Tækkemanden 2/2012 - Dansk Tækkemandslaug

taekkelaug.dk

Tækkemanden 2/2012 - Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden

Nr. 2- 2012

De tre små laug Læs på side 8

Dér, hvor regnbuen ender, ligger der et tækkekontor Læs på side 9

Indsats mod social dumping Læs på side 14

1


2

Redaktion:

Ansvarshavende redaktør:

Konsulent Petter Astrup

Redaktionsudvalg:

Fleming Grøfte

Henrik Henriksen

PR Konsortiet

Print:

Dansk Byggeri

Papir: 130 gram Multi Design

Opsætning:

Forsidefoto: Martin K.I. Christensen

Layout/dtp: Dansk Byggeri/

Ditte Brøndum

Udgiver:

Dansk Tækkemandslaug

Dansk Tækkemandslaug (DTL) er

en forening af selvstændige

tækkemænd. DTLs formål er at

koordinere tækkemændenes

fælles interesser på landsplan.

DTL arbejder for at sikre en høj

kvalitet af det tækkearbejde, der

udføres af foreningens

medlemmer.

Det er en betingelse for at være

medlem, at man kan honorere de

faglige krav, som foreningen

stiller. Nye medlemmer

bedømmes af laugets optagel-

seskomite.

Laugets medlemmer ønsker, at

deres kunder skal være glade for

og stolte af deres stråtag. Det er

en forudsætning for, at stråtaget

som sådan kan bevares og vort

håndværk bestå. At få udført et

stykke tækkearbejde er en

tillidssag. Derfor er det et krav, at

laugets medlemmer er optaget i

Dansk Byggeri og herigennem

tilknyttet Byg Garantiordning for

at sikre, at kunderne får udført et

kvalitets- og håndværksmæssigt

korrekt tækkearbejde.

Dansk Tækkemandslaug

Postboks 86,

6430 Nordborg

Tlf. 72 16 02 33

taekkelaug@taekkelaug.dk

www.taekkelaug.dk

Indhold

9

2 Mødekalender

3 Formanden har ordet

3 Nyudlært tækkemand

3 Bliv medlem af Dansk Tækkemandslaug

4 Hurtig udrykning til den afrikanske landsby

8 De tre små laug

9 Dér, hvor regnbuen ender, ligger der et tækkekontor

12 Kvalitetsundersøgelse af Tækkemiscanthus

14 Indsats mod social dumping

16 Nyt fra Dansk Byggeri

18 Fornem pris til Læsøs tangtage

Mødekalender 2012

Fredag den 7. september 2012 Bestyrelsesmøde i Hadsten

Lørdag den 8. september 2012 Bindedag i Hadsten

Torsdag den 10. januar 2013 Seminar på Den jydske Haandværkerskole

Fredag den 11. januar 2013 Seminar på Den jydske Haandværkerskole

4

12


Formanden har ordet

Eet fælles tækkelaug i Danmark med et

tækkekontor. Det lyder jo som en drøm

for næsten alle. En undersøgelse viser,

at 99 % af tækkemændene mener, vi

bør stå sammen og derved styrke faget

og sikre fremtiden. Som det ser ud i dag

med to laug, der hver især bruger en

masse resurser på at konkurrere mod

hinanden, kommer vi ingen vegne.

Langt de fleste tiltag ender i ingenting,

fordi omverdenen ikke gider støtte et

lille fag, der ikke kan blive enig.

Der har lige været holdt møde med JTL

for at drøfte tækkekontor og evt. sammenlægning.

Det var et meget konstruktivt

møde, holdt i en god tone. Jeg

fornemmede klart, at vi var meget tættere

på hinanden, end vi nogensinde

har været.

Det viser sig jo, at vi gerne vil det samme,

og der er enighed om, at et laug er

den rigtige og eneste løsning for at sikre

Nyudlært tækkemand

. Ved en fest

på Den jydske

Haandværkerskole

i Hadsten,

fredag

den 30. marts

2012, fik 1 nyuddannet

tækkemand

overrakt sit

svendebrev.

Det var Tækkesvend

Morten

Abildgaard

Larsen fra

Odense, der er

udlært hos

Jørand Tække-

og Tømrerforretning

A/S,

Glamsbjerg. 2

fremtiden, så faget ikke dør. Det kræver

noget mere lobbyarbejde og markedsføring,

som kun kan gøres gennem et

tækkekontor. Finansieringen af tækkekontoret

vil også løse sig ved en sammenlægning.

Blandt andet ved en afgift

på Sepatec og andre hjælpematerialer.

Derved kommer alle, der tækker i Danmark,

til at bidrage til markedsføringen

af faget gennem tækkekontoret. Det

virker top retfærdigt. Begge laug er helt

enige om, at Jørgen Kaarup vil være den

helt rigtige mand på tækkekontoret.

Meningen med tækkekontoret er at udbrede

kendskabet, så vi over de næste

10 år kan fordoble mængden af stråtag i

Danmark. Og helst med danske tækkere.

Derfor er vi også helt enige om at

bevare og udbygge uddannelsen, så vi

har den fornødne kvalificerede arbejdskraft.

Som det er i dag, er vi næsten

rendt over ende af østarbejdere og

autodidakte tækkere, som giver mange

DTL er en brancheforening,

der arbejder for at fremme

branchens vilkår og anvendelse

i byggeriet.

Ud over at varetage medlemmernes

faglige og erhvervsmæssige

interesser over for

samarbejdspartnere, leverandører,

kunder, rådgivere

og offentlige myndigheder,

arbejder vi også kontinuerligt

for at understøtte det

gode samarbejde i branchen.

Vores fokuspunkter er med andre

ord at:

2 udbrede kendskabet til det

stråtækte tag og tækkefaget

2 markedsføre fordele ved at

benytte en tækkemand fra DTL,

herunder den sikkerhed for

sober rådgivning, gode produkter

og høj service, som

vores medlemmer står for

problemer for faget. Dette problem vil

også kunne løses ved sammenhold.

Jeg føler bestemt ikke, at en sammenlægning

af laugene er en gordisk knude

(et uløseligt problem) efter vores seneste

møde. Der var bestemt en vilje fra

begge sider til at ville det. Og hvor der

er en vilje, er der som bekendt også en

vej. Jeg ser virkelig frem til det helt

uvurderlige løft for tækkefaget, som en

fusion vil medføre. Tænk konstruktivt og

mød op til vores fælles bindedag, hvor

vi sammen kan drøfte mulighederne.

God sommer

Henrik Henriksen

2 bearbejde de særlige udfordringer,

der er forbundet med

branchen, tækkematerialer,

fagets arbejdsmiljø m.v.

2 forbedre branchens uddannelsesmuligheder,

bl.a. ved medlemsmøder,

foredrag og kurser

2 DTL er medlem af Dansk Byggeri,

og dermed omfattet af

BYG Garanti. Optagelse i DTL

kræver derfor også medlemskab

af Dansk Byggeri.

Læs mere på taekkelaug.dk

3


4

Hurtig udrykning til den afrikanske

Stråtaget er igen pænt i Den Afrikanske

Landsby i Aalborg Zoo. Efter halvanden

uges arbejde har formanden for Dansk

Tækkemandslaug Henrik Henriksen og

hans mandskab rettet op på de skader,

som truede med helt at fjerne stråtaget

og erstatte det med et tag af træspån.

Historien startede, som tidligere beskrevet,

med en avisomtale, hvor Nordjyske

i en artikel konstaterede, at

"Råddent strå koster ZOO tre millioner".

Det førte til en hurtig reaktion fra DTL,

et besøg i den zoologiske have og en

aftale med ledelsen om at rette op på

skaderne:

"Zoologisk have er en særdeles populær

turistattraktion med op mod

400.000 gæster om året, og stedet er

dermed også en 'præsenterbakke' for

godt håndværk. DTL kunne bestemt

ikke lide at læse historien om, at et

stort stråtag var ved at forsvinde i haven,

og derfor kontaktede vi straks ledelsen

med henblik på at rette op på

skaderne", siger Henrik Henriksen.

"Den tækkemand, der i sin tid lagde

taget, var ikke medlem af Dansk Tække-

Hovedhuset i Den Afrikanske Landsby er et af i alt seks huse, som har undergået en reparation

mandslaug, men uanset det så ønsker vi

ikke, at vi som et professionelt laug skal

se, at faget får så dårlig omtale."

Tilfreds direktør

Nu er taget på bygningerne renoveret,

og direktør i den zoologiske have Henrik

Johansen er tilfreds med resultatet:

"Jeg er meget tilfreds med det. Det ser

fint ud. Nu er jeg spændt på holdbarheden

i taget. Der er jo nogle konstruktionsmæssige

udfordringer i de bærende

konstruktioner, men under alle omstændigheder

er levetiden for stråtaget


landsby Af Carsten Sivertsen, foto Sydfynsk Haandværk a/s

nu blevet forlænget."

Hældningen

De konstruktionsmæssige udfordringer,

som Henrik Johansen hentyder til, er

hældninger på helt ned til 30 grader.

Det har været en kraftigt medvirkende

årsag til, at taget er blevet nedbrudt

meget hurtigt, men mandskabet fra

Sydfynsk Håndværk a/s har med deres

indsats rettet op på de skader, som

taget led af.

"Vi har repareret de steder, hvor taget

var hårdest nedbrudt. Alle tagflader er

klippet, så det igen er forholdsvis friske

rør, der ses. Der er fjernet helt op til 12

cm tag nogle steder, men der er stadig

masser af slidlag, selv om taget er blevet

tyndere. Det betyder, at taget tørrer

hurtigere, og dermed kan vi mimimere

de skader, som har været resultat af for

høj fugtighed", siger Henrik Henriksen,

der tilføjer, at han skønner, at det samlede

resultat af anstrengelserne er bedre

end forventet.

Vedligeholdelse

Henrik Henriksen og Dansk Tække-

Alternativet til stråtaget havde været spåntræ, men nu er levetiden af stråtaget i stedet blevet forlænget

mandslaug vil nu følge tagets videre

udvikling meget nøje:

"Som havens direktør siger, så er der

nogle grundlæggende konstruktive fejl,

som vi ikke kan rette op på, men så meget

mere vil det være væsentligt, at den

løbende vedligeholdelse af taget bliver

passet. Det gælder rensning af tagrender

og udbedring af de skader, der uvægerligt

opstår, når fugle kratter i stråtaget."

Der er i alt foretaget udbedring af stråtaget

på seks bygninger i Den Afrikanske

Landsby. 2

5


Ring og hør om

pris og levering.

Chr. Sørensen

Stensbækvej 19

Arnum

6510 Gram

Tlf. 74 82 62 40

eller

Tlf. 40 17 44 18

Brandimprægnering

proBlemer med

afstand til skel

Her kan magma-firestop

typisk hjælpe til en dispensation.

Vi har rigtig meget erfaring med

manglende afstand til skel.

ring for hjælp. tlf.: 62219600

www.magma-firestop.dk

Tækkerør sælges

Kina: 1. kl. tækkerør meget god

og fin kvalitet.

Leveringgaranti hele året.

Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god

og fin kvalitet.

Leveringsgaranti hele året.

Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin

kvalitet.

Leveringsgaranti hele året.

Har I andre ønsker, skaffer vi alle slags

tækkerør.


Denne DVD indeholder beretningen om

verdens ældste og mest fleksible tag, som

mennesket begyndte at bruge allerede i stenalderen.

Det er også historien om det moderne stråtag,

som især hollænderne bruger på nye huse.

Tækkefaget har udviklet sig mere de sidst 30 år

end i resten af de femtusinde år, det har eksisteret.

Seeren kommer vidt omkring fra Danmark til Japan,

England, Sydafrika og Holland.

DVDén kan købes hos Dansk Tækkemandslaug

pet@danskbyggeri.dk

Pris: 100 kr.

Kunderne vil

Verdens

ældste tag

- en rejse i

stråtagenes

forunderlige verden

have tæKKemænd

med Byg garanti

Broholdere og tækkebroer

Broholdere og tækkebroer fra stråmanden er et

simpelt, holdbart og billigt system, der er tilpasset til

at hænge i den tykke tråd. Et nemt og hurtigt

system hvor der tækkes på brandsikring med gips

eller Sepatec.

Systemet bruges på samme måde som

bomholdere og kan let løftes op af tagsiden på

samme måde af en enkelt mand.

Tegning til fremstilling af en dobbeltsidet tækkebro

i t1 lægter medfølger.

Hitachi elværktøj 20% på listepris

Hør om tilbud på arbejdslamper, digitale vaterpas,

rygtræer og tagrør fra Kina i mindre partier.

Broholdere: med trin og 21 cm krog: 695 kr. pr stk.

med trin og 27 cm krog 745 kr. pr stk.

TLF 56 21 71 56 eller

I 2011 viste en undersøgelse foretaget af YouGov Zapera, at 76 % af dine potentielle kunder foretrækker håndværkere med Byg

Garanti. Er du medlem af Dansk Byggeri og Dansk Tækkelmandslaug er dit arbejde dækket af Byg Garanti. Det betyder, at du kan

bruge Byg Garantis logo og kampagnemateriale i markedsføringen af din egen virksomhed. Er du ikke medlem, så skynd dig at

blive det - det betaler sig! Læs mere om fordelene ved at kunne tilbyde Byg Garanti på byggaranti.dk byggaranti.dk

STRÅMANDEN.DK


8

De tre små laug

Af tækkemand Fleming Grøfte,

formand for STL

Der var engang tre, så var der ét, så var

der to, og faktisk var der fire.

Her kommer historien om, hvordan

det hænger sammen.

Der blev i 82-83 stiftet tre tækkemandslaug

i Danmark, nemlig Jysk

(JTL), Fyns (FTL) og Sjællands Tækkemandslaug

(STL).

Dette gik jo fint i en årrække, og som

laugene voksede, kunne de også finde

ud af at samarbejde mere og mere.

Dette resulterede så i dannelsen af en

paraplyorganisation, der hed De Danske

Tækkemandslaug (DDT). DDT havde kun

tre medlemmer, nemlig JTL, FTL og STL.

DDT havde selvfølgelig i starten svingende

tilslutning og entusiasme i sin

udfoldelse.

Så skete der det, at i starten af 90'erne

lavede AMU et seks måneders kursus,

hvor man lærte at blive tækkemand.

Dette blev gennemført trods kraftige

protester fra STL, og man opforderede

sine medlemmer til at boykotte ansættelse

af kursusdeltagerne.

Ikke desto mindre var der i 1994 tale

om at lave et nyt seks måneders kursus

for tækkemænd i AMU Holbæk. Her var

der dog en så fornuftig forstander, der

sagde, at betingelsen herfor var, at man

først indkaldte alle tækkemænd på

Sjælland til et orienterende møde.

På dette møde var der mange deltagere,

både i og uden for STL og også repræsentanter

for det daværende SID.

Den virkelighed, vi blev præsenteret for,

var, at tækkemændene kunne gå med

og have medindflydelse på kursets indhold

og afvikling, eller vi kunne lade

være. Afholdes skulle det, punktum.

Her blev der så nedsat en styregruppe

på fire tækkemænd, to fra STL og to

udenfor. De fik til opgave at lave krav til

undervisere og indhold på kurset.

Dette lykkedes, og kurset blev afviklet

som et "oppasser-kursus" (man lærte

fx ikke at lave mønninger) i perioden 1.

januar til 30. juni 1995.

Det var så springet til, at der i DDT begyndte

at blive snakket om en reel uddannelse.

Som tiden gik, og der blev

snakket og skitseret, skete der så det, at

JTL lavede sin helt egen garantiordning

(denne opgave nåede desværrre ikke til

DDT!). Dette syntes FTL og STL også var en

god ide og gik i gang med opgaven. Det

resulterede så i, at de fandt, at det eneste

rigtige var at melde medlemmerne

ind i Håndværksrådet og nedsætte eget

ankenævn med de repræsentative forbrugerrepræsentanter

og også skyde

mange penge i egen garantifond.

Nu var alle de tre små laug så ved at

være klar til større opgaver med to enslydende

og én afvigende garantiordning,

og nu blev der virkelig taget fat

på arbejdet om et fælles hus.

Resultatet af alle de mange møder og

snak op og ned af stolpe blev, at den

eneste måde at lave en rigtig uddannelse

på og have indflydelse herpå var

at melde sig ind i det, der dengang hed

BYG (Dansk Byggeri i dag). Dette ville

samtidig erstatte de 3 laugs egne, smarte

garantiordninger med Byg Garantis og

evt. medlemskaber af Håndværksrådet.

Som sagt så gjort, og selv om uddannelsen

var startet i år 2000, gennem indsatsen

i DDT, blev der først i 2001 afholdt en

stiftende generelforsamling for det helt

nye Dansk Tækkemandslaug (DTL).

Før denne blev afholdt, var der også

lavet nye vedtægtsforslag til JTL, FTL og

STL, hvor meningen var at binde det

hele rigtigt sammen i ét laug, men hvor

man stadigvæk for de tre landsdele

beholdt foreningernes formue lokalt, og

hvor man får – også i dag – 300 kr. pr.

medlem pr. år til den lokale forening.

Det store, springende punkt i vedtægtsændringerne

var, at foreningerne ikke

kunne lave om på tilknytningen til BYG,

undtagen på en generalforsamling i

DTL, og det skulle være ens for alle tre

lokalforeninger, samt at medlemmerne

i lokalforeningen ikke måtte reklamere

med medlemskab heraf, og at foreningerne

ikke skulle have et logo.

Disse vedtægtsændringer havde FTL og

STL ingen problemer med at vedtage og

acceptere. Men i JTL ville man kun gå

med til at indskrive i vedtægterne, at

man skulle være medlem af BYG, men

kunne ændre det uafhængigt af DTL (og

hermed FTL og STL) på egen generalforsamling.

Dette emne blev også omtalt

på den stiftende generalforsamling og

kan læses på www.taekkelaug.dk under

"Om DTL" – Generalforsamlinger.

Grunden til at medlemskab af BYG og

TIB (som det hed dengang) var påkrævet,

er, at disse to organisationer styrer

tømreruddannelsen (SID fremlagde også

dette som eneste mulige løsning) og

bruger mange penge af egne midler

(altså medlemmernes) til diverse udvalg,

som der kræves for at have indflydelse

på egen uddannelse.

Der skete så desværre det, vistnok i

2002, at JTL begyndte at optage medlemmer,

uden at de var med i BYG. Dette

medførte, jf. vores indgåede aftaler

om solidarisk deltagelse i uddannelsen

og de af os afkrævede forpligtigelser, at

samarbejdet blev sat på nul.

Dette er så nogenlunde forklaringen

på, at der i dag er to små laug og ikke

tre i et fælles hus. Selvfølgelig set med

forfatterens øjne.

Indlægget skal ikke opfattes som et

modspil mod nye tiltag mod sammenlægning,

kun som en baggrundsforklaring

til nuværende situation for dem

der ikke kender den. 2


Dér hvor regnbuen ender

ligger der et tækkekontor

Af Finn Guld

Byggebrancherne – og hermed tækkebranchen

fra leverandører til håndværkere

– kan mærke krisen kradse. Så det

er nu, vi har behov for at markedsføre

tækkefaget. Det er nu, vi har brug for,

at arkitekter og ingeniører får øjnene

op for de muligheder, der er for brug af

tagrør i nybyggeriet. Det er nu, faget

har brug for mere arbejde fra lærling til

mester. Det er også nu, der er brug for

enighed i faget, og det har vi ikke med

to konkurrerende tækkelaug. Den enighed

har vi sådan set haft brug for de

sidste år. Så dér, hvor regnbuen ender,

ligger der et tækkekontor.

Det er let at fokusere på det, vi er

uenige om laugene imellem, for det er

ofte det, vi gør, når snakken går mellem

tækkemændene om de to laug.

Men lad os for en gangs skyld se på det,

vi er enige om. Det, der bringer os sammen.

Så må vi se, om uenighederne er

store nok til at stå i vejen for de fremskridt,

vi kan opnå ved at stå sammen.

Vi er enige om, at vi har behov for et

Tækkekontor efter hollandsk model.

Kontoret skal have til opgave at øge

tækkemændenes markedsandele af det

danske byggeri. Kontoret skal have en

samlende betydning for tækkefaget og

arbejde for hele branchens interesser.

Kontorets økonomi skal baseres på penge

fra tækkemændene, leverandører og

andre interessenter – alle os, som kan

profitere af en merproduktion. Vi er

også enige om, at Jørgen Kaarup er den

mand, der er nærmest til at lede kontoret.

Den væsentlige opgave for kontoret

er at skaffe mere tækkearbejde.

Forudsætningen for at starte en udvikling

med mere arbejde er først og fremmest,

at vi kan skaffe tækkemænd nok, og at

deres uddannelse er god nok. Viden,

kapacitet og enighed om projektet er

nødvendigt for at drive værket. Hvis det

ikke findes, vil arbejdet med et tækkekontor

være spildt og projektet dø af sig

selv, når arbejdet bliver overtaget af billig,

ukvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Vi har en håndværksuddannelse og

tilgang af lærlinge til faget. Det er rigtigt,

at der kun bliver uddannet to

svende i år, men allerede til næste år er

der 14 nye svende på vej. Så vi er i

stand til at følge med, hvis der kan

skabes udvikling i faget. Uddannelsen

er en gevinst for faget. Kravet om at fylde

noget ensartet tækkeviden på de nye

lærlinge har også haft den gevinst, at den

har forøget os 'gamle' og delvist autodidakte

tækkemænds viden og kunnen.

Husk, at skoleopholdene er betalt af

staten og gratis for mester og lærlinge.

Samlet set er skoleopholdene ca. 1 år af

uddannelsen. I den tid får vi refusion

af lærlingens løn. Alt dette er knyttet til

den unikke danske lærlingeuddannelse

og hængt op på, at vi er medlem af en

arbejdsgiverorganisation. Det betyder,

at vi kan bestemme kravene til de

kommende tækkesvendes kunnen og

viden. Vi nyder goderne og er nødt til

– som organisation – at indordne os

under pligterne. Ellers har vi ingenting,

og fremtiden ser sort ud for faget.

Kravene til vores viden om byggelovgivning

og byggeri som helhed, stiger i

takt med isoleringstykkelsen. Dansk

Byggeri holder os opdaterede, så vi

undgår at lave katastrofale fejl og hermed

at løbe en unødvendig risiko for at

miste vores gode navn og rygte eller det,

der er værre. Det giver os mulighed for

at fortsætte som enkeltmandsfirmaer.

Hvis vi derimod – i denne usikre og

omskiftelige tid med alle dens krav –

skulle vælge at skifte selskabsform til AS

eller ApS, så kan vi alligevel fremstå

som troværdige firmaer og tilbyde en

garantiordning, der forpligter. I det

hele taget mener vi, at garantiordningen

er vigtig for især nye kunder.

Vejen ud af sin stolthed – enkeltmandsfirmaet

og ansvarligheden for

det arbejde, man udfører – går gennem

viden, ansvarsbevidste medarbejdere,

Byg Garantiordning og et ApS. Så

er man klædt på til at forøge sin omsætning

uden at risikere alt.

Det bedste til sidst

Finansieringen ser ud til at kunne lykkes

– hvis vi altså kan blive enige og

slå os sammen i et laug. Der kan med

lidt dygtighed skaffes mellem 5 og

600.000 kr. til driften af kontoret. Det

er da en begyndelse. Så nu er det kun

os selv, der kan stå i vejen for udviklin

gen af markedsandele og fag.

Der foregår i øjeblikket en tilnærmelse

mellem de to laug på bestyrelsesplan.

Dansk Byggeri er en demokratisk forening

af enkeltstående medlemmer -

ét firma én stemme.

Dansk Tækkemandslaug er en demokratisk

forening af enkeltstående medlemmer

– ét firma én stemme.

Det er kedeligt at være alene, så selv om

man er i sit eget bedste selskab og sin

dygtigste medarbejder, så husk at tage en

lærling, det koster (næsten) ingenting. 2

9


10

MARIAGER

kvistvinduer

Type 90/55

B=90,5 cm - H=52

Bundhængt vinduesramme

med udskyder

Type 120/70 eller 120/85

B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5

Sidehængte vinduesrammer med

anverfere og stormkrog. Fast eller løs

midterpost

Type 150/90

B=150,5 cm - H=90,5

Sidehængte vinduesrammer med

anverfere og stormkrog. Fast eller løs

midterpost

Type 178/70 eller 178/85

B=179 cm - H=70,5 eller 85,5

Sidehængte vinduesrammer med

anverfere og stormkrog. Fast eller løs

midterpost

Type 223/90

B=224,5 cm - H=90,5

Sidehængte vinduesrammer med anverfere

og stormkrog. Fast eller løs midterpost

KVISTVINDUER TIL

TÆKKEMÆND

Vore kvistvinduer udføres i

høj kvalitet af lamineret imprægneret

fyrretræ. Kan også

leveres i mahogni. Leveres

ubehandlet eller med malet

overflade med 2-lags lavenergi

termoruder med 5 års garanti.

Indhent tilbud på:

98541496

Type 120/70 eller 120/85

B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5

Sidehængte vinduesrammer med anverfere

og stormkrog.

Fast eller løs midterpost

Type 150/90

B=150,5 cm - H=90,5

Sidehængte vinduesrammer med

anverfere og stormkrog. Fast eller løs

midterpost

Type 178/70 eller 178/85

B=179 cm - H=70,5 eller 85,5

Sidehængte vinduesrammer med anverfere

og stormkrog.

Fast eller løs midterpost

Type 223/90

B=224,5 cm - H=90,5

Sidehængte vinduesrammer med

anverfere og stormkrog. Fast eller løs

midterpost

Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS - Randersvej 2 - 9550 Mariager

Telefon: 98 54 14 96 - Mobil: 40 34 14 96 - E-mail: info@finn-moller.dk


Klik ind på

www.furesoe-reed.com

og se hvad vi kan tilbyde dig.

Nøglegårdsvej 13 3540 Lynge Tlf +45 27 62 59 09 Tlf +45 40 15 59 08

11


12

Kvalitetsundersøgelse

Af Finn Guld

Jeg besøgte foregangsmanden for dyrkning

og tækning med Miscanthus, Søren

Vodder fra Lolland. Jeg havde sat

mig for at kontrollere kvaliteten af et

udvalg af tage, som han havde tækket

med miscanthus de sidste 11 år. Jeg må

sige, at de havde det rigtigt godt. Tagene

beholder en lysere farve gennem

flere år, og vandet trænger ikke mere

end et par centimeter ind i taget. Selv

det 11 år gamle bådehus, som blev tækket

med de første materialer, han havde

fremdyrket, havde det rigtigt godt.

Stråhældningen i stødet er 28 grader og

den dårligste stråhældning af de målte

tage. Alligevel trænger vandet ikke

længere ind end 2 cm (se billede). Det

tyder på, at tage med tækkemischantus

holder rigtigt længe og kan blive vores

fremtidige tækkemateriale. Bedøm selv.

Her er resultatet af undersøgelsen. Alle

arbejder har en tagtykkelse i svajen på

32-34 cm. og svagt faldende mod top,

ca.27 cm.

Glentehøjvej, Ravnsborg

2 Tækket februar 2010, 45 grader

2 Fald på stød: 30-32 grader

2 Slidlag: 12-15 cm

2 Stødlængde: 60-70 cm.

2 Tækkemiscanthus 180-200 cm. længde,

ensfarvet gule

2 Kontrol maj 2012: Vandindtrængning:

1-2 cm., taget ensfarvet lyst

brunligt

Stålmosen, Ravnsborg

2 Tækket juni 2007, 60 grader

2 Fald på stød: 46-48 grader

2 Slidlag: 12-14 cm.

2 Stødlængde: 60 cm.

2 Tækkemiscanthus 180-200 cm. længde,

ensfarvet gule

2 Kontrol maj 2012: Vandindtrængning

1-2 cm., taget ensfarvet lyst brunligt

Søholtvej 37, Maribo

2 Tækket oktober 2003, 50 grader


af Tækkemiscanthus

2 Fald på stød: 34-36 grader

2 Slidlag: 12-14 cm.

2 Stødlængde: 50-60 cm.

2 Tækkemiscanthus 150-180 cm. længde,

ensfarvet gule

2 Kontrol maj 2012: Vandindtrængning

1-2 cm., taget ensfarvet lyst brunligt

Skibevejen 73, Knuthenborg

2 Tækket september 2009, 45 grader

2 Fald på stød: 30-32 grader

2 Slidlag: 12-15 cm.

2 Stødlængde: 60-70 cm.

2 Tækkemiscanthus 180-200 cm. længde,

ensfarvet gule

2 Kontrol maj 2012: Vandindtrængning

1-2 cm., taget ensfarvet lyst brunligt

Knuthenborgvej 11, Hunseby

2 Tækket august 2011, 47 grader

2 Fald på stød: 32-34 grader

2 Slidlag: 13-16 cm.

2 Stødlængde: 40-50 cm.

2 Tækkemiscanthus 160-180 cm. længde,

ensfarvet gule

2 Kontrol maj 2012: Vandindtrængning

1-2 cm., taget ensfarvet lyst brunligt

Olstrupvej 7, Bandholm

2 Tækket august 2006, 42 grader

2 Fald på stød: 26-28 grader

2 Slidlag: 11-15 cm

2 Stødlængde: 40-50 cm.

2 Tækkemiscanthus 160-180 cm.,

længde ensfarvet gule

2 Kontrol maj 2012: Vandindtrængning

1-2 cm, taget ensfarvet lyst brunligt

Bådehus Ribergårdsvej 1, Øster Ulslev

2 Tækket maj 2002, 45 grader

2 Fald på stød: 28-30 grader

2 Slidlag: 12-15 cm.

2 Stødlængde: 40-50 cm.

2 Tækkemiscanthus 120-140 cm.,

længde ensfarvet gule

2 Kontrol maj 2012: Vandindtrængning

1-2 cm., taget mørkt til sort. Slidt i

overfladen. Taget er mærket af tiden. 2


14

Anmeld lovovertrædelser af udenlandske virksomheder til arbejdstilsynet

Indsats mod social dumping

Der bliver nu øget kontrol og tilsyn med udenlandske virksomheder, og Arbejdstilsynet er klar til at modtage praj

om uregelmæssigheder

Som led i finanslovsaftalen for 2012

besluttede regeringen og Enhedslisten

at styrke indsatsen mod social dumping

for at sikre en fair konkurrence og ordentlige

arbejdsvilkår. Indsatsen indledtes

den 1. marts 2012 og kører i to år.

Myndighederne arbejder sammen

Indsatsen mod social dumping sker i et

samarbejde mellem flere myndigheder.

Det drejer sig om Arbejdstilsynet, SKAT

og politiet. Den styrkede indsats skal

sikre, at de udenlandske virksomheder

overholder dansk lovgivning.

I den forbindelse er Arbejdstilsynet

meget interesseret i at modtage praj

om, hvor de skal opsøge de udenlandske

virksomheder.

Kontakt Arbejdstilsynet

Nej til kædeansvar

EU-kommissionen stiller ifølge

Dansk Byggeri byggebranchen

overfor en umulig opgave,

når den lægger op til, at

en håndværksmester frem

over skal holdes økonomisk

ansvarlig, hvis underleverandøren

ikke overholder reglerne

- Det vil rent praktisk være

en umulig opgave for både

store og små håndværkervirksomheder

at finde ud af,

om fx et polsk firma betaler

skat i hjemlandet. Jeg har

svært ved at se, hvordan det

skal kunne lade sig gøre,

siger direktør Peter Stenholm

Henvendelse om udenlandske virksomheder,

herunder anmeldelser om potentielle

lovovertrædelser, kan ske til

Arbejdstilsynets hovednummer 70 12 12

88, tast 2.

Læs mere om social dumping og den

tværgående indsats på Arbejdstilsynets

hjemmeside: www.arbejdstilsynet.dk

i Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri vil til gengæld

gerne hjælpe myndighederne

med at skabe et

arbejdsmarked, hvor både

danske og udenlandske virksomheder

arbejder på lige

vilkår, og hvor myndighederne

via RUT-registeret ved,

hvilke virksomheder, der arbejder

i landet.

- Men udgangspunktet må

være, at det er den, der bryder

reglerne, som kommer til at

hæfte. Dette ansvar skal ikke

kunne tørres af på andre. Jeg

håber derfor, at EU-kommissi-

onen besinder sig og indser, at

kædeansvar ikke er vejen

frem, siger Peter Stenholm.

EU-Kommissionens forslag

lægger desuden også op til,

at myndighederne i de forskellige

EU-lande skal arbejde

meget bedre sammen, sådan

at danske myndigheder fx får

hjælp af tyske myndigheder

til at inddrive skat, bøder osv.

- Det er et rigtig godt tiltag,

som vil gøre det nemmere for

myndighederne at udføre

deres arbejde. Og netop derfor

er det også bedst at lade

myndighederne fortsætte med

Dansk Tækkemandslaugs Aktionsgruppe

tager gerne imod din anmeldelse og

følger op på den. Vi vil se på resultaterne

af AT's indsats. Anmeldte sager vil

blive omtalt her i Tækkemanden. Anmeldelser

vil blive behandlet anonymt.

Ring til DTL på 21 66 50 10, og dit laug

klarer anmeldelsen

Desværre har vi erfaring for, at myndighedernes

behandling af disse sager er

sporadiske og uden sammenhæng og ofte

ender i … ingenting. Vi håber, at de nye

tiltag vil forbedre myndighedsbehandlingen,

så vi alle kan arbejde på lige vilkår. 2

Direktør Peter Stenholm i

Dansk Byggeri

at være dem, der skal sørge

for, at udenlandske virksomheder

overholder reglerne,

slutter Peter Stenholm. 2


PROSM adv op Brief-DL:PROSM 007 Brief-DL 18-4-2009 8:57 Pagina 1

We supply more and more Danish thatchers with good

quality reed (either direct delivery or with our trucks

with crane). We have reed from Austria, Hungary,

Rumania, Ukraine, Turkey and China.

We have warehouses in Holland, Germany and all the

producing countries – total number of bundles in our

warehouse is over 1.000.000 bundles.

Furthermore we supply:

heather, ridge tiles, copper

ridges, torx20 taekkeskruer,

15 standard windows, special

windows in 4 weeks, sheets,

tools, chemicals against

moss/algs – fire,

ventilationsystems under the

roof and on the roof, galvanised

wire, stainless steel wire, galvanised

and copper chicken wire.

From us you can get anything

you may need………………

Please, feel free to contact us!

Bankverbindung: Volksbank Sittensen

(BLZ 241 615 94)

Konto-Nr. 328 340 00

Postfach 3079

2800 CD Gouda - Holland

Büro:

Middelblok 146 - Gouderak

Tel. : 0031-182-372272

Fax : 0031-182-374720

E-mail: info@prosman.com

Internet: www.prosman.com

Reetgroßhandel, Import und Export

Wir beliefern mehr und mehr Dänische Dach decker mit

gute Qualität Reet (entweder Direktlieferung oder mit

unseren Kran-LKW). Wir haben Reet aus Österreich,

Ungarn, Rumänien, Ukraine und Kina.

Wir haben Lagerhallen in Holland, Deutschland und in

alle Produktionsländer – insgesamt können wir mehr als

1.000.000 Bunde unter Dach lagern.

Lager: Am Alten Werk 56

D-21406 Melbeck

GSM: Arjan Prosman 0031 6 26356580

Sons liefern wir auch:

Heide, Firstziegel, Kupferfirst,

Torx20 taekkeskruer, 15 standard

Fenster, Sonderan ferti -

gungen in 4 Wochen, Planen,

Werkzeug, Chemie gegen

Moos/Algen – Feuer,

Belüftungssystemen unter

dem Dach und auf dem Dach,

verzinktem Draht, Niro Draht,

verzinktem und kupfer

Masschendraht.

Von uns kann mann als kaufen

was Sie brauchen………….

Bitte, nehmen Sie kontakt auf!

Handelsregister:

Gouda 24344403

All unsere Lieferungen und Dienste unterliegen unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, wie bei der Industrie- und Handelskammer NL-Gouda hinterlegt.


NYT FRA DANSK BYGGERI

16

NYE REGLER VED SYGDOM I FERIEN

Den 1. maj 2012 blev ferieloven ændret, således at en

medarbejder, der bliver syg under sin ferie i visse til-

fælde har ret til erstatningsferie herfor. Indtil den 1.

maj 2012 var feriereglerne således skruet sammen, at

en medarbejder, der blev syg inden sin ferie, ikke var

forpligtet til at påbegynde ferien, idet sygdommen var

en lovlig feriehindring. Til gengæld var det medarbej-

deres risiko, hvis sygdommen indtraf, når ferien var

påbegyndt, idet ferie i dette tilfælde ville fortsætte,

uanset medarbejderen blev syg, og muligvis ikke vil-

le få nogen gavn af denne ferie. Ved en revision af fe-

rieloven er situationen ændret, således at medarbej-

dere, der bliver syge, når ferien er påbegyndt, i visse

tilfælde får erstattet noget af den tabte ferie i form af

erstatningsferie. Erstatningsferie kommer på tale, når

følgende forhold indtræffer:

2 Der skal være tale om sygdom på samlet over 5 dage

2 Der skal foreligge lægelig dokumentation herfor

2 Sygdommen skal anmeldes korrekt til arbejdsgiver

Læs mere i Cirkulært Nr. 682/08-05-2012Dansk

Byggeris hjemmeside

DE NYE OVERENSKOM-

STER LIGGER

KLAR

Siden afslutningen

af overenskomstforhandlingerne

i

marts og vedtagelsen

af mæglingsforslaget

den 17. april har

Dansk Byggeri arbejdet

på højtryk for at

redigere og renskrive

de nye overenskomster.Bygningsoverenskomsten,

som er den overenskomst, der er gældende

for tækkemænd, ligger på Dansk Byggeris hjemmeside,

hvor den også kan bestilles.

Med ansvaret følger kontrollen

Kommunerne har ansvaret

for at sikre, at det kun er

betalende virksomheder, der

bruger genbrugspladserne

Oven på den seneste tids

skriverier i medierne om erhvervslivets

brug af og manglende

tilmelding til genbrugspladserne,

præciserer

miljøkonsulent Simon Stig-

Gylling Dansk Byggeri holdning

til problematikken:

- Overordnet er vi i Dansk

Byggeri tilfreds med, at erhvervslivets

adgang til genbrugspladserne

er blevet ændret,

så kun virksomheder,

der tilmelder sig ordningen,

betaler for den. Det betyder,

at det kun er virksomheder,

der er tilmeldt genbrugspladsordningen,

som har

adgang til at bruge genbrugspladsen.

Snyder man sig ind,

bliver man straffet med bøde.

Bomme og vægte

Simon Stig-Gylling understreger,

at det for Dansk Byggeri

er vigtigt at understrege over

for kommunerne, at når man

har ansvaret for driften af en

genbrugsplads, så har man

også ansvaret for kontrollen:

- Da den nye ordning blev

forhandlet sidste år, fremhæ-

Styr uden om det tyske regel-fedtefad

Mange danske byggevirksomheder

øjner store potentialer på det tyske

marked, der er i fremgang. Men det

er ikke uden grund, at Dansk Byggeris

Tysklandsvejledning netop er blevet

opdateret. Reglerne på det tyske

marked er mange, og de er anderledes

end de danske. Og er man uopmærksom,

kan det koste dyrt.

I Tyskland går det rigtig godt. Trods

krisen er arbejdsmarkedet stabilt,

og der er gode udsigter for konjunkturerne

i det tyske byggeri. I

2011 blev der givet 22 % flere byggetilladelser

til nybyggeri og ombygning

af boliger end i 2010, og erhvervsbyggeriet

forventes også at

stige i 2012.

Det tiltrækker danske byggevirksomheder,

der med EU's åbne

grænser har fri adgang til en bid af

kagen. Men selvom om man geografisk

befinder sig i EU, er det ikke

ensbetydende med, at reglerne er

de samme.

Desværre er der stadig en del virksomheder,

der har den holdning, at

"man da bare kan tage ned og arbejde

i Tyskland" – eller et andet

EU-land – uden at have sat sig ind

i, om der skulle gælde andre regler.

Regler og bøder

Vidste du for eksempel, at fordi

Tyskland har en udstationeringslov,

skal du som håndværker anmelde

din ankomst til landet? Glemmer du

anmeldelsen, kan bøden være på

op til 500.000 euro. For at få lov til

vede vi især bomme og vægte

som en nødvendighed. Og de

nyeste tal for tilmeldingen til

ordningen tyder på, at vi

havde ret.

- Bomme og vægte vil også

skabe større opmærksomhed

og kontrol med de miljøfremmede

stoffer og materialer,

som kommer ind med bygge-

og anlægsaffaldet på genbrugspladsen,

siger Simon

Stig-Gylling og peger på, at

det samtidig vil betyde, at

udenlandske virksomheder,

der glemmer at betale, ikke

længere vil udsætte den danske

arbejdskraft for unfair

at lave håndværksarbejde i Tyskland,

skal du optages i et særligt

register ved et tysk Handwerkskammer.

Glemmer du det, venter en

klækkelig bøde. Og dette er blot et

par eksempler.

De mange regler og administrative

procedurer, der gælder i Tyskland, kan

være rigtig svære at overskue. Derfor

er den nye Tysklandsvejledning gjort

endnu mere lavpraktisk. Bl.a. introduceres

en tjekliste i form af en tidslinje,

der viser, hvad man skal huske,

inden man går i gang, under byggeriet

og efter projektets afslutning.

Dansk Byggeris nye Tysklandsvejledning

er gratis for medlemmer,

mens prisen for ikke-medlemmer er

2.500 kr. plus moms. 2

Tysklandsvejledning

- en eksportvejledning til danske bygge-, entreprenør- og anlægsvirksomheder

Tysklandsvejledning maj 2012 ©2012, Dansk Byggeri, Nielsen • Wiebe & Partner, Rechtsanwalt Ingo Schulze 1

Det er forbudt helt eller delvist at mangfoldiggøre indholdet i denne publikation uden tilladelse fra Dansk Byggeri, Nielsen • Wiebe & Partner og Rechtsanwalt Ingo Schulze

Bilagshæfte til Tysklandsvejledningen 2012

Ingo Schulze

RECHTSANWALT

konkurrence. Og endelig vil

sort arbejde lettere kunne

blive dokumenteret.

Kun brugere skal betale

Ingo Schulze

RECHTSANWALT

Bilagshæfte til Tysklandsvejledning maj 2012 ©2012 1

Tysklandsvejledningen og det

tilhørende bilagshæfte bestilles i

Dansk Byggeris servicebutik

- Men, at der afleveres erhvervsaffald

på genbrugspladser

fra ikke-registrede

virksomheder, bør ikke få den

konsekvens, at det store flertal

af virksomheder - der aldrig

kommer på genbrugspladserne

- pålægges udgifter

til driften. Det er i direkte strid

med "forureneren betaler"princippet,

som gennemsyrer

dansk miljølovgivning, pointerer

Simon Stig-Gylling. 2


DVC godkendte vinduer til stråtag/gamle huse

Carlo F. Christensen A/S er leverandør af kvistvinduer til stråtag, samt alle

typer af vinduer og døre til gamle huse.

Vi er lagerførende i ca. 30 forskellige standard modeller, og kan derudover

levere vinduer og døre i specialmål til enhver opgave, f.eks. vinduer med

koblede rammer og kitfals.

NYHED: Kvistvinduer med Optoglas.

Systemet er særdeles velegnet til varme- og lydisolering af vinduer.

Optoglas forsatsvinduer isolerer 30 % bedre end tilsvarende termovinduer

og er testet på Danmarks Tekniske Universitet til en

U-værdi på 1,7 W/m2K med 4 mm hærdet energiglas og 2,4 W/m2K med 4

mm standard hærdet glas.

Optoglas forsatsvinduerne er godkendt og anbefalet til montering på

vinduer i fredede bygninger.

Kontakt os for

at få anvist

nærmeste

forhandler.

CARLO F. CHRISTENSEN A/S

Kastbjergvej 15, Hedegaard, DK-8585 Glesborg

Tlf.: +45 86 38 76 66 Fax.: +45 86 38 74 44

www.carlofchristensen.dk


18

Fornem pris til Læsøs tangtage

En lang række europæiske projekter modtog priser ved ceremonien i Jerónimos klostret i Lissabon

Af Carsten Sivertsen, foto Europa Nostra

Hovedkræfterne bag de restaurerede

tangtage på Læsø fik fredag den 1. juni

et meget vigtigt bevis på, at indsatsen

også har international bevågenhed.

Det skete med overrækkelsen af Europa

Nostra prisen i Jerónimos klostret i Lissabon.

Til stede ved overrækkelsen var

tækkemand Henning Johansen, Poul

Christensen fra Læsø Saltsyderi og arki-

tekt Marcelle Meier, der på gruppens

vegne modtog prisen. I den danske

delegation sås blandt andre også den

danske ambassadør.

"Det foregik under meget imponerende

forhold i nogle fantastisk smukke

omgivelser", siger Henning Johansen.

Præsident og tronfølger

Arrangementets vigtighed understreges

af, at den portugisiske præsident og det

spanske tronfølgerpar var med ved

prisuddelingen.

"Da vi hørte, at vi skulle derned, havde

jeg en lidt tilbagelænet holdning til

det, men sådan vil jeg bestemt ikke

anskue det mere. Det var et arrangement

på niveau med Oscar-uddelingerne",

siger Henning Johansen.

"Samtidig er det en blåstempling af

vores projekt. Det er klart, at de fonde,


der har været med til at muliggøre vores

arbejde med at genindføre traditionen

på Læsø, er uhyre opmærksomme

på, at så stor og vigtig en organisation

som Europa Nostra giver os en pris. Det

bliver simpelthen lettere for os at tiltrække

kapital."

Kongeligt besøg

Opmærksomheden omkring Læsøs

tangtage vil til september i år blive

Tagtage på DR

Den 23. maj 2012 sendte

DR 1 en TV-udsendelse,

hvor Søren Ryge præsenterede

tagtage på Læsø.

Se udsendelsen på:

http://www.dr.dk/DR1/

Ryge/programmer/2012/0508150237.htm

endnu større, når Prins Joachim i sin

egenskab af protektor for Europa Nostra

kommer til øen.

I Europa Nostras begrundelse for at give

prisen til tangprojektet fremhæver

priskomiteen den rolle, projektet siden

2007 har haft for at genoplive kendskabet

til og teknikkerne bag den unikke

tagdækning. Intet andet sted i verden

anvendes tang eller ålegræs som tagdækning.

Tangtage

Tækkemand Henning Johansen har

genoplivet det gamle håndværk

med at tænge et tangtag, og han

har med støtte fra RealDania gennemført

et forprojekt, der mundede

ud i tængning af et gammelt

fårehus. Herefter fulgte et egentligt

pilotprojekt, tængning af Kulturstyrelsens

hus 'Andrines Hus'. Målet er

at gøre det muligt at genopbygge

tangtage fra bunden med ålegræs

af tilstrækkelig god kvalitet.

www.tangtag.dk

Den europæiske kulturarv

Europa Nostra beskytter den europæiske

kulturarv. Organisationen

forener 250 organisationer, som er

kendetegnet ved, at de er uafhængige

af regeringer og ikke skal generere

profit. De involverede organisationer

tæller omkring fem millioner

medlemmer. Dertil kommer 1500

personlige medlemskaber samt en

række associerede organisationer.

www.europanostra.org

Med prisen ønsker Europa Nostra at

henlede opmærksomheden på, at en

ellers truet kulturarv ville være gået

tabt, hvis det ikke havde været for

Læsø-initiativet. Priskomiteen understreger

samtidig, at projektet med

tangtagene i høj grad hviler på frivilligt

arbejde, samt at det har været muligt

at tiltrække bistand fra nationalt plan.

Nu er der også sat et flot, internationalt

stempel på Læsøs tangtage. 2

19


20

Dansk Tækkemandslaug

Postboks 86

6430 Nordborg

www.taekkelaug.dk

Billedet: Museumsgården var beboet af

Sine Krogbæk indtil 1949. Indboet er placeret

som da hun overtog gården i 1860 efter sine

forældre

More magazines by this user
Similar magazines