Jan-Christian Nilsen - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

Jan-Christian Nilsen - Danmarks Skatteadvokater

AKTIONÆRLÅN

v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen


2

Historisk tilbageblik

• Skiftende holdninger til aktionærlån

• Lovligt til 1982 – mod betryggende sikkerhed

• Forbud fra 1982

• Kontrol af lovens overholdelse fra 1994

• Andre lande har generelt ikke tilsvarende forbud


3

• Beskyttelse af kreditorer

Baggrund for forbuddet

– Betydelig antal aktionærlån som er uerholdelige

• Sikring af beskatning

– Aktionærlån kunne medføre at beskatningen af reelle udbytter blev udskudt

nærmest uendelig


4

Økonomisk bistand - forbuddet

• Hovedregel (”aktionærlån”)

• Økonomisk bistand forbudt (§ 210)

– Både direkte og indirekte

– Stille midler til rådighed, yde lån, sikkerhedsstillelse


5

Hvem omfattes af forbuddet?

• Aktionærer (på udlånstidspunktet) i selskabet eller i

moderselskabet:

– Hovedaktionærer

– Minioritetsaktionærer

– Medarbejderaktionærer

– Bestyrelsesmedlemmer eller direktører i selskabet eller i modervirksomheden

– Bestyrelsessuppleanter og repræsentantskabsmedlemmer

– Ægtefælle, forældre/børn (lige linje), andre særligt nærtstående (samlever)

interessentskab/kommanditselskab?

– Enhver, hvis formålet er finansiering af erhvervelse af aktier i selskabet eller

dets moderselskab

• Revisorlovgivningen forbyder lån til selskabets revisor


7

Lån mellem forbundne selskaber

• Ole ejer 2 aktieselskaber, A og B

• Må A yde lån til B?

• Børge ejer et aktieselskab X 100%

• Børge er samtidig kommanditist i K/S

• Må X yde lån til K/S?


8

• X har en søn Y

Lån mellem forbundne selskaber

• X har et aktieselskab, A

• F har en søn K

• F har et aktieselskab B

• Må B yde lån til Y og A et tilsvarende lån til K?


9

• X har en søn Y

• Y er samlevende med B

• X har et aktieselskab, A

• Må A yde lån til B?

Nær familie m.v.


10

• X har et investeringsselskab Y

• Y har rigeligt med likvider

• Må Y yde lån til X’s søster?

Nær familie m.v.


11

Undtagelser i overblik

• Hovedregel: Forbud mod økonomisk bistand til kapitalejere,

ledelse m.fl.

– U1: Medarbejderes erhvervelse af kapitalandele

– U2: Penge- og realkreditinstitutter

– U3: Bistand til ”moderselskab”

– U4: Udlån af formuegoder

– U5: Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (cash-pool)

– U6: Tilladt selvfinansiering


Økonomisk bistand - moderselskab

• Tilladt er lån til moderselskab, der er

– A/S, P/S, ApS eller et selskab med tilsvarende retsform, og

– Har hjemsted i:

• Et EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller

• I Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand,

Singapore, Taiwan eller USA (OECD kl. 0 og 1)

12


Økonomisk bistand – ”moderselskab”

”moderselskab”

A/S

Ledelsen

i ”moderselskab”

JA NEJ

13


Økonomisk bistand – ikke ”moderselskab” da ikke

kapitalselskab

Fond / K/S

I/S / Amba

A/S

NEJ

14


Økonomisk bistand ”moderselskab” – tidligere lov

Ja

INDIA

INDIA

US

DK

Nej

Ja

15


Økonomisk bistand ”moderselskab” - hjemsted

NEJ

INDIA

INDIA

US

DK

JA

NEJ

16


Økonomisk bistand ”virksomhed med kontrol” -

ledelsen – tidligere lov

Ja

INDIA

INDIA

US

DK

Ja

Ja

17


Økonomisk bistand ”virksomhed med kontrol” -

ledelsen

NEJ

INDIA

INDIA

US

DK

NEJ

NEJ

18


Lån fra udenlandsk datterselskab

A/S

GmbH

Ledelsen/

aktionærer

i A/S

JA NEJ

19


20

Lån til datterselskab m.v.

• Et aktieselskab ønsker at yde et lån til et 100% ejet

datterselskab. Er dette ok?

• Et aktieselskab ønsker at yde et lån til direktøren i et 100% ejet

datterselskab. Er dette ok?


Økonomisk bistand – generelle krav

• ALTID krav om:

– forsvarlighed

– i selskabets interesse (koncernens interesse?)

– ikke omgåelse

21


22

Sædvanlige, forretningsmæssige

dispositioner

• Lån som er led i sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner er

lovlige

• Forudsætning at der er tale om dispositioner som er almindelige

både for selskabet og for branchen

– Vilkårene skal være sædvanlige, dvs. som ved transaktioner med uafhængige

parter

• Udgangspunktet er, at transaktioner som selskabet ikke udfører

med uafhængige parter, ikke kan anses for sædvanlige,

forretningsmæssige dispositioner


23

Sædvanlige, forretningsmæssige

dispositioner

• Hvilke dispositioner?

– Almindelig varesalg på kredit

– Rejseforskud som afregnes løbende

– Normal forudbetalt løn pension (almindelige ansættelsesvilkår)

– Sælgerpantebreve ved salg af ejendom (hvis det kan sandsynliggøres at

vilkårene og finansieringen er den normale i markedet)


24

Sædvanlige, forretningsmæssige

dispositioner

• Hvad accepteres (normalt) ikke?

– Køb af pantebrev, hvor debitor er omfattet af låneforbuddet

– Almindelige udlån – uanset at vilkårene er sædvanlige

– Salg af større anlægsaktiver på lang kredit

– Forudbetalinger ved køb af ejendom

– Lån til aktionærens private virksomhed

– Udlån til aktionærer for at reducere risikoen ved at banken går konkurs

– Et partnerselskabs udlån til aktionærernes løbende skattebetalinger


25

Sædvanlige, forretningsmæssige

dispositioner

• Selskabet A lejer en bygning af aktionæren B

• A ønsker at udvide virksomheden

• B ønsker at optage lån i A for at finansiere en udvidelse af

bygningen

• Kan A yde dette lån? Med pant i ejendommen?


26

Sædvanlige, forretningsmæssige

dispositioner

• A ejer aktieselskabet B

• A har en maskine. Maskinen er stillet til sikkerhed for A’s

bankgæld

• A ønsker at overdrage maskinen til B. Maskinen vil fortsat være

stillet til sikkerhed for A’s gæld.

• Er dette ok?


Cash-pool

• Cash-pool kan medføre udlån til og hæftelse for andre

koncernvirksomheder

– reglerne om økonomisk bistand relevante

• Hvem deltager i ordningen?

• Hvordan er hæftelsen?

– Ingen hæftelse for andre

– Alene hæftelse med indskud

– Fuld hæftelse

27


Cash-pool

To muligheder for lovlig cash-pooling:

1. Tilladt efter de almindelige regler om økonomisk bistand, dvs.

• ”moderselskaber”: tilladt

• fond, I/S, K/S: ikke tilladt

28


29

Cash-pool - eksempel

• Et dansk aktieselskab indgår i en kinesisk koncern

• Koncernen har en cash-pool via det irske søsterselskab

• Kan det danske selskab deltage i cash-poolen?


Cash-pool

2. En ”sædvanlige forretningsmæssig disposition”

– erhvervsmæssigt begrundet

– sædvanligt såvel for selskabet som inden for branchen, og

– selskabets risiko rimelig i forhold til den gevinst, som selskabet opnår

herved

– Hvis samtlige betingelser under pkt. 2 er opfyldt, er cash-pooling

også lovlig med

• kapitalselskab, der ikke er beliggende i EU/EØS/OECD kl. 1 og 2

• fond, I/S, K/S

30


Selvfinansiering - overblik

• Hovedregel: Forbud mod økonomisk bistand til erhvervelse af

kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab (lån, hæftelse,

sikkerhedsstillelse)

• U1: Tilladt selvfinansiering på visse betingelser

• U2: Medarbejderes erhvervelse af kapitalandele

• U3: Penge- og realkreditinstitutter

31


Selvfinansiering – forbuddets afgrænsning

Tilladte dispositioner:

• Pant i targets kapitalandele

• Køb af egne kapitalandele

• Kapitalnedsættelse

• Udbytte (herunder ekstraordinært)

– Må ikke garantere fremtidige udbyttebetalinger

– Børsnoteret selskab: Forbudt i 12 måneder efter overtagelsestilbud med mindre

angivet deri

32


Selvfinansiering og moderselskaber

• Der er særlige regler om aktionærlån til visse moderselskaber,

men husk at der ikke er særregler om selvfinansiering ydet til et

moderselskab

• Heller ingen undtagelse for ”sædvanlige, forretningsmæssige

dispositioner”

33


Sondringen mellem aktionærlån og

selvfinansiering

• Yderst relevant, da selvfinansiering er tilladt, hvis en række

betingelser er iagttaget, mens aktionærlån er forbudt

– Finansiering umiddelbart før erhvervelse

– Finansiering umiddelbart efter erhvervelse, hvis forudsat i forbindelse med

erhvervelsen

– Finansiering længere tid efter erhvervelse

• ERST: Svarene er 1 og 2: Ja, mens 3 er nej

– Praksis skal afgøre grænsen mellem 2 og 3 – endnu ingen henvendelser herom

34


35

Tilbagebetaling

• Vi anvender tvangsbøder for at sikre tilbagebetaling

– Oversendes til SKAT for inddrivelse

– ”Afsoning”?

• Ingen tvangsbøder ved debitors insolvens

• Nedskrevne fordringer på aktionærer skal indfries fuldt ud

• Gældseftergivelse ikke mulig


• Tilbageførsel af hovedstol

Tilbagebetaling

• Betaling af rente: Renteloven (Nationalbankens udlånsrente + 7

%) tillagt 2 %, dvs. minimum 9 %

• Kan tilbageførsel ikke ske: Erstatningsansvar for personer, der har

truffet/opretholdt økonomisk bistand

• Sikkerhedsstillelse bindende med mindre aftaleparten i ond tro

36


37

Tilbagebetaling

• Lån skal tilbagebetales uanset om der er sket beskatning af

modtager

• Husk at lånet er det provenu aktionæren har modtaget plus

eventuel skat som selskabet har betalt

• Modregning i udbytte?

– Ja, på det tidspunkt udbyttet er lovlig deklareret (husk udbytteskatten)

• Modregning i løn?

– JA, modregning i løn efter almindelig ansættelseskontrakt (husk A skatten)


38

Tilbagebetaling

• Aktionæren i A bliver i februar 2013 gjort opmærksom på, at han

har optaget et ulovlig lån på kr. 1 mio. i 2012.

• Han ønsker at ændre sin ansættelseskontrakt således, at han

bliver berettiget til en ekstra bonus på 1 mio. for 2012.

• Medfører dette at lånet ikke skal fremgår af årsrapporten for

2012?


39

Straf

• 5 års forældelse – regnes fra indfrielsestidspunktet

• Indfrielse indenfor 6 uger efter styrelsens brev:

– bøde på 2,5% af hovedstolen

• Senere indfrielse eller manglende indfrielse:

– bøde på 5% af hovedstolen

• Hvis man er straffet for ulovlig aktionærlån, hindrer dette fravalg

af revision de kommende år

– I alle selskaber den pågældende kontrollerer

More magazines by this user
Similar magazines