 Materielle anlægsaktiver

tkr.

Grunde,

bygninger

samt

infrastruktur

Produktions

anlæg og

maskiner

Koncern

Andre

anlæg og

driftsmidler I alt

Kostpris 615.737 37.664 811.365 1.464.766

Overførsel mellem aktivkategorier 932 0 0 932

Årets tilgang 11.513 8.493 7.999 28.005

Årets afgang -5.397 0 -96.498 -101.895

Kostpris 31. december 2011 622.785 46.157 722.866 1.391.808

Afskrivninger 67.342 7.753 322.609 397.704

Overførsel mellem aktivkategorier 932 0 0 932

Årets afgang -16 0 -89.234 -89.250

Årets afskrivninger 24.504 4.806 25.765 55.075

Afskrivninger 31. december 2011 92.762 12.559 259.140 364.461

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 530.023 33.598 463.726 1.027.347

017066 / CW 37


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

3 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

tkr.

Grunde,

bygninger

samt

infrastruktur

Produktions

anlæg og

maskiner

Modervirksomhed

Andre

anlæg og

driftsmidler

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Leasede

togsæt I alt

Kostpris 51.701 6.582 371.612 429.652 859.547

Overførsel mellem aktivkategorier 932 0 0 0 932

Årets tilgang 0 2.721 7.015 0 9.736

Årets afgang 0 0 -92.464 -3.886 -96.350

Kostpris 31. december 2011 52.633 9.303 286.163 425.766 773.865

Afskrivninger 22.082 3.579 287.485 31.592 344.738

Overførsel mellem aktivkategorier 932 0 0 0 932

Årets afgang 0 0 -89.135 0 -89.135

Årets afskrivninger 1.035 1.972 11.266 13.135 27.408

Afskrivninger 31. december 2011 24.049 5.551 209.616 44.727 283.943

Regnskabsmæssig værdi 31. december

2011 28.584 3.752 76.547 381.039 489.922

4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Navn

Hjemsted

Ejerandel

Selskabskapital

Egenkapital

Årets

resultat

tkr. tkr. tkr.

Infrastrukturselskabet VL A/S Holbæk 100 1000 180.555 -4.208

Infrastrukturselskabet LJ A/S Maribo 100 2000 181.541 -4.704

LB Leasing 2 ApS Maribo 100 125 580 65

Driftsmiddelselskabet VL A/S Holbæk 100 500 -15.442 411

Lollandsbanens Materieludlejning A/S Maribo 100 500 5.113 106

VLI af 14.04.2008 ApS Holbæk 100 125 89 -13

352.436 -8.343

017066 / CW 38


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Koncern Modervirksomhed

tkr. 2011 2010 2011 2010

5 Egenkapital

Aktiekapital

Aktiekapital

Andre reserver

2.647 2.647 2.647 2.647

Andre reserver primo 152.343 163.560 152.343 163.560

Årets overførte reserver -11.192 -11.217 -11.192 -11.217

141.151 152.343 141.151 152.343

Overført resultat

Overført resultat primo 377.939 351.940 377.939 351.940

Korrektion af egenkapital primo 0 22.276 0 22.276

Skat af egenkapitalposteringer 5.130 -2.158 5.130 -2.158

Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter -20.522 -2.716 -20.522 -2.716

Overført resultat ifølge resultatdisponering 5.130 5.351 5.130 5.351

Overførte investeringstilskud 0 3.246 0 3.246

367.677 377.939 367.677 377.939

Egenkapital 31. december 2011 511.475 532.929 511.475 532.929

Koncern

2011 2010

6 Miljøforpligtelse

Miljøforpligtelse, primo 2.000 2.000

Miljøforpligtelsen hidrører fra forurening af selskabets grunde. Miljøforpligtelsen udgør de

skønnede omkostninger til rensning af grundene. Miljøforpligtelsen er opgjort af ekstern

vurderingsmand.

7 Langfristede gældsforpligtelser

tkr.

Gæld i alt

1/1 2011

Gæld i alt

31/12

2011

Koncern

Afdrag

første år

Langfristet

andel

Restgæld

efter 5 år

Kommunekredit 391.127 378.145 13.302 364.843 308.187

Investeringstilskud 182.311 195.991 9.024 186.967 138.778

573.438 574.136 22.326 551.810 446.965

017066 / CW 39


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr.

Gæld i alt

1/1 2011

Gæld i alt

31/12

2011

Modervirksomhed

Afdrag

første år

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Langfristet

andel

Restgæld

efter 5 år

Leasinggæld 400.077 383.056 13.461 369.595 314.834

Investeringstilskud 0 5.778 0 5.778 5.778

400.077 388.834 13.461 375.373 320.612

8 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter over for Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S pro rata i forhold til

den ordinære præmie. Subsidiært hæfter selskabet solidarisk for opfyldelsen af foreningens

forpligtelser.

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S har tegnet reassurrance op til 50.000 tkr. med

en selvrisiko på 10.000 tkr. pr. begivenhed for brand- og anden kaskoskade.

Endvidere er der tegnet reassurance for lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Lov om

Jernbanevirksomhed, med en selvrisiko på 10.000 tkr. pr. begivenhed.

Selskabet har kautioneret for Lollandsbanens Materieludlejning A/S' mellemværende med

Danske Bank. Lollandsbanens Materieludlejning A/S har pr. 31. december 2011 et

indestående i Danske Bank på 558 tkr.

Fællesregistrering vedrørende moms

Selskabet er fælles registreret med datterselskabet Lollandsbanens Materieludlejning A/S.

Selskabet hæfter for de fællesregistrerede virksomheders momstilsvar.

017066 / CW 40


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Pensioner

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

I henhold til oprindelig lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i

privatbanerne besluttede, jf. § 6, stk 3, daværende Amtsråd at betale udgifter til pension i de

pågældende privatbaner. Denne forpligtelse gælder for daværende og fremtidige optjente

pensionsrettigheder for ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Som følge af den nye

kommunalstruktur pr. 1. januar 2007 er denne forpligtelse overdraget til regionerne.

Regionstog A/S har på den baggrund på vegne af Region Sjælland foretaget

pensionsudbetaling, som i 2011 har andraget 20.897 tkr. Beløbet er herefter refunderet af

regionen.

017066 / CW 41


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

10 Nærtstående parter

Regionstog A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby har bestemmende indflydelse

i selskabet.

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne

eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby

Lolland kommune

Jernbanegade 7, 4930 Maribo

017066 / CW 42


ABCD

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Regionstog A/S

Årsrapport 2011

CVR-nr. 57 34 47 17

tkr. 2011

Koncern

2010

11 Reguleringer

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger 43.148 41.880

Skat af årets resultat 7.121 -2.575

50.269 39.305

12 Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger 121 1.402

Ændring i tilgodehavender -6.120 -12.030

Ændring i kortfristet gæld -10.401 13.426

Ændring i dagsværdi af renteswap -20.522 -2.716

Forpligtelse til at lave ny indkørsel indregnet i anden gæld -200 0

-37.122 82

017066 / CW 43

More magazines by this user
Similar magazines